• Tartalom

2000. évi CXVIII. törvény

2000. évi CXVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2001.01.01.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló – módosított – 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 41/1999. (V. 7.) OGY határozatban, a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról, valamint az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról szóló 52/1999. (VI. 3.) OGY határozatban, továbbá az állampolgárok személyi jövedelemadójának 1%-ából képzett 1999. évi költségvetési keret elosztásáról szóló 80/1999. (X. 22.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésének végrehajtását – a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül –

a) 3 237 447,2 millió forint, azaz hárommillió-kettőszázharminchétezer-négyszáznegyvenhét egész kettőtized millió forint bevétellel,

b) 3 565 766,4 millió forint, azaz hárommillió-ötszázhatvanötezer-hétszázhatvanhat egész négytized millió forint kiadással, és

c) 328 319,2 millió forint, azaz háromszázhuszonnyolcezer-háromszáztizenkilenc egész kettőtized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdése szerint a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződések szerinti esedékességeknek megfelelően 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

72 471,3 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) javára,

3426,5 millió forint összegű forinthitel-törlesztést teljesített a belföldi hitelezők javára,

423 783,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

15 431,5 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

399 332,3 millió forint összegben vásárolt vissza forint államkötvényeket a belföldi és külföldi hitelezőktől.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül rendkívüli visszafizetésként 1999-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 900,6 millió forint összegben vásárolt vissza rubel-követelések megvásárlását fedező államkötvényeket az MNB-től,

b) 648,9 millió forint összegben vásárolt vissza a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvényeket az MNB-től,

c) 1978,0 millió forint összegben vásárolt vissza konszolidációs államkötvényeket belföldi hitelezőktől,

d) 196 289,4 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített az MNB javára,

e) 11 047,0 millió forint összegű devizahitel-törlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 6. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül az 1999-ben befolyt privatizációs bevételt a pénzügyminiszter

a) 928,0 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására,

b) 1288,0 millió forint összegben a rubel-követelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 5784,0 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére

használta fel.

(4) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény 21. §-ában adott felhatalmazás alapján az 1999-ben képződött pénzbevonási nyereséget a pénzügyminiszter

a) 204,4 millió forint összegben a kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos kötvények visszavásárlására,

b) 283,7 millió forint összegben rubel-követelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására,

c) 1273,9 millió forint összegben MNB-vel szemben fennálló devizahitel törlesztésére

használta fel.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-a c) pontjában megállapított és az e törvény 3. §-ának (3) bekezdése szerint adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevételek nélküli hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 1999-ben a pénzügyminiszter

a) 311 846,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 24 472,3 millió forint értékben devizahiteleket vett fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1999-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 495 648,9 millió forint összegű forint-államkötvényt értékesített,

b) 527 480,0 millió forint értékben deviza-államkötvényeket értékesített,

c) 102 180,0 millió forint értékben külföldi devizahitelt vett fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter – a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 7276,5 millió forint összegben bocsátott ki államkötvényeket és 262 243,4 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 66. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Útalap 1998. december 31-én fennálló adósságát – 1999. január 1-jei hatállyal – az államadósság terhére 21 154,0 millió forint összegben átvállalta.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulások és egyes közoktatási feladatok kiegészítő állami támogatása, valamint az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő – önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett – elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM–BM. R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulások országosan összesített jogcímenkénti összegét, továbbá az egyes közoktatási feladatok ellátásához nyújtott kiegészítő állami támogatás országos összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.2

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 746,1 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás-előirányzatokról, valamint amelyek intézményátadás következtében 113,8 millió forint összegben nem jogosultak a támogatásra, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 38,8 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM–BM. R. tartalmazza.3

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatás előirányzatainak – figyelemmel az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolására – a helyi önkormányzatokat a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3939,1 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1439,4 millió forint,

c) az a)–b) pontban meghatározottak egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1999. év után előírt tartozása 2499,7 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapott kiegészítő támogatási előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe – figyelembe véve az átengedett személyi jövedelemadó kiegyenlítésének a normatív állami hozzájárulásokkal összefüggő elszámolását is –, összesen 34,6 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM–BM. R. tartalmazza.4

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 75,4 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 14,2 millió forintot – az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálata alapján – a PM–BM. R. önkormányzatok szerint részletezi.5

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 17. §-ának (1) bekezdése alapján – figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára 12,1 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint 63,1 millió forint összegű központosított támogatás visszafizetése terheli, ebből az Állami Számvevőszék által megállapított jogtalanul igénybe vett összeg 0,7 millió forint, amelyek önkormányzatok szerinti részletezését a PM–BM. R. tartalmazza. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján – a kötelező lemondások elmaradása miatt – 224,1 millió forint céltámogatási és 25,6 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.6

(7) Az (5)–(6) bekezdésben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15. nap. A kapcsolódó kamat mértékének megállapítására az Áht. 64. §-ának (4), (6), (9) bekezdéseit kell alkalmazni. Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 126. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2000. március 25. napjától keletkezik.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a PM–BM. R.-ben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 ,,Önkormányzatok előző évről származó befizetései'', valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 ,,Különleges bevételek'' bevételi számlájára, az Áht. 64. §-ának (8) bekezdése alapján a Kincstár útján intézkedjen a központi költségvetést megillető követelés érvényesítéséről.

(9) Azon önkormányzatok számára, amelyek – saját elszámolásuk alapján – pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstár útján a támogatást – 462,8 millió forintot – 2000. május 8-án átutalta.

(10) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM–BM. R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, amely összeget az előző évi költségvetés kiegészítése címén kell elszámolni.

9. § (1) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 4. számú melléklet részletezi.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatok 1999. évi címzett és céltámogatási előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatok céljellegű decentralizált támogatásai előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának a központi költségvetésben rendelkezésre álló maradványa 40 376,1 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4619,5 millió forint, a céljellegű decentralizált támogatás maradványa 2343,5 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1999. december 31-én fennálló tartozása az 1999. évben kapott előlegből 64,4 millió forint. Ezen összeget a Kincstár a 2000. évi nettó finanszírozás keretén belül számolja el.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1999. évi CV. törvény (a továbbiakban: 1998. évi Zárszámadási Törvény) 8. §-ának (3)–(4) és (6) bekezdéseiben előírt összesen 3854,3 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 3999,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a pénzügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1998. évi Zárszámadási Törvény 8. §-ának (8) bekezdése szerint biztosítsa.

12. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításai előirányzatai teljesítését a 10. számú melléklet szerint.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az állami vagyon utáni részesedés és az adóskonszolidációs követelések értékesítésének ellenértéke címén előirányzott 30 000,0 millió forint összegű befizetésének teljesítéséhez részben a hozzárendelt vagyonból származó bevételeket is felhasználta, a Költségvetési Törvény 6. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az ÁPV Rt. a Richter Gedeon Rt. TB alapok tulajdonában lévő részvénycsomagjának zártkörű értékesítés keretében a vásárlást megelőző egy hónap átlagos tőzsdei árfolyamán történő kivásárlására 22 684,0 millió forintot fordított.

13. § Az egyházi intézményfenntartókat összesen 826,0 millió forint kiegészítő támogatás illeti meg a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 13. alcím, 2. Egyházi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása jogcím-csoport előirányzata terhére 2000. december hónapban.

14. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.

15. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG, AZ ÁLLAMI KÖVETELÉSEK KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

16. § (1) A Kincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló követelések állománya 1999. december 31-én 33 380,2 millió forint, amelyből 1615,9 millió forint kölcsön típusú, 31 764,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1998. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt 42 527,8 millió forint összegű követelés 1999. év során a következők miatt változott:

a) az 1999. év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 340,9 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8091,3 millió forintot tettek ki,

b) a felszámolásokhoz kapcsolódó követelés-bejelentési díj, a jogerős bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál elszámolt veszteségek, valamint felszámolási eljárás során kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként 379,3 millió forinttal csökkent a követelésállomány,

c) az Országgyűlés korábbi döntése, az adóskonszolidációban vállalt feltételek teljesítése, illetve csődeljárás keretében ún. kényszeregyezség eredményeként a követelés-állomány 336,1 millió forinttal csökkent.

(3) Az Országgyűlés elfogadja, hogy a (2) bekezdés a) pontjában részletezett befizetéseken felül, e követelésekhez kapcsolódva 1999. évben bevételt jelentett a központi költségvetésnek

a) 52,2 millió forint mozgó járadék,

b) 94,2 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

17. § Az Országgyűlés mentesíti az Északmagyar Téglaipari Részvénytársaságot (a továbbiakban: ÉT Rt.) az Állami Fejlesztési Bank és az Észak-magyarországi Tégla és Cserépipari Vállalat, Mályi között, 1984. május 30-án megkötött, és a jogutódok (Állami Fejlesztési Intézet, annak megszűnését követően a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Államkincstár) által többször módosított szerződés alapján a központi költségvetés felé fennálló 72,5 millió forint állami kölcsön-, továbbá az ehhez kapcsolódó kamattartozásai megfizetése alól.

18. § Az Országgyűlés jóváhagyja a megszűnt Állami Fejlesztési Intézet Részvénytársaságnak 96 823 240,0 forint adótartozás megfizetésének az elengedését.

19. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a központi költségvetés terhére finanszírozott ellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként

a) az Egészségbiztosítási Alapnak a központi költségvetés 2650,0 millió forintot megtérítsen,

b) a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek 370,0 millió forintot visszautaljon.

20. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Tb. 1999. évi zárszámadási törvény) megállapításra kerülő 1126,0 millió forint többletet a Nyugdíjbiztosítási Alap a központi költségvetésnek visszautalja.

(2) Az Országgyűlés a Tb. 1999. évi zárszámadási törvényben megállapított hiányából az Egészségbiztosítási Alapnak 44 031,0 millió forintot a KESZ hitelállományából elengedi.

21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény 20. §-ának (2) bekezdése alapján 1016,0 millió forintot 2000. december 31-ig térítsen meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ,,Nem az Alapot terhelő ellátások'' elszámolási számla javára.

22. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a Magyar Távirati Iroda Rt. az 1998. évben a központi költségvetés általános tartalékából az országgyűlési és önkormányzati választásokkal kapcsolatos többletkiadásai fedezetére kapott támogatásból 32,9 millió forintot a központi költségvetésnek utaljon vissza.

HARMADIK RÉSZ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

23. § (1) Az államháztartásról szóló – módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

,,
2/A. § Az állami költségvetést (a továbbiakban: költségvetés) a központi kormányzat költségvetése (a továbbiakban: központi költségvetés), a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és az elkülönített állami pénzalapoknak költségvetései alkotják.''

(2) Az Áht. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § ,,A központi költségvetés alkotja az államháztartás központi szintjét.''

(3) Az Áht. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § ,,Az államháztartás részét képező társadalombiztosítás a társadalom közös – biztosítási és szolidaritási elvek alapján működő – kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszere. Az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerét a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap költségvetései alkotják (a továbbiakban: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetése).''

(4) Az Áht. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § ,,A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.''

(5) Az Áht. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § ,,(1) Az Országgyűlés az állami költségvetésről és annak végrehajtásáról törvényt alkot.
(2) A költségvetés, illetve zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell dönteni az alrendszerek költségvetési többleteinek rendeltetéséről, illetve jóváhagyni azok költségvetési hiánya finanszírozásának módját.''

(6) Az Áht. 31/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

31/A. § ,,Az Országgyűlés a költségvetési törvényben az alapok, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését alaponként, bevételeiket és kiadásaikat jogcímenként, illetve – amennyiben az alap működéséről szóló törvény a jogcímek megválasztását az alappal rendelkező hatáskörébe utalja – összevont jogcímenként állapítja meg.''

(7) Az Áht. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § ,,Az Országgyűlés a költségvetési törvénnyel hatalmazza fel a Kormányt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.''

(8) Az Áht. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

34. § ,,(1) Ha a költségvetési törvényt azon év január 1-jéig, amelyre az szól, az Országgyűlés nem alkotta meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról törvényt alkothat, amelyben felhatalmazást ad a Kormánynak, hogy a központi költségvetés, az alapok, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak bevételeit folytatólagosan beszedhesse, kiadásait teljesítse és meghatározza, hogy milyen intézkedéseket tehet.''

(9) Az Áht. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

38. § ,,(1) A Kormány rendelkezik az általános tartalékkal, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében képzett tartalékaival és – ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik – a céltartalékokkal.
(2) A céltartalék olyan, a költségvetésben meghatározott előirányzat, amely évközi központi (kormányzati) intézkedés fedezetéül szolgál az adott alrendszerben, s amelynek célját és rendeltetését egyidejűleg meghatározták, azonban az előirányzat fejezet, cím, alcím szerinti felhasználásának megoszlása a költségvetési törvény elfogadásakor még nem ismert.''

(10) Az Áht. 41. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

41. § ,,(1) A Kormány pótköltségvetési törvényjavaslatot köteles az Országgyűlés elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az alrendszerek költségvetései tervezett egyenlegét – a 38/A. § alapján végrehajtott intézkedések ellenére is – tartósan és jelentősen veszélyeztetik.
(2) A Kormány pótköltségvetési törvényjavaslatot köteles az Országgyűlés elé terjeszteni akkor is, ha a költségvetésben előirányzott általános tartalékot, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzott tartalékát felhasználták az adott alrendszerben, és a költségvetési törvényben megállapított források nem elégségesek a kiadási előirányzatok fedezésére.''

(11) Az Áht. 45. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

45. § ,,(1) Ha az Országgyűlés a költségvetési törvényt azon év január 1-jéig, amelyre szól, nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról külön törvényt nem hozott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló törvény a hatályát vesztette, akkor a Kormány jogosult a költségvetést megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai vonatkozásában az ellátásoknál felmerülő kiadások – teljesítésére.''

(12) Az Áht. 48. §-ának b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyminiszter)

,,b) gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról, az előirányzatoknak a tervezettől jelentősen eltérő teljesülése esetén a Kormánynál intézkedést kezdeményez,''

,,d) javaslatot tesz az általános tartalék és a céltartalék, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak tartalékai és céltartalékai felhasználására,''

(13) Az Áht. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

50. § ,,A pénzügyminiszter április 15-éig – az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb június 30-áig – elkészíti és a Kormány elé terjeszti a következő három évre vonatkozó gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fő irányait és a költségvetési tervezés fő kereteit meghatározó költségvetési irányelveket.''

(14) Az Áht. 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

51. § ,,(1) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője a felügyelete alá tartozó fejezet és a hatáskörébe tartozó alap költségvetésének, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelői alaponként az egészségügyi, valamint a szociális és családügyi miniszter közreműködésével elkészített társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének részletes tervezetét a költségvetési irányelvek szerint állítja össze.''

(15) Az Áht. 52. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

52. § ,,(1) A Kormány a költségvetési törvény utolsó költségvetési évében szeptember 30-áig – ha az az országgyűlési képviselők általános választásának éve legkésőbb október 31-éig – benyújtja az Országgyűlésnek a következő egy vagy több éves – az e törvény 7. §-ának (3) bekezdése szerinti, költségvetési évenként meghatározott előirányzatokat tartalmazó – költségvetési törvényjavaslatát, és ehhez tájékoztatási céllal az államháztartás helyzetét bemutató összefoglaló táblázatokat, mérlegeket mellékel. A fejezeti részletező táblázatokat és ezek szöveges indokolásait október 15-ig – az országgyűlési képviselők általános választásának évében legkésőbb november 15-ig – kell az Országgyűlésnek benyújtani.
(2) Az Országgyűlés megtárgyalja a költségvetés bevételeit és kiadásait fejezetenként, alaponként, valamint társadalombiztosítási pénzügyi alaponként és összességükben. A tárgyalás során november 30-ig az Országgyűlés határozatában összegszerűen meghatározza a fejezetek, az alapok, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételi és kiadási főösszegét, a hiány, illetve a többlet mértékét.
(3) A november 30-ig meghozandó határozat elfogadása után a költségvetési törvényjavaslat vitájában a benyújtott módosító javaslatok a többlet vagy hiány mértékét és a (2) bekezdés szerint meghatározott fejezeti, alaponkénti és társadalombiztosítási pénzügyi alaponkénti bevételi és kiadási főösszegeket nem változtathatják meg.''

(16) Az Áht. 52. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg kiegészül a következő (6) bekezdéssel:

,,(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelői a költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 10 napon belül kincstári költségvetést készítenek a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre és az alapokra vonatkozóan, 20 napon belül pedig meghatározzák a részletes előirányzatok (elemi költségvetés) elkészítéséhez szükséges további keretszámokat.
(6) Amennyiben az Országgyűlés a költségvetési törvényt olyan időpontban fogadja el, hogy a (4)–(5) bekezdésben foglaltak a költségvetési év első munkanapjáig nem teljesíthetők, a pénzügyminiszter az átmeneti időszakban teljesíthető kiadásokat a Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban foglalt előirányzatok alapján állapítja meg.''

(17) Az Áht. a következő 53/A. §-sal egészül ki:

,,
53/A. § (1) Ahol jogszabály éves költségvetési törvényről, illetve éves költségvetési törvényjavaslatról rendelkezik, az alatt a több évre vonatkozó költségvetési törvényt, illetve költségvetési törvényjavaslatot is érteni kell.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései nem érintik az éves gazdálkodás és beszámolás szabályait.''

(18) Az Áht. 86. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(8) A költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek tájékoztatásul be kell mutatni a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozóan öt évre, a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozóan ötven évre szóló előrejelzést.''

(19) Az Áht. 109/K. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

,,(9) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az önkormányzati közfeladatok ellátása érdekében a kincstári vagyon részben vagy egészben ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – ide nem értve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 107. §-ának (7) bekezdése szerinti eljárás alá tartozó ingatlanokat – a 108. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően egyedi határozattal döntsön.''

(20) Az Áht. a következő 118/A. §-sal egészül ki:

,,
118/A. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetéséről, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlés részére legalább a 116. § 2., 7., 8., 9., 10. pontja szerinti mérlegeket a szöveges indoklással együtt be kell mutatni.''

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak
2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény módosítása

24. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény (a továbbiakban: TbKtv.) 1. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegzéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó]

,,a) bevételi főösszegét 1 749 091,0 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 791 402,0 millió forintban,''

(állapítja meg.)

(2) A TbKtv. 3. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés az E. Alap)

,,a) bevételi főösszegét 756 683,0 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 798 994,0 millió forintban''

(állapítja meg.)

(3) A TbKtv. 4. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi szöveg jelölése (1) bekezdésre változik:

,,(2) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás kiadása a 6. § (1) bekezdésében meghatározott kiadásokkal kapcsolatban kifizetett összegek előirányzatot meghaladó többletével teljesülhet túl.
(3) Az 1. § (1) bekezdésében és a 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg és hiány a (2) bekezdésben szabályozottak szerint túlteljesülhet.''

(4) A TbKtv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § ,,(1) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 12. kiemelt előirányzat Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka az E. Alapból finanszírozott, költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél az 1999-ben megvalósult létszámcsökkenéssel összefüggő áthúzódó kifizetések, valamint a 2000. évben megvalósuló létszámcsökkenésekkel összefüggő, a Kormány rendeletében meghatározott feltételek szerinti egyszeri személyi kifizetések fedezetére szolgál.''

(5) A TbKtv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátások előirányzaton belül – ide nem értve a 12. kiemelt előirányzat Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások céltartaléka és a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés kifizetése előirányzatát – az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével átcsoportosíthat.''

(6) A TbKtv. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az E. Alap 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 10. kiemelt előirányzat Fekvőbeteg-szakellátás kiadási előirányzatra ugyanezen alcím 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás és 5. előirányzat-csoport Gyógyászati segédeszköz támogatás kiadási előirányzatok terhére – indokolt esetben – átcsoportosítást hajtson végre.''

(7) A TbKtv. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző kiadások előirányzata az 1999. évben utalványozott, azonban fedezethiány miatt a 2000. évben teljesült 61,1 millió forintos kifizetés összegével túlléphető.''

a) Bevételek 1. Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek cím előirányzata 1 733 898,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Társadalombiztosítási járulékbevételek előirányzata 1 085 517,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék bevétel előirányzata 246 169,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (2% nélkül) előirányzata 222 219,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 1 554 083,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 172 816,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, a Társadalombiztosítási Alapok bevételei összesen 1 749 091,0 millió forintra változik;

b) Kiadások 2. cím Társadalombiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 1 755 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, és egyidejűleg a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, a Társadalombiztosítási Alapok kiadásai összesen 1 791 402,0 millió forintra változik.

a) Bevételek 1. cím Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek előirányzata 751 294,3 millió forintra, az 1. cím, 1. alcím a Munkáltatói egészségbiztosítási járulék előirányzata 376 823,7 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím Biztosítotti egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, az 1. cím, 2. alcím, 1. előirányzat-csoport Biztosított által fizetett egészségbiztosítási járulék előirányzata 85 189,0 millió forintra, a Járulékbevételek, hozzájárulások összesen 659 930,3 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím Központi költségvetési hozzájárulások előirányzata 86 742,0 millió forintra, az 1. cím, 6. alcím, 6. előirányzat-csoport Központi költségvetésből pénzeszközátadás előirányzata 46 642,0 millió forintra, az Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen 756 683,0 millió forintra változik;

b) Kiadások 2. cím Egészségbiztosítási ellátások kiadásai előirányzata 781 709,7 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím Természetbeni ellátások előirányzata 554 963,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport Gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 373 745,4 millió forintra, a 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport Gyógyszertámogatás előirányzata 152 000,0 millió forintra változik, a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás előirányzat-csoport kiegészül a 14. kiemelt előirányzat Egyszeri keresetkiegészítés 14 942,0 millió forint előirányzattal, az Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen 798 994,0 millió forintra változik.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény módosítása

25. § (1) A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 2000. évi költségvetési törvény) 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés a 2000. évi központi költségvetés)

,,a) kiadási főösszegét – a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások nélkül – 3 902 606,3 millió forintban, azaz hárommillió-kilencszázkettőezer-hatszázhat egész háromtized millió forintban,
b) bevételi főösszegét – a 3. § szerinti hitelfelvételből és állampapírok értékesítéséből származó bevételek nélkül – 3 506 374,6 millió forintban, azaz hárommillió-ötszázhatezer-háromszázhetvennégy egész hattized millió forintban,''

(állapítja meg.)

(2) A 2000. évi költségvetési törvény 6. §-ának (12) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(A privatizációs tartalék a következő célokra használható fel:)

,,o) az állam vagyonpolitikai tevékenységét támogató intézkedésekre a Kormány döntése alapján, válsághelyzetek megszüntetésére.''

(3) A 2000. évi költségvetési törvény 6. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(13) Az ÁPV Rt. a privatizációs tartalék (12) bekezdés k) pontja szerinti igények rendezését fedező államkötvények feletti részének legfeljebb 90%-át, a privatizációért felelős miniszter és a pénzügyminiszter egyetértésével a Priv.tv. 23. §-ának (2) bekezdése szerinti részvényekben tarthatja. Amennyiben a részvények aránya a privatizációs tartalékból történő kifizetések, illetve részvényárfolyam-változások következtében meghaladja a 90%-ot, az ÁPV Rt. év végére köteles az előírt arányt helyreállítani.''

(4) A 2000. évi költségvetési törvény 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

34. § ,,(1) A Kormány által 2000. évben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az e törvény 1. §-ának a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 2,5%-át, ezen belül a készfizető kezesség mértéke ennek 50%-át.''

(5) A 2000. évi költségvetési törvény 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A Hitelgarancia Rt. által vállalt készfizető kezesség állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 85 000,0 millió forintot.''

a) a X. Miniszterelnökség fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím kiegészül a 64. Millenáris Kht. támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal, a 65. Természet és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány támogatása jogcím-csoporton 1500,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 1500,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 12. Tartalékok cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím előirányzata 23 424,8 millió forintra változik. A fejezet kiegészül továbbá a 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. ÁPV Rt. tartalékának átmeneti feltöltése a Richter Gedeon Rt. tulajdonrész ideiglenes értékesítési tilalma miatt alcímen 60 300,0 millió forint összegű előirányzattal, a 2. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése többletfeladatainak fedezetére 10 500,0 millió forint összegű előirányzattal, a 3. Magyar Fejlesztési Bank Rt. tőkejuttatása (tőketartalékba helyezéssel) alcímen 25 000,0 millió forint előirányzattal, valamint a 4. ÁPV Rt. tartalékának feltöltése a Tokaj Kereskedőház Rt. tőkejuttatása alcímen 1500,0 millió forint összegű előirányzattal. A X. fejezet összesen kiadási előirányzata 166 981,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 40 768,8 millió forintra változik;

b) a XI. Belügyminisztérium fejezet, 6. Határőrség cím, 1. Határőrség Országos Parancsnokság és szervei alcím támogatási előirányzata 4361,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1117,4 millió forintra, a 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Beruházás alcím, 5. Tűzoltógépjármű fecskendő beszerzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 1444,5 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 4. Központi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 1444,5 millió forintra, ugyanezen cím 2. Ágazati célfeladatok alcím, 1. Gépjármű-korszerűsítési program jogcím-csoport támogatási előirányzata 162,2 millió forintra, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások kiemelt előirányzata 162,2 millió forintra változnak. A cím továbbá kiegészül a 15. Nem állami szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben dolgozók egyszeri juttatása alcímen 545,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzaton 545,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XI. fejezet 1–19. címeinek kiadási előirányzata 221 885,7 millió forintra, a támogatási előirányzata 193 495,4 millió forintra változik. A 23. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai cím, 2. Központosított előirányzatok alcím kiegészül a 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcím-csoporton 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal. A 23. cím kiadási előirányzata összesen 450 167,5 millió forintra, a XI. fejezet kiadási előirányzata összesen 672 053,2 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 193 495,4 millió forintra változik;

c) a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 6. MH egészségügyi intézetek cím támogatási előirányzata 7936,3 millió forintra, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzata 3197,5 millió forintra, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzata 1188,6 millió forintra, a XIII. fejezet kiadási és támogatási előirányzatai összesen 189 580,8 millió forintra változnak;

d) a XVII. Közlekedési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 41. Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program jogcím-csoport támogatási előirányzata 9800,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 9800,0 millió forintra változik, a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata megszűnik. A XVII. fejezet kiadási előirányzata összesen 213 365,1 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 124 696,1 millió forintra változik;

e) a XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Alapítványok támogatása alcím, 2. Illyés Közalapítvány támogatása jogcím támogatási előirányzata 1701,1 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzata 1701,1 millió forintra változik. A XVIII. fejezet kiadási előirányzata összesen 33 732,5 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 28 871,6 millió forintra változik;

f) a XIX. Szociális és Családügyi Minisztérium fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Ágazati célelőirányzatok alcím kiegészül a 32. Szociális ágazatban dolgozók egyszeri juttatása jogcím-csoporton 165,0 millió forint támogatási előirányzattal, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 121,3 millió forint kiadási előirányzattal és a 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton 43,7 millió forint kiadási előirányzattal, valamint a 33. Szociális ágazatban dolgozó egyszeri juttatásának tartaléka jogcím-csoporton 640,0 millió forint támogatási előirányzattal, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzaton 640,0 millió forint kiadási előirányzattal. A XIX. fejezet 1–15. cím kiadási előirányzata összesen 46 427,0 millió forintra, támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik. A XIX. fejezet kiadási előirányzata összesen 374 157,0 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 30 081,1 millió forintra változik;

g) a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 8. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése jogcím-csoport támogatási előirányzata 854,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 854,0 millió forintra, ugyanezen alcím 10. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcím-csoport támogatási előirányzata 2112,9 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 2112,9 millió forintra, továbbá a 11. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsőoktatás) jogcím-csoport támogatási előirányzata 1195,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport 5. Egyéb működési célú támogatások, kiadások kiemelt előirányzati kiadási előirányzata 1195,0 millió forintra változik;

h) a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 18. Felsőfokú szakirányú képzés, továbbképzés jogcím-csoport támogatási előirányzata 458,0 millió forintra, az 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzat kiadási előirányzata 458,0 millió forintra, a XXI. fejezet kiadási előirányzata összesen 101 626,9 millió forintra, a támogatási előirányzata összesen 55 989,8 millió forintra változik;

i) a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 20. Fogyasztáshoz kapcsolt adók cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata 1 104 700,0 millió forintra, a 21. Lakosság költségvetési befizetései cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata 682 405,1 millió forintra, a 23. Költségvetési befizetések cím, 1. Központi költségvetési szervek alcím előirányzata 31 295,6 millió forintra, a 26. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz cím, 2. Egészségbiztosítási Alap támogatása alcím kiadási előirányzata 46 642,0 millió forintra változik. A 30. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek cím, 1. Osztalékbevételek alcím, 1. ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel jogcím-csoport előirányzata megszűnik. A XXII. fejezet kiadási előirányzata összesen 488 584,1 millió forintra, a bevételi előirányzata összesen 2 952 253,5 millió forintra változik;

j) a XLI. Az államadósság költségvetési elszámolásai fejezet, 7. Kamatbevételek cím, 2. Forintkövetelések kamatbevétele alcím, 7. ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény kamata előirányzat megszűnik. A XLI. fejezet bevételi előirányzata összesen 96 915,9 millió forintra változik.

(7) A 2000. évi költségvetési törvény 5. számú melléklete a következő 15. A szociális és gyermekjóléti feladatellátásban dolgozók egyszeri keresetkiegészítése jogcímmel, 5000,0 millió forint kiadási előirányzattal egészül ki, a Központosított előirányzat összesen 18 806,1 millió forintra változik, az Igénybevétel feltételei pedig ,,A támogatás igénybevételét kormányrendelet szabályozza'' szöveggel egészül ki.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 63. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány 1250,0 millió forintot csoportosított át a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 4. MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség alcímről a X. Miniszterelnökség fejezet, 13. Kormányzati rendkívüli kiadások cím, 1. Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelés alcímre.

27. § Ez a törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

28. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 6. §-ának (2) bekezdése,

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CIX. törvény végrehajtásáról szóló törvényre az e törvény hatálybalépését megelőző szabályokat kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 2000. évi CXVIII. törvényhez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
csoport-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Elő-
irány-
zat
csoport-
név

FEJEZET

1999. évi
törvényi módosított
előirányzat

1999. évi teljesítés

Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS


20TV118A_1

 

1

 

 

 

Országgyűlés Hivatala

 

 

1

 

 

 

Országgyűlés hivatali szervei

 

 

 

6 484,3

 

 

6 555,4

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

320,5

 

 

432,3

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

3 265,5

 

 

3 266,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

1 019,9

 

 

1 011,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 584,1

 

 

1 665,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

9,0

 

 

19,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

38,8

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

281,1

 

 

839,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

400,0

 

 

553,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

11,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

245,2

 

 

2,0

 

4

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Megalakuló Országgyűlési bizottságok kiadásai

 

12,0

 

12,0

2,9

 

8,4

 

 

2

 

 

 

EU-integrációs felkészülés kiadásai

 

45,0

 

45,0

26,4

 

 

3

 

 

 

EU Tanács, EU Parlament, NATO konferenciák

 

20,0

 

20,0

 

 

4

 

 

 

150 éves a parlamenti demokrácia évfordulójával kapcsolatos kiadásokra

 

 

 

 

3,1

 

 

6

 

 

 

Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

45,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1–4. cím összesen:

6 881,8

320,5

6 561,3

7 447,1

471,1

6 563,8

 

5

 

 

 

Közbeszerzések Tanácsa

 

 

 

29,4

 

 

29,1

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

234,7

 

 

330,4

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

89,5

 

 

89,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

35,3

 

 

33,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

123,5

 

 

236,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

12,5

 

 

14,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

3,3

 

 

2,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5. cím összesen:

264,1

234,7

29,4

392,8

330,4

29,1

 

6

 

 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása

 

86,1

 

 

86,1

 

7

 

 

 

Pártok támogatása

 

 

1

 

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

1

 

 

 

FIDESZ-Magyar Polgári Párt

 

578,4

 

 

572,7

 

 

 

2

 

 

 

Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt

 

351,9

 

 

348,5

 

 

 

3

 

 

 

Magyar Szocialista Párt

 

687,5

 

 

680,4

 

 

 

4

 

 

 

Szabad Demokraták Szövetsége

 

268,7

 

 

266,1

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Igazság és Élet Pártja

 

213,2

 

 

211,1

 

 

2

 

 

 

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Munkáspárt

 

66,4

 

 

65,8

 

 

 

4

 

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

 

41,4

 

 

41,0

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Demokrata Fórum

 

86,2

 

 

78,5

 

 

 

6

 

 

 

Magyar Demokrata Néppárt

 

27,9

 

 

27,6

 

8

 

 

 

Társadalmi önszerveződések támogatása

 

 

1

 

 

 

Társadalmi és karitatív feladatok támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

Társadalmi és karitatív szervezetek működési támogatása

 

317,0

 

 

314,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

 

 

 

 

 

 

 

 

közcélú felhasználása

 

173,2

 

 

173,2

 

 

 

 

 

 

 

 

6–8. cím összesen:

2 897,9

 

 

2 865,9

 

10

 

 

 

Magyar Rádió támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire

 

2 666,4

 

 

2 834,9

 

 

 

2

 

 

 

Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatása

 

441,4

 

 

437,1

 

 

 

3

 

 

 

Magyar Rádió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre

 

 

 

 

52,7

 

11

 

 

 

Magyar Televízió támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire

 

4 809,0

 

 

4 626,2

 

 

 

2

 

 

 

Magyar Televízió létszámcsökkentésével kapcsolatos egyszeri kifizetésekre

2 433,1

 

12

 

 

 

Duna Televízió műsorterjesztési költségeire

 

1 257,5

 

 

1 124,0

 

 

 

1

 

 

 

Duna Televízió műsorterjesztési költségeire

 

1 257,5

 

 

1 124,0

 

14

 

 

 

Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása

 

1 218,9

 

 

1 207,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10–14. cím összesen:

10 393,2

 

 

12 715,0

 

 

 

 

 

 

 

 

I. fejezet összesen:

20 437,0

555,2

6 590,7

23 420,8

801,5

6 592,9

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG


20TV118A_2

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

 

246,4

 

 

350,8

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

14,5

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

96,4

 

 

211,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

36,4

 

 

40,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

96,9

 

 

114,4

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

3,0

 

 

2,0

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

13,7

 

 

17,8

 

 

2

 

 

 

Köztársasági Elnök Katonai Irodája

 

 

 

6,7

 

 

6,7

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1,5

 

 

1,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

0,7

 

 

0,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

4,5

 

 

4,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

0,6

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

2

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Állami kitüntetések

 

107,9

 

 

107,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. fejezet összesen:

361,0

 

361,0

394,2

20,0

357,5

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG


20TV118A_3

 

1

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

655,2

 

 

648,8

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

8,5

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

258,0

 

 

257,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

97,0

 

 

97,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

167,1

 

 

164,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

11,5

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

22,0

 

 

14,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

5,0

 

 

11,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

106,1

 

 

105,9

 

 

 

 

 

 

 

 

III. fejezet összesen:

655,2

 

655,2

651,1

20,0

648,8

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA


20TV118A_4

 

1

 

 

 

Országgyűlési Biztos Hivatala

 

 

 

557,5

 

 

552,0

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

1,8

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

305,6

 

 

305,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

117,3

 

 

116,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

122,1

 

 

145,2

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

0,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

12,5

 

 

19,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. fejezet összesen:

557,5

 

557,5

588,5

4,6

552,0

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK


20TV118A_5

 

1

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

 

2 285,4

 

 

2 243,7

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

4,1

 

 

8,6

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 190,9

 

 

1 150,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

446,7

 

 

416,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

341,0

 

 

325,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

5,0

 

 

5,5

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

1,0

 

 

4,8

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

65,0

 

 

96,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

116,0

 

 

123,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

2,0

 

 

4,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

123,9

 

 

96,3

 

2

 

 

 

Továbbképzési Intézet és Üdülő

 

 

 

49,6

 

 

68,4

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

33,4

 

 

53,2

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

22,9

 

 

37,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

9,8

 

 

13,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

33,1

 

 

49,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

2,0

 

 

12,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

15,2

 

 

11,2

 

3

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

EU-hoz való csatlakozás programja

 

 

 

1

 

 

 

ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés

 

100,0

100,0

 

23,2

23,2

 

 

 

 

 

 

 

 

V. fejezet összesen:

2 473,5

138,5

2 335,0

2 364,9

89,8

2 312,1

VI. BÍRÓSÁGOK


20TV118A_6

 

1

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

 

 

25 380,1

 

 

27 379,7

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

2 262,4

 

 

2 480,0

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

16 889,8

 

 

16 204,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

6 479,6

 

 

5 853,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

3 345,3

 

 

4 122,7

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

11,0

 

 

15,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

300,0

 

 

206,1

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

125,3

 

 

958,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

576,5

 

 

711,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

56,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

515,0

 

 

2 134,2

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzat

 

 

 

2 723,5

 

 

447,0

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

218,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

86,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

97,0

 

 

27,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

358,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

1 962,8

 

 

3

 

 

 

Gyermektartásdíjak állami megelőlegezésével kapcsolatos elszámolások

 

140,0

9,0

131,0

74,2

28,9

131,0

 

 

4

 

 

 

Ágazati célfeladatok

 

 

 

1

 

 

 

Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

 

50,0

 

50,0

34,4

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. fejezet összesen:

30 856,0

2 571,4

28 284,6

30 192,1

2 715,0

28 007,7

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE


20TV118A_7

 

1

 

 

 

Ügyészségek

 

 

 

 

11 006,9

 

 

10 898,0

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

21,5

 

 

21,0

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

6 299,7

 

 

6 407,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

2 505,5

 

 

2 442,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

730,1

 

 

895,1

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

20,5

 

 

10,8

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

30,4

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

61,9

 

 

46,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

163,0

 

 

158,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

42,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

1 247,7

 

 

890,1

 

2

 

 

 

Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

 

 

 

118,1

 

 

118,1

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

0,5

 

 

18,8

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

80,6

 

 

77,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

29,7

 

 

29,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

8,3

 

 

25,2

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. fejezet összesen:

11 147,0

22,0

11 125,0

11 024,0

70,2

11 016,1

X. MINISZTERELNÖKSÉG


20TV118A_8

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

 

 

 

2 355,0

 

 

2 749,7

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

0,4

 

 

394,4

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 503,9

 

 

1 488,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

561,7

 

 

535,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

285,4

 

 

1 027,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

4,4

 

 

27,7

 

 

2

 

 

 

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság

 

 

 

2 081,7

 

 

2 697,9

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

309,4

 

 

594,2

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

368,7

 

 

375,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

140,5

 

 

144,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 033,7

 

 

1 489,4

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

1,5

 

 

7,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

16,0

 

 

24,5

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

486,1

 

 

509,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

151,0

 

 

130,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

6,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

225,6

 

 

695,0

 

2

 

 

 

Magyar Közigazgatási Intézet

 

 

 

68,3

 

 

182,3

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

14,2

 

 

127,1

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

45,7

 

 

96,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

16,5

 

 

31,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

18,3

 

 

107,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

2,0

 

 

24,2

 

3

 

 

 

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

 

 

1

 

 

 

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

 

 

 

1 255,5

 

 

1 331,1

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

10,0

 

 

32,9

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

624,2

 

 

726,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

243,4

 

 

269,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

331,0

 

 

324,4

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

0,6

 

 

1,3

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

7,9

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

53,3

 

 

51,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

9,0

 

 

2,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

4,0

 

 

6,4

 

 

2

 

 

 

Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás

 

 

 

489,6

 

 

756,7

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

1 778,2

 

 

1 490,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 630,2

 

 

1 197,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

53,8

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

 

 

 

1,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

320,0

 

 

208,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

23,3

 

 

35,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

294,3

 

 

578,7

 

 

3

 

 

 

Állami feladatellátással összefüggő elhelyezési feladatok

 

 

 

567,0

 

 

403,5

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

141,8

 

 

86,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

183,4

 

 

132,9

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

400,4

 

 

248,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

125,0

 

 

76,9

 

4

 

 

 

Üdülők

 

 

9

 

 

 

Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

 

 

 

1,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

 

0,1

 

9

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

16,0

 

 

73,5

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

17,7

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

10,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

4,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2,0

 

 

43,7

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

499,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

12,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

98,9

 

 

2

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

3

 

 

 

Világbanki segély a 2000. évi dátumváltás probléma megoldására

 

 

 

 

11,7

11,7

 

 

 

12

 

 

 

Svéd–Magyar Európa tanulmányok képzési program

 

 

 

 

45,0

 

 

 

14

 

 

 

Modernizációs és Integrációs Program támogatása

 

137,0

 

137,0

107,9

 

76,2

 

 

 

15

 

 

 

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása

 

30,0

 

30,0

30,0

 

30,0

 

 

 

17

 

 

 

X–400-as rendszer üzemeltetése

 

100,0

 

100,0

100,1

 

100,0

 

 

 

18

 

 

 

Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása

 

100,0

 

100,0

29,5

 

13,8

 

 

 

41

 

 

 

Bős–Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása

97,5

 

97,5

52,4

8,0

13,5

 

 

 

42

 

 

 

Balaton Fejlesztési Tanács működésének támogatása

 

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

 

 

 

43

 

 

 

Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása

 

90,0

 

90,0

90,0

 

90,0

 

 

 

52

 

 

 

PHARE HU–9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje

 

579,0

579,0

 

253,3

253,3

 

 

 

53

 

 

 

PHARE HU–9503 Közigazgatás reformja

 

415,0

415,0

 

184,6

184,6

 

 

 

54

 

 

 

Állami vezetők egészségügyi ellátása

 

50,0

 

50,0

41,7

 

50,0

 

 

 

56

 

 

 

EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása

100,0

 

100,0

 

 

0,8

 

 

 

57

 

 

 

Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása

 

95,0

 

95,0

49,0

 

75,0

 

 

 

58

 

 

 

Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása

 

20,0

 

20,0

20,0

 

20,0

 

 

 

59

 

 

 

Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai

 

250,0

 

250,0

117,6

110,3

89,2

 

 

 

60

 

 

 

Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása

 

515,0

 

515,0

358,7

 

463,3

 

 

 

61

 

 

 

2000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára

 

325,0

 

325,0

21,1

 

98,1

 

 

 

62

 

 

 

Hajnalcsillag Közalapítvány, Pázmány Péter Egyetem, Stefánium, Oktatási

 

 

 

 

 

 

 

Központ Építmény

 

 

 

 

200,0

 

200,0

 

 

 

63

 

 

 

Magyarország 2000. tanácskozás előirányzat-maradvány elszámolásához

 

 

 

 

5,7

 

 

6

 

 

 

Beruházási célprogramok

 

 

 

1

 

 

 

Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése

 

450,0

 

450,0

 

 

161,6

 

 

 

2

 

 

 

Kormányzati távközlési célprogram

 

216,8

 

216,8

0,5

 

147,1

 

 

 

3

 

 

 

EXPO'96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi,

 

 

 

 

 

 

 

ingatlanhasznosítási feladatok

 

300,0

 

300,0

0,6

0,6

 

 

7

 

 

 

Fejezeti tartalék

 

330,1

 

330,1

 

 

49,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1–9. cím összesen:

13 313,5

3 264,0

10 049,5

12 931,0

3 410,2

9 884,9

 

 

10

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Iroda

 

 

1

 

 

 

Kormányzati Ellenőrzési Iroda

 

 

 

324,7

 

 

321,5

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

13,9

 

 

15,6

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

164,2

 

 

169,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

62,0

 

 

65,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

80,4

 

 

59,7

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

1,6

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

–6,0

 

 

48,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

2,0

 

 

1,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

36,0

 

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

EU-hoz való csatlakozás programja

 

 

 

 

1

 

 

 

ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatással fedezett része

 

7,0

 

7,0

 

 

7,0

 

 

 

 

2

 

 

 

ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

segéllyel fedezett része

 

286,0

286,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. cím összesen:

631,6

299,9

331,7

346,5

15,6

328,5

 

11

 

 

 

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

 

 

1

 

 

 

Nemzetbiztonsági Hivatal

 

 

 

4 821,7

 

 

4 767,6

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

37,8

 

 

150,1

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

2 585,4

 

 

2 589,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

992,8

 

 

913,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

715,5

 

 

786,8

 

 

 

 

5

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

 

 

 

 

0,4

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

41,9

 

 

66,9

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

52,9

 

 

74,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

77,7

 

 

0,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

 

 

 

11,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

447,1

 

 

475,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

30,0

 

 

15,0

 

 

2

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

4 547,9

 

 

4 496,7

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

120,0

 

 

51,7

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

1 505,8

 

 

1 505,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

574,8

 

 

521,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

2 086,8

 

 

2 089,7

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

 

 

 

9,3

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

22,8

 

 

22,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

37,6

 

 

45,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

420,1

 

 

251,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

20,0

 

 

19,0

 

 

3

 

 

 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

 

 

 

7 500,6

 

 

7 500,0

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

90,0

 

 

216,5

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

 

3 684,6

 

 

3 620,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

 

1 405,1

 

 

1 380,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

1 200,1

 

 

1 208,2

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási költségvetés

 

 

145,3

 

 

31,9

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

 

385,0

 

 

395,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

100,0

 

 

72,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

 

20,0

 

 

30,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb központi beruházás

 

906,1

 

 

388,7

 

 

 

 

5

 

 

 

Lakástámogatás

 

35,0

 

 

35,0

 

 

4

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Speciális eszközök fejlesztése

 

2 486,3

 

2 486,3

 

 

2 425,1

 

 

 

 

 

 

 

 

11. cím összesen:

19 791,5

435,0

19 356,5

16 454,0

526,4

19 189,4

 

12

 

 

 

Tartalékok

 

 

1

 

 

 

Költségvetés általános tartaléka

 

52 257,1

 

 

2

 

 

 

Céltartalékok

 

 

 

1

 

 

 

Végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret

 

2 500,0

 

13

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

1

 

 

 

Eximbank Rt. és MEHIB Rt. tőkeemelése

 

 

 

 

1 250,0

 

 

 

 

 

 

 

 

X. fejezet összesen:

88 493,7

3 998,9

29 737,7

30 981,5

3 952,2

29 402,8

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. december 5.

2

Lásd az 1/2001. (I. 15.) PM - BM együttes rendeletet.

3

Lásd az 1/2001. (I. 15.) PM - BM együttes rendeletet.

4

Lásd az 1/2001. (I. 15.) PM - BM együttes rendeletet.

5

Lásd az 1/2001. (I. 15.) PM - BM együttes rendeletet.

6

Lásd az 1/2001. (I. 15.) PM - BM együttes rendeletet.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére