• Tartalom
Oldalmenü

56/1999. (XII. 28.) BM rendelet

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről1

2017.01.03.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 42. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezés

1. §2 A közúti közlekedési nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési és hatósági feladatokat a közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) és a közlekedési igazgatási hatóság látja el.

Adatközlés rendje

2. § (1)3 A Kknyt. 14. §-a alapján a nyilvántartás részére adatközlésre kötelezett szervek az ott megjelölt adatokról és az azokban bekövetkezett változásokról, a hatáskörükben meghozott jogerős határozatokról értesítik a Nyilvántartót.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szervek az adatközlést közvetlen számítógépes hálózaton vagy az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek megfelelő egyéb módon teljesíthetik.

3. §4 (1)5 A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a Nyilvántartó (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság) a közlekedési hatóság által igazolt vezetési jogosultságra, az egészségi alkalmasságra vonatkozó adatokat, valamint az engedélyek kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat, továbbá a vezetésre való jogosultság szünetelésének tényét, határidejét az engedély-nyilvántartásban rögzíti, és a keletkezett iratokat továbbítja az okmánytárnak.

(2) A külföldi hatóság által kicserélt és visszaküldött magyar vezetői engedélyt érvényességi idejének lejártáig tárolja az okmánytár, ezt követően megsemmisíti.

4. §6 (1) A közlekedési igazgatási hatóság az eljárása során keletkezett, továbbá a közlekedési hatóság által az ügyfél útján megküldött, a Kknyt. 9. §-ának (2) bekezdésben meghatározott adatokat, a forgalmi engedélyben, a törzskönyvben szereplő személyazonosító, járműazonosító és egyéb műszaki adatokat, továbbá a jármű okmány kiállítása, cseréje, pótlása során keletkezett adatokat a jármű nyilvántartásban rögzíti, és az annak alapját képező iratokat az okmánytárnak továbbítja.

(2) A Nyilvántartót az előzetes eredetiség vizsgáló vállalkozás értesíti a szakértői állomások által készített szakvélemény megállapításairól.

5. §7

Okmánytár tartalma

6. §8 (1) Az okmánytár tartalmazza:

a) a vezetésre jogosító engedélyek kiállítására, érvényesítésére, cseréjére, pótlására, valamint a vezetési jogosultság szünetelésére,

b) a járművek első forgalomba helyezésére, forgalomból történő kivonására, a járműokmányok kiállítására, érvényesítésére, cseréjére és pótlására,

c) a Kknyt. 8. §-ában és 9. §-ában meghatározott nyilvántartásba bejegyzett adatok változására, törlésére,

d) az adatszolgáltatás korlátozására, tiltására, illetőleg az azt visszavonó nyilatkozatra, az adathelyesbítésre és az adatszolgáltatásra

vonatkozó iratokat.

(2) Az okmánytár a közlekedési igazgatással összefüggő jogok keletkezésével, módosulásával és megszűnésével kapcsolatos iratokat nyilvántartásba veszi, és a Kknyt.-ben meghatározott ideig kezeli.

(3) Az okmánytár az eljárás során keletkező egyéb iratokat a nyilvántartásba vételtől számított egy évig őrzi meg, ezt követően az iratkezelési szabályoknak megfelelően selejtezi.

Adatigénylés

7. § (1)9 Egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem a közlekedési igazgatási hatósághoz nyújtható be.

(1a)10 A Kormány által rendeletben kijelölt adatigénylő szervek eseti jelleggel egyedi adatszolgáltatási kérelmet nyújthatnak be a Nyilvántartóhoz.

(2)11 Csoportképző ismérvek szerinti adatszolgáltatás iránti kérelmet a Nyilvántartóhoz lehet benyújtani.

(2a)12 Ha a közlekedési igazgatási hatósághoz benyújtott egyedi adatigénylés az okmánytárból történő adatszolgáltatásra is irányul, a közlekedési igazgatási hatóság a szükséges iratokat belföldi jogsegély útján a Nyilvántartótól szerzi be.

(3) A kérelmező az adat igénylésekor azt a tényt, illetőleg eseményt köteles megjelölni, amely az adatfelhasználási cél alapját képező – az érintett és közötte fennálló – kapcsolatot hitelt érdemlően igazolja.

(4) A kérelmező az általa megjelölt személy, személyi kör kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresését a Nyilvántartótól igényelheti.

(5) A kérelmet személyesen, illetve meghatalmazott képviselő útján vagy postai úton írásban lehet benyújtani, illetve az adatszolgáltatás közvetlen hozzáféréssel is igényelhető.

(6) A kérelemnek tartalmaznia kell a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatokat.

8. §13 (1) A Nyilvántartó a közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés engedélyezéséről vagy elutasításáról határozattal dönt.

(2) A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatigénylésre a Nyilvántartó az adatigénylővel szerződést köthet, amely kiterjed az adatszolgáltatás adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeire is.

(3) A Nyilvántartó a már engedélyezett közvetlen adatigénylés útján történő adatszolgáltatást határozattal megtagadja, ha

a) az adatigénylő részére történő adatszolgáltatás jogalapja megszűnt, vagy

b) a (2) bekezdés szerinti szerződés érvénytelen vagy hatálytalanná vált.

9. § A tudományos, a közvélemény-, és a piackutatás, továbbá közvetlen üzletszerzés iránti adatszolgáltatási kérelem [Kknyt. 21. § b)–d) pont] elbírálásánál a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat

10. § (1)14 Az érintett személy személyes adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat), illetőleg annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján a Nyilvántartónál, illetve a közlekedési igazgatási hatóságnál (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) írásban teheti meg. A korlátozó nyilatkozat adattartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)15

Adatszolgáltatás

11. § (1) Az adatszolgáltató vizsgálja az adatszolgáltatás céljának és jogalapjának megfelelőségét, a kérelem tárgyának azonosításához elégséges adatok meglétét, a külön jogszabályban16 meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) befizetésének igazolását.

(2) Csoportképző ismérvek alapján történő adatigénylés esetén a Nyilvántartó a teljesítést megelőzően írásban tájékoztatja a kérelmezőt az adatszolgáltatás teljesítésének várható idejéről és díjának összegéről.

(3) A díj befizetése banki átutalás másolatával vagy a feladóvevény fénymásolatával igazolható.

12. § (1) Az adatszolgáltatás teljesíthető az adatszolgáltató hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy külön megállapodás alapján közvetlen hozzáféréssel.

(2) Az okmánytár által kezelt iratokról másolatot kiadni és azokból adatot szolgáltatni a Kknyt.-ben foglalt feltételek teljesülése esetén lehet.

(3)17

(4) Ha a kérelemben megjelölt jármű vagy okmány a körözési nyilvántartásban szerepel az adatszolgáltató a körözés tényét a Kknyt. 26. § (2) bekezdése alapján közli a kérelmezővel, kivéve, ha a rendőrség által körözött tárgyak adatainak nyilvánossá tételéről szóló 1997. évi CXV. törvény rendelkezése azt kizárja.

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség az adatszolgáltatót akkor is terheli, ha a kérelem teljesítését megtagadja.

13. § (1) Az érintett személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni.

(2) Az adatszolgáltatási nyilvántartásból az érintett személy kérelme alapján tájékoztatást kap arról, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt.

14. § Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet az 56/1999. (XII. 28.) BM rendelethez

Adatszolgáltatást kérő lap

I. A kérelmező neve:

címe:

képviselőjének neve:

II. A kért adatkör meghatározása egyedi adatszolgáltatás esetén:

III. A kért adatkör meghatározása csoportos adatszolgáltatás esetén (csoportismérvek):

IV. Az adatigénylés tárgyát azonosító adatok:

V. Az adatfelhasználás célja:

VI. Az adatkérés jogalapja:

VII. Az adatszolgáltatás teljesítésének formája:

1. on-line

2. mágneses adathordozó

3. papír

Kelt: ………………, …… év ………… hó ……nap

.......

aláírás

P. H.

Érkezett:

Ikt. Szám:

Továbbítva:

Címzett:

2. számú melléklet az 56/1999. (XII. 28.) BM rendelethez

Nyilatkozat az adatszolgáltatás megtiltásáról* korlátozásáról*
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogommal élve nem járulok hozzá a nyilvántartásban tárolt személyes adataimnak a törvényben megjelölt célokon túl való felhasználásához*, illetve …… célból történő kiadásához*. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatomat írásban vagy szóban bármikor visszavonhatom.
Kelt: ………………, …… év ………… hó ……nap
Személyi azonosító:
.......
aláírás
Megjegyzés:
A nyilatkozat nem érinti törvényben előírt adatok nyilvántartását és adatszolgáltatások teljesítését.
Korlátozás esetén meg kell jelölni, hogy az adat milyen célból nem adható ki.
_______
* A nem kívánt rész törlendő.
1

A rendeletet az 54/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 16. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 44/2000. (XII. 28.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § a 44/2000. (XII. 28.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 5. §-t a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 54. § a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

8

A 6. § a 44/2000. (XII. 28.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § (1) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. § (1a) bekezdését az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 16. § (3) bekezdése iktatta be.

11

A 7. § (2) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 16. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. § (2a) bekezdését az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 16. § (5) bekezdése iktatta be.

13

A 8. § az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 16. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. § (1) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 16. § (7) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 10. § (2) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 54. § a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

16

A közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet.

17

A 12. § (3) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 54. § a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

_