• Tartalom

47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet

47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet

az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról

2011.12.24.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz (a továbbiakban: ivóvíz) és az állami tulajdonú közüzemi csatornamű (a továbbiakban: csatorna) szolgáltatásért – a 3. §-ban foglaltak kivételével – az 1. számú Mellékletben megállapított díjat kell fizetni.

(2)1 Az ivóvíz és a csatornahasználat díja (1. számú melléklet) és az ivóvíz-értékesítés díja (2. számú melléklet) az általános forgalmi adót, valamint a fogyasztókat terhelő egyéb adók összegét nem tartalmazza.

(3) Az ivóvíz díja (1. számú melléklet) a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő [a módosított 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet – a továbbiakban: R. – 2. §-a 13. pontjának a) és c) pontja] alapján történő számlázás költségeit is tartalmazza.

(4) Nem kell díjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz felhasznált vízért.

2. § Az 1. számú mellékletben megállapított díjat a szolgáltatónak a lakossági fogyasztók esetében olyan mértékben kell csökkentenie, amilyen mértékű támogatást a díj mérséklése céljából kap.

3. § (1)2 A 2. számú mellékletben felsorolt közüzemi szolgáltató szervezetek egymásnak átadott (értékesített) ivóvízért legfeljebb az ott meghatározott díjat fizetik.

(2)3 Az ivóvizet átvevő új közüzemi szolgáltató szervezet esetén a 2. számú mellékletben megállapított vízmennyiséget időarányosan meg kell osztani a régi és az új szolgáltató között.

4. § (1) A díj fizetésének alapjául szolgáló vízmennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában a 3. számú melléklet és az 5. § szerinti átalánnyal kell meghatározni.

(2) A csatornadíj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történik.

4/A. §4 (1)5 Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díj a nyújtott szolgáltatással arányos, a bekötési vízmérő mérete alapján meghatározott, havonta fizetendő alapdíjból és a fogyasztás mennyiségéhez igazodó fogyasztási díjból áll. Az alap- és a fogyasztási díjat fogyasztási helyenként kell megfizetni.

(2) Társasházak és lakásszövetkezetek esetében, amennyiben – mellékmérő hiányában – nincs külön mellékszolgáltatási szerződés a szolgáltató és az ingatlan tulajdonosai vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó fogyasztók között, a fogyasztási helyre meghatározott alapdíjat a társasházközösség, illetve a lakásszövetkezet fizeti.

(3) A nem lakossági fogyasztók számára a fizetendő alapdíj mértékét a bekötési vízmérő átmérője alapján, az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni.

(4) Kombinált vízmérővel ellátott, nem lakossági fogyasztók esetében a fő vízmérő átmérője alapján kell a fogyasztási helyet alapdíj szempontjából besorolni.

(5) Átalánydíjas, nem lakossági fogyasztók esetében az alapdíj megállapítása során a bekötő vezeték névleges átmérőjét kell figyelembe venni.

(6) Nem állapíthat meg alapdíjat a szolgáltató azokra a vízmérőkre, amelyek kizárólagosan tűzivíz ellátására állnak rendelkezésre, és a fogyasztó az ennek megfelelő besorolást a szolgáltatónál írásban kezdeményezte.

(7) Az alapdíjat a szolgáltató legalább három havonként kiszámlázza a fogyasztók felé.

5. § (1) A lakossági vízfogyasztás átalánymennyiségeit átlagostól eltérő körülmények esetén a következők szerint kell megállapítani:

a) ha az egyes lakossági fogyasztók vízfogyasztásának egyedi körülményei (adottságai) nem felelnek meg mindenben az átalánymennyiség megállapításánál alapul vett feltételeknek (3. számú melléklet 1.2–1.9 pontok), a fogyasztóra érvényes átalányt eggyel alacsonyabb kategória szerint kell megállapítani;

b) ha a településen elrendelt vízfelhasználási korlátozás locsolási, illetőleg gépkocsimosási tilalmat is tartalmaz, a korlátozás időtartamára a locsolási, illetőleg a gépkocsimosási vízfogyasztásért (3. számú melléklet 2–3. pontok) vízdíj nem számlázható;

c) minden olyan településen, amelyen a közműves víztermelés és -szolgáltatás, illetőleg a lakossági vízfogyasztás az országos jellemzőktől lényegesen eltér (pl. a vízmű által termelt vízmennyiség nem fedezi a normában előírtak alapján kiszámítható fogyasztói igényt), és ennek következtében az átalánymennyiségek alapján számlázott összes vízmennyiség – éves időszakban – meghaladná a víziközmű által termelt vízmennyiség mértékét, a lakossági vízfogyasztás valódi mértékének érvényesülése érdekében a számlázásnál az átalánymennyiségeket települési együttható meghatározásával kell helyesbíteni.

(2) A vízmű vállalat az előző évi tényleges termelési adatok alapján határozza meg azokat a településeket, amelyeken a vízmennyiség vagy a lakossági vízfogyasztás sajátosságai miatt települési együttható alkalmazása szükséges.

(3) A települési együttható meghatározása a következőképpen történik:

a) a vízmű által termelt víz mennyiségéből le kell vonni a vízmérés alapján számlázott vízfogyasztás és a nem lakossági átalánymennyiségek alapján a számlázott vízmennyiségek együttes értékét;

b) az ezek után fennmaradó termelt vízmennyiséget csökkenteni kell a vízmű tényleges műszaki állapotának (adottságainak) és szolgáltatási körülményeinek megfelelő hálózati veszteség mértékével;

c) e vízmennyiség (egy tört képletében, mint számláló) és a lakossági vízfogyasztás átalánymennyiségei alapján a lakosság részére számlázható vízmennyiség (mint a tört nevezője) hányadosa alkotja a települési együtthatót.

(4) Az így nyert települési együtthatóval (amely 1,0-nél nagyobb nem lehet) a számlázásnál minden lakossági átalánydíjas fogyasztó vízfogyasztását meg kell szorozni. Az így nyert mennyiséget kell a fogyasztó terhére számlázni.

(5) Azokon a településeken, ahol a lakosság részére a vízdíjszámlázás egy évnél rövidebb (havi, kéthavi, negyedévi, félévi) időszakra történik, a települési együtthatót az előző év azonos és azt közvetlenül megelőző számlázási időszakának együttes adatai alapján kell meghatározni, a tárgyévi utolsó számlázási időszak kivételével, amikor a települési együtthatót a tárgyévi adatok összességének figyelembevételével kell meghatározni.

6. § (1) Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 1/1995. (I. 31.) KHVM rendelet és a módosítására kiadott 27/1995. (XII. 29.) és 28/1998. (XII. 23.) KHVM rendeletek hatályukat vesztik.

(2) Az R. 24. §-ának (4) bekezdése alapján a locsolási célú ivóvíz-felhasználással összefüggő igénybejelentést és a fizetendő díjat külön jogszabály állapítja meg.

(3)6 E rendelet értelmében fogyasztási helynek minősül a fogyasztó tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévő, önálló helyrajzi számon vagy alszámon lévő ingatlan, ahol ivóvízvételi hely van, vagy bekötési vízmérő vagy mellékvízmérő van felszerelve, illetve amely szennyvíz-elvezetési helynek minősül.

1. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez7


Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb díjai

1.    Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai

 

 

Ivóvíz

Csatorna

 

 

Alapdíj, fogyasztásihelyenként (Ft/hónap)

Fogyasztási díj (Ft/m3)

Alapdíj, fogyasztásihelyenként (Ft/hónap)

Fogyasztási díj (Ft/m3)

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Siófok)

 

Velencei-tó térsége (Velence, Gárdony, Kápolnásnyék, Sukoró, Dinnyés, Nadap, Pázmánd települések)

260

397

455

540

 

más település

260

397

420

569

 

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

280

241

330

290

 

(Vác)

 

 

 

 

 

Északdunántúli Vízmű Zrt.

216

331

180

261

 

(Tatabánya)

 

 

 

 

 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

212

390

267

488

 

(Kazincbarcika)

 

 

 

 

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

235,9

590,7

228

542,4

 

(Szolnok)

 

 

 

 

 

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (Nagykanizsa)

 

Garabonc, Nagyrada, Zalamerenye, Zalaszabar települések

290

367,2

 

Pécsváradi Vízmű Kft.

 

Óbánya település

307,7


2.    Az állami tulajdonú közüzemi vízműveket működtető vízműtársaságok által felszámítható
ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb nem lakossági díjai

 

 

Ivóvíz

Csatorna

 

 

Bekötési vízmérő
átmérője (mm)

Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)

Fogyasztási díj (Ft/m3)

Bekötési vízmérő átmérője (mm)

Alapdíj, fogyasztási helyenként (Ft/hónap)

Fogyasztási díj (Ft/m3)

 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Siófok)

 

Velencei-tó térsége (Velence, Gárdony, Kápolnásnyék, Sukoró, Dinnyés, Nadap, Pázmánd települések)

13–20

280

411

13–20

495

566

 

25–30

1 420

25–32

2 500

 

40–50

4 275

40–50

7 470

 

65–100

14 670

65–100
150–200

25 300

 

150–200

44 550

73 960

 

más település

13–20

280

411

13–20

505

624

 

25–30

1 420

25–30

2 560

 

40–50

4 275

40–50

7 640

 

65–100

14 670

65–100

25 830

 

150–200

44 550

150–200

72 650

 

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác)

 

 

13–20

280

241

13–20

330

290

 

25–30

840

25–30

990

 

40–50

2 520

40–50

2 970

 

65–100

7 560

65–100

8 910

 

150–200

22 680

150–200

26 730

 

Északdunántúli Vízmű Zrt. (Tatabánya)

 

 

13–20

216

331

13–20

180

261

 

25–30

648

25–30

900

 

40–50

1 944

40–50

1 800

 

60–100

7 130

60–100

8 100

 

150–200

17 500

150–200

18 000

 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (Kazincbarcika)

 

 

13–20

212

390

13–20

267

488

 

25–30

636

25–30

800

 

40–50

1 908

40–50

2 400

 

65–100

6 996

65–100

8 800

 

150–200

17 172

150–200

21 599

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (Szolnok)

 

 

13–20

235,9

590,7

13–20

228

542,4

 

25–30

235,9

25–30

228

 

40–50

235,9

40–50

228

 

65–100

235,9

65–100

228

 

150–200

239,7

150–200

228

 

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (Nagykanizsa)

 

Garabonc, Nagyrada, Zalamerenye, Zalaszabar települések

 

 

 

13–20

340

433,8

 

25–32

570

 

40–50

3 300

 

65–100

11 000

 

150–200

22 000

 

Pécsváradi Vízmű Kft.

 

 

 

 

 

 

 

Óbánya település

13–20

340

431

 

 

 

 

25–30

570

 

 

 

40–50

3 300

 

 

 

65–100

11 000

 

 

 

 

150–200

22 000

 

 

2. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez8


Állami tulajdonú víziközműből közműves vízszolgáltatást végző gazdálkodó szervezeteknek közüzemi szolgáltatásra átadott és átvett ivóvíz legmagasabb átadási díja

Átadó vízmű és vízbázis

Átadott mennyiség
(ezer m3)

Ivóvíz-átadási díj (Ft/m3)

Átvevő vízmű

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (Siófok)

– ercsi

–250
251–500

212,8
94,2

Dunaújvárosi Víz- és Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.

 

500 felett

85

 

– rákhegyi

–3000

233,1

Fejérvíz Zrt.

 

3001–3500

184,6

 

 

3501–4100

117,5

 

 

4100 felett

91,4

 

– mohácsi

–300

300,7

Komlóvíz Kft.

 

301–500

213,9

 

 

500 felett

144,5

 

– mohácsi

–70

339,9

Mohácsvíz Kft.

 

71–300

164,1

 

 

301–400

123,1

 

 

400 felett

82

 

– mohácsi

–700

282,6

Tettye Forrásház Zrt.

 

701–1200

63,`

 

 

1200 felett

58,7

 

– mohácsi

–3

282,6

Pécsváradi Vízmű Kft.

 

3,001–5

226,0

 

 

5 felett

197,8

 

– nyírádi

–300

259,0

Bakonykarszt Kft.

 

301–500

130,0

 

 

500 felett

40,1

 

Északdunántúli Vízmű Zrt. (Tatabánya)

 

 

 

– Bicske térségi

–575

293,0

Fejérvíz Zrt.

 

575 felett

146,5

 

– Bicske térségi

–450

293,0

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

 

450 felett

146,5

 

– Bicske térségi

–200
200 felett

293,0
146,5

Pátyi Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Kft.

– Bicske térségi

–200

293,0

Zsámbékvíz Kft.

 

200 felett

146,5

 

– Bicske térségi

–100

293,0

Aquazala (Vízcoop) Kft.

 

100 felett

146,5

 

– Oroszlány térségi

–350

184,0

Fejérvíz Zrt.

 

350 felett

92,0

 

– Dorog térségi

–150

240,0

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

 

150 felett

120,0

 

Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (Vác)

 

 

 

– kerepestarcsai

–100

318

Szilasvíz Kft.

 

100 felett

159

 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (Kazincbarcika)

 

 

 

– Borsodi Régió

–120
121–310
310 felett

337
168
45

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

 

 

 

 

– Borsodi Régió

–1028

375

Ózdi Vízmű Kft.

 

1028 felett

187

 

– Borsodi Régió

–45

379

Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

45 felett

190

 

– Hevesi Régió

–80

548

Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

81–120

274

 

 

120 felett

65

 

– Hevesi Régió

–70

0

Nádasd Kft.

 

71–110

0

 

 

110 felett

0

 

– Keleti Régió

–400

736

Borsodvíz Zrt.

 

400 felett

73

 

– Keleti Régió

–600

770

Miskolci Vízmű Kft.

 

600 felett

63

 

– Keleti Régió

–100

736

Szikszó Víz Kft.

 

100 felett

73

 

– Dél-Borsodi Régió

–54

341

Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

55–428

170

 

 

429–680

85

 

 

680 felett

43

 

– Dél-Borsodi Régió

–66
67–522
523–820
820 felett

341
170
85
43

Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt.

– Mátrai Régió

–40

527

Heves Megyei Vízmű Zrt.

 

40 felett

264

 

– Nógrádi Régió

–1420

360

Salgótarján és Környéke Vízmű Kft.

 

1420 felett

206

 

– Nógrádi Régió

–10
10 felett

360
206

Bátonyterenye és Környéke Vízmű Kft.

– Nógrádi Régió

–400

435

Dél-Nógrádi Vízmű Kft.

 

401–470

217

 

 

470 felett

71

 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (Szolnok)

 

 

 

– KFCS felszíni tisztítómű

–835

649,2

Debreceni Vízmű Zrt.

 

835 felett

23,59

 

– KFCS felszíni tisztítómű

–13
13 felett

631,77
63,59

Hajdú-Bihar megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.

– Geszterédi

–525

163,07

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

 

525 felett

81,02

 

– Geszterédi

–700
700 felett

163,07
81,02

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

– Észak-Szabolcsi

–1050

148,71

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

 

1 050 felett

74,87

 

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (Nyíregyháza)

 

 

 

– nyíregyházi regionális vízellátó rendszer

–12
12 felett

132,0
66,0

Ravicsa Nonprofit Kft.

3. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

--------------------

1. beépített ingatlanok (telkek)

--------------------

1.1 udvari csappal 40 l/fő/nap

1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal* 60 l/fő/nap

1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap

1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal* 65 l/fő/nap

1.5 mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap

1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap

1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap

1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap

1.9 mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap

--------------------

2. házikert locsolás

az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével 1 l/m2/nap

--------------------

3. gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó

--------------------

4. állatállomány itatása számos állatonként 40 l/db/nap

--------------------

5. közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap

--------------------

6. a személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek esetében az I/1–3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május–szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani

_______

* Vízöblítéses WC nélkül

1

Az 1. § (2) bekezdése a 21/2003. (XII. 19.) KvVM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 23/2004. (XII. 16.) KvVM rendelet 1. §-a, az (1) bekezdés a 46/2006. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdését a 23/2004. (XII. 16.) KvVM rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva.

4

A 4/A. §-t a 23/2004. (XII. 16.) KvVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

5

A 4/A. § (1) bekezdése a 46/2006. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (3) bekezdését a 23/2004. (XII. 16.) KvVM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 46/2006. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. számú melléklet a 144/2011. (XII. 23.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. számú melléklet a 144/2011. (XII. 23.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére