• Tartalom

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet

a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

2020.02.15.

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet hatálya valamennyi olyan múzeumra, közérdekű muzeális gyűjteményre és kiállítóhelyre (a továbbiakban együtt: muzeális intézmény) kiterjed, amelyik a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

2. §2 (1)3 Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f)4 köznevelésben dolgozó pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató,

g) a 70. életévét betöltötte.

(2)5 Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b)6 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

(3)7 A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,

b) 62 év felett,

c)8 amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével,

d)9 amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.

(4)10 Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.

(5)11 A miniszter – a muzeális intézmény kérésére – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)–(4) bekezdésben foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.

(6)12 A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók meghatározott körének az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási intézmény között – a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai programba történő beépítése céljából – létrejött megállapodás alapján.

3. § A kedvezményekre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

4. § A muzeális intézménynek a nyitvatartási rendjéről, a belépődíjakról, a kedvezményekről, illetve a szolgáltatásokról magyarul és legalább egy világnyelven, jól látható módon tájékoztatnia kell a közönséget.

5. §13 Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelethez14

1

Az 1. § a 281/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a 281/2007. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdése a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a 73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdés d) pontját a 276/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 2. § (4) bekezdése a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 6/2012. (II. 1.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (5) bekezdése a 73/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (6) bekezdése a 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1139. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére