• Tartalom

190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet

190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet

a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól

2015.10.09.

A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről a következőket rendeli el:

1. § (1)1 E rendelet alkalmazásában csapatmozgás a Magyar Honvédségnek és a külföldi fegyveres erőknek az államhatár átlépésével járó olyan tevékenysége, amely

a) alaprendeltetésből fakadó feladatok (be)gyakorlására vagy végrehajtására irányul,

b) a fenti feladatokra vonatkozó katonai szabályzatok előírásai alapján történik, és

c) szervezett formában, katonai vezetés vagy egyes külföldi fegyveres erőkre érvényesülő más felelős vezetés alatt valósul meg.

(2)2 E rendelet alkalmazásában nem minősül csapatmozgásnak

a) a katonai szakmai, partneri látogatásokon és azok előkészítésében történő részvétel,

b) nyílt vagy zártkörű kereskedelmi, (hadi)technikai bemutatókon és azok előkészítésében történő részvétel,

c) a gyógykezelésen, üdültetésen, sportrendezvényeken és azok előkészítésében való részvétel,

d) hagyományőrző, kegyeleti, kulturális, társadalmi rendezvényeken és azok előkészítésében történő részvétel,

e) nemzetközi szervezet által szervezett és vezetett műveletekben az időszakos katonai megfigyelői és katonai szaktanácsadói feladatok ellátása,

f) a nem műveleti területen működő, többnemzeti – akár állandó, akár csak egy adott művelet irányítása érdekében létrehozott – parancsnokságokon történő szolgálatteljesítés, ha az nem jár a tényleges műveleti területre küldéssel,

g) a más állam katonai vagy más állami szervénél, valamint nemzetközi szervezetnél történő egyéni szolgálatteljesítés,

h) tanulmányok (ideértve a képzés gyakorlati részét is) folytatása,

i) a behozatali vagy kiviteli engedéllyel rendelkező hadiipari, illetve beruházási célú katonai szállítmány kísérete vagy rakomány őrzése,

j) a NATO-tagállamok állami légijárműveinek – esetenként legfeljebb négy légijárműből álló kötelék – navigációs gyakorló repülése és technikai leszállása,

k) más, az előzőekhez hasonló céllal történő katonai mozgás.

(3)3 Ha nemzetközi szerződés kifejezetten tartalmazza az előzetes határátlépési engedélyezés mellőzhetőségét, akkor e rendeletnek az engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

2. § (1) A csapatmozgásokat – a (2) bekezdés a) pontjában megjelöltek kivételével –, valamint a (2) bekezdés c) pontja szerinti katonai mozgásokat, az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal a Kormány határozatban engedélyezi.4

(2)5 A honvédelemért felelős miniszter minden év december 15-éig döntésre a Kormány elé terjeszti a következő évre tervezett csapatmozgások jegyzékét, amely tartalmazza

a) az Országgyűlés elé terjesztendő csapatmozgásokat;

b)6 a Magyar Honvédség részvételével külföldön vagy külföldi fegyveres erők részvételével Magyarországon tervezett

ba) NATO-gyakorlatok és kiképzések,

bb) békepartnerségi (a továbbiakban: PfP) gyakorlatok és kiképzések,

bc) PfP szellemű gyakorlatok és kiképzések,

bd) két- és többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések,

be) az 1. § (1) bekezdése szerint minősülő egyéb katonai tevékenységek

felsorolását;

c) az 1. § (2) bekezdése szerinti azon katonai mozgásokat, amelyekben a résztvevők száma az 1200 főt meghaladja;

d)7 azokat az ismert, a NATO tervezési okmányaiban szereplő, de a Magyar Honvédség részvétele nélkül megrendezésre kerülő gyakorlatokat, amelyekhez kapcsolódóan Magyarországon külföldi fegyveres erők átvonulása történhet.

(3)8 A honvédelemért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti jegyzékben tájékoztatást ad az 1. § (2) bekezdésében megjelölt, csapatmozgásnak nem minősülő, de az 1. § (1) bekezdésének c) pontjára figyelemmel kötelékben történő várható katonai mozgásokról is.

(4)9 Az engedélyezés a (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti esetekben a gyakorlatokon részt vevő külföldi fegyveres erők átvonulásának engedélyezését is jelenti.

(5)10 Az év közben ismertté váló, előre nem tervezett csapatmozgásokat a Kormány a tárgyévi engedély módosításával engedélyezi.

3. § (1)11 A csapatmozgások engedélyezéséhez és azok, valamint a 2. § (3) bekezdése szerinti katonai mozgások határforgalmi ügyintézéséhez szükséges részletes adatokat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Ezen adatokat az érintett tárcák csapatmozgások előkészítéséért felelős szervei a 2. § (2) bekezdése szerinti előterjesztés esetében november 15-éig, a 2. § (5) bekezdés szerinti előterjesztés, valamint a 2. § (4) bekezdése szerinti átvonulások esetében pedig a csapatmozgás megkezdése előtt legalább egy hónappal küldik meg a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: HM) illetékes szervének, amely azokat továbbítja az előterjesztés készítéséért felelős HM szervnek. A HM illetékes szerve az Országgyűlés, illetve a Kormány által történt engedélyezést követően haladéktalanul értesíti ezen adatokról a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt és az Országos Rendőr-főkapitányságot.

(2)12 Az engedélyben szereplő adatokban bekövetkező változás esetén – kivéve a létszámkeretre és a csapatmozgás céljára és jellegére vonatkozó adatokat – új engedély kérése mellőzhető.

(3)13 A csapatmozgások technikai engedélyezésének további részletes szabályait – beleértve az adatok 1. számú melléklet szerinti körét nem érintő módosítását is – külön jogszabály határozza meg.

4. §14 Csapatmozgás – elkerülhetetlen ok miatt – sürgősséggel történő engedélyezése esetén a 3. § (1) bekezdése szerint szükséges előkészítési idő rövidítésének, valamint a sürgősségi döntés indokát, továbbá az e rendelet 1. számú melléklete szerinti adatoktól való esetleges eltérést a honvédelemért felelős miniszter az előterjesztésben indokolja.

5. § Az Országgyűlés engedélyezési hatáskörébe tartozó vagy hatályos nemzetközi szerződésben kifejezetten engedélyezett csapatmozgások előkészítésekor e rendelet előírásait megfelelően alkalmazni kell.

6. § A külföldi fegyveres erő magyarországi csapatmozgásának az Országgyűlés, illetve a Kormány által történt engedélyezéséről a HM illetékes szerve írásban – a 3. számú melléklet szerinti formában – haladéktalanul tájékoztatja az engedélyt kérő külföldi fegyveres erő illetékes szervét.

7. §15

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)16 Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy a határrendészetért felelős miniszter, valamint az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletekben határozza meg a csapatmozgások, valamint a 2. § (3) bekezdése szerinti kötelékmozgások technikai engedélyezésének részletes szabályait, katonai légijárművek esetében figyelemmel a légiközlekedési tevékenységekre vonatkozó hatályos jogszabályokra.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt országgyűlési hatáskörben már engedélyezett, de a Kormány döntési jogkörébe került csapatmozgások engedélyezését a Kormánytól nem kell kérni.

8/A. §17 (1)18 Külföldi fegyveres erőknek a csapatmozgások keretében, békeidőben megvalósuló gyakorlatait, kiképzéseit és más hasonló, Magyarországon végrehajtásra kerülő katonai tevékenységeit a (2) bekezdés szerinti kivétellel, kizárólag a HM kezelésében lévő, békében is működő katonai gyakorló- és lőtereken, repülőtereken, valamint más katonai létesítményekben, továbbá a magyar fél által kijelölt légtérben lehet végrehajtani.

(2)19 Kivételesen indokolt esetben egyes speciális gyakorlatok – ha a Kormány egyedi döntésével ehhez hozzájárul – olyan ingatlanokon, illetve létesítményeken is végrehajthatók, amelyek nem tartoznak a HM vagyonkezelésébe. Ennek érdekében a HM a vagyonkezelővel vagy a tulajdonossal előzetesen megállapodást köt. Lőgyakorlat azonban kizárólag a HM kezelésében lévő létesítményekben, illetve ingatlanon hajtható végre.

1. számú melléklet a 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelethez20

Csapatmozgások közjogi engedélyezéséhez szükséges adatok

1. A csapatmozgással érintett magyar katonai szervezet vagy elöljárója, illetve a külföldi ország(ok) megnevezése.

2. A csapatmozgás célja és jellege (pl. gyakorlat – ha van, nevét megadva –, kiképzés, térítéses igénybevétel, humanitárius és katasztrófaelhárítási közreműködés), több cél esetében valamennyi.

3. A csapatmozgásban érintett katonák összlétszáma legfeljebb.

4.21 A rendezvény tervezett helyszíne az ország megjelölésével.

5. Ha a csapatmozgás jellege indokolja, a résztvevők váltása érdekében többszöri határátlépés lehetősége.

2. számú melléklet a 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelethez22

Csapatmozgások technikai engedélyezéséhez szükséges adatok
A rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti adatközlés esedékességekor az alábbi adatokat kell a HM tárcaszintű vám- és határforgalomért felelős szervének megküldeni:
– a csapatmozgással érintett katonai szervezet, és ha külföldi, országának megnevezése;
– cél (pl. gyakorlat, kiképzés, térítéses igénybevétel, humanitárius és katasztrófaelhárítási közreműködés);
– jogcím (nemzetközi jogi dokumentumok vagy országgyűlési, illetve kormánydöntés száma);
– létszám (maximális, amely a megadott időtartamon belül összesen, nem pedig egyidőben összesen értendő);
– Magyarország területén történő tartózkodás időtartama (a belépéstől a kilépésig);
– rendeltetési hely (Magyarországon a tevékenység helye, külföldön a rendeltetési ország);
– be- és kilépésre tervezett magyar határátkelőhely megnevezése, a határátlépés tervezett időpontja (itt kell megjelölni, ha az engedélyezett időtartamon belül többszöri határátlépés történik);
– a személyi állomány úti okmányainak típusa (útlevél vagy NATO menetparancs, személyazonosító igazolvány);
– gép-, harc-, légi és vízi járművek megnevezése, mennyisége (nevesíteni a kontingenshez tartozó szállító gépjárműveket, harci járműveket, légi és vízi járműveket kell);
– szállítandó haditechnikai termékek, anyagok, élelmiszer-ellátmány megnevezése, mennyisége (különös tekintettel az egyéni fegyverzetre, a vámszempontból fokozott ellenőrzés alá eső, valamint a veszélyes áruk körébe tartozó termékekre);
– szállítás módja, ütemezése;
– a kötelék, szállítmány kísérésére vonatkozó igény;
– túlsúlyos, túlméretes közúti járművek adatai;
– az útvonalengedély kiadásához szükséges egyéb adatok.

3. számú melléklet a 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelethez23

Magyarország
sz. példány
Honvédelmi Minisztérium
illetékes szervének megnevezése
Nyt. szám:
CÍMZETT megnevezése
Állomáshely megnevezése
Tárgy: Értesítés, engedély24
A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján értesítem és hivatalosan igazolom, hogy a ……… számú csapatmozgásra vonatkozó diplomáciai engedélykérelem alapján Magyarország Kormánya a ………… számú határozatában a ……… (kérelmező állam megnevezése) Fegyveres Erői Kötelékébe tartozó egység mozgását Magyarország területén(re, keresztül) engedélyezte.
A csapatmozgás engedélyezett ideje vagy időtartama:
................
A csapatmozgás során az alábbi határátkelőhely vehető igénybe:
Belépő határátkelőhely(ek) megnevezése:.............
Kilépő határátkelőhely(ek) megnevezése:.............
Tartalék határátkelőhely(ek) megnevezése:...........
Egyéb előírások:....................................
Tájékoztatom, hogy a magyar határőrizeti tevékenységet végző hatóságot és a vámhatóságot a kiadott jelen engedélyről a kiadás időpontjában egyidejűleg értesítettem.
A Magyarország Honvédelmi Minisztériuma megragadja az alkalmat, hogy a ………………-t nagyrabecsüléséről biztosítsa.
Kiadás helye, dátum
…………………………………………
kiadmányozó személy neve
beosztása
Pecsét
helye
Záradék
1

Az 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 86. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 208. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdésének d) pontja a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 208. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (4) bekezdése a 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (5) bekezdése a 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § új (2) bekezdését a 41/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva.

13

A 3. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 41/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. §-a (3) bekezdésre változtatta.

14

A 4. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 208. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 7. §-t a 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 8/A. §-t a 41/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

18

A 8/A. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 208. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 8/A. § (2) bekezdése a 291/2015. (X. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. számú melléklet a 41/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet 4. pontja a 64/2011. (IV. 13.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Megjegyzés: ezt az okmányt angol nyelven is el kell készíteni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére