• Tartalom

18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet

18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet

a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről1

2008.05.16.

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló – többször módosított – 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a minisztérium irányítása alá tartozó szakterületeken – a szakértői engedély megadása iránti kérelem benyújtásakor fizetendő díj összegére vonatkozóan a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt szakterületeken szakértőként az működhet, aki a nemzeti kulturális örökség miniszterétől (a továbbiakban: miniszter) – a (2) bekezdésben meghatározott személyek kivételével – szakértői működésre jogosító engedélyt (a továbbiakban: szakértői engedély) kapott és bejegyezték a Szakértői, illetve a Vizsgáztatási névjegyzékbe (a továbbiakban együtt: névjegyzék).

(2) A Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagja, a tudományos fokozattal rendelkező személy, az egyetemi tanár, valamint a kulturális szakterületen a 3. számú mellékletben felsorolt szakmai vagy művészeti állami díjjal (címmel) kitüntetett személy a szakterületén szakértői engedély nélkül kérheti a névjegyzékbe történő felvételét.

2. § (1) Szakértői tevékenységet a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt szakterületeken az alábbi feladatkörökben lehet végezni:

a) szakmai tevékenység vizsgálata a meghatározott részterület megjelölésével,

b) a miniszter hatáskörébe tartozó képzési, szakképzési, továbbképzési (a továbbiakban: képzési) program véleményezése, valamint a képzéssel összefüggő vizsgaelnöki teendők ellátása.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti szakértőket a Szakértői névjegyzékben, az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakértőket pedig a Vizsgáztatási névjegyzékben kell nyilvántartani.

(3) A kérelmezőnek a 2. számú melléklet szerinti szakértői engedély több szakterületre, egy szakterületen belül több részterületre is adható, illetve a szakértő mindkét névjegyzékbe kérheti felvételét.

(4) Az engedély kiadásával kapcsolatos szakmai vélemény kialakításához a miniszter szakterületenként minősítő bizottságot hozhat létre.

3. § (1) Szakértői engedély iránti kérelmet az a személy nyújthat be, aki

a) büntetlen előéletű személy,

b) a kérelemben megjelölt szakterületen egyetemi (főiskolai) végzettséggel,

c) kiemelkedő szakismerettel, valamint

d) legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Szakmai gyakorlati időn a kérelemben megjelölt szakterületen szakmai munkakörben eltöltött időt kell érteni.

4. § (1) A szakértői engedély kiadására benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell

a) a 2. § (1) bekezdése szerinti feladatkör megnevezését,

b) a kérelmező személyi adatait és lakcímét, szakképzettségét, jelenlegi foglalkozását, munkahelyét és beosztását,

c) a Szakértői névjegyzékbe történő jelentkezés esetén az 1. számú mellékletben felsorolt szakterület(ek) és az azon belüli részterület(ek) megnevezését,

d) a Vizsgáztatási névjegyzékbe történő jelentkezés esetén az 1. számú mellékletben felsorolt szakterület(ek) megnevezését,

e) részletes szakmai önéletrajzot a megjelent publikációk felsorolásával,

f) ha a kérelmező más szakértői nyilvántartásban is szerepel, annak megnevezését.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) az iskolai végzettséget és a szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatát,

b) a kérelmező szakmai tevékenységét értékelő – legalább két – szakmai ajánlást,

c) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

d) a rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.

(3) A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történő azonosságát közjegyző vagy a munkáltató is igazolhatja.

(4) Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása abban az esetben, ha a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele, és a munkáltató igazolja, hogy az alkalmazás óta tudomása szerint ez a feltétel fennáll.

5. § (1) A szakértői engedély öt évre szól.

(2) Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti engedélyének, valamint a névjegyzékben történő nyilvántartásának meghosszabbítását. A kérelemre – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – az engedély kiadása iránti kérelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A kérelmet legalább az engedély érvényességi határideje lejárta előtt hat hónappal be kell nyújtani.

6. § (1) A szakértői engedély, illetve az 1. § (2) bekezdése szerinti személyeknek a névjegyzékbe történő bejegyzés iránti, valamint az 5. § (2) bekezdése és a 10. § (2) bekezdése szerinti kérelmet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) ügyfélszolgálati irodájához kell benyújtani.

(2) Egy szakterület, illetve feladatkör megjelölése esetén a szakértői engedély megadása iránti kérelem benyújtásakor 5000 Ft, több szakterület, illetve feladatkör megjelölése esetén 10 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat a minisztérium 10032000-00282259-50000005 számú bankszámlájára kell befizetni.

(3) A (2) bekezdés szerint befolyt díjakat külön kezelt pénzeszközként kell nyilvántartani és a minősítő bizottság(ok) feladatainak ellátásához, továbbá az engedélyezési eljárási feladatokkal összefüggő személyi és tárgyi kiadások fedezetére lehet felhasználni.

7. § Törölni kell a szakértőt a névjegyzékből, ha

a) azt a szakértő kérte,

b) az engedély megadásának időpontjától számított 5 év eltelt, és a szakértő az e rendeletben előírt szabályoknak megfelelően azt nem újította meg,

c) a szakértő elhalálozott,

d) a szakértő a tevékenységét nem az R. 5. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően végzi.

8. § (1) A névjegyzéknek tartalmaznia kell a szakértő nevét, levelezési címét, telefonszámát, a 4. § (1) bekezdésének c) és/vagy d) pontjában meghatározottakat, valamint a szakértői engedély érvényességének idejét.

(2) A névjegyzékbe az 1. § (2) bekezdésében megjelölt szakértőt díjmentesen be kell jegyezni.

(3) A névjegyzékeket évenként a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

9. § A szakértői engedéllyel kapcsolatos – az e rendeletben nem szabályozott – eljárási kérdésekben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

10. § (1)2 Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(3)3

1. számú melléklet a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelethez

Kulturális szakterületek
1. Kulturális tárgyi örökségünk – beleértve a muzeális intézményekben őrzött javakat is – feltárása, feldolgozása, értékbecslése, muzeológiai szakágak szerint (régészet, néprajzi, történeti, képző-, iparművészeti, természettudományi, irodalmi, műszaki muzeológia stb.), a részterület(ek) megjelölésével.
2. Az ingó kulturális örökség tárgyainak és dokumentumainak – beleértve a muzeális intézményekben őrzött javakat is – állagvédelme, konzerválása, restaurálása, preparálása, a részterület(ek) megjelölésével.
3. Muzeális intézmények, illetve tevékenységük szervezése, fejlesztése:
– gyűjteményi struktúrák kialakítása, a gyűjtemények gyarapítása, nyilvántartása, állagvédelme, megőrzése, tudományos feldolgozása és közreadása, bemutatása;
– a működés tárgyi-anyagi és személyi feltételei;
– múzeumi informatikai rendszerek, adatbázisok, hálózatok tervezése, szervezése.
4. Régészeti lelőhelyvédelem: ingatlan régészeti örökségünk javainak számbavétele, feltárása, feldolgozása, kutatási eredményeinek közzététele, érték- és kárbecslése, helyreállítása, bemutatása és hasznosítása.
5. Műemlékvédelem (az illetékes Kamara által névjegyzékbe vett műszaki szakértők tevékenysége kivételével): épített kulturális örökségünk javainak számbavétele, feltárása, feldolgozása, kutatási eredményeinek közzététele, érték- és kárbecslése, helyreállítása, bemutatása és hasznosítása.
6. Restaurátori tevékenység (képzőművészeti restaurátor: festő, faszobrász, kőszobrász; iparművészeti restaurátor: tárgyrestaurátor, a szakterület megjelölésével): művészeti alkotások, valamint műemlékként védett képző- és iparművészeti alkotások kutatása, feldolgozása, kárbecslése, helyreállítása, bemutatása, a műtárgy és környezete kölcsönhatásának értékelése.
7. Levéltári, illetve irattári tevékenység:
– levéltári anyag feltárása, feldolgozása, értékbecslése;
– irattár és magánlevéltár működésével kapcsolatos tárgyi, személyi és technikai feltételek megtervezése, irattári és magánlevéltári anyag rendezése;
– irattári terv összeállítása, irattári és magánlevéltári anyag selejtezése;
– levéltári informatikai rendszerek, adatbázisok, hálózatok tervezése, szervezése.
8. Könyvtárak, illetve könyvtári tevékenység:
– könyvtárak vezetése, gazdálkodása, személyi és más szakmai pályázatok elbírálása, könyvtári menedzsment, minőségmenedzsment;
– könyvtári informatikai rendszerek, adatbázisok, hálózatok tervezése, szervezése;
– gyűjteményszervezés, a gyűjtemény tartalmi és formai feltárása, bibliográfiai tevékenység;
– olvasói szolgáltatások működtetése, fejlesztése (a részterület megjelölésével);
– könyvtárépítés, berendezés;
– könyvtári állomány nyilvántartása, ellenőrzése, értékbecslése;
– hálózati együttműködés, területi szolgálat, módszertan.
9. Közművelődés:
– közművelődési tevékenység szervezése, fejlesztése (részterület megnevezésével);
– közművelődési intézmények, közösségi színterek vezetése, gazdálkodása (közművelődési menedzsment);
– közművelődési mozgalmak szervezettségének, hatékonyságának fejlesztése (részterület megnevezésével);
– közművelődési informatikai rendszerek, adatbázisok, hálózatok tervezése, szervezése;
– személyi és más szakmai pályázatok elbírálása.
10. Színházi, zenei intézmények informatikai, műszaki, üzemtechnológiai rendszereinek tervezése, fejlesztése.
11. Hangfelvétel készítése, sokszorosítása, hangtechnika.
12. Szcenika:
– színházi díszítő;
– zsinóros;
– berendező és alsógépészet-kezelő.
13. Mozgóképgyártás, forgalmazás és üzemeltetés:
– filmgyártás-képtechnika;
– filmgyártás-hangtechnika;
– filmkidolgozás és sokszorosítás technika;
– videofelvétel-sokszorosítás;
– mozi hangtechnika, képtechnika;
– mozi és filmforgalmazás, video-forgalmazás szervezése, fejlesztése.
14. Könyvkiadás, könyvterjesztés, könyv-külkereskedelem.
15. Történeti forrástudományok (genealógia, paleográfia, heraldika, diplomatika, numizmatika, szfragisztika stb.).

2. számú melléklet a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelethez

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
....../.....szám.
(Címer helye)
Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély
...........................
részére
aki 19.... év ...... hó .... napján, ........ helységben született, anyja neve: ............ a többször módosított 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet és a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendeletben foglaltak alapján a .......... szakterületen a szakértői tevékenység folytatását ........... feladatkörre, ....... részterületre .......... engedélyezem.
A szakértői engedély érvényes: .... év .....hó ....-ig.
Budapest, .............
P. H.
..............

3. számú melléklet a 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelethez

Szakterület
Szakértői engedélyt helyettesítő kitüntetés
Fotóriporter
Balogh Rudolf-díj
Pantomimes
Pantomimművész
Színész I.
Színész II. (segédszínész)
Jászai Mari-díj, színművészeti tevékenységért kapott Kossuth-díj, Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj, Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj
Restaurátorművész
Munkácsy Mihály-díj, restaurátorművészeti tevékenységért kapott Kossuth-díj, Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj, Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj
Szórakoztató táncos
Harangozó Gyula-díj, táncművészeti tevékenységért kapott Liszt Ferenc-díj, Kossuth-díj, Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj, Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj
Szórakoztató zenész I.
Szórakoztató zenész II.
Liszt Ferenc-díj, Erkel-díj, zeneművészeti tevékenységért kapott Kossuth-díj, Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj, Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj
Tárgyrestaurátor művész
Ferenczy Noémi-díj, restaurátorművészeti tevékenységért kapott Kossuth-díj, Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj, Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj
Vers- és prózamondó
Előadóművész
Jászai Mari-díj, színművészeti tevékenységért kapott Kossuth-díj, Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj, Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj
Kaszkadőr
Hortobágyi Károly-díj
1

A rendeletet a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 6. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2010. május 1. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 4. § (3) bekezdése alapján a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 3. §-a szerinti kulturális szakértői nyilvántartásba 2010. június 30-ig át kell venni azokat a 2010. május 1-jén a szakértői névjegyzékben szereplő szakértőket, akiknek szakterülete a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 3. melléklete szerinti megfeleltetési táblázat alapján fennmarad. Az a kulturális szakértői nyilvántartásba átvett szakértő, aki a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 2. §-ában meghatározott valamennyi feltételnek nem felel meg 2020. január 31-ig, 2020. február 1-től nem jogosult kulturális szakértői tevékenység folytatására.

2

A 10. § (1) bekezdésének második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 38. §-ának 56. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 10. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 38. §-ának 56. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére