• Tartalom

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet

a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról1

2013.03.24.

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (4) bekezdésében, valamint 100. §-a (3) bekezdésének i), m), w) pontjaiban és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §2 Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális törvény) hatálya alá tartozó intézmények (a továbbiakban: kulturális intézmény) közalkalmazotti vagy munkaviszony alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei (a továbbiakban: kulturális szakemberek) szervezett képzésének tervezésére, lebonyolítására, finanszírozására.

A szervezett képzés formái

2. §3 (1) A kulturális szakemberek szervezett képzése lehet:

a) a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés (a továbbiakban: szakmai továbbképzési program),

b) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő iskolarendszeren kívüli formában múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési, kép-, illetve hangarchívumi területre (a továbbiakban: kulturális területre) vonatkozó szakképesítést adó képzés,

c) az államilag elismert B1 szintű, B2 szintű, C6 szintű, egy- vagy kétnyelvű, szóbeli, írásbeli vagy komplex nyelvvizsgával záruló képzés,

d) a felsőoktatási intézmény által folytatott, oklevél kiadásával záruló, kulturális területre vonatkozó képzés, szakirányú továbbképzés,

e) a kulturális intézmény tevékenységi körébe tartozó szakterületen tudományos fokozat megszerzésére irányuló doktori képzés, valamint

f) a kulturális intézmény tevékenységi körébe tartozó szakterületen nemzetközi program, szerződés alapján szervezett szakirányú továbbképzés.

(2) A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt jogalanyok akkor jogosultak a jelen rendelet szerint akkreditált képzési tevékenység folytatására, ha a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szerepelnek.

A szervezett képzés időtartama, megvalósulása

3. § (1) A szervezett képzés időtartama hétéves továbbképzési ciklusonként legalább 120 óra.

(2)4 A szervezett képzésben való részvétel megvalósul:

a) a miniszter által akkreditált, egy vagy több szakmai továbbképzési program tanulmányi kötelezettségeinek és vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet által kiadott tanúsítvány igazol,

b) az iskolarendszeren kívüli formában az OKJ-ben szereplő szakképesítést adó képzés tanulmányi kötelezettségeinek, a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények teljesítésével, melyet a szakképesítést elismerő bizonyítvány igazol,

c) a nyelvvizsga tanulmányi kötelezettségeinek, vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány igazol,

d) felsőoktatási intézmény által folytatott képzés, szakirányú továbbképzés vagy doktori képzés tanulmányi kötelezettségeinek, vizsgakövetelményeinek teljesítésével, amelyet felsőoktatási intézmény által kiadott oklevél igazol,

e) a nemzetközi egyezmény alapján szervezett tanfolyam tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével, amelyet tanúsítvány, bizonyítvány vagy oklevél igazol.

3/A. §5 (1) A továbbképzési kötelezettség teljesíthető a 2. § (1) bekezdésében szereplő képzéseken előadóként való részvétellel, a képzés szervezője által kiállított igazolás alapján. Azonos képzés keretében azonos témában végzett előadói tevékenység csak egy továbbképzési ciklusban vehető figyelembe.

(2) Előadóként tartott egy tanítási vagy konzultációs óra három továbbképzési órának felel meg a továbbképzési kötelezettség teljesítésének számításakor.

(3) A képzés szervezője által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell

a) a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számot,

b) a képzés megnevezését,

c) a képzés helyszínét,

d) a képzés időtartamát,

e) szakmai továbbképzési program esetén az akkreditációról szóló határozat számát, és

f) azt, hogy az előadó a képzés során melyik témában hány tanítási óra időtartamú oktatást és konzultációt tartott.

A szervezett képzés tervezése

4. § (1) A kulturális törvény hatálya alá tartozó kulturális intézmény vezetője az 1. §-ban megjelölt kulturális szakemberek szervezett képzésére:

a) hétéves továbbképzési időszakonként továbbképzési tervet,

b)6 minden adott naptári évre beiskolázási tervet

készít.

(2)7 A miniszter az akkreditált szakmai továbbképzési programokat a nyilvántartása alapján a kormányzati portálon az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül közzéteszi.

(3)8

(4) A kulturális intézmény vagy a fenntartó szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni a továbbképzési és a beiskolázási terv kezdeményezésének, egyeztetésének, véleményezésének, módosításának szabályait.

(5) A továbbképzési terv hét évre rögzíti, hogy az 1. § alapján a képzésre kötelezett és jogosult kulturális szakemberek mely időpontban és milyen típusú továbbképzésben vesznek részt.

(6)9 A továbbképzési időszak hét évre szól, amelynek továbbképzési tervét a hétéves időszak első évében május 5-ig kell elkészíteni. Az intézmény hétéves továbbképzési tervét a kulturális intézmény fenntartója hagyja jóvá a továbbképzési időszak első évében május 25-ig. A tervet szükség szerint felül kell vizsgálni, és a módosításokat minden év február 15-ig a kulturális intézmény fenntartójával jóvá kell hagyatni.

(7)10 A beiskolázási tervet az intézmény vezetője a jóváhagyott hétéves továbbképzési terv alapján készíti el az adott évre a (8) bekezdésben részletezett szabályok szerint.

(8)11 A beiskolázási tervnek az adott naptári évre tartalmaznia kell:

a) a szervezett képzésben résztvevők nevét, szakmai munkakörét, legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,

b) a képzés típusát, óraszámát,

c) a képzés kezdetének és befejezésének időpontját,

d) a képzéssel összefüggésben biztosított munkaidő-kedvezmény időtartamát,

e) a képzés tandíját, vizsgadíját, a képzés egyéb (tankönyv, utazás, szállás, helyettesítési díj stb.) költségeinek összegét,

f)12 a képzéshez szükséges, a továbbképzési támogatás feletti költségvállalás összegét,

g) a képzési költségek elszámolásának módját és határidejét,

h) a beiskolázási terv mellékletében a 120 óra feletti képzésben való részvétel költségvállalásáról, költségmegosztásáról szóló megállapodás másolatát.

(9) A kulturális intézmény vezetője nyilvántartja a kulturális szakemberek továbbképzésének kezdő és befejező időpontját.

(10)13

5. §14 (1) A kulturális intézmény vezetője a szervezett képzésben való részvétel alól – írásbeli kérelem alapján – mentesítheti azt a személyt, aki

a) kulturális területen szerzett tudományos fokozattal vagy doktori cselekmény alapján szerzett doktori címmel rendelkezik, vagy

b) betöltötte az 55. életévét, vagy

c) akinek a kérelmét a kulturális intézmény vezetője a kulturális intézmény szakmai igényeit szolgáló, illetve egészségügyi vagy szociális indokok alapján megalapozottnak tartja.

(2) A kérelemhez csatolni kell mindazokat a dokumentumokat, amelyek a kérelemben megjelöltek valóságtartalmát hitelt érdemlő módon igazolják.

A szakmai továbbképzés tartalma

6. §15 (1) A szakmai továbbképzési program akkreditálására irányuló kérelemnek (a továbbiakban: kérelem) tartalmaznia kell a szakmai továbbképzési program alábbi követelményeit:

a) a kérelmező adatai (neve, címe, besorolása, a szakmai továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe),

b) a kérelmezőnek a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma,

c) a szakmai továbbképzési program megnevezése, célja, célcsoportja: azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt,

d) a jelentkezés feltételei,

e) a főbb tanulmányi területek és azok arányai,

f) a szakmai és vizsgáztatási követelmények,

g) a szakmai továbbképzési program teljes óraszáma, ami minimum 30 óra,

h) a szakmai továbbképzési program tartalmára vonatkozó részletes információk:

ha) a szakmai továbbképzési program teljesítése során megszerezhető kompetenciák,

hb) a szakmai továbbképzési program részletes tematikája és hálóterve,

hc) a képzés módszerei és formája,

hd) a szakmai továbbképzési program teljesítésének formai és tartalmi követelményei,

he) a kötelező és ajánlott szakirodalom jegyzéke,

hf) a teljes program lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételek meghatározása, ezen belül az oktatókkal szemben támasztott szakmai követelmények meghatározása is,

hg) a szakmai továbbképzési programon elsajátítottak ellenőrzési és értékelési módjának megnevezése, leírása,

i) a szakmai továbbképzési program során indítható csoport létszáma,

j) minőségbiztosítási kötelezettségek: a résztvevők elégedettségére, a képzés megvalósulására, valamint eredményességére vonatkozó információgyűjtés eljárása, a visszajelzések feldolgozásának és hasznosításának módja,

k) a szakmai továbbképzési programon való részvétel egy főre kalkulált alapköltsége,

l) a kérelmező cégszerű aláírása.

(2) A szakmai továbbképzési programon való részvétel óráinak (1) bekezdés g) pontja szerinti meghatározásakor az elméleti, gyakorlati képzésben való részvételhez, a konzultációhoz, beszámoláshoz, a vizsgára való felkészüléshez szükséges összes órát 45 perces tanórák alapján kell figyelembe venni.

(3) A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

a) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás,

b) amennyiben van, a korábban már akkreditált program felhasználási jogosultságát igazoló dokumentum másolata.

(4) A kérelemhez szükséges adatlapot a miniszter a kormányzati portálon rendszeresíti.

6/A. §16 (1) A miniszter kilenc-kilenc fős Muzeológiai, Műtárgyvédelmi, Könyvtári, Közművelődési, Levéltári, Kép- és Hangarchívumi Szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottság) bíz meg. Az egyes szakbizottságokba négy tagot a miniszter hét évre delegál, három tagot megegyezés alapján az egyes területek reprezentatív szakmai és érdek-képviseleti szervei hét évre delegálnak. A szakbizottság további két tagját a miniszter a kulturális szakértők közül esetenként bíz meg. A szakbizottság elnökét a hét évre delegált tagok közül a miniszter nevezi ki.

(2) A szakbizottság tagja nem lehet állami vezető, valamint közszolgálati tisztviselő, a Magyar Honvédség vagy fegyveres szerv hivatásos állományú vagy szerződéses tagja.

7. §17 (1) A szakmai továbbképzési program akkreditálásáról a miniszter – közigazgatási hatósági eljárás keretében – határozattal dönt.

(2) A szakmai továbbképzési program akkor akkreditálható, ha

a) tartalmazza a rendelet 6. § (1) bekezdés c)–k) pontjában foglaltakat,

b) megfelel a képzési célnak,

c) tartalmi elemeinek egymásra épülése és összefüggései elősegítik a képzési cél elérését, és

d) alkalmas arra, hogy a képzésben résztvevő kulturális szakember elsajátítsa azokat az ismereteket és birtokolja azokat a jártasságokat, készségeket, amelyek megszerzését a program célként tűzte ki.

(3) A miniszternek az eljárás során szakértői véleményt kell kérnie.

(4) Szakértőként kell kirendelni a kérelem tárgya szerinti szakmai terület szakbizottságát.

(5) A szakmai továbbképzési program akkreditációja legfeljebb öt évre szól.

(6) Az akkreditált szakmai továbbképzési programokat a miniszter nyilvántartja.

(7) A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az intézmény neve,

b) az intézmény székhelyének megnevezése,

c) az intézmény felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma,

d) a szakmai továbbképzési program megnevezése,

e) a szakmai továbbképzési program alapján megszerezhető kompetencia megnevezése,

f) a szakmai továbbképzési program óraszáma,

g) a szakmai továbbképzési program akkreditációjáról szóló határozat száma,

h) a szakmai továbbképzési program nyilvántartásba vételi sorszáma,

i) a szakmai továbbképzési program időbeli hatálya.

7/A. §18 Amennyiben a miniszter a hatósági ellenőrzés során jogszabályban vagy a határozatban foglaltaktól eltérőt tapasztal, és a jogszerű magatartás tanúsítására kitűzött határidő eredménytelenül telik el, az akkreditációt visszavonja.

7/B. §19 (1) Az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet – az akkreditálásról szóló határozat időbeli hatálya alatt – a tanulmányi kötelezettségek, vizsgakövetelmények teljesítését, a szakmai továbbképzési program sikeres befejezését tanúsítvány kiadásával igazolja.

(2) A tanúsítvány tartalmazza:

a) az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet hivatalos nevét, székhelyét, felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát,

b) a szakmai továbbképzési program akkreditációjáról szóló határozat számát,

c) a szakmai továbbképzési program helyszínét,

d) szakmai továbbképzési programban résztvevő személy természetes személyazonosító adatait,

e) a szakmai továbbképzési program megnevezését, a megszerzett ismeretek, kompetenciák felsorolását,

f) a szakmai továbbképzési program kezdetének és végének időpontját,

g) a tanórai foglalkozások számát,

h) a követelmények teljesítésének minősítését,

i) a tanúsítvány kiállításának helyét, idejét,

j) a szakmai továbbképzési programért felelős aláírását és

k) az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó szervezet bélyegzőjének lenyomatát.

8. §20 A szakmai továbbképzés lehetőségeit elsősorban az akkreditált szakmai továbbképzési programot nyújtó országos, megyei (fővárosi) intézmények, szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek biztosítják.

9. §21

A szervezett képzés finanszírozása

10. §22 (1) A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának akkreditációja díjköteles tevékenység.

(2) A szakmai továbbképzési program akkreditációja iránti eljárásért, nyilvántartásba vételéért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj összege – szakmai továbbképzési programonként –

a) 104 000 forint, amennyiben a képzési idő összóraszáma legalább 30 óra, de nem haladja meg a 60 órát,

b) 115 000 forint, amennyiben a képzési idő összóraszáma meghaladja a 60 órát, de nem haladja meg a 90 órát,

c) 132 000 forint, amennyiben a képzési idő összóraszáma meghaladja a 90 órát, de nem haladja meg a 120 órát,

d) 144 000 forint, amennyiben a képzési idő összóraszáma meghaladja a 120 órát.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell átutalással megfizetni.

(5) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza.

(6) Az igazgatási szolgáltatási díj a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) bevétele, amely az akkreditációval kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

11. §23 (1)24 A kulturális szakemberek képzéséhez a központi költségvetés továbbképzési támogatást nyújthat.

(2)–(7)25

(8) A minisztérium felügyelete alá tartozó kulturális intézmények számára nyújtott továbbképzési támogatást az intézmények éves költségvetése tartalmazza.

(9)26 A kulturális szakemberek szervezett képzésébe beszámítanak mindazok a képzési formák is, amelyek az Európai Unió által finanszírozott, és a kulturális szakemberek továbbképzésének fejlesztését segítő pályázatok eredményeként valósulnak meg és a rendelet egyéb feltételeinek megfelelnek.

12. § (1)27 A kulturális szakemberek a továbbképzési és a beiskolázási terv alapján olyan szervezett képzésben való részvételre kötelezhetők, amelynek költségeit a 11. § (9) bekezdése alapján nyújtott továbbképzési támogatás vagy az intézményi hozzájárulás fedezi. A munkavállaló eleget tehet továbbképzési kötelezettségének olyan kölcsönösen előnyös képzési formában való részvétellel, amely a munkaadói vagy központi normatív támogatásból teljes egészében nem fedezhető, amennyiben a munkavállaló azt saját hozzájárulásával kiegészíti.

(2)28 A kulturális intézmény vezetője határozza meg azokat a szervezett továbbképzési formákat, amelyekhez a továbbképzési támogatáson felül intézményi támogatást nyújt.

(3)29 A szervezett képzésben résztvevőnek az igazolatlan távolléte vagy sikertelen vizsgája miatt eredménytelen képzése költségeit meg kell térítenie a kulturális intézmény részére.

13. § (1)30 A továbbképzési támogatás felhasználható:

a) a 2. §-ban rögzített szervezett képzési formák tandíjára, részvételi díjára, vizsgadíjára,

b) a szervezett képzés költségeinek megtérítésére (tankönyv, utazás, szállás, étkezés, helyettesítési költség).

(2)31 A beiskolázási tervben nem szereplő személy nem tarthat igényt a szakmai továbbképzés költségeinek megtérítésére.

(3)32 A kiutalt összeg felhasználásáról szóló elszámolást, valamint a teljesítés tényéről szóló jelentést a tárgyévet követő év február 28-ig az Országos Széchényi Könyvtárnak kell elküldeni.

(4)33 A fel nem használt összeget az elszámolás elfogadását követően haladéktalanul vissza kell fizetni Országos Széchényi Könyvtárnak.

Vegyes és záró rendelkezések

14–15. §34

16. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

17. §35 A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet által megállapított 1–2. §-t, 3. § (2) bekezdését, 3/A. §-t, 4. § (2) bekezdését, 6–8. §-t, 10. §-t, 11. § (9) bekezdését, 12. § (1) és (3) bekezdését 2011. október 22. napján és az azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelethez36

2. számú melléklet az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelethez37

3. számú melléklet az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelethez38

1

A rendeletet a 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 9. §-át.

2

Az 1. § az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdésének b) pontja a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdését az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

9

A 4. § (6) bekezdése a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 9. § (2) bekezdését.

10

A 4. § (7) bekezdése a 12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (7) bekezdésének második és harmadik mondatát a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 9. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (8) bekezdése a 12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (8) bekezdésének f) pontja a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 9. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (10) bekezdését az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

15

A 6. § az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 6/A.§-t az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. § az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 7/A. §-t az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 8. §-a iktatta be.

19

A 7/B. §-t az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 8. §-a iktatta be.

20

A 8. § az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

21

A 9. §-t és az azt megelőző címet a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 9. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 10. § az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

23

A 11. § a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 9. § (2) bekezdését.

24

A 11. § (1) bekezdése a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 11. § (2)–(7) bekezdését a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 1. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 11. § (9) bekezdését az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 11. §-a iktatta be.

27

A 12. § (1) bekezdése az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

28

A 12. § (2) bekezdése a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 9. § (4) bekezdésének h) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 12. § (3) bekezdése az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 13. § (1) bekezdésének felvezető szövege a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 9. § (4) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 13. § (2) bekezdése a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

32

A 13. § (3) bekezdését a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 7. §-a iktatta be.

33

A 13. § (4) bekezdését a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 7. §-a iktatta be.

34

A 14–15. §-t a 25/2007. (IV. 24.) OKM rendelet 9. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 17. §-t az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 13. §-a iktatta be.

36

Az 1. számú mellékletet a 12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti melléklet számozását 3. számú mellékletre változtatva. Az 1. számú mellékletet a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 1. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

37

A 2. számú mellékletet a 12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti melléklet számozását 3. számú mellékletre változtatva. A 2. számú mellékletet a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 1. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

38

Az eredeti melléklet számozását a 12/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 8. § (2) bekezdése 3. számú mellékletre változtatta, utóbb hatályon kívül helyezte az 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelet 14. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére