• Tartalom

2000. évi CXV. törvény

2000. évi CXV. törvény

a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről és az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról1

2012.01.01.

1. § Az Országgyűlés a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodást e törvénnyel kihirdeti. (A Megállapodás megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezése 2000. június 15-én megtörtént, ennek alapján a Megállapodás a Magyar Köztársaság vonatkozásában 2000. július 1. napján hatályba lépett.)

2. § A Megállapodás szövegének hiteles magyar nyelvű fordítása a következő:

,,
Megállapodás
az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről

A jelen Megállapodást aláíró Kormányok (a továbbiakban: Felek),
– a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés keretében folytatott együttműködésük bővítésére és elmélyítésére törekedve,
– tekintettel a Felek közötti és más országokkal ápolt kereskedelmi kapcsolatok fontosságára, továbbá ezen kapcsolatok harmonikus fejlődésének elősegítésére törekedve,
– felismerve az országhatárokat átlépő bűnözés leküzdésében és a szorosabb bűnügyi együttműködés kialakításában való közös érdeket,
– meggyőződve arról, hogy a Felek országhatárait átlépő bűnözés súlyos fenyegetést jelent szuverenitásukra és a törvényes kereskedelemre, amely a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés révén hathatósan leküzdhető,
– abban a hitben, hogy az említett célkitűzés elérése érdekében a bűnüldöző hatóságok közötti, lehető legszélesebb körű együttműködés fejlesztése szükséges,
– tekintettel arra, hogy az országhatárokat átlépő bűnözés kárt okoz az érintett országok gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi érdekeiben,
– figyelemmel a Felek által már elfogadott, a kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó megállapodásokra, intézkedésekre, illetve szerződésekre, valamint a bűnüldözésről szóló más nemzetközi megállapodásokra,
a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Megállapodás alkalmazásában:
a) az ,,országhatárokat átlépő bűnüldöző és vámszervek'' kifejezés a Felek által kijelölt illetékes nemzeti hatóságokat jelenti, amelyek kijelölését a SECI2 Titkárságának meg kell erősítenie, és amelyekben történő módosítás a Titkárság értesítésével lehetséges;
b) az ,,országhatárokat átlépő bűnözés'' kifejezés a nemzetközi bűnelkövetés szervezésére, irányítására, támogatására, illetve elősegítésére irányuló jogszabálysértéseket, illetve azok kísérletét jelenti;
c) a ,,vámjogszabályok'' kifejezés a vámigazgatás által alkalmazott, az áruk behozatalára, kivitelére, átszállítására és forgalmára vonatkozó jogszabályokat jelenti, amelyek a vámokra, illetékekre, terhekre és egyéb adókra, valamint az ellenőrzött termékek országhatárokon keresztül történő mozgását érintő tilalmakra, korlátozásokra és egyéb hasonló ellenőrzésekre vonatkoznak;
d) az ,,információ'' kifejezés bármilyen formában megjelenő adatot, dokumentumot, nyilvántartást, valamint jelentést, illetve azok hiteles vagy hitelesített másolatait jelenti;
e) a ,,személy'' kifejezés bármely természetes, illetve jogi személyt jelenti;
f) a ,,személyes adat'' kifejezés bármely azonosított, illetve azonosítható természetes személyekre vonatkozó információkat jelenti;
g) a ,,vagyon'' kifejezés bármely vagyontárgyat és jogi okmányokat vagy okiratokat jelenti, amely az ezekhez fűződő jogosultságot és érdekeltséget bizonyítja;
h) az ,,ideiglenes intézkedések'' kifejezés a következőket jelenti:
1. a vagyon megváltoztatásának, az azzal való rendelkezésnek, mozgásának, illetve átruházásának ideiglenes tilalma,
2. a vagyon átmeneti megőrzését vagy ellenőrzését jelenti bíróság vagy más illetékes hatóság által kiadott határozat alapján vagy egyéb módon;
i) az ,,elkobzás'' kifejezés a bíróság vagy illetékes hatóság határozata alapján a vagyontól való megfosztást jelenti, ideértve a lefoglalást is, ahol az alkalmazható;
j) a ,,megkereső hatóság'' kifejezés az 1. Cikk a) pontjában meghatározott és a 8. Cikk 1. bekezdése alapján segítséget kérő hatóságot jelenti;
k) a ,,megkeresett hatóság'' kifejezés az 1. Cikk a) pontjában meghatározott és a 8. Cikk 1. bekezdése alapján segítségnyújtásra felkért hatóságot jelenti.

2. Cikk

A Megállapodás hatálya

1. A Felek, a jelen Megállapodásnak megfelelően, kijelölt hatóságaikon keresztül segítséget nyújtanak egymásnak az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében, felderítésében, nyomozásában, üldözésében és visszaszorításában.
2. A jelen Megállapodás nem értelmezhető úgy, hogy az korlátozza vagy bármilyen módon befolyásolja az Európai Unióról szóló Szerződés, az 1985. június 14-én kelt Schengeni Egyezmény és a Schengeni Egyezmény végrehajtásáról szóló 1990. június 19-én kelt Megállapodás alkalmazását, a nemzetközi egyezmények, a kölcsönös jogsegélyre vonatkozó egyezmények, valamint a Felek által már korábban elfogadott, a bűnüldözésről szóló egyéb nemzetközi egyezmények, illetve a Felek közötti hatályban lévő, illetve a jövőben megkötendő kölcsönös jogsegélyről szóló bármely megállapodások, egyezmények és más szerződések alkalmazását.
3. A Felek kötelesek a jelen Megállapodás szerinti segítségnyújtásra vonatkozó megkereséseknek eleget tenni a belső jogszabályaik szerint.
4. A SECI részes országok bűnüldöző hatóságai az országhatárokat átlépő bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának és üldözésének hatékonysága fokozása érdekében, rendőrségi ügyekben az ICPO-Interpol, vámügyekben a Vámügyi Világszervezet aktív tagjaiként bűnügyi információkat cserélnek és hasznosítanak, együttműködve az Interpol Főtitkárságával és a WCO-val.3

3. Cikk

A konkrét segítségnyújtás formái

1. A Felek bármelyike megkeresésre vagy saját kezdeményezésére segítséget nyújt a másik Fél számára az országhatárokat átlépő bűnözéssel kapcsolatos információk formájában.
2. A Felek bármelyike megkeresés alapján, a szükséges információk formájában segítséget nyújt belső jogszabályai kikényszerítéséhez, valamint a vámok és más közterhek pontos kiszabása érdekében.
3. A Felek bármelyike, megkeresés alapján vagy saját kezdeményezésére, segítséget nyújthat a másik Fél számára annak olyan információk átadásával, amelyek különösen a következőkre vonatkozhatnak:
a) a személy- és áruforgalom ellenőrzésének módszerei és technikái,
b) a nyomozati eszközök és technikák sikeres alkalmazása,
c) hasznosítható nyomozati cselekmények,
d) a bűncselekmények elkövetésében alkalmazott új módszerek.
4. A Felek együttműködnek:
a) tevékenységeik hatékony összehangolásának elősegítése érdekében,
b) olyan érintkezési csatornák létrehozásában és fenntartásában, amely elősegíti az információk biztonságos és gyors cseréjét,
c) amennyiben az lehetséges, bármilyen más technikai segítség kölcsönös biztosításával, amely szakmai, tudományos és műszaki ismeretek átadását jelentheti,
d) új berendezések, illetve eljárások vizsgálatában és kipróbálásában, valamint
e) egyéb olyan közigazgatási ügyben, mely időről időre közös fellépést tesz szükségessé,
f) az ellenőrzött szállítások módszereinek alkalmazásában a részes Felek belső jogszabályaival összhangban.
5. A Felek megkeresésre tájékoztatják egymást arról, hogy az egyik Fél területéről exportált árukat a másik Fél területére jogszerűen importálták-e. A tájékoztatásnak, erre irányuló kérés alapján, tartalmaznia kell az áruk vámkezelésekor alkalmazott vámeljárást.
6. Megkeresés alapján a megkeresett Fél, lehetőségeihez és a rendelkezésére álló erőforrásaihoz mérten, valamint belső jogszabályainak megfelelően, az alábbiakra vonatkozó információkat biztosítja:
a) azokról a személyekről, akik a megkereső hatóság ismeretei szerint országhatárokat átlépő bűncselekményt követtek el vagy ilyen bűncselekmény elkövetésével gyanúsítottak, különös tekintettel az utazó bűnelkövetőkre;
b) olyan szállított vagy tárolt árukról, amelyekről a megkereső hatóság gyanítja, hogy az jogellenesen jutott be az állam területére; valamint
c) olyan szállítóeszközökről, amelyekről gyanítható, hogy a megkereső Fél államterületén bűncselekmények elkövetéséhez használják.
7. A Felek megkeresésre vagy saját kezdeményezésre minden olyan tevékenységre vonatkozó információt átadnak egymásnak, amelyekről az országhatárokat átlépő bűncselekmények elkövetésére lehet következtetni. Olyan esetekben, amelyek lényeges kárt okozhatnak az egyik Fél gazdaságában, közegészségügyében, közbiztonságában, vagy más, hasonló fontos érdekét súlyosan károsítanák, az ilyen információt, amennyiben az lehetséges, a Felek megkeresés nélkül is megküldik egymásnak.
8. A Felek, belső jogszabályaikkal összhangban, segítséget nyújtanak egymásnak ideiglenes intézkedések alkalmazásával, és olyan eljárásokban, amelyeknek tárgya a vagyontárgyak és jövedelmek, és/vagy az országhatárokat átlépő bűncselekmények eszközeivel kapcsolatosak.
9. A Felek, belső jogszabályaiknak megfelelően:
a) rendelkezhetnek a jelen Megállapodás szerinti segítségnyújtás eredményeként a vagyontárgyak, jövedelmek és eszközök ellenőrzése során elkobzott vagyontárgyakról, jövedelmekről és eszközökről;
b) átadhatják a másik Félnek az elkobzott vagyontárgyakat, jövedelmeket és eszközöket vagy az azok értékesítéséből származó ellenértéket a közösen meghatározott feltételek szerint.

4. Cikk

Az információk titkossága és a személyes adatok
védelme

1. A jelen Megállapodás értelmében átadott információkat a megkereső hatóságnak ugyanolyan bizalmasan kell kezelnie, mint amit a birtokában lévő hasonló információk esetében alkalmaz.
2. Az Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló Egyezmény (Európa Tanács, ETS 108. számú megállapodása, Strasbourg, 1981. január 28.) rendelkezéseinek sérelme nélkül, a jelen Megállapodás értelmében átvett személyes adatokat legalább ugyanolyan védelemben kell részesíteni, mint amilyet az adatot átadó Fél biztosított.
3. A jelen Megállapodás alapján átadott információk kizárólag a jelen Megállapodásban foglalt célokra használhatók fel. Amennyiben a megkereső hatóság az információkat ezektől eltérő célra kívánja felhasználni, ideértve egy másik államnak való átadását, akkor ehhez az információkat átadó megkeresett hatóság előzetes írásbeli hozzájárulását kell megszereznie. Az ilyen felhasználás ezt követően az átadó hatóság által meghatározott feltételekkel lehetséges.
4. A megkeresett Fél eltérő rendelkezése hiányában, a 3. bekezdés rendelkezései nem képezik akadályát az információk felhasználásának az adott, országhatárt átlépő bűncselekmények elkövetése miatt a későbbiekben indított bírósági, illetve közigazgatási eljárás során. A Felek a bizonyítékaikat rögzítő jegyzőkönyveikben, jelentéseikben és tanúvallomásokban, valamint a bírósági eljárás és vádemelés során felhasználhatják bizonyítékként a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően átadott információkat és beszerzett okmányokat. Az információt átadó illetékes hatóságot ezen felhasználásról előzetesen tájékoztatni kell.

5. Cikk

Felelősség és jogvédelem a jogosulatlan, illetve helytelen adatkezelés esetén

1. Mindegyik Fél belső jogszabályaival összhangban felel az egyéneknek a SECI Központba továbbított adatok jogi, illetve ténybeli hibái által okozott kárért.
2. A sérelmet szenvedett személy kizárólag azon Fél ellen indíthat kártérítési eljárást, melynek területén a kár bekövetkezett. A károsultnak az érintett SECI állam belső jogszabályai szerint illetékességgel rendelkező bíróságához kell fordulnia.
3. A károsulttal szemben egyik Fél sem hivatkozhat a belső joga szerint őt terhelő felelőssége elhárítása érdekében arra a tényre, hogy a helytelen adatokat egy másik Fél adta át számára. Amennyiben ezen jogi, illetve ténybeli hibákra tévesen közölt adatok, illetve a jelen Megállapodásban rögzített kötelezettségek betartásának egy vagy több Fél részéről való elmulasztása, illetve jogosulatlan vagy helytelen továbbítás miatt került sor, az érintett Fél megkeresésre köteles megtéríteni a kártérítésként kifizetett összeget, feltéve, hogy a károkozás szerinti államterületen ezt az adatot a Fél nem a jelen Megállapodás megsértésével használta fel.

6. Cikk

Iratok és okmányok

1. Megkeresés alapján, a megkeresett hatóság hiteles példányokat biztosít az országhatárokat átlépő bűncselekményekkel kapcsolatos iratokról, okmányokról és egyéb anyagokról.
2. Amennyiben a megkereső hatóság nem kér kifejezetten eredeti vagy másolati példányokat, a megkeresett hatóság bármilyen formában készült számítógépes információkat is megküldhet. A megkeresett hatóságnak ugyanakkor a számítógépes információk értelmezéséhez, illetve felhasználásához szükséges minden információt is meg kell küldenie.
3. A megkeresett hatóság beleegyezésével, a megkereső hatóság által kijelölt hivatalos személyek a megkeresett hatóság hivatalos helyiségeiben megvizsgálhatják az országhatárokat átlépő bűncselekményekre vonatkozó információkat és azokról másolatokat készíthetnek, illetve azokból kivonatokat készíthetnek.

7. Cikk

Tanúk és szakértők

1. A megkeresett hatóság tisztviselője felhatalmazást kaphat arra, hogy a felhatalmazás keretein belül, a jelen Megállapodással összefüggő ügyekben szakértőként vagy tanúként megjelenjen a megkereső Fél államában lefolytatott közigazgatási, illetve bírósági eljárásban és iratokat, okmányokat, illetve egyéb anyagokat vagy azok másolatait benyújtsa. A megjelenésre való felkérésnek pontosan tartalmaznia kell azt, hogy milyen ügyben, milyen minőségben és milyen jogcímen kívánják a tisztviselő szakértőként vagy tanúként történő megjelenését.
2. A megkereső Fél kötelessége megtenni minden szükséges intézkedést az ilyen tisztviselők személyes biztonságának megóvása érdekében a jelen Cikk 1. bekezdése alapján az adott állam területén való tartózkodásuk ideje alatt. Ezen tisztviselők útiköltségét és napidíját a megkereső Fél köteles viselni.

8. Cikk

Megkeresések megküldése

1. A jelen Megállapodás szerinti megkereséseket a kijelölt hatóságoknak kell közvetlenül megtenniük írásban és angol vagy a megkeresett hatóságok által elfogadott más nyelven. A megkeresés teljesítése szempontjából hasznosnak tartott információkat csatolni kell a megkereséshez. Sürgős esetekben szóbeli megkeresés is tehető és elfogadható, de azt 48 órán belül írásban is meg kell erősíteni. Minden Félnek ki kell jelölnie egy központi nemzeti kapcsolattartó pontot a megkeresések továbbítására és fogadására, és továbbítani kell a kapcsolattartó részletes adatait a Központ Titkárságán keresztül.
2. A megkeresésnek a következőket kell tartalmaznia:
a) a kijelölt hatóságok nevét, valamint a megkeresést kérő munkatársaik nevét,
b) az ügy, illetve az eljárás jellegét, ideértve a vonatkozó jogszabályokat,
c) a rövid tényállást és az országhatárokat átlépő jogszabálysértést,
d) az igényelt segítségnyújtás formáját,
e) a megkeresés okát és az információ tervezett felhasználását,
f) az adott ügyben érintett személyek nevét és címét a nemzetközi személyazonossági okmányaiknak megfelelően, ha ezek ismertek.

9. Cikk

Megkeresések teljesítése

1. A megkeresett hatóság minden tőle telhető intézkedést megtesz a megkeresés teljesítése érdekében, továbbá arra törekszik, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket biztosítsa.
2. Amennyiben a megkeresett hatóság egymaga nem tudja teljesíteni a megkeresést, lépéseket kell tennie a belső jogszabályaival összhangban annak teljesítése érdekében akként, mintha saját nevében járna el, és erről tájékoztatja a megkereső hatóságot.
3. A megkeresett hatóság, amennyiben az lehetséges és a belső jogszabályokkal összhangban van, lefolytatja vagy megengedi a megkereső hatóságnak, hogy az lefolytassa a megkeresés teljesítése érdekében szükséges vizsgálatokat, ellenőrzéseket, tényfeltáró vizsgálatokat, illetve egyéb nyomozati cselekményeket, ideértve a szakértők, tanúk és az országhatárokat átlépő bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható személyek kihallgatását is.
4. Az összehangolt fellépés elősegítése érdekében a megkereső hatóságot, kérésére, előre tájékoztatják a megkeresés teljesítése érdekében sorra kerülő lépések időpontjáról és helyéről.
5. Megkeresés alapján a megkeresett hatóság, ha ez lehetséges és a saját joga megengedi, a lehető legteljesebb mértékben engedélyezi a megkereső hatóság tisztviselőinek jelenlétét a megkeresett hatóság területén a megkeresés teljesítésének segítése érdekében.
6. A megkeresett hatóság a kérelmet az abban megjelölt módon hajtja végre, amennyiben a megkeresett Fél belső joga nem tiltja azt.

10. Cikk

Kivételek

1. Amennyiben a megkeresett hatóság megítélése szerint a segítségnyújtás sértené szuverenitását, biztonságát, a közérdeket vagy más hasonló fontos nemzeti érdekét, illetve nem lenne összeegyeztethető a belső jogszabályaival, úgy elutasíthatja vagy megtagadhatja a segítségnyújtást, illetve azt bizonyos feltételek vagy előírások teljesítésétől teheti függővé.
2. Ha a megkereső hatóság a megkeresett hatóság hasonló megkeresését nem tudná teljesíteni, erre a megkeresésben fel kell hívnia a figyelmet. Az ilyen megkeresések teljesítése a megkeresett hatóság belátásától függ.
3. A megkeresett hatóság elhalaszthatja a segítségnyújtást, ha az egy államában folyamatban lévő nyomozást, büntetőeljárást vagy egyéb eljárást hátrányosan befolyásolna. Ilyen esetben a megkeresett hatóságnak egyeztetnie kell a megkereső hatósággal annak eldöntése érdekében, hogy a megkeresett hatóság által előírt kikötések, illetve feltételek mellett lehetséges-e a segítségnyújtás.
4. Amennyiben a megkeresés nem teljesíthető, a megkereső hatóságot erről haladéktalanul értesíteni kell és a megkeresés elhalasztásának vagy elutasításának okairól tájékoztatni kell. A megkereső hatóságnak meg kell továbbá küldeni az ügy továbbvitele szempontjából fontos körülményekre vonatkozó tájékoztatást.

11. Cikk

Költségek

1. A Felek általában lemondanak a jelen Megállapodás végrehajtása során felmerült költségeik megtérítésére vonatkozó minden igényről, a tanúkkal kapcsolatos kiadások, a szakértői díjak, valamint a nem kormányzati alkalmazásban álló fordítók és tolmácsok költségeinek kivételével.
2. Amennyiben a megkeresés teljesítése jelentős vagy rendkívüli kiadást tesz szükségessé, a hatóságoknak egyeztetniük kell egymással a megkeresés teljesítésének feltételeit, illetve a költségek viselésének módját.

12. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtása

1. Ezennel Közös Együttműködési Bizottság kerül felállításra Bukarestben, amely a Felek kijelölt hatóságainak képviselőiből áll úgy, hogy a Bizottságban minden egyes Fél egy szavazati joggal rendelkezik. Az ICPO-Interpol és a Vámügyi Világszervezet egy-egy képviselője állandó megfigyelőként működik közre a Közös Együttműködési Bizottság munkájában. A Közös Együttműködési Bizottság évente legalább egyszer, a közös egyetértéssel megállapított napirendben szereplő helyen és időben ülésezik.
2. A Közös Együttműködési Bizottság többek között
a) biztosítja a jelen Megállapodás megfelelő végrehajtását,
b) megvizsgálja az alkalmazásából eredő összes kérdést,
c) megteszi a jelen Megállapodás tárgyát érintő együttműködéshez szükséges intézkedéseket,
d) véleménycserét folytat az együttműködéssel kapcsolatban kölcsönös érdeklődésre számot tartó szempontokról, ideértve a jövőbeni intézkedéseket és azok erőforrásait,
e) javaslatokat tesz a célkitűzések megvalósítására.
3. A SECI Központ legfelsőbb szintű intézményi testületének számító Közös Együttműködési Bizottság saját maga állapítja meg működési szabályzatát közös egyetértés alapján.
4. A Közös Együttműködési Bizottság a jelen Megállapodás és a SECI Központ hatékony működése érdekében egyeztet az olyan meghatározó nemzetközi szervekkel, mint például az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UNECE), az Egyesült Nemzetek Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODCCP), a WCO, az Interpol és az Europol.

13. Cikk

A Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés Regionális Központja az Országhatárokat Átlépő Bűnözés Leküzdésére (SECI Központ)

1. A SECI Központ Bukarestben, Romániában kerül felállításra.
2. A SECI Központ a Felek által mielőbb elfogadásra kerülő, majd a jelen Megállapodáshoz csatolandó és abba beépítendő Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban működik majd.
3. A SECI Központ tevékenységét a Közös Együttműködési Bizottság hangolja össze.

14. Cikk

Alkalmazás

A jelen Megállapodás minden egyes Fél államának területén alkalmazandó.

15. Cikk

A vitás kérdések rendezése

Két vagy több Fél között, vagy egy Szerződő Fél és a Központ között a jelen Megállapodás értelmezésével, illetve alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vita esetén az érintett Felek kötelesek egyeztetni és szükség esetén alávetik magukat a Közös Együttműködési Bizottság döntésének és megfelelő lépésének.

16. Cikk

Hatálybalépés és megszűnés

1. A jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amikor három Fél értesíti a letéteményest a jelen Megállapodás hatálybaléptetéséhez szükséges belső jogi előírások teljesítéséről.
2. A SECI olyan részes államai vonatkozásában, amelyek a jelen Megállapodáshoz annak hatálybalépését követően csatlakoznak, a jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amikor az adott állam a csatlakozás megerősítéséről, elfogadásáról vagy jóváhagyásáról szóló okirat megküldésével erről a letéteményest értesíti.
A SECI részes államain kívüli más állam csak a SECI részes államok egyetértésen alapuló döntése alapján csatlakozhat a jelen Megállapodáshoz annak hatálybalépését követően. Az ilyen államok vonatkozásában a jelen Megállapodás az azt követő hónap első napján lép hatályba, amikor az adott állam a csatlakozás megerősítéséről, elfogadásáról vagy jóváhagyásáról szóló okirat megküldésével erről a letéteményes értesíti.
3. A jelen Megállapodás letéteményese Románia Kormánya. A letéteményes tájékoztatja a Feleket az 1. és 2. bekezdésekben foglalt értesítésekről, valamint a jelen Megállapodás hatálybalépéséről.
4. A jelen Megállapodást bármelyik Fél bármikor felmondhatja a letéteményes értesítésével, ez utóbbi pedig erről hiteles másolatot juttat el minden egyes Félhez. A felmondás az erről szóló értesítéstől számított három hónap múlva lép hatályba. A felmondás időpontjában folyamatban lévő eljárásokat azonban a jelen Megállapodás rendelkezéseinek megfelelően teljesíteni kell.

17. Cikk

Módosítások

1. A Felek bármelyike javasolhatja a jelen Megállapodás módosítását. A módosítási javaslatokat a letéteményeshez kell eljuttatni, ez utóbbi továbbítja azokat a Felekhez.
2. A Felek a lehető leghamarabb kötelesek értesíteni a letéteményest a jelen Megállapodás módosítási javaslatainak elfogadásáról.
3. A 2. bekezdéssel összhangban, közös egyetértés alapján elfogadott módosítások a 16. Cikkben foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.
4. Amennyiben a letéteményes egy módosítási javaslattal szembeni tiltakozásról értesül, a módosítás nem fogadható el, és az nem léphet hatályba.

A jelen Megállapodás egyetlen angol nyelvű eredeti példánya a letéteményes Románia Kormányánál kerül letétbe helyezésre, mely ennek hiteles példányát juttatja el minden egyes Félhez.

Annak tanúbizonyságául, hogy a Kormányaik által hivatalosan felhatalmazott alulírott Felek aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Romániában, Bukarestben, 1999. május 26-án.

(Aláírások)

Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) országhatárokon átlépő bűnözés leküzdésére létrehozott Regionális Központjának (SECI Központ) Szervezeti és Működési Szabályzata

1. A Központ célkitűzései
1.1. Hatékony közös szervezet kialakítása a SECI Központban, amely biztosítja a részes államok számára és egymás között az információt.
1.2. Összekötő tisztjeik útján a Felek együttműködnek az országhatárokat átlépő bűnözés felismerésében, megelőzésében, nyomozásában és az ellene való harcban információk és dokumentumok cseréje és a Megállapodásban meghatározott más megfelelő tevékenységek formájában.
1.3. Segítségnyújtás az országhatárokat átlépő bűncselekmények ellen indított, folyamatban lévő vám- és bűnügyi nyomozásokhoz.
1.4. Olyan kérdések meghatározása, tanulmányozása és az ezekre vonatkozó javaslatok előterjesztése, amelyek a régióban zajló bűnügyi együttműködés minőségére kihatással vannak.
1.5. Az ICPO-Interpollal és a Vámügyi Világszervezettel való kapcsolattartás összehangolása a párhuzamosságok csökkentése érdekében, valamint a már létező, illetve kidolgozás alatt álló különböző programok hatékonyságának növelése érdekében.

2. A Központ tevékenysége
2.1. A SECI Központ tevékenységét az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, a SECI keretében létrejött Megállapodással összhangban fejti ki.
2.2. A SECI Központ az ICPO-Interpol és a Vámügyi Világszervezet által szabályozott eljárásokat és műszaki rendszerét alkalmazza az országhatárokat átlépő bűncselekmények vonatkozásában a Közös Együttműködési Bizottság által megállapított információkategóriák átadásához, tárolásához, megkereséséhez, visszakereséséhez és elemzéséhez.
2.3. A SECI Központ ad hoc munkamegbeszéléseket szervez, továbbá a helyzettől függően és a belső jognak megfelelően operatív tevékenységeket is támogat a részes államokban azok kérésére.
2.4. A SECI Központba kinevezett összekötő tisztek kinevezése, illetve visszahívása érdekében a Felek írásban értesítik a SECI Központ Igazgatóját, aki ezt követően értesíti a Közös Együttműködési Bizottságot.

3. Állandó Megfigyelők
3.1. Az Állandó Megfigyelők státuszát a Közös Együttműködési Bizottság hagyja jóvá.

4. A Központ jogállása
4.1. A SECI Központ jogállását a SECI Közös Együttműködési Bizottság és a székhely állam közötti megállapodás szabályozza. Ez a megállapodás foglalkozik a személyzet és az általa használt helyiségek kiváltságaival és mentességeivel, illetve a fogadó ország által biztosítandó szolgáltatásokkal, védelemmel és egyéb intézkedésekkel.

5. A Központ szervezete és működése
5.1. A szervezet felépítése és személyzete
5.1.1. A Központ Igazgatóját a Megállapodást aláíró Felek kijelölt képviselői közül választja meg a Közös Együttműködési Bizottság kétharmados többséggel, kétéves időtartamra. Az Igazgató felel a SECI Központ teljes személyzetének irányításáért és munkájuk megszervezéséért. Az Igazgató újabb megválasztása is kétharmados többséggel, második alkalommal pedig egyhangú szavazással hosszabbítható meg újabb kétéves időtartamra. Az Igazgató megbízatását a Közös Együttműködési Bizottság megfelelő indokkal, kétharmados többségű döntéssel megszüntetheti.
5.1.2. A SECI Központ stratégiai tervét (jövőképét, célkitűzéseit és tevékenységének főbb elveit) az Igazgatóval egyeztetve a Közös Együttműködési Bizottság határozza meg.
5.1.3. A részes országok összekötő tiszteket (vámügyi, rendőri és határőrizeti attasékat) küldhetnek a SECI Központba.
5.1.4. A SECI Központ épületét és annak fenntartását a fogadó ország biztosítja. A (műszaki és adminisztratív) kisegítő személyzetet a fogadó ország és igény szerint a tagállamok biztosítják.
5.2. Költségviselés
5.2.1. A SECI Központ költségvetésének finanszírozásáért viselt felelősséget a Közös Együttműködési Bizottság állapítja meg.
5.2.2. A finanszírozás, a költségvetési tervezés és a kiadások ellenőrzésének rendszerét a Közös Együttműködési Bizottság dolgozza ki, és hagyja jóvá.
5.2.3. A SECI Központ Igazgatójának fizetését a SECI Központ költségvetéséből kell biztosítani a Közös Együttműködési Bizottság által meghatározott kereteken belül. Az összekötő tisztek fizetését a küldő államnak kell biztosítania.''

3. §4 Magyarország a jelen Megállapodásban részes Felekkel folytatott együttműködése során, a Megállapodásnak Magyarország tekintetében történő hatálybalépését követően, a Megállapodásnak a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó rendelkezéseit – figyelemmel a Megállapodás 2. Cikk 2. bekezdésében foglaltakra – a következők szerint alkalmazza:

a)5 Magyarország a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó megkeresések esetében és azok teljesítése során az 1994. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, Strasbourgban, 1959. április 20-án aláírt Európai Egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyve (a továbbiakban: Egyezmény) rendelkezéseit alkalmazza, amennyiben a jelen Megállapodásban részes Felek ezen Egyezménynek részesei.

b)6 Azon államok esetében, amelyek nem részesei az a) pontban hivatkozott Egyezménynek, Magyarország a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó megkeresések és azok teljesítése során Magyarország és ezen államok között létrejött kétoldalú bűnügyi jogsegélyről szóló szerződések rendelkezéseit alkalmazza.

c)7 Azon államok esetében, melyek nem részesei az a) pontban hivatkozott Egyezménynek, és nincs Magyarország és ezen államok között hatályban a b) pontban meghatározott kétoldalú nemzetközi szerződés, Magyarország a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó megkeresések és azok teljesítése során a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseit alkalmazza.

4. §8 A vámigazgatási ügyekben külföldről érkező megkereséseket a vámhatósághoz kell továbbítani, amely a magyar jogszabályok és a Megállapodás rendelkezései alapján teljesíti azokat.

5–6. §9

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2000. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2)10 E törvény végrehajtásáról a rendészetért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. november 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. november 22. A törvényt a 2011: LVI. törvény 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte az Egyezmény hatálybalépésével egyidejűleg.

2

SECI – A Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés angol nyelvű elnevezésének rövidítése.

3

WCO – A Vámügyi Világszervezet angol nyelvű nevének rövidítése.

4

A 3. § nyitó szövegrésze a 2011: CCI. törvény 199. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § a) pontja a 2011: CCI. törvény 199. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § b) pontja a 2011: CCI. törvény 199. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § c) pontja a 2011: CCI. törvény 199. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § a 2006: CIX. törvény 89. § (1) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5–6. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 462. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 7. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 170. § (6) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére