• Tartalom

2000. évi CXIX. törvény

2000. évi CXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2007.01.01.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből adódó 1999. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 570 215 millió (egymillió-ötszázhetvenezer-kettőszáztizenöt millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 616 782 millió (egymillió-hatszáztizenhatezer-hétszáznyolcvankettő millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 46 567 millió (negyvenhatezer-ötszázhatvanhét millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 1999. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számú melléklete, az 1999. évi összevont működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását

a) 916 706 millió (kilencszáztizenhatezer-hétszázhat millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 915 580 millió (kilencszáztizenötezer-ötszáznyolcvan millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 1126 millió (egyezeregyszázhuszonhat millió) forint többlettel

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet az Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 28. § (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi költségvetési hozzájárulás többlete.

(3) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet összegét az Ny. Alap a központi költségvetésnek 2000. december 31-ig visszautalja.

3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1332 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 966 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák, amelyből 14 millió forint az előző évek elkülönített tartalékaként kezelt előirányzat-felhasználás.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 647 millió forint, összesen 1979 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire.

4. § Az Ny. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását

a) 653 509 millió (hatszázötvenháromezer-ötszázkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 701 202 millió (hétszázegyezer-kettőszázkettő millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 47 693 millió (negyvenhétezer-hatszázkilencvenhárom millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány összegéből 3529 millió forintot az 1997. évben értékesített vagyonelemekből származó számviteli tartalékként kimutatott költségvetési pénzmaradvány, 133 millió forintot a 6. § (3) bekezdés b) pontjában elrendelt befizetés fedez. A fennmaradó 44 031 millió forint összegű hiány rendezésére az 1999. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1586 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1041 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 77 millió forint előirányzat-maradványból

a) 1530 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire,

b) 133 millió forint befizetését a működési kiadások terhére az Alap javára 2000. december 31-i hatállyal.

7. § Az E. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 5. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 11. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetésből finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos működési költségek megtérítése az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 880 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál 1500 millió forint volt.

9. §2

10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként

a) az Ny. Alap a központi költségvetésnek 370 millió forintot visszautaljon,

b) a központi költségvetés az E. Alapnak 2650 millió forintot megtérítsen.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 9. § (2) bekezdésében előírt vagyonértékesítési kötelezettség az Ny. Alapnál 49 449 millió forintra, az E. Alapnál 24 386 millió forintra teljesült,

b) a vagyon értékesítése során keletkezett és a KT. 9. § (2) bekezdésében meghatározott módon elszámolt bevételi többlet mindkét Alapnál az 1999. évi ellátások fedezetére bevonásra került.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 8. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő nyugdíj-megállapítás, illetve -emelés 600 millió forint összegének a nyugellátás címen történő felhasználását az Ny. Alapból és az E. Alapból finanszírozott nyugellátások részeként.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a működésre fordított kiadásokból

aa) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásának teljesítése 376 millió forint,

ab) az egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési rendszerének fejlesztéséhez rendelt kiadások teljesítése 669 millió forint;

b) a KT. 11. § (3) bekezdése alapján a központosított intézményi kiadás teljesítése 1402 millió forint;

c) a KT. 12. §-a alapján a világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel címen történt teljesítés – az előző évi maradvány-felhasználásával és az évközi zárolással – az Ny. Alapnál 1666 millió forint, az E. Alapnál 1913 millió forint.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 39. § (6) bekezdése alapján az APEH járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben

aa) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 385 millió forintot, az E. Alap a működési kiadásaiból 1252 millió forintot pénzeszközátadásként,

ab) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 800 millió forintot, az E. Alap a működési kiadásaiból 200 millió forintot a társadalombiztosítás informatikai feladatainak előirányzatából-átcsoportosítással,

ac) a tárgyi feltételek biztosítására az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Kormány által előírt mértékű ingatlan kezelői jogának átadását, valamint vagyonmegosztásként az eszközök átadását

teljesítette;

b) a KT. 12/A. §-a alapján az Ny. Alap 801 millió forintot, az E. Alap 613 millió forintot adott át az APEH részére.

15. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 15. §-ában foglalt rendelkezés teljesült.

16. § Az Ny. Alap és az E. Alap befektetett eszközei állományának tételes kimutatását a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.

17. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a 9. számú melléklet részletezi.

18. § Az Országgyűlés

a) elfogadja, hogy társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 11/A. § (2) bekezdése alapján átutalt összegek felhasználása 1999-ben megtörtént;

b) elengedi az AT 11/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a tényadatok alapján történt bevételmegosztás és az a) pont szerint felhasznált összegek 20 778 millió forint különbözetének pénzügyi teljesítését.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a tb. 1998. évi zárszámadási törvény 24. §-a szerinti pénzforgalmi rendezési kötelezettségének az E. Alap 3113 millió forint összegben 1999. december 31-ig eleget tett, a 46 millió forint további rendezési kötelezettség teljesítési határidejét 2000. december 31-ben állapítja meg.

20. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 3. és az 5. számú melléklet szerint.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy

a) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 5/1990. (I. 15.) MT rendelet alapján folyósított foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak munkáltatói befizetésekből nem finanszírozható tartozásállományából a központi költségvetés a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ,,Nem az Alapot terhelő ellátások elszámolási számla'' javára

aa) 2000. december 31-ig 1016 millió forintot a Magyar Államra átszállt, a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak 1996. december 31-én lejárt és meg nem fizetett, az Ny. Alappal szemben fennálló tartozása címen,

ab) a fennmaradó részt a következő években az adott évi zárszámadási törvényben meghatározott összegekben

térítsen meg;

b) az a) pontban meghatározott tartozásállományból az APEH által beszedett bevételek (ideértve azok késedelmi pótlékát is) 2000. december 31-től a központi költségvetést illetik;

c) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 1999. december 31-ig megállapított és a munkáltatók által foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és a nyugdíjemelést is tartalmazó korengedményes nyugdíjkifizetések 1999. december 31-i különbözetét 6993 millió forint összegben számolja el az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a további évekre befizetett összegek terhére 2000. december 31-ig;

d) a c) pont alatt – a korengedményes nyugdíj emelések fedezetének rendezésére – igénybe vett, 2000. január 1-jét követő időszakra befizetett összegeket az adott évre teljesített munkáltatói befizetésekkel megegyező mértékben a központi költségvetés évenként térítse meg.

22. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 21. § b) és d) pontjában foglaltakat először 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai


Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-port-szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119A_1

    1                Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek     1 509 160     1 509 160     1 489 342

        1                Társadalombiztosítási járulékbevételek     951 252     951 252     968 037

            1                Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől     261 880     261 880     263 871

            2                Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól     629 757     629 757     644 251

            3                Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok,

                             egyházi intézmények, pártok stb.)     22 069     22 069     21 422

            4                Egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járuléka     37 546     37 546     38 493

                1                Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett tb-járulék     17 045     17 045     17 116

                2                Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett tb-járuléka     20 501     20 501     21 377

        2                Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék     204 237     204 237     217 753

            1                Egyéni nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel (2% nélkül)     171 270     171 270     194 979

                1                Foglalkoztatottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka     166 962     166 962     188 078

                2                Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíj- és egészégbiztosítási járuléka     4 308     4 308     6 901

            2                Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)     23 286     23 286     16 837

            3                Magánnyugdíjpénztárak átutalásai     0     0     392

                1                Rokkantsági transzfer     0     0     0

                2                Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer     0     0     392

            4                Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék     6 500     6 500     3 298

            5                Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék     3 181     3 181     2 247

        3                Egyéb járulékok és hozzájárulások     23 173     23 173     27 944

            1                Baleseti járulék     514     514     994

            2                Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei     1 005     1 005     1 088

            3                Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka     800     800     573

            4                Munkáltatói táppénz-hozzájárulás     10 500     10 500     12 348

                1                Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől     3 530     3 530     4 001

                2                Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól     6 714     6 714     8 048

                3                Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől     116     116     142

                4                Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól     140     140     157

            5                Közteherjegy után befolyt járulék     87     87     43

            6                Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbizt. és egészségbizt.-i járulék     10 267     10 267     10 168

            7                Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék     0     0     2 730

        4                Egészségügyi hozzájárulás     171 677     171 677     156 786

            1                Tételes egészségügyi hozzájárulás     151 577     151 577     148 240

                1                Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől     41 729     41 729     44 848

                2                Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd. szervezetektől, vállalkozásoktól     100 348     100 348     99 870

                3                Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől     3 517     3 517     2 362

                4                Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás     5 983     5 983     1 160

            2                Százalékos egészségügyi hozzájárulás     20 100     20 100     8 546

        5                Késedelmi pótlék, bírság     21 600     21 600     3 241

                    Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:     1 371 939     1 371 939     1 373 761

                        Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel     45 500     45 500     20 955

        6                Központi költségvetési hozzájárulások     130 081     130 081     107 075

            1                Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés     890     890     890

            2                Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás     2 700     2 700     2 700

            3                Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni közp. költségvetési térítés     10 500     10 500     10 500

            4                Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.     69 857     69 857     57 245

            5                Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás     19 434     19 434     9 040

            6                Jövedéki adóból átadott pénzeszköz     26 700     26 700     26 700

            7                Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz     0     0     0

        7                Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek     7 140     7 140     8 506

            1                Terhességmegszakítás egyéni térítési díja     330     330     200

            2                Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések     1 800     1 800     1 374

            3                Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek     3 000     3 000     6 096

            4                Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése

                             (1996. évi CXX. tv. 28. §)     650     650     673

            5                Önkorm. kórházak csődjével összefüggő tám. visszatérítés

                             [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.]     360     360     98

            6                Működési költségelőleg visszatérülése     1 000     1 000     65

    3                Működési célú bevételek     6 640     5 564     7 038

    5                Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek     53 700     58 700     73 835

        1                Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek     53 700     58 700     73 835

            1                Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel     0     0     391

                1                Immateriális javak értékesítése     0     0     0

                2                Tárgyi eszközök értékesítése     0     0     234

                3                Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése     0     0     121

                4                Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok érték.     0     0     36

            2                Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel     0     0     71 012

                1                Immateriális javak értékesítése     0     0     0

                2                Tárgyi eszközök értékesítése     0     0     200

                3                Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése     0     0     70 812

            3                Vagyongazdálkodás hozambevételei     0     0     2 432

                1                Kamatbevételek     0     0     1 056

                2                Osztalékok     0     0     1 105

                3                Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből

                                 származó árfolyamnyereség     0     0     271

Társadalombiztosítási alapok bevételei összesen:     1 569 500     1 573 424     1 570 215Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-zat

Ki-
emelt elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119A_3

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási ellátások kiadásai

1 573 556

1 583 224

1 578 594

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

1 010 786

1 008 786

1 010 281

 

 

 

1

 

 

 

Öregségi nyugdíj

615 687

615 687

617 956

 

 

 

2

 

 

 

Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

266 770

264 770

263 126

 

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

119 866

119 866

17 001

 

 

 

 

2

 

 

 

Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

101 023

 

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

29 220

29 220

27 091

 

 

 

 

4

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

117 684

115 684

109 999

 

 

 

 

5

 

 

 

Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

470

 

 

 

 

6

 

 

 

Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

1 616

 

 

 

 

7

 

 

 

Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

480

 

 

 

 

8

 

 

 

Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

5 446

 

 

 

3

 

 

 

Hozzátartozói nyugellátás

127 379

127 379

128 849

 

 

 

4

 

 

 

Egyösszegű méltányossági kifizetések

950

950

350

 

 

 

 

1

 

 

 

Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás

600

600

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyszeri szociális segély

350

350

350

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai

56 932

56 932

58 790

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

7 802

7 802

7 768

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz

46 800

46 800

49 205

 

 

 

3

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

1 300

1 300

876

 

 

 

 

1

 

 

 

Külföldi gyógykezelés

650

650

445

 

 

 

 

2

 

 

 

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

120

120

67

 

 

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások

180

180

26

 

 

 

 

4

 

 

 

Méltányossági támogatások

350

350

338

 

 

 

4

 

 

 

Kártérítési járadék

1 030

1 030

941

 

 

3

 

 

 

Természetbeni ellátások

500 531

512 199

504 069

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

350 165

345 765

338 877

 

 

 

 

1

 

 

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

36 506

35 356

35 355

 

 

 

 

2

 

 

 

Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

8 558

7 888

7 816

 

 

 

 

3

 

 

 

Fogászati ellátás

10 079

9 679

9 679

 

 

 

 

4

 

 

 

Gondozóintézeti gondozás

7 223

7 223

7 268

 

 

 

 

5

 

 

 

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

3 810

3 510

3 451

 

 

 

 

6

 

 

 

Járóbeteg-szakellátás

48 285

47 335

47 325

 

 

 

 

7

 

 

 

CT, MRI

7 349

6 485

6 484

 

 

 

 

8

 

 

 

Művesekezelés

8 836

8 736

8 736

 

 

 

 

9

 

 

 

Házi szakápolás

1 285

1 205

1 120

 

 

 

 

10

 

 

 

Fekvőbeteg-szakellátás

209 153

210 367

210 738

 

 

 

 

11

 

 

 

Működési költségelőleg

650

0

0

 

 

 

 

12

 

 

 

Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások

117

117

240

 

 

 

 

13

 

 

 

Célelőirányzatok

1 364

914

665

 

 

 

 

14

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartaléka

6 950

6 950

0

 

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

2 000

2 000

2 298

 

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

215

215

147

 

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

122 932

141 000

139 461

 

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyszertámogatás kiadásai

116 312

134 380

132 229

 

 

 

 

2

 

 

 

Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás

6 620

6 620

7 232

 

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

22 582

20 582

20 589

 

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

2 637

2 637

2 697

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

5 307

5 307

5 454

 

 

 

1

 

 

 

KESZ igénybevétel miatti kamat kiadás

0

0

0

 

 

 

2

 

 

 

APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben átadott összeg

0

 

 

 

3

 

 

 

Önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszat. támogatás

0

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

5 307

5 307

5 454

 

 

 

 

1

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

500

500

449

 

 

 

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

4 807

4 807

5 005

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

35 413

34 337

34 900

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodás kiadásai

2 185

2 185

3 288

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai

2 185

2 185

3 288

 

 

 

1

 

 

 

Felújítás

0

0

0

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

275

275

946

 

 

 

3

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

1 910

1 910

2 342

Társadalombiztosítási alapok kiadásai összesen:

1 611 154

1 619 746

1 616 782

Egyenleg:

 

 

 

 

 

 

–41 654

–46 322

–46 567

2. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintbanCímAlcím

Elő-irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119B_1

    3                Működési célú bevételek     6 640     5 564     7 038

        1                Központi hivatali szervek     2 417     2 417     4 494

            1                Működési bevételek     2 417     2 417     2 180

                1                Működési költségtérítés az államháztartáson belülről     2 320     2 320     2 009

                2                Működési költségtérítés az államháztartáson kívülről     70     70     78

                3                Egyéb működési bevétel     27     27     93

            2                Felhalmozási és tőke jellegű bevételek     0     0     2 314

                1                Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből     0     0     2 272

                2                Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek     0     0     42

        2                Igazgatási szervek     223     223     2 544

            1                Működési bevételek     223     223     2 480

                1                Működési költségtérítés az államháztartáson belülről     0     0     1 556

                2                Működési költségtérítés államháztartáson kívülről     0     0     38

                3                Egyéb működési bevétel     223     223     886

            2                Felhalmozási és tőke jellegű bevételek     0     0     64

                1                Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből     0     0     0

                2                Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek     0     0     64

        3                Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok     4 000     2 924     0

            1                Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz     4 000     2 924     0

                1                Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és

                                 tőketörlesztéssel     4 000     2 924     0

                2                Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz     0     0     0

Működési célú bevételek összesen:                         7 038

Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól:             28 773

Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétel            2 007

Működési bevételek összesen:                             37 818Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-zat

Ki-
emelt
elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat
szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119B_3

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

35 413

34 337

34 900

 

 

1

 

 

 

Központi hivatali szervek

5 085

5 085

11 928

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

5 040

5 040

8 311

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 075

2 065

2 407

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

781

778

854

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 126

2 122

4 499

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

58

75

551

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

45

45

3 617

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

0

0

3 576

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

45

45

41

 

 

2

 

 

 

Igazgatási szervek

21 322

21 322

22 972

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

20 249

20 249

22 038

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

10 818

10 080

11 307

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

4 277

4 079

4 301

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

5 151

4 852

4 794

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

3

1 238

1 636

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1 073

1 073

934

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

11

11

429

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1 062

1 062

505

 

 

3

 

 

 

Központi hivatali szervek által kezelt előirányzatok

9 006

7 930

0

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

6 156

5 080

0

 

 

 

 

1

 

 

 

Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel

4 000

2 924

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2 156

2 156

0

 

 

 

2

 

 

 

Behajtás ösztönzése

0

0

0

 

 

 

3

 

 

 

Ellenőrzési tevékenység ösztönzése

0

0

0

 

 

 

4

 

 

 

APEH-OEP együttműködéssel történő behajtás ösztönzése

0

0

0

 

 

 

5

 

 

 

Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése

813

813

0

 

 

 

6

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

600

600

0

 

 

 

7

 

 

 

Nyugdíjreform bevezetésének többletkiadásai

0

0

1

 

 

 

8

 

 

 

Központosított intézményi kiadás

1 437

1 437

0

Működésre fordított kiadások összesen:

34 900

1999. évi működési előirányzat-maradvány:

2 918

Előző év működési előirányzat-maradványa:

724

Társadalombiztosítási alapok működési előirányzat-maradványa összesen:

3 642

3. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai


Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119C_1

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

872 625

872 625

864 639

 

 

1

 

 

 

Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevételek

620 782

620 782

629 040

 

 

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől

170 902

170 902

171 441

 

 

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól

410 976

410 976

418 581

 

 

 

3

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok,

 

 

 

 

 

 

 

egyházi intézmények, pártok stb.)

14 402

14 402

14 009

 

 

 

4

 

 

 

Egyéni vállalkozók nyugdíjbiztosítási járuléka

24 502

24 502

25 009

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

11 124

11 124

11 120

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjbiztosítási járuléka

13 378

13 378

13 889

 

 

2

 

 

 

Biztosítotti nyugdíjjárulék bevétel

129 957

129 957

141 388

 

 

 

1

 

 

 

Egyéni nyugdíjjárulék

96 990

96 990

118 614

 

 

 

 

1

 

 

 

Foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka

94 551

94 551

114 133

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjjáruléka

2 439

2 439

4 481

 

 

 

2

 

 

 

Magánnyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%)

23 286

23 286

16 837

 

 

 

3

 

 

 

Magánnyugdíjpénztárak átutalásai

0

0

392

 

 

 

 

1

 

 

 

Rokkantsági transzfer

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer

0

0

392

 

 

 

4

 

 

 

Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék

6 500

6 500

3 298

 

 

 

5

 

 

 

Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék

3 181

3 181

2 247

 

 

3

 

 

 

Egyéb járulékok és hozzájárulások

7 395

7 395

10 023

 

 

 

2

 

 

 

Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei

500

500

659

 

 

 

5

 

 

 

Közteherjegy után befolyt járulék

50

50

27

 

 

 

6

 

 

 

Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

6 845

6 845

6 607

 

 

 

7

 

 

 

Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék

0

0

2 730

 

 

5

 

 

 

Késedelmi pótlék, bírság

12 500

12 500

2 073

 

 

 

 

 

Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:

770 634

770 634

782 524

 

 

 

 

 

 

Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel

24 000

24 000

 

 

6

 

 

 

Központi költségvetési hozzájárulások

99 791

99 791

76 785

 

 

 

3

 

 

 

Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni központi költségvetési térítés

10 500

10 500

10 500

 

 

 

4

 

 

 

Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám.

69 857

69 857

57 245

 

 

 

5

 

 

 

Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás

19 434

19 434

9 040

 

 

7

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

2 200

2 200

5 330

 

 

 

3

 

 

 

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2 200

2 200

5 330

 

3

 

 

 

Működési célú bevételek

2 940

2 102

2 618

 

5

 

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek

39 100

39 100

49 449

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek

39 100

39 100

49 449

 

 

 

1

 

 

 

Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

 

173

 

 

 

 

1

 

 

 

Immateriális javak értékesítése

0

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Tárgyi eszközök értékesítése

0

 

131

 

 

 

 

3

 

 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése

0

 

21

 

 

 

 

4

 

 

 

Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok érték.

0

 

21

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel

0

 

47 303

 

 

 

 

1

 

 

 

Immateriális javak értékesítése

0

 

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Tárgyi eszközök értékesítése

0

 

200

 

 

 

 

3

 

 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése

0

 

47 103

 

 

 

3

 

 

 

Vagyongazdálkodás hozambevételei

0

 

1 973

 

 

 

 

1

 

 

 

Kamatbevételek

0

 

1 056

 

 

 

 

2

 

 

 

Osztalékok

0

 

731

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből

 

 

 

 

 

 

 

 

származó árfolyamnyereség

0

 

186

Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen:

 

914 665

913 827

916 706Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat
szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119C_3

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai

896 621

896 621

897 811

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

893 102

893 102

894 332

 

 

 

1

 

 

 

Öregségi nyugdíj

615 687

615 687

617 956

 

 

 

2

 

 

 

Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

149 086

149 086

147 681

 

 

 

 

1

 

 

 

Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

119 866

119 866

17 011

 

 

 

 

2

 

 

 

Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

101 023

 

 

 

 

3

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

29 220

29 220

27 091

 

 

 

 

5

 

 

 

Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

470

 

 

 

 

6

 

 

 

Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

1 616

 

 

 

 

7

 

 

 

Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport)

0

0

480

 

 

 

3

 

 

 

Hozzátartozói nyugellátás

127 379

127 379

128 345

 

 

 

4

 

 

 

Egyösszegű méltányossági kifizetések

950

950

350

 

 

 

 

1

 

 

 

Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás

600

600

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyszeri szociális segély

350

350

350

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

3 519

3 519

3 479

 

 

 

1

 

 

 

KESZ igénybevétel miatti kiadás

0

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

3 519

3 519

3 479

 

 

 

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

3 519

3 519

3 479

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

16 414

15 576

15 726

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodás kiadásai

1 630

1 630

2 043

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai

1 630

1 630

2 043

 

 

 

1

 

 

 

Felújítás

0

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

260

260

370

 

 

 

3

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

1 370

1 370

1 673

Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen:

 

914 665

913 827

915 580

Egyenleg:

 

 

 

 

 

 

 

0

0

1 126

4. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai


Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119D_1

 

3

 

 

 

Működési célú bevételek

2 940

2 102

2 618

 

 

1

 

 

 

Központi hivatali szerv

892

892

2 308

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételek

892

892

976

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson belülről

820

820

884

 

 

 

 

2

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson kívülről

70

70

78

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb működési bevétel

2

2

14

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

1 332

 

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből

0

0

1 322

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

10

 

 

2

 

 

 

Igazgatási szervek

48

48

310

 

 

 

1

 

 

 

Működési bevételek

48

48

278

 

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson belülről

0

0

69

 

 

 

 

2

 

 

 

Működési költségtérítés államháztartáson kívülről

0

0

38

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb működési bevétel

48

48

171

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

32

 

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből

0

0

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

32

 

 

3

 

 

 

Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok

2 000

1 162

0

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

2 000

1 162

0

 

 

 

 

1

 

 

 

Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és

 

 

 

 

 

 

 

 

tőketörlesztéssel

2 000

1 162

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

 

 

 

 

 

2 618

Működési célú pénzeszközátvétel a Nyugdíjbiztosítási Alaptól:

 

 

13 474

Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétel

 

 

966

Működési bevételek összesen:

 

 

 

 

 

 

17 058Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119D_3

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

18 414

15 576

15 728

 

 

1

 

 

 

Központi hivatali szerv

1 539

1 539

4 878

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

1 539

1 539

2 986

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

720

720

837

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

273

273

268

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

531

531

1 849

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

15

15

32

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0

0

1 892

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

0

0

1 888

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

0

0

4

 

 

2

 

 

 

Igazgatási szervek

9 883

9 883

10 848

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

9 155

9 155

10 134

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 845

4 845

5 501

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

1 917

1 917

2 061

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 393

2 393

2 179

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

0

0

393

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

728

728

714

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

0

0

293

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

728

728

421

 

 

3

 

 

 

Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok

4 992

4 154

0

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

2 955

2 117

0

 

 

 

 

1

 

 

 

Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel

2 000

1 162

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

955

955

0

 

 

 

6

 

 

 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok

600

600

0

 

 

 

8

 

 

 

Központosított intézményi kiadás

1 437

1 437

0

Működésre fordított kiadások összesen:

 

 

 

 

15 726

1999. évi működési előirányzat-maradvány:

 

 

 

1 332

Előző év működési előirányzat-maradványa:

 

 

 

647

Nyugdíjbiztosítási Alap működési előirányzat-maradványa összesen:

 

 

1 979

5. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai


Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119E_1

    1                Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek     636 535     636 535     624 703

        1                Munkáltatói egészségbiztosítási járulékbevételek     330 470     330 470     338 997

            1                Egészségbiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől     90 978     90 978     92 430

            2                Egészségbiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól     218 781     218 781     225 670

            3                Egészségbiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok,

                             egyházi intézmények, pártok stb.)     7 667     7 667     7 413

            4                Egyéni vállalkozók egészségbiztosítási járuléka     13 044     13 044     13 483

                1                Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett egészségbiztosítási járulék     5 921     5 921     5 995

                2                Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka     7 123     7 123     7 488

        2                Biztosítotti egészségbiztosítási járulék     74 280     74 280     76 365

            1                Egyéni egészségbiztosítási járulékbevétel     74 280     74 280     76 365

                1                Foglalkoztatottak egészségbiztosítási járuléka     72 411     72 411     73 945

                2                Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett egészségbiztosítási járuléka     1 869     1 869     2 420

        3                Egyéb járulékok és hozzájárulások     15 778     15 778     17 921

            1                Baleseti járulék     514     514     994

            2                Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei     505     505     428

            3                Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka     800     800     573

            4                Munkáltatói táppénz-hozzájárulás     10 500     10 500     12 348

                1                Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől     3 530     3 530     4 001

                2                Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól     6 714     6 714     8 048

                3                Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől     116     116     142

                4                Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól     140     140     157

            5                Közteherjegy után befolyt járulék     37     37     16

            6                Munkanélküli ellátás után fizetett egészségbiztosítási járulékbevétel     3 422     3 422     3 562

        4                Egészségügyi hozzájárulás     171 677     171 677     156 786

            1                Tételes egészségügyi hozzájárulás     151 577     151 577     148 240

                1                Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől     41 729     41 729     44 848

                2                Tételes egészségügyi hozzájárulás gazdasági szervezetektől, vállalkozásoktól     100 348     100 348     99 870

                3                Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől     3 517     3 517     2 362

                4                Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás     5 983     5 983     1 160

            2                Százalékos egészségügyi hozzájárulás     20 100     20 100     8 546

        5                Késedelmi pótlék, bírság     9 100     9 100     1 168

                    Járulékbevételek, hozzájárulások összesen:     601 305     601 305     591 238

                        Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel     21 500     21 500

        6                Központi költségvetési hozzájárulások     30 290     30 290     30 290

            1                Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés     890     890     890

            2                Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás     2 700     2 700     2 700

            5                Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás     0     0     0

            6                Jövedéki adóból átadott pénzeszköz     26 700     26 700     26 700

            7                Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz     0     0     0

        7                Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek     4 940     4 940     3 176

            1                Terhességmegszakítás egyéni térítési díja     330     330     200

            2                Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések     1 800     1 800     1 374

            3                Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek     800     800     766

            4                Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv.)     650     650     673

            5                Önkorm. kórházak csődjével összefüggő támogatás visszatérítés

                             [1997. évi XLIII. tv. 11. § (6) bek.]     360     360     98

            6                Működési költségelőleg visszatérülése     1 000     1 000     65

    3                Működési célú bevételek     3 700     3 462     4 420

    5                Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek     14 600     19 600     24 386

        1                Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek     14 600     19 600     24 386

            1                Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel     0     0     218

                1                Immateriális javak értékesítése     0     0     0

                2                Tárgyi eszközök értékesítése     0     0     103

                3                Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése     0     0     100

                4                Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok érték.     0     0     15

            2                Egyéb vagyon (ingyenes vagyonjuttatás stb.) értékesítéséből származó bevétel     0     0     23 709

                1                Immateriális javak értékesítése     0     0     0

                2                Tárgyi eszközök értékesítése     0     0     0

                3                Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése     0     0     23 709

            3                Vagyongazdálkodás hozambevételei     0     0     459

                1                Kamatbevételek     0     0     0

                2                Osztalékok     0     0     374

                3                Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből

                                 származó árfolyamnyereség     0     0     85

Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen:         654 835     659 597     653 509Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119E_3

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

676 935

686 603

680 783

 

 

1

 

 

 

Nyugellátások

117 684

115 684

115 949

 

 

 

2

 

 

 

Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj

117 684

115 684

115 445

 

 

 

 

4

 

 

 

Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

117 684

115 684

109 999

 

 

 

 

8

 

 

 

Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport)

0

0

5 446

 

 

 

3

 

 

 

Hozzátartozói nyugellátás

0

0

504

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

56 932

56 932

58 790

 

 

 

1

 

 

 

Terhességi-gyermekágyi segély

7 802

7 802

7 768

 

 

 

2

 

 

 

Táppénz

46 800

46 800

49 205

 

 

 

3

 

 

 

Betegséggel kapcsolatos segélyek

1 300

1 300

876

 

 

 

 

1

 

 

 

Külföldi gyógykezelés

650

650

445

 

 

 

 

2

 

 

 

Külföldi sürgősségi gyógykezelés

120

120

67

 

 

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások

180

180

26

 

 

 

 

4

 

 

 

Méltányossági támogatások

350

350

338

 

 

 

4

 

 

 

Kártérítési járadék

1 030

1 030

941

 

 

3

 

 

 

Természetbeni ellátások

500 531

512 199

504 069

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás

350 165

345 765

338 877

 

 

 

 

1

 

 

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

36 506

35 356

35 355

 

 

 

 

2

 

 

 

Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

8 558

7 888

7 816

 

 

 

 

3

 

 

 

Fogászati ellátás

10 079

9 679

9 679

 

 

 

 

4

 

 

 

Gondozó intézeti gondozás

7 223

7 223

7 268

 

 

 

 

5

 

 

 

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

3 810

3 510

3 451

 

 

 

 

6

 

 

 

Járóbeteg-szakellátás

48 285

47 335

47 325

 

 

 

 

7

 

 

 

CT, MRI

7 349

6 485

6 484

 

 

 

 

8

 

 

 

Művesekezelés

8 836

8 736

8 736

 

 

 

 

9

 

 

 

Házi szakápolás

1 285

1 205

1 120

 

 

 

 

10

 

 

 

Fekvőbeteg-szakellátás

209 153

210 367

210 738

 

 

 

 

11

 

 

 

Működési költségelőleg

650

0

0

 

 

 

 

12

 

 

 

Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások

117

117

240

 

 

 

 

13

 

 

 

Célelőirányzatok

1 364

914

665

 

 

 

 

14

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartaléka

6 950

6 950

0

 

 

 

2

 

 

 

Gyógyfürdő-szolgáltatás

2 000

2 000

2 298

 

 

 

3

 

 

 

Anyatejellátás

215

215

147

 

 

 

4

 

 

 

Gyógyszertámogatás

122 932

141 000

139 461

 

 

 

 

1

 

 

 

Gyógyszertámogatás kiadásai

116 312

134 380

132 229

 

 

 

 

2

 

 

 

Speciális szerződés szerint támogatott magas árú gyógyszerkiadás

6 620

6 620

7 232

 

 

 

5

 

 

 

Gyógyászati segédeszköz támogatás

22 582

20 582

20 589

 

 

 

6

 

 

 

Utazási költségtérítés

2 637

2 637

2 697

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

1 788

1 788

1 975

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb kiadások

1 788

1 788

1 975

 

 

 

 

1

 

 

 

Kifizetőhelyeket megillető ktg.térítés

500

500

449

 

 

 

 

2

 

 

 

Postaköltségek és egyéb kiadások

1 288

1 288

1 526

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

18 999

18 761

19 174

 

6

 

 

 

Vagyongazdálkodás kiadásai

555

555

1 245

 

 

1

 

 

 

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai

555

555

1 245

 

 

 

1

 

 

 

Felújítás

0

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

15

15

576

 

 

 

3

 

 

 

Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése

540

540

669

Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen:

 

696 489

705 919

701 202

Egyenleg:

 

 

 

 

 

 

–41 654

–46 322

–47 693

6. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai


Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Bevételek (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat
szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119F_1

    3                Működési célú bevételek     3 700     3 462     4 420

        1                Központi hivatali szerv     1 525     1 525     2 186

            1                Működési bevételek     1 525     1 525     1 204

                1                Működési költségtérítés államháztartáson belül     1 500     1 500     1 125

                2                Működési költségtérítés államháztartáson kívül     0     0     0

                3                Egyéb működési bevétel     25     25     79

            2                Felhalmozási és tőke jellegű bevételek     0     0     982

                1                Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből     0     0     950

                2                Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek     0     0     32

        2                Igazgatási szervek     175     175     2 234

            1                Működési bevételek     175     175     2 202

                1                Működési költségtérítés államháztartáson belülről     0     0     1 487

                2                Működési költségtérítés államháztartáson kívülről     0     0     0

                3                Egyéb működési bevétel     175     175     715

            2                Felhalmozási és tőke jellegű bevételek     0     0     32

                1                Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetésből     0     0     0

                2                Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek     0     0     32

        3                Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok     2 000     1 762     0

            1                Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz     2 000     1 762     0

                1                Világbanki megállapodás alapján átvett pénzeszköz hazai hozzájárulással és

                                 tőketörlesztéssel     2 000     1 762     0

                2                Felhalmozási és fejlesztési kiadásokra átvett pénzeszköz     0     0     0

Működési célú bevételek összesen:                         4 420

Működési célú pénzeszközátvétel az Egészségbiztosítási Alaptól:             15 299

Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétel            1 041

Működési bevételek összesen:                             20 760Millió forintbanCímAlcím

Elő-
irány-
zat

Ki-
emelt
elő-Kiadások (előirányzat neve)

 


1999. évi

 

 

 

cso-
port-
szám

irány-
zat
szám

 


eredeti előirányzat


módosított előirányzat


teljesítés


20TV119F_3

 

4

 

 

 

Működésre fordított kiadások

18 999

18 761

19 174

 

 

1

 

 

 

Központi hivatali szerv

3 546

3 546

7 050

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

3 501

3 501

5 325

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 355

1 345

1 570

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

508

505

586

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 595

1 591

2 650

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

43

60

519

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

45

45

1 725

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

0

0

1 688

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

45

45

37

 

 

2

 

 

 

Igazgatási szervek

11 439

11 439

12 124

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

11 094

11 094

11 904

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

5 973

5 235

5 806

 

 

 

 

2

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

2 360

2 162

2 240

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 758

2 459

2 615

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb működési célú támogatások, kiadások

3

1 238

1 243

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási kiadások

345

345

220

 

 

 

 

1

 

 

 

Intézményi beruházási kiadások

11

11

136

 

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

334

334

84

 

 

3

 

 

 

Központi hivatali szerv által kezelt előirányzatok

4 014

3 776

0

 

 

 

1

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

3 201

2 963

0

 

 

 

 

1

 

 

 

Világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel

2 000

1 762

0

 

 

 

 

2

 

 

 

Felhalmozási és fejlesztési kiadások

1 201

1 201

0

 

 

 

5

 

 

 

Egészségbiztosítási feladatkörbe tartozó ellenőrzési rendszerek fejlesztése

813

813

0

Működésre fordított kiadások összesen:

 

 

 

 

19 174

1999. évi működési előirányzat-maradvány:

 

 

 

1 586

Előző év működési előirányzat-maradványa:

 

 

 

77

Egészségbiztosítási Alap működési előirányzat-maradványa összesen:

 

 

1 663

7. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Nyugdíjbiztosítási Alap
Ezer forintban

Megnevezés

Nyitó-
állomány
(1999. 01. 01.)

Állomány-
növekedés

Állomány-
csökkenés
értékesí-
tésből

Állomány-
csökkenés
értékvesz-
tésből

Állomány-
csökkenés

Átsorolás a forgóeszközök
közé

Záró-
állomány
(1999. 12. 31.)

Ingyenes vagyonjuttatásból:

 

 

 

 

 

 

 

Alba Régia (ingatlan)

229 115

0

229 115

 

229 115

0

0

Kecskeméti irodaház (ingatlan)

174 443

0

174 443

 

174 443

0

0

Váci CEMŰ-székház (ingatlan)

38 718

0

38 718

 

38 718

0

0

Viziterv (ingatlan)

195 280

0

 

2 360

2 360

192 920

0

Gépek berend., felsz.

5 661

0

5 661

 

5 661

0

0

Járművek

139

0

139

 

139

0

0

Járuléktartozás fejében átvett: Csopak (Kőkorsó u.)

49 601

0

 

254

254

49 347

0

Üzemeltetésre átadott

692 958

0

448 077

2 614

450 690

242 268

0

Ingyenes vagyonjuttatásból:

 

 

 

 

 

 

 

Autóker Rt. részvény

3 164 236

0

 

 

0

3 164 236

0

Humán Rt. 1 részvény

686 669

0

 

 

0

686 669

0

Humán Rt. 2 részvény

407 155

0

 

 

0

407 155

0

Optima bef. jegy

127 957

0

127 957

 

127 957

0

0

OTP Bank Rt. törzsrészvény

1 712 043

0

1 712 043

 

1 712 043

0

0

Postabank Rt. részvény

0

0

 

 

0

0

0

Richter G. Rt. részvény

1 763 748

0

1 763 748

 

1 763 748

0

0

Szegedi Ruhagyár Rt. részvény

56 959

0

 

 

0

56 959

0

Ny. Alapból vásárolt:

 

 

 

 

 

 

 

Nyugber Center Kft. üzletrész

739 573

0

 

83 797

83 797

655 776

0

VIR Kft. üzletrész*

1 350 123

0

 

 

0

1 350 123

0

Ingyenes forgatásból:

 

 

 

 

 

 

 

Tb. Alapkezelő részvény

19 750

0

 

2 040

2 040

17 710

0

Járuléktartozás fejében átvett:

 

 

 

 

 

 

 

Bajai Kukorica term.

11

0

 

 

0

11

0

Bentonit

84

0

 

 

0

84

0

Borászati Szövetkezet

91

0

 

 

0

91

0

Carbon

58 401

0

 

 

0

58 401

0

DAM

244 494

0

 

244 494

244 494

0

0

DAM

16 530

0

 

16 530

16 530

0

0

DIGÉP koreng.

11 267

0

 

 

0

11 267

0

DIGÉP Melegalakító

34

0

 

31

31

3

0

DIGÉP Melegalakító

15 015

0

 

9 075

9 075

5 940

0

DIGÉP Szerszámgépgyár

40

0

 

 

0

40

0

DIGÉP Szerszámgépgyár

20 314

0

 

 

0

20 314

0

DIGÉP Szivattyú

17

0

 

5

5

12

0

DIGÉP Szivattyú

6 501

0

 

 

0

6 501

0

Drogunion

264

0

264

 

264

0

0

FIMCOOP Zamárdi

4 510

0

4 510

 

4 510

0

0

K&H részvény

0

210

 

 

0

210

0

MGM Daewoo

102 383

0

 

34 384

34 384

67 999

0

MGM Daewoo

163 998

0

 

55 076

55 076

108 922

0

Ózdi Acéltrans Kft.

140 555

0

140 555

 

140 555

0

0

Ózdi Energiaszolg. Kft.

171 790

0

171 790

 

171 790

0

0

Parasztbecsület Mgtsz

122

0

122

 

122

0

0

Radius Hungaricus

0

0

 

 

0

0

0

Sörárpa

34

0

 

34

34

0

0

Részesedések

10 984 668

210

3 920 989

445 465

4 366 454

6 618 424

0

Ny. Alapból vásárolt:

 

 

 

 

 

 

 

2004/a MÁK

4 862 250

0

4 862 250

 

4 862 250

0

0

Ny. Alap forgatásából:

 

 

 

 

 

 

 

Nyugdíj I. bef. jegy**

2 682 835

0

2 682 835

 

2 682 835

0

0

Értékpapírok

7 545 085

0

7 545 085

0

7 545 085

0

0

Befektetett eszközök összesen:

19 222 711

210

11 914 151

448 079

12 362 229

6 860 692

0

* Ingyenes forgatásból: 346 185 ezer forint.
** Ingyenes forgatásból: 1 101 416 ezer forint.

8. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Egészségbiztosítási Alap
Ezer forintban

Megnevezés

Nyitó-
állomány
(1999. 01. 01.)

Állomány-
növekedés

Értékesítés
miatt
állománycs.

Értékcsökk.
és érték-vesztés
miatti
állománycs.

Átsorolva
a forgóeszk. közé

Záró-
állomány
(1999. 12. 31.)

Ingatlanok

 

 

 

 

 

 

- Ingyenes

 

 

 

 

 

 

Vác

64 944

 

**64 944

 

 

 

Szolnok

53 820

 

**53 820

 

 

 

Eger

11 224

 

**11 224

 

 

 

IDEX székház

996 400

 

 

21 200

975 200

 

BLAHA Hírlapkiadó Székház

914 666

 

 

19 055

895 611

 

- Ingyenesből származtatott

 

 

 

 

 

 

Wesselényi utcai telek

89 000

 

 

 

 

89 000

Wesselényi épület

2 059 238

 

 

42 901

 

2 016 337

Ingatlanok összesen:

4 189 292

 

129 988

83 156

1 870 811

2 105 337

Gépek berendezések

 

 

 

 

 

 

- Betegkocsi

596

 

 

557

 

39

- Oxigénkoncentrátum

3 257

 

 

3 047

 

210

Gépek berendezések összesen:

3 853

 

 

3 604

 

249

Részesedések

 

 

 

 

 

 

- Vásárolt

 

 

 

 

 

 

Ker. és Hitelbank Rt.

212 571

 

 

 

212 571

 

OMKER

1

 

 

 

1

 

MEDICOR RÖNTGEN Rt.

229 482

 

 

 

229 482

 

MEDICOR ELEKTRON Rt.

29 278

 

 

 

29 278

 

MEDICOR SZERVIZ Rt.

15 500

 

 

 

15 500

 

MEDICOR MAROS Rt.

23 966

 

 

*13 607

10 359

 

MED. Műtőtechnika Kft.

11 750

 

 

 

11 750

 

MED. Kéziműszer Kft.

46 485

 

 

 

46 485

 

MEDICOR MEDITÜ Kft.

5 400

 

 

 

5 400

 

MED. Diagnosztikai Kft.

10 400

 

 

 

10 400

 

DISPOMEDICOR Rt.

80 019

 

 

 

80 019

 

Club Aliga Vagyonkez. Rt.

13 534

 

 

*3 540

 

9 994

Vásárolt össszesen:

678 386

 

 

17 147

651 245

9 994

- Vagyonjuttatásként átvett

 

 

 

 

 

 

OMKER Rt.

252 921

 

 

*182 923

69 998

 

MAKÖT Rt. (RICO)

270 515

 

270 515

 

 

 

Postabank Rt.

330

 

 

 

330

 

OTP Rt.

2 234 519

 

2 234 519

 

 

 

Express Rt.

210 950

 

210 950

 

 

 

Szikra Lapnyomda Rt.

280 000

 

 

 

280 000

 

Budapesti Hőerőmű Rt.

339 193

 

 

 

339 193

 

AES-Tisza Erőmű Rt.

1 179 328

 

1 179 328

 

 

 

DIGÉP Kft. csoport

143 347

 

 

*77 057

66 290

 

Ingyenes vagyonjuttatásból származó részesedés összesen:

4 911 103

0

3 895 312

259 980

755 811

0

- Ingyenes vagyonjuttatásból származtatott

 

 

 

 

 

 

Postabank Rt.

1 743

 

 

 

1 743

 

Dispomedicor Rt.

121 299

 

 

 

121 299

 

Hotel Carbona Rt.

529 747

 

 

 

529 747

 

Club Aliga Rt.

17 256

100 000

 

*30 668

 

86 588

Ingyenes vagyonjuttatásból származtatott részesedés összesen:

670 045

100 000

0

30 668

652 789

86 588

- Jár. tart. ellenében átv. részesedések

 

 

 

 

 

 

Ózdi Energia Szolg. Kft.

114 501

 

114 501

 

 

 

Ózdi Acéltrans. Fuv. Kft.

88 367

 

88 367

 

 

 

Carbon Közraktár Kft.

44 317

 

 

 

44 317

 

DIGÉP Kft. csoport

26 791

 

 

*15 948

10 843

 

FIMCOOP Zamárdi

1 972

 

1 972

 

 

 

Mg. Bortermelő Ker. Szöv.

69

 

 

*14

55

 

EB. tartozás: DIGÉP Kft. csop.

2 885

 

 

 

2 885

 

Járuléktartozás ellenében átvett részesedések összesen:

278 902

 

204 840

15 962

58 100

0

Részesedések összesen:

6 538 436

100 000

4 100 152

323 757

2 117 945

96 582

Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszközök

 

 

 

 

 

 

- Club Aliga telek

1 033 650

 

 

 

 

1 033 650

épület

834 075

 

 

17 745

 

816 330

építmény

181 132

 

 

5 920

 

175 212

képzőművészeti alk.

2 633

 

 

 

 

2 633

– Bérházak

28 138

11 240

 

1 582

37 796

 

Üzemeltetésre, kezelésre átad. eszközök összesen:

2 079 628

11 240

 

25 247

37 796

2 027 825

Mindösszesen:

12 811 209

111 240

4 230 140

435 764

4 026 552

4 229 993

 *-gal jelzett tételek az értékvesztést jelentik.
**-gal jelzett ingatlanok a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény alapján 1999. január 1-jétől a működési vagyon körébe tartoznak.

9. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon alakulása

Millió forintban


Millió forintban


Megnevezés


Összesen

A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető hányad

Az Egészségbizto-sítási Alapot megillető hányad

1. Nyitó állomány (1999. évi XCIII. törvény 12. sz.
melléklet, 5. sor)

2 547

1 117

1 430

2. Vagyonátvétel és egyéb növekedés

165

165

0

3. Vagyonelemek értékesítése, megtérülése

–1 184

–520

–664

4. Vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése

–537

–362

–175

5. 1999. évi záróállomány

991

400

591

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. november 28-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. december 5.

2

A 9. §-t a 2006: CIX. törvény 125. § (4) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére