• Tartalom

2000. évi CXXVIII. törvény

2000. évi CXXVIII. törvény

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről1

2023.01.01.

Az Országgyűlés a gépjárművezetők önkéntes jogkövető magatartásának erősítése, a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1)2 E törvény rendelkezéseit Magyarország területén

a) magyar hatóság által kiállított vagy annak alapján külföldi hatóság által kiadott járművezetésre jogosító okmánnyal (a továbbiakban: vezetői engedéllyel) rendelkező, illetve

b) járművezetéstől eltiltás, illetőleg a vezetői engedély visszavonásának hatálya alatt álló

személy által – a vezetői engedéllyel vezethető járművekkel elkövetett – a közúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmény, továbbá a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés és közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén (a továbbiakban együtt: szabályszegés) kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálya kiterjed arra a gépjárművezetőre is, aki a szabályszegés elkövetésekor olyan járművet vezetett, amelyre vezetői engedélye nem érvényes.

2. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszer (a továbbiakban: pontrendszer) olyan rendszer, amely jogszabályban meghatározott szabályszegés elkövetése esetén kiszabható pontok e törvényben meghatározott számának elérése esetén a vezetői engedély ideiglenes visszavonását teszi lehetővé.

3. § (1)3 A pontrendszer alapján – a jogszabályban meghatározott – olyan szabályszegésre állapítható meg pont, amely miatt a járművezetőt mint elkövetőt a bíróság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 30. §-ában meghatározott fegyelmi hatóság jogerős vagy végleges határozatával elmarasztalta – ide nem értve a fegyelmi hatóság által alkalmazott megrovást, feddést –, vagy az elkövető a helyszíni bírság, illetve a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabását a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás után tudomásul vette.

(2)4 A szabályszegés miatt eljáró hatóság által hozott határozatban, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság esetén az elismervényben (tájékoztatóban) tájékoztatni kell az elkövetőt az elbírált cselekményhez – jogszabály által – rendelt pontok számáról. A határozat megváltoztatása, illetve téves tájékoztatás miatt az első fokon eljárt hatóság, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságot kiszabó hatóság értesíti az elkövetőt a jogszabály által a szabályszegéshez rendelt pontszámról.

(3)5 A bírósági határozattal elbírált cselekményhez rendelt pontok számáról az elkövetőt a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv tájékoztatja.

(4) Nem állapítható meg pont olyan szabályszegés elkövetése esetén, amely miatt a bíróság vagy a szabálysértési hatóság járművezetéstől eltiltást, meghatározott járműkategória, alkategória, kombinált kategória (a továbbiakban: járműkategória) vezetésétől való eltiltást alkalmazott.

(5)6

4. §7 (1)8 Az 1. § (1) bekezdése alapján a szabályszegésekhez rendelhető pontok száma:

a) gondatlan bűncselekmény elkövetése esetén 9,

b) szándékos bűncselekmény elkövetése esetén 11,

c) szabálysértés elkövetése esetén 1–8,

d)9 a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén 1–9 pont.

(2) A pontrendszer hatálya alá tartozó több szabályszegés egy eljárásban történő elbírálása esetén az elbírált

a)10 bűncselekmények közül a legmagasabb pontszámmal járó bűncselekményhez rendelt pontszámot 5 ponttal kell növelni,

b) szabálysértések esetén a legmagasabb pontszámmal járó szabálysértéshez rendelt pontszámot a kisebb súlyú szabálysértéshez rendelt pontszám felével kell megemelni, de az nem érheti el – az 1 ponttal járó szabálysértés kivételével – az egyes szabálysértésekre megállapított pontszámok felső határának együttes tartamát,

c)11 a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések esetén a b) pontban foglaltak szerint kell eljárni.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti számításnál töredék pontszám kerül megállapításra, akkor a pontszámot felfelé kell kerekíteni.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szabályszegés tárgyi súlyát és gyakoriságát figyelembe véve

a) e törvény melléklete határozza meg a pontrendszer hatálya alá tartozó egyes bűncselekményeket és azokhoz rendelt pontok számát,

b)12 kormányrendelet határozza meg a pontrendszer hatálya alá tartozó

ba) egyes szabálysértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát,

bb) egyes közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegéseket, és az azokhoz rendelt pontok számát.

(5) A pontrendszer hatálya alá tartozó szabályszegéseknél a (6) bekezdésben foglalt kivétellel, a szabályszegés elkövetése idején hatályban lévő jogszabály által rendelt pontszámot kell alkalmazni.

(6) Ha a szabályszegés elbírálásakor hatályos új jogszabály a szabályszegéshez nem rendel pontot, vagy alacsonyabb pontszámot rendel, akkor az új jogszabályt kell alkalmazni.

5. § (1) A Nyilvántartó a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 8. §-a szerinti vezetői engedély nyilvántartás részeként vezeti a pontrendszer következő adatait:

a) az elkövető személyazonosító adatát (családi és utónév, nők esetén a leánykori családi és utónév, anyja leánykori családi és utóneve, születési hely és idő),

b) vezetői engedélyének okmányazonosító jelét,

c) az elbírált cselekmény jogszabály szerinti megnevezését, minősítését, továbbá a KRESZ13 megszegett rendelkezéseire való hivatkozást,

d) járművezetéstől eltiltás, járműkategória vezetésétől eltiltás alkalmazását, időtartamát,

e)14 a határozat jogerőre emelkedésének vagy véglegessé válásának idejét, helyszíni bírság és a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabásának idejét,

f) a határozat, elismervény ügyszámát, illetve sorszámát,

g) az eljáró bíróság, hatóság megnevezését,

h) a szabályszegéshez rendelt pontszámot,

i) a vezetői engedély visszavonásának időpontját,

j) a vezetői engedély leadásának időpontját,

k) a vezetői engedély visszaadásának időpontját,

l) az utánképzés15 igazolásának időpontját.

(1a)16 Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2)17 A pontrendszer hatálya alá tartozó szabályszegést elbíráló szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, fegyelmi hatóság, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság az (1) bekezdés a)–h), a bíróság az (1) bekezdés a)–g) pontjaiban megjelölt adatokról a jogerőre emelkedéstől vagy véglegessé válástól számított nyolc napon belül értesíti a Nyilvántartót.

(3)18 A Nyilvántartót az (1) bekezdés j)–k) pontjaiban megjelölt adatokról a vezetői engedély átvételére, kiadására jogosult, külön jogszabályban meghatározott hatóság az okmány leadását, kiadását, az igazolás bemutatását követő három napon belül értesíti.

(4) A Nyilvántartó a (2) bekezdés szerinti értesítésben megnevezett szabályszegéshez a jogszabályban rendelt pontszámot nyilvántartásba veszi.

(5)19 A Nyilvántartót az (1) bekezdés l) pontjában megjelölt adatokról az utánképzésről szóló igazolás kiadására jogosult, külön jogszabályban meghatározott vizsgaközpont az igazolás kiállítását követő nyolc napon belül értesíti.

5/A. §20 A Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz tartozó tárhelyszolgáltatás kijelölt szolgáltatója a Nyilvántartó természetes személyazonosító adatokat tartalmazó elektronikus kérelmére megküldi a Nyilvántartó részére a természetes személy kapcsolati kódját és tárhely-azonosítóját. Az adatszolgáltatás adatait a Nyilvántartó a járművezetővel való elektronikus úton történő kapcsolatfelvételre használhatja fel.

6. § (1)21 A nyilvántartásba vett pontszámot a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától számított legfeljebb három évig lehet a pontok összesítésénél figyelembe venni (elévülés).

(2)22 A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha pontjainak száma a 13-at elérte, – a 9. § (1a) bekezdésben foglalt korlátozás figyelembe vételével – tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire.

7. §23 (1)24 Ha a járművezető nyilvántartott pontjainak száma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi hivatalát (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), amely ennek alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja.

(1a)25 18 pont elérése vagy meghaladása esetén a pontösszesítés időpontja a 18 pont elérését vagy meghaladását eredményező pontérték nyilvántartásba vételének dátuma. Az így megállapított összpontszámba tartozó pontértékek tekintetében, a pontösszesítést követően a 6. § (1) bekezdésében meghatározott elévülés már nem vehető figyelembe.

(2)26 Az (1) bekezdés alapján hozott határozat véglegessé válásakor nyilvántartott pontokat a közlekedési igazgatási hatóság törli.

7/A. §27 A járművezető a közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásában szereplő saját közúti közlekedési előéleti pontrendszer adatairól díjmentesen kérhet tájékoztatást a Nyilvántartótól.

8. § (1)28 A 7. § (1) bekezdése alapján visszavont vezetői engedélyt annak leadásától számított hat hónapot követően vissza kell adni, ha

a)29 a járművezető a vezetői engedély visszavonását követően utánképzésen vett részt – kivéve, ha a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az utánképzési kötelezettség alól mentesül –, és

b) a vezetési jogosultság külön jogszabályban meghatározott egyéb feltételei fennállnak.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt hat hónapos időtartamba be kell számítani azt az időt, amely alatt a visszavonást megelőző szabályszegés miatt a vezetői engedély a hatóság birtokában volt. Amennyiben ez az időtartam a hat hónapot elérte vagy meghaladta, a vezetői engedélyt a hatóság az utánképzés igazolását követően visszaadja.

(3) Amennyiben a bíróság, szabálysértési hatóság a vezetői engedély pontrendszer alapján történő visszavonásának időtartama alatt járművezetéstől eltiltást alkalmazott, a vezetői engedély visszaadására legkorábban az eltiltás elrendelését követő utánképzés igazolása esetén kerülhet sor, kivéve, ha a bíróság a járművezetés ismételt gyakorlását a jártasság meghatározott formájának igazolásához kötötte.

9. § (1)30 A járművezető nyilvántartott pontjainak számát – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14–17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni.

(1a)31 Amennyiben a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető az (1) bekezdés szerint.

(2) A nyilvántartott pontok száma az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül ismételt önkéntes utánképzéssel nem csökkenthető.

(3) A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról.

10. § A Nyilvántartó

a) a pontrendszer adatait a b) pontban foglaltak kivételével a nyilvántartásba vételtől számított három évig kezeli,

b) ha a vezetői engedély visszaadására nem kerül sor a visszavonás alapját képező adatokat a járművezető haláláig kezeli,

c) a pontrendszer alapján visszavont vezetői engedélyt a visszaadásáig, de legfeljebb a leadásától számított tíz évig tárolja.

11. §32 A pontrendszer nyilvántartási, adatvédelmi, adatszolgáltatási szabályaira, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Kknyt. szabályait kell alkalmazni.

12. § A közúti közlekedési nyilvántartásban 2001. január 1-jén szereplő, illetve a nyilvántartásba későbbiekben felvett járművezetőt 0 ponttal rendelkezőnek kell tekinteni, a pontszám ez alá nem csökkenhet.

13. § (1) Ez a törvény 2001. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni.

(2)–(3)33

14. §34

15. §35 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott ponthatárok között – a szabálysértés és a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés tárgyi súlyát és gyakoriságát figyelembe véve – a pontrendszer hatálya alá tartozó szabálysértéseket és közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegéseket, az azokhoz rendelt pontok számát, valamint a pontrendszer alkalmazásának részletes szabályait.36

15/A. §37 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szervet vagy szerveket.38

16. §39 (1) Az e törvénynek az egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2020. évi CXXI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 7. § (1a) bekezdését a hatálybalépését40 követően szerzett pontok számítása kapcsán kell alkalmazni.

(2) A Módtv.-nek a 3. § (5) bekezdését hatályon kívül helyező rendelkezése hatálybalépését41 megelőzően szerzett, a járművezetőnek az eltiltás jogerőre emelkedésének időpontjáig nyilvántartásba vett pontjait törölni kell, ha a vezetői engedély visszaadására utánképzést követően kerülhet sor.

1. számú melléklet a 2000. évi CXXVIII. törvényhez42

A pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények

2K37548_0

 

Kódszám

 

Tényállás

 

Pontszám

 

01

 

Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 172. §]

 

11

 

02

 

Közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 186. §)

 

11

 

03

 

Közúti baleset okozása (Btk. 235. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 187. §)

 

9

 

04

 

Járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 188. §)

 

11

 

05

 

Járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 188. §)

 

11

 

06

 

Járművezetés tiltott átengedése (Btk. 238. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 189. §)

 

11

 

07

 

Cserbenhagyás (Btk. 239. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 190. §)

 

11

2. számú melléklet a 2000. évi CXXVIII. törvényhez43

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. december 20.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2011: LXXIII. törvény 5. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 2011: CCI. törvény 200. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2011: LXXIII. törvény 6. §-ával megállapított, a 2017: L. törvény 195. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdése a 2011: LXXIII. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (5) bekezdését a 2020: CXXI. törvény 65. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § a 2007: CLXXIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 2011: LXXIII. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 2016: LXXV. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 2011: LXXIII. törvény 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § (2) bekezdés c) pontját a 2011: LXXIII. törvény 7. § (3) bekezdése iktatta be.

12

A 4. § (4) bekezdés b) pontja a 2011: LXXIII. törvény 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet.

14

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a 2011: LXXIII. törvény 12. § (3) bekezdése, a 2017: L. törvény 195. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (1a) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 40. §-a iktatta be.

17

Az 5. § (2) bekezdése a 2011: LXXIII. törvény 12. § (3) bekezdése, a 2017: L. törvény 195. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (3) bekezdése a 2009: CIX. törvény 49. (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 55. § (29) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni azzal, hogy a 2009. december 31-én a jármű időszakos vizsgálata során közreműködésre jogosult műszaki vizsgabiztosok, személyek, szervek és szervezetek a 2009. december 31-én fennálló feltételek mellett 2010. június 30-ig jogosultak a jármű időszakos vizsgálata során tanúsító szervezetként közreműködni a tényállás tisztázásában.

19

Az 5. § (5) bekezdését a 2009: CIX. törvény 49. (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CLII. törvény 2. § (47) bekezdése, a 2019: LXVII. törvény 87. §-a szerint módosított szöveg.

20

Az 5/A. §-t a 2020: CXXI. törvény 60. §-a iktatta be.

21

A 6. § (1) bekezdése a 2007: CLXXIII. törvény 9. § (3) bekezdésének a) pontja, a 2020: CXXI. törvény 64. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 6. § (2) bekezdése a 2016: LXXV. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § a 2007: CLXXIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

24

A 7. § (1) bekezdése a 2012: XCIII. törvény 53. §-a, a 2022: XXII. törvény 83. §-a szerint módosított szöveg.

25

A 7. § (1a) bekezdését újonnan a 2020: CXXI. törvény 61. §-a iktatta be.

26

A 7. § (2) bekezdése a 2017: L. törvény 195. § d) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 7/A. §-t a 2020: CXXI. törvény 62. §-a iktatta be.

28

A 8. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2007: CLXXIII. törvény 9. § (3) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 8. § (1) bekezdés a) pontja a 2016: LXXV. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

30

A 9. § (1) bekezdése a 2016: LXXV. törvény 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 9. § (1a) bekezdését a 2016: LXXV. törvény 11. § (2) bekezdése iktatta be.

32

A 11. § a 2017: L. törvény 194. §-ával megállapított szöveg.

33

A 13. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 469. pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 14. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 469. pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 15. § a 2011: LXXIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

37

A 15/A. §-t a 2006: CIX. törvény 10. § (5) bekezdése iktatta be.

39

A 16. §-t a 2020: CXXI. törvény 63. §-a iktatta be.

40

A hatálybalépés időpontja 2021. július 1.

41

A hatálybalépés időpontja 2021. július 1.

42

Az 1. számú melléklet a 2012: CCXXIII. törvény 281. §-ával megállapított szöveg.

43

A 2. számú mellékletet a 2007: CLXXIII. törvény 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére