• Tartalom

2000. évi II. törvény

2000. évi II. törvény

az önálló orvosi tevékenységről1

2023.06.01.

Az Országgyűlés felismerve, hogy az egészségügyi reform végrehajtása, a betegségek megelőzése, felismerése és gyógyítása csak a szakmáját szerető orvostársadalom aktív közreműködésével valósítható meg, figyelemmel arra, hogy a gyógyítás közügy, amelyben az elsődleges felelősség a gyógyító orvost terheli, e munka elismerése, az orvostársadalom helyzetének, ezáltal a betegellátás színvonalának javítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1)2 E törvény hatálya a Magyarország területén egészségügyi szolgáltatás keretében nyújtott önálló orvosi tevékenységre és az e tevékenységet nyújtó orvosokra terjed ki.

(2) E törvény alkalmazásában

a)3 önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás;

b) orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési nyilvántartásban szereplő orvosi, fogorvosi szakképesítéssel rendelkező személy;

c)4 praxisjog: a praxiskezelő által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.

2. § (1)5 A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat a kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő (a továbbiakban: praxiskezelő) által megállapított háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától.

(2)6 A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a praxiskezelő határozatában megállapított háziorvosi körzetben folytatható.

(3)7 A praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.

(4)8 A praxisjog jogosultjának halála esetén – egymást követő sorrendben – a praxisjog folytatására

a) a házastárs, illetőleg

b) az egyenesági leszármazó

jogosult. A b) pontban meghatározott személyek között a leszármazási fok határozza meg a praxisjog folytatására való jogosultság sorrendjét.

(5)9 Ha a (4) bekezdés b) pontja alapján több, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személy lenne jogosult a praxisjog folytatására, e jogosultak a korábbi jogosult halálától számított 30 napon belül – jogvesztés terhe mellett – nyújthatják be a praxiskezelőhöz azt a megállapodásukat, amelyben megjelölik a praxisjog folytatására egyedül jogosult személyt.

(6)10 Ha a (4) bekezdés alapján a praxisjog folytatására jogosult személy nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek:

11 a praxisjog folytatására irányuló jogáról a sorrendben őt követő, a jogszabályi feltételeknek megfelelő személy javára lemondhat, illetőleg

12 a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított 1 éven belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti.

(7)13 Ha a praxisjog elidegenítésére a (6) bekezdés alapján jogosult személy e jogával az ott megjelölt határidőn belül nem él, a praxisjog megszűnik.

(8)14 A praxisjog elidegenítésére irányuló jog a praxisjog jogosultját is megilleti.

(9)15 A praxisjog bérbe, haszonbérbe nem adható és gyakorlásának joga sem ingyenesen, sem visszterhesen más részére át nem engedhető.

(9a)16 Az Egészségbiztosítási Alapból a finanszírozás keretében folyósított összeg a praxisjog megszerzése érdekében felhasználható.

(10)17 A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének segítésére külön jogszabály szerint működtetett Praxisprogram szolgál.

(11)18 A praxisjog megszerzéséhez felvett hitelhez, illetve kölcsönhöz az állam – kormányrendeletben meghatározott módon – kamattámogatást biztosít.

2/A. §19 (1)20 A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát az azt elidegeníteni kívánó személy – ha van a praxisjogot megszerezni kívánó orvos, őt is megjelölve – bejelenti a praxiskezelőnek és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzatnak. Ha a (2) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat nem szándékozik a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kötni, úgy a települési önkormányzat, valamint a praxiskezelő – az (1a) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – jelöl meg más, a praxisjogot megszerezni kívánó orvost.

(1a)21 A praxiskezelő kizárólag akkor jelölhet az önkormányzat véleményének kikérését követően más orvost, ha azt jogszabályban meghatározott ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontok indokolják és az ezeknek megfelelő orvost az érintett önkormányzat(ok) a javaslattételt követő 6 hónapon belül sem jelöli(k) meg.

(2)22 Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat – a praxiskezelő véleményének kikérését követően –

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal – a praxisjog megszerzése esetén – az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni, erről a felek előszerződést kötnek,

b) nem kíván a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kötni, erről az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 45 napon belül nyilatkoznia kell.

(2a)23 Ha az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvossal az adott körzetben a 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést meg kívánja kötni. Ebben az esetben az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától számított 90 napon belül az adott körzetre vonatkozóan a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést az (1) bekezdés szerinti önkormányzat és a praxisjogot megszerezni kívánó orvos megköti.

(3) Praxisjog folytatása esetén vélelmezni kell, hogy az (1) bekezdés szerinti önkormányzat a praxisjogot folytató háziorvossal az adott körzetben a 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni.

2/B. §24 (1)25 A praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés (a továbbiakban: feladat-ellátási szerződés) kötelezően tartalmazza legalább az alábbi tartalmi elemeket:

a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,

b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,

c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,

d)26 a rendelési idő meghatározása, azzal, hogy az adott településen működő, praxisjoggal rendelkező háziorvosok kötelesek rendelési idejüket összehangoltan kialakítani,

e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,

f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,

g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,

h) a szerződés időtartama,

i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,

j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.

(1a)27 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntartási kötelezettség körében a települési önkormányzat köteles gondoskodni

a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő (a továbbiakban: rendelő) praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról,

b) – amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában van – a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről.

(2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.

(3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, ha

a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

(4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.

(5)28 A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az adott körzet megállapításáért felelős szerv kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

(6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti.

(7)29 Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, praxisjoggal rendelkező háziorvos esetében az (1) bekezdésben foglaltakat – az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokkal összhangban – megfelelően alkalmazni kell.

(8)30 A feladat-ellátási szerződés megkötésekor felmerülő vitás kérdések rendezésében a praxiskezelő – a felek által meghatározott kérdések eldöntésében – segítséget nyújt.

(9)31 Ha a feladatellátási szerződés az (1) bekezdés szerinti tartalmi elemeket nem vagy nem a jogszabályban előírtak szerint tartalmazza, a praxiskezelő annak érvénytelensége megállapítása céljából a bíróság előtt megtámadhatja.

2/C. §32 A praxiskezelő

a)33 nyilvántartást vezet

aa) a praxisjogokról,

ab) a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről,

b)34 regisztrálja a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, ebben a körben nyilvántartja az eladó és a vevő nevét és pecsétszámát, valamint a praxisjog és az adásvétel azonosítására szolgáló adatokat, továbbá közzéteszi és hirdeti a megvásárolható praxisjogokat.

2/D. §35 (1)36 A 2/C. § a) pont aa) alpontja szerinti nyilvántartás a praxis kódja, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, a praxisjogot engedélyező határozatot kiadó vagy a praxisjogot hatósági bizonyítványban igazoló hatóság megnevezése, az engedély vagy a hatósági bizonyítvány száma és kelte tekintetében, a 2/C. § a) pont ab) alpontja szerinti nyilvántartás a praxis kódja, a praxisjoggal érintett körzet meghatározása és tartósan betöltetlenné válása időpontjának tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2)37

(3)38 A 2/C. § a) pontja szerinti nyilvántartásokban kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni, és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)–(4)39

(5)40 A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok működtetési joga 2012. január 1-jével praxisjognak minősül, amely jog arra a körzetre terjed ki, ahol a háziorvos 2012. január 1-jén területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi ellátást nyújt, ideértve a munkavégzésben akadályozott, működtetési joggal rendelkező orvost is.

(5a)41 A praxisjogot a törvény erejénél fogva megszerző háziorvos kérelmére a praxiskezelő a praxisjog meglétét hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(6)42 Azok a működtetési joggal rendelkező háziorvosok, akik 2012. január 1-jén nem rendelkeznek területi ellátási kötelezettséggel (a továbbiakban: működtetési joggal rendelkező háziorvos), tartósan betöltetlen körzetben működtetési joguk alapján területi ellátási kötelezettséget vállalhatnak 2015. december 31-éig. A tartósan betöltetlen körzetek betöltésénél a működtetési joggal rendelkező háziorvosok előnyt élveznek. A működtetési joggal rendelkező háziorvos működtetési joga a tartósan betöltetlen körzet betöltésével – illetékmentesen – praxisjognak minősül. Azon működtetési joggal rendelkező háziorvos működtetési joga, aki 2015. december 31-éig nem tölt be tartósan betöltetlen háziorvosi körzetet, 2015. december 31-i hatállyal megszűnik.

(7)43

(8)44 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított 2/B. §-ban foglalt követelményeknek 2013. január 1-jétől kell megfelelni.

(8a)45 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIII. törvénnyel megállapított 2. § (1) és (2) bekezdésében, 2/A. § (1) és (1a) bekezdésében foglalt rendelkezések a 2023. január 1. napján meglevő praxisjogokat és a feladat-ellátási szerződés szerinti jogokat és kötelezettségeket – a praxisjog elidegenítéséig vagy megszűnéséig, illetve a körzetnek az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerinti átalakításáig – nem érintik.

(9)46 Felhatalmazást kap

a) a Kormány, hogy

aa) a praxisjog megszerzésének és visszavonásának feltételeit és eseteit, a helyettesítés eseteit, valamint a praxisjog átengedésére vonatkozó szabályokat rendeletben megállapítsa,47

ab)48 a praxiskezelőt kijelölje, valamint feladat- és hatáskörét, továbbá eljárásának szabályait rendeletben meghatározza,49

ac) a praxiskezelő által nyújtott kamatmentes visszatérítendő támogatásra, valamint a praxiskezelő által szedett díjra vonatkozó részletes szabályokat rendeletben megállapítsa,50

ad)51 a feladat-ellátási szerződés formai követelményeit rendeletben meghatározza,

ae)52 a praxisjog megszerzéséhez felvett hitelhez, illetve kölcsönhöz az állam által biztosított kamattámogatásra vonatkozó részletes szabályokat meghatározza,

b) az egészségügyért felelős miniszter, hogy a praxisjog alapján végzett tevékenység gyakorlásának és ellenőrzésének részletes szakmai szabályait, továbbá a helyettesítésre, a tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésre és az alkalmassági vizsgálatra vonatkozó szabályokat rendeletben meghatározza.

4. §53 Ez a törvény az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A kihirdetés napja: 2000. február 11. A törvényt az Országgyűlés a 2000. február 4-i ülésnapján fogadta el.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 67. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdésének a) pontja a 2001: CVII. törvény 25. § (3) bekezdésének e) pontja, a 2015: CXXIII. törvény 33. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 2011: CLXXVI. törvény 64. §-ával megállapított, a 2023. évi XIX. törvény 44. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 2003. évi XLIII. törvény 33. § (3) bekezdése m) pontjával megállapított, a 2011. évi CLXXVI. törvény 67. § b) pontja, a 2017:. évi L. törvény 184. §-a, a 2022. évi LXXIII. törvény 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (4) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2011: CLXXVI. törvény 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 2011: CLXXVI. törvény 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (6) bekezdés első franciabekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (6) bekezdés második franciabekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 67. § d) pontja, a 2012: LXXIX. törvény 96. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (7) bekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § (8) bekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. § (9) bekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 67. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 2. § (9a) bekezdését a 2015: CXXIII. törvény 30. § (1) bekezdése iktatta be.

17

A 2. § (10) bekezdését a 2004: CXXXV. törvény 108. §-a iktatta be, szövege a 2011: CLXXVI. törvény 67. § e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 2. § (11) bekezdését a 2015: CXXIII. törvény 30. § (2) bekezdése iktatta be.

20

A 2/A. § (1) bekezdése a 2012. évi LXXIX. törvény 96. § b) pontja, a 2022. évi LXXIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

21

A 2/A. § (1a) bekezdését a 2022. évi LXXIII. törvény 8. §-a iktatta be.

22

A 2/A. § (2) bekezdése a 2014: CXI. törvény 71. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 2023. évi XIX. törvény 44. § c) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 2/A. § (2a) bekezdését a 2014: CXI. törvény 71. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 2/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2015: CXXIII. törvény 33. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 2/B. § (1) bekezdés d) pontja a 2015: CXXIII. törvény 31. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 2/B. § (1a) bekezdését a 2015: CXXIII. törvény 31. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 2/B. § (5) bekezdése a 2022. évi LXXIII. törvény 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 2/B. § (7) bekezdése a 2022. évi LXXIII. törvény 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 2/B. § (8) bekezdését a 2014: CXI. törvény 72. §-a iktatta be, szövege a 2023. évi XIX. törvény 44. § c) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 2/B. § (9) bekezdését a 2023. évi XIX. törvény 43. §-a iktatta be.

32

A 2/C. §-t a 2011. évi CLXXVI. törvény 65. § (1) bekezdése iktatta be, nyitó szövegrésze a 2022. évi LXXIII. törvény 10. § e) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 2/C. § a) pontja a 2014: CXI. törvény 73. §-ával megállapított szöveg.

34

A 2/C. § b) pontja a 2013: CXXVII. törvény 82. §-ával megállapított szöveg.

35

A 2/D. §-t a 2013: CXXVII. törvény 83. §-a iktatta be.

36

A 2/D. § (1) bekezdése a 2014: CXI. törvény 74. §-ával megállapított szöveg.

37

A 2/D. § (2) bekezdését a 2017: L. törvény 185. §-a hatályon kívül helyezte.

38

A 2/D. § (3) bekezdését a 2017: XLIV. törvény 20. § (1) bekezdése iktatta be.

39

A 3. § (2)–(4) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 173. §-a hatályon kívül helyezte.

40

A 3. § (5) bekezdését a 2001: CVII. törvény 25. § (3) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CLXXVI. törvény 66. § (1) bekezdése iktatta be.

41

A 3. § (5a) bekezdését a 2014: CXI. törvény 75. §-a iktatta be, szövege a 2023. évi XIX. törvény 44. § d) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 3. § (6) bekezdését a 2009: LVI. törvény 219. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CLXXVI. törvény 66. § (1) bekezdése iktatta be.

43

A 3. § (7) bekezdését a 2013: CXXVII. törvény 85. §-a hatályon kívül helyezte.

44

A 3. § (8) bekezdését a 2011: CLXXVI. törvény 66. § (2) bekezdése iktatta be.

45

A 3. § (8a) bekezdését a 2022. évi LXXIII. törvény 9. §-a iktatta be.

46

A 3. § (9) bekezdését a 2011: CLXXVI. törvény 66. § (2) bekezdése iktatta be.

48

A 3. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontja a 2013: CXXVII. törvény 84. §-ával megállapított szöveg.

51

A 3. § (9) bekezdés a) pont ad) alpontját a 2015: CXXIII. törvény 32. § (1) bekezdése iktatta be.

52

A 3. § (9) bekezdés a) pont ae) alpontját a 2015: CXXIII. törvény 32. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére