• Tartalom
Oldalmenü

68/1999. (V. 21.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1999. április 21. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről szóló, Budapesten, 1997. november 11-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Ukrajna Kormánya között a határon átnyúló együttműködésről
A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),
felismerve ,,A Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló, az Európa Tanács keretében Madridban, 1980. május 21-én létrejött Európai Keretegyezményben'' megfogalmazott együttműködés előnyeit, amelyhez a Szerződő Felek országai csatlakoztak,
annak a tapasztalatnak a figyelembevételével, hogy az európai községi, városi és területi önkormányzati és közigazgatási szervek közötti együttműködés lehetővé teszi feladataik hatékony teljesítését, valamint elősegíti a közigazgatási egységek fejlesztését,
azzal az elszántsággal, hogy minél szélesebb körben fejlesszék az említett együttműködést, és ily módon elősegítsék a területek gazdasági, kulturális és társadalmi előrehaladását, valamint az Európa népeit egyesítő szolidaritás megszilárdítását,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
Mindegyik Szerződő Fél kötelezettséget vállal, hogy támogatja és ösztönzi a határon átnyúló együttműködést a saját, valamint a másik Szerződő Fél joghatósága alá tartozó területi önkormányzatok és közigazgatási szervek között. Kellőképpen figyelembe véve a Szerződő Felek alkotmányjogi előírásait, törekszik a jelen feladatokhoz szükséges egyezmények és megállapodások megkötésére.
2. Cikk
Ezen Egyezmény értelmében:
1. a ,,határon átnyúló együttműködés'' olyan közös tevékenység, amely a Szerződő Felek joghatósága alatt levő területi önkormányzatok és közigazgatási szervek közötti jószomszédi kapcsolatok elmélyítésére, illetve ennek érdekében a szükséges egyezmények, valamint megállapodások megkötésére irányul. Ez az együttműködés a területi önkormányzatok és közigazgatási szervek nemzeti jogrend által meghatározott hatáskörének keretein belül valósul meg;
2. a ,,területi önkormányzatok és közigazgatási szervek'' fogalma olyan önkormányzatokat, hatóságokat vagy közigazgatási szerveket jelent, amelyek helyi vagy területi feladatokat látnak el, és a Szerződő Felek nemzeti jogrendje alapján kerülnek kialakításra.
3. Cikk
A Szerződő Felek támogatják a 2. Cikk 2. pontjában meghatározott szervezetek azon kezdeményezéseit, amelyek az Európa Tanácsban kidolgozott keretegyezményeken alapulnak, és a határon átnyúló együttműködés bővítésére irányulnak.
4. Cikk
Mindegyik Szerződő Fél igyekszik a határon átnyúló együttműködés kibontakozását és akadálymentes megvalósítását fékezni látszó jogi vagy technikai korlátokat elhárítani, és szükség esetén konzultációkat folytatni a másik Szerződő Féllel.
5. Cikk
A Szerződő Felek a jelen Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a szükséges konzultációk elősegítése céljából Vegyes Bizottságot hoznak létre. A Vegyes Bizottság az egyes konkrét együttműködési feladatok koordinálása céljából Területi Tanácsokat alapíthat.
A Vegyes Bizottság nemzeti tagozata 8 főből áll, amelyből minimum 3 fő a 2. Cikk 2. pontjában meghatározott szervezeteket képviseli. A Területi Tanácsok számát és összetételét a Vegyes Bizottság határozza meg, az érintett területek képviselőinek egyetértésével.
A Vegyes Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, első ülésén kidolgozza saját ügyrendjét, és meghatározza a Területi Tanácsok tevékenységi körét és beszámolási kötelezettségét.
6. Cikk
A Szerződő Felek delegációinak vagy szakértőinek a Vegyes Bizottság a Területi Tanács üléseivel, illetve bármilyen más, a jelen Egyezmény végrehajtása kapcsán felmerülő utazással kapcsolatos mindennemű költségét a kiküldő Szerződő Fél viseli. A rendezvények szervezési költségeit a Szerződő Feleknek az adott rendezvény lebonyolításáért felelős szervezete viseli.
7. Cikk
A határon átnyúló együttműködés az alábbi területekre terjedhet ki:
1. Település- és regionális fejlesztés.
2. Közlekedés és hírközlés.
3. Energetika.
4. Környezet- és természetvédelem.
5. A vízforrások védelme és racionális hasznosítása.
6. Levegőszennyezés, zajszintcsökkentés.
7. Oktatás, szakképzés, tudományos kutatás.
8. Egészségügy.
9. Idegenforgalom.
10. A határmenti lakosság problémái.
11. A határátkelőhelyek kialakításával és működtetésével kapcsolatos kérdések.
12. A határon átnyúló gazdasági együttműködés.
13. Humanitárius együttműködés.
8. Cikk
A 2. Cikk 2. pontjában meghatározott szervezetek közötti határon átnyúló együttműködés adminisztratív, gazdasági vagy műszaki szerződések alapján valósul meg.
A megállapodásokat az együttműködő szervezetek kötik meg a nemzeti jogrend által megállapított illetékesség keretein belül, és a jelen Egyezményben foglaltaknak megfelelően.
A szerződések vonatkozhatnak áruszállítások vagy szolgáltatások ösztönzésére, közös intézkedések megvalósítására, társaságok alapítására a Szerződő Felek nemzeti jogszabályai alapján.
9. Cikk
A Szerződő Felek minden rendelkezésre álló eszközzel elősegítik a határon átnyúló együttműködési programok megvalósítását zavaró vitás kérdések megoldását, amelyek rendezésére a Vegyes Bizottság kap felhatalmazást, és ha ilyen módon az nem oldható meg, akkor a kérdést diplomáciai úton rendezik.
10. Cikk
Jelen Egyezmény nem érinti a Szerződő Felek azon kötelezettségeit, amelyek más nemzetközi szerződésekből fakadnak.
11. Cikk
1. Mindegyik Szerződő Fél értesíti a másik Szerződő Felet a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogrendi eljárások teljesítéséről. A jelen Egyezmény az utolsó jegyzék beérkezésének napjától lép hatályba.
2. Jelen Egyezmény 5 évig marad érvényben. Hatálya minden alkalommal további ötéves időszakra automatikusan meghosszabbodik, amíg a Szerződő Felek egyike a folyamatban levő ötévi időszak letelte előtt hat hónappal nem közli az Egyezmény felmondására irányuló szándékát.
3. A Szerződő Felek bármikor megállapodhatnak, hogy a jelen Egyezmény alkalmazását bizonyos időre felfüggesztik. A Szerződő Felek abban is megegyezhetnek, hogy a Vegyes Bizottság által létrehozott bármelyik Területi Tanács tevékenységét felfüggeszthetik.
Készült Budapesten, 1997. november 11-én, két eredeti példányban, magyar és ukrán nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Ukrajna Kormánya
nevében''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1999. április 21. napjától kell alkalmazni.

(2)1 E rendelet végrehajtásáról, valamint az Egyezmény végrehajtó testületeinek irányításáról a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter az Egyezmény tárgya szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek bevonásával gondoskodik.