• Tartalom

63/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet

63/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

1999.04.28.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1998. május 14-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársság között a felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről szóló, Budapesten, 1997. április 23-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a felsőoktatási intézményekben végzett tanulmányok egyenértékűségének elismeréséről
A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság (a továbbiakban: Szerződő Államok)
– a közöttük lévő baráti kapcsolatok szellemében,
– azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a cserét a tudományban és az együttműködést a felsőoktatás területén,
– abból a célból, hogy megkönnyítsék a Szerződő Államok hallgatóinak a tanulmányok folytatását a másik Szerződő Államban,
– tudatában annak, hogy mindkét országban sok a közös vonás a felsőoktatás területén,
– folytatva a Szerződő Államok között az egyenértékűsítés bilaterális szabályozását, melyet az érettségi bizonyítványok egyenértékűségéről az egyetemi felvételek érdekében 1982. július 16-án kötött egyezménnyel, valamint az egyetemi tanulmányok és felsőoktatási fokozatok egyenértékűségéről 1983. március 8-án kötött egyezménnyel indítottak meg,
– tekintettel az Európa Tanács és az UNESCO keretében a Szerződő Államok által az egyenértékűsítésre vonatkozóan aláírt Egyezményre,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
Ebben az Egyezményben:
1. a ,,felsőoktatási intézmény'' kifejezés mindazokat az intézményeket jelenti, amelyeknél a Szerződő Államok a felsőoktatási jelleget törvényesen elismerték, kivéve azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyeknél a felvétel előfeltétele szolgálati viszony vagy testületi tagság. Azokat a felsőoktatási intézményeket, amelyekre az Egyezmény kiterjed, és az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. Az Állandó Szakértői Bizottság e mellékleteket a 6. Cikknek megfelelően, kölcsönös egyetértésben változtathatja meg;
2. a ,,felsőoktatási fokozat'' kifejezés mindazon diploma- vagy doktori fokozatot jelenti, melyet valamely felsőoktatási intézmény az előírás szerinti tanulmányok lezárásaként ítél oda;
3. a ,,vizsga'' kifejezés jelenti mind valamely előírás szerinti tanulmányok záróvizsgáit, mind az előírás szerinti tanulmányok folyamán letett részvizsgákat vagy közbenső vizsgákat.
2. Cikk
1. A tanulmányokat végző kérelmére bizonyos tanulmányi idők, tanulmányi teljesítmények és vizsgák kölcsönösen beszámíthatók és elismerhetők. Azokat a hiányzó vizsgákat, melyeket a felvevő felsőoktatási intézmény tanulmányi előírásaiban kötelezőként tüntet fel, pótolni kell.
2. Azt, hogy egyező tanulmányokról van-e szó, az a felsőoktatási intézmény dönti el, amelyhez a tanulmányi idők beszámítására, illetve a tanulmányi teljesítmények és vizsgák elismerésére a kérelmet benyújtották.
3. Osztrák hallgató által valamely magyar egyetem finnugor szakán elvégzett félévek Ausztriában a teljes tanulmányi időbe legfeljebb két félév terjedelméig számíthatók be, és az e félévek alatt eredményesen letett vizsgák ismerhetőek el teljesen. Előfeltétel, hogy e tanulmányokat Magyarországon a hallgató a magyar tanulmányi előírásoknak megfelelően elvégezze, és a megfelelő egyetemi bizonyítványokat bemutassa.
4. Magyar hallgató által valamely osztrák egyetem germanisztika szakán elvégzett féléveket Magyarországon legfeljebb két félév erejéig számítanak be a tanulmányi időbe, és az e félévek alatt eredményesen letett vizsgákat ismerik el teljesen. Előfeltétele, hogy ezeket a tanulmányokat Ausztriában mint rendes hallgató az osztrák tanulmányi előírásoknak megfelelően elvégezze, és a megfelelő egyetemi bizonyítványokat bemutassa.
5. A 3. és 4. pontokat a Szerződő Államokban való alkalmazhatóságánál előfeltétel, hogy a hallgatók tanulmányaiknak legalább a felét hazájukban végezzék el.
3. Cikk
Felsőoktatási fokozatok és tanulmányok záróvizsgák a tulajdonosukat ráépülő vagy további tanulmányokra jogosítják fel a másik Szerződő Állam felsőoktatási intézményeiben pót- vagy kiegészítő vizsgák nélkül, ha és amennyiben a pályázó az azt odaítélő országban pót- vagy kiegészítő vizsga nélkül közvetlenül jogosult ráépülő, illetve további tanulmányokra.
4. Cikk
Valamely felsőoktatási fokozat tulajdonosa jogosult arra, hogy ezt a fokozatot a másik Szerződő Államban olyan formában használja, ahogyan azt a fokozatot odaítélő országban a törvényes rendelkezéseknek megfelelően használni szabad. A felsőoktatási fokozat használati jogához nem kapcsolódik közvetlenül a szakma gyakorlásának joga.
5. Cikk
A felsőoktatási intézménybe való felvételre vonatkozó, a Szerződő Államokban hatályos egyéb általános és különleges szabályokat – különösen az oktatási nyelv megfelelő ismeretének követelményét – a jelen Egyezmény nem érinti.
6. Cikk
1. A jelen Egyezményből adódó valamennyi kérdés megvitatására Állandó Szakértői Bizottság létesül, amely a Szerződő Államok által kinevezendő legfeljebb 3-3 tagból áll. A tagok névsorát a Szerződő Államok diplomáciai úton közlik egymással. E Bizottság a jelen Egyezmény hatálybalépése után azon Állandó Szakértői Bizottság helyébe lép, amely az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság által az érettségi bizonyítványok egyenértékűségéről az egyetemi felvételek érdekében 1982. július 16-án megkötött Egyezmény 4. Cikke értelmében működött.
2. Az Állandó Szakértői Bizottság a Szerződő Államok egyikének kívánságára ül össze. Az ülés helyét mindig diplomáciai úton egyeztetik.
7. Cikk
1. Jelen Egyezmény azon hónapot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Államok diplomáciai úton írásban kölcsönösen közölték egymással, hogy a hatálybalépéshez a mindenkori honi követelményeket teljesítették.
2. Jelen Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között 1983. március 8-án az egyetemi tanulmányok és egyetemi fokozatok egyenértékűségéről kötött Egyezmény.
3. Jelen Egyezmény a Magyar Népköztársaságban és az Osztrák Köztársságban kiállított érettségi bizonyítványok egyetemi felvétel szempontjából való egyenértékűségéről szóló, 1982. július 16-án kötött Egyezményt – az Állandó Szakértői Bizottság kivételével (6. Cikk. 1. bekezdés utolsó mondata) – nem érinti.
8. Cikk
Jelen Egyezmény határozatlan időre szól. A Szerződő Államok mindegyike egyéves felmondási idő betartásával írásban felmondhatja az Egyezményt.
Aláírták Budapesten, 1997. április 23-án, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, melyből mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
részéről
Az Osztrák Köztársaság
részéről
1. számú melléklet1
A) Egyetemek
A) 1. Állami egyetemek:
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs)
József Attila Tudományegyetem (Szeged)
Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (Budapest)
Magyar Iparművészeti Főiskola (Budapest)
Magyar Képzőművészeti Főiskola (Budapest)
Budapesti Műszaki Egyetem (Budapest)
Magyar Testnevelési Egyetem (Budapest)
Miskolci Egyetem (Miskolc)
Veszprémi Egyetem (Veszprém)
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (Budapest)
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapest)
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest)
Debreceni Orvostudományi Egyetem (Debrecen)
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem (Budapest)
Pécsi Orvostudományi Egyetem (Pécs)
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (Szeged)
Állatorvostudományi Egyetem (Budapest)
Debreceni Agrártudományi Egyetem (Debrecen)
Soproni Egyetem (Sopron)
Gödöllői Agrártudományi Egyetem (Gödöllő)
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Budapest)
Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely)
A) 2. Egyházi egyetemek:
Debreceni Református Hittudományi Egyetem (Debrecen)
Evangélikus Teológiai Akadémia (Budapest)
Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest)
Országos Rabbiképző Intézet (Budapest)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Budapest)
B) Főiskolák
B) 1. Állami főiskolák:
Bánki Donát Műszaki Főiskola (Budapest)
Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (Kecskemét)
Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (Budapest)
Könnyűipari Műszaki Főiskola (Budapest)
Széchenyi István Főiskola (Győr)
Ybl Miklós Műszaki Főiskola (Budapest)
Bárczi Gusztáv Gyógypedagóiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely)
Bessenyei György Tanárképző Főiskola (Nyíregyháza)
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (Eger)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola (Szeged)
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola (Győr)
Benedek Elek Pedagógiai Főiskola (Sopron)
Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola (Szarvas)
Budapesti Tanítóképző Főiskola (Budapest)
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola (Kaposvár)
Comenius Tanítóképző Főiskola (Sárospatak)
Eötvös József Főiskola (Baja)
Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola (Hajdúböszörmény)
Illyés Gyula Pedagógia Főiskola (Szekszárd)
Jászberényi Tanítóképző Főiskola (Jászberény)
Kőrösi Csoma Sándor Főiskola (Békéscsaba)
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola (Kecskemét)
Külkereskedelmi Főiskola (Budapest)
Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola (Szolnok)
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola (Budapest)
Pénzügyi és Számviteli Főiskola (Budapest)
Magyar Táncművészeti Főiskola (Budapest)
Színház- és Filmművészeti Főiskola (Budapest)
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (Kecskemét)
Államigazgatási Főiskola (Budapest)
Rendőrtiszti Főiskola (Budapest)
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola (Budapest)
B) 2. Egyházi főiskolák:
Baptista Teológiai Akadémia (Budapest)
Egri Hittudományi Főiskola (Eger)
Esztergomi Hittudományi Főiskola (Esztergom)
Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskola (Budapest)
Ferences Hittudományi Főiskola (Budapest)
Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza)
Győri Hittudományi Főiskola (Győr)
H. N. Adventista Egyházi Lelkészképző Intézet (Budapest)
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola (Debrecen)
Pannonhalmi Szent Gellért Hittudományi Főiskola (Pannonhalma)
Pápai Református Teológiai Akadémia (Pápa)
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (Pécs)
Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola (Budapest)
Sárospataki Református Teológiai Akadémia (Sárospatak)
Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola (Budapest)
Szegedi Hittudományi Főiskola (Szeged)
Szent Bernát Hittudományi Főiskolája (Zirc)
Szent Pál Akadémia (Budapest)
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (Budapest)
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (Veszprém)
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola (Esztergom)
Wesley János Lelkészképző Főiskola (Budapest)
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola (Zsámbék)
C) Egyéb főiskolák
Általános Vállalkozási Főiskola (Budapest)
Gábor Dénes Főiskola (Budapest)
Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár)
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (Tatabánya)
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (Budapest)
Nemzetközi Üzleti Akadémia (Budapest)
2. számú melléklet
A) Egyetemek
Universität Wien
Universität Graz
Universität Innsbruck
Universität Salzburg
Technische Universität Wien
Technische Universität Graz
Montanuniversität Leoben
Universität für Bodenkultur Wien
Veterinärmedizinische Universität Wien
Wirtschaftsuniverität Wien
Universität Linz
Universität Klagenfurt
B) Művészeti felsőoktatási intézmények
Akademie der bildenden Künste in Wien
Hochschule für angewandte Kunst in Wien
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien
Hochschule für Musik und darstellende Kunst ,,Mozarteum'' in Salzburg
Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz
Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz
C) Egyéb felsőoktatási intézmények
Automatisierte Anglagen- und Prozeβtechnik (Trägerverein zur Vorbereitung und Errichtung von Fachhochschulen in Oberösterreich, Standort Wels)
Elektronik (Verein zur Förderung eines Fachhochschul-Studienganges Elektronik in Wien, Wien)
Fertigungsautomatisierung (Verein Technikum Vorarlberg, Dornbirn)
Gebäudetechnik und Energieplanung (Verein zur Errichtung dun Führung einer wirtschaftlich-technischen Fachhochschule Burgenland, Eisendstadt, Standort Pinkafeld)
International Wirtschaftsbeziehungen (Verien zur Errichtung und Führung einer wirtschaftlich-technischen Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt)
Präzisions-, System- und Informationstechnik (Wiener Neustädter Bildungs- und Forschungs Ges.m.h.H., Wiener Neustadt)
Produktions- und Managementtechnik (Trägerverein zur Vorbereitung und Errichtung von, Fachhochschulen in Oberösterreich, Standort Steyr)
Software-Engineering (Trägerverein zur Vorbereitung und Errichtung von, Fachhochschulen in Oberösterreich, Standort Hagenberg)
Telekommunikationstechnik und -systeme (Techno-Z Salzburg)
Tourismus-Management (Wirtschaftskammer Wien, Hotel- und Tourismusschulen Modul, Wien)
Tourismusmanagement und Freizeitwirtschaft (Internationales Management Center Krems Ges.m.b.H., Krems)
Wirtschaftsberatende Berufe (Wiener Neustädter Bildungs- und Forschungs Ges.m.b.H., Wiener Neustadt).''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter gondoskodik.

1

Az egyetemek és főiskolák elnevezését a 2000: CVII. törvény módosította.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére