• Tartalom

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet

a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről1

2011.05.11.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, valamint klinikai szakpszichológus szakképesítést megszerző személyekre, valamint a képzésüket végző felsőoktatási intézményekre terjed ki.

2. § (1) Szakorvosi szakképesítést általános orvosi és higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok szerezhetnek.

(2) Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető szakképesítéseket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3)2 Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető első szakképesítések megszerzésének képzési feltételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4)3 Az általános orvosi oklevéllel rendelkező szakorvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések megszerzésének képzési feltételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) A higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető szakképesítéseket az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A fogorvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítéseket a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítéseket a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) Klinikai szakpszichológus szakképesítést pszichológus oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A pszichológus oklevéllel rendelkezők által megszerezhető első szakképesítéseket, valamint a szakpszichológus szakképesítéssel rendelkezők által megszerezhető ráépített szakképesítéseket a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szakképesítés megszerzését megelőző szakképzésért fizetendő térítési díjat a felsőoktatási intézmény határozza meg.

6. § (1)4 A 2–5. §-ok szerinti szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről szóló jogszabály5 előírásai szerint történik. A szakképesítést a külön jogszabályban erre felhatalmazott testület által kiadott szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és klinikai szakpszichológusi bizonyítvány tanúsítja. A bizonyítványban a szakképesítést a mellékletben meghatározott megnevezéssel megegyezően kell feltüntetni.

(2)6

(3)7

(4)8 Ha valaki újabb elsőként megszerezhető szakképzésre jelentkezik, az egyetem csak akkor fogadhatja el a jelentkezését, ha a szakmában az első szakirányú szakképzésre jelentkezők elfogadása után betöltetlen képzési kapacitással rendelkezik. Erről az egyetemnek a szakképzésre jelentkezés elfogadása alkalmából nyilatkoznia kell. Az újabb elsőként megszerezhető szakképzés és a ráépített szakképzés költségeit az egyetem állapítja meg.

(5)9 Az iskola-egészségtan és ifjúságvédelem, az egészségbiztosítás ráépített szakképesítés, illetve a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) mint újabb elsőként megszerezhető szakképesítés – a törvényes munkaidő legalább felét elérő – részmunkaidőben is megszerezhető. Ráépített szakképesítésnek – a törvényes munkaidő legalább felét elérő – részmunkaidőben történő megszerzése esetén a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a jogszabályban a teljes munkaidejű képzésre előírt időtartamnak és feltételeknek.

(6)10 Ha a jelölt az első szakképesítés megszerzésétől számított 15 éven belül kíván újabb elsőként megszerezhető szakképesítést szerezni, a két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsőként megszerezhető szakképesítésnél teljesítettnek kell tekinteni.

(7)11 Ha az első szakképesítés megszerzése óta több mint 15 év telt el, az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés tekintetében a képzést végző felsőoktatási intézmény a jelölt erre irányuló kérelmére, a kérelmet megalapozó bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés megalapozására alkalmas dokumentum alapján a jelölt korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának figyelembevételével dönt a két szakképzés azonos képzési elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.

(8)12 A (7) bekezdés szerinti döntés ellen a jelölt a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet.

(9)13 A (7) bekezdés szerinti esetben az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati idő nem lehet rövidebb két évnél.

7. § (1) Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

(2)14 Az az orvos, fogorvos vagy gyógyszerész oklevéllel rendelkező személy, aki az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőző napon a felsőoktatási intézmények által elfogadott képzési terv alapján, az alapképzettsége figyelembe vételével a 3. számú melléklet szerint meg nem szerezhető ráépített szakképzésben vesz részt, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT) elnöke által – az adott személy alapszakképesítése szerinti és a megszerezni kívánt ráépített szakképesítés bemeneteként előírt alapszakképesítések képzési kurrikulumainak a (3) bekezdés szerinti összevetésével – meghatározott képzési elem teljesítése esetén szakvizsgára bocsátható.

(3)15 Az ESZTT elnöke a (2) bekezdés szerinti összevetés során megállapítja, hogy a megszerezni kívánt ráépített szakképesítés bemeneteként előírt alapszakképesítés mely, a ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges olyan elemet (elemeket) tartalmaz, amelyet (amelyeket) az adott személy az alapszakképesítése megszerzése során nem, vagy nem a ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges időtartamban sajátított el, és amelynek (amelyeknek) a teljesítése a bemenetként előírt alapszakképesítés és a meglévő alapszakképesítés egyenértékűségének megállapításához szükséges.

(4)16

(5)17 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 78/686/EGK irányelve a fogorvosi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, illetve a szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága eredményes gyakorlását elősegítő intézkedésekről (a rendelet 3. és 6. §-a, 6. számú melléklete),

b) a Tanács 78/687/EGK irányelve a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, a fogorvosok tevékenységére vonatkozó rendelkezések összehangolásáról, 2. cikk (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése (a rendelet 1., 3. és 6. §-a, 6. számú melléklete),

c) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, 4. cikke, 25. cikke, 26. cikke, 30. cikke, 31. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint B. és C. melléklete,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/19/EK irányelve a szakképesítések elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK és 92/51/EGK tanácsi irányelv, valamint az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, az építészmérnöki, a gyógyszerészi és az orvosi hivatásról szóló 77/452/EGK, 77/453/EGK, 78/686/EGK, 78/687/EGK, 78/1026/EGK, 78/1027/EGK, 80/154/EGK, 80/155/EGK, 85/384/EGK, 85/432/EGK, 85/433/EGK és 93/16/EGK tanácsi irányelv módosításáról, 5. cikk 4. pontja, 14. cikk 4. pontja és 11–13. pontja, valamint II. és VI. mellékletei (a rendelet 1–2. és 6. §-a),

e) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. mellékletének 2. fejezete C. III. 1. és 3. pontja (a rendelet 1–7. számú melléklete).

8. §18 (1) A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosításáról szóló 10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. mellékletével megállapított 2. számú melléklet 14. és 15. sorának rendelkezéseit azon háziorvostan szakképzésben részt vevőre is alkalmazni kell, akinek az R1. hatálybalépésekor19 törzsképzése folyamatban van. Annak, aki az R1. hatálybalépésekor törzsképzését már befejezte és a szakvizsgára bocsátáshoz szükséges feltételeket 2012. március 1-je után teljesíti, a szakvizsgára bocsátásához igazolnia kell a halottvizsgálattal és a hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzésben történő részvételét is.

(2) Az R1. hatálybalépésekor20 folyamatban lévő egészségbiztosítás szakképzésre az R1. 2. mellékletével megállapított 3. számú melléklet 12. sorának rendelkezései irányadóak, amennyiben a szakképzésben részt vevő a felsőoktatási intézményt a képzés befejezéséig, de legkésőbb 2015. január 1-jéig írásban értesíti, hogy a szakképzési követelményeket ezen feltételek szerint kívánja teljesíteni.

1. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez21


Általános orvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések

I. Általános orvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető első szakképesítések

1. Aneszteziológia és intenzív terápia
2. Arc-állcsont-szájsebészet
3. Belgyógyászat
4. Bőrgyógyászat
5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat
6. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
7. Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)
8. Fül-orr-gégegyógyászat
9. Gasztroenterológia
10. Geriátria
11. Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
12. Gyermeksebészet
13. Háziorvostan
14. Háziorvostan a külön jogszabály szerinti egyéni képzést teljesítőknek
15. Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan
16. Idegsebészet
17. Igazságügyi orvostan
18. Infektológia
19. Kardiológia
20. Megelőző orvostan és népegészségtan
21. Neurológia
22. Nukleáris medicina
23. Ortopédia és traumatológia
24. Orvosi laboratóriumi diagnosztika
25. Orvosi mikrobiológia
26. Oxyológia és sürgősségi orvostan
27. Patológia
28. Pszichiátria
29. Radiológia
30. Repülőorvostan
31. Reumatológia
32. Sebészet
33. Sugárterápia
34. Szemészet
35. Szívsebészet
36. Szülészet-nőgyógyászat
37. Transzfúziológia
38. Tüdőgyógyászat
39. Urológia

II. Általános orvosi oklevéllel és szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések

1. Addiktológia
2. Allergológia és klinikai immunológia
3. Andrológia
4. Audiológia
5. Cytopatológia
6. Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat
7. Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia
8. Csecsemő- és gyermekkardiológia
9. Egészségbiztosítás
10. Endokrinológia
11. Érsebészet
12. Fizioterápia
13. Foniátria
14. Gyermekgasztroenterológia
15. Gyermekneurológia
16. Gyermeknőgyógyászat
17. Gyermekradiológia
18. Gyermekszemészet
19. Gyermek-tüdőgyógyászat
20. Hematológia
21. Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan)
22. Intenzív terápia
23. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem
24. Kézsebészet
25. Klinikai farmakológia
26. Klinikai genetika
27. Klinikai neurofiziológia
28. Klinikai onkológia
29. Laboratóriumi hematológia és immunológia
30. Mellkassebészet
31. Molekuláris genetikai diagnosztika
32. Munkahigiéné
33. Nefrológia
34. Neonatológia
35. Neuropatológia
36. Neuroradiológia
37. Orvosi rehabilitáció (rehabilitációs szakterület megjelölésével)
38. Orvosi rehabilitáció (pszichiátria szakterületen)
39. Plasztikai (égési) sebészet
40. Pszichoterápia
41. Sportorvostan
42. Sugáregészségtan
43. Trópusi betegségek

2. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez22
1M05777M_0

 

A

B

C

1.

Szakma

Szakképzési idő

Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező kiegészítő szakgyakorlat és tanfolyam

2.

Aneszteziológia és
intenzív terápia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

12 hó sürgősségi törzsképzési gyakorlat

1.2.

6 hó aneszteziológiai alapszakképzés

1.3.

6 hó intenzív terápiás alapszakképzés (multidiszciplináris gyakorlat központi intenzív terápiás osztályon)

2.

34 hó speciális szakképzési program az alábbiak szerint:

2.1.

17 hó multidiszciplináris intenzív osztályos gyakorlat központi intenzív osztályon

Ezen időtartam alatt teljesíteni kell a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott típusú és számú intenzív beavatkozás minimumszintjét

2.2.

17 hó aneszteziológiai gyakorlat, benne:

2.2.1.

6 hó hasi sebészet, benne: urológia és érsebészet

2.2.2.

2 hó traumatológia, benne: ortopédia

2.2.3.

2 hó gyermeksebészet

2.2.4.

2 hó szülészet-nőgyógyászat

2.2.5.

1 hó idegsebészet

2.2.6.

1 hó mellkassebészet

2.2.7.

1 hó szemészet

2.2.8.

1 hó fül-orr-gégészet, fej- és nyaksebészet, fogászat, szájsebészet

2.2.9.

1 hó szívsebészet

Az 1. és 2. pont szerinti időtartam alatt minimálisan 1200 anesztézia elvégzése

3.

A 2. évben 20 nap szakmai továbbképzés

4.

A 4. év végén tesztvizsga

5.

A 3-5. évben összesen 25 nap elméleti szakképzés

3.

Arc-állcsont-szájsebészet

72 hónap

1.

26 hó törzsképzési program egyetemi szájsebészeti képzőhelyen, benne: fogászati képzés, heti 20 órában.
Részletezve:

1.1.

I. év:

1.1.1.

Fogászati anyagtan

1.1.2.

Odontotechnológia

1.1.3.

Konzerváló fogászati propedeutika

1.1.4.

Fogpótlástani propedeutika

1.1.5.

Szájsebészeti propedeutika

1.1.6.

Orális biológia

1.1.7.

Preventív fogászat

1.2.

II. év: heti 20 órában

1.2.1.

Orális radiológia

1.2.2.

Szájsebészet

1.2.3.

Fogpótlástan

1.2.4.

Parodontológia

1.2.5.

Gyermekfogászat és fogszabályozás

1.2.6.

Konzerváló fogászat

Az 1. pontban felsorolt tárgyakból vizsgát kell tenni, a vizsgák részvizsgának minősülnek, letételük azonban a 2. év végéig kötelező

2.

46 hó szakmai gyakorlat, benne:

2.1.

10 hó dentoalveoláris sebészet

2.2.

8 hó maxillofaciális traumatológia

2.3.

12 hó arc-, állcsont és fej-nyak tumorsebészet

2.4.

3 hó traumatológia

2.5.

3 hó általános sebészet

2.6.

7 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlődési rendellenességek sebészete

2.7.

3 hó fül-orr-gégészet

2.8.

szakvizsga előkészítő tanfolyam

4.

Belgyógyászat

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)

1.2.

6 hó belgyógyászati típusú sürgősségi gyakorlat

1.3.

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:

1.3.1.

6 hó kardiológiai súlypontú osztályon

1.3.2.

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon

2.

34 hó speciális képzési program, benne:

2.1.

22 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat

2.2.

6 hó fakultatív speciális képzés

2.3.

2 hó háziorvosi gyakorlat

2.4.

1 hó szakvizsga előkészítő tanfolyam

5.

Bőrgyógyászat

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási program

1.2.

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat

1.3.

3 hó STD rendelés (ebből 2 hét AIDS osztály)

1.4.

1 hó fototerápiás és foto-diagnosztikai gyakorlat

1.5.

1 hó mycológiai laboratóriumi gyakorlat

1.6.

2 hó dermato-hisztopatológiai laboratóriumi gyakorlat

1.7.

3 hó bőrgyógyászati sebészeti gyakorlat

1.8.

2 hó bőrgyógyászati járóbeteg-rendelési gyakorlat

1.9.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális képzési program

6.

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat, ebből 3 hó gyermek intenzív osztályon

1.2.

12 hó alapképzés csecsemő- és gyermekosztályon

1.3.

1,5 hó laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

1.4.

1,5 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat

1.5.

3 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)

1.6.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális képzés, benne:

2.1.

3 hó egészséges és patológiás újszülött osztály (PIC, NIC)

2.2.

3 hó gyermek-kardiológiai gyakorlat

2.3.

3 hó gyermek-pulmonológiai és allergológiai gyakorlat

2.4.

3 hó gyermek-neurológiai gyakorlat

2.5.

3 hó gyermek-nefrológiai gyakorlat

2.6.

3 hó gyermek-hemato-onkológiai gyakorlat

2.7.

3 hó gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat

2.8.

3 hó gyermek-endokrinológiai gyakorlat

2.9.

2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat

2.10.

3 hó gyermek-infektológiai és immunológiai gyakorlat

2.11.

3 hó gyermeksebészeti és intenzív osztályos gyakorlat

2.12.

2 hó anyagcsere-betegségek és genetikai gyakorlat

7.

Fizikális medicina

és rehabilitációs

orvoslás

60 hónap

1.

26 hó törzsképzés, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátás

1.2.

6 hó belgyógyászat

1.3.

6 hó traumatológia

1.4.

6 hó neurológia

2.

34 hó speciális képzés, benne:

2.1.

12 hó fizioterápia és rehabilitáció, benne:

2.1.1.

1 hó tanfolyamok

2.1.2.

2 hét önálló fizioterápiás osztályon

2.1.3.

2 hét sport-fizioterápiás osztályon

2.1.4.

1 hó kardiológiai rehabilitációs osztályon

2.1.5.

1 hó tüdőgyógyászati fizioterápia és rehabilitáció

2.1.6.

1 hó baleseti utókezelő

2.1.7.

6 hó reumatológiai osztályon

2.1.8.

1 hó reumatológiai rehabilitációs osztályon

2.2.

22 hó rehabilitáció és fizioterápia, benne:

2.2.1.

1 hó tanfolyamok

2.2.2.

1 hó geriátriai osztályon

2.2.3.

1 hó pszichiátriai rehabilitációs osztályon

2.2.4.

2 hó gyermekrehabilitációs osztályon

2.2.5.

1 hó gyermek ortopédiai képzés

2.2.6.

16 hó mozgásszervi rehabilitációs osztály, benne:

2.2.6.1.

1 hó koponya-agysérült rehabilitációs osztályon

2.2.6.2.

1 hó gerincvelő-harántsérült rehabilitációs osztályon

8.

Foglalkozás-
orvostan

(üzemorvostan)

48 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat

1.2

18 hó foglalkozás-orvostani törzsképzés, benne:

1.2.1.

6 hó belgyógyászati és foglalkozás-belgyógyászati gyakorlat

1.2.2.

2 hó egyéb foglalkozási betegségek klinikai gyakorlat, benne:

1.2.2.1.

6 hét járóbeteg-szakrendelés

1.2.2.2.

2 hét fertőző osztályos tevékenység

1.2.3.

5 hó munkahigiénés és egyéb foglalkozás-orvostani alapismeretek

1.2.4.

5 hó legjelentősebb hazai foglalkozási ágazatok foglalkozás-egészségügyének megismerése

1.2.5.

törzsképzési tanfolyamok

2.

22 hó speciális foglalkozás-egészségügyi tevékenység (gyakorlati foglalkozás egészségügyi munkahelyen)

3.

Szakvizsga előkészítő tanfolyam

9.

Fül-orr-gége-gyógyászat

60 hónap

1.

26 hó törzsképzés, benne:

1.1.

12 hó fül-orr-gégészet propedeutika

1.2.

4 hó általános sebészet

1.3.

2 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat, benne:

1.3.1.

1 hó intenzív osztályon

1.4.

2 hó traumatológiai gyakorlat

1.5.

2 hó idegsebészeti gyakorlat

1.6.

2 hó patológiai gyakorlat

2.

34 hó szakmai képzés, benne:

2.1.

1 hét audiológiai tanfolyam

2.2.

1 hét allergológiai-immunológiai tanfolyam

2.3.

4 hét szakvizsga-előkészítő tanfolyam

2.4.

előírt műtéti lista teljesítése

10.

Gasztroenterológia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzés, benne:

1.1.

6 hó belgyógyászati sürgősségi program

1.2.

6 hó belgyógyászati törzsképzési program

1.3.

12 hó gasztroenterológiai törzsképzés, benne:

1.3.1.

9 hó gasztroenterológiai osztályon

1.3.2.

3 hó hepatológiai osztályon

2.

34 hó szakgyakorlat, benne:

2.1.

3 hó általános sürgősségi gyakorlat

2.2.

3 hó kardiológiai-pulmonológiai osztályon

2.3.

2 hó hematológia-onkológia osztályon

2.4.

2 hó nefrológia-immunológia osztályon

2.5.

1 hó endokrinológiai osztályon

2.6.

1 hó fertőző osztályon

2.7.

14 hó gasztroenterológiai osztályon (endoszkópos és sebészeti gyakorlattal)

2.8.

3 hó hepatológiai osztályos gyakorlat

2.9.

3 hó ultrahang gyakorlat

2.10.

Kötelező tanfolyamok

2.10.1.

2 hét EKG tanfolyam

2.10.2.

2 hét transzfúziós tanfolyam

2.10.3.

4 hét tanfolyam

2.11.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú vizsgálatok és eljárások teljesítése

11.

Geriátria

48 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)

1.2.

6 hó belgyógyászati típusú sürgősségi gyakorlat

1.3.

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:

1.3.1.

6 hó kardiológiai súlypontú osztályon

1.3.2.

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon

2.

22 hó speciális képzés, benne:

2.1.

4 hó időseket ellátó osztályos gyakorlat

2.2.

2 hó infektológia

2.3.

2 hó neurológia

2.4.

2 hó háziorvosi gyakorlat

2.5.

2 hó pszichiátria

2.6.

2 hó onkológia

2.7.

2 hó rehabilitáció

2.8.

2 hó kardiológia

2.9.

1 hó reumatológia

2.10.

1 hó tüdőgyógyászat

2.11.

1 hó urológia

2.12.

1 hó traumatológia

12.

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria

60 hónap

1.

26 hó törzsképzés, benne:

1.1.

6 hó gyermek belgyógyászat (benne: sürgősségi ellátás, gyermekneurológia)

1.2.

3 hó egyetemi képzőhelyen (gyermek-pszichiátriai fekvő- vagy járóbeteg-ellátásban)

1.3.

12 hó gyermek- és serdülő pszichiátria aktív osztályon

1.4.

3 hó gyermek- és ifjúságpszichiátria ambuláns ellátás

2.

34 hó speciális képzés, benne:

2.1.

10 hó akut felnőtt pszichiátriai osztály

2.2.

24 hó gyermek-pszichiátriai szakellátás: osztály vagy gondozó (benne: rehabilitáció, drogellátás, pszichoterápia, közösségi gyermekpszichiátria)

2.3.

elméleti képzés és a pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisa

13.

Gyermeksebészet

72 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási program

1.2.

6 hó sebészi típusú törzsképzés

1.3.

6 hó általános (felnőtt) sebészet

1.4.

6 hó gyermeksebészet

1.5.

törzsképzési tanfolyamok

2.

46 hó speciális képzési program, benne:

2.1.

3 hó PIC gyakorlat

2.2.

3 hó gyermek-intenzív osztályos gyakorlat

2.3.

12 hó általános gyermeksebészet

2.4.

6 hó felnőtt traumatológiai gyakorlat

2.5.

22 hó speciális gyermeksebészeti gyakorlat

2.6.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú műtéti beavatkozás

3.

Kötelező tanfolyamok

14.

Háziorvostan

36 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

8 hó belgyógyászat

1.2.

4 hó gyermekgyógyászat

1.3.

10 hét sebészet

1.4.

6 hét szülészet-nőgyógyászat

1.5.

1 hó neurológia

1.6.

1 hó pszichiátria

1.7.

4 hó családorvosi alapgyakorlat

1.8.

a felsorolt szakmák képzési idejében az illeszkedő sürgősségi betegellátási program is teljesítendő, az oxyológiai gyakorlat a belgyógyászat keretében történik

1.9.

törzsképzési tanfolyamok

1.10.

halottvizsgálattal és a hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés

2.

10 hó speciális szakmai képzés háziorvosi körzetben, tutor irányítása mellett

15.

Háziorvostan a külön jogszabály szerinti egyéni képzést teljesítőknek

36*-48** hónap

1.

24*-36** hó szakmai gyakorlat keretében végzett egyéni szakképzés tutor irányítása mellett, amelynek szakmai tartalma a háziorvosi szakképzés törzsképzésével egyezik meg. Elemei:

1.1.

társadalombiztosítási ismeretek és vizsga*

1.2.

belgyógyászat**

1.3.

gyermekgyógyászat

1.4.

sebészet

1.5.

szülészet-nőgyógyászat

1.6.

neurológia

1.7.

pszichiátria

1.8.

sürgősségi ellátás

1.9.

háziorvostan tanfolyam és vizsga

1.10.

törzsképzési tanfolyamok, távoktatás

1.11.

halottvizsgálattal és a hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés

2.

12 hó speciális szakmai képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett

* ebben a képzési formában az egyéni feltételeket a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján állapítják meg, és a következő szakképesítések esetén alkalmazható: anaeszteziológia-intenzív terápia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő-gyermekgyógyászat, fertőző betegségek, fül-orr-gégegyógyászat, gyermeksebészet, honvédorvostan, katasztrófaorvostan, idegsebészet, neurológia, ortopédia, oxyológia, pszichiátria, reumatológia, reumatológia és fizioterápia, sebészet, sportorvostan, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia, traumatológia, üzemorvostan

** ebben a képzési formában az egyéni feltételeket a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (5) bekezdése alapján állapítják meg, a képzés kötelező első gyakorlata 6 hó intézeti belgyógyászat

16.

Honvédorvostan,

katasztrófa-orvostan

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátás

1.2.

3 hó sebészeti típusú törzsképzés

1.3.

4 hó belgyógyászati típusú törzsképzés, benne:

1.3.1.

2 hét transzfúziós tanfolyam

1.3.2.

2 hét EKG tanfolyam

1.4.

9 hó ellenőrző csapatorvosi gyakorlat, benne:

1.4.1.

7 hét kötelező tanfolyam

1.5.

1 hó közegészségügyi-járványügyi gyakorlat

1.6.

1 hó megelőző orvostan tanfolyam

2.

34 hó speciális képzési program, benne:

2.1.

6 hó sebészet, benne:

2.1.1.

6 hét sebészeti tanfolyam

2.2.

6 hó belgyógyászat, benne:

2.2.1.

6 hét belgyógyászati tanfolyam

2.3.

2 hó aneszteziológia és intenzív terápia

2.4.

1 hó radiológia

2.5.

1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat

2.6.

1 hó közegészségtani és járványtani gyakorlat

2.7.

1 hó foglalkozás-egészségügyi gyakorlat

2.8.

14 hó működtetési gyakorlat, benne speciális tanfolyamok:

2.8.1.

katona-egészségügyi, szakharcászati, vezetési, szervezési ismeretek

2.8.2.

ABV védelmi egészségügyi ismeretek

2.8.3.

közegészségtani és járványtani ismeretek

2.8.4.

egészségügyi logisztikai ismeretek

17.

Idegsebészet

72 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási program

1.2.

6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat

1.3.

1 hó neuroanatómia és neuropatológia, műtéttan

1.4.

3 hó neurológia és neurofiziológia

1.5.

3 hó neuro-intenzív gyakorlat

1.6.

2 hó neuroradiológiai program

1.7.

3 hó általános idegsebészeti gyakorlat

1.8.

törzsképzési tanfolyamok

2.

46 hó speciális képzés, benne:

2.1.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú műtét elvégzése

18.

Igazságügyi orvostan

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

12 hó igazságügyi patológiai és hisztológiai törzsképzés

1.2.

12 hó speciális képzési formák

1.3.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális képzés, benne:

2.1.

3 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat

2.2.

3 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat

2.3.

3 hó traumatológiai gyakorlat

2.4.

1 hó gyakorlat munkaképesség-csökkenés megállapítására

2.5.

2 hét toxikológiai gyakorlat

2.6.

2 hét helyszíni és fogdaorvosi gyakorlat

2.7.

23 hó igazságügyi szakértői feladatok végzése oktatóhelyen

3.

Szakvizsga előtti kötelező tanfolyam

19.

Infektológia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási program

1.2.

3 hó belgyógyászati gyakorlat

1.3.

3 hó gyermekgyógyászati gyakorlat

1.4.

1 hó háziorvosi gyakorlat

1.5.

1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

1.6.

10 hó infektológiai alapképzés

1.7.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális képzés infektológiai osztályon, benne:

2.1.

4 hó infektológiai belosztályon

2.2.

4 hó infektológiai gyermekosztályon

2.3.

19 hó választhatóan infektológiai bel- vagy gyermekosztályon

2.4.

2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

2.5.

1 hó háziorvosi gyakorlat

2.6.

2 hó az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve, vagy kistérségi (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézete (a továbbiakban együtt: egészségügyi államigazgatási szerv) járványtani osztályán

2.7.

1 hó kórház-higiénés osztályon

2.8.

1 hó infektológiai tanfolyamok

20.

Kardiológia

72 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)

1.2.

6 hó belgyógyászati típusú sürgősségi gyakorlat

1.3.

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:

1.3.1.

6 hó kardiológiai súlypontú osztályon

1.3.2.

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon

2.

46 hó kardiológia gyakorlat, benne:

2.1.

12 hó regionális kardiológiai centrumban

2.2.

24 hó kardiológiai osztályon, ebből 12 hó választhatóan belgyógyászati vagy kardiológiai osztályos gyakorlat, kardiovaszkuláris kísérleti tevékenység, klinikai vagy kísérletes farmakológiai gyakorlat, epidemiológia, preventív orvoslás, kardiovaszkuláris rehabilitáció

21.

Megelőző orvostan és népegészségtan

48 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó betegellátási törzsgyakorlat, benne:

1.1.1.

2 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat

1.1.2.

2 hó fertőző osztályos gyakorlat

1.1.3.

2 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat

1.2.

6 hó megelőző orvostani és népegészségtani tudományos képzési program

1.3.

12 hó megelőző orvostani és népegészségtani törzsképzés, benne:

1.3.1.

törzsképzési tanfolyamok

2.

22 hó népegészségügyi tevékenység/gyakorlat, benne:

2.1.

1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat

2.2.

1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

2.3.

1 hó tanfolyam a megelőző hatósági és szakhatósági eljárásokról

22.

Neurológia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat, benne:

1.1.1.

2 hó neuro-intenzív gyakorlat

1.2.

6 hó belgyógyászati törzsképzési program

1.3.

12 hó neurológiai alapképzés

1.4.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális neurológiai képzés, benne:

2.1.

1 hó klinikai elektrofiziológia

2.2.

2 hó epileptológia

2.3.

1 hó neuroradiológia

2.4.

2 hó cerebrovascularis betegségek, neuroszonológia

2.5.

1 hó neuropatológia, liquor-diagnosztika

2.6.

2 hó pszichiátria

2.7.

1 hó idegsebészet

2.8.

2 hét neuro-infektológia

2.9.

2 hó gyermek-neurológia

2.10.

1 hó neuro-rehabilitáció

2.11.

4 hó neurológiai ambulancia

2.12.

1 hét szakvizsga előkészítő tanfolyam

23.

Nukleáris medicina

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó nukleáris medicina alapképzési gyakorlat

1.2.

6 hó sürgősségi betegellátási gyakorlat

1.3.

6 hó belgyógyászati gyakorlat

1.4.

4 hó radiológiai gyakorlat

1.5.

2 hó onkológiai gyakorlat

1.6.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális szakképzési gyakorlat, benne:

2.1.

átfogó sugárvédelmi gyakorlat

2.2.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú izotóp-diagnosztikai beavatkozás elvégzése

2.3.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú terápiás beavatkozás teljesítése

2.4.

szakvizsga előkészítő tanfolyam

24.

Ortopédia

és traumatológia

72 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sebészeti sürgősségi betegellátási program

1.2.

12 hó az alapdiszciplínákban (általános sebészet, mellkassebészet, idegsebészet, érsebészet, urológia, gyermeksebészet)

1.3.

6 hó traumatológiai akut ellátásban

1.4.

törzsképzési tanfolyamok

2.

46 hó speciális képzési program, benne:

2.1.

23 hó ortopédiai gyakorlat

2.2.

17 hó traumatológia

2.3.

6 hó speciális gyakorlat, benne:

2.3.1.

2 hó kéz-, plasztikai és mikrosebészeti gyakorlat

2.3.2.

2 hó fizioterápia, ortopéd-rehabilitáció, reumatológia

2.3.3.

2 hó szeptikus csontsebészet

2.4.

3 kötelező tanfolyam:

2.4.1.

elektív ortopédiai alaptudományok

2.4.2.

traumatológiai alaptudományok

2.4.3.

mozgásszervi alaptudományok

2.5.

1 szabadon választható tanfolyam

2.6.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú műtéti beavatkozás

25.

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó belgyógyászati törzsképzés (benne: sürgősségi laboratóriumi gyakorlat)

1.2.

6 hó molekuláris biopatológiai gyakorlat

1.3.

12 hó klinikai biokémia, benne:

1.3.1.

6 hó klinikai kémia

1.3.2.

2 hó gyógyszerszint meghatározás, toxikológia

1.3.3.

2 hó kromatográfia, tömegspektrometria

1.3.4.

2 hó endokrinológiai diagnosztika

1.4.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális képzési program, benne:

2.1.

6 hó hematológia, hemostaseológia, transzfuziológia

2.2.

6 hó klinikai mikrobiológia

2.3.

4 hó immunológiai gyakorlat

2.4.

12 hó tudományos képzési program

2.5.

4 hó elektív speciális képzés

2.6.

2 hó tanfolyamok

26.

Orvosi mikrobiológia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

12 hó klinikai gyakorlat, benne:

1.1.1.

5 hó belgyógyászat, onkohematológia, infektológia

1.1.2.

3 hó gyermekgyógyászat (PIC)

1.1.3.

3 hó intenzív osztály (belgyógyászat, sebészet), sürgősségi ambulancia

1.1.4.

1 hó STD ambulancia

1.2.

6 hó laboratóriumi medicina, benne:

1.2.1.

2 hó molekuláris biopatológia

1.3.

6 hó mikrobiológiai alapképzés

1.4.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó mikrobiológiai gyakorlat, benne:

2.1.

5 hó járványügyi bakteriológia és tipizáló laborgyakorlat

2.2.

4 hó virológia, virológiai immunológia

2.3.

1 hó parazitológia, parazitológiai immunológia

2.4.

1 hó mikológia

2.5.

1 hó mikobakterium-diagnosztika

2.6.

1 hó mikrobiológiai molekuláris biológiai módszerek

2.7.

1 hó táptalajkonyhai gyakorlat

2.8.

6 hét kötelező tanfolyamok

27.

Oxyológia és sürgősségi orvostan

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

3 hónap intenzív osztályos gyakorlat

1.2.

3 hónap sürgősségi osztály, ambulancia

1.3.

2 hó gyermekgyógyászat felvételi ambulancia

1.4.

3 hónap prehospitális gyakorlat (mentőszakorvos melletti kivonuló gyakorlat)

1.5.

3 hónap belgyógyászati gyakorlat

1.6.

2 hónap sebészeti gyakorlat

1.7.

3 hónap csecsemő-gyermekgyógyászat

1.8.

2 hónap szülészet-nőgyógyászat

1.9.

3 hónap traumatológiai gyakorlat

1.10.

3 hónap elméleti képzés (benne: EKG, katasztrófa-medicina, egyéb tanfolyamok)

2.

34 hó speciális képzés, benne:

2.1.

10 hó önálló mentőorvosi munka

2.2.

9 hónap sürgősségi osztályos gyakorlat

2.3.

2 hónap aneszteziológia gyakorlat

2.4.

2 hónap neurológia/stroke gyakorlat

2.5.

2 hónap toxikológiai gyakorlat

2.6.

2 hónap kardiológiai intenzív osztályos gyakorlat

2.7.

1 hónap gasztro-vérző profilú intenzív osztályos gyakorlat

2.8.

2 hónap képalkotó diagnosztika

2.9.

1 hónap pszichiátriai gyakorlat

2.10.

1 hónap szemészet gyakorlat

2.11.

1 hónap fül-orr-gége gyakorlat

2.12.

1 hónap urológia gyakorlat

28.

Patológia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program

2.

34 hó speciális patológiai szakképzés a rutinmunka tárgyára akkreditált képzőhelyen, benne:

2.1.

4 hét nőgyógyászati patológia

2.2.

3 hét diagnosztikus cytológia

2.3.

2 hét vesepatológia

2.4.

2 hét májpatológia

2.5.

2 hét hematopatológia

2.6.

2 hét mozgásszervi patológia

2.7.

2 hét urológiai patológia

2.8.

2 hét tüdőpatológia

2.9.

2 hét fül-orr-gégepatológia

2.10.

2 hét neuropatológia

2.11.

2 hét bőrgyógyászati patológia

2.12.

3 hó fekvőbeteg-ellátásban eltöltött gyakorlat megadott program szerint

2.13.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú autopsziás, hisztopatológiai és citopatológiai tevékenység

2.14.

speciális technikák elsajátítása

2.15.

8 hét szakvizsga előkészítő tanfolyam

29.

Pszichiátria

60 hónap

1.

26 hó törzsképzés, benne:

1.1.

3 hó belgyógyászati gyakorlat

1.2.

15 hó felvételes pszichiátriai osztályos gyakorlat

1.3.

3 hó neurológiai osztályos gyakorlat

1.4.

3 hó gyermek- és ifjúság-pszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat

Az 1.1-1.4. pontban felsorolt szakmák képzési idejében az illeszkedő sürgősségi betegellátási program is teljesítendő

1.5.

törzsképzési tanfolyam

2.

34 hó speciális képzés, benne:

2.1.

9 hó pszichiátriai járóbeteg-rendelés, benne:

2.1.1.

3 hó közösségi pszichiátriai gyakorlat

2.2.

3 hó időskori pszichiátriai gyakorlat

2.3.

3 hó pszichiátriai rehabilitációs gyakorlat

2.4.

3 hó pszichoterápiás gyakorlat

2.5.

3 hó alkohol-drog osztályos vagy ambuláns gyakorlat

2.6.

3 hó egyetemi képzőhelyen eltöltendő gyakorlat

2.7.

10 hó elektív gyakorlat

3.

Folyamatos elméleti képzés és a pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisa

4.

Tesztvizsga

30.

Radiológia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási program

1.2.

3 hó sebészeti típusú törzsképzési program

1.3.

3 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program

1.4.

12 hó radiológiai alapképzési program

1.5.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális képzés, benne:

2.1.

21 hó általános röntgen- és ultrahang-diagnosztika

2.2.

2 hó komplex emlődiagnosztika

2.3.

4 hó computer tomographia, benne:

2.3.1.

2 hó neuro-radiológia

2.4.

3 hó mágneses rezonancia képalkotás, benne:

2.4.1.

2 hó neuro-radiológia

2.5.

3 hó képalkotó eljárásokkal vezérelt invazív diagnosztika és terápiás intervenció

2.6.

1 hó sugárterápia

31.

Repülőorvostan

48 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátás, benne:

1.1.1.

1 hó kutató-mentő, illetve mentő-helikopter szolgálat

1.2.

5 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program

1.3.

6 hó repülőorvosi klinikai vizsgálatok (sebészet, belgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orr-gégészet, szemészet, fogászat)

1.4.

3 hó speciális repülőorvosi funkcionális diagnosztikai és pszichológiai vizsgálatok

1.5.

8 hét repülőorvosi alaptanfolyam

1.6.

8 hét repülőszakorvosi tanfolyam

2.

22 hó repülőtéri orvosi szolgálat

32.

Reumatológia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási program

1.2.

12 hó belgyógyászati törzsképzési program

1.3.

2 hó ortopédiai osztályos gyakorlat

1.4.

2 hó neurológiai osztályos gyakorlat

1.5.

2 hó rehabilitációs osztályos gyakorlat

1.6.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális szakképzési program, benne:

2.1.

30 hó speciális képzés reumatológiai osztályon

2.2.

4 hó reumatológiai járóbeteg-rendelési gyakorlat

33.

Sebészet

72 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási program

1.2.

6 hó traumatológiai gyakorlat

1.3.

3 hó sebészeti alapdiszciplínák

1.4.

9 hó sebészeti sürgősségi betegellátás, ambuláns sebészet, járóbeteg-ellátás

1.5.

törzsképzési tanfolyamok

2.

46 hó speciális szakképzési program, benne:

2.1.

3 hó érsebészeti gyakorlat

2.2.

2 hó mellkas-sebészeti osztályos gyakorlat

2.3.

1 hó gyermeksebészeti gyakorlat

2.4.

40 hó általános sebészeti gyakorlat, benne:

2.4.1.

legfeljebb 6 hóra választható a következő társszakmák egyike: urológia, szülészet-nőgyógyászat, kézsebészet, idegsebészet, plasztikai sebészet, szívsebészet, endoszkópos sebészet, oxyológia

2.4.2.

sebészeti infektológia tanfolyam

2.4.3.

sebészeti onkológia tanfolyam

2.4.4.

évente egy, kétnapos kötelező tanfolyam

2.4.5.

kéthetes, vizsgával záruló szakvizsga-előkészítő tanfolyam

2.4.6.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor megadott számú és típusú műtét elvégzése

34.

Sugárterápia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

12 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat, benne:

1.1.1.

6 hó CT

1.1.2.

2 hó MRI

1.1.3.

2 hó izotópdiagnosztika

1.1.4.

1 hó ultrahang-diagnosztika

1.1.5.

1 hó radiológia

1.2.

12 hó klinikai gyakorlat, benne:

1.2.1.

2 hó belgyógyászat

1.2.2.

2 hó sebészet

1.2.3.

2 hó gyermekgyógyászat

1.2.4.

2 hó fül-orr-gégegyógyászat

1.2.5.

2 hó nőgyógyászat

1.2.6.

1 hó ideggyógyászat

1.2.7.

1 hó bőrgyógyászat

1.3.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális képzési program

35.

Szemészet

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátás, benne:

1.1.1.

1 hó mentőorvosi gyakorlat

1.1.2.

2 hó intenzív terápia

1.1.3.

2 hó aneszteziológiai gyakorlat

1.1.4.

1 hó tanfolyamok

1.2.

6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat, benne:

1.2.1.

1 hó idegsebészet

1.2.2.

5 hó szemészeti mikrosebészet

1.3.

12 hó szemészeti gyakorlat teljes körű képzésre kijelölt képzőhelyen

1.4.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó általános képzés

3.

szakvizsga előtti tesztvizsga

36.

Szívsebészet

84 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátás

1.2.

6 hó általános sebészeti törzsképzés

1.3.

2 hó traumatológiai képzés

1.4.

1 hó plasztikai sebészet

1.5.

1 hó urológia

1.6.

1 hó idegsebészet

1.7.

2 hó mellkassebészet

1.8.

1 hó érsebészet

1.9.

4 hó aneszteziológia és intenzív terápia

1.10.

törzsképzési tanfolyam

2.

58 hó szívsebészeti speciális képzés, benne:

2.1.

6 hó hemodinamikai laboratóriumi gyakorlat

2.2.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú műtét teljesítése

37.

Szülészet-
nőgyógyászat

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

3 hó sürgősségi betegellátási program

1.2.

3 hó sebészeti törzsképzési program

1.3.

8 hó általános nőgyógyászati képzés

1.4.

8 hó általános szülészeti képzés

1.5.

törzsképzési tanfolyamok

2.

34 hó speciális képzés, benne:

2.1.

11 hó szülészeti képzés

2.2.

9 hó nőgyógyászati képzés

2.3.

5 hó nőgyógyászati onkológia

2.4.

1 hó nőgyógyászati endokrinológia és asszisztált reprodukció

2.5.

3 hó szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika

2.6.

2 hó szülészeti aneszteziológia

2.7.

3 hó urológia

3.

kötelező tanfolyamok:

3.1.

colposcopia

3.2.

neonatológia

3.3.

nőgyógyászati endoscopia

3.4.

szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika

3.5.

postmenopausális hormonpótlás

3.6.

pszichoszomatika a szülészet-nőgyógyászatban

3.7.

gyermeknőgyógyászat

4.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú műtét elvégzése

38.

Transzfúziológia

48 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátási program

1.2.

6 hó törzsképzési gyakorlat belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati hematológiai osztályon

1.3.

9 hó transzfúziológiai alapképzés

1.4.

3 hó kötelező tanfolyamok, benne: immunológia és hematológiai tanfolyamok

1.5.

törzsképzési tanfolyamok

2.

22 hó speciális transzfúziológiai képzés, benne:

2.1.

3 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat

39.

Tüdőgyógyászat

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat általános belgyógyászati osztályon

1.2.

6 hó belgyógyászat, benne:

1.2.1.

intenzív légzésterápiás típusú sürgősségi gyakorlat

1.2.2.

2 hét transzfúziológiai tanfolyam

1.3.

12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, benne:

1.3.1.

6 hó kardiológiai és pulmonológiai súlypontú osztályon

1.3.2.

6 hó gasztroenterológiai súlypontú osztályon

2.

34 hó speciális tüdőgyógyászati képzés, benne:

2.1.

3 hét kötelező szakvizsgaelőkészítő tanfolyam

2.2.

1 hét kötelező egyéni konzultáció

2.3.

6 hó klinikai immunológia és allergológia

2.4.

6 hó onko-pulmonológia

2.5.

1 hó légzésrehabilitáció

2.6.

1 hó tüdőgondozói gyakorlat

40.

Urológia

60 hónap

1.

26 hó törzsképzési program, benne:

1.1.

6 hó sürgősségi betegellátás, benne:

1.1.1.

2 hó intenzív osztályos munka

1.1.2.

2 hó traumatológia

1.1.3.

2 hó mentőgyakorlat

1.2.

8 hó általános sebészet gyakorlat

1.3.

1 hó érsebészeti gyakorlat

1.4.

1 hó nőgyógyászat

1.5.

3 hó urológiai ambulancián

1.6.

3 hó gyermekurológia

1.7.

2 hó andrológia

1.8.

törzsképzési tanfolyam (tanfolyamok)

2.

34 hó urológiai osztályos gyakorlat, benne:

2.1.

ultrahang alapismeretek tanfolyam

2.2.

1 hó urológiai ultrahang gyakorlat

2.3.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor megadott számú és típusú műtét

2.4.

szakvizsgafelkészítő program sikeres teljesítése

3. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez23
0M23073_0

 

A

B

C

D

1.

Szakma

Szakképzési idő

Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező gyakorlat és tanfolyam

Ráépített szakképesítéshez szükséges első szakképesítés

2.

Addiktológia

24 hónap

1.

6 hó belgyógyászati képzés olyan osztályon, ahol alkoholbetegeket is kezelnek, benne:

1.1.

3 hó gasztroenterológia

2.

12 hó gyakorlat alkohol, vagy drog osztályon, vagy pszichiátria speciális részlegén

3.

6 hó gyakorlat drogambulancián vagy gondozóban

4.

2 hét speciális addiktológiai tanfolyam

pszichiátria

3.

1.

6 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat

2.

12 hó alkohol-drog osztályos gyakorlat

3.

6 hó gyakorlat alkohol-drog ambulancián vagy gondozóban

4.

Pszichoterápiás tanfolyam

5.

2 hét speciális addiktológiai tanfolyam

belgyógyászat

háziorvostan

csecsemő- és gyermekgyógyászat

neurológia

tüdőgyógyászat

4.

Allergológia és klinikai immunológia

24 hónap

1.

4 hó belgyógyászati immunológia

2.

2 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat

3.

3 hó bőrgyógyászat

4.

3 hó gyermekgyógyászati allergológia és immunológia

5.

3 hó tüdőgyógyászat, allergológia

6.

3 hó reumatológia

7.

2 hó transzplantációs laboratóriumi gyakorlat

8.

6 hét immunológiai tanfolyamok

belgyógyászat

bőrgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

fül-orr-gégegyógyászat

infektológia

neurológia

reumatológia

sebészet

szemészet

szülészet-nőgyógyászat

transzfúziológia

tüdőgyógyászat

5.

Andrológia

24 hónap

1.

1 év elméleti és gyakorlati képzés szakképző hellyé minősített képzőhelyen

2.

6 hó kiegészítő képzés, benne:

2.1.

andrológiai tanfolyam elvégzése

3.

6 hó andrológiai sebészet akkreditált képzőhelyen, benne:

3.1.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott sebészeti tevékenység igazolása

urológia

6.

48 hónap

1.

2 év urológiai képzés

2.

1 év elméleti és gyakorlati képzés szakképző hellyé minősített képzőhelyen

3.

6 hó kiegészítő képzés

4.

andrológiai alaptanfolyam elvégzése

5.

6 hó sebészet külön meghatározott képzőhelyen, benne:

5.1.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott sebészeti tevékenység igazolása

minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés*

7.

Audiológia

24 hónap

1.

gyakorlat audiológiai állomáson

2.

1 hét speciális audiológiai tanfolyam

fül-orr-gégegyógyászat

8.

Cytopatológia

24 hónap

1.

2 hó ultrahang gyakorlat

2.

2 hó vezérelt biopszia gyakorlat

3.

4 hó klinikai ambuláns gyakorlat

4.

8 hó nőgyógyászati cytologiai gyakorlat

5.

8 hó aspirációs cytologiai gyakorlat

patológia

9.

Csecsemő és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

24 hónap

1.

4 hó gyermekgyógyászati gyakorlat

2.

20 hó gyermek fül-orr-gégészeti osztályos gyakorlat

fül-orr-gégegyógyászat

10.

Csecsemő- és gyermek-
gyógyászati intenzív
terápia

24 hónap

1.

6 hó gyermekintenzív osztályon

2.

3 hó neonatális intenzív centrumban

3.

1 hó gyermekkardiológiai intenzív osztályon

4.

1 hó gyermekinfektológiai intenzív osztályon

5.

1 hó gyermek égés-intenzív osztályon

6.

1 hó gyermeksürgősségi osztályon

7.

1 hó gyermeksebészeti osztályon

8.

6 hó gyermekaneszteziológia

9.

1 hó toxikológiai intenzív osztályon

10.

1 hó neurotraumatológiai intenzív osztályon

11.

1 hó lélegeztetési profilú intenzív osztályon

12.

1 hó kardiológiai profilú intenzív osztályon

csecsemő- és gyermekgyógyászat

11.

Csecsemő és gyermek kardiológia

36 hónap

1.

18 hó gyermek kardiológia centrumban

2.

18 hó gyermek kardiológia osztályon

csecsemő- és gyermekgyógyászat

12.

Egészségbiztosítás

24 hónap

1.

24 hó akkreditált biztosítási gyakorlatot végző egészségügyi szolgáltatónál, benne:

1.1.

3 hónap az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet belgyógyász, traumatológia és pszichiátriai szakorvosi szakképzettséggel rendelkező orvosszakértői mellett, illetve szakmai irányításuk alatt

1.2.

2 hónap igazságügyi orvostani intézetben

1.3.

1 hónap üzleti biztosítónál

1.4.

1 hónap az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervénél vagy valamely regionális egészségbiztosítási pénztáránál

2.

4x50 óra speciális tanfolyam

bármely első szakképesítés

13.

Endokrinológia

24 hónap

1.

17 hó belgyógyászati endokrinológia, benne:

1.1.

4 hó diabetológia

2.

3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia

3.

3 hó nőgyógyászati endokrinológia

4.

1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat

5.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott tanfolyamok teljesítése

belgyógyászat

14.

1.

6 hó belgyógyászati endokrinológia

2.

14 hó gyermekgyógyászati endokrinológia, benne:

2.1.

4 hó diabetológia

3.

3 hó nőgyógyászati endokrinológia

4.

1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat

5.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott tanfolyamok teljesítése

csecsemő- és gyermekgyógyászat

15.

1.

6 hó belgyógyászati endokrinológia

2.

3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia

3.

14 hó nőgyógyászati endokrinológia, benne:

3.1.

4 hó diabetológia

4.

1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat

5.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott tanfolyamok teljesítése

szülészet-nőgyógyászat

16.

Érsebészet

24 hónap

1.

teljes időben érsebészeti osztályos (klinikai) gyakorlat

2.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú műtéti beavatkozás teljesítése

sebészet

17.

Fizioterápia

24 hónap

1.

fizioterápiás tanfolyam (a képzés kezdetén)

2.

3 hó reumatológia

3.

3 hó mozgásszervi rehabilitáció

4.

1 hó baleseti utókezelő

5.

1 hó tüdőgyógyászat

6.

2 hét önálló fizioterápiás osztályon

7.

2 hét kardiológiai-rehabilitációs osztályon

8.

2 hét sport-fizioterápiás osztályon

9.

15 hó fizioterápia gyakorlása az alapklinikai szakmának megfelelő fekvőbeteg-osztályon

10.

az alapklinikai szakmának megfelelő fizioterápiás tanfolyam

minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés*

18.

Foniátria

24 hónap

1.

teljes időben szakgyakorlat foniátriai állomáson

2.

kötelező tanfolyam

fül-orr-gégegyógyászat

19.

Gyermek gasztroenterológia

24 hónap

1.

6 hó felnőtt gasztroenterológia

2.

18 hó gyermekgyógyászati gasztroenterológia

3.

gasztroenterológiai tanfolyam hepatológiai tematikával is

4.

hasi ultrahang tanfolyam

5.

a szakképzés megkezdésekor a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által meghatározott számú és típusú beavatkozások

csecsemő- és gyermekgyógyászat

20.

Gyermekneurológia

24 hónap

1.

12 hó felnőtt neurológiai gyakorlat

2.

12 hó csecsemő- és gyermekneurológiai osztályos gyakorlat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

21.

1.

12 hó gyermekgyógyászati szak gyakorlata

2.

12 hó gyermekneurológiai osztályos gyakorlat

neurológia

22.

Gyermek-nőgyógyászat

36 hónap

1.

24 hó nőgyógyászati gyakorlat

2.

12 hó gyermeknőgyógyászati gyakorlat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

23.

1.

12 hó gyermekgyógyászati gyakorlat

2.

24 hó gyermeknőgyógyászati gyakorlat

szülészet-nőgyógyászat

24.

Gyermekradiológia

30 hónap

1.

6 hó általános radiológia

2.

6 hó általános ultrahang

3.

6 hó általános CT, MR, interventio

4.

6 hó teljes skálájú gyermekradiológiai osztályos gyakorlat

5.

6 hó teljes skálájú radiológiai osztályos gyakorlat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

25.

24 hónap

1.

12 hó általános gyermekgyógyászati gyakorlat

2.

6 hó nem teljes skálájú gyermekradiológiai gyakorlat

3.

6 hó teljes skálájú gyermekradiológiai gyakorlat

radiológia

26.

Gyermekszemészet

24 hónap

1.

20 hó gyermekszemészeti gyakorlat (egyetemi klinikán töltendő)

2.

4 hó gyermekszemészeti járóbeteg-rendelés

szemészet

27.

Gyermek-
tüdőgyógyászat

24 hónap

1.

8 hó gyermektüdőgyógyászat osztályos gyakorlat

2.

4 hó allergológiai gyakorlat

3.

6 hó felnőtt tüdőgyógyászati osztályos gyakorlat

4.

1 hó gyermek tuberkolózis osztályos gyakorlat

5.

3 hó bronchológiai gyakorlat

6.

2 hó tüdőgyógyászati járóbeteg-rendelés

7.

klinikai immunológiai és allergológiai tanfolyam

8.

szakvizsgára előkészítő gyermek-tüdőgyógyászat tanfolyam

csecsemő- és gyermek-

gyógyászat

28.

Hematológia

24 hónap

1.

15 hó gyakorlat klinikai hematológiai osztályon

2.

6 hó csontvelői őssejt kezelést is végző munkahelyen

3.

6 hetes laboratóriumi gyakorlat

4.

6 hetes szakvizsga előkészítő tanfolyam

belgyógyászat,

csecsemő- és gyermekgyógyászat

29.

Igazságügyi pszichiátria (igazságügyi elmeorvostan)

36 hónap

1.

36 hó igazságügyi pszichiátriai tevékenység akkreditált oktatóhelyen

2.

50 önálló szakvélemény-tanulmány elkészítése

3.

igazságügyi pszichiátria tanfolyam

pszichiátria,

gyermek- és ifjúságpszichiátria

30.

Intenzív terápia

24 hónap

1.

6 hó aneszteziológiai alapképzés

2.

18 hó intenzív terápia képzésre kijelölt vegyes profilú intenzív terápiás osztályon

belgyógyászat,

kardiológia

31.

Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem

24 hónap

1.

iskolaorvosi vagy gyermekkörzeti munkakör

2.

1 hó ortopédia

3.

iskolaorvosi tanfolyam

4.

1 hét sportorvosi gyakorlat

5.

2 hét foglalkozás-egészségügyi gyakorlat

6.

1 hó gyermek-pszichiátriai gyakorlat

7.

40 órás egészség-fejlesztési tanfolyam

8.

a belgyógyász szakorvosok esetében: 6 hó csecsemő- és gyermekgyógyászati intézetben töltött szakgyakorlat

csecsemő- és gyermekgyógyászat,

belgyógyászat

32.

Kézsebészet

24 hónap

24 hó gyakorlat kézsebészeti osztályon (részlegen), benne: a szakképzés megkezdésekor a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által meghatározott számú és típusú műtéti beavatkozás

ortopédia, sebészet, traumatológia

33.

Klinikai farmakológia

24 hónap

1.

3 hó gyakorlat klinikai fázis I. és fázis II. gyógyszervizsgálatok végzésére akkreditált klinikai farmakológiai vizsgálóhelyen

2.

9 hó gyakorlat az Országos Gyógyszerészeti Intézet által engedélyezett klinikai fázis II. és fázis III. gyógyszervizsgálatok végzésére akkreditált klinikai farmakológiai vagy klinikán, kórházban működő vizsgálóhelyen

3.

3 hó preklinikai gyógyszervizsgálati gyakorlat akkreditált vizsgálóhelyen

4.

9 hó további gyakorlat a fenti gyakorlóhelyeken

5.

GCP tanfolyam

6.

2 hét elméleti képzés

minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés*

34.

Klinikai genetika

24 hónap

1.

6 hó gyermekgyógyászat

2.

6 hó szülészet-nőgyógyászat (beleértve: intrauterin diagnosztika)

3.

3 hó molekuláris genetikai laboratórium

4.

3 hó citogenetikai laboratórium

5.

6 hét belgyógyászati genetika/tanácsadási gyakorlat

6.

6 hét bőrgyógyászati genetika/tanácsadási gyakorlat

7.

6 hét szemészeti genetika/tanácsadási gyakorlat

8.

6 hét neurológiai genetika/tanácsadási gyakorlat

minden szakorvosi szakképesítés

35.

Klinikai neurofiziológia

24 hónap

1.

24 hó klinikai neurofiziológiai laboratóriumban eltöltött gyakorlat, benne:

1.1.

4 hét elektroenkefalográfia

1.2.

2 hét video-EEG

1.3.

4 hét kiváltott válaszok

1.4.

4 hét elektromiográfia és elektroneuronográfia

1.5.

2 hét mágneses ingerlés

1.6.

4 hét poliszomnográfia

2.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú vizsgálatok

neurológia,

pszichiátria,

idegsebészet,

csecsemő-
és gyermekgyógyászat,

gyermek- és ifjúsági pszichiátria

36.

Klinikai onkológia

26 hónap

1.

17 hó onkológiai, belgyógyászati, urológiai és sebészeti osztályos gyakorlat, ebből:

1.1.

8 hó teljeskörű képzésre kijelölt képzőhelyen

2.

3 hó kemoterápia

3.

2 hét uro-onkológia

4.

2 hét nőgyógyászati onkológia

5.

2 hét sugárterápia

6.

2 hó onkológiai sebészet

7.

2 hét hematológia

8.

2 hét fej-nyak sebészet

9.

1-1 hét bőrgyógyászat, patológia, röntgen-diagnosztika, fájdalomcsillapítás

10.

2 hét kötelező elméleti tanfolyamok

belgyógyászat,

bőrgyógyászat,

csecsemő- és gyermekgyógyászat,

fül-orr-gégegyógyászat,

gyermeksebészet,

idegsebészet,

nukleáris medicina,

ortopédia,

ortopédia-traumatológia,

radiológia,

sebészet,

sugárterápia,

szülészet-nőgyógyászat,

tüdőgyógyászat,

urológia

37.

Laboratóriumi hematológia és immunológia

24 hónap

1.

9 hó hematológiai és hemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat

2.

9 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat

3.

1 hó hematológiai és hemosztazeológiai ambuláns gyakorlat

4.

1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat

5.

3 hó transzfúziológiai gyakorlat

6.

1 hó tanfolyamok, elméleti képzés

orvosi laboratóriumi diagnosztika

38.

1.

10,5 hó hematológiai és hemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat

2.

10,5 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat

3.

1 hó hematológiai és hemosztazeológiai ambuláns gyakorlat

4.

1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat

5.

1 hó tanfolyam, elméleti képzés

transzfúziológia

39.

Mellkassebészet

24 hónap

1.

24 hó mellkassebészeti osztályon (részlegen)

2.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú műtét elvégzése

sebészet

40.

Molekuláris genetikai diagnosztika

24 hónap

1.

3 hó klinikai genetikai tanácsadás

2.

3 hó cytogenetika

3.

3 hó öröklött genetikai megbetegedések diagnosztikája

4.

3 hó molekuláris genetikai polymorfizmusok, rizikó tényezők diagnosztikája

5.

3 hó mikrobiológiai molekuláris biológiai diagnosztika

6.

6 hó molekuláris genetikai tárgyú tudományos project

orvosi laboratóriumi diagnosztika,

orvosi mikrobiológia,

patológia,

igazságügyi orvostan

41.

Munkahigiéné

24 hónap

1.

12 hó munkahigiénés törzsképzés

2.

12 hó munkahigiénés gyakorlat

foglalkozás-orvostan,

megelőző orvostan és népegészségtan

42.

Nefrológia

24 hónap

nefrológiai osztályon (részlegen)

aneszteziológia és intenzív terápia,

belgyógyászat,

csecsemő- és gyermekgyógyászat

43.

Neonatológia

24 hónap

1.

18 hó újszülött és patológiás újszülött gyakorlat

2.

6 hó intenzív újszülött ellátási gyakorlat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

44.

Neuropatológia

36 hónap

1.

12 hó patológiai gyakorlat

2.

24 hó neuropatológiai gyakorlat

neurológia,

idegsebészet

45.

1.

12 hó neurológiai gyakorlat

2.

24 hó neuropatológiai gyakorlat

patológia

46.

Neuroradiológia

24 hónap

1.

24 hó neuroradiológiai gyakorlat, benne:

1.1.

8 hét intervenciós neuroradiológia

1.2.

8 hét gyermek neuroradiológia

1.3.

1 hó neuro-nukleáris medicina

1.4.

1 hó neurosonológia

1.5.

a szakképzést irányító felsőoktatási intézmény által a szakképzés megkezdésekor meghatározott számú és típusú vizsgálat

radiológia

47.

Orvosi rehabilitáció, (rehabilitációs szakterület megjelölésével: csecsemő- és gyermekgyógyászat, kardiológia, mozgásszervi és tüdőgyógyászat területen)

24 hónap

1.

a megelőzően megszerzett szakképesítés és a megszerzendő rehabilitációs szakképesítés alapján rehabilitációs osztályos gyakorlat

2.

rehabilitációs alapismeretek tanfolyam

3.

fizioterápia I. és II. tanfolyam

4.

alapszakma függő speciális tanfolyam

minden elsőként megszerezhető klinikai és mozgásszervi szakképesítés*
(kivéve: pszichiátria)

48.

Orvosi rehabilitáció (pszichiátria szakterületen)

24 hónap

1.

pszichiátriai rehabilitációs osztályos gyakorlat

2.

rehabilitációs alapismeretek tanfolyam

3.

alapszakma függő speciális tanfolyam

pszichiátria

49.

Plasztikai (égési) sebészet

36 hónap

1.

18 hó plasztikai törzsképzés, ebből 12 hó egyazon képzőhelyen folyamatosan

2.

6 hó égéssebészeti osztályon

3.

3 hó kézsebészet és mikrosebészet

4.

3 hó fej-nyak-szájsebészet

5.

6 hó szabadon választott (esztétikai sebészet, urológia, nőgyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat)

sebészet,

ortopédia-traumatológia,

traumatológia

50.

48 hónap

1.

1 év általános sebészeti gyakorlat

2.

3 év szakmai gyakorlat, benne:

2.1.

18 hó plasztikai törzsképzés, ebből

2.1.1.

12 hó egyazon képzőhelyen folyamatosan

2.1.2.

6 hó égéssebészeti osztályon

2.2.

3 hó kézsebészet és mikrosebészet

2.3.

3 hó fej-nyak-szájsebészet

2.4.

6 hó szabadon választott (esztétikai sebészet, urológia, nőgyógyászat, szemészet, bőrgyógyászat)

arc-állcsont-szájsebészet, fül-orr-gégegyógyászat, gyermeksebészet, idegsebészet, ortopédia, ortopédia és traumatológia, sebészet, szemészet, szívsebészet, szülészet-nőgyógyászat, traumatológia, urológia

51.

Pszichoterápia

24 hónap

1.

klinikai pszichoterápiás képzőhelyen (klinikai fázis)

2.

módszerspecifikus képzőhelyeken (módszerspecifikus fázis az első fázissal párhuzamosan)

pszichiátria, gyermek- és ifjúságpszichiátria

52.

36 hónap

1.

klinikai pszcihoterápiás képzőhelyen

(propedeutikai és klinikai fázis)

2.

módszerspecifikus képzőhelyeken

(módszerspecifikus fázis az első két fázissal párhuzamosan)

minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés*

53.

Sportorvostan

24 hónap

1.

2 hó belgyógyászati osztályon

2.

1 hó kardiológiai, illetve kardiológiai intenzív osztályon

3.

2 hó ortopédiai, traumatológiai vagy sportsebészeti osztályon és szakrendelésen

4.

2 hó terhelésdiagnosztika

5.

1,5 hó rehabilitációs és fizioterápiás osztályon és szakrendelésen

6.

12 hó sportorvosi gyakorlat (szakrendelésen, válogatott keret vagy egyesület mellett, minimum havi 20 óra)

7.

kötelező tanfolyam:

7.1.

2 hét sportorvosi ismeretek

7.2.

1 hét oxyológia

7.3.

kötelező konzultációk az Országos Sportegészségügyi Intézetben

minden elsőként megszerezhető klinikai szakképesítés*

54.

Sugáregészségtan

24 hónap

1.

12 hó sugáregészségtani törzsképzés

2.

12 hó sugáregészségtani gyakorlat

megelőző orvostan és népegészségtan,

foglalkozás-orvostan,

radiológia

55.

Trópusi betegségek

24 hónap

1.

1 év infektológiai osztályon

2.

3 hó hazai trópusi osztályos gyakorlat

3.

4 hó hazai trópusi ambulancián végzett gyakorlat

4.

3 hó mikrobiológiai-parazitológiai laboratóriumi gyakorlat

5.

6-8 hetes trópusi medicinával foglalkozó tanfolyam elvégzése

infektológia,

belgyógyászat


* Klinikai szakképesítések:
1. Aneszteziológia és intenzív terápia
2. Arc-állcsont-szájsebészet
3. Belgyógyászat
4. Bőrgyógyászat
5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat
6. Fül-orr-gégegyógyászat
7. Gasztroenterológia
8. Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
9. Gyermeksebészet
10. Honvédorvostan, katasztrófa-orvostan
11. Idegsebészet
12. Igazságügyi orvostan
13. Infektológia
14. Kardiológia
15. Neurológia
16. Nukleáris medicina
17. Ortopédia és traumatológia
18. Oxyológia és sürgősségi orvostan
19. Patológia
20. Pszichiátria
21. Radiológia
22. Repülőorvostan
23. Reumatológia
24. Sebészet
25. Sugárterápia
26. Szemészet
27. Szívsebészet
28. Szülészet-nőgyógyászat
29. Transzfúziológia
30. Tüdőgyógyászat
31. Urológia

4. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez24


Az általános orvosi oklevéllel rendelkező, az első szakképesítést központi gyakornoki rendszer keretében megszerző orvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések

Az általános orvosi oklevéllel rendelkező, az első szakképesítést központi gyakornoki rendszer keretében
megszerző orvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések

Szakma

Szakképzési idő
(hó)

Szakképzési időn belül végzendő
minimális kötelező gyakorlat és tanfolyam

Ráépített szakképesítéshez
szükséges első szakképesítés

 

1−53.

 

 

 

5. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez


A higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető szakképesítések

A higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető szakképesítések

Szakma

Szakképzési idő
(hónap)

Szakképzésen belül kötelező kiegészítő
gyakorlatok

Milyen szakorvosi képesítésként
szerezhető

 

1.

Megelőző orvostan és népegészségtan

50

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:
12 hónap betegellátási törzsgyakorlat, benne:
4 hónap belgyógyászati osztályos gyakorlat
2 hónap fertőző osztályos gyakorlat
2 hónap sürgősség betegellátási gyakorlat
2 hónap gyerekgyógyászati osztályos gyakorlat
2 hónap sebészeti osztályos gyakorlat
6 hónap megelőző orvostani és népegészségtani tudományos képzési program
6 hónap megelőző orvostani és népegészségtani törzsképzés
24 hó népegészségügyi tevékenység/gyakorlat, ezen belül:
2 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat
2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
1 hó tanfolyam a megelőző hatósági és szakhatósági eljárásokról

első szakképesítésként

2. Munkahygiéne

24

12 hó munkahigiénés törzsképzés
12 hó munkahigiénés gyakorlat

ráépített szakképesítés megelőző orvostan és népegészségtanra

3. Sugáregészségtan

24

12 hó sugáregészségtani törzsképzés
12 hó sugáregészségtani gyakorlat

ráépített szakképesítés megelőző orvostan és népegészségtanra

6. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez25


Fogorvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések

Szakma

Szakképzési idő
(hó)

Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező kiegészítő szakgyakorlat és tanfolyam

 

 

 

1. Dento-alveoláris sebészet

36

26 hó törzsképzés, benne:

 

 

sürgősségi ismeretek

 

 

6 hó egyetemi szájsebészeti

 

 

osztályos gyakorlat

 

 

10 hó szakgyakorlat szájsebészeti szakrendelésen

 

 

előírt számú és típusú beavatkozás

 

 

 

2. Fogszabályozás

36

26 hó törzsképzés, benne:

 

 

sürgősségi ismeretek

 

 

6 hó egyetemi fogszabályozási

 

 

osztályos gyakorlat

 

 

10 hó szakgyakorlat fogszabályozási

 

 

szakrendelésen

 

 

előírt számú és típusú beavatkozás

 

 

 

3. Gyermekfogászat

36

26 hó törzsképzés, benne:

 

 

sürgősségi ismeretek

 

 

6 hó egyetemi gyermekfogászati

 

 

osztályos gyakorlat

 

 

10 hó szakgyakorlat gyermekfogászati

 

 

szakrendelésen vagy iskolafogászaton

 

 

előírt számú és típusú beavatkozás

 

 

 

4. Konzerváló fogászat és fogpótlástan

36

26 hó törzsképzés, benne:

 

 

sürgősségi ismeretek

 

 

3-3 hó egyetemi konzerváló fogászati

 

 

és fogpótlástani osztályos gyakorlat

 

 

10 hó fogászati szakgyakorlat

 

 

előírt számú és típusú beavatkozás

 

 

 

5. Parodontológia

36

26 hó törzsképzés, benne:

 

 

sürgősségi ismeretek

 

 

6 hó egyetemi parodontológiai

 

 

osztályos gyakorlat

 

 

10 hó szakgyakorlat parodontológiai

 

 

szakrendelésen

 

 

előírt számú és típusú beavatkozás

7. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez26


Gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakgyógyszerészi
szakképesítések

Szakma

Szakképzési idő

Szakképzési időn belül végzendő szakgyakorlat és tanfolyam

 

 

 

1. Gyógyszertechnológia

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

folyékony gyógyszerforma

 

 

félszilárd gyógyszerforma

 

 

szilárd gyógyszerforma

 

 

gyógyszerstabilitás

 

 

biofarmácia-farmakokinetika

 

 

gyógyszeres interakció

 

 

terápiás rendszerek

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely gyógyszergyárban, gyógyszergyártó laboratóriumban, egyetemi gyógyszer-technológiai intézetben vagy egyetemi gyógyszertárban tölthető el. A gyakorlaton el kell sajátítani a preformulálás, reformulálás és gyógyszerformulálás egyes lépéseit, a gyógyszergyártás, gyártásszervezés, termelésirányítás, dokumentáció, minőségbiztosítás, validálás szakmai vonatkozásait.

 

 

 

 

 

 

2. Gyógyszerellenőrzés

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

gyógyszeranalitikai módszerek

 

 

spektroszkópiai módszerek

 

 

elválasztástechnikai módszerek

 

 

szerkezetvizsgálat

 

 

biológiai és mikrobiológiai vizsgáló módszerek

 

 

radioanalitikai vizsgáló módszerek

 

 

gyógyszerforma ellenőrző módszerek

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely fizikai-kémiai-(mikro)biológiai intézetben, gyógyszergyári laboratóriumokban, nagykereskedelmi, illetve gyári minőségbiztosítási munkahelyen tölthető el.

 

 

 

 

 

 

3. Gyógyszerhatástan

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

a gyógyszerfejlesztés folyamata

 

 

a központi idegrendszer farmakológiája

 

 

a vegetatív idegrendszer farmakológiája

 

 

a szív és érrendszer farmakológiája

 

 

a vérképzés és véralvadás farmakológiája

 

 

a só és vízháztartás farmakológiája

 

 

a gyomor és bélrendszer farmakológiája

 

 

a légzőrendszer farmakológiája

 

 

az endokrin rendszer farmakológiája

 

 

élő kórokozók okozta betegségek kemoterápiája

 

 

a gyulladás farmakológiája

 

 

az immunrendszer farmakológiája

 

 

daganatos betegségekben alkalmazott gyógyszerek

 

 

toxikológiai alapismeretek

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely egyetemi gyógyszerhatástani intézetben, gyógyszergyári, gyógyszertári, gyógyszer-nagykereskedelmi képzőhelyen töltendő el.

 

 

 

 

 

 

4. Gyógyszerkémia

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

gyógyszerhatás sztereokémiája

 

 

szintetikus gyógyszerkémia

 

 

NMR spektroszkópia

 

 

asszimetrikus szintézisek

 

 

elválasztástechnikai módszerek

 

 

számítógépes molekulatervezés

 

 

elektronikus szakirodalmazás

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely egyetemi szerveskémiai intézetben, gyógyszergyári szintetikus laboratóriumban, gyógyszerkutató intézetben töltendő el.

 

 

 

 

 

 

5. Társadalomgyógyszerészet

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

prediktív medicina

 

 

epidemiológia

 

 

környezet- és munkaegészségtan

 

 

élelmezés- és táplálkozás-egészségtan

 

 

mikrobiológia, immunológia

 

 

egészségvédelem egészségpromóció

 

 

egészségügyi rendszerek és szabályozások

 

 

epidemiológiai statisztikai ismeretek

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, egyetemi közegészségtani intézetben, közegészségügyi (népegészségügyi) laboratóriumban, klinikai diagnosztikai laboratóriumban vagy egészségügyi államigazgatási szerv megfelelő egységében töltendő el.

 

 

 

 

 

 

6. Farmakognózia és fitoterápia

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

fitotechnológia

 

 

fitokémia, fitoanalitika

 

 

fitoterápia alapjai

 

 

mérgező növények, növényi mérgezések

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely egyetemi gyógynövény- és drogismereti intézetben és a képzőhely által megjelölt gyakorlati helyeken töltendő el.

 

 

 

 

 

 

7. Klinikai laboratóriumi diagnosztika

62 hónap

26 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap klinikai gyógyszerészet törzsképzés

 

 

6 hónap molekuláris biopatológiai gyakorlat

 

 

12 hónap klinikai biokémia, benne:

 

 

6 hó klinikai kémia

 

 

2 hó gyógyszerszint

 

 

meghatározás, toxikológia

 

 

2 hó kromatográfia

 

 

2 hó endokrinológiai

 

 

diagnosztika

 

 

törzsképzési tanfolyamok

 

 

36 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

6 hó hematológia, hemostaseológia, transzfúziológia

 

 

6 hó klinikai mikrobiológia

 

 

4 hó immunológiai gyakorlat

 

 

12 hó tudományos képzési program

 

 

5 hó elektív speciális képzés

 

 

3 hó tanfolyamok

 

 

 

 

 

 

8. Gyógyszerellátási gyógyszerészet

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

gyógyszertárak alapítása, működtetése

 

 

minőségbiztosítás a gyógyszertárban

 

 

gyógyszerellátás pénzügyi ismeretei

 

 

gyógyszertári marketing

 

 

vezetési, szervezési, munkajogi ismeretek

 

 

farmakológiai ismeretek

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely egyetemi gyógyszerügyi szervezési intézetben, közforgalmú gyógyszertárban vagy gyógyszernagykereskedelmi vállalatnál vagy egészségügyi államigazgatási szerv megfelelő egységében töltendő el.

 

 

 

 

 

 

9. Gyógyszerügyi szervezés és
igazgatás

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

vezetési ismeretek

 

 

egészségügyi informatikai ismeretek

 

 

pszichológiai-, szociológiai ismeretek

 

 

jogi, igazgatási ismeretek

 

 

gazdasági-vállalkozási ismeretek

 

 

a magyar egészségügy szervezeti felépítése

 

 

gyógyszeripar, gyógyszerkereskedelem

 

 

egészségügyi, gyógyszerügyi marketing

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely egyetemi gyógyszerügyi szervezési intézetben, gyógyszerügy vezető intézményeiben vagy egészségügyi államigazgatási szerv megfelelő egységében töltendő el.

 

 

 

 

 

 

10. Radiogyógyszerészet

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

sugárvédelem és sugárbiológia

 

 

radiokémia

 

 

a radiogyógyszerészet speciális területei

 

 

nukleáris medicina

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely egyetemi központi izotópdiagnosztikai laboratóriumban vagy más nukleáris medicinai szervezeti egységben töltendő el.

 

 

 

 

 

11. Kórházi gyógyszerészet

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

kórházi szervezés és menedzselés

 

 

aszeptikus gyógyszerkészítés és biofarmáciai alapismeretek

 

 

minőségbiztosítás

 

 

terápiás ismeretek, általános klinikai gyógyszerészet

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely egyetemi intézeti vagy klinikai vagy kórházi gyógyszertárban töltendő el.

 

 

 

 

 

 

12. Klinikai gyógyszerészet

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

kommunikációs etika

 

 

klinikai laboratóriumi vizsgálatok

 

 

intenzív/krónikus betegellátás gyógyszerészi vonatkozásai

 

 

keringési betegségek gyógyszerelése

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely egyetemi intézeti vagy klinikai vagy kórházi gyógyszertárban töltendő el.

 

 

 

 

 

 

13. Toxikológia

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program, ezen belül:

 

 

a gyógyszerfejlesztés folyamata

 

 

a központi idegrendszer farmakológiája

 

 

a vegetatív idegrendszer farmakológiája

 

 

a szív és érrendszer farmakológiája

 

 

a vérképzés és véralvadás farmakológiája

 

 

a só és vízháztartás farmakológiája

 

 

a gyomor és bélrendszer farmakológiája

 

 

a légzőrendszer farmakológiája

 

 

az endokrin rendszer farmakológiája

 

 

élő kórokozók okozta betegségek kemoterápiája

 

 

a gyulladás farmakológiája

 

 

az immunrendszer farmakológiája

 

 

daganatos betegségekben alkalmazott gyógyszerek

 

 

toxikológiai alapismeretek

 

 

szabadon választható toxikológiai tanfolyam

 

 

 

 

 

 

14. Gyógyszerészi mikrobiológia

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program*, ezen belül:

 

 

gyógyszeranalitikai módszerek

 

 

spektroszkópiai módszerek

 

 

elválasztástechnikai módszerek

 

 

szerkezetvizsgálat

 

 

biológiai és mikrobiológiai vizsgáló módszerek

 

 

radioanalitikai vizsgáló módszerek

 

 

gyógyszerforma ellenőrző módszerek

 

 

általános bakterológia

 

 

fertőző betegségek immunoprofilaxisa

 

 

mykológia, parazitológia

 

 

gyógyszerkészítmények mikrobiológiai ellenőrzése

 

 

szabadon választható tanfolyam

 

 

* az elméleti képzés mellett folyamatos kötelező gyakorlat, mely fizikai-kémiai-(mikro)biológiai intézetben, gyógyszergyári laboratóriumokban, nagykereskedelmi, illetve gyári minőségbiztosítási munkahelyen tölthető el.

 

 

 

 

 

 

15. Minőségbiztosítás

36 hónap

24 hónap törzsképzési program, ezen belül:

 

 

6 hónap általános ismeretek

 

 

6 hónap szakmai ismeretek

 

 

6 hónap alapblokkok

 

 

6 hónap szakblokkok

 

 

12 hónap speciális képzési program, ezen belül:

 

 

modern gyógyszerformák technológiája

 

 

gyógyszergyártás minőségbiztosítási vonatkozásai

 

 

minőségbiztosítói munka szervezése, kivitelezése, ellenőrzése

8. számú melléklet a 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelethez


Pszichológus oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések

Pszichológus oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítések

I. Pszichológus oklevéllel rendelkezők által megszerezhető első szakképesítések

Szakma

Szakképzési idő
(hónap)

Szakképzési időn belül végzendő minimális kötelező gyakorlat és tanfolyam

 

Klinikai és mentálhigiéniai
felnőtt szakpszichológia

48

képzőhelyi klinikai pszichodiagnosztikai gyakorlat
hivatás-személyiség fejlesztő gyakorlat
klinikai pszichológiai szupervizió
alap-pszichoterápiás gyakorlat
patopszichológia gyakorlat pszichiátriai ellátási helyen
klinikai pszichológiai szakgyakorlat a medicina szakágaiban alkalmazott pszichológia területén
pszichoterápiás szupervizió
4 szemeszter elméleti képzés meghatározott témakörökből
egészség-promóció
pszichopatológia, patopszichológia
klinikai pszichodiagnosztika
pszichoterápia: propedeutikai fázis

Klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági
szakpszichológia

48

képzőhelyi gyermek klinikai pszichodiagnosztikai gyakorlat
hivatás-személyiség fejlesztő gyakorlat
klinikai pszichológiai szupervizió
alap-pszichoterápiás gyakorlat
patopszichológia gyakorlat gyermek pszichiátriai ellátási helyen
klinikai pszichológiai szakgyakorlat a medicina gyermek szakágaiban alkalmazott pszichológia területén
gyermek-pszichoterápiás szupervizió
4 szemeszter elméleti képzés meghatározott témakörökből
egészség-promóció
pszichopatológia, patopszichológia
gyermek klinikai pszichodiagnosztika
pszichoterápia: propedeutikai fázis

II. A szakpszichológus oklevéllel rendelkezők által megszerezhető ráépített szakképesítések

Szakma

Szakképzési idő
(hónap)

Szakképzési időn belül végzendő
minimális kötelező gyakorlat és tanfolyam

Ráépített szakképesítéshez szükséges
első szakképesítés

 

Pszichoterápia

24

részvétel a klinikai fázis elméleti és gyakorlati tanfolyamán
részvétel módszer-specifikus elméleti és gyakorlati képzésben

klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus
klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus

Neuropszichológia

24

szakspecifikus elméleti képzés neuropszichológiai szakgyakorlat meghatározott képzőhelyen szindróma-analízis gyakorlat

klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus
klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus

Igazságügyi klinikai pszichológia

24

szakspecifikus elméleti képzés
klinikai fázis: meghatározott számú klinikai pszichológiai szakvélemény elkészítése
képzőhelyen történő konzultatív gyakorlat

klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus
klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus

Klinikai írásszakértő pszichológia

24

szakspecifikus elméleti képzés
klinikai fázis: meghatározott számú klinikai pszichológiai szakvélemény elkészítése
képzőhelyen történő konzultatív gyakorlat

klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus
klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus

Klinikai addiktológiai szakpszichológia

24

szakspecifikus elméleti képzés
klinikai fázis addiktológiai képzőhelyen: betegellátó, gyógyító és rehabilitációs intézményekben
addiktológiai terepgyakorlat

klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus
klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus

1

A rendeletet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 16. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. szeptember 15. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 13. § (3) bekezdése alapján az a jelölt, aki a 2012. szeptember 14-ig hatályos 7. § (2)–(3) bekezdés szerint ráépített szakképzésben vesz részt, az ott meghatározottak szerint szakvizsgára bocsátható.

2

A 2. § (3) bekezdése a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követően – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követően – megkezdők esetében kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (2)–(4) bekezdését.

3

A 2. § (4) bekezdése a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követően – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követően – megkezdők esetében kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (2)–(4) bekezdését.

4

A 6. § (1) bekezdése a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdését a 10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 6. § (3) bekezdését a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 5. § (5) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (4) bekezdését az 1/2001. (II. 14.) EüM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése iktatta be, szövegét újonnan a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 1. § (2) bekezdése állapította meg.

9

A 6. § (5) bekezdését a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követően – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követően – megkezdők esetében kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (2)–(4) bekezdését.

10

A 6. § (6) bekezdését a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követően – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követően – megkezdők esetében kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (2)–(4) bekezdését.

11

A 6. § (7) bekezdését a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 2. §-a iktatta be. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követően – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követően – megkezdők esetében kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (2)–(4) bekezdését.

12

A 6. § (8) bekezdését a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 2. §-a iktatta be. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követően – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követően – megkezdők esetében kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (2)–(4) bekezdését.

13

A 6. § (9) bekezdését a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 2. §-a iktatta be. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követően – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követően – megkezdők esetében kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (2)–(4) bekezdését.

14

A 7. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 186. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet 1. §-a iktatta be.

15

A 7. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 186. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet 1. §-a iktatta be.

16

A 7. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 186. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 7. § (5) bekezdését a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

19

A hatálybalépés időpontja: 2010. október 1.

20

A hatálybalépés időpontja: 2010. október 1.

21

Az 1. számú melléklet a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2007. szeptember 30-át követően – a foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), továbbá a háziorvostan szakképzés tekintetében 2008. január 1-jét követően – megkezdők esetében kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (2)–(4) bekezdését.

22

A 2. számú melléklet a 10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 3. számú melléklet a 10/2010. (IX. 23.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 4. számú melléklet a Magyar Közlöny 2000. évi 8. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő és az 1/2001. (II. 14.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése, a 30/2002. (V. 24.) EüM rendelet 1. § (4) bekezdése, a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 3. § (4) bekezdése, a 42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 5. § (5) bekezdésének b) pontja és (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

A 6. számú melléklet a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 4. § (2) bekezdése alapján első alkalommal a szakképesítésük megszerzését 2004. január 1-je után megkezdők esetében kell alkalmazni; (4) bekezdése alapján a fog- és szájbetegségek szakképesítés megszerzésére a fogorvosi oklevelet legkésőbb 2003-ban megszerzők jelentkezhetnek be. Aki a fog- és szájbetegségek szakképzést 2003. december 31-ig megkezdte, az a képzést végző felsőoktatási intézménytől 2003. augusztus 21-től számított hat hónapon belül kérheti a konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképzésre való áttérést.

26

A 7. számú melléklet a 45/2003. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 3. § (6) bekezdésével megállapított, a 10/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére