• Tartalom
Oldalmenü

2000. évi CXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2007.01.01.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből adódó 1999. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 570 215 millió (egymillió-ötszázhetvenezer-kettőszáztizenöt millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 616 782 millió (egymillió-hatszáztizenhatezer-hétszáznyolcvankettő millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 46 567 millió (negyvenhatezer-ötszázhatvanhét millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 1999. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számú melléklete, az 1999. évi összevont működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását

a) 916 706 millió (kilencszáztizenhatezer-hétszázhat millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 915 580 millió (kilencszáztizenötezer-ötszáznyolcvan millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 1126 millió (egyezeregyszázhuszonhat millió) forint többlettel

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet az Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 28. § (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi költségvetési hozzájárulás többlete.

(3) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet összegét az Ny. Alap a központi költségvetésnek 2000. december 31-ig visszautalja.

3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1332 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 966 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák, amelyből 14 millió forint az előző évek elkülönített tartalékaként kezelt előirányzat-felhasználás.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 647 millió forint, összesen 1979 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire.

4. § Az Ny. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását

a) 653 509 millió (hatszázötvenháromezer-ötszázkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 701 202 millió (hétszázegyezer-kettőszázkettő millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 47 693 millió (negyvenhétezer-hatszázkilencvenhárom millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány összegéből 3529 millió forintot az 1997. évben értékesített vagyonelemekből származó számviteli tartalékként kimutatott költségvetési pénzmaradvány, 133 millió forintot a 6. § (3) bekezdés b) pontjában elrendelt befizetés fedez. A fennmaradó 44 031 millió forint összegű hiány rendezésére az 1999. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1586 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1041 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 77 millió forint előirányzat-maradványból

a) 1530 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire,

b) 133 millió forint befizetését a működési kiadások terhére az Alap javára 2000. december 31-i hatállyal.

7. § Az E. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 5. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 11. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetésből finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos működési költségek megtérítése az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 880 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál 1500 millió forint volt.

9. §2

10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként

a) az Ny. Alap a központi költségvetésnek 370 millió forintot visszautaljon,

b) a központi költségvetés az E. Alapnak 2650 millió forintot megtérítsen.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 9. § (2) bekezdésében előírt vagyonértékesítési kötelezettség az Ny. Alapnál 49 449 millió forintra, az E. Alapnál 24 386 millió forintra teljesült,

b) a vagyon értékesítése során keletkezett és a KT. 9. § (2) bekezdésében meghatározott módon elszámolt bevételi többlet mindkét Alapnál az 1999. évi ellátások fedezetére bevonásra került.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 8. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő nyugdíj-megállapítás, illetve -emelés 600 millió forint összegének a nyugellátás címen történő felhasználását az Ny. Alapból és az E. Alapból finanszírozott nyugellátások részeként.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a működésre fordított kiadásokból

aa) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásának teljesítése 376 millió forint,

ab) az egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési rendszerének fejlesztéséhez rendelt kiadások teljesítése 669 millió forint;

b) a KT. 11. § (3) bekezdése alapján a központosított intézményi kiadás teljesítése 1402 millió forint;

c) a KT. 12. §-a alapján a világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel címen történt teljesítés – az előző évi maradvány-felhasználásával és az évközi zárolással – az Ny. Alapnál 1666 millió forint, az E. Alapnál 1913 millió forint.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 39. § (6) bekezdése alapján az APEH járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben

aa) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 385 millió forintot, az E. Alap a működési kiadásaiból 1252 millió forintot pénzeszközátadásként,

ab) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 800 millió forintot, az E. Alap a működési kiadásaiból 200 millió forintot a társadalombiztosítás informatikai feladatainak előirányzatából-átcsoportosítással,

ac) a tárgyi feltételek biztosítására az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Kormány által előírt mértékű ingatlan kezelői jogának átadását, valamint vagyonmegosztásként az eszközök átadását

teljesítette;

b) a KT. 12/A. §-a alapján az Ny. Alap 801 millió forintot, az E. Alap 613 millió forintot adott át az APEH részére.

15. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 15. §-ában foglalt rendelkezés teljesült.

16. § Az Ny. Alap és az E. Alap befektetett eszközei állományának tételes kimutatását a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.

17. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a 9. számú melléklet részletezi.

18. § Az Országgyűlés

a) elfogadja, hogy társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 11/A. § (2) bekezdése alapján átutalt összegek felhasználása 1999-ben megtörtént;

b) elengedi az AT 11/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a tényadatok alapján történt bevételmegosztás és az a) pont szerint felhasznált összegek 20 778 millió forint különbözetének pénzügyi teljesítését.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a tb. 1998. évi zárszámadási törvény 24. §-a szerinti pénzforgalmi rendezési kötelezettségének az E. Alap 3113 millió forint összegben 1999. december 31-ig eleget tett, a 46 millió forint további rendezési kötelezettség teljesítési határidejét 2000. december 31-ben állapítja meg.

20. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 3. és az 5. számú melléklet szerint.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy

a) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 5/1990. (I. 15.) MT rendelet alapján folyósított foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak munkáltatói befizetésekből nem finanszírozható tartozásállományából a központi költségvetés a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ,,Nem az Alapot terhelő ellátások elszámolási számla'' javára

aa) 2000. december 31-ig 1016 millió forintot a Magyar Államra átszállt, a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak 1996. december 31-én lejárt és meg nem fizetett, az Ny. Alappal szemben fennálló tartozása címen,

ab) a fennmaradó részt a következő években az adott évi zárszámadási törvényben meghatározott összegekben

térítsen meg;

b) az a) pontban meghatározott tartozásállományból az APEH által beszedett bevételek (ideértve azok késedelmi pótlékát is) 2000. december 31-től a központi költségvetést illetik;

c) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 1999. december 31-ig megállapított és a munkáltatók által foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és a nyugdíjemelést is tartalmazó korengedményes nyugdíjkifizetések 1999. december 31-i különbözetét 6993 millió forint összegben számolja el az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a további évekre befizetett összegek terhére 2000. december 31-ig;

d) a c) pont alatt – a korengedményes nyugdíj emelések fedezetének rendezésére – igénybe vett, 2000. január 1-jét követő időszakra befizetett összegeket az adott évre teljesített munkáltatói befizetésekkel megegyező mértékben a központi költségvetés évenként térítse meg.

22. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 21. § b) és d) pontjában foglaltakat először 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-port-szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1 509 160

1 509 160

1 489 342

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási járulékbevételek

951 252

951 252

968 037

 

 

 

1

 

 

 

Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől

261 880

261 880

263 871

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól

629 757

629 757

644 251

 

 

 

3

 

 

 

Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok,

 

 

 

 

 

 

 

egyházi intézmények, pártok stb.)

22 069

22 069

21 422

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járuléka

37 546

37 546

38 493

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett tb-járulék

17 045

17 045

17 116

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett tb-járuléka

20 501

20 501

21 377

 

 

2

 

 

 

Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék

204 237

204 237

217 753

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel (2% nélkül)

171 270

171 270

194 979

 

 

 

 

1

 

 

 

Foglalkoztatottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka

166 962

166 962

188 078

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíj- és egészégbiztosítási járuléka

4 308

4 308

6 901

 

 

 

2

 

 

 

Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)

23 286

23 286

16 837

 

 

 

3

 

 

 

Magánnyugdíjpénztárak átutalásai

0

0

392

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági transzfer

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer

0

0

392

 

 

 

4

 

 

 

Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék

6 500

6 500

3 298

 

 

 

5

 

 

 

Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék

3 181

3 181

2 247

 

 

3

 

 

 

Egyéb járulékok és hozzájárulások

23 173

23 173

27 944

 

 

 

1

 

 

 

Baleseti járulék

514

514

994

 

 

 

2

 

 

 

Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei

1 005

1 005

1 088

 

 

 

3

 

 

 

Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka

800

800

573

 

 

 

4

 

 

 

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

10 500

10 500

12 348

 

 

 

 

1

 

 

 

Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől

3 530

3 530

4 001

 

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól

6 714

6 714

8 048

 

 

 

 

3

 

 

 

Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől

116

116

142

 

 

 

 

4

 

 

 

Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól

140

140

157

 

 

 

5

 

 

 

Közteherjegy után befolyt járulék

87

87

43

 

 

 

6

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbizt. és egészségbizt.-i járulék

10 267

10 267

10 168

 

 

 

7

 

 

 

Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

0

0

2 730

 

 

4

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

171 677

171 677

156 786

 

 

 

1

 

 

 

Tételes egészségügyi hozzájárulás

151 577

151 577

148 240

 

 

 

 

1

 

 

 

Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől

41 729

41 729

44 848

 

 

 

 

2

 

 

 

Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd. szervezetektől, vállalkozásoktól

100 348

100 348

99 870

 

 

 

 

3

 

 

 

Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől

3 517

3 517

2 362

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás

5 983

5 983

1 160

 

 

 

2

 

 

 

Százalékos egészségügyi hozzájárulás

20 100

20 100

8 546

 

 

5

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

21 600

21 600

3 241

 

 

 

 

 

Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:

1 371 939

1 371 939

1 373 761

 

 

 

 

 

 

Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel

45 500

45 500

20 955

 

 

6

 

 

 

Központi költségvetési hozzájárulások

130 081

130 081

107 075

 

 

 

1

 

 

 

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

890

890

890

 

 

 

2

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás

2 700

2 700

2 700

 

 

 

3

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni közp. költségvetési térítés

10 500

10 500

10 500

 

 

 

4

 

 

 

Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.

69 857

69 857

57 245

 

 

 

5

 

 

 

Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás

19 434

19 434

9 040

 

 

 

6

 

 

 

Jövedéki adóból átadott pénzeszköz

26 700

26 700

26 700

 

 

 

7

 

 

 

Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

0

0

0

 

 

7

 

 

 

Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

7 140

7 140

8 506

 

 

 

1

 

 

 

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

330

330

200

 

 

 

2

 

 

 

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

1 800

1 800

1 374

 

 

 

3

 

 

 

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

3 000

3 000

6 096

            4                Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése

                             (1996. évi CXX. tv. 28. §)     650     650     673

            5                Önkorm. kórházak csődjével összefüggő tám. visszatérítés

                             [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.]     360     360     98

 

 

 

6

 

 

 

Működési költségelőleg visszatérülése

1 000

1 000

65

 

3

 

 

 

Működési célú bevételek

6 640

5 564

7 038

 

5

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek

53 700

58 700

73 835

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek

53 700

58 700

73 835

 

 

 

1

 

 

 

Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

391

 

 

 

 

1

 

 

 

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

234

 

 

 

 

3

 

 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése

0

0

121

 

 

 

 

4

 

 

 

Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok érték.

0

0

36

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel

0

0

71 012

 

 

 

 

1

 

 

 

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

200

 

 

 

 

3

 

 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése

0

0

70 812

 

 

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodás hozambevételei

0

0

2 432

 

 

 

 

1

 

 

 

Kamatbevételek

0

0

1 056

 

 

 

 

2

 

 

 

Osztalékok

0

0

1 105

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből

 

 

 

 

 

 

 

 

származó árfolyamnyereség

0

0

271

Társadalombiztosítási alapok bevételei összesen:

1 569 500

1 573 424

1 570 215

Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-zat

Ki-
emelt elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási ellátások kiadásai

1 573 556

1 583 224

1 578 594

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

1 010 786

1 008 786

1 010 281

 

 

 

1

 

 

 

Öregségi nyugdíj

615 687

615 687

617 956

 

 

 

2

 

 

 

Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

266 770

264 770

263 126

 

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

119 866

119 866

17 001

 

 

 

 

2

 

 

 

Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

101 023

 

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

29 220

29 220

27 091

 

 

 

 

4

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

117 684

115 684

109 999

 

 

 

 

5

 

 

 

Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

470

 

 

 

 

6

 

 

 

Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

1 616

 

 

 

 

7

 

 

 

Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

480

 

 

 

 

8

 

 

 

Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

5 446

 

 

 

3

 

 

 

Hozzátartozói nyugellátás

127 379

127 379

128 849

 

 

 

4

 

 

 

Egyösszegű méltányossági kifizetések

950

950

350

 

 

 

 

1

 

 

 

Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás

600

600

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyszeri szociális segély

350

350

350

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai

56 932

56 932

58 790

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

7 802

7 802

7 768

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz

46 800

46 800

49 205

 

 

 

3

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

1 300

1 300

876

 

 

 

 

1

 

 

 

Külföldi gyógykezelés

650

650

445

 

 

 

 

2

 

 

 

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

120

120

67

 

 

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások

180

180

26

 

 

 

 

4

 

 

 

Méltányossági támogatások

350

350

338

 

 

 

4

 

 

 

Kártérítési járadék

1 030

1 030

941

 

 

3

 

 

 

Természetbeni ellátások

500 531

512 199

504 069

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

350 165

345 765

338 877

 

 

 

 

1

 

 

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

36 506

35 356

35 355

 

 

 

 

2

 

 

 

Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

8 558

7 888

7 816

 

 

 

 

3

 

 

 

Fogászati ellátás

10 079

9 679

9 679

 

 

 

 

4

 

 

 

Gondozóintézeti gondozás

7 223

7 223

7 268

 

 

 

 

5

 

 

 

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

3 810

3 510

3 451

 

 

 

 

6

 

 

 

Járóbeteg-szakellátás

48 285

47 335

47 325

 

 

 

 

7

 

 

 

CT, MRI

7 349

6 485

6 484

 

 

 

 

8

 

 

 

Művesekezelés

8 836

8 736

8 736

 

 

 

 

9

 

 

 

Házi szakápolás

1 285

1 205

1 120

 

 

 

 

10

 

 

 

Fekvőbeteg-szakellátás

209 153

210 367

210 738

 

 

 

 

11

 

 

 

Működési költségelőleg

650

0

0

 

 

 

 

12

 

 

 

Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások

117

117

240

 

 

 

 

13

 

 

 

Célelőirányzatok

1 364

914

665

 

 

 

 

14

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartaléka

6 950

6 950

0

 

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

2 000

2 000

2 298

 

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

215

215

147

 

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

122 932

141 000

139 461

 

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyszertámogatás kiadásai

116 312

134 380

132 229

 

 

 

 

2

 

 

 

Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás

6 620

6 620

7 232

 

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

22 582

20 582

20 589

 

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

2 637

2 637

2 697

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

5 307

5 307

5 454

 

 

 

1

 

 

 

KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

0

0

0

 

 

 

2

 

 

 

APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

0

 

 

 

3

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszat. támogatás

0

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

5 307

5 307

5 454

 

 

 

 

1

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

500

449

 

 

 

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

4 807

4 807

5 005

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

35 413

34 337

34 900

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodás kiadásai

2 185

2 185

3 288

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai

2 185

2 185

3 288

 

 

 

1

 

 

 

Felújítás

0

0

0

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

275

275

946

 

 

 

3

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

1 910

1 910

2 342

Társadalombiztosítási alapok kiadásai összesen:

1 611 154

1 619 746

1 616 782

Egyenleg:

 

 

 

 

 

 

–41 654

–46 322

–46 567

2. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi működési bevételei és kiadásai
Millió forintbanCímAlcím

Elő-irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

3

 

 

 

Működési célú bevételek

6 640

5 564

7 038

 

 

1

 

 

 

Központi hivatali szervek

2 417

2 417

4 494

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételek

2 417

2 417

2 180

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségtérítés az államháztartáson belülről

2 320

2 320

2 009

 

 

 

 

2

 

 

 

Működési költségtérítés az államháztartáson kívülről

70

70

78

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb működési bevétel

27

27

93

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

2 314

 

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből

0

0

2 272

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

42

 

 

2

 

 

 

Igazgatási szervek

223

223

2 544

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételek

223

223

2 480

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségtérítés az államháztartáson belülről

0

0

1 556

 

 

 

 

2

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson kívülről

0

0

38

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb működési bevétel

223

223

886

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

64

 

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

64

 

 

3

 

 

 

Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok

4 000

2 924

0

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

4 000

2 924

0

                1                Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és

                                 tőketörlesztéssel     4 000     2 924     0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

 

 

 

 

 

7 038

Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól:

 

 

28 773

Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétel

 

 

2 007

Működési bevételek összesen:

 

 

 

 

 

 

37 818

Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-zat

Ki-
emelt
elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat
szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

35 413

34 337

34 900

 

 

1

 

 

 

Központi hivatali szervek

5 085

5 085

11 928

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

5 040

5 040

8 311

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 075

2 065

2 407

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

781

778

854

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 126

2 122

4 499

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

58

75

551

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

45

45

3 617

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

0

0

3 576

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

45

45

41

 

 

2

 

 

 

Igazgatási szervek

21 322

21 322

22 972

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

20 249

20 249

22 038

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

10 818

10 080

11 307

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

4 277

4 079

4 301

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

5 151

4 852

4 794

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

3

1 238

1 636

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1 073

1 073

934

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

11

11

429

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1 062

1 062

505

 

 

3

 

 

 

Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok

9 006

7 930

0

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

6 156

5 080

0

 

 

 

 

1

 

 

 

Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel

4 000

2 924

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2 156

2 156

0

 

 

 

2

 

 

 

Behajtás ösztönzése

0

0

0

 

 

 

3

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

0

0

0

 

 

 

4

 

 

 

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

0

0

0

 

 

 

5

 

 

 

Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése

813

813

0

 

 

 

6

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

600

600

0

 

 

 

7

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

0

0

1

 

 

 

8

 

 

 

Központosított intézményi kiadás

1 437

1 437

0

Működésre fordított kiadások összesen:

34 900

1999. évi működési előirányzat-maradvány:

2 918

Előző év működési előirányzat-maradványa:

724

Társadalombiztosítási alapok működési előirányzat-maradványa összesen:

3 642

3. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

872 625

872 625

864 639

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevételek

620 782

620 782

629 040

 

 

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől

170 902

170 902

171 441

 

 

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól

410 976

410 976

418 581

 

 

 

3

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok,

 

 

 

 

 

 

 

egyházi intézmények, pártok stb.)

14 402

14 402

14 009

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók nyugdíjbiztosítási járuléka

24 502

24 502

25 009

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

11 124

11 124

11 120

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjbiztosítási járuléka

13 378

13 378

13 889

 

 

2

 

 

 

Biztosítotti nyugdíjjárulék bevétel

129 957

129 957

141 388

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni nyugdíjjárulék

96 990

96 990

118 614

 

 

 

 

1

 

 

 

Foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka

94 551

94 551

114 133

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjjáruléka

2 439

2 439

4 481

 

 

 

2

 

 

 

Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)

23 286

23 286

16 837

 

 

 

3

 

 

 

Magánnyugdíjpénztárak átutalásai

0

0

392

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági transzfer

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer

0

0

392

 

 

 

4

 

 

 

Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék

6 500

6 500

3 298

 

 

 

5

 

 

 

Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék

3 181

3 181

2 247

 

 

3

 

 

 

Egyéb járulékok és hozzájárulások

7 395

7 395

10 023

 

 

 

2

 

 

 

Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei

500

500

659

 

 

 

5

 

 

 

Közteherjegy után befolyt járulék

50

50

27

 

 

 

6

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

6 845

6 845

6 607

 

 

 

7

 

 

 

Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

0

0

2 730

 

 

5

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

12 500

12 500

2 073

 

 

 

 

 

Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:

770 634

770 634

782 524

 

 

 

 

 

 

Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel

24 000

24 000

 

 

6

 

 

 

Központi költségvetési hozzájárulások

99 791

99 791

76 785

 

 

 

3

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés

10 500

10 500

10 500

 

 

 

4

 

 

 

Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.

69 857

69 857

57 245

 

 

 

5

 

 

 

Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás

19 434

19 434

9 040

 

 

7

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

2 200

2 200

5 330

 

 

 

3

 

 

 

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2 200

2 200

5 330

 

3

 

 

 

Működési célú bevételek

2 940

2 102

2 618

 

5

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek

39 100

39 100

49 449

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek

39 100

39 100

49 449

 

 

 

1

 

 

 

Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

 

173

 

 

 

 

1

 

 

 

Immateriális javak értékesítése

0

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Tárgyi eszközök értékesítése

0

 

131

 

 

 

 

3

 

 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése

0

 

21

 

 

 

 

4

 

 

 

Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok érték.

0

 

21

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel

0

 

47 303

 

 

 

 

1

 

 

 

Immateriális javak értékesítése

0

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Tárgyi eszközök értékesítése

0

 

200

 

 

 

 

3

 

 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése

0

 

47 103

 

 

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodás hozambevételei

0

 

1 973

 

 

 

 

1

 

 

 

Kamatbevételek

0

 

1 056

 

 

 

 

2

 

 

 

Osztalékok

0

 

731

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből

 

 

 

 

 

 

 

 

származó árfolyamnyereség

0

 

186

Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen:

 

914 665

913 827

916 706

Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat
szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai

896 621

896 621

897 811

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

893 102

893 102

894 332

 

 

 

1

 

 

 

Öregségi nyugdíj

615 687

615 687

617 956

 

 

 

2

 

 

 

Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

149 086

149 086

147 681

 

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

119 866

119 866

17 011

 

 

 

 

2

 

 

 

Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

101 023

 

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

29 220

29 220

27 091

 

 

 

 

5

 

 

 

Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

470

 

 

 

 

6

 

 

 

Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

1 616

 

 

 

 

7

 

 

 

Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

480

 

 

 

3

 

 

 

Hozzátartozói nyugellátás

127 379

127 379

128 345

 

 

 

4

 

 

 

Egyösszegű méltányossági kifizetések

950

950

350

 

 

 

 

1

 

 

 

Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás

600

600

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyszeri szociális segély

350

350

350

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

3 519

3 519

3 479

 

 

 

1

 

 

 

KESZ igénybevétel miatti kiadás

0

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

3 519

3 519

3 479

 

 

 

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

3 519

3 519

3 479

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

16 414

15 576

15 726

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodás kiadásai

1 630

1 630

2 043

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai

1 630

1 630

2 043

 

 

 

1

 

 

 

Felújítás

0

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

260

260

370

 

 

 

3

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

1 370

1 370

1 673

Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen:

 

914 665

913 827

915 580

Egyenleg:

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1 126

4. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai
Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

3

 

 

 

Működési célú bevételek

2 940

2 102

2 618

 

 

1

 

 

 

Központi hivatali szerv

892

892

2 308

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételek

892

892

976

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson belülről

820

820

884

 

 

 

 

2

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson kívülről

70

70

78

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb működési bevétel

2

2

14

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

1 332

 

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből

0

0

1 322

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

10

 

 

2

 

 

 

Igazgatási szervek

48

48

310

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételek

48

48

278

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson belülről

0

0

69

 

 

 

 

2

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson kívülről

0

0

38

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb működési bevétel

48

48

171

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

32

 

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

32

 

 

3

 

 

 

Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok

2 000

1 162

0

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

2 000

1 162

0

 

 

 

 

1

 

 

 

Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és

 

 

 

 

 

 

 

 

tőketörlesztéssel

2 000

1 162

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

 

 

 

 

 

2 618

Működési célú pénzeszközátvétel a Nyugdíjbiztosítási Alaptól:

 

 

13 474

Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétel

 

 

966

Működési bevételek összesen:

 

 

 

 

 

 

17 058

Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

18 414

15 576

15 728

 

 

1

 

 

 

Központi hivatali szerv

1 539

1 539

4 878

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

1 539

1 539

2 986

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

720

720

837

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

273

273

268

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

531

531

1 849

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

15

15

32

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0

0

1 892

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

0

0

1 888

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

0

0

4

 

 

2

 

 

 

Igazgatási szervek

9 883

9 883

10 848

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

9 155

9 155

10 134

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 845

4 845

5 501

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

1 917

1 917

2 061

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 393

2 393

2 179

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

0

0

393

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

728

728

714

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

0

0

293

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

728

728

421

 

 

3

 

 

 

Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok

4 992

4 154

0

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2 955

2 117

0

 

 

 

 

1

 

 

 

Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel

2 000

1 162

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

955

955

0

 

 

 

6

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

600

600

0

 

 

 

8

 

 

 

Központosított intézményi kiadás

1 437

1 437

0

Működésre fordított kiadások összesen:

 

 

 

 

15 726

1999. évi működési előirányzat-maradvány:

 

 

 

1 332

Előző év működési előirányzat-maradványa:

 

 

 

647

Nyugdíjbiztosítási Alap működési előirányzat-maradványa összesen:

 

 

1 979

5. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

636 535

636 535

624 703

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevételek

330 470

330 470

338 997

 

 

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől

90 978

90 978

92 430

 

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól

218 781

218 781

225 670

 

 

 

3

 

 

 

Egészségbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok,

 

 

 

 

 

 

 

egyházi intézmények, pártok stb.)

7 667

7 667

7 413

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók egészségbiztosítási járuléka

13 044

13 044

13 483

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett egészségbiztosítási járulék

5 921

5 921

5 995

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka

7 123

7 123

7 488

 

 

2

 

 

 

Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

74 280

74 280

76 365

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni egészségbiztosítási járulékbevétel

74 280

74 280

76 365

 

 

 

 

1

 

 

 

Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka

72 411

72 411

73 945

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka

1 869

1 869

2 420

 

 

3

 

 

 

Egyéb járulékok és hozzájárulások

15 778

15 778

17 921

 

 

 

1

 

 

 

Baleseti járulék

514

514

994

 

 

 

2

 

 

 

Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei

505

505

428

 

 

 

3

 

 

 

Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka

800

800

573

 

 

 

4

 

 

 

Munkáltatói táppénz-hozzájárulás

10 500

10 500

12 348

 

 

 

 

1

 

 

 

Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől

3 530

3 530

4 001

 

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól

6 714

6 714

8 048

 

 

 

 

3

 

 

 

Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől

116

116

142

 

 

 

 

4

 

 

 

Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól

140

140

157

 

 

 

5

 

 

 

Közteherjegy után befolyt járulék

37

37

16

 

 

 

6

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulékbevétel

3 422

3 422

3 562

 

 

4

 

 

 

Egészségügyi hozzájárulás

171 677

171 677

156 786

 

 

 

1

 

 

 

Tételes egészségügyi hozzájárulás

151 577

151 577

148 240

 

 

 

 

1

 

 

 

Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől

41 729

41 729

44 848

 

 

 

 

2

 

 

 

Tételes egészségügyi hozzájárulás gazdasági szervezetektől, vállalkozásoktól

100 348

100 348

99 870

 

 

 

 

3

 

 

 

Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől

3 517

3 517

2 362

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás

5 983

5 983

1 160

 

 

 

2

 

 

 

Százalékos egészségügyi hozzájárulás

20 100

20 100

8 546

 

 

5

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

9 100

9 100

1 168

 

 

 

 

 

Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:

601 305

601 305

591 238

 

 

 

 

 

 

Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel

21 500

21 500

 

 

6

 

 

 

Központi költségvetési hozzájárulások

30 290

30 290

30 290

 

 

 

1

 

 

 

Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés

890

890

890

 

 

 

2

 

 

 

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás

2 700

2 700

2 700

 

 

 

5

 

 

 

Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás

0

0

0

 

 

 

6

 

 

 

Jövedéki adóból átadott pénzeszköz

26 700

26 700

26 700

 

 

 

7

 

 

 

Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz

0

0

0

 

 

7

 

 

 

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

4 940

4 940

3 176

 

 

 

1

 

 

 

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

330

330

200

 

 

 

2

 

 

 

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

1 800

1 800

1 374

 

 

 

3

 

 

 

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

800

800

766

 

 

 

4

 

 

 

Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.)

650

650

673

            5                Önkorm. kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérítés

                             [1997. évi XLIII. tv. 11. § (6) bek.]     360     360     98

 

 

 

6

 

 

 

Működési költségelőleg visszatérülése

1 000

1 000

65

 

3

 

 

 

Működési célú bevételek

3 700

3 462

4 420

 

5

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek

14 600

19 600

24 386

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek

14 600

19 600

24 386

 

 

 

1

 

 

 

Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

218

 

 

 

 

1

 

 

 

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

103

 

 

 

 

3

 

 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése

0

0

100

 

 

 

 

4

 

 

 

Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok érték.

0

0

15

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel

0

0

23 709

 

 

 

 

1

 

 

 

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

 

 

 

 

3

 

 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése

0

0

23 709

 

 

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodás hozambevételei

0

0

459

 

 

 

 

1

 

 

 

Kamatbevételek

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Osztalékok

0

0

374

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből

 

 

 

 

 

 

 

 

származó árfolyamnyereség

0

0

85

Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen:

 

654 835

659 597

653 509

Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

676 935

686 603

680 783

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

117 684

115 684

115 949

 

 

 

2

 

 

 

Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

117 684

115 684

115 445

 

 

 

 

4

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

117 684

115 684

109 999

 

 

 

 

8

 

 

 

Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

5 446

 

 

 

3

 

 

 

Hozzátartozói nyugellátás

0

0

504

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

56 932

56 932

58 790

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

7 802

7 802

7 768

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz

46 800

46 800

49 205

 

 

 

3

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

1 300

1 300

876

 

 

 

 

1

 

 

 

Külföldi gyógykezelés

650

650

445

 

 

 

 

2

 

 

 

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

120

120

67

 

 

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások

180

180

26

 

 

 

 

4

 

 

 

Méltányossági támogatások

350

350

338

 

 

 

4

 

 

 

Kártérítési járadék

1 030

1 030

941

 

 

3

 

 

 

Természetbeni ellátások

500 531

512 199

504 069

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

350 165

345 765

338 877

 

 

 

 

1

 

 

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

36 506

35 356

35 355

 

 

 

 

2

 

 

 

Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

8 558

7 888

7 816

 

 

 

 

3

 

 

 

Fogászati ellátás

10 079

9 679

9 679

 

 

 

 

4

 

 

 

Gondozó intézeti gondozás

7 223

7 223

7 268

 

 

 

 

5

 

 

 

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

3 810

3 510

3 451

 

 

 

 

6

 

 

 

Járóbeteg-szakellátás

48 285

47 335

47 325

 

 

 

 

7

 

 

 

CT, MRI

7 349

6 485

6 484

 

 

 

 

8

 

 

 

Művesekezelés

8 836

8 736

8 736

 

 

 

 

9

 

 

 

Házi szakápolás

1 285

1 205

1 120

 

 

 

 

10

 

 

 

Fekvőbeteg-szakellátás

209 153

210 367

210 738

 

 

 

 

11

 

 

 

Működési költségelőleg

650

0

0

 

 

 

 

12

 

 

 

Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások

117

117

240

 

 

 

 

13

 

 

 

Célelőirányzatok

1 364

914

665

 

 

 

 

14

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartaléka

6 950

6 950

0

 

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

2 000

2 000

2 298

 

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

215

215

147

 

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

122 932

141 000

139 461

 

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyszertámogatás kiadásai

116 312

134 380

132 229

 

 

 

 

2

 

 

 

Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás

6 620

6 620

7 232

 

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

22 582

20 582

20 589

 

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

2 637

2 637

2 697

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

1 788

1 788

1 975

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

1 788

1 788

1 975

 

 

 

 

1

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető ktg.térítés

500

500

449

 

 

 

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

1 288

1 288

1 526

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

18 999

18 761

19 174

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodás kiadásai

555

555

1 245

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai

555

555

1 245

 

 

 

1

 

 

 

Felújítás

0

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

15

15

576

 

 

 

3

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

540

540

669

Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen:

 

696 489

705 919

701 202

Egyenleg:

 

 

 

 

 

 

–41 654

–46 322

–47 693

6. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai
Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat
szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

 

3

 

 

 

Működési célú bevételek

3 700

3 462

4 420

 

 

1

 

 

 

Központi hivatali szerv

1 525

1 525

2 186

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételek

1 525

1 525

1 204

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson belül

1 500

1 500

1 125

 

 

 

 

2

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson kívül

0

0

0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb működési bevétel

25

25

79

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

982

 

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből

0

0

950

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

32

 

 

2

 

 

 

Igazgatási szervek

175

175

2 234

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételek

175

175

2 202

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson belülről

0

0

1 487

 

 

 

 

2

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson kívülről

0

0

0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb működési bevétel

175

175

715

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

32

 

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

32

 

 

3

 

 

 

Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok

2 000

1 762

0

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

2 000

1 762

0

                1                Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és

                                 tőketörlesztéssel     2 000     1 762     0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

 

 

 

 

 

4 420

Működési célú pénzeszközátvétel az Egészségbiztosítási Alaptól:

 

 

15 299

Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétel

 

 

1 041

Működési bevételek összesen:

 

 

 

 

 

 

20 760

Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat
szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. december 5.

2

A 9. §-t a 2006: CIX. törvény 125. § (4) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

_