• Tartalom

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2023.08.11.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 68. §-a (2) bekezdésének a)e), valamint k)o) pontjaiban, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1

2. §2

A munkavállalók és a lakosság sugárterhelésének korlátozása, a sugárterheléssel összefüggő baleset-elhárítási intézkedési szintek

3. §3

Sugárvédelmi minősítés

4. §4

5. §5

6. §6

A munkavállalókra érvényes munkaköri alkalmassági szabályok

7. §7

A sugárvédelmi oktatás rendje

8. §8

A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai, a munkavállalókra érvényes sugáregészségügyi, munkavégzési szabályok

9. §9

Sugárvédelmi szolgálat

10. §10

11. §11

A közúti szállítóeszközökre vonatkozó sugárvédelmi követelmények

12. §12

Engedélyezés, ellenőrzés

13. §13

14. §14

15. §15

16. §16

17. §17

18. §18

19. §19

20. §20

21. §21

22. §22

Felszabadítás a hatósági felügyelet alól

23. §23

Megszüntetés

24. §24

Hasznosíthatósági határozat

25. §25

Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat

26. § (1)26 Az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezéssel vagy radioaktív anyaggal kapcsolatos rendkívüli esemény – a nukleáris létesítményben bekövetkező rendkívüli esemény és nukleáris veszélyhelyzet kivételével – kezeléséhez szükséges sugáregészségügyi feladatok meghatározását és a végrehajtás szakmai irányítását az országos tisztifőorvos által működtetett Országos Sugár-egészségügyi Készenléti Szolgálata (a továbbiakban: OSKSZ) végzi.

(2)27 Azok a személyek, akik nem az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet végeznek és gazdátlan sugárforrások jelenlétét gyanítják, az OSKSZ-nél tehetnek erről bejelentést. Az OSKSZ a bejelentést kivizsgálja, és megteszi a szükséges intézkedéseket.

(3)28 Az OSKSZ működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket az országos tisztifőorvos biztosítja.

(4)29 A talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedéseket és értesítési rendet külön jogszabály tartalmazza.

(5)30 A nukleáris veszélyhelyzet kezeléséről külön jogszabály rendelkezik.

(6)31 Az OSKSZ riasztási rendjét, az azzal kapcsolatos feladatokat országos tisztifőorvos közleményben teszi közzé.

27. §32 Rendkívüli esemény szakszerű elhárításának támogatása érdekében az ionizáló sugárzást alkalmazó munkahelyekről, valamint a bekövetkezett rendkívüli eseményekről az országos tisztifőorvos Országos Nyilvántartást vezet.

Sugársérültek vagy arra gyanús személyek egészségügyi ellátása

28. §33 (1) Azt a személyt, aki 250 mSv effektív dózist meghaladó nem terápiás célú sugárterhelést, illetve a klinikai tünetek vagy a dózisbecslés alapján a bőrfelület egy részén 6 Gy-nél, a szemlencsében 2 Gy-nél, vagy egyéb egyes szervekben 3 Gy-nél nagyobb sugárterhelést (elnyelt dózis) kapott (a továbbiakban: sugársérült), illetőleg ha ennek gyanúja fennáll, soron kívül, de legkésőbb 24 órán belül orvosi vizsgálatnak kell alávetni, szükség esetén kezelésben kell részesíteni.

(2)34 Nyitott radioaktív készítmény szervezetbe kerülése vagy annak gyanúja esetén az érintett személlyel kapcsolatosan az országos tisztifőorvos által – az illetékes szakmai kollégiummal együttműködve – elkészített módszertani levélben meghatározottak szerint kell eljárni. Az eljárás során betartandó munkahelyi sugárvédelmi feladatokat az MSSZ tartalmazza.

(3)35 A sugársérült vagy az arra gyanús személy szakellátása a 12. számú mellékletben meghatározott egészségügyi intézményekben (a továbbiakban: kijelölt egészségügyi intézmény) történik, az országos tisztifőorvos szakmai közreműködésével. A kijelölt egészségügyi intézmény a kombinált sugársérült ellátására is alkalmas munkacsoportot hoz létre.

(4)36 A kijelölt egészségügyi intézmény vezetője biztosítja a (3) bekezdés szerinti munkacsoportban résztvevő orvosok ötévenkénti sugárorvostani továbbképzését. A továbbképző tanfolyamot a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tartja, az országos tisztifőorvos által jóváhagyott képzési tematika alapján.

29. §37

Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. számú melléklete 2. számú függelékének 2., 12., 16. és 26. pontja 2003. január 1-jén lép hatályba.

(3)–(4)38

(5)–(6)39

(7) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, az azt kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz a Tanács, a munkavállalók és a lakosság ionizáló sugárzás elleni védelmének általános szabályairól szóló 96/29/EURATOM irányelvének rendelkezéseivel.

(8)40 Ez a rendelet az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 2013/59/EURATOM tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez41

2. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez42

3. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez43

4. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez44

5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez45

6. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez46

7. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez47

Függelék

a 7. számú melléklethez48

8. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez49

9. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez50

10. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez51

11. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez52

12. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez53

A sugársérültek vagy arra gyanús személyek szakellátására kijelölt intézmények jegyzéke

1.54 Észak-Pesti Centrum Kórház – Honvédkórház, Budapest

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kórháza, Miskolc

3. Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen

4.55

5. Országos Onkológiai Intézet, Budapest

6. Petz Aladár Megyei Kórház, Győr

7. Pécsi Tudományegyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Pécs

8. Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Szeged

9. Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, Szekszárd

13. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez56

14. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez57

1

Az 1–2. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1–2. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4–6. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4–6. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4–6. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 7. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 8. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 10–11. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 10–11. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 12. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 13–17. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 13–17. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 13–17. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 13–17. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 13–17. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 18. §-t a 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-je után indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 19–22. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 19–22. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 19–22. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 19–22. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 23. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 24. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 25. §-t a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 26. § új (2) bekezdését a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2)–(5) bekezdés számozását (3)–(6) bekezdésre változtatta.

28

A 26. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 2. §-a, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 26. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 2. §-a.

30

A 26. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 2. §-a.

31

A 26. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 2. §-a, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § b) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 27. § az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 28. § a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

34

A 28. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 28. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 16. § c) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 29. §-t az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 3. § (6) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 30. § (3)–(4) bekezdését a 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendelet 20. § (4) bekezdése b) pontjának bf) alpontja hatályon kívül helyezte.

39

A 30. § (5)–(6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 178. pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 30. § (8) bekezdését a 22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

41

Az 1. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 2. számú mellékletet a 22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 3–10. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 3–10. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 3–10. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 3–10. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 3–10. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 3–10. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 3–10. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 3–10. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 3–10. számú mellékletet a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 11. számú mellékletet a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 72. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

53

A 12. számú melléklet a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

54

A 12. számú melléklet 1. pontja a 44/2009. (XII. 18.) EüM rendelet 11. § (7) bekezdésével megállapított, az 55/2022. (XII. 27.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

55

A 12. számú melléklet 4. pontját a 22/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 13. számú mellékletet az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 3. § (6) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 14. számú mellékletet a 64/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet 1. § f) pontja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére