• Tartalom

2000. évi CXXXVI. törvény

2000. évi CXXXVI. törvény

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról1

2007.07.01.

A bírósági és hatósági határozatok eredményesebb érvényre juttatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ2

1–167. §

MÁSODIK RÉSZ

A VÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB JOGSZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA

168–169. §3

170. §4

171. §5

172. §6

173–175. §7

176. §8

177. § A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 97. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

97. § ,,(1) A bíróság szerveként a megyei bíróságon megyei bírósági végrehajtó működik.
(2) A megyei bírósági végrehajtó működését a bíróság elnöke ellenőrzi.
(3) A megyei bíróság elnökének a helyi bíróságok mellett működő önálló bírósági végrehajtókkal kapcsolatos igazgatási tevékenységét a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény állapítja meg.
(4) A megyei és az önálló bírósági végrehajtó eljárása nemperes eljárás, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező.''

178–181. §9

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

182. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2001. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)10

183. §11

184. §12

Átmeneti rendelkezések

185. § (1)13

(2) A törvénynek a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályait a törvény hatálybalépése előtt elkövetett fegyelmi vétségek miatt indult eljárásokban azzal kell alkalmazni, hogy a fegyelmi vétséget az elkövetése idején hatályban lévő jogszabályok szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény e törvény szerint már nem fegyelmi vétség, vagy enyhébben bírálandó el, akkor e törvényt kell alkalmazni.

186. §14

187. §15

188. § (1) A 2001. április 1. és szeptember 1. között kinevezett végrehajtó-helyettesre a Vht.-nak a végrehajtóra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni e §-ban foglalt eltérésekkel.

(2) Az önálló bírósági végrehajtó-helyettes az önálló bírósági végrehajtóval áll munkaviszonyban, a megyei bírósági végrehajtó-helyettes a megyei bíróságnál szolgálati viszonyban álló bírósági tisztviselő.

(3) A végrehajtó-helyettes önállóan foganatosíthat eljárási cselekményeket – önálló bírósági végrehajtó-helyettes esetén a végrehajtó felelősségére –, árverést azonban nem tarthat, és meghatározott cselekményt nem foganatosíthat.

(4) Végrehajtó-helyettessé az nevezhető ki, aki megfelel a végrehajtóvá történő kinevezés feltételeinek, a kinevezési eljárásra a végrehajtójelölt kinevezésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) E § alapján kinevezett végrehajtó-helyettesek tekintetében a kinevező, illetve a névjegyzékbe vevő a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül felülvizsgálja e törvény szerinti kinevezési feltételek meglétét. Ha a végrehajtó-helyettes nem felel meg e törvény szerinti kinevezési feltételeknek, a kinevező, illetve a névjegyzékbe vevő intézkedik a végrehajtó-helyettesi szolgálat megszüntetése iránt.

189. §16

190. §17

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. december 23. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 20. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az Első Részt (1–167. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 168–169. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 170. §-t a 2004: CXL. törvény 189. § 21. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 171. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 172. §-t a 2006: V. törvény 133. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 173–175. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 176. §-t a 2006: CXVII. törvény 39. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 178–181. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 182. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 183. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 184. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 185. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 186. §-t a 2006: V. törvény 133. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 187. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 189. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 190. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 472. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére