• Tartalom

148/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet

148/2000. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről

2000.08.31.

(Az Egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 2000. augusztus 4-én megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,
Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya között
a Magyar Köztársaságban és a Szlovák
Köztársaságban kiállított, végzettséget
tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös
elismeréséről
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: szerződő felek)
– a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti, a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről létrejött, 1995. március 19-én, Párizsban aláírt Szerződés 12. Cikkének (5) bekezdése értelmében,
– a sokoldalú oktatási és kulturális kapcsolatok erősítése és szorosabbra fűzése érdekében,
– az 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény a felsőoktatási képesítések elismeréséről az Európai Régióban szellemében, továbbá
– tekintettel az Európa Tanács és az UNESCO tagállamainak a hallgatók és az egyetemi oktatók nemzetközi mobilitásának harmonizációjában elért eredményeire,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
Ezen Egyezményben
(1) a ,,felsőoktatási intézmény'' megnevezés mindazokat az állam által elismert intézményeket magában foglalja, amelyek a szerződő felek országainak belső jogi előírásaival összhangban felsőoktatási képzés folytatására jogosultak. Az ezen Egyezmény 13. Cikke alapján létrehozott Közös Szakértői Bizottság összeállítja és aktualizálja azon magyar és szlovák felsőoktatási intézmények jegyzékét, amelyekre a jelen Egyezmény vonatkozik;
(2) a ,,végzettséget tanúsító okirat'' megnevezés mind a Magyar Köztársaságban, mind a Szlovák Köztársaságban az állam által elismert oktatási intézményben, az állam által elismert képzésben kiállított bizonyítványokat és okleveleket jelenti.
2. Cikk
(1) A Magyar Köztársaságban kiállított, az általános iskola elvégzését tanúsító bizonyítvány a Szlovák Köztársaság középiskoláiban tanulmányok folytatására jogosít.
(2) A Szlovák Köztársaságban kiállított, az általános iskola elvégzését tanúsító bizonyítvány a Magyar Köztársaság középiskoláiban tanulmányok folytatására jogosít.
3. Cikk
A Magyar Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok és a Szlovák Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok a továbbtanulás szempontjából egyenértékűek.
4. Cikk
A Magyar Köztársaság szakiskoláinak elvégzését tanúsító bizonyítványok egyenértékűek a Szlovák Köztársaság középfokú szakmunkásképző iskoláinak elvégzését tanúsító bizonyítványokkal, amennyiben a szakmai képzés időtartama és szakiránya azonos vagy hasonló.
5. Cikk
(1) Az érettségi utáni legalább egyéves szakképzés, továbbá a felsőfokú szakképzés elvégzését tanúsító, a Magyar Köztársaságban kiállított bizonyítványok egyenértékűek az érettségi utáni legalább egyéves képzés elvégzését, továbbá a felsőfokú szakképzettség megszerzését tanúsító, a Szlovák Köztársaságban kiállított bizonyítványokkal és ,,abszolvens diplomákkal'', amennyiben a tanulmányok időtartama és szakiránya azonos vagy hasonló.
(2) Az érettségi utáni legalább egyéves képzés elvégzését, továbbá a felsőfokú szakképzettség megszerzését tanúsító, a Szlovák Köztársaságban kiállított bizonyítványok és ,,abszolvens diplomák'' egyenértékűek az érettségi utáni legalább egyéves szakképzés, továbbá a felsőfokú szakképzés elvégzését tanúsító, a Magyar Köztársaságban kiállított bizonyítványokkal, amennyiben a tanulmányok időtartama és szakiránya azonos vagy hasonló.
6. Cikk
(1) A Magyar Köztársaság a Szlovák Köztársaság felsőoktatási intézményei által, legalább hároméves képzésben kiadott, ,,bakalár'' (rövidítve: ,,Bc.'') címet tanúsító okleveleket egyenértékűnek ismeri el a Magyar Köztársaság főiskolái és egyetemeinek főiskolai karai által kiadott főiskolai oklevéllel.
(2) A Szlovák Köztársaság a Magyar Köztársaság főiskoláin vagy egyetemeinek főiskolai karain folytatott, legalább hároméves képzésben kiadott főiskolai okleveleket egyenértékűnek ismeri el a Szlovák Köztársaság felsőoktatási intézményei által kiadott ,,bakalár'' (rövidítve: ,,Bc.'') címet tanúsító oklevéllel.
7. Cikk
(1) A Magyar Köztársaság a Szlovák Köztársaság felsőoktatási intézményeiben szerzett, a legalább négyéves képzésben kiadott, doktori cselekményekre jogosító, ,,magister'' (rövidítve: ,,Mgr.''), ,,magister umenia'' (rövidítve: ,,Mgr. art.'', ,,inâinier'' (rövidítve: ,,Ing.''), ,,inâinier-architekt'' (rövidítve: ,,Ing. arch.''), ,,doktor medicíny'' (rövidítve: ,,MUDr.''), ,,doktor veterinárskej medicíny'' (rövidítve: ,,MVDr.'') egyetemi végzettséget tanúsító okleveleket a Magyar Köztársaság egyetemein egyetemi alapképzésben szerzett oklevéllel egyenértékűnek ismeri el.
(2) A Szlovák Köztársaság a Magyar Köztársaság egyetemein szerzett, a tanterv szerint legalább négyéves egyetemi alapképzésben kiadott, doktori cselekményekre jogosító oklevelet a Szlovák Köztársaság felsőoktatási intézményeiben szerzett, ,,magister'' (rövidítve: Mgr.''), ,,magister umenia'' (rövidítve: ,,Mgr. art.''), ,,inâinier'' (rövidítve: ,,Ing.''), ,,inâinier-architekt'' (rövidítve: ,,Ing. arch.''), ,,doktor medicíny'' (rövidítve: ,,MUDr.''), ,,doktor veterinárskej medicíny'' (rövidítve: ,,MVDr.'') egyetemi végzettséget tanúsító oklevéllel egyenértékűnek ismeri el.
8. Cikk
A Magyar Köztársaságban, illetve a Szlovák Köztársaságban, a felsőoktatási intézményekben folytatott résztanulmányok a tanulmányokat folytató kérelmére mint tanulmányi idők, illetve tanulmányi teljesítmények (kredit, vizsga) kölcsönösen beszámíthatók és elismerhetők. A tanulmányok egyezőségét az a felsőoktatási intézmény bírálja el, amelyhez a kérelmet benyújtják.
9. Cikk
(1) A Magyar Köztársaság egyetemi szakirányú továbbképzésben szerzett végzettségi szinttel egyenértékűnek ismeri el a Szlovák Köztársaság felsőoktatási intézményeiben a szigorlati vizsgák (examina rigorosa) letételével megszerzett címeket.
(2) A Szlovák Köztársaság szigorlati vizsga (examina rigorosa) letételével megszerzett címmel egyenértékűnek ismeri el a Magyar Köztársaságban, egyetemi szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet.
10. Cikk
(1) A Magyar Köztársaság a Szlovák Köztársaság felsőoktatási intézményeiben szerzett tudományos-akadémiai fokozat, a ,,philosophiae doctor'' (rövidítve: ,,PhD.'') és a művészeti-akadémiai fokozat, az ,,artis doctor'' (rövidítve: ,,ArtD.'') végzettségi szintjét egyenértékűnek ismeri el a Magyar Köztársaság egyetemein szerzett doktori fokozat (rövidítve: PhD), illetve a művészetek terén szerzett doktori fokozat végzettségi szintjével (rövidítve: DLA).
(2) A Szlovák Köztársaság a Magyar Köztársaság egyetemein szerzett doktori fokozat (rövidítve: PhD) és a művészetek terén szerzett doktori fokozat végzettségi szintjét (rövidítve: DLA) egyenértékűnek ismeri el a Szlovák Köztársaság felsőoktatási intézményeiben szerzett tudományos-akadémiai fokozat, a ,,philosophiae doctor'' (rövidítve: ,,PhD.''), illetve a művészetek terén szerzett művészeti-akadémiai fokozat, az ,,artis doctor'' (rövidítve: ,,ArtD.'') végzettségi szintjével.
11. Cikk
(1) Jelen Egyezmény a 6. Cikk kivételével azokra a végzettséget tanúsító okiratokra vonatkozik, amelyeket a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területén ezen Egyezmény hatálybalépése után adtak ki.
(2) Jelen Egyezmény 6. Cikke az 1995. január 1. után kiadott végzettséget tanúsító okiratokra is vonatkozik.
(3) A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott, végzettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló okiratok egyenértékűségének kölcsönös
elismeréséről szóló, Prágában, 1989. október 11-én aláírt egyezmény a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között továbbra is érvényes azokra a végzettséget tanúsító okiratokra, amelyeket a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság területén ezen Egyezmény hatálybalépését megelőzően szereztek meg.
12. Cikk
A végzettséget tanúsító okiratok a továbbtanulás vagy foglalkozás gyakorlása céljából történő elismerésére a fogadó ország hatályos jogszabályai az irányadóak.
13. Cikk
A jelen Egyezményből adódó valamennyi kérdés megvitatására, valamint az országok oktatási rendszerében és a vonatkozó jogszabályokban bekövetkező változásokból adódó kérdések megoldására, továbbá az Egyezmény kiegészítésére és módosítására történő javaslatok tételére Közös Szakértői Bizottság alakul, amely évente legalább egy alkalommal ülésezik. A találkozás helyét és időpontját diplomáciai úton egyeztetik.
14. Cikk
Jelen Egyezmény a szerződő felek országainak belső jogi előírásaival összhangban történő jóváhagyásra szorul. Az Egyezmény a jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás napján lép hatályba.
15. Cikk
Jelen Egyezmény határozatlan időre szól, azonban az Egyezményt írásban, egyéves felmondási határidővel a szerződő felek bármelyike felmondhatja. A felmondási idő a felmondás kézhezvételét követő hónap első napjával kezdődik.
Aláírták Budapesten, 2000. március 21-én, két eredeti példányban, magyar és szlovák nyelven, amelyből mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről
A Szlovák Köztársaság
Kormánya részéről''

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezését azonban 2000. augusztus hó 4. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére