• Tartalom

122/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet

122/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a bizonyítványok és oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2000.07.11.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás
2000. június 6-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a bizonyítványok és oklevelek kölcsönös elismeréséről szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a bizonyítványok
és oklevelek kölcsönös elismeréséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),
– a Budapesten, 1992. szeptember hó 2. napján aláírt, a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között kötött, a Kulturális, Oktatási és Tudományos Együttműködésről szóló Egyezmény 5. Cikke alapján,1
– a Ljubljanában, 1995. december hó 15. napján aláírt, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti 1996–1998. évi Oktatási, Kulturális és Tudományos Együttműködési Program első fejezetének 3. Cikke értelmében,
– azzal a szándékkal, hogy a baráti együttműködést a kultúra, a tudomány, az oktatás, valamint a mobilitás terén továbbfejlesszék,
– figyelembe véve az 1997. április 11-i Egyezményt a Felsőoktatási Képesítések Elismeréséről az Európai Régióban,
– és tekintettel a CEEPUS regionális programban, valamint az Európa Tanács és az UNESCO tagállamainak az oktatás terén a nemzetközi cserék harmonizációjában elért sikerére,
az alábbiakban állapodnak meg:
1. Cikk
A Magyar Köztársaságban az általános iskola nyolcadik évfolyamának elvégzéséről kiállított bizonyítványt és a Szlovén Köztársaságban az általános iskola elvégzéséről kiállított bizonyítványt a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik, és azok a további képzésbe való bekapcsolódásra jogosítanak a másik Szerződő Fél országában.
2. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványt és a Szlovén Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványt a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik, és azok a további képzésbe való bekapcsolódásra jogosítanak a Szerződő Felek jogszabályainak megfelelően.
A Magyar Köztársaság elismeri a Szlovén Köztársaságban kiállított középiskolai végzettséget tanúsító záróvizsga bizonyítványt, amely továbbtanulásra jogosít felsőoktatási szakirányú intézményben, és a továbbtanulást tekintve ugyanolyan jogokat biztosít mint a Szlovén Köztársaság.
3. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított szakképesítést igazoló bizonyítványt és a Szlovén Köztársaságban kiállított, alapfokú és középfokú szakképesítő bizonyítványt, a szakközépiskola eredményes elvégzését tanúsító záróvizsga bizonyítványt a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik, figyelembe véve a képzés időtartamát és tartalmát.
A Magyar Köztársaságban kiállított mestervizsga-bizonyítványt és a Szlovén Köztársaságban kiállított, mestervizsga- és az ehhez hasonló vizsgabizonyítványokat (pl. művezetői és üzletvezetői vizsgabizonyítványokat) kölcsönösen elismerik.
4. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított kétéves akkreditált felsőfokú szakképzésben szerzett bizonyítványt és a Szlovén Köztársaságban kiállított, államilag elismert kétéves, felsőfokú szakirányú alapképzésben szerzett oklevelet a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik, figyelembe véve a képzés tartalmát.
5. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított, legalább hároméves főiskolai alapképzésben szerzett oklevelet és a Szlovén Köztársaságban kiállított, legalább hároméves, államilag elismert főiskolai szakirányú alapképzésben szerzett oklevelet a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik, figyelembe véve a képzés időtartamát és tartalmát.
6. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított, legalább négyéves egyetemi alapképzésben szerzett oklevelet és a Szlovén Köztársaságban kiállított, legalább négyéves, államilag elismert egyetemi alapképzésben szerzett oklevelet a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik, figyelembe véve a képzés időtartamát és tartalmát.
7. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított, legalább egyéves posztgraduális szakirányú továbbképzésben szerzett szakosító okleveleket és a Szlovén Köztársaságban kiállított, legalább egyéves, államilag elismert posztgraduális szakirányú továbbképzésben szerzett szakosító okleveleket a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik, figyelembe véve a képzés időtartamát és tartalmát.
A Magyar Köztársaságban kiállított kétéves, államilag elismert egyetemi posztgraduális szakirányú továbbképzésben szerzett szakosító oklevelet és a Szlovén Köztársaságban kiállított kétéves, államilag elismert posztgraduális továbbképzésben szerzett magiszteri oklevelet a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik, figyelembe véve a képzés tartalmát.
8. Cikk
A Magyar Köztársaságban szerzett doktori (PhD), illetve a művészetek terén megszerezhető mester (DLA) fokozatot tanúsító oklevelet és a Szlovén Köztársaságban államilag elismert posztgraduális továbbképzés során szerzett tudományok doktora fokozatot tanúsító oklevelet a Szerződő Felek kölcsönösen elismerik.
9. Cikk
A Szerződő Felek érvényes rendelkezéseinek megfelelően, azok a magyar és szlovén állampolgárok, akik megfelelnek mindazoknak a képesítési és egyéb követelményeknek, amelyek szükségesek a nevelői és az oktatói munkakör ellátására az egyik Szerződő Félnél, a megfelelő végzettséget tanúsító bizonyítványuk vagy oklevelük honosítása nélkül, vendégtanárként, meghatározott időre, részt vehetnek a képzésben, vagy részt vehetnek a nevelői és az oktatói munkában a másik Szerződő Fél közoktatásában és szakképzésében.
10. Cikk
Az Egyezmény rendelkezései azokra az iskolai végzettséget tanúsító bizonyítványokra és oklevelekre vonatkoznak, amelyeket a Magyar Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban az Egyezmény hatálybalépését követően állítottak ki.
A Magyar Népköztársaságban és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban kiállított, iskolai végzettségeket tanúsító bizonyítványok, valamint oklevelek egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, az 1980. évi március hó 7. napján aláírt megállapodást a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság közötti kapcsolatok során alkalmazzák azokra a bizonyítványokra, oklevelekre, amelyeket a Szerződő Feleknél szereztek meg az Egyezmény hatálybalépését megelőzően.2
E Cikk második bekezdésében említett Egyezmény alapján, a Szerződő Felek a kibocsátás időpontjától függetlenül ismerik el
– a Magyar Köztársaságban szerzett tudomány(ok) kandidátusa okleveleket, amelyek elnyerése céljából a disszertációt legkésőbb 1997. szeptember 1-jéig nyújtották be,
– a Szlovén Köztársaságban kiállított, az 1995/96-os tanévig bezárólag az egyetemek által meghirdetett kétéves képzés alapján szerzett okleveleket.
11. Cikk
Az a bizonyítvány vagy oklevél, amelyet a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően ismertek el, a Szerződő Felek országaiban továbbtanulásra, illetőleg foglalkozás gyakorlására jogosít, azok hatályos jogszabályainak megfelelően.
A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó bizonyítványok és oklevelek által tanúsított szakképesítés elismerése a Szerződő Felek hatályos jogszabályainak megfelelően történik.
12. Cikk
A Szerződő Felek az egymáshoz hasonlítható bizonyítványok és oklevelek elnevezését tartalmazó jegyzék elkészítésére, az eltérő képzési rendszerből fakadó kérdések megoldására, a jogszabályi változásokról való tájékoztatásra, valamint az esetleges kérdések megvitatására Vegyes Bizottságot hoznak létre, amely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Az ülés helyét a Szerződő Felek diplomáciai úton egyeztetik.
13. Cikk
Az Egyezmény azon hónapot követő harmadik hónap első napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton írásban közölték egymással, hogy a hatálybalépéshez a mindenkori honi követelményeket teljesítették.
Az Egyezmény határozatlan időre szól. Bármely Szerződő Fél, bármely időpontban, diplomáciai úton, az egyéves felmondási idő betartásával, írásban felmondhatja.
Kelt Ljubljanában, 1999. február 5-én, két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, amelyből mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Szlovén Köztársaság
Kormánya részéről''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2000. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére