• Tartalom

78/1999. (XII. 22.) GM rendelet

78/1999. (XII. 22.) GM rendelet

a háztartási elektromos szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról1

2011.10.15.

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 56. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a villamos energiát hatékonyan felhasználó háztartási elektromos szárítógépek elterjedésének elősegítése, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott, a fogyasztók megfelelő tájékoztatásához fűződő érdek érvényre juttatása céljából a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a villamos hálózatról működtetett háztartási elektromos szárítógépekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a kombinált mosó-szárító gépre,

b) a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási elektromos szárítógépekre,

c) a használt állapotban értékesítésre kerülő háztartási elektromos szárítógépre.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) energiahatékonysági címke: olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a háztartási elektromos szárítógép azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint más lényeges segédanyag felhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szemléletes értékelését,

b) adatlap: olyan tájékoztatás, amely tartalmazza a háztartási elektromos szárítógép azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint más lényeges segédanyag felhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szabványos vizsgálati értékeit,

c) kiegészítő adat: a háztartási elektromos szárítógép működésére vonatkozó adat, amely a háztartási elektromos szárítógép energia- vagy más lényeges segédanyag felhasználásával kapcsolatos, vagy felhasználható annak értékeléséhez,

d) más lényeges segédanyag: víz, kémiai anyag vagy más közeg, amit a háztartási elektromos szárítógép rendeltetésszerű működése során használ,

e) honosított harmonizált szabvány: a CEN vagy CENELEC által jóváhagyott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kihirdetett európai szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási rendnek megfelelően honosítottak, és hivatalosan közzétettek.

3. § (1) Nem lehet a háztartási elektromos szárítógépen olyan, az energiafelhasználásra vonatkozó címkét, jelzést, szimbólumot vagy feliratot elhelyezni, amely az e rendeletben foglaltaknak nem felel meg, és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

(2) A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzést a külön jogszabályban2 meghatározott módon kell a háztartási készüléken elhelyezni.

4. § (1) A műszaki dokumentáció, az adatlap, valamint az energiahatékonysági címke adatainak egymással összhangban kell állni.

(2) A műszaki adatok valódiságáért a gyártó felelős.

Műszaki dokumentáció

5. § (1) A gyártó, illetve meghatalmazott képviselője (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell

a) a gyártó nevét és székhelyét,

b) az importáló nevét és székhelyét,

c) a háztartási elektromos szárítógép azonosításához szükséges általános ismertetést,

d) a típus fő tervezési jellemzőire vonatkozó információt – beleértve a műszaki rajzokat is –, különös tekintettel az energiafogyasztást lényegesen befolyásoló adatokra,

e) a vonatkozó honosított, harmonizált szabványok alapján végzett vizsgálatok mérési jegyzőkönyveit, eredményeit,

f) a használati és kezelési útmutatót.

(3) A gyártó köteles a műszaki dokumentációt a gyártás megszűnése után 5 évig megőrizni.

Címkézés

6. § A háztartási elektromos szárítógép energiafelhasználásának ismérveiről a fogyasztókat adatlappal és energiahatékonysági címkével kell tájékoztatni.

7. § (1) A háztartási elektromos szárítógép csak a 9. § (1) bekezdésben meghatározott adatlappal ellátva hozható forgalomba.

(2) Az adatlapot a gyártónak kell rendelkezésre bocsátani. Ha a gyártó nem látja el adatlappal a háztartási elektromos szárítógépet, a forgalmazó, illetve a háztartási elektromos szárítógép bérbe- vagy lízingbeadója (a továbbiakban együtt: forgalmazó) köteles arról gondoskodni.

8. § (1) A forgalmazó köteles a 9. § (1) bekezdésben meghatározott energiahatékonysági címkét a fogyasztó részére bemutatott háztartási elektromos szárítógép külsején elöl vagy felül, jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni.

(2) A gyártó az általa megválasztott módon köteles az energiahatékonysági címkét a forgalmazó rendelkezésére bocsátani. Ha a forgalmazó energiahatékonysági címkét igényel, a gyártó köteles azt haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

9. § (1) Az energiahatékonysági címke tartalmát és kialakítását a rendelet 1. számú melléklete, az adatlap tartalmát a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(2) Csomagküldés útján vagy egyéb távértékesítéssel történő forgalmazás esetén a háztartási elektromos szárítógép reklámjának vagy az értékesítéssel kapcsolatos más fogyasztói tájékoztatásnak tartalmaznia kell a rendelet 3. számú mellékletében foglaltakat.

(3) A háztartási elektromos szárítógép energiahatékonysági osztályát a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni, és az energiahatékonysági címkén, illetve az adatlapon feltüntetni.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2000. június 30-án lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltak nem vonatkoznak azokra a háztartási elektromos szárítógépekre, amelyek gyártását a rendelet hatálybalépése előtt megszüntették.

11. §3 Ez a rendelet

a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá

b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási elektromos szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében való végrehajtásáról szóló, 1995. május 23-i 95/13/EK bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 78/1999. (XII. 22.) GM rendelethez

1.1. Az energiahatékonysági címke kialakítása
1.2. Jelölések az energiahatékonysági címkén
I. A gyártó neve vagy védjegye.
II. A készülék típusazonosítója.
III. A készülék energiahatékonysági osztálya a 4. számú mellékletnek megfelelően. A készülék osztály besorolását a vonatkozó nyíllal azonos szinten kell elhelyezni.
IV. Az EU eco-label (EU környezetvédelmi öko-címke) követelményeinek való megfelelés jele vagy a ,,környezetbarát védjegy'' jele, ha azt a termék elnyerte.
V. A kWh/ciklus energiafogyasztás ,,száraz pamut programra'' szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
VI. A pamutra megadott névleges kapacitás kilogrammban, a vonatkozó szabványnak megfelelően.
VII. A készülék típusa, légfúvásos vagy a kondenzációs a vonatkozó szabvány vizsgálati eljárásnak megfelelően. A nyilat a vonatkozó típussal azonos szinten kell elhelyezni.
VIII. Zajteljesítmény, ha meghatározásra kerül, a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelően.
2. Nyomdai előírások
2.1. Az energiahatékonysági címke méretei (mm-ben)
2.2. Alkalmazott színek:
CMYB – kékeszöld, bíborvörös, sárga, fekete.
Példa: 07X0: 0% kékeszöld, 70% bíborvörös, 100% sárga, 0% fekete.
Nyilak:
– A: X0X0
– B: 70X0
– C: 30X0
– D: 00X0
– E: 03X0
– F: 07X0
– G: 0XX0
Körvonal színe: X070
Az energiahatékonysági címkén szereplő szöveg fekete, a háttér fehér színű.

2. számú melléklet a 78/1999. (XII. 22.) GM rendelethez

Az adatlap
Az adatlap elkészíthető szöveges vagy táblázatos formában, egy meghatározott készülékre vagy a gyártó által forgalmazott készüléktípusokra, -családokra vonatkozóan.
Az adatlap az alábbi információkat tartalmazza, a megadott sorrendben:
1. A gyártó védjegye.
2. A készülék típusazonosítója.
3. A típus energiahatékonysági osztálya a 4. számú melléklet szerint. Az energiahatékonysági osztályt egy A-tól G-ig terjedő skálán kell feltüntetni (A – hatékonyabb; G – kevésbé hatékonyabb). Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, az energiahatékonysági osztály kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól G-ig terjed.
4. Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, a táblázatban felsorolt készülékek közül a ,,környezetbarát védjeggyel'' rendelkező készüléknél a sor fejrovatában a környezetbarát feliratot, a bejegyzés rovatban a környezetbarát jelet kell szerepeltetni.
5. Energiafogyasztás (1. számú melléklet, V. adat).
6. Névleges kapacitás pamutra (1. számú melléklet, VI. adat).
7. Vízfogyasztás – amennyiben alkalmazható – a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően, ,,száraz pamut'' programra.
8. Szárítási idő a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően, ,,száraz pamut'' programra.
9. A fenti 5., 6., 7. és 8. pontokban megadott információkkal azonos adatok a ,,vasaló-száraz pamut'' és ,,könnyen kezelhető textíliák'' programokra. Ezek a sorok üresen hagyhatók, ha a szóban forgó gépeken nincs ilyen ciklus.
10. A gyártók megadhatják az 5–8. pontokban felsorolt információt más szárítási ciklusokra is.
11. Az átlagos évi energiafogyasztás (és vízfogyasztást ha alkalmazható) 150 kg ruha ,,száraz pamut'' program, plusz 280 kg ruha ,,vasaló-száraz'' pamut program, plusz 150 kg ruha ,,könnyen kezelhető'' program alkalmazásával kell meghatározni, ,,a szárítógépet rendszeresen használó négyszemélyes háztartásra becsült évi fogyasztásban'' kell kifejezni.
12. A készülék típusa, a légfúvásos vagy kondenzációs a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően (1. számú melléklet, VII. adat).
13. A zajteljesítményt, ha alkalmazzák, a vonatkozó szabványok szerint kell vizsgálni.
Ha az adatlapon az energiahatékonysági címke másolata színesben vagy fekete-fehérben szerepel, csak az adatlapra előírt további kiegészítő információt kell feltüntetni.

3. számú melléklet a 78/1999. (XII. 22.) GM rendelethez

Csomagküldés és egyéb távértékesítés
A csomagküldés útján vagy egyéb távérzékeléssel történő forgalmazás esetén a háztartási elektromos szárítógép reklámjának vagy az értékesítéssel kapcsolatos más fogyasztói tájékoztatónak az alábbi adatokat kell tartalmazni, a megadott sorrendben:
1. Energiahatékonyság osztály (2. számú melléklet, 3. pont).
2. Energiafogyasztás (1. számú melléklet, V. adat).
3. Kapacitás (1. számú melléklet, VI. adat).
4. Ciklusonkénti vízfogyasztás (ha alkalmazható) (2. számú melléklet, 7. pont).
5. Becsült évi fogyasztás háztartásonként (2. számú melléklet, 11. pont).
6. Zajteljesítmény (1. számú melléklet, VIII. adat).
Ha a táblázatban az adatlapon megjelenített egyéb adatot is feltüntetnek, azt a 2. számú mellékletben meghatározott módon és sorrendben kell megadni.

4. számú melléklet a 78/1999. (XII. 22.) GM rendelethez

Energiahatékonysági osztályok
1. Légfúvásos szárítók osztályba sorolása hatékonyság alapján
1. számú táblázat

Energiahatékonyság osztály

Energiafogyasztás ,,C” kWh/betöltött ruha kg, ,,száraz pamut” programra a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásai alapján

A

C≤0,51

B

0,51<C≤0,59

C

0,59<C≤0,67

D

0,67<C≤0,75

E

0,75<C≤0,83

F

0,83<C≤0,91

G

C≤0,91

2. Kondenzációs szárítók osztályba sorolása hatékonyság alapján.
2. számú táblázat

Energiahatékonyság osztály

Energiafogyasztás ,,C” kWh/betöltött ruha kg, ,,száraz pamut” programra vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásai alapján

A

C≤0,55

B

0,55<C≤0,64

C

0,64<C≤0,73

D

0,73<C≤0,82

E

0,82<C≤0,91

F

0,91<C≤1,00

G

C≤1,00

1

A rendeletet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelet 14. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2016. március 1. napjával.

2

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről.

3

A 11. § a 40/2011. (X. 14.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére