• Tartalom
Oldalmenü

1999. évi LXXXIV. törvény

a közúti közlekedési nyilvántartásról1

2016.01.01.

Az Országgyűlés a tulajdon védelme, a közúti közlekedés biztonságának elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § (1) A törvény célja, hogy meghatározza a közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmát, működési szabályait, az annak adatai alapján kiállított, a közúti járművezetésre jogosító, a jármű tulajdonjogát (üzemben tartását) és a közúti forgalomban való részvételre jogosító okmányok adattartalmát.

(2) A közúti közlekedési nyilvántartás célja azon adatok kezelése, amelyek a tulajdon védelméhez, a közúti közlekedés biztonságának elősegítéséhez és a hatósági okmányok közhitelességének biztosításához fűződő egyéni és közérdek érvényesítéséhez szükségesek.

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazása során

1.2 Engedély-nyilvántartás: a járművezető és a járművezetésre jogosító okmány adatait, továbbá a járművezető forgalomban való részvételével összefüggő egyes jogosultságok és kötelezettségek fennállását igazoló adatokat tartalmazó nyilvántartás.

2.3 Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás.

3. Okmánytár: a nyilvántartás alapiratainak, a nyilvántartásban szereplő adatok változását igazoló okmányok, a cserélt, leadott és a visszavont okmányok nyilvántartása.

4.4

5.5 Járműazonosító adat: a jármű hatósági jelzése (rendszám) és alvázszáma.

6. Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok.

7.6 Egyedi adatszolgáltatás: egy személyre (jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre), egy vezetői engedélyre, egy, a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványára (a továbbiakban: parkolási igazolvány), egy járműre, egy járműokmányra vonatkozó adat közlése.

8. Csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által meghatározott szempontok szerint képzett csoportba tartozó nyilvántartási adatok közlése.

9. Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.

10.7 A jármű előzetes eredetiségvizsgálata: olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.

11.8 Származás-ellenőrzési nyilvántartás: a külföldről belföldi forgalomba helyezés céljából behozott használt járművek és azok tulajdonosai (üzembentartói) adatainak, valamint a jármű származását igazoló okmányok adatainak és a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartása.

12.9 Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás: az előzetes eredetiségvizsgálat során a vizsgált jármű megállapított műszaki és azonosító adatait, rögzített képi adatait, a kérelmező nevét és lakcímét, a vizsgálat eredményét, valamint a vizsgáló jogosultságazonosítóját tartalmazó nyilvántartás.

13.10 Történeti állomány: a járműnyilvántartás történeti állománya tartalmazza a járműnyilvántartás hatálya alá tartozó járműtulajdonos (üzembentartó) és a jármű minden eddigi, e törvény hatálya alá tartozó adatát és adatváltozását.

14.11 Automatizált keresés: egy másik szerv automatizált állományaihoz való közvetlen hozzáférés, amely eljárás során a válasz is teljesen automatizált módon érkezik.

15.12 Parkolási igazolvány nyilvántartása: az igazolvány használatára a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló kormányrendeletben meghatározott jogosultak, valamint az igazolvány adatait tartalmazó közhiteles hatósági nyilvántartás.

16.13 Útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartása: az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény, valamint az autópályák, autóutak és főutak használati díjáról szóló miniszteri rendelet alapján mentességet élvező szervezetekről és járművekről vezetett nyilvántartás.

II. Fejezet

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI NYILVÁNTARTÁS SZERVEZETE ÉS AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI HATÁSKÖRÖK

3. §14 Az e törvényben meghatározott adatkezelési és hatósági feladatokat a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: nyilvántartó), valamint – az okmánytár, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás adatait kivéve – a közlekedési igazgatási hatóság látja el.

4. § (1)15 A nyilvántartó feladat- és hatásköre:

a) szakmai ellenőrzést gyakorol az e törvényben meghatározott közlekedési igazgatási, valamint a parkolási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása felett;

b) kezeli a nyilvántartás adatállományát és biztosítja a nyilvántartásban kezelt adatok helyességét, a feltárt adathibák megszüntetése érdekében – az érintett szerv útján vagy saját hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatainak javítására;

c) a nyilvántartásból a törvényben meghatározott feltételek fennállása esetében adatszolgáltatást teljesít;

d) eljár az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, továbbá a külön jogszabályban hatáskörébe utalt közlekedési igazgatási ügyekben;

e)16 végzi a járművek előzetes eredetiségvizsgálatát;

f)17 ellátja a járművek előzetes eredetiségvizsgálata során a tényállás felderítésében közreműködő tanúsító szervezetek, valamint az adminisztrátorok és a vizsgálók tekintetében a szolgáltatás felügyeletét;

g) a külföldről behozott használt jármű származásellenőrzési nyilvántartásba vételét követően, az első magyarországi forgalomba helyezését megelőzően a jármű származását ellenőrzi, és ennek érdekében:

ga)18 jogosult a nemzetközi körözési nyilvántartásból, a Schengeni Információs Rendszerből, valamint más külföldi hatóság nyilvántartásából adatot igényelni,

gb) jogosult, az Európai Unión kívüli országok részére nemzetközi szerződés, viszonosság alapján, illetve az Európai Unió tagállamának közlekedési nyilvántartása felé a 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat továbbítani,

gc) a ga) pontban meghatározott adatigénylés lehetőségének hiányában, illetve annak kiegészítése céljából jogosult a jármű- és okmányazonosító, valamint műszaki adatok átadásával technikai adatok beszerzésére, illetőleg a körözés tényének a nemzeti nyilvántartásokban történő ellenőrzésére külön jogszabály szerint közreműködő igénybevételére.

(2)19 A nyilvántartó a jogszabályban meghatározott, lefoglalásra vagy – a körözési nyilvántartási rendszert vezető szerv által az okmány adatainak a körözési nyilvántartási rendszerbe rögzítéséről küldött elektronikus értesítés alapján – büntetőeljárásban bizonyítékként való felhasználásra irányuló figyelmeztető jelzés (a továbbiakban: figyelmeztető jelzés) elhelyezése céljából haladéktalanul a Schengeni Információs Rendszerbe (a továbbiakban: SIS II) továbbítja annak a forgalmi engedélynek, vezetői engedélynek, illetve a jármű hatósági jelzésének a törvényben meghatározott adatait, amelynek elvesztését, eltulajdonítását vagy az egyéb jogszabályban meghatározott okból történő érvénytelenítését az engedély-, illetve a járműnyilvántartásba bejegyezték, ha az okmány, illetve a hatósági jelzés nincs a hatóság birtokában.

(3)20 Ha a (2) bekezdés szerinti okmány, illetve hatósági jelzés időközben megkerült és az okmány, illetve a hatósági jelzés megkerülésének tényét az engedély-, illetve a járműnyilvántartásba bejegyezték, vagy a körözési nyilvántartási rendszert vezető szerv által az okmánykörözés visszavonásáról, törléséről elektronikus úton küldött értesítést, a nyilvántartó a (2) bekezdés szerinti módon gondoskodik a schengeni figyelmeztető jelzés törléséről.

(4)21 Ha a vezetői engedély megszemélyesítését végző adatfeldolgozó szerv kitöltetlen vezetői engedély eltűnéséről (elvesztéséről, eltulajdonításáról) vagy az eltűnt kitöltetlen okmány megkerüléséről értesíti a nyilvántartót, a nyilvántartó a jogszabályban meghatározott NS.CP Portál felületen keresztül gondoskodik a schengeni figyelmeztető jelzés beviteléről, illetve törléséről.

Az okmányellátás rendszere

5. §22 (1)23 A közlekedési igazgatási hatóság:

a) ellenőrzi a járművezetésre jogosító okmányok (a továbbiakban: engedély) kiállítása, érvényesítése, cseréje, pótlása iránti kérelem adatait, gondoskodik a kérelem teljesítéséről és az engedély ügyfél részére történő kiadásáról;

b) a jármű tulajdonjogát igazoló hatósági okmány (a továbbiakban: törzskönyv) kiállítására, cseréjére, pótlására irányuló kérelem alapján intézkedik a törzskönyv kiállításáról és az ügyfél részére történő kiadásáról;

c) ellátja a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány kiállításával, cseréjével, pótlásával és az ügyfél részére történő átadásával kapcsolatos feladatokat;

d)24 ellátja az a)–c) és i) pontokban megjelölt okmányok kiadásával kapcsolatos hatáskörébe utalt adatkezelési feladatokat;

e)25 átvezeti a nyilvántartáson az a)–c), i) és j) pontokban megjelölt adatokat, illetve adatváltozásokat;

f)26 továbbítja az okmánytár részére a nyilvántartásba történő bejegyzés és az okmányok kitöltésének alapját képező, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló jogszabály mellékletében csatolandóként meghatározott iratokat;

g)27

h)28 visszavonja (bevonja) az engedélyt, a parkolási igazolványt, a járművet forgalomból kivonja, és gondoskodik az ezekkel összefüggő adatok nyilvántartásba történő bevezetéséről;

i)29

j)30 a vezetői engedélyt – ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma a nyilvántartó értesítése szerint elérte vagy meghaladta a 18-at – az értesítéstől számított nyolc napon belül határozattal visszavonja, és a határozat jogerőre emelkedésekor nyilvántartott pontokat törli;

k)31 jogosult a törvényben meghatározottak szerint a SIS II-ből adatot igényelni.

(2)32

6. §33 A fővárosi és megyei kormányhivatal

a)34

b) felügyeli a nyilvántartás adatainak kezelését.

A nyilvántartás, az engedély és a járműokmányok adattartalma

7. §35 A nyilvántartás áll:

a) az engedély-nyilvántartásból;

b) a járműnyilvántartásból;

c) a származás-ellenőrzési nyilvántartásból;

d) az okmánytárból;

e) a parkolási igazolvány nyilvántartásból;

f) az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból;

g)36 az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából.

8. §37 (1) Az engedély-nyilvántartás tartalmazza

a) a járművezető,

aa) természetes személyazonosító adatát,

ab) lakcímét,

ac) arcfényképét (arcképmását),

ad) saját kezű aláírását,

ae) egészségi és pályaalkalmassági, valamint az utánképzésére vonatkozó adatait,

af) elhalálozásának idejét,

ag) állampolgárságát,

ah)38 közúti közlekedési előéleti pontrendszer adatait,

ai)39 „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámára, kategóriájára, kiadásának dátumára és érvényességi idejére vonatkozó adatokat, továbbá

b) az engedély

ba) típusára, okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére (idejére, kategóriájára), cseréjére és visszavonására vagy bevonására (leadására, elvételére, visszaadására) vonatkozó adatokat,

bb) elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő érvénytelenségére, megtalálására és megkerülésére vonatkozó adatokat,

bc) hivatalos feljegyzések rovatába bejegyzett adatokat, valamint

bd) a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára és a megszerzett kategóriára vonatkozó adatokat.

(2) Az engedély-nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokon kívül tartalmazza a figyelmeztető jelzés kezelésével kapcsolatos, törvényben, személyes adatoknak nem minősülő adatok esetében jogszabályban meghatározott adatokat is.

(3)40 Az engedély-nyilvántartás az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében – a természetes személyazonosító, a lakcím-azonosító adatok, valamint a „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” adatai kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

8/A. §41 (1)42 A parkolási igazolvány nyilvántartása tartalmazza

a) a jogosult természetes személy esetén természetes személyazonosító és lakcímadatát, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogosult intézmény esetén megnevezését, székhelyének (telephelyének) címét;

b) a jogosult természetes személy fényképét (arcképmását), jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogosult intézmény működési engedély számát;

c) a jogosult természetes személy aláírását, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező jogosult intézmény esetében a képviselő aláírását;

d) a jogosult természetes személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító és lakcímadatát;

e) a jogosult természetes személy írásképtelensége esetén törvényes képviselője aláírását;

f) a kiállító hatóság megnevezését;

g) a parkolási igazolvány sorszámát;

h) az érvényesség időtartamát;

i) a kiállítás dátumát;

j) egyéb, jogszabályban megjelölt személyes adatnak nem minősülő adatokat;

k) a parkolási igazolvány kiadásának megtagadására, visszavonására, érvénytelenségére, megsemmisítésére, kiadásának korlátozására vonatkozó adatokat.

(2) A parkolási igazolvány nyilvántartása az (1) bekezdés b) és c), valamint e)–k) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

9. § (1)43 A járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó):

a) természetes személyazonosító adatát,

b) lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyét, telephelyét,

c) állampolgárságát (hontalanságát),

d) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

da) megnevezését,

db) székhelyének (telephelyének) címét,

dc) cégjegyzék-, vagy nyilvántartási számát.

(1a)44 A járműnyilvántartás tulajdonjog változás esetén – a tulajdonszerző bejelentéséig – tartalmazza a járműnyilvántartásba bejegyzett tulajdonos (tulajdonjog átruházó) által a 33. § (6) bekezdésében meghatározott tulajdon átruházási szerződés alapján teljesített bejelentésben foglaltak szerint a tulajdonszerzőre vonatkozó, az (1) bekezdésben meghatározott adatokat, a tulajdonjog-átruházás időpontját, valamint a bejelentés tényét és időpontját.

(1b)45 A járműnyilvántartás tartalmazza a bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényét.

(2) A járműnyilvántartás a külön jogszabályban46 meghatározottak szerint tartalmazza a jármű

a)47 azonosító és műszaki adatait, valamint motorjának egyedi azonosító jelét, illetve kódját,

b) forgalomban tarthatóságának feltételeit,

c)48 forgalmazási korlátozására vonatkozó adatokat, ideértve az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására elrendelt zárlatra vonatkozó adatokat is,

d) a járműokmányok és a hatósági igazolványok, bizonyítványok, tanúsítványok okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására,

e)49 járműokmányainak és hatósági jelzésének az elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, egyéb okból történő érvénytelenségére, megtalálására, megkerülésére, vonatkozó adatokat,

f)50 az állandó forgalmi engedély okmány, illetve az állandó rendszámtábla tekintetében a figyelmeztető jelzés kezelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatait, valamint

g)51 kilométerszámláló műszere által jelzett értéket (kilométeróra-állást) és a kilométeróra-állás rögzítésének időpontját.

(3)52 A járműnyilvántartás tartalmazza a külön jogszabályban meghatározottak szerint a régi tulajdonos (átruházó) tulajdonjog-változáshoz kapcsolódó bejelentési kötelezettség-teljesítésének időpontját.

(4)53 A járműtulajdonos (üzemben tartó) kérésére a járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó) rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét, telefonszámát vagy elektronikus levélcímét.

(5)54 A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

a)55 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,

b)56 legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amely alkalmasságát a települési önkormányzat jegyzője igazolja,

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

(6)57 Az (1) bekezdés b) pontja és d) pont db) alpontja szerinti telephely alatt a legfeljebb 10 járművet üzemeltető üzemben tartó által a külön jogszabályban megnevezett tárolóhely is értendő.

(6a)58 A járműnyilvántartás tartalmazza a természetes személlyel szemben megindított bírósági adósságrendezési eljárás tényét.

(7)59 A járműnyilvántartás az (1)–(5) bekezdésben meghatározott adatok tekintetében – a természetes személyazonosító, valamint a lakcím-azonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

9/A. §60 (1) A származás-ellenőrzési nyilvántartás tartalmazza:

a)61 a járműtulajdonos (üzembentartó) természetes személyazonosító adatát (megnevezését),

b) a járműtulajdonos (üzembentartó) lakcímét, egyéni vállalkozó esetében kérelmére székhelyét (telephelyét), jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén székhelyét (telephelyét),

c) a jármű azonosító és műszaki adatait, valamint motorjának egyedi azonosító jelét, illetve kódját,

d) a járműokmány okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására vonatkozó adatokat,

e) a járműokmány eltulajdonítására, megsemmisülésére, elvesztésére, találására, megkerülésére vonatkozó adatokat,

f) a jármű származását igazoló okmányok adatait,

g) a származás ellenőrzésének eredményét.

(2) A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel összefüggő közlekedési igazgatási hatósági eljárás során a járművet hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátni abban az esetben lehet, ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezetének meglétét a jármű tulajdonosa igazolta, valamint ha a külön jogszabály alapján a közlekedési hatóság a járművet a közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősítette.

(3)62 A származás-ellenőrzési nyilvántartás az (1) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

9/B. §63 (1) Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás tartalmazza:

a) a kérelmező nevét és lakcímét,

b) a jármű okmányazonosítóját, illetve az okmány fajtájának megjelölését,

c)64 a vizsgálónak a nyilvántartó által képzett jogosultságazonosítóját,

d) az előírások szerint mért és azonosított műszaki és rögzített képi adatokat,

e) az okmányok adattartalmának egyezőségére és eltérésére vonatkozó megállapításokat,

f) az előzetes eredetiség-ellenőrzés során megállapított minősítést, és az erről kiállított hatósági bizonyítvány sorszámát,

g)65 a külön jogszabályban meghatározott minősítés esetén szükséges egyéb hatósági intézkedéseket, azok idejét, az ügyintézőnek a nyilvántartó által képzett jogosultságazonosítóját,

h) a jármű azonosító és műszaki adatait, valamint motorjának egyedi azonosító jelét, illetve kódját.

(2) Az (1) bekezdés a)–f) pontjaiban szereplő adatokat az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás során rögzítik.

(3) Az (1) bekezdés h) pontjában szereplő adat a járműnyilvántartásból kerül az eredetiségvizsgálati nyilvántartásba.

(4)66 Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás során felvett adatokat a nyilvántartó ellenőrzés céljából jogosult a járműnyilvántartás adataival összevetni.

(5)67 Az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás az (1) bekezdés b)–g) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

9/C. §68 (1) Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartása tartalmazza

a) a jármű forgalmi rendszámát,

b) a jármű azonosító és műszaki adatait,

c) a díjmentes használat jogcímének megjelölését, továbbá

d) a díjmentes használati jogosultság kezdőidőpontját és annak időtartamát.

(2) A nyilvántartó az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára való jogosultság ellenőrzése céljából a nyilvántartásba vételt megelőzően az érintett gépjármű rendszámadatát összeveti a járműnyilvántartás 9. § (1) bekezdés szerinti adataival.

10. § A nyilvántartó a nyilvántartási eljárásban, az érintett személy és a hatóság kapcsolattartása céljából kezeli a nyilvántartásban szereplő személyek személyi azonosítóját, amelyet az érintett személy az eljárás során köteles közölni a hatósággal. A nyilvántartó a személyi azonosítót csak belső azonosítóként használhatja.

11. § Az engedély – típusától függően – tartalmazza a járművezető

a)69 természetes személyazonosító adatát,

b) lakcímét,

c) arcfényképét (arcképmását),

d) saját kezű aláírását,

e) állampolgárságát,

f) vezetési feltételeit, korlátozását, továbbá

g) a külön jogszabályban meghatározott egyéb, nem személyes adatokat.

12. §70 A törzskönyv tartalmazza a tulajdonos 9. § (1) bekezdés a) pontjában, és d) pont da), dc) alpontjában, továbbá a 9. § (2) bekezdése szerinti jogszabályban megjelölt adatokat.

13. § (1)71 A jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány tartalmazza az üzembentartó (tulajdonos) 9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjaiban, továbbá a 9. § (2) bekezdése szerinti jogszabályban megjelölt adatokat.

(2)72 A jármű ideiglenes forgalomban tarthatóságát igazoló okmány tartalmazza a járműtulajdonos (üzembentartó) 9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában és a jármű 9. § (2) bekezdésének a)–d) pontjaiban meghatározott adatait.

(3)73 Az előzetes eredetiségvizsgálatról kiállított hatósági

bizonyítvány a 9/B. § (1) bekezdésének a), f) és h) pontjaiban meghatározott adatokat tartalmazza.

A nyilvántartás adatforrásai

14. § (1) A nyilvántartót az eljáró hatóság értesíti:

a)74 a természetes személy (a továbbiakban: polgár) bejelentése alapján a 8. § (1) bekezdés a) alpont aa)–ae) és ag) alpontjában megjelölt adatokról, valamint a 8. § (1) bekezdés a) pont aa), ab), ag) alpontjában megjelölt adatok megváltozásáról;

b)75 a 8. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt adatokról, azok változásáról és az annak alapjául szolgáló okmányokban foglalt adatokról;

c)76 a vizsgálatot végző szerv tájékoztatása alapján a 8. § (1) bekezdés a) alpont ae) pontjában megjelölt adatokról, azok változásáról;

d)77 a tulajdonos (üzembentartó) bejelentése alapján a 9. § (1) bekezdésében és a 9. § (2) bekezdés e) és f) pontjában megjelölt, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb adatokról és – ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik – azok változásáról.

(2) A nyilvántartót értesíti:

a)78 a járműokmányt kiadó, érvényesítő, cserélő, visszavonó, visszaadó, a járműokmányba bejegyzést tevő hatóság a jogerős határozatáról, a járműokmány adatairól vagy az adatváltozásról;

b) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve a polgár nyilvántartásba bejegyzett adatai megváltozásáról, illetve elhalálozásának idejéről;

c)79 a jogszabályban meghatározott hatóság a 8. § (1) bekezdés h) pontjában megjelölt adatokról;

d)80 a parkolási igazolványt kiállító hatóság a 8/A. §-ban meghatározott adatokról;

e)81 a közlekedési hatóság elektronikus úton

ea) a járművezetőnek a 8. § (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontjában meghatározott pályaalkalmasságára és utánképzésére vonatkozó adatairól,

eb) az engedélynek a 8. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában meghatározott adatairól,

ec) a jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során, továbbá a jármű-honosítási eljárásban megállapított, a 9. § (2) bekezdés a), b), d) és g) pontjában meghatározott adatairól,

ed) a „Gépjármű-vezetői képesítési igazolvány” sorszámáról, kategóriájáról, kiadásának dátumáról és érvényességi idejéről;

f)82 a biztosító a külön jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvény adatairól;

g)83 a díjmentes úthasználatra jogosult az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásába felvenni kért járművek 9/C. § (1) bekezdésben meghatározott adatairól, valamint – a változástól számított 30 napon belül – azok változásáról.

14/A. §84 A közlekedési igazgatási hatóságot értesíti

a)85 a vizsgálatot végző szerv a 8. § (1) bekezdés a) pont ae) pontjában megjelölt adatokról és azok változásáról;

b) a rendőrhatóság a közúti közlekedés körében elkövetett, külön jogszabályban meghatározott bűncselekmény, illetve szabálysértés miatt a járművezető ellen indult eljárásról;

c)86 a parkolási igazolvány használatának ellenőrzésére jogosult szerv az igazolvány birtokban tartását érintő intézkedésről.

Adatkezelés időtartama

15. § (1)87 A nyilvántartó kezeli:

a)88 a 8. §-ban megjelölt adatokat – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az engedély érvényessége megszűnésétől, visszavonásától vagy a járművezető elhalálozásától számított tíz évig;

b)89 a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdés a)–e) és g) pontjában meghatározott adatokat a jármű forgalomból történő végleges kivonásától számított tíz évig; a 9. § (2) bekezdés f) pontja szerinti adatokat a törvényben meghatározott időtartamig;

c) a 9/A. § (1) bekezdésében megjelölt adatokat a nyilvántartásba vételt követő tíz évig;

d) a 8/A. §-ban megjelölt adatokat a parkolási igazolványra való jogosultság megszűnésétől számított öt évig;

e) a 9/B. § (1) bekezdésében megjelölt adatokat a jármű forgalomból történő végleges kivonásától számított öt évig;

f)90 a 9/C. §-ban megjelölt adatokat az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára való jogosultság megszűnését követő 2 évig.

(2)91 Az okmánytár iratait a nyilvántartó az (1) bekezdésben megjelölt határidőt követő öt évig kezeli.

(3)92 A nyilvántartó a 8. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjában meghatározott személyes adatnak minősülő adatokat törvényben előírt ideig, a 8. § (2) bekezdése szerinti adatokat a jogszabályban meghatározott időtartamig kezeli.

(4)93 A nyilvántartó a 8/A. § adatait a parkolási igazolványra való jogosultság megszűnésétől számított öt évig kezeli.

15/A. §94 (1)95 A közlekedési igazgatási hatóság az 5. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott feladata ellátása céljából kezeli a 8. § (1) bekezdésében és a 8/A. §-ban meghatározott adatokat, a jármű azonosító adatát, a járműtulajdonos (üzemben tartó) 9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában meghatározott, továbbá a járművezető közlekedésbiztonsági alkalmatlanságára vonatkozó adatait.

(2)96 A közlekedési igazgatási hatóság az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – az 5. § (1) bekezdés h) és j) pontja alapján hozott jogerős hatósági határozattal elrendelt – a vezetési jogosultság szünetelésének lejártától számított egy évig kezeli.

III. Fejezet

ADATIGÉNYLÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS
A NYILVÁNTARTÁSBÓL

16. § (1) A nyilvántartásból

a) egyedi és csoportos adatszolgáltatás a nyilvántartótól,

b)97 egyedi adatszolgáltatás a közlekedési igazgatási hatóságtól

igényelhető.

(2)98 Az okmánytárból, az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból adatszolgáltatás e törvény szabályai szerint a nyilvántartótól igényelhető.

(3)99 A 8. § (2) bekezdésében, illetve a 9. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott adatokról adatszolgáltatás a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseivel összhangban teljesíthető.

17. § (1) Nem vagy részlegesen szolgáltatható adat, ha törvény rendelkezése alapján az adatszolgáltatást az állam külső és belső biztonsága, így különösen honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnmegelőzési, bűnüldözési érdekből az arra jogosult korlátozta, vagy megtiltotta.

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozásról, tiltásról, illetve azok feloldásáról a nyilvántartót értesíteni kell.

18. § (1) Az érintett személy megtilthatja, korlátozhatja személyes adatainak szolgáltatását, kivéve, ha az adatszolgáltatás törvényen, nemzetközi szerződésen vagy nemzetközi kötelezettségvállaláson alapul.

(2)100 Az érintett személy adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozatát, illetve annak visszavonását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján írásban teheti meg, valamint elektronikusan is előterjesztheti.

(3) Az érintett személyt az adatfelvétel, illetve az adatváltozás bejelentését követően indult hatósági eljárás során a hatóság tájékoztatja az (1) bekezdésben foglalt jogosultságáról, és írásban nyilatkoztatja a jogosultság gyakorlásáról.

(4) Az adatszolgáltatást korlátozó, tiltó, illetőleg azt visszavonó nyilatkozatot a nyilvántartásba haladéktalanul be kell jegyezni.

19. § (1) A nyilvántartásból igényelheti(k):

a)101 a bíróság, a bírósági végrehajtó, a közjegyző, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az állami adó- és vámhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, valamint belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat, iratokat;

b) a közúti közlekedési ügyekben eljáró hatóságok a külön jogszabályban megjelölt feladataik ellátásához szükséges adatokat;

c)102 a rendőrség a közbiztonsági ellenőrzéshez és határrendészeti feladatai ellátásához szükséges adatokat;

d)103 a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelesek nyilvántartásához a 8. § (1) bekezdés a) pont aa), ab), af) alpontjában, valamint a b) pont ba) és bc) alpontjában meghatározott adatokat és a járművezető egészségi és pályaalkalmassági adatait, valamint a Honvédség, a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve vagy nyomozó hatósága részére biztosított technikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás elrendelése céljából a 9. § (1)–(1b) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat;

e)104 a települési önkormányzat jegyzője

ea)105 gépjármű-adóztatási feladatok ellátásához a 9. §-ban és a 9/A. § (1) bekezdésében megjelölt adatokat,

eb)106 közútkezelői feladatainak, valamint a közterület rendjének biztosításával összefüggő feladatainak ellátásához a 8/A. § (1) bekezdés a), d), f)–i) és k) pontjában, a 9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában, a 9. § (1a) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, a 9. § (4) bekezdésében, valamint a 9/A. § (1) bekezdés a)–e) pontjában megjelölt adatokat;

f)107 az adóhatóság az adóigazgatási eljáráshoz a 8. §(1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, valamint a b) pont ba) és bc) alpontjában, a 9. § (1)–(1b) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés a)–c) pontjában és a 9/A. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott adatokat;

g)108 a legfőbb ügyész, illetve az igazságügyért felelős miniszter a kegyelmi eljárás során a 8. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában és b) pont ba), bc) és bd) alpontjában meghatározott adatokat;

h)109 a közterület-felügyelet

ha) közúti közlekedéssel összefüggő feladati ellátása céljából a 8/A. § (1) bekezdés a), d), f)–i) és k) pontjában, a 9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában, a 9. § (1a) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a 9. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat,

hb) a várakozásidíj-fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a várakozási díj és a pótdíj beszedésére a várakozási díj meg nem fizetése esetén a jogszerű parkolás megállapítása érdekében a 8/A. § (1) bekezdés g), h) és k) pontjában, valamint a díj és a pótdíj behajtása érdekében a 9. § (1)–(1a) bekezdésében, (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, továbbá (3) bekezdésében megjelölt adatokat;

i)110 személyes adatok esetén törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának végrehajtását vagy átültetését biztosító törvényben megnevezett külföldi szervezet az e törvényekben meghatározott célból az abban megjelölt adatokat;

j) nemzetközi bűnüldözési szervezet a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ útján a nemzetközi szerződésből vagy nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladat teljesítése során az i) pontban megjelölt adatokat;

k)111 külföldi bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján;

l)112 a gépjármű-felelősségbiztosítást ellátó biztosító a kárrendezési eljáráshoz a 9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában, a 9. § (1a) bekezdésében, a (2) bekezdés a), b) és d) pontjaiban, továbbá a 9/A. § (1) bekezdésének a)–e) pontjaiban megjelölt adatokat;

m)113 az Országgyűlési Őrség a személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatai ellátásához szükséges adatokat;

n)114 a helyi önkormányzat, illetve a várakozásdíj-fizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a várakozási díj és a pótdíj beszedésére általa megbízott, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §-ában meghatározott szolgáltató a várakozási díj meg nem fizetése esetén a jogszerű parkolás megállapítása érdekében a 8/A. § (1) bekezdés g), h) és k) pontjaiban, valamint a díj és a pótdíj behajtása érdekében a 9. § (1)–(1a) bekezdésében, (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjaiban, továbbá a (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

o)115 a Központi Statisztikai Hivatal törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges statisztikai adatokat;

p)116 az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzésére, valamint a díjszedésre jogosult szervezetek törvényben meghatározott feladataik ellátásához a 9. § (1) és (1a) bekezdésében, (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, (3) bekezdésében és a 9/C. §-ban foglalt adatokat;

q)117 az országos közutak kezelői a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 14/A. §-ában meghatározott feladatuk ellátásához a 9. § (1)–(1a) és (3)–(4) bekezdése szerinti adatokat;

r)118 az országos közutak kezelői a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek ellenőrzésére vonatkozó feladataik ellátásához a 9. § (1)–(1a) bekezdésben, a (2) bekezdés a)–b) és d)–e) pontjában, valamint a (3) bekezdésében foglalt adatokat,

s)119 a Kkt. 9/D. § (2) bekezdésében meghatározott közfeladat ellátására jogosult, valamint a közfeladat ellátására jogosulttal a Kkt. 9/D. § (4) bekezdése alapján szerződött szervezet feladatai ellátásához a 9. § (1)–(1a) és (3) bekezdésben foglalt adatokat,

t)120 az anyakönyvvezető a személyazonosság ellenőrzése és az elhunyt személy személyazonosság igazolására alkalmas okmányának bevonása céljából a 8. § (1) bekezdés a) pont aa), ab), af) és ag) alpontjában, valamint b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt adatokat,

u)121 a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, ellenőrzése céljából a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (2) bekezdés a)–c) pontjaiban megjelölt adatokat;

v)122 a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az engedély nélküli hulladéklerakással összefüggő feladatai ellátásához a 9. § (1) és (1a) bekezdésben megjelölt adatokat;

w)123 a büntetés-végrehajtási intézet a befogadás során az elítélt személyazonosságának ellenőrzése érdekében a 8. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad), af) és ag) alpontjában, valamint a b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt adatokat;

z)124 a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény szerinti feladataik ellátásához a járműtulajdonos (üzembentartó) 9. § (1), (1a) és (3) bekezdésében meghatározott adatait és a tulajdonosváltozásra vonatkozó adatokat, és csoportos adatszolgáltatást a természetes személy mint járműtulajdonos járműveire a 9. § (2) bekezdésben felsorolt adatokat.

(2)125 A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:

a) a 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ad) alpontjában meghatározott adatok kivételével

aa) a szabálysértési ügyekben eljáró hatóság a szabálysértési eljárás lefolytatásához,

ab) a közúti közlekedés ellenőrzésére jogosult hatóságok a közúti közlekedési ellenőrzéssel kapcsolatos feladataik ellátásához;

b)126 a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a megyei, fővárosi védelmi bizottság elnöke és a polgármester törvényben meghatározott polgári védelmi feladatai ellátásához a 8. § (1) bekezdés a) pont ac), ad), ag), ah) alpontjában és a 9. § (1) bekezdés c) pontjában, és d) pont dc) alpontjában meghatározott adatok kivételével;

c)127 a közlekedési hatóság a 9/A–9/C. §-ban meghatározott nyilvántartási adatok kivételével

ca) a pályaalkalmassági, képzési, utánképzési és vizsgáztatási feladatai ellátásához a 8. §-ban meghatározott adatokat,

cb) a jármű műszaki adatainak és alkalmasságának megállapításával kapcsolatos feladataik ellátásához a 9. §-ban meghatározott adatokat.

(3)128 A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálata adatszolgáltatást igényelhet az érintett személy által közölt és a nyilvántartásban szereplő adatok egyezőségéről.

(4)129

20. § A 19. §-ban megjelölt szervek a célt és a jogalapot az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölésével igazolják.

21. §130 A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: kérelmező):

a)131 jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ae) alpontjában, a 8/A. § b)–c), e), i) pontjában meghatározott adatok kivételével;

b)132 tudományos kutatás céljából természetes személyazonosító és járműazonosító adatok kivételével;

c) közvélemény-kutatás és piackutatás céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban;

d) közvetlen üzletszerzés céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban.

22. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.

(2)133

22/A. §134 A nyilvántartó a járműnyilvántartásból történő adatszolgáltatás során a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti lakcím adatokat adja át, feltéve, hogy az adatkérés nem az azt tartalmazó okmányban szereplő lakcímadatra vagy a történeti állomány adatára irányul.

23. §135 A nyilvántartó a 9. § (2) bekezdésében megjelölt adatokról a járműazonosító adatok kivételével szolgáltat adatot, ha az érintett személy a személyes adatainak szolgáltatását megtiltotta.

24. § (1)136 A 21. § a) pontjában meghatározott kérelmezők részére az engedély- és a parkolási igazolvány nyilvántartásából adatok akkor szolgáltathatók, ha a kérelem a járművezető, illetve a parkolási igazolvány használatára jogosult természetes személy személyazonosító adatát, vagy a parkolási igazolvány használatára jogosult intézmény megnevezését is tartalmazza.

(2)137 A 21. § a) pontjában meghatározott kérelmezők részére a jármű tulajdonos (üzembentartó) adatai akkor szolgáltathatók, ha a kérelemben megjelölt járműazonosító adatok vagy a gépjármű gyártmánya és rendszáma a nyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezik.

(3) A kérelemben megjelölt célt nem kell igazolni, ha az

a) az engedély vagy a járműokmány típusára, okmányazonosító jelére, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására, elvesztésére, eltulajdonítására, megsemmisülésére, találására, megkerülésére vonatkozó adatok igénylésére irányul;

b) az abban feltüntetett adatok nyilvántartásban való ellenőrzésére irányul. Az adatszolgáltatás azonban csak az adatok egyezőségének, illetve eltérésének tényét, továbbá az eltérő adat fajtájának megnevezését tartalmazza;

c)138 elektronikus úton előterjesztett kérelem a jármű gyártmányára, típusára, színére vonatkozó tájékoztató adatok közlésére, illetve a járműnyilvántartásban szereplő egyéb adatok egyezőségének ellenőrzésére irányul, ez utóbbi nem terjedhet ki azonban a jármű alvázszámára, motorszámára, a motor kódjára és a 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokra;

d)139 a járműnek a járműnyilvántartásba bejegyzett érvényes forgalmazási korlátozás tényének ellenőrzésére irányul,

e)140 a 9. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatok igénylésére irányul.

(4) A kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartó az általa megjelölt személyt, személyi kört keresse meg, és

a) kérje írásos hozzájárulását ahhoz, hogy a kérelemben felsorolt adatait a kérelmező rendelkezésére bocsáthassa, vagy

b) tájékoztassa arról, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.

(5)141 Törvény, illetve az érintett hozzájárulása alapján az adat kezelésére jogosult adatkérő részére a nyilvántartó az engedély-nyilvántartásnak a 8. § (1) bekezdés a) pont aa)–ad) alpontjában, valamint a b) pont ba) és bb) alpontjában meghatározott adatairól a személyazonosításra alkalmas járművezetői engedély érvényességének megállapítása céljából adatot szolgáltathat. A 8. § (1) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában meghatározott adatot a személyazonosítást követően az adatkérő haladéktalanul törli, kivéve, ha az érintett ezen adatok további kezeléséhez hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi.

(6)142 A nyilvántartó a külön törvényben vagy a polgár ügyintézési rendelkezésében meghatározott szervek számára, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény, illetve a polgár ügyintézési rendelkezése alapján

a) a polgár természetes személyazonosító adatai alapján a polgár vezetői engedélye okmányazonosítója titkosított kapcsolati kódjának, illetve

b) a polgár vezetői engedélyének okmányazonosítója alapján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adatok

továbbítására jogosult.

(7)143 A nyilvántartó a vezetői engedély kiadásáról szóló döntését követően a vezetői engedély okmány megszemélyesítésével egyidejűleg a vezetői engedély okmányazonosítója alapján kapcsolati kódot képez, majd a titkosított kapcsolati kódot annak típusmegjelölésével a külön törvény szerinti összerendelési nyilvántartásnak az összerendelési bejegyzés újabb kapcsolati kóddal történő kiegészítése céljából átadja.

25. §144 (1) A nyilvántartó a nyilvántartás adatait statisztikai célra feldolgozhatja és nyilvánosságra hozhatja, valamint az adatokat

a) a Központi Statisztikai Hivatal részére egyedi azonosításra alkalmas módon,

b) egyéb esetekben személyazonosításra alkalmatlan módon

statisztikai célra továbbíthatja.

(2) A 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok közül a jármű gyártmánya, típusa, színe, a 9. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott adatok, a forgalomból kivont állapot ténye, valamint a körözés ténye az adatszolgáltatás céljának és jogalapjának igazolása nélkül nyilvánosan, közvetlenül elektronikus úton is lekérdezhető.

26. § (1) A nyilvántartás adatai összekapcsolhatók a körözött járművek és okmányok nyilvántartásával, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvény nyilvántartással.

(2)145 Az adatszolgáltatás során az engedély, a parkolási igazolvány, a jármű, a járműokmány, a jármű hatósági jelzése körözésének tényét is közölni kell.

(3)146 A (2) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók a 21. § b), c) és d) pontjaiban meghatározott célból történő adatkérés esetén.

27. § A kérelemre indult adatszolgáltatási eljárásért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Automatizált keresés147

27/A. §148 (1) Az Európai Unió kötelező jogi aktusa alapján a bűnmegelőzés, felderítés, nyomozás, büntető, vagy szabálysértési eljárás lefolytatása, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása céljából történő adatigénylés teljesítéséhez a nyilvántartó szerv mint nemzeti kapcsolattartó pont biztosítja az Európai Unió más tagállamának kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontja részére a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott adatokhoz elektronikus úton történő automatizált hozzáférést.

(2) A nyilvántartó a (3) bekezdésben meghatározott elrendelő hatóságok által egyedi ügyben elrendelt adatlekérdezés esetén – az elrendelő hatóság által meghatározott járműre, tulajdonosára vagy üzemben tartójára vonatkozó adatok tekintetében – az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (EUCARIS) szoftveralkalmazásának igénybevételével, közvetlen hozzáférés útján történő automatizált keresést végez az Európai Unió más tagállama nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományaiban.

(3)149 A (2) bekezdés szerinti automatizált keresés elrendelésére feljogosított hatóságok:

a) a közrend és a közbiztonság fenntartásával összefüggő feladatai ellátása, valamint a bűncselekmények megelőzése céljából a rendőrség,

b) a közúti közlekedés szabályainak megsértésével összefüggő közlekedésrendészeti szabálysértési eljárások lefolytatása céljából a szabálysértési ügyekben eljáró szabálysértési hatóság vagy a bíróság,

c) a közúti közlekedés szabályainak megsértésével összefüggő közigazgatási bírságolási eljárás során a rendőrség, a katasztrófavédelmi hatóság, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti útdíj ellenőrzésre feljogosított szervezet, valamint az úthasználati díj ellenőrzésére kijelölt szervezet,

d) a bűncselekmények felderítése és a büntetőeljárás lefolytatása céljából a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint

e) a hatáskörébe tartozó bűnüldözési és felderítési feladatok ellátása céljából a törvényben meghatározott szervek.

(4) A közvetlen adathozzáférés útján történő automatizált keresés csak a teljes forgalmi rendszám vagy a teljes alvázszám megadását követően teljesíthető.

(5) A nyilvántartó az automatizált keresés eredményéről az elrendelő hatóságot haladéktalanul értesíti.

(6) E § alkalmazásában az Európai Unió más tagállama alatt mindazon államokat is érteni kell, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, de amelyekkel az Európai Unió Tanácsa határozattal jóváhagyta a 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötését és alkalmazását.

Automatizált keresés a 2015/413/EU irányelv alapján150

27/B. §151 A nyilvántartó szerv mint nemzeti kapcsolattartó pont a 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (a továbbiakban: Irányelv) átültető európai uniós tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja részére, a gépjármű teljes forgalmi rendszámának, a jogsértés napjának és időpontjának és a jogsértésnek a megjelölését tartalmazó adatigénylés alapján a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott adatokhoz elektronikus úton történő automatizált hozzáférést biztosít.

27/C. §152 (1) A nyilvántartó szerv, mint nemzeti kapcsolattartó pont a Magyarország területén elkövetett közlekedési jogsértésben érintett gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója adatainak megállapítása céljából a (2) bekezdésben meghatározott elrendelő hatóságoknak a gépjármű teljes forgalmi rendszámának, a jogsértés napjának és időpontjának és a jogsértésnek a megjelölését tartalmazó adatigénylése alapján az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (EUCARIS) szoftveralkalmazásának igénybevételével, közvetlen hozzáférés útján történő automatizált keresést végez a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti, az Irányelvet átültető más európai uniós tagállam gépjármű-nyilvántartási adatállományában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti automatizált keresést rendelhet el

a) a közúti közlekedés szabályainak megsértésével összefüggő közlekedésrendészeti szabálysértési eljárások lefolytatása céljából az e szabálysértési ügyekben eljáró szabálysértési hatóság vagy a bíróság,

b) a bűncselekmények felderítése és a büntetőeljárás lefolytatása céljából a nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. és 21. §-ában meghatározott közigazgatási bírságot kiszabó hatóság.

(3) A nyilvántartó az automatizált keresés eredményéről az elrendelő hatóságot haladéktalanul értesíti.

Automatizált keresés az engedély-nyilvántartásban153

27/D. §154 (1) A nyilvántartó, mint nemzeti kapcsolattartó pont a vezetői engedély kiállításához, pótlásához, megújításához vagy cseréjéhez szükséges ellenőrzés céljából történő adatigénylés teljesítéséhez biztosítja az Európai Unió más tagállamának kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontja részére a 8. § (1) bekezdés a) pont aa)–ag) alpontjaiban és a 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokhoz elektronikus úton történő automatizált hozzáférést.

(2) A nyilvántartó a közlekedési igazgatási hatóság által egyedi ügyben igényelt adatlekérdezés esetén – az adatlekérdezést igénylő közlekedési igazgatási hatóság által meghatározott személy vezetési jogosultságával összefüggő és vezetői engedélyére vonatkozó adatok tekintetében – a Vezetői Engedélyek Európai Uniós Hálózata (RESPER) szoftveralkalmazásának igénybevételével, közvetlen hozzáférés útján történő automatizált keresést végez az Európai Unió más tagállama nemzeti vezetői engedély nyilvántartási adatállományaiban.

(3) A nyilvántartó az automatizált keresés eredményéről az adatigénylő közlekedési igazgatási hatóságot haladéktalanul értesíti.

IV. Fejezet

ADATVÉDELEM

28. § A nyilvántartás számára adatot szolgáltató felelősségi körében gondoskodik a továbbított adatok helyességéről, időszerűségéről, valamint utólag értesíti a nyilvántartót a később felfedett adathiba tényéről és a rendelkezésére álló helyes adatról.

29. § A nyilvántartó az ellentmondó, illetve a nyilvánvalóan hibás adatok észlelése esetén a küldő szervnél kezdeményezi az adathiba kijavítását.

30. §155 A nyilvántartó technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint ellenőrzési rendszer kialakításával gondoskodik a kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetőleg a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelméről. A nyilvántartó a nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

31. § A nyilvántartásból igényelt adat a kérelemben megjelölt célra használható fel, a szolgáltatott adatok harmadik személy részére nem továbbíthatók.

32. § (1) A nyilvántartó az adatszolgáltatásokról adattovábbítási nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) az adatigénylő nevét vagy megnevezését, lakóhelyének vagy székhelyének, telephelyének címét, továbbá az adatigénylő szerv nevében eljáró személy nevét vagy egyedi azonosítóját,

b) a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás időpontját,

c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját,

d) az adatszolgáltatás alanyának nevét.

(2) A nyilvántartó az adattovábbítási nyilvántartásba bejegyzett adatot az adatszolgáltatástól számított öt évig kezeli.

(3) Az érintett személy az adattovábbítási nyilvántartásból – törvény eltérő rendelkezése hiányában – jogosult megismerni, hogy mely adatszolgáltatások alanya volt.

(4)156 Az adattovábbítási nyilvántartásba – ha törvény eltérően nem rendelkezik – feladatkörében betekinthet, abból adatot kérhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a közlekedésrendészetért felelős miniszter, az általa ellenőrzésre kijelölt köztisztviselő, a nyomozó hatóság és törvényben feljogosított szerv.

(5)157 Az e törvény 27/A–27/C. §-a alapján teljesített adatátvételről és adattovábbításról, a találatról és annak hiányáról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a) az automatizált keresést kezdeményező együttműködő tagállami szerv megnevezését,

b)158 az automatizált keresést elrendelő, a 27/A. § (3) bekezdésében és a 27/C. § (2) bekezdésében meghatározott szerv megnevezését,

c) az automatizált keresést végrehajtó, erre felhatalmazott személy azonosítására alkalmas megjelölést,

d) az automatizált keresés célját,

e) az automatizált keresés időpontját,

f) az automatizált kereséssel érintett adatokat,

g) az automatizált keresés eredményét.

(6)159 Az (5) bekezdés alapján vezetett adattovábbítási nyilvántartást az adattovábbítástól számított két évig meg kell őrizni.

(7)160 Az (5) bekezdésben szereplő adatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kérésére haladéktalanul közölni kell.

(8)161 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az ellenőrzések eredményét további ellenőrzés céljából 18 hónapig megőrzi, amit ezen időtartam lejárta után haladéktalanul töröl.

32/A. §162 (1) Az átvett személyes adatok kizárólag az adatok átadásának az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott célból kezelhetők. Bármilyen más célból való felhasználás csak az eredeti adatállományt kezelő tagállam előzetes engedélyével lehetséges.

(2)163 A 27/A. § alapján átvett adatokat a nyilvántartó szerv kizárólag az automatizált keresési eljárásokra való automatizált válaszadás vagy a 32. § (5) bekezdésében meghatározott adattovábbítási nyilvántartásba vétel céljából használhatja fel. Az átadott adatokat a nyilvántartó szervnek az automatizált keresésre való automatizált válaszadást követően haladéktalanul törölni kell, ha nincs szükség azok további – a 32. § (5) bekezdésében meghatározott adattovábbítási nyilvántartásba vétel célját szolgáló – adatkezeléséhez.

(3) Ha a személyes adatok az adatkérő szerv kifejezett kérése hiányában kerültek átadásra, az átvevő szervnek haladéktalanul ellenőriznie kell, hogy – az átvevő szerv jogosultságának fennállása esetén – az átadás céljára tekintettel szükséges-e azok felhasználása. A jogszerűen átadott és átvett adatokat törölni kell:

a) ha az adatok további felhasználása – az átadás céljára tekintettel – nem vagy már nem szükséges,

b) az átadó tagállam nemzeti jogában az adatok megőrzése tekintetében megállapított maximális időtartam lejáratát követően, ha az átadó szerv a nyilvántartó szervet az adatkezelés maximális időtartamáról az adatok átadásakor tájékoztatta.

V. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

33. § (1) A nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál:

a)164 a járművezető, a járműtulajdonos (üzembentartó) a természetes személyazonosító adatának, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a megnevezésének, székhelye (telephelye) címének, cégjegyzék- (nyilvántartási) számának változását;

b) a jármű új tulajdonosa a jármű tulajdonjogának, a tulajdonos az üzembentartó személyének, valamint a járműokmányokban megjelölt műszaki adatoknak a változását;

c)165 használt járművek, járműalkatrészek értékesítésével foglalkozó kereskedő a használt és a bontásra vásárolt jármű járműazonosító adatait és az előző tulajdonosának természetes személyazonosító adatát, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét (telephelyét);

d)166 a jogosult a parkolási igazolványra való jogosultság, illetve a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozásával összefüggő adatokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül a forgalomból kivonásra jogosult hatóságnak köteles bejelenteni:

a) a jármű tulajdonosa a jármű üzemeltetésének – a jármű elhasználódása vagy más okból történő – végleges megszűnését;

b)167

(3)168 A jármű üzemben tartója (tulajdonosa), ha törvény eltérően nem rendelkezik, köteles a rendőrhatóság – adatkérés célját tartalmazó – felhívására a szabályszegés elkövetésekor a járművet vezető személyről adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatási kötelezettség legfeljebb az adatkérést megelőző hat hónap időtartamra terjed ki.

(4)169 Ha a jármű új tulajdonosa az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettségének önhibájából nem tett eleget, és a késedelmes teljesítéssel egyidejűleg a mulasztást nem igazolja, a járművet az illetékes hatóság a külön jogszabályban meghatározott időtartamra kivonja a forgalomból.

(5)170 A jármű tulajdonosa (üzembentartója) a járműokmány és a jármű hatósági jelzése, a jogosított – parkolási igazolvány esetében a jogosított vagy annak törvényes képviselője – a járművezetésre jogosító okmány, illetve a parkolási igazolvány elvesztését, megsemmisülését, eltulajdonítását a közlekedési igazgatási hatóságnál köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított három munkanapon belül bejelenteni.

(6)171 A tulajdonjog átruházónak és a tulajdonszerzőnek a tulajdonjog, illetve az üzembentartó személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirat alapján kell teljesíteni, amelynek – a közlekedési igazgatási eljárásban való felhasználhatóságához szükséges – kötelező tartalmi elemeit kormányrendelet állapítja meg.

(7)172 A tulajdonjog átruházója a (6) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettségét elektronikus úton is teljesítheti, a Kormány rendeletében meghatározott módon.

33/A. §173 (1) A jármű előzetes eredetiségvizsgálata során a 9/B. § (1) bekezdés a)–f) pontjaiban meghatározott adatok igazolása tekintetében a tényállás tisztázásában – a Kormány által rendeletben meghatározott esetben – a kormányrendeletben kijelölt engedélyező hatóság által engedélyezett tanúsító szervezetek (a továbbiakban: közreműködő) közreműködnek.

(2) Az engedélyezési eljárásban a kormányrendeletben kijelölt engedélyező hatóság határozathozatal helyett a közreműködővel hatósági szerződést köt az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséhez szükséges feltételek biztosítására, valamint a tényállás tisztázásában való közreműködésre.

(3) A közreműködő a tanúsítói tevékenységét kizárólag a Kormány által rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő

a) vizsgáló állomáson,

b) olyan – a nyilvántartónak a közreműködő által bejelentett, a közreműködővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – nagykorú adminisztrátor és vizsgáló (a továbbiakban együtt: vizsgáló) útján végezheti, aki büntetlen előéletű, nem áll az előzetes eredetiségvizsgálati eljárásában a vizsgálói tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik a kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel, továbbá teljesíti a kormányrendeletben meghatározott továbbképzést.

(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott bejelentésben meg kell jelölni a vizsgáló természetes személyazonosító adatait, a közreműködő és a vizsgáló közötti jogviszonyt, a kormányrendeletben meghatározott képzettségi követelményeknek való megfelelést igazoló okirat számát. A nyilvántartó a bejelentést követően a vizsgáló számára jogosultság-azonosítót képez, és azt haladéktalanul közli a közreműködővel.

(5) A nyilvántartó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a közreműködőkről vezetett nyilvántartásban nyilvántartja a közreműködő által bejelentett vizsgáló természetes személyazonosító adatait, valamint a vizsgálói jogosultságára vonatkozó adatokat.

33/B. §174 (1)175 A nyilvántartó a büntetőeljárás jogerős lezárásáig vagy annak megszüntetéséig felfüggeszti a vizsgálónak a vizsgálói tevékenységre való jogosultságát, ha vele szemben

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt közélet tisztasága elleni, a közbizalom elleni vagy vagyon elleni,

b) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII., XXXIII. vagy XXXV–XXXVII. Fejezetében meghatározott

bűncselekmény miatt büntetőeljárás indult.

(2) A nyilvántartó a vizsgálói tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a vizsgáló büntetlen előéletű és nem áll a vizsgálói tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás vagy az (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a nyilvántartó adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a szakértő büntetlen előéletű-e, valamint, hogy a közúti közlekedési szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás vagy az (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt áll-e.

(3) A nyilvántartó a vizsgáló (2) bekezdés szerinti személyes adatait a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy a vizsgálói tevékenység megtiltásáról szóló döntés jogerőre emelkedéséig kezeli.

34. § (1) A járművek üzletszerű bérbeadásával foglalkozó gazdálkodó szervezet a bérbe adott jármű rendszámáról, a bérlő nevéről, anyja nevéről, születési helyéről és idejéről, lakcíméről (székhelyének, telephelyének címéről), külföldi esetén állampolgárságáról, továbbá a bérbeadás kezdő és befejező időpontjáról köteles nyilvántartást vezetni.

(2)176

(3) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt szervezet a nyilvántartás adatait a bérleti szerződés megszűnését, illetőleg a vizsgálat eredményét igazoló okirat kiállítását követő öt évig kezeli.

(4) A használt járművek, járműalkatrészek értékesítésével foglalkozó kereskedő a 33. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt adatokról köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartott adatokat és a jármű, illetve az alkatrészek megszerzését tanúsító bizonylatot 5 évig, a forgalomból véglegesen kivont járművek esetében a kivonást igazoló okmányokat a vásárlástól számított 2 évig megőrizni.

(5)177 A nyilvántartásba és a vizsgálat eredményét igazoló okiratba a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a rendőrhatóság betekinthet.

VI. Fejezet

ÁTMENETI, ZÁRÓ, FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS178

35. § (1) E törvény a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével 2000. január 1-jén lép hatályba.

(2) A törvény 39–41. §-ai a törvény kihirdetését követő 15. napon lépnek hatályba.

(3) A törvény 8. §-ának h) pontja és 11. §-ának e) pontja 2001. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 8. § g) pontját magyar állampolgár tekintetében 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

(5)179

36–39. §180

40. §181 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes eljárási szabályokat meghatározza.

41. §182 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közúti közlekedési nyilvántartási szervet, a közlekedési igazgatási hatóságot és a nemzeti kapcsolattartó pontot rendeletben kijelölje.183

41/A. §184 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás, a közreműködő engedélyezésére irányuló eljárás, valamint a vizsgáló bejelentésének részletes szabályait, és a közreműködővel kötendő hatósági szerződés tartalmát,185

b) a nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve az üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban való felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemeit,186

c) a közlekedési igazgatási eljárásban a közreműködő hatóságok körét, feladatait és a közreműködő hatóságra vonatkozó részletes eljárási szabályokat, valamint

d) a közreműködők nyilvántartása személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésének részletes szabályait, a közreműködőre, a vizsgáló állomásra és a vizsgálóra vonatkozó követelményeket, az előzetes eredetiségvizsgálati eljárásban alkalmazható vizsgálati módszert, valamint a vizsgáló képzésének és továbbképzésének szabályait,

e)187 a 27/A. § (2)–(5) bekezdésében és a 27/C. §-ban meghatározott automatizált keresés részletes szabályait

rendeletben állapítsa meg.188

42. §189 Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben a nyilvántartás, az okmánytár működtetése és az adatszolgáltatás részletes szabályait;190

b) a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a nyilvántartásból való adatszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek körét, a fizetési kötelezettség mértékét, beszedésének módját, a kedvezmények, mentességek körét;191

c) a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjait, mértékét, megfizetésének módját és feltételeit.192

43. §193 (1) E törvény

a) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007/533/IB tanácsi határozat 36., 38–39. és 45–49. Cikkének,

ba) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatnak,

bb) a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008. június 23-i, 2008/616/IB tanácsi határozatnak,

bc) az egyrészről az Európai Unió, másrészről Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008/616/IB tanácsi határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és e megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló, 2009. szeptember 21-i, 2009/1023/IB tanácsi határozatnak, továbbá

c)194 27/B–27/C. §-a, 32. § (5)–(8) bekezdése és 32/A. §-a a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. március 11-i, 2015/413/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 7. cikkének, valamint I. Mellékletének

d) 27/D. §-a a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-ai 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (5) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 2007/533/IB tanácsi határozat 36., 38–39. és 45–49. cikkének átültetését szolgálja.

(3) E törvény

a) a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkező tagállami szolgálatoknak a Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáféréséről szóló, 1986/2006/EK rendeletnek, továbbá

b) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról szóló, 1987/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet 31–34. cikkének

végrehajtását szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. szeptember 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. szeptember 15.

2

A 2. § 1. pontja a 2003: XIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 2. pontja a 2004: XXIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § 4. pontját a 2009: LVI. törvény 216. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § 5. pontja a 2003: XIX. törvény 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § 7. pontja a 2003: XIX. törvény 1. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § 10. pontját a 2003: XIX. törvény 1. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe.

8

A 2. § 11. pontját a 2004: XXIII. törvény 1. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

9

A 2. § 12. pontját a 2004: XXIII. törvény 1. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

10

A 2. § 13. pontját a 2004: XXIII. törvény 1. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

11

A 2. § 14. pontját a 2010: CXLVII. törvény 81. §-a iktatta be.

12

A 2. § 15. pontját a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (1) bekezdése iktatta be.

13

A 2. § 16. pontját a 2014: XCIX. törvény 262. §-a iktatta be.

14

A 3. § a 2006: CIX. törvény 10. § (1) bekezdésével megállapított, valamint a 2009: LVI. törvény 215. §-a, a 2009: CIX. törvény 48. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 55. § (29) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2009. december 31. napján a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek a 2009. december 31. napján fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.

15

A 4. § a 2006: CIX. törvény 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 2007: CV. törvény 39. § (2) bekezdése.

16

A 4. § (1) bekezdés e) pontja a 2009: CIX. törvény 48. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 55. § (29) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2009. december 31. napján a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek a 2009. december 31. napján fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.

17

A 4. § (1) bekezdés f) pontja a 2009: CIX. törvény 48. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 55. § (29) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2009. december 31. napján a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek a 2009. december 31. napján fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.

18

A 4. § g) pontjának ga) alpontja a 2007: CV. törvény 39. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. § (2) bekezdését a 2007: CV. törvény 39. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta, szövege a 2015: CLXXIX. törvény 33. §-ával megállapított szöveg.

20

A 4. § (3) bekezdését a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXXIX. törvény 33. §-ával megállapított szöveg.

21

A 4. § (4) bekezdését a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXXIX. törvény 33. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 5. § a 2000: CXXXII. törvény 5.§-ával megállapított szöveg.

23

Az 5. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2009: LVI. törvény 215. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

24

Az 5. § (1) bekezdésének d) pontja a 2003: XIX. törvény 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az 5. § (1) bekezdésének e) pontja a 2007: CLXXIII. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

26

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a 2013: XXI. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

27

Az 5. § (1) bekezdésének g) pontját a 2007: CV. törvény 43. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

Az 5. § (1) bekezdésének h) pontja a 2003: XIX. törvény 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

Az 5. § (1) bekezdés i) pontját a 2003: XIX. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: CXCIV. törvény 6. §-a.

30

Az 5. § (1) bekezdésének j) pontját a 2006: CIX. törvény 10. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2007: CLXXIII. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított, a 2010: CLII. törvény 2. § (45) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 6. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

31

Az 5. § (1) bekezdés k) pontját a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (2) bekezdése iktatta be.

32

Az 5. § (2) bekezdését a 2009: LVI. törvény 216. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

33

A 6. § nyitó szövegrésze a 2012: XCIII. törvény 49. §-ával megállapított szöveg.

34

A 6. § a) pontját a 2006: CIX. törvény 8. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 7. § a 2004: XXIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. (A 7. § szövegét korábban a 2003: XIX. törvény 5. §-a állapította meg, szintén 2004. július 1-jei hatálybalépéssel, azonban e rendelkezést a későbbi, a 2004: XXIII. törvényben megnyilvánuló jogalkotói szándék alapján figyelmen kívül hagytuk.)

36

A 7. § g) pontját a 2014: XCIX. törvény 263. §-a iktatta be.

37

A 8. § a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 8. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja a 2015: CLXXXVI. törvény 67. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

39

A 8. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontját a 2015: CLXXXVI. törvény 67. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

40

A 8. § (3) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXXXVI. törvény 67. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

41

A 8/A. §-t a 2003: XIX. törvény 6. §-a iktatta be, szövege a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 8/A. § (1) bekezdése a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 9. § (1) bekezdése a 2013: XXI. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

44

A 9. § (1a) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 186. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: XXI. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

45

A 9. § (1b) bekezdését a 2014: XV. törvény 60. § (1) bekezdése iktatta be.

47

A 9. § (2) bekezdésének a) pontja a 2003: XIX. törvény 7. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 9. § (2) bekezdésének c) pontja a 2007: CLXXX. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

49

A 9. § (2) bekezdés e) pontja a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 9. § (2) bekezdés f) pontját a 2011: XCII. törvény 1. §-a iktatta be, szövege a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 9. § (2) bekezdés g) pontját a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (4) bekezdése iktatta be.

52

A 9. § (3) bekezdését a 2003: XCI. törvény 220. § (1) bekezdése iktatta be.

53

A 9. § (4) bekezdését a 2009: LXXXIV. törvény 41. §-a iktatta be.

54

A 9. § (5) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 186. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CXIX. törvény 38. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 9. § (5) bekezdés a) pontja a 2015: LXXXVII. törvény 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

56

A 9. § (5) bekezdés b) pontja a 2015: CLXXXVI. törvény 67. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

57

A 9. § (6) bekezdését a 2012: CXIX. törvény 38. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXXXVI. törvény 67. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

58

A 9. § (6a) bekezdését a 2015: CV. törvény 115. § (1) bekezdése iktatta be.

59

A 9. § (7) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (5) bekezdése iktatta be.

60

A 9/A. §-t a 2004: XXIII. törvény 6. §-a iktatta a szövegbe.

61

A 9/A. § (1) bekezdésének a) pontja a 2009: LVI. törvény 215. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

62

A 9/A. § (3) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (6) bekezdése iktatta be.

63

A 9/B. §-t a 2004: XXIII. törvény 6. §-a iktatta a szövegbe.

64

A 9/B. § (1) bekezdésének c) pontja a 2006: CIX. törvény 11. § (3) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 9/B. § (1) bekezdésének g) pontja a 2006: CIX. törvény 11. § (3) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 9/B. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 11. § (3) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 9/B. § (5) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (7) bekezdése iktatta be.

68

A 9/C. §-t a 2014: XCIX. törvény 264. §-a iktatta be.

69

A 11. § a) pontja a 2009: LVI. törvény 215. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

70

A 12. § a 2013: XXI. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

71

[A 13. § (1) bekezdésében a 2013: XXI. törvény 13. § (1) bekezdés b) pontjável elrendelt módosítás, amely szerint a „9. § (1) bekezdés a), b), e), f) pontjában” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a), b) pontjában, és d) pont da), db) alpontjában” szöveg lép, nem vezethető át.]

72

A 13. § (2) bekezdése a 2004: XXIII. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított, a 2013: XXI. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 13. § (3) bekezdését a 2004: XXIII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

74

A 14. § (1) bekezdés a) pontja a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

75

A 14. § (1) bekezdés b) pontja a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 14. § (1) bekezdés c) pontja a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 14. § (1) bekezdés d) pontja a 2011: XCII. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 14. § (2) bekezdés a) pontja a 2014: XCIX. törvény 269. §-a szerint módosított szöveg.

79

A 14. § (2) bekezdés c) pontja a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 14. § (2) bekezdésének d) pontját a 2003: XIX. törvény 8. §-a iktatta be, szövege a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 14. § (2) bekezdés e) pontja a 2015: CLXXXVI. törvény 67. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

82

A 14. § (2) bekezdésének f) pontját a 2004: XXIII. törvény 8. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

83

A 14. § (2) bekezdés g) pontját a 2014: XCIX. törvény 265. §-a iktatta be.

84

A 14/A. §-t a 2000: CXXXII. törvény 7. §-a iktatta be, bevezető szövegrésze a 2009: LVI. törvény 215. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

85

A 14/A. § a) pontja a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

86

A 14/A. § c) pontját a 2003: XIX. törvény 9. §-a iktatta a szövegbe.

87

A 15. § (1) bekezdése a 2004: XXIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

88

A 15. § (1) bekezdés a) pontja a 2014: XCIX. törvény 269. §-a szerint módosított szöveg.

89

A 15. § (1) bekezdés b) pontja a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 15. § (1) bekezdés f) pontját a 2014: XCIX. törvény 266. §-a iktatta be.

91

A 15. § (2) bekezdése a 2003: XIX. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

92

A 15. § (3) bekezdése a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A 15. § (4) bekezdését a 2003: XIX. törvény 11. §-a iktatta a szövegbe.

94

A 15/A. § a 2004: XXIII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

95

A 15/A. § (1) bekezdése a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (10) bekezdésével megállapított, a 2013: XXI. törvény 13. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

96

A 15/A. § (2) bekezdése a 2013: XXI. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

97

A 16. § (1) bekezdésének b) pontja a 2007: CLXXIII. törvény 8. § (3) bekezdésével megállapított, valamint a 2009: LVI. törvény 215. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

98

A 16. § (2) bekezdése a 2004: XXIII. törvény 11. §-ával megállapított, a 2009: CIX. törvény 48. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 55. § (29) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2009. december 31. napján a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek a 2009. december 31. napján fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.

99

A 16. § (3) bekezdését a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (11) bekezdése iktatta be.

100

A 18. § (2) bekezdése a 2013: CCXVIII. törvény 9. §-ával megállapított, a 2015: LXXXVII. törvény 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

101

A 19. § (1) bekezdés a) pontja a 2013: CC. törvény 254. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 19. § (1) bekezdésének c) pontja a 2007: XC. törvény 26. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

103

A 19. § (1) bekezdés d) pontja a 2014: XV. törvény 60. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 19. § (1) bekezdés e) pontja a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 19. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 19. § (1) bekezdés f) pontját a 2013: CC. törvény 256. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2014: XV. törvény 60. § (3) bekezdése iktatta be.

108

A 19. § (1) bekezdés g) pontját a 2013: CC. törvény 256. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2014: LXXII. törvény 41. §-a iktatta be.

109

A 19. § (1) bekezdés h) pontja a 2014: XCIII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

110

A 19. § (1) bekezdés i) pontja a 2010: CXLVII. törvény 82. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

111

A 19. § (1) bekezdésének k) pontját a 2000: CXXXII. törvény 17. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2002: LIV. törvény 47. §-a iktatta be.

112

A 19. § (1) bekezdés l) pontja a 2004: XXIII. törvény 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 2012: CXIX. törvény 40. §-a, a 2013: XXI. törvény 13. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

113

A 19. § (1) bekezdés m) pontját újonnan a 2012: CCXIV. törvény 99. §-a iktatta be.

115

A 19. § (1) bekezdésének o) pontját a 2004: XXIII. törvény 12. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

116

A 19. § (1) bekezdés p) pontját a 2012: CXIX. törvény 39. §-a iktatta be, szövege a 2014: XCIX. törvény 267. §-ával megállapított szöveg.

117

A 19. § (1) bekezdés q) pontját a 2012: CXIX. törvény 39. §-a iktatta be.

118

A 19. § (1) bekezdés r) pontját a 2012: CXIX. törvény 39. §-a iktatta be.

119

A 19. § (1) bekezdés s) pontját a 2012: CXIX. törvény 39. §-a iktatta be.

120

A 19. § (1) bekezdés t) pontját a 2012: CCVII. törvény 75. §-a iktatta be, szövege a 2013: LXXVI. törvény 98. §-a szerint módosított szöveg.

121

A 19. § (1) bekezdés u) pontját a 2013: XXVII. törvény 91. §-a iktatta be, szövege a 2013: CC. törvény 255. §-a szerint módosított szöveg.

122

A 19. § (1) bekezdés v) pontját a 2013: CC. törvény 254. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: VI. törvény 18. §-a szerint módosított szöveg.

123

A 19. § (1) bekezdés w) pontját a 2015: CLII. törvény 3. §-a iktatta be.

124

A 19. § (1) bekezdés z) pontját a 2015: CV. törvény 115. § (2) bekezdése iktatta be.

125

A 19. § (2) bekezdése a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

126

A 19. § (2) bekezdés b) pontja a 2013: XXI. törvény 13. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.

127

A 19. § (2) bekezdés c) pontját a 2015: CLXXXVI. törvény 67. § (6) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

128

A 19. § (3) bekezdése a 2006: CIX. törvény 170. § (5) bekezdésének q) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 19. § (4) bekezdését a 2013: LXVII. törvény 40. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2014: XCIX. törvény 270. §-a.

130

A 21. § bevezető szövege a 2003: XIX. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

132

A 21. § b) pontja a 2009: LVI. törvény 215. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

133

A 22. § (2) bekezdését a 2009: LVI. törvény 216. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

134

A 22/A. §-t a 2010: XLVII. törvény 5. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 6. § (3) bekezdése alapján a 2010. június 5. napját megelőzően történt várakozási eseményekre a 2010. június 4. napján hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

135

A 23. § a 2013: LXXXI. törvény 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

136

A 24. § (1) bekezdése a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

137

A 24. § (2) bekezdése a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

138

A 24. § (3) bekezdésének c) pontját a 2003: XIX. törvény 14. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

139

A 24. § (3) bekezdés d) pontját a 2011: XCII. törvény 3. §-a iktatta be.

140

A 24. § (3) bekezdés e) pontját a 2011: XCII. törvény 3. §-a iktatta be, szövege a 2013: LXXXIV. törvény 37. § (11) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

141

A 24. § (5) bekezdését a 2000: CXXXII. törvény 10. §-a iktatta be, szövege a 2012: CLXXXI. törvény 54. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

142

A 24. § (6) bekezdését a 2013: LXXXI. törvény 30. § (2) bekezdése iktatta be.

143

A 24. § (7) bekezdését a 2013: LXXXI. törvény 30. § (2) bekezdése iktatta be.

144

A 25. § a 2015: CLXXXVI. törvény 67. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

145

A 26. § (2) bekezdése a 2003: XIX. törvény 15. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

146

A 26. § (3) bekezdését a 2003: XIX. törvény 15. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

147

A 27/A. §-t megelőző alcímet a 2010: CXLVII. törvény 83. §-a iktatta be.

148

A 27/A. §-t a 2010: CXLVII. törvény 83. §-a iktatta be.

149

A 27/A. § (3) bekezdése a 2015: XXXV. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

150

A 27/B. §-t megelőző alcímet a 2012: CLXX. törvény 7. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: LXX. törvény 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

151

A 27/B. §-t a 2012: CLXX. törvény 7. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: LXX. törvény 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

152

A 27/C. §-t a 2012: CLXX. törvény 7. § (1) bekezdése iktatta be.

153

A 27/D. §-t megelőző alcímet a 2013: LXXXI. törvény 30. § (3) bekezdése iktatta be.

154

A 27/D. §-t a 2013: LXXXI. törvény 30. § (3) bekezdése iktatta be.

155

A 30. § a 2010: CLVII. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

157

A 32. § (5) bekezdését a 2007: CXII. törvény 8. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXLVII. törvény 84. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 2012: CLXX. törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

158

A 32. § (5) bekezdés b) pontja a 2012: CLXX. törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

159

A 32. § (6) bekezdését a 2010: CXLVII. törvény 84. § (2) bekezdése iktatta be.

160

A 32. § (7) bekezdését a 2010: CXLVII. törvény 84. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: CXII. törvény 81. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

161

A 32. § (8) bekezdését a 2010: CXLVII. törvény 84. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: CXII. törvény 81. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

162

A 32/A. §-t a 2010: CXLVII. törvény 85. §-a iktatta be.

163

[A 32/A. § (2) bekezdésének a 2012: CLXX. törvény 7. § (2) bekezdés a) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „27/A. §-a alapján” szövegrész helyébe a „27/A–27/C. §-a alapján” szöveg lép, nem vezethető át.]

164

A 33. § (1) bekezdésének a) pontja a 2009: LVI. törvény 215. §-a, a 2015: CCXXV. törvény 32. §-a szerint módosított szöveg.

165

A 33. § (1) bekezdésének c) pontja a 2009: LVI. törvény 215. §-a, a 2015: CCXXV. törvény 32. §-a szerint módosított szöveg.

166

A 33. § (1) bekezdésének d) pontját a 2003: XIX. törvény 16. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

167

A 33. § (2) bekezdés b) pontját a 2009: CL. törvény 169. § (10) bekezdése hatályon kívül helyezte.

168

A 33.§ (3) bekezdése a 2000: CXXVIII. törvény 14.§-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

169

A 33.§ (4) bekezdését a 2000: CXXVIII. törvény 14.§-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: CIX. törvény 48. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 55. § (29) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2009. december 31. napján a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek a 2009. december 31. napján fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.

170

A 33. § (5) bekezdését a 2003: XIX. törvény 16. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 215. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

171

A 33. § (6) bekezdését újonnan a 2009: CIX. törvény 48. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: XXI. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

172

A 33. § (7) bekezdését a 2013: XXI. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be.

173

A 33/A. §-t a 2003: XIX. törvény 17. §-a iktatta be, szövege a 2009: CIX. törvény 48. § első (3) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 55. § (29) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2009. december 31. napján a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek a 2009. december 31. napján fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.

174

A 33/B. §-t a 2009: CIX. törvény 48. § első (3) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 55. § (29) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2009. december 31. napján a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek a 2009. december 31. napján fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.

175

A 33/B. § (1) bekezdése a 2012: CCXXIII. törvény 278. §-ával megállapított szöveg.

176

A 34. § (2) bekezdését a 2004: XXIII. törvény 24. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

177

A 34. § (5) bekezdése a 2003: XIX. törvény 18. §-ával megállapított szöveg.

178

A VI. Fejezet címe a 2010: CXLVII. törvény 86. §-ával megállapított szöveg.

179

A 35. § (5) bekezdését a 2004: XXIII. törvény 14. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 415. pontja.

180

A 36–39. §-t a 2004: XXIII. törvény 14. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 415. pontja.

181

A 40. § a 2007: LXXXII. törvény 11. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

182

A 41. § a 2006: CIX. törvény 10. § (4) bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVII. törvény 109. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

184

A 41/A. §-t a 2009: CIX. törvény 48. § második (3) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 2015: XXXV. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg.

187

A 41/A. § e) pontját a 2013: LXXXVIII. törvény 40. §-a iktatta be, szövege a 2015: XXXV. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

189

A 42. § a 2010: CLXXII. törvény 71. §-ával megállapított szöveg.

193

A 43. §-t a 2010: CXLVII. törvény 86. §-a iktatta be, szövege a 2013: LXXXI. törvény 30. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

194

A 43. § (1) bekezdés c) pontja a 2015: LXX. törvény 5. § (2) bekezdésével megállaptott szöveg.

_