• Tartalom

65/1999. (XII. 13.) GM rendelet

65/1999. (XII. 13.) GM rendelet

egyes átlag feletti pontosságú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről1

2015.04.01.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya az olyan átlag feletti pontosságú súlyokat gyártó, forgalmazó, importáló és felhasználó gazdálkodó szervezetekre, illetve külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeire terjed ki (a továbbiakban együtt: gyártó), amely súlyok névleges tömege eléri az 1 milligrammot, de nem haladja meg az 50 kilogrammot.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a metrikus karát súlyokra és

b) más különleges rendeltetésű súlyokra.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) súly: tömeg mérésére használt, az e rendeletben meghatározott fizikai, metrológiai és hibahatár jellemzőkkel rendelkező eszköz;

b) súlysorozat: az egy súlydobozban tárolt súlyok összessége, amely lehetővé teszi bármely tömegérték összeállítását, a súlykészlet legkisebb névleges tömegű súlyától a súlykészlet valamennyi súlyát tartalmazó össztömeg értékig a legkisebb névleges tömegű súlynak megfelelő lépésekben;

c) pontossági osztály: a súlyoknak a nemzetközi ajánlások figyelembevételével, metrológiai jellemzők alapján E1, E2, F1, F2, M1, M2 és M3 jelű pontossági osztályokba történő csoportosítása;

d) átlag feletti pontosságú súly: az 1. számú melléklet E1, E2, F,1, F2, M1 pontossági osztályába sorolt súly;

e) pontossági osztályba sorolt súly: az a súly, amely megfelel az adott pontossági osztályba tartozó súlyokra előírt követelményeknek, és legnagyobb hibája – rendeltetésszerű használat és tárolás esetén – a hitelesítés érvényességi ideje alatt az előírt hibahatárértékek között marad;

f) szabványos súly: a mérőeszközök és súlyok ellenőrzésére használt súly;

g) súly névleges tömege: az a súlynak tulajdonított tömegérték, amelyet a súly megtestesít;

h) súly előírt névleges tömege: a súlyok névleges értékének 1 X 10n kg-mal, vagy 2 X 10n kg-mal, vagy 5 X 10n kg-mal kell egyenlőnek lenni; ezekben a kifejezésekben az n, vagy nulla, vagy pozitív egész szám. Amennyiben az n kitevő negatív, a mértékegység g vagy mg legyen, pl. 1 X 10–2 kg tömeget 10 g-nak kell megadni;

i) egyezményes tömeg: egy adott testtel p1=1,2 kg/m3 levegősűrűségnél, To=20 °C-on egyensúlyt tartó, ro=8000 kg/m3 sűrűségű etalon (vákuumban mért tömege) a Nemzetközi Mérésügyi Szervezet OIML R33 számú ajánlása szerint;

j) legnagyobb megengedett hiba (dm): az adott súlyra vonatkozó, pontossági osztályonként meghatározott, az első hitelesítésnél megengedett, az 1. számú melléklet szerinti plusz vagy mínusz előjelű hiba (a tömeg eltérése a névleges értéktől);

k) súly pontosítása: az az eljárás, amelynek során az adott súly tömegét úgy változtatják meg (koptatással, táraüreg feltöltéssel), hogy a súly tömegének eltérése annak értékétől kisebb legyen, mint a legnagyobb megengedett hiba;

l) táraüreg: a súlyban lévő üreg, amelynek feltöltésével a súly pontosítható;

m) hitelesítési engedély: a hitelesítésre jogosult szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a súly e jogszabályban előírt műszaki és metrológiai követelményeknek megfelel;

n)2 hitelesítésre jogosult szerv: a hitelesítési engedély, illetve a hitelesítési bizonyítvány kiadására jogosult szerv;

o)3 illetékes ellenőrző hatóság: külön jogszabály alapján a súlyok fogyasztói forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos ügyekben a fogyasztóvédelmi hatóság, a műszaki és metrológiai követelmények ellenőrzése tekintetében a mérésügyi hatóság;

p) súly forgalomba hozatala: a súly ingyenes vagy visszterhes elidegenítése a fogyasztók és a felhasználók részére;

q) hitelesítési bizonyítvány: a hitelesítésre jogosult szerv által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a súly e rendelet előírásainak megfelel;

r) hitelesítés: a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a végrehajtására kiadott, többször módosított 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletben szabályozott eljárás.

3. § (1) A súlyok akkor hozhatók forgalomba vagy használhatók, ha megfelelnek az e rendeletben meghatározott műszaki és metrológiai követelményeknek.

(2) A súly akkor felel meg az e rendeletben meghatározott alapvető metrológiai követelményeknek, ha tömegének eltérése annak névleges értékétől kisebb, mint az 1. számú mellékletben, az adott súly pontossági osztályánál meghatározott legnagyobb hibaérték.

(3) Forgalomba hozatal előtt a gyártó vagy annak képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a hitelesítésre jogosult szerv a súlyt az első hitelesítést igazoló bélyeggel (jelöléssel) ellássa.

4. § (1) A súlyok alakját úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy ne legyenek

a) sérülékenyek,

b) éles sarkaik,

c) rajtuk olyan bemélyedések, ahol a por és más szennyeződés megülhet.

(2) Egy súlysorozat – az 1 gramm és annál kisebb névleges tömegű súlyok kivételével – csak azonos alakú súlyokat tartalmazhat.

(3) Az 1 gramm és annál kisebb névleges tömegű súlyok a 2. számú melléklet szerint megtervezett és kialakított lemezsúlyok vagy huzalsúlyok lehetnek.

(4) Az 1 grammos súly alakja meg kell feleljen a nála nagyobb vagy kisebb névleges tömegű súlyok alakjának.

(5) Az 1 gramm és annál nagyobb, illetve 10 kilogramm és annál kisebb névleges tömegű súlyokat a 3. számú melléklet szerinti méretezéssel és alakban kell megtervezni és kialakítani.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően az ott meghatározott súlyok más módon (henger alakú súly, enyhén keskenyedő csonka kúp alakú súly) is megtervezhetők és kialakíthatók, feltéve, hogy a súly magasságának és átmérőjének aránya 3/4 és 5/4 között van és megfelel a súly alakjára e §-ban előírt egyéb rendelkezéseknek.

(7) Az 5 kilogramm és annál nagyobb, illetve az 50 kilogramm és annál kisebb névleges tömegű súly feje a használat várható módjára tekintettel, azt megkönnyítve – a súly alakjára e §-ban előírt egyéb rendelkezéseket is figyelembe véve – más alkalmas, a súly részét képező szilárd füllel is helyettesíthető.

(8) Az 1. számú melléklet M1 átlag feletti pontossági osztályába sorolt, 5 kilogramm és annál nagyobb, illetve az 50 kilogramm és annál kisebb névleges tömegű súlyok – a súly alakjára e §-ban előírt rendelkezéseket is figyelembe véve – hasáb alakúra is alakíthatók a 4. számú melléklet szerint.

5. § (1) A súlyok pontossági osztályok szerint meghatározott szerkezetét az 5. számú mellékletben foglaltak szerint kell megtervezni és kialakítani.

(2) A súlyok pontosítását a 6. számú melléklet szerinti eljárások alapján kell elvégezni.

6. § A súlyok pontossági osztályok szerinti, a 7. számú mellékletben meghatározott felületi állapotának, minőségének olyannak kell lennie, hogy a súly tömegváltozása a felhasználási területén, a rendeltetésszerű használattal együttjáró várható körülmények között elhanyagolható legyen a súly pontossági osztályára megengedett legnagyobb hibához képest.

7. § (1) A súlyok pontossági osztályok szerinti, a 8. számú mellékletben meghatározott anyagának korrózióálló fémből vagy fémötvözetből olyannak kell lennie, hogy a súly tömegváltozása a felhasználási területén, a rendeltetésszerű használattal együttjáró várható körülmények között elhanyagolható legyen a súly pontossági osztályára megengedett legnagyobb hibához képest.

(2) A súly anyagának sűrűsége olyan kell legyen, hogy a p1=1,2 kg/m3 levegősűrűség +-10%-os változása ne hozzon létre akkora felhajtóerő-változást a 8000 kg/m3 sűrűségű etalonhoz képest, hogy az elérje az adott súly pontossági osztályára megengedett legnagyobb hiba egynegyedét. Az így meghatározott sűrűséghatárok pontossági osztályonkénti értékeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az 1. számú melléklet E1 és E2 átlag feletti pontossági osztályába sorolt súlyok kivételével, az 1 gramm és annál nagyobb névleges tömegű súlyokon fel kell tüntetni a súly névleges tömegét.

(2) A súly névleges tömegét 1 kilogramm alatti névleges tömegű súlyokon grammban (rövidítve: g), 1 kilogramm és annál nagyobb névleges tömegű súlyokon kilogrammban (rövidítve: kg) kell megadni.

(3) Ha a súlysorozat több, azonos névleges tömegű súlyt tartalmaz, ezeket a névleges tömeg feltüntetése mellett – a darabszámhoz igazodó – csillag vagy pont szimbólumból álló, a súly felső lapjára helyezendő megkülönböztető jelöléssel is el kell látni.

(4) Huzalsúlyok esetén a (3) bekezdés szerinti megkülönböztető jelölést a huzal végén alkalmazott – a darabszámhoz igazodó – felhajtással kell helyettesíteni.

(5) A lemez- és huzalsúlyokon a súly névleges tömege és a pontossági osztály nem tüntethető fel.

(6) Az (1)–(5) bekezdésekben a súlyokra vonatkozó pontossági osztályonként meghatározott feliratokat és jelöléseket a 10. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az 1. számú melléklet E1, E2, F1, F2 pontossági osztályába sorolt súlyok esetén a súlyokat, súlysorozatokat úgy kell tárolni és csomagolni, hogy védve legyenek a sérülésekkel, ütközésekkel és a rázódással szemben. Ennek érdekében a súlyokat súlydobozba kell elhelyezni, a súlydobozban minden súly számára súlyfészket kell kialakítani, amelyet a súlyok felületi minőségétől függően szükség szerint bélelni is kell. Az 1. számú melléklet E1, E2 és F1 átlag feletti pontossági osztályába sorolt súlyok esetén a bélelés kötelező.

(2) A súlydobozt úgy kell kialakítani, hogy annak bármely helyzete esetén a súlyok a helyükön maradjanak.

(3) Egy súlysorozatot tartalmazó súlydobozban csak azonos pontossági osztályú súlyok helyezhetők el. A súlydoboz fedelén fel kell tüntetni a súlysorozat pontossági osztályára utaló jelölést: pl. E1.

(4) Az 1. számú melléklet M1 pontossági osztályába sorolt súlyt

a) huzal- és lemezsúly esetében súlyfészekkel ellátott

b) 500 gramm és annál kisebb névleges tömegű súly esetén

a (2) bekezdés szerinti súlydobozba kell elhelyezni.

10. § (1) A súly hitelesítését a gyártó vagy képviselője a külön jogszabályban foglaltak alapján köteles a hitelesítésre jogosult szervnél kezdeményezni.

(2) A hitelesítésre jogosult szerv a hitelesítés során

a) megvizsgálja, hogy a súly megfelel-e az e rendeletben meghatározott műszaki és metrológiai követelményeknek;

b) szabványos súly segítségével vizsgálatot végez.

(3) Ha a súly megfelel az e rendeletben meghatározott műszaki és metrológiai követelményeknek, akkor a hitelesítésre jogosult szerv kiállítja a hitelesítési bizonyítványt. Hitelesítési bizonyítvány csak arra a súlyra állítható ki, amelyet a gyártó vagy képviselője egyértelmű azonosításra alkalmas jellel látott el.

a) E1, E2 és F1 pontossági osztályába sorolt súlyok, valamint az 1 gramm vagy annál kisebb névleges tömegű súlyok súlydobozát,

b) F2 pontossági osztályába sorolt súlyok esetén a táraüreg fedelét,

c) M1 pontossági osztályába sorolt 1 gramm vagy annál nagyobb és 50 kilogramm vagy annál kisebb névleges tömegű súlyok esetén a táraüreg lezárását biztosító ólomlemezt

az első hitelesítés jelével is el kell látni.

11. § Az e rendeletben előírt műszaki és metrológiai követelmények megtartását az illetékes ellenőrző hatóságok ellenőrzik, és jogszabálysértés esetén megteszik mindazokat a szükséges intézkedéseket, amelyre számukra jogszabály felhatalmazást ad.

12. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok a tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Tanácsának a tagországoknak az 1 milligrammtól 50 kilogrammig terjedő átlag feletti pontosságú (E1, E2, F1, F2, M1) súlyokra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 74/148/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


A súlyok hibahatára pontossági osztályok szerint

M97425_0

Névleges
érték

Legnagyobb megengedett hiba (±δm); [mg]

E1

E2

F1

F2

M1

50

kg

25

75

250

750

2500

20

kg

10

30

100

300

1000

10

kg

5

15

50

150

500

5

kg

2,5

7,5

25

75

250

2

kg

1,0

3,0

10

30

100

1

kg

0,5

1,5

5

15

50

500

g

0,25

0,75

2,5

7,5

25

200

g

0,10

0,30

1,0

3,0

10

100

g

0,05

0,15

0,5

1,5

5

50

g

0,030

0,10

0,30

1,0

3,0

20

g

0,025

0,080

0,25

0,8

2,5

10

g

0,020

0,060

0,20

0,6

2,0

5

g

0,015

0,050

0,15

0,5

1,5

2

g

0,012

0,040

0,12

0,4

1,2

1

g

0,010

0,030

0,10

0,3

1,0

500

mg

0,008

0,025

0,08

0,25

0,8

200

mg

0,006

0,020

0,06

0,20

0,6

100

mg

0,005

0,015

0,05

0,15

0,5

50

mg

0,004

0,012

0,04

0,12

0,4

20

mg

0,003

0,010

0,03

0,10

0,3

10

mg

0,002

0,008

0,025

0,08

0,25

5

mg

0,002

0,006

0,020

0,06

0,20

2

mg

0,002

0,006

0,020

0,06

0,20

1

mg

0,002

0,006

0,020

0,06

0,20

2. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


A súlyok alakja

Az 1 g-os és kisebb névértékű súlyok alakját a következő táblázat szerint kell kialakítani:

Névleges érték [mg]

Lemezsúlyok

Huzalsúlyok

5; 50; 500

ötszög

ötszög vagy 5 szegmens

2; 20; 200

négyszög

négyszög vagy 2 szegmens

1; 10; 100; 1000

háromszög

háromszög vagy 1 szegmens

3/1. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


Hengeres súlyok

3/2. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


Hengeres súlyok méretei (mm-ben)

Névleges érték

φ

φ’

φ’’

H

E

R

r

o

Megjegyzés

1

g

6

5,5

3

*

1

0,9

0,5

1

Táraüreg nélküli súlyok

2

g

6

5,5

3

*

1

0,9

0,5

1

5

g

8

7

4,5

*

1,4

1,25

0,5

1

10

g

10

9

6

*

1,6

1,5

0,5

1

20

g

13

11,5

7,5

*

2

1,8

0,5

1,5

50

g

18

16

10

*

3

2,5

1

2

20

g

13

11,5

7,5

*

2

1,8

0,5

1,5

* A ,H'' méret anyagfüggő

50

g

18

16

10

*

3

2,5

1

2

100

g

22

20

13

*

4

3,5

1

2

200

g

28

25

16

*

4,5

4

1,5

3,2

500

g

38

34

22

*

6

5,5

1,5

3,2

1

kg

48

43

27

*

8

7

2

5

2

kg

60

54

36

*

10

9

2

5

5

kg

80

72

46

*

13

12

2

10

10

kg

100

90

58

*

17

15

3

10

20

kg

128

112

74

*

22

18

3

10

Táraüreg

1. változat

2. változat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

b

c

d

e

f

g

h

t

l

m

n

δ

ε

a

b

c

d

e

f

g

m

n

*

18

5,5

2,5

6,5

1,5

1

9

M4x0,5

5

1

5

5

1

3

18

5,5

2,5

6,5

1,5

1

1

5

*

25

7,5

3,5

9

2

1

10

M6x0,5

5

1,5

7

7

1,5

4,5

25

7,5

3,5

9

2

1

1,5

7

*

30

7,5

3,5

9

2

1

10

M6x0,5

5

1,5

7

7

1,5

4,5

30

7,5

3,5

9

2

1

1,5

7

*

40

10,5

4,5

12

2,5

1,5

15

M8x1

8

2

10

10

2

7

40

10,5

4,5

12

2,5

1,5

2

10

*

50

10,5

4,5

12

2,5

1,5

15

M8x1

8

2

10

10

2

7

50

10,5

4,5

12

2,5

1,5

2

10

*

65

18,5

7

20

4

2,5

20

M14x1,5

13

3

18

18

3

12

65

18,5

7

20

4

2,5

3

18

*

80

18,5

7

20

4

2,5

20

M14x1,5

13

3

18

18

3

12

80

18,5

7

20

4

2,5

3

18

*

120

24,5

8

26,5

4

2,5

35

M20x1,5

18

4

24

24

3

18

120

24,5

8

26,5

4

2,5

4

24

*

160

24,5

8

26,5

4

2,5

35

M20x1,5

18

4

24

24

3

18

160

24,5

8

26,5

4

2,5

4

24____

* Az ,,a'' érték szabványfüggő.

4/1. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


Hasábsúlyok (1. változat)


Mérettáblázat mm-ben

Az A és A', valamint a B és B' méretek felcserélhetők.

Névleges érték

A

A'

B

B'

H

a

b

c

h

d

l

r

o

t

f

e

ε

φ

φ’

φ’’

g

5 kg

150

152

75

77

84

36

30

6

66

19

145

5

12

M16x1,5

14

1

2

16,5

18

16

5

10 kg

190

193

95

97

109

46

38

8

84

25

185

6

16

M16x1,5

14

1

2

16,5

18

16

5

20 kg

230

234

115

117

139

61

52

12

109

29

220

8

20

M27x1,5

21

2

3

27,5

30

27

8

50 kg

310

314

155

157

192

83

74

16

152

40

300

10

25

M27x1,5

21

2

3

27,5

30

27

8

4/2. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


Hasábsúlyok 2 típus


Mérettáblázat, minden adat mm-ben

Névleges érték

A

A'

B

B'

H

a

b

c

h

d

r

o

m

n

p

5 kg

150

152

75

77

84

36

30

6

66

19

5

12

16

13

55

10 kg

190

193

95

97

109

46

38

8

84

25

6

16

35

25

70

20 kg

230

234

115

117

139

61

52

12

109

29

8

20

50

30

95

50 kg

310

314

155

157

192

83

74

16

152

40

10

25

70

40

148

5. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


A súlyok szerkezete pontossági osztályok szerint

Felépítés:
E1, E2: Csak egy darabból készülhet.
F1, F2: Készülhet egy vagy több darabból, de csak azonos anyagból.
M1: A súlyok felépítése, táraüregek kialakításának és lezárásának módozata a 3. és 4. számú mellékletben található. Első hitelesítéskor az új súly táraüregének kb. kétharmada maradjon üresen.

Táraüreg:
E1, E2: Táraüreget nem tartalmazhat.
F1, F2: Tartalmazhat táraüreget, de a táraüreg térfogata nem érheti el a súly teljes térfogatának egyötödét. A táraüreget le kell zárni a súly fejével vagy egyéb alkalmas módon.
M1: A táraüreg térfogata nem érheti el a súly teljes térfogatának egyötödét.
– 100 g–50 kg: kell táraüreg
– 1 g–50 g: lehet táraürege, de ajánlott, hogy 1 g–10 g táraüreg nélkül készüljön.

6. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


A súlyok pontosításának módja

E1, E2: A súlyok koptatással (csiszolással, polírozással vagy egyéb megfelelő módszerrel) pontosíthatók. A súly a felületi minőséggel szemben támasztott követelményeknek pontosítás után is meg kell feleljen, a felületi minőség nem romolhat.
F1, F2: Táraüreg nélkül készült súlyokra az E1, E2 súlyoknál leírtak vonatkoznak. Ha a súly rendelkezik táraüreggel akkor a súly anyagával megegyező táraanyaggal, vagy ónnal, molibdénnel, illetve wolframmal tárázható.
M1: Táraüreggel rendelkező súlyok tárázására nagysűrűségű fémes anyag (pl. ólomsörét) használható. Táraüreggel nem rendelkező hengeres súlyok, valamint a lemez- és huzalsúlyok anyageltávolítással (csiszolással) vagy anyaglevágással pontosíthatók. A tárázáshoz használt szilárd anyagnak meg kell tartani tömegét és szerkezetét, valamint nem változtathatja meg (vegyileg vagy elektrolitikusan) a súly anyagának tömegét és szerkezetét.

7. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


A súlyok felületi minősége, állapota

A súlyok felületi minőségének olyannak kell lenni, hogy a felhasználási területén várható normál körülmények között, a súly ebből adódó tömegváltozása (pl. a felületi egyenetlenségek között megtapadó szennyeződés) elhanyagolható legyen a súly pontossági osztályára megengedett legnagyobb hibához képest.

A felület állapota
E1, E2, F1, F2: A súlyok felülete sima (beleértve a súly talpát és a sarkokat is) és az élek lekerekítettek legyenek. Szemrevételezéssel vizsgálva a súlyok felülete fényes legyen és ne legyen porózus.
M1: A hengeres súlyok felületét szemrevételezéssel vizsgálva, az sima legyen és ne legyen porózus. A hasábsúlyok felülete egyezzen meg a finom homokformába gondosan öntött szürkeöntvényével. Ez megfelelő festéssel is elérhető.

Felületi érdesség
E1: Rz= 0,5 mm
E2: Rz= 1 mm
F1: Rz= 2 mm
F2: Rz= 5 mm

8. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


A súlyok anyaga

A súlyoknak korrózióállóknak kell lenniük. A felhasznált anyag minőségének olyannak kell lenni, hogy a súly felhasználási területén várható normál körülmények között a súly tömegváltozása elhanyagolható legyen a súly pontossági osztályára megengedett legnagyobb hibához képest.

Anyagminőség:
E1, E2: A használt anyag keménysége és kopásállósága azonos vagy jobb mint az ausztenites rozsdamentes acélé.
F1, F2: A használt anyag keménysége és ridegsége legalább a hengerelt sárgarézét kell, hogy elérje.
M1: A hasábsúlyok anyagának legalább a szürkeöntvénnyel megegyező korrózióállóságúnak kell lenni, de nem érheti el annak ridegségét. A hengeres súlyok készülhetnek sárgarézből, vagy más azonos , vagy jobb minőségű anyagból. A lemez, illetve huzalsúlyok anyagának elegendően korrózióállónak kell lenni, és nem lehet rajtuk bevonat.

Mágnesezhetőség:
E1: A súlyok anyagául használt fém vagy ötvözet gyakorlatilag ne legyen mágnesezhető. A mágneses szuszceptibilitás legyen kisebb: ≤0,01
E2: A súlyok anyagául használt fém vagy ötvözet gyakorlatilag ne legyen mágnesezhető. A mágneses szuszceptibilitás legyen kisebb: ≤0,03
F1, F2: A súlyok anyagául használt fém vagy ötvözet gyakorlatilag ne legyen mágnesezhető. A mágneses szuszceptibilitás legyen kisebb: ≤ 0,05
M1: Gyakorlatilag ne legyen mágnesezhető.

9. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


A súlyok anyagának sűrűsége

 

ρmin … ρmax [103 kg/m3]

Névleges
érték

E1

E2

F1

F2

M1

>=100 g

7,93…8,07

7,81…8,21

7,39…8,73

6,4…10,7

>=4,4

50 g

7,92…8,08

7,74…8,28

7,27…8,89

6,0…12,0

>=4,0

20 g

7,84…8,17

7,50…8,57

6,6…10,1

4,8…24,0

>=2,6

10 g

7,74…8,28

7,27…8,89

6,0…12,0

>=4,0

>=2,0

5 g

7,62…8,42

6,9…9,6

5,3…16,0

>=3,0

 

2 g

7,27…8,89

6,0…12,0

>=4,0

>=2,0

 

1 g

6,9…9,6

5,3…16,0

>=3,0

 

 

500 mg

6,3…10,9

>=4,4

>=2,2

 

 

200 mg

5,3…16,0

>=3,0

 

 

 

100 mg

>=4,4

>=2,3

 

 

 

50 mg

>=3,4

 

 

 

 

20 mg

>=2,3

 

 

 

 

10. számú melléklet a 65/1999. (XII. 13.) GM rendelethez


Feliratok és jelölések a súlyokon

Az E1 és E2 pontossági osztályú súlyok kivételével az 1 g és feletti súlyok névleges értékének a súlyon szerepelnie kell.

A névleges értéket 1 kilogramm alatt grammban, 1 kilogramm esetén és fölötte kilogrammban kell megadni.4

A mértékegység jelölése ,,g'' vagy ,,kg''.

A súlysorozatban, két vagy három azonos névértékű súly esetén, az egyértelmű megkülönböztethetőség érdekében a súly felső lapjának közepére egy vagy két csillagot vagy pontot kell tenni. Ez alól kivételek a huzalsúlyok, amelyek a huzal végén alkalmazott egy vagy két felhajtással különböztethetők meg.

A vékony lemez- és huzalsúlyokon nem lehet sem a névleges érték, sem a pontossági osztály.

 

E1

E2

F1

F2

M1

Névleges érték

nem

nem

igen

igen

igen

Mértékegység

nem

nem

nem

nem

igen

Pontossági osztály

nem

nem

nem

F

M vagy M1

Gyártó jele

nem

nem

nem

nem

nem

Megjegyzés

Az E2-es sú- lyokat meg lehet jelölni egy nem a középpontban elhelyezett ponttal, hogy meg lehessen különböztetni az E1-es súlyoktól.

A szükséges feliratok csiszolással vagy gravírozással készülnek

A feliratok homorúak vagy kidomborodók is lehetnek. A feliratok a hasábsúlyok felső felületére kerülnek. A hengeres súlyokon a feliratok a súly tetejére kerülnek, ill. 500 g-nál és felette a hengerpalástra is kerülhetnek.

1

A rendeletet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelet 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2016. március 1. napjával.

2

A 2. § n) pontja a 9/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § o) pontja a 27/2010. (XII. 31.) NGM rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

4

Azaz 1 kg és nem 1000 g (M1 esetén), illetve 1 és nem 1000 (F1, F2 esetén).

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére