• Tartalom

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

2024.01.01.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 134. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a magánnyugdíjpénztárak (a továbbiakban: pénztár) gazdálkodásának sajátosságaira – a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Mpt. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott pénztárakra.

(2) A pénztárak a Tv. előírásait e rendeletben meghatározott eltérésekkel kötelesek alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a)1 ellenőrzés: a pénztár közgyűlése által elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év(ek) adatainak – a pénztár, az adóhatóság, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) általi – utólagos ellenőrzése az önellenőrzés, az adóhatósági, illetve a felügyeleti ellenőrzés keretében;

b)2 ellenőrzés megállapítása: az ellenőrzés során feltárt, az eszközöket-forrásokat, a pénztári befektetéseket, a működés eredményét, a saját tőkét, a nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékokat, a pénztártagokkal kapcsolatos kötelezettségeket érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, a hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származnak. Ilyen hibának és hibahatásnak minősül a szerződésmódosítással, a számviteli bizonylatok módosításával dokumentált, beszámolóval lezárt üzleti évet, éveket érintő gazdasági események könyvviteli elszámolásban rögzítendő jellemzőinek utólagos módosítása is;

c) jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja a 30 millió forintot, akkor a 30 millió forintot;

d) nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – működési eredményt, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba c) pont szerinti értékhatárát;

e)3

g)4 felhalmozott kamat: hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapíroknál az utolsó kamatfizetéstől, a kibocsátástól az értékelés napjáig időarányosan járó kamat. Diszkont értékpapíroknál a beszerzést követő értékelések során a felhalmozott kamattal azonosan kell figyelembe venni az értékpapír vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyidőszakra időarányosan járó összeget is;

h)5 könyv szerinti érték: hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések, diszkont értékpapírok, valamint a továbbértékesítés céljára beszerzett, áruk között kimutatott ingatlanok esetében a számviteli törvény szerinti beszerzési érték, tartós befektetési célú ingatlanok esetében a 28. § (2) bekezdésében meghatározott amortizációs kulcs figyelembevételével megállapított értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési érték;

i)6 értékpapír-kölcsönzés: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. §-a (1) bekezdésének 44. pontjában meghatározott fogalom;

j)7 kölcsönbe adott értékpapír kölcsönszerződés szerinti értéke: a kölcsönbe adott értékpapír kölcsönbe adó által közölt könyv szerinti értéke;

k)8

l)9 értékelés napja a napi értékelés vonatkozásában: minden munkanap, illetve a hónap utolsó napja (ha az nem munkanap);

m)10

n)11

o)12

Beszámolási kötelezettség

3. § (1) A pénztár tevékenységéről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, befektetései hatékonyságának, a biztosításmatematikai elvek módszertani érvényesülésének, a tagok befizetései értékállóságának alakulásáról, egy-egy naptári időszak könyveinek zárását követően, e rendeletben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

(2) A beszámolónak elkülönítetten kell tartalmaznia a pénztár fedezeti, likviditási és biztonsági tartalékai képzésének és felhasználásának eredményét, valamint a pénztár működésének eredményét.

4. § (1) A pénztár beszámolási kötelezettsége:

a) rendszeres,

b) eseti.

(2)13 A rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámolóból áll.

(3)14 A pénztár eseti (évközi) beszámolót köteles készíteni, ha a Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján elrendelte.

(4) Az eseti beszámolók tartalma azonos az éves pénztári beszámoló tartalmával.

(5) Az önkéntes nyugdíjpénztár által működtetett magánnyugdíjpénztár éves pénztári beszámolóját az önkéntes nyugdíjpénztár, az elkülönítetten vezetett könyvviteli nyilvántartások adatai alapján, az éves pénztári beszámolójának keretében – azon belül elkülönítetten – köteles elkészíteni.

Üzleti év

5. § (1) Az üzleti év az az időtartam, amelyről az éves pénztári beszámolót el kell készíteni. Az üzleti év időtartama megegyezik – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a naptári évvel.

(2) Az üzleti év időtartama – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 12 naptári hónap.

(3) Az üzleti év 12 naptári hónapnál rövidebb időtartamú lehet:

a) a jogelőd nélkül – év közben – alapított pénztárnál;

b)15 az egyesülés, szétválás során megszűnő pénztárnál;

c)16 az egyesüléssel, szétválással létrejövő új pénztárnál;

d)17 a pénztár felszámolása, végelszámolása, illetve kényszertörlési eljárása esetén.

Könyvvezetési kötelezettség

6. § (1)18 A pénztár a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel zárt rendszerében folyamatosan – e rendeletben rögzített szabályok szerint – üzemgazdasági szemléletű nyilvántartást vezet, és azt az üzleti év, illetve a negyedév végével – az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztár havonta – lezárja.

(2)19 A könyvvezetés a 42–43. §-okban foglalt sajátosságok figyelembevételével csak magyar nyelven, Magyarország pénznemében történhet.

(3) Az önkéntes nyugdíjpénztár által működtetett magánnyugdíjpénztár könyvvezetésénél az Mpt. 50. §-ának (4) bekezdésében foglalt előírásokat figyelembe kell venni.

7. § (1) A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a Tv. 15–16. §-ában meghatározott elveket érvényesíteni kell.

(2) A Tv.-ben rögzített alapelvek, értékelési előírások, valamint az Mpt.-ben a pénztárak gazdálkodására vonatkozó szabályok alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a pénztár adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a Tv., illetve a pénztár tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.

(3) A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a pénztárra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek:

a) az éves pénztári beszámolóra vonatkozóan a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló információk tekintetében,

b) a pénztár szolgáltatási szabályzatában rögzített szolgáltatások teljesítésénél,

c) a teljesítménymérés alapelveinek érvényesülése érdekében a befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékelésénél,

d) a befektetésekből származó nettó hozambevételek egyéni és szolgáltatási számlákra történő felosztásánál,

e) a tárgyévben esedékessé váló nyugdíjpénztári szolgáltatások és azzal kapcsolatos költségek teljes pénzügyi fedezetének, valamint a biztosító intézettől vásárolt járadékszolgáltatás vételéhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításához a fedezeti tartalékon belül az egyéni és szolgáltatási számlák közötti átcsoportosítás mértékének megállapításánál,

f) a biztosításmatematikai elemzéshez (értékeléshez) szükséges adatok meghatározásánál,

g) az önkéntes nyugdíjpénztár által működtetett magánnyugdíjpénztár esetében a közös költségek megosztásánál mi tekinthető kis összegnek, amely alatt nem kell megosztani a költségeket.

(4)20 A pénztár – számviteli politikája keretében a Tv. 14. §-a (5) bekezdésének a)–b) és d) pontjában, valamint az Mpt. 27. §-ában foglalt szabályzatokon túlmenően köteles elkészíteni:

a)21 a céltartalékok képzésére vonatkozó szabályzatot, amely tartalmazza az Mpt. szerinti kötelező céltartalékok képzésének, felhasználásának és egymás közötti átcsoportosításának feltételeit és módját, ideértve az értékelési különbözet céltartalékának, a meg nem fizetett tagdíjak céltartalékának, valamint az azonosítatlan befizetések hozama céltartalékának képzését, továbbá a pénztár belső szabályzatában rögzített, egyéb céltartalékok képzésére, felhasználására vonatkozó szabályokat is;

b)22 a hozamfelosztási szabályzatot, amely tartalmazza a tartalékok befektetéséből származó bevételek (hozamok) és a befektetésekkel kapcsolatosan felmerült költségek elszámolásának, valamint a befektetési tevékenység eredményének különböző céltartalékok közötti megosztásának módszereit és eljárási szabályait;

c) az önkéntes nyugdíjpénztár által működtetett magánnyugdíjpénztár gazdálkodásának, könyvvezetésének, vagyonkezelésének, szolgáltatásnyújtásának, befektetési tevékenységének az önkéntes nyugdíjpénztár tevékenységétől való elkülönítése módjára, a két pénztár közötti elszámolások rendjére – közös költségek megosztásánál alkalmazható vetítési alapra, közösen használt tárgyi eszközök értékcsökkenésének megosztási módjára – vonatkozó szabályzatot;

d) a pénztár saját tevékenysége keretében végzett vagyonkezelés és nyugdíjszolgáltatás esetén e tevékenységek végzésére vonatkozó szabályzatot;

e) a pénztárból más pénztárba történő átlépés, illetve a pénztári tagság egyéb módon való megszűnése esetén a pénztártaggal, az örökössel vagy kedvezményezettel való elszámolás során a visszatérítendő összegnek, valamint a nyugdíjszolgáltatás megkezdésekor a szolgáltatás fedezetének az értékelési különbözet figyelembevételével történő megállapításánál alkalmazott elveket és módszereket tartalmazó szabályzatot;

f)23

g)24 a választható portfoliós rendszer működése esetén a pénztártagok választása, illetve besorolása szerinti befektetési portfoliók hozamának és a befektetésekkel kapcsolatos költségeknek pénztártagonként elkülönített nyilvántartására vonatkozó szabályzatot;

h)25 az elszámoló egységek képzésének, árfolyam meghatározásának, forintra történő átváltásának, a felmerülő eltérések kezelésének, rendezésének szabályait tartalmazó, elszámoló egységek kezelési szabályzatát.

(5)26 A pénztár az alapítási engedély jogerőre emelkedése napjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni a (3)–(4) bekezdés szerinti számviteli politikáját. E rendelet változása esetén a változásokat, annak hatálybalépését követő 90 napon belül a számviteli politikán keresztül kell vezetni.

(6) A pénztár számviteli politikájának elkészítéséért, módosításáért a pénztár igazgatótanácsának elnöke vagy az általa megbízott ügyvezető a felelős.

(7)27

(8)28 A pénztárnak a számviteli politikájában nyilatkoznia kell a működési, illetve a likviditási és kockázati céltartalék tekintetében az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszer alkalmazásáról.

A pénztári beszámolóra vonatkozó általános

szabályok

8. § (1)29 A pénztár az éves pénztári beszámolót az üzleti évről december 31-i fordulónappal köteles elkészíteni. A 48. § szerinti üzleti jelentést, valamint a könyvvizsgáló által felülvizsgált éves pénztári beszámolót a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Felügyelet által rendszeresített nyomtatvány felhasználásával legkésőbb az üzleti évet követő év május 31-éig kell a Felügyeletnek megküldeni. Az éves pénztári beszámoló mérlegét és eredménykimutatását, valamint a kiegészítő melléklet részét képező cash-flow kimutatást és a pénztári céltartalékok alakulását tartalmazó kimutatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva, a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül, a Felügyelet által meghatározott elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszerek segítségével is meg kell küldeni a Felügyelet részére az éves pénztári beszámoló megküldésével egyidejűleg.

(2)30

(3) A 4. § (3) bekezdése szerinti eseti beszámoló fordulónapját és elkészítésének határidejét a Felügyelet határozza meg.

(4)31 A pénztár az éves pénztári beszámolót e rendeletben meghatározott formában és tartalommal készíti el.

(5)32 Az éves pénztári beszámolónak a pénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és azok változásáról a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőke részét képező – be nem fizetett pénzbeli alapítói támogatásokkal, illetve a vagyontárgy formájában felajánlott, de még nem teljesített alapítói támogatásokkal korrigált – induló tőkét olyan megbontásban, hogy az a működés vagy a nyugdíjszolgáltatás fedezetét képező, illetve a biztonsági célú induló tőke, továbbá a nyugdíjszolgáltatások fedezetére és különböző kockázatokra képzett céltartalékokat, minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszaknak a működéssel kapcsolatos bevételeit és ráfordításait, a működés tárgyévi eredményét, valamint a kiegészítő mellékletben azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a pénztár valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, a befektetési tevékenység hatékonyságának és a működés eredményének bemutatásához szükségesek.

(6)33

9. § (1) Az éves pénztári beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves pénztári beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.

(2)34

(3) A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti év megfelelő adatát, és ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben indokolni kell. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó – a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerőssé vált megállapítások miatti – módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző üzleti év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét a mérleg és az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi adatok.

(4)35

10. §36 Az éves pénztári beszámolóban az adatokat ezer forintban kell megadni.

11. § Az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével az igazgatótanács elnöke köteles aláírni.

A mérleg tagolása, tételeinek tartalma

12. § A mérleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) A mérlegben eszközként kell kimutatni a pénztár rendelkezésére, használatára bocsátott, a pénztár működését szolgáló, valamint a nyugdíjszolgáltatás, a likviditás és kockázat fedezetéül szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket – a bérbevett eszközök kivételével –, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a pénztárhoz, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat.

(2) Az eszközök befektetett eszközök vagy forgóeszközök közé sorolása annak figyelembevételével történik, hogy az a pénztár tevékenységét tartósan – legalább egy éven túl – vagy egy éven belül szolgálja.

(3) A pénztár a (2) bekezdés szerinti minősítést saját hatáskörben dönti el, pénztári tevékenységének és szolgáltatásainak figyelembevételével.

(4)37 A pénztárnak a mérlegében szereplő összes eszközt e rendeletben, valamint az Mbr.-ben foglaltakra figyelemmel a következő fő csoportokba kell besorolni, és az analitikus nyilvántartásban kimutatni:

a) a pénztár működését szolgáló (működési célú) eszközök;

b) a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló (fedezeti célú) eszközök;

c) a likviditási és kockázati fedezetet szolgáló (biztonsági célú) eszközök;

d)38

(5)39 A választható portfoliós rendszert működtető pénztárnak a nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló (fedezeti célú) eszközöket e rendeletben, valamint az Mbr.-ben foglaltakra figyelemmel választható portfoliónként kell besorolni és az analitikus nyilvántartásban kimutatni.

14. § (1) Az immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékű jogokat – az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével –, a szellemi termékeket), továbbá az immateriális javakra adott előlegeket, valamint az immateriális javak értékhelyesbítését kell kimutatni.

(2) Vagyoni értékű jogként azokat a pénztár működési feltételeinek biztosítása, szolgáltatásai teljesítése érdekében vásárolt vagy induló vagyonként kapott jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz, nem tartoznak a szellemi termékek közé.

(3) Szellemi termékek között kell kimutatni a pénztár működését, szolgáltatásainak teljesítését szolgáló szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékeket, egyéb szellemi alkotásokat, függetlenül attól, hogy azt vásárolták vagy a pénztár állította elő, illetve használatba vették-e azokat, vagy sem.

(4) Az immateriális javakra adott előlegként kell kimutatni a pénztár működését és szolgáltatásainak teljesítését szolgáló (2)–(3) bekezdés szerinti immateriális javak beszerzéséhez a szállítóknak előlegként átutalt – a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeget.

(5) Az immateriális javak értékhelyesbítéseként kell kimutatni a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek mérlegfordulónapra vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített piaci értéknek a – terven felüli értékcsökkenés visszaírása utáni – könyv szerinti értékét meghaladó összegét.

15. § (1) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (mint földterület, telek, épület, egyéb építmény, gép, berendezés, felszerelés, jármű, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kell kimutatni, amelyek a pénztár működését, szolgáltatásainak teljesítését tartósan, legalább egy éven túl szolgálják, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott előlegeket és a beruházásokat, valamint a működési célú tárgyi eszközök értékhelyesbítését, illetve a befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözetét.

(2) Az ingatlanok között:

a) működtetett ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegtételen kell kimutatni a pénztár működését szolgáló ingatlanokat, valamint a működést szolgáló bérbevett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást, továbbá ezen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat,

b) tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegtételen kell kimutatni a befektetési céllal vásárolt, illetve követelés fejében kapott ingatlanokat, amelyeket a pénztár bérbeadás útján, éven túl hasznosít, valamint ezeken az ingatlanokon végzett és aktivált beruházást, felújítást, továbbá ezen ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat.

(3) Gépek, berendezések, felszerelések és járművek között kell kimutatni a pénztár működési tevékenységének ellátásához rendeltetésszerűen használatba vett eszközöket, valamint a bérbevett ezen eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást.

(4) Beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett, a (2)–(3) bekezdésben nevesített eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák – még nem aktivált – bekerülési értékét.

(5) Beruházásra adott előlegként kell kimutatni a pénztár működési tevékenységét szolgáló tárgyi eszközök, valamint a tartós befektetési célú ingatlanok beszerzésére, felújítására a beruházási szállítónak ilyen címen átutalt – a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegeket.

(6)40 Tárgyi eszközök értékelési különbözeteként kell kimutatni a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tartós befektetési célú ingatlanok mérleg fordulónapjára vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített piaci értéke, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.

(7) Tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként kell kimutatni a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott tárgyi eszközök esetében a mérleg fordulónapjára vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített piaci értéknek a – terven felüli értékcsökkenés visszaírása utáni – könyv szerinti értékét meghaladó összegét.

(8) Azokat a forgalomképes ingatlanokat, amelyeket a pénztár továbbértékesítési céllal, árfolyamnyereség elérése céljából vásárolt és ténylegesen nem hasznosít, nem a tárgyi eszközök között, hanem a forgóeszközök között áruként kell kimutatni.

16. § (1) A pénztárnak a befektetett pénzügyi eszközök között kell kimutatnia a tagság érdekében tartós hozam elérése céljából – az Mbr.-ben foglaltak szerint – eszközölt befektetéseit, valamint a befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözetét.

(2)41 Egyéb tartós részesedésként kell kimutatni a pénztár működése fedezetének, a nyugdíjszolgáltatások fedezetének, valamint likviditási és kockázati fedezetének céljára szolgáló, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket (így különösen a tartós hozam elérése céljából vásárolt részvényeket, üzletrészeket, egyéb társasági részesedéseket), továbbá a saját alapítású vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést jelentő részesedéseket, üzletrészeket.

(3)42 Tartósan adott kölcsönként kell kimutatni a pénztár tulajdonában lévő, a gazdálkodás nyilvántartását, a biztosításmatematikai feladatok ellátását, a befektetési üzletmenetet, az ingatlanfejlesztést, ingatlanüzemeltetést, ingatlankezelést végző szervezet részére nyújtott pénzkölcsönt.

(4) Egyéb tartósan adott kölcsönként kell kimutatni a pénztár munkavállalói részére nyújtott lakáscélú kölcsönöket, továbbá a pénztár működése fedezetének, a nyugdíjszolgáltatás fedezetének, valamint likviditási és kockázati fedezetének céljára szolgáló éven túli lejáratra – forintban és devizában – elhelyezett bankbetéteket.

(5) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként kell kimutatni a pénztár működése fedezetének, a nyugdíjszolgáltatások fedezetének, valamint likviditási és kockázati fedezetének céljára szolgáló, kamatozó, illetve diszkont értékpapírokat (kötvényeket, állampapírokat, jelzáloglevelet, befektetési jegyet stb.), amelyek lejárata, beváltása a tárgyévet követő üzleti évben nem esedékes, és a pénztár azokat a tárgyévet követő üzleti évben nem szándékozik értékesíteni.

(6)43 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözeteként kell kimutatni a (2) bekezdés szerinti részesedések és az (5) bekezdés szerinti értékpapírok mérleg fordulónapjára vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.

(7)44 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözeteként kell kimutatni a külföldi pénzértékre szóló részesedések, értékpapírok, valamint az éven túli forint- és devizabetétek mérlegfordulónapra vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan és naponta a 30. § (1) bekezdése szerint meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.

17. § (1) A forgóeszközök csoportjában a mérlegben a készleteket, a pénztár tevékenységével kapcsolatos követeléseket (ideértve a pénztártagokkal, a munkáltatókkal és a vagyonkezelő szervezetekkel szembeni követeléseket is), a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, valamint a pénzeszközöket kell besorolni.

(2) A készleteken belül:

a) anyagok között kell kimutatni a pénztár működési tevékenységéhez beszerzett, raktáron lévő készleteket;

b)45 áruk között kell kimutatni a továbbértékesítés céljára beszerzett ingatlanokat, valamint a tagdíjkövetelés fejében átvett – az Mbr.-ben meghatározott befektetési formákba nem tartozó – azon eszközöket, amelyeket a pénztár értékesíteni köteles;

c) készletekre adott előlegként kell kimutatni az anyagok, a továbbértékesítési célú ingatlanok beszerzésére a szállítóknak – a teljesítést megelőzően – ilyen címen átutalt, fizetett – a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegeket;

d)46 áruk értékelési különbözeteként kell kimutatni a továbbértékesítés céljára beszerzett ingatlanok, valamint a tagdíjkövetelés fejében átvett, értékesíteni kívánt ingatlanok mérlegfordulónapra vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített piaci értéke, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan és naponta meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.

18. § (1)47 Követelésként kell a mérlegben kimutatni

a) az esedékességig nem teljesített tagdíjat,

b) a támogató írásos nyilatkozata alapján a támogatói szerződésben a pénztár részére felajánlott eseti vagy rendszeres támogatásra vonatkozó fizetési igényt,

c) a más pénztárból átlépő tag által hozott, a tag követelésének megfelelő összeget, amelyet az átadó pénztár már visszaigazolt, de pénzügyileg még nem rendezett.

(2)48 Követelésként kell a mérlegben kimutatni a pénztár működési tevékenységével kapcsolatos vagy különféle egyéb szerződésekből jogszerűen eredő fizetési igényeket, amelyek a pénztár által már teljesített, a másik fél által elfogadott, elismert értékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, rövid lejáratú kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (ideértve az osztalékelőleget is), valamint a le nem zárt határidős és opciós ügyletek biztosítékaként átadott pénzeszközökhöz (elhelyezett letétekhez) kapcsolódnak. Követelésként kell a mérlegben kimutatni a pénztár tulajdonában lévő, az Mpt. 67/A. §-ának a)–f) pontjában felsorolt értékpapírok kölcsönbe adásából származó követeléseket.

(3)49 Tagdíjkövetelések között kell kimutatni a pénztártag pénztárral szemben fennálló Mpt. 26. §-a szerinti tagdíjfizetési kötelezettségét mindaddig, amíg azt pénzügyileg nem teljesítették.

(4) Áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó követelésként kell kimutatni az előzetesen felszámított általános forgalmi adót is tartalmazó, a vevő által elismert, számlázott összegben a pénztár működési tevékenységét szolgáló eszközök, valamint a nyugdíjszolgáltatások fedezetét szolgáló eszközök, továbbá a likviditási és kockázati fedezetet szolgáló eszközök (befektetett eszközök, készletek és értékpapírok) értékesítéséből, valamint a tartós befektetési célú ingatlan bérbeadásából származó követelések összegét mindaddig, amíg azt pénzügyileg nem rendezték.

(5) Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegtétel azokat a követeléseket tartalmazza, amelyeknél a követelés a pénztár vagyonának befektetését, kezelését, az adminisztrációs feladatokat ellátó, a pénztár tulajdonában lévő gazdálkodó szervekkel szemben áll fenn.

(6)50 Egyéb követelésként kell kimutatni

a) a pénztár munkavállalóival szemben fennálló követeléseket,

b) a költségvetéssel szemben fennálló követeléseket,

c) a rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközt,

d) a más pénztárból átlépő tag egyéni számlájának, járadékfedezetének átvételével kapcsolatos átadó pénztárral szembeni követeléseket,

e) a más pénztárból a kedvezményezett jogán átutaltató tag követelésének átvételével kapcsolatos, átadó pénztárral szembeni követeléseket,

f) a vagyonkezelővel, vagy a letétkezelővel szembeni – pénzforgalomban nem megjelenő – követeléseket.

(7) Egyéb követelésként kell kimutatni a tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül esedékes törlesztő részletet is.

(8)51 Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelésként kell kimutatni az Mpt. 67/C. §-ában foglalt rendelkezések szerint kölcsönbe adott értékpapírok kölcsönszerződés szerinti értékét.

(9)52 Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözeteként kell kimutatni a (8) bekezdés szerinti kölcsönügylet tárgyát képező értékpapír kölcsönbe adásának napjára, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan és naponta meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét, továbbá itt kell kimutatni a kölcsönbe adott értékpapír mérlegfordulónapra vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.

19. § (1) A forgóeszközök között értékpapírként a pénztár befektetési tevékenységével összefüggésben forgatási céllal, átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket (részvényeket, üzletrészeket), hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat (gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok, hitelintézetek által kibocsátott kötvényeket, állampapírokat, kincstárjegyeket, jelzálogleveleket, külföldön kibocsátott, Magyarországon forgalomba hozott állampapírokat, kötvényeket), egyéb értékpapírokat, valamint az értékpapírok értékelési különbözetét kell kimutatni.

(2) Egyéb részesedések között kell kimutatni a pénztár működési, nyugdíjszolgáltatási, likviditási és kockázati célra befolyt bevételeiből továbbértékesítés céljára, árfolyamnyereség elérése érdekében beszerzett részvényeket, üzletrészeket.

(3) A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között külön-külön kell kimutatni a kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében beszerzett kötvényeket, kincstárjegyeket és állampapírokat, fix és változó kamatozású értékpapírokat, befektetési jegyeket, jelzálogleveleket és egyéb értékpapírokat. Itt kell továbbá kimutatni a tartós befektetési céllal vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül azokat, amelyek a tárgyévet követő üzleti évben lejárnak.

(4)53 Értékpapírok értékelési különbözeteként kell kimutatni a (2) és (3) bekezdés szerinti értékpapírok mérlegfordulónapra vonatkozóan meghatározott, könyvvizsgáló által hitelesített piaci értékének, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan, valamint naponta meghatározott piaci értékének (kamatozó értékpapírok esetében az utolsó kamatfizetéstől, a kibocsátástól az értékelés napjáig időarányosan járó kamatot is tartalmazó piaci értéknek) és a könyv szerinti értékének különbözetében megállapított összeget, továbbá külföldi pénzértékre szóló értékpapírok esetén a 30. § (1) bekezdése szerint meghatározott piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet összegét.

(5)54 Határidős ügyletek értékelési különbözeteként kell kimutatni a mérleg fordulónapján, illetve a negyedév utolsó napján és az értékelés napján a le nem zárt határidős ügyletek közül a származékos ügyletek közül a határidős és az opciós ügyletek várható eredményének összegében elszámolt értékelési különbözetet.

20. § (1) A pénzeszközök között – elkülönítetten – kell a mérlegben kimutatni a pénztár hitelintézettel szembeni, elszámolási betétszámlán, elkülönített betétszámlán és devizaszámlán lévő pénzköveteléseit, valamint a rövid lejáratú bankbetéteit és készpénzállományának összegét, továbbá a valutakészlet és a devizabetét értékelési különbözetét.

(2) Az elkülönített betétszámlán a vagyonkezelő, illetve a letétkezelő vállalkozás részére befektetés céljára rendelkezésre bocsátott, még fel nem használt pénzeszközök összegét kell kimutatni.

(3)55 A pénzeszközök értékelési különbözeteként kell kimutatni a deviza- és a forintbetét számlákon lévő pénzeszköz időarányos kamatát, továbbá a valuta- és devizakészlet választott hitelintézet által az értékelés napjára vonatkozóan meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamán átszámított forintértéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.

21. § (1) Aktív időbeli elhatárolásként – elkülönítetten – kell a mérlegben kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként vagy ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan járó bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

(2)56 Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként kell a mérlegben kimutatni (a kamatbevételekkel szemben elszámolt) tartósan adott kölcsönök, valamint az egyéb tartósan adott kölcsönök között kimutatott, a pénztár által munkavállalói részére nyújtott lakáscélú kölcsönök után az adott üzleti év mérlegfordulónapjáig, illetve a tárgynegyedév utolsó napjáig terjedő időszakra időarányosan járó kamat összegét.

(3)57

(4)58 Bevételek aktív időbeli elhatárolásaként kell kimutatni a mérleg fordulónapja után esedékes, a mérleg fordulónapjáig időarányosan járó és szerződés szerint teljesített értékesítéshez, illetve szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó bevételek összegét.

(5)59

(6)60 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként kell a mérlegben kimutatni a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő befektetések beszerzéséhez kapcsolódóan fizetett (elszámolt) – az értékpapír beváltásakor vagy értékesítésekor várhatóan megtérülő – bizományi díjat, vásárolt vételi opció díját, amennyiben az jelentős összegű és a pénztár a beszerzési értékben nem vette figyelembe, továbbá az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt költségek és ráfordítások időarányosan nem a tárgyidőszakot terhelő összegét.

22. § A mérlegben forrásként kell kimutatni a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat.

23. § (1)61 A pénztár saját tőkeként olyan tőkerészt mutathat ki, amelyet a pénztár alapításakor az alapítók vagy más támogatók bocsátottak a pénztár rendelkezésére, továbbá, amelyet a pénztár működési tevékenységének eredményéből tartaléktőkeként felhalmozott. A saját tőke részeként kell kimutatni a pénztár működési célú, e rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti immateriális javainak, valamint a 15. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott tárgyi eszközeinek értékeléséből származó értékhelyesbítéssel azonos összegű értékelési tartalékot is.

(2)62 A saját tőke – a be nem fizetett pénzbeli alapítói támogatásokkal, illetve vagyontárgy formájában felajánlott, de nem teljesített alapítói támogatásokkal csökkentett – induló tőkéből, a tartaléktőkéből, a működési tevékenység tárgyévi eredményéből, valamint az értékelési tartalékból áll.

(3) Az induló tőke a pénztár induláskori eszközeinek forrását képezi. A mérlegben az induló tőkeként a pénztár alapításakor visszafizetési kötelezettség nélkül felajánlott pénzbeli támogatások összegét, valamint az induló vagyon nem pénzbeli részeként térítés nélkül kapott eszközöknek az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti értékét (ennek hiányában a könyvvizsgáló által hitelesített forgalmi, piaci értékét) a támogató rendelkezése szerint működési, nyugdíjszolgáltatási, illetve likviditási és kockázati célú megbontásban kell kimutatni függetlenül attól, hogy azt a pénztár rendelkezésére bocsátották-e.

(4) A mérlegben negatív előjelű induló tőke nem mutatható ki.

(5) Be nem fizetett alapítói támogatásként kell kimutatni a pénztár alapításakor a támogató írásos nyilatkozatában felajánlott, de még nem teljesített – pénzbeli és nem pénzbeli – támogatások összegét.

(6) Tartaléktőke növekedéseként kell kimutatni:

a) a pénztár működési tevékenységének előző évi eredményét (nyereségét), ideértve az ellenőrzés előző év(ek) működési tevékenységének eredményét növelő módosítását is;

b) az alapítók által a pénztár alapításakor tartaléktőkeként véglegesen átadott pénzeszközök értékét;

c) likviditási és kockázati céltartalékból a tartaléktőkébe átcsoportosított eszközök értékét.

(7) Tartaléktőke csökkenéseként kell kimutatni:

a) a pénztár működési tevékenységének előző évi eredményét (veszteségét), ideértve az ellenőrzés előző év(ek) működési tevékenységének eredményét csökkentő módosítását (veszteségét) is;

b) a tartaléktőkéből a fedezeti céltartalékba az egyéni számlákra, illetve a szolgáltatási tartalékba átcsoportosított összegeket;

c) a tartaléktőkéből a likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosított eszközök értékét.

(8)63 Működés tárgyévi eredményeként kell kimutatni a pénztár tárgyévi működési tevékenységével összefüggésben a tárgyévet megillető bevételek és a tárgyévet terhelő ráfordítások különbözetének összegét.

(9)–(10)64

(11) Értékelési tartalékként kell kimutatni e rendelet 14. § (5) bekezdése, 15. § (7) bekezdése szerint a pénztár működését, szolgáltatásainak teljesítését szolgáló immateriális javak és rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközök – ide nem értve a tartós befektetési célú ingatlanokat – piaci értékelése alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét.

24. §65 (1)66 Céltartalékot kell képezni a pénztár tevékenységével kapcsolatos jövőbeni kötelezettségekre [ideértve a Pénztárak Garancia Alapja (a továbbiakban: Alap) igénybevétele miatti visszafizetési kötelezettséget is], a pénztártagok részére nyújtandó nyugdíjszolgáltatások fedezetére, a pénztár fizetőképességének biztosítására, a működési, a fedezeti (egyéni számlákhoz és a szolgáltatási tartalékokhoz tartozó), valamint a likviditási és kockázati célú befektetési portfóliók értékelési különbözetére, a demográfiai kockázatok kiegyenlítésére, a saját járadékszolgáltatási tevékenység várható működési zavarai miatt a biztonsági tartalékok feltöltésének fedezetére, továbbá a bevételként elszámolt és az egyéni számlán jóváírt, de pénzügyileg nem rendezett tagdíjakra (meg nem fizetett tagdíjak), valamint az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára.

(2)67 Működési céltartalékként kell a mérlegben kimutatni a pénztár működési tevékenységével kapcsolatos jövőbeni kötelezettségek (ideértve az igénybe vett likviditási és kockázati tartalék, valamint az Alapból a pénztár helyett teljesített kifizetések visszapótlása, valamint a működési célra igénybevett pénzeszközök visszatérítése miatti kötelezettséget is) fedezetére képzett céltartalékot, amelyek – a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint – várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a pénztár a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

(3) A pénztár a szokásos működési tevékenységével kapcsolatos, rendszeres és folyamatosan felmerülő költségeire céltartalékot nem képezhet.

(4)68 Működési céltartalékként kell kimutatni a működési célú befektetési portfolió mérlegfordulónapra, illetve a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegében megképzett céltartalékot. A működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalékon belül külön kell kimutatni az időarányos kamat, a járó osztalék, a devizaárfolyam-változás, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet összegét.

(5) Fedezeti céltartalékként kell a mérlegben kimutatni az Mpt. 59. §-a szerint a pénztártagok részére nyújtandó nyugdíjszolgáltatások fedezetének gyűjtésére és a szolgáltatások finanszírozására szolgáló összegeket.

(6)69 A fedezeti céltartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni

a)70 az egyéni számlákon jóváírt tagdíjakból, tagdíjcélú támogatásokból, valamint a szolgáltatási célú egyéb bevételekből képzett céltartalékot,

b) az egyéni számlák fedezetét képező eszközök befektetéséből származó realizált hozambevételekből, illetve ezen eszközök értékelési különbözetének összegében elszámolt várható hozambevételekből

ba) az egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalékot,

bb) az egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből képzett céltartalékot,

c) az egyéni számlákról a nyugdíjszolgáltatások finanszírozására a szolgáltatási tartalékba átvezetett összegből

ca) a szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalékot,

cb) a szolgáltatási tartalék fedezetét képező eszközök befektetéséből származó realizált hozambevételekből képzett céltartalékot,

cc) a szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből képzett céltartalékot.

A fedezeti célú befektetési portfolió értékelési különbözetéből a bb) és a cc) pont szerint képzett céltartalékon belül külön kell kimutatni az időarányos kamat, a járó osztalék, a devizaárfolyam-változás, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet összegét.

(7) Egyéni számlákon kell kimutatni a szolgáltatások fedezetére a felhalmozási időszakban összegyűjtött, a pénztártag adott időpontban fennálló követelését, amely nyugdíjbavonuláskor a részére járó nyugdíjszolgáltatás megállapításának alapjául szolgál.

(8)71

(9)72

(10) Szolgáltatási tartalékon kell kimutatni a nyugdíjszolgáltatások finanszírozására szolgáló összegeket. A szolgáltatási tartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni:

a) a nyugdíjszolgáltatások és azzal kapcsolatos költségek teljes fedezetének biztosítására az egyéni számlákról átvezetett összegeket;

b) a szolgáltatási tartalékként kimutatott fedezeti céltartalék befektetéséből származó realizált nettó hozambevételeket;

c) a szolgáltatási tartalékon kimutatott, nyugdíjszolgáltatás fedezetéül szolgáló eszközök mérleg fordulónapjára, illetve negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és a könyv szerinti értéke közötti különbözet összegében megállapított értékelési különbözetből a szolgáltatási tartalékon jóváírt összegeket.

(11)73 Likviditási és kockázati céltartalékként kell a mérlegben kimutatni az Mpt. 58. §-a, valamint az Mpt. 60. §-ának (1) bekezdése alapján képzett céltartalékokat, továbbá a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalékokat. A likviditási és kockázati céltartalékon belül elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni:

a)74

b)75 a demográfiai kockázatokra a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése szerinti célra képzett tartalékot;

c)76 a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió mérlegfordulónapra, illetve a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegében megképzett céltartalékot. A likviditási célú befektetési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalékon belül külön kell kimutatni az időarányos kamat, a járó osztalék, a devizaárfolyam-változás, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet összegét;

d)77 a saját tevékenységi kockázatokra képzett tartalékot, amennyiben a pénztár a járadékszolgáltatási tevékenységet saját szervezet keretében látja el, a felmerült működési zavarok esetén a fedezeti céltartalék feltöltése céljából;

e) az egyéb kockázatokra képzett tartalékot a pénztár folyamatos fizetőképességének biztosítására;

f)78 az azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának fedezetére az átmenetileg függő befizetésként nyilvántartott pénzeszközök befektetéséből származó, realizált hozambevételekből a befizetések azonosításakor az egyéni számlán jóváírt tagdíj célú bevételek időarányos hozamának pótlása céljából képzett tartalékot, valamint a be nem azonosított befizetések befektetése esetén az értékelési különbözetből képzett céltartalékot.

(12)79 Meg nem fizetett tagdíjak céltartalékaként kell kimutatni a mérlegben a tagdíjkövetelések tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig előírt, de a tárgynegyedév végéig, illetve a mérlegfordulónapig pénzügyileg nem rendezett tagdíjak ráfordításként elszámolt összegét. A ráfordításként elszámolt tagdíjhátralék összegét a tagdíj rendeltetésétől függően:

a) működési célú tagdíjak tartalékaként,

b) fedezeti célú tagdíjak tartalékaként, és

c) likviditási és kockázati célú tagdíjak tartalékaként kell megképezni.

(13)80

(14)81 Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárnak az egyéni számlákról olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapíthatók és nyomon követhetők az egyéni számlákon történt jóváírások és terhelések forintban és elszámoló egységben is.

(15)82 Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszert alkalmazó pénztárnak az egyéni számlákon elkülönítetten kell kimutatni:

a)83 a szolgáltatások fedezetére befizetett tagdíjakból, tagdíj célú támogatásokból, valamint a szolgáltatási célú egyéb bevételekből az egyéni számlán jóváírt összegeket forintban és elszámoló egységben;

b) az egyéni számlákon kimutatott fedezeti céltartalék eszközeinek befektetéséből származó – realizált és a nem realizált hozamot is tartalmazó – eredmény egyéni számlán jóváírt összegét forintban;

c) az elszámoló egység záró darabszámát és az elszámoló egység záró árfolyamát, a kettő szorzataként a pénztártag egyéni számláján kimutatott tagi követelés záró értékét (piaci értékét).

25. § Hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni a mérlegben a pénztár által egy évnél hosszabb lejáratra vállalt kötelezettségek összegét, ideértve a pénztár tulajdonában lévő vállalkozások tartozásának átvállalt összegét, illetve az igénybe vett szolgáltatásokból, áruszállításokból eredő éven túli kötelezettségeket, valamint az Alap által a pénztár helyett – jogszabály alapján – teljesített kifizetések miatt az Alappal szemben keletkezett éven túli tartozásokat.

26. § (1)84 Rövid lejáratú kötelezettségnek minősül az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó, a pénztár által elismert – általános forgalmi adót is tartalmazó – kötelezettség, a vevőtől kapott előleg, valamint a munkavállalókkal, az adóhatósággal, a társadalombiztosítással, a Felügyelettel és az Alappal szemben keletkezett rövid lejáratú kötelezettség, továbbá a le nem zárt határidős és opciós ügyletek biztosítékaként kapott pénzeszközökből eredő, valamint az értékpapír kölcsönbe adásakor a pénzben kapott óvadék miatti kötelezettség. Ide tartozik a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes, visszafizetendő törlesztés összege, továbbá a más pénztárba átlépő pénztártag részére fizetendő, a tag követelésének megfelelő összeg, amelyet a pénztár az átvevő pénztár részére már leigazolt, de pénzügyileg még nem rendezett, valamint a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, de pénztári tartalékokra még fel nem osztott azonosítatlan (függő) befizetések összege.

(2) Tagokkal szembeni kötelezettségként kell kimutatni a mérlegben a kilépő vagy más pénztárba átlépő, tagsági viszonyukat egyéb módon megszüntető tagokat, illetve az elhunyt tagok kedvezményezettjét megillető, a fedezeti céltartalékból – egyéni számláról vagy a szolgáltatási tartalékból – átvezetett kötelezettségek összegét.

(3) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból mérlegtételen kell kimutatni a pénztár működési tevékenységével kapcsolatos eszközbeszerzésekből és igénybe vett szolgáltatásokból eredő kötelezettségeket.

(4) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök mérlegtételen kell kimutatni a pénztár működési, likviditási és kockázati céltartalékának fedezete mellett, legfeljebb 12 havi lejáratra, hitelintézettől felvett hitel- és kölcsöntartozások összegét.

(5)85 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kell a mérlegben kimutatni a munkavállalókkal, a költségvetéssel, a Felügyelettel, az Alappal szembeni, jogszabályon alapuló kötelezettségeket, a pénztár tulajdonában lévő vállalkozásokkal szembeni alapítói kötelezettségeket, továbbá a pénztár befektetési tevékenységével kapcsolatban a vagyonkezelő, a letétkezelő vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeket, valamint a határidős és opciós ügyletek esetén a kapott letétek, árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet le nem zárul. Itt kell továbbá kimutatni az értékpapír kölcsönbe adásakor a kölcsön futamideje alatt – a futamidő végén történő visszafizetésének időpontjáig – a pénzben kapott óvadék miatti kötelezettséget.

(6)86 A rövid lejáratú kötelezettségek között azonosítatlan függő befizetésként kell kimutatni a pénztár elszámolási betétszámláján jóváírt, de a pénztár tartalékaira még fel nem osztható azonosítatlan (függő) befizetések összegét, amíg annak azonosítása vagy visszautalása meg nem történik.

(7)87 A függő tételekről olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből egyértelműen megállapíthatók és nyomon követhetők a függő tételeken történt jóváírások és terhelések.

27. § (1) A bevételek passzív időbeli elhatárolásaként kell kimutatni a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezi.

(2) Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásként kell a mérlegben kimutatni:

a) a pénztár alkalmazottai részére a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a már megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékait;

b) a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő – a pénztár működési, illetve befektetési tevékenységével kapcsolatos – költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra;

c)88 a mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a pénztárral szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, kártérítést, bírósági költséget;

d)89

(3)90 A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni az egyéb bevételként vagy a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként elszámolt térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci értékét. A térítés nélkül átvett eszközök esetében elkülönítetten kell nyilvántartani a működési célú, a tartós befektetési célú, valamint a továbbértékesítési célú eszközökkel kapcsolatos passzív időbeli elhatárolásokat.

(4)91 A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként kell kimutatni az elszámoló egység napi nettó árfolyamának megállapításakor figyelembe vett, a tárgyidőszakot időarányosan terhelő, de még nem számlázott vagyonkezelési, letétkezelési és egyéb díjak befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordításként elszámolt összegét. Amennyiben a vagyonkezelőt szerződés szerint teljesítményhez kötött díjazás illeti meg, akkor a szerződés szerinti díj tárgyidőszakra jutó időarányos összegét a havi zárás keretében kell elhatárolni.

Az eszközök értékcsökkenése

28. § (1) A pénztár az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolásánál a Tv. 52. §-ának (1)–(3) bekezdésében foglaltakat a (2)–(6) bekezdésben foglalt sajátosságok figyelembevételével köteles alkalmazni.

(2) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát a következő amortizációs kulcsok alapján kell megállapítani:

Vagyoni értékű jogok 16%

Szellemi termékek 33%

Épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2%

Építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3%

Gépek, berendezések, felszerelések 14,5%

Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök 33%

Járművek 20%

(3) A pénztár az értékcsökkenés elszámolásánál az immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét maradványértékkel nem csökkentheti.

(4) Az értékcsökkenési leírást a pénztárnak negyedévenként kell elszámolni a használatba vett (aktivált) immateriális javak és tárgyi eszközök után az üzembe helyezést, illetve a használatbavételt követő negyedév első napjától kezdődően. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok közül a pénztár tulajdonában lévő ingatlanhoz (épület, építmény) kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenését az épületre, építményre vonatkozó amortizációs kulcsok alapján kell megállapítani. A pénztár tulajdonába nem tartozó ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenésének elszámolásánál a vagyoni értékű jogra megállapított amortizációs kulcsot kell alkalmazni.

(5)92 A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke – a pénztár döntésétől függően – a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.

(6) A továbbértékesítési céllal beszerzett és áruként nyilvántartott ingatlanok esetében értékcsökkenési leírást nem lehet elszámolni.

(7)93 A pénztárnak a befektetési célú ingatlanok esetében a Tv. 53. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni.

A mérlegtételek értékelése

29. § (1)94 A pénztár a mérlegtételek értékelésekor a Tv. 57. §-át, az 58. §-ának (2)–(9) bekezdését, a 60–61. §-át, a 62. §-ának (2) bekezdését, továbbá a 63–64. §-át a (2)–(14) bekezdésben, valamint e rendelet 30–31. §-ában foglalt sajátosságok figyelembevételével köteles alkalmazni. A pénztárnak a Tv. 54. §-a (1)–(7) bekezdésében foglaltakat – a befektetési portfolió részét nem képező tulajdoni részesedést jelentő befektetések kivételével – nem kell alkalmazni.

(2)95 A befektetett, illetve a forgóeszközök között kimutatott értékpapíroknak és részesedéseknek a mérleg fordulónapjára, valamint a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozó értékelési különbözete meghatározásánál piaci értéknek a tőzsdén, illetve elismert értékpapírpiacon kialakult, a mérlegfordulónapon, a negyedév utolsó napján és az értékelés napján érvényes árfolyamát, illetve átlagárát kell tekinteni.

(3) A vásárolt anyagokat és az árunak minősülő, továbbértékesítési céllal beszerzett ingatlanokat egyedileg, azok beszerzési árán, illetve súlyozott átlagárán kell értékelni. A legkorábbi és legutolsó beszerzési áron, illetve elszámolóár különbözettel korrigált elszámoló áron való értékelés módszerét a pénztár nem alkalmazhatja. A raktárra vett készletek esetében beszerzéskor az azonnal költségként történő elszámolás módszere nem alkalmazható.

(4)96 A tartós befektetési célú ingatlanok, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetések, valamint az árunak minősülő, továbbértékesítési céllal beszerzett ingatlanok esetében az Mpt. 69. § (3) bekezdése szerint az üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet – az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten – értékelési különbözetként, a források között az ilyen címen megképzett működési, fedezeti, likviditási és kockázati befektetési portfolió értékelési különbözet céltartalékaként kell kimutatni. Az eszközök könyvekből történő kivezetésekor, az osztalék realizálásakor, illetve a következő értékelés során az értékelési különbözet csökkenésekor, az értékelési különbözetet a bevételek csökkentésével kell csökkenteni vagy megszüntetni az értékelési különbözet céltartalékának csökkentésével egyidejűleg. A céltartalék csökkentését jogcímek szerinti részletezésben ráfordítás csökkenésként kell elszámolni.

(5)97 Amennyiben a (4) bekezdés szerinti értékelés során az egyes eszközöknek a mérleg fordulónapjára, a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor érvényes

a) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet kevesebb, mint az előző értékeléskor volt, az értékelési különbözet csökkenésével egyidejűleg az értékelési különbözet céltartalékát is csökkenteni kell. Az értékelési különbözet és annak céltartaléka negatív előjelű is lehet;

b) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet több, mint az előző értékeléskor volt, a korábbi értékelési különbözetet növelni kell az értékelési különbözet céltartalékának növelésével egyidejűleg.

(6)98 A hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál – függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, vagy a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek – az értékpapír üzleti év mérlegfordulónapjára, illetve a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet – az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten – értékelési különbözetként, a források között az ilyen címen megképzett működési, fedezeti, likviditási és kockázati befektetési portfolió értékelési különbözet céltartalékaként kell kimutatni. Az értékpapír könyvekből történő kivezetésekor, a kamatfizetéskor, a következő értékelés során az értékelési különbözet csökkenésekor, az értékelési különbözetet a bevételek csökkentésével kell csökkenteni vagy megszüntetni az értékelési különbözet céltartalékának csökkentésével egyidejűleg. A céltartalék csökkentését jogcímek szerinti részletezésben ráfordítás csökkenésként kell elszámolni.

(7)99 Amennyiben a (6) bekezdés szerinti értékelés során az egyes eszközöknek a mérleg fordulónapjára, a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor érvényes

a) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet kevesebb, mint az előző értékeléskor volt, az értékelési különbözet csökkenésével egyidejűleg az értékelési különbözet céltartalékát is csökkenteni kell. Az értékelési különbözet és annak céltartaléka negatív előjelű is lehet;

b) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet több, mint az előző értékeléskor volt, a korábbi értékelési különbözetet növelni kell az értékelési különbözet céltartalékának növelésével egyidejűleg.

(8)100 Az eszközök értékelési különbözetét az eszköz rendeltetésétől függően (működési, fedezeti, likviditási és kockázati) kell az eszközök analitikus nyilvántartásában, illetve a források között a működési fedezeti, likviditási és kockázati céltartalékon belül elkülöníteni és szükség szerint módosítani.

(9)101 A pénztár a Tv. 59/A–59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés szabályait nem alkalmazhatja.

(10)102 Amennyiben a pénztár a számviteli politikájában úgy dönt, hogy alkalmazza a Tv. 54. §-ának (8)–(9) bekezdésében foglalt előírásokat, akkor azokat következetesen köteles alkalmazni.

(11)103 Ha a pénztár a Tv. 54. §-ának (8) bekezdése alapján értékelt értékpapírokat lejárat előtt részben vagy egészben értékesíti, akkor az értékesítéstől számított két évig nem alkalmazhatja a Tv. 54. §-ának (8) bekezdésében foglaltakat.

(12)104 A (11) bekezdésben foglaltak alkalmazása szempontjából nem minősül értékesítésnek az értékpapír óvadéki repóügylet keretében történő értékesítése.

(13)105 A Tv. 54. §-ának (8) bekezdése szerint értékelt és a lejárat évét megelőzően a forgóeszközök közé átminősített értékpapírokat a mérlegben a forgóeszközök között kell kimutatni azzal, hogy az azok értékelésére vonatkozó szabályok nem változnak.

(14)106 A pénztárnak a tagdíjkövetelés fejében átvett – az Mbr.-ben meghatározott befektetési formákba nem tartozó – eszközöket a Tv. 56. §-ának (1)–(2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint kell értékelni.

30. § (1)107 A valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok negyedév végi és mérlegfordulónapi, valamint az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor a devizában kifejezett piaci érték (2) bekezdés szerinti választott devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az eszköz könyv szerinti forintértéke közötti értékkülönbözet céltartalékként megképzett összegén belül elkülönítetten kell kimutatni a járó osztalékot, a devizaárfolyam-változásból és az egyéb piaci árhatásból adódó különbözetet, továbbá a kamatozó értékpapír esetében a negyedév utolsó napjáig, illetve a mérleg fordulónapjáig és az értékelés napjáig időarányosan járó kamat összegét.

(2)108 A valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget azok bekerülésekor, illetve a negyedév végi és a mérlegfordulónapi, valamint a napi értékeléskor a Tv. 60. §-ának (4) bekezdése szerinti választott devizaárfolyamon kell értékelni.

(3)109

(4) A külföldi pénzértékre szóló követelések és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésekor keletkező devizaárfolyam különbözeteket a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve ráfordításaként kell elszámolni.

(5)110 A külföldi pénzértékre szóló kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat forintértékét a bekerülés napján érvényes (2) bekezdés szerinti devizaárfolyamon kell megállapítani és a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek csökkentő tételeként kell kimutatni.

(6)111 A külföldi pénzértékre szóló kamatozó értékpapírok negyedév utolsó napjáig, illetve a mérleg fordulónapjáig és az értékelés napjáig időarányosan járó, értékelési különbözetben elszámolt kamat forintértékét az értékelés napján érvényes (2) bekezdés szerinti árfolyamon kell megállapítani.

(7)112

(8) A Tv. 60. §-ának (3) bekezdését a pénztárnak nem kell alkalmazni.

(9)113 A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, a befektetett pénzügyi eszköz, az értékpapír, illetve a külföldi pénzértékre szóló kötelezettség negyedév végi, illetve mérlegfordulónapi és az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor megállapított árfolyamkülönbözetek elszámolására a Tv. 84. §-a (7) bekezdésének g) pontja, és a 85. §-a (3) bekezdésének g) pontja nem alkalmazható.

31. § (1) A működési célú immateriális javak és tárgyi eszközök – a tartós befektetési célú ingatlanok, a beruházások, valamint a beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével – a mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelésekor az eszközök piaci értéke és könyv szerinti értéke [a 28. § (2) bekezdésében meghatározott amortizációs kulcsok figyelembevételével meghatározott nettó értéke] közötti pozitív különbözetet értékhelyesbítésként kell kimutatni – az adott eszközcsoporton belül elkülönítetten – a források között a saját tőke részét képező értékelési tartalékkal szemben. Az eszközök könyvekből történő kivezetésekor, illetve a következő értékeléskor, a különbözet csökkenésekor, az értékhelyesbítés csökkentését az értékelési tartalékkal szemben kell megszüntetni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti értékelés során az egyes eszközök mérleg fordulónapjára vonatkozó

a) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti pozitív különbözet kevesebb, mint az előző értékeléskor volt, a pozitív értékhelyesbítés csökkenésével az értékelési tartalékot kell csökkenteni;

b) piaci értéke kevesebb, mint a könyv szerinti értéke, a piaci értéket meghaladó különbözetet értékvesztésként kell elszámolni, a korábbi pozitív értékhelyesbítést pedig az értékelési tartalékkal szemben meg kell szüntetni.

A mérlegtételek alátámasztása leltárral

32. § (1) A mérleget az eszközök és a források mérlegfordulónapra vonatkozó leltározása alapján elkészített leltárral kell alátámasztani.

(2) Az eszközök és a források tételes leltározását a pénztár leltárkészítési és leltározási szabályzatában rögzítettek szerint – a csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél a bizonylatoknak a nyilvántartásokkal, az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, vagyonkezelésben lévő – fizikai, illetve letéti számlán vezetett értékpapírok esetén letétkezelői igazolással, dematerializált értékpapírok esetében értékpapír-számlakivonattal történő egyeztetés útján – kell elvégezni.

Az eredménykimutatás tagolása

33. § (1) Az eredménykimutatás tagolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)114 A pénztár eredménykimutatása a következő fő részekből áll:

A) Pénztár működési tevékenysége,

B) Pénztári szolgáltatások fedezete,

C) Likviditási és kockázati fedezet.

(3)115 A pénztár működési tevékenységének tárgyévi eredményeként kell kimutatni a pénztár működésével kapcsolatban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások (ideértve a működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozamot is, valamint az értékelési különbözet összegében ráfordításként elszámolt céltartalékképzést is) különbözetének összegét.

(4)116 A pénztári szolgáltatások fedezetét kell a nyugdíjszolgáltatásokkal összefüggésben céltartalékként megképezni az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetének, valamint a fedezeti célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegében.

(5)117 A likviditás (a pénztár fizetőképessége), a demográfiai kockázatok, a saját tevékenységi kockázatok, az azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának, valamint az egyéb kockázatok fedezetével összefüggésben az üzleti évben felmerült bevételek és ráfordítások különbözetéből, továbbá a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió értékelési különbözetében bevételként elszámolt várható hozam összegéből kell céltartalékot képezni.

(6)118

(7)119 A tárgynegyedéves zárás keretében elkészítendő eredménykimutatásban külön kell bemutatni az üzleti év elejétől a tárgynegyedév végéig elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások különbözeteként adódó eredményt (az üzleti év elejétől halmozott eredmény), valamint az adott negyedévben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások különbözeteként kimutatott tárgynegyedévi eredményt.

(8)120 Az eredménykimutatásban befektetési tevékenységgel kapcsolatos bevételként, illetve ráfordításként kell kimutatni az Mbr.-ben meghatározott befektetési formákba eszközölt – a számviteli nyilvántartásban a befektetett, illetve a forgóeszközök között kimutatott – befektetésekből adódó bevételeket, illetve ráfordításokat, ideértve a befektetések mérlegfordulónapi, illetve negyedév végi és az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor az értékelési különbözetben bevételként elszámolt várható hozamot, illetve az értékelési különbözet összegében ráfordításként elszámolt céltartalékképzést is.

Az eredménykimutatás tételeinek tartalma

34. § (1) A pénztár működési tevékenysége eredményének megállapításánál a működési célú bevételek a következők:

a)121 Tagok által fizetett tagdíj: az Mpt. 4. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott tagdíjnak a pénztár működési költségeinek fedezetére szolgáló – a szervezeti és működési szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) és a pénzügyi tervben meghatározott – része.

b)–c)122

d)123 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés: a tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig előírt, de a tárgynegyedév végéig, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett működési célú tagdíjak összegében ráfordításként elszámolt tartalékképzés.

e) Utólag befolyt tagdíjak: a meg nem fizetett működési célú tagdíjak miatti tartalék felhasználása a tárgyidőszakban befolyt tagdíjhátralék összegében.

f)124

g)125 Működési célra kapott támogatás, adomány: a pénztárat támogató rendelkezése szerint a működési célra juttatott támogatás, valamint a visszafizetési kötelezettség nélkül eseti jelleggel a pénztárnak működési célra juttatott pénzeszközök összege.

h)126

i)127 Egyéb bevételek: a 24. § (2) bekezdése szerint képzett előző évi működési céltartalékok felhasználásának összege. Itt kell továbbá kimutatni a tárgyévi, és a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményekkel kapcsolatosan a biztosító által fizetett, és a mérlegkészítés időpontjáig megkapott kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelemdíjak összegét és az előző üzleti években hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt befizetések működést megillető összegét. Itt kell kimutatni a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor, a pénztárnál kimutatott működési célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználását. Egyéb bevételként kell kimutatni az immateriális javak, működtetett ingatlanok és a működésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök közvetlen értékesítéséből származó bevételt. Itt kell továbbá kimutatni az Mpt. 68/A. § (8) bekezdése szerinti egyedi portfólióváltással összefüggő költségek pénztártag által megtérített összegét. Az egyéb bevételek között elkülönítetten kell kimutatni a tagok által fizetett rendkívüli működési hozzájárulás összegét, valamint az Alap pénzeszközeiből, visszatérítés terhe mellett – a Felügyelet engedélyével – működési célra igénybevett összeget.

j)128 Egyéb bevételek között kell kimutatni továbbá a pénztár működésével kapcsolatban a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség, az átvállalt tartozás összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik, valamint a térítés nélkül kapott (működéshez igénybe vett) szolgáltatások piaci – jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti – értékét. Itt kell szerepeltetni a pénztár működése során keletkezett kötelezettségek harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt szerződés (megállapodás) szerinti összegét. Itt kell továbbá kimutatni az Mpt. 50. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gazdasági társaságba bevitt – értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő – vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok nyilvántartás szerinti értéke és a társasági szerződésben (alapszabályban) meghatározott értéke közötti különbözetet, ha a társasági szerződésben (alapszabályban) meghatározott érték a több.

k)129 Az egyéb bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni a térítés nélkül átvett eszközök (forgalmi, piaci) értékét, az elengedett, átvállalt kötelezettségek beszerzett eszközökhöz kapcsolódó értékét legfeljebb az elengedett, átvállalt kötelezettséghez kapcsolódóan beszerzett eszköz könyv szerinti értékének összegéig, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci értékét.

(2) Működéssel kapcsolatos ráfordítások között kell elkülönítetten kimutatni a pénztár működésével kapcsolatban felmerült anyagjellegű ráfordításokat, a személyi jellegű ráfordításokat, az értékcsökkenési leírást, valamint a működéssel kapcsolatos egyéb ráfordításokat.

a)130 Anyagjellegű ráfordítások között kell kimutatni a Tv. 78. § (1)–(6) bekezdésében foglaltak szerint a pénztár működési tevékenységéhez vásárolt és felhasznált anyagok értékét, az igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások – le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló – értékét, az egyéb szolgáltatások értékét (ide nem értve a befektetéssel kapcsolatban igénybe vett szolgáltatásokat), az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét. Itt kell kimutatni a jogosulatlanul felvett járadék bírósági, vagy egyéb úton történő behajtásával összefüggésben felmerült perköltségek, ügyvédi díjak összegét. Itt kell kimutatni továbbá a fedezeti tartalékból vásárolt, a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlan hasznosítási díjaként a fedezeti célú befektetési tevékenységgel kapcsolatos bevétellel szemben elszámolt összeget.

b) Személyi jellegű ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni a pénztár állományába tartozó alkalmazottaknak munkabérként elszámolt összeget, a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban állók részére számfejtett, elszámolt összeget, a pénztári tisztségviselők tiszteletdíját, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, valamint a bérjárulékokat.

c) Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a 28. § (2)–(5) bekezdése szerint elszámolt értékcsökkenés összegét.

(3)131 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni a Felügyelettel, valamint az Alappal kapcsolatos befizetési kötelezettségeket, valamint az olyan egyéb veszteség jellegű ráfordításokat, amelyek a pénztár működési tevékenységével kapcsolatban merülnek fel és nem minősülnek a befektetési tevékenység ráfordításainak.

a)132 Felügyelettel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a fizetett felügyeleti díjak, valamint a bírságok és egyéb befizetések összegét.

b) Garancia Alappal kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni az Alapba befizetett garancia díj és rendkívüli befizetések összegét.

c) Működési céltartalék képzéssel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a működési célra igénybe vett likviditási tartalék visszapótlásának fedezetére, valamint a 24. § (2) bekezdése szerint az üzleti évben képzett működési céltartalék összegét.

d)133 Egyéb ráfordítások között kell kimutatni a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor a pénztárnál kimutatott működési célú tagdíjhátralékának hitelezési veszteségként elszámolt összegét, valamint a Tv. 81. §-a (3) bekezdés e) pontja szerint elszámolt készletek könyv szerinti értékét, továbbá a Tv. 81. §-a (4) bekezdésének a) pontja szerint elszámolt értékvesztések összegét.

e)134 Egyéb ráfordításként kell kimutatni a Tv. 81. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontja szerint elszámolt káreseményekkel kapcsolatos kifizetéseket, a fizetett bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelemdíjak összegét, továbbá a Tv. 81. §-a (3) bekezdésének b)–c) pontja szerint a behajthatatlannak minősített – külön nem nevesített – követelésnek az üzleti évben leírt összegét, az eladott immateriális javak, működtetett ingatlanok és működésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök könyv szerinti értékét.

f)135 Egyéb ráfordítások között kell kimutatni a pénztár működésével kapcsolatban felmerült, behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelések könyv szerinti értékét, a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értékét, a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben. Itt kell továbbá kimutatni az Mpt. 50. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gazdasági társaságba bevitt – értékpapírnak vagy részesedésnek nem minősülő – vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok nyilvántartás szerinti értéke és a társasági szerződésben (alapszabályban) meghatározott értéke közötti különbözetet, ha a nyilvántartás szerinti érték a több.

g)136 Nem befektetési célú, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztéseként kell kimutatni a pénztár saját alapítású vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést jelentő részesedések, üzletrészek – a Tv. 54. §-a alapján – elszámolt értékvesztését, csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével.

(4) Szokásos működési tevékenység eredményeként kell kimutatni a pénztár működését szolgáló bevételek és a működéssel kapcsolatos költségek és ráfordítások különbözetének összegét.

(5)137 Működési célú befektetési tevékenységgel kapcsolatos bevételként elkülönítetten kell kimutatni a működési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott kamatokat, kamatjellegű bevételeket, nyereségjellegű különbözeteket (árfolyamnyereséget), a befektetési jegyek hozamát, a kapott osztalék és részesedés összegét, valamint a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit. Itt kell továbbá kimutatni a befektetési célú ingatlanok hasznosításából származó bevételeket, valamint a működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetében elszámolt várható hozam összegét is.

a)138 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek között kell kimutatni a működési célra szolgáló bankbetétek, a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után a kamatfizetéskor kapott kamatokat, a diszkont értékpapírok eladásakor (beváltásakor) a vételára és névértéke közötti különbözetből az eladásig (beváltásig) időarányosan járó összeget, továbbá a kamatozó értékpapírok eladásakor (beváltásakor) érvényesített kamatok összegét. Kamatjellegű bevételként kell kimutatni a Tv. 84. §-a (5) bekezdésének f) pontja szerint a kamatfedezeti ügyletekkel kapcsolatos realizált nyereséget, az óvadéki repóügylet kapcsán a viszonteladási ár és a vételár közötti különbözet összegében realizált kamatot a repóba vevőnél, továbbá a kölcsönbe adott értékpapír után kapott kölcsönzési díjat. Az óvadéki repó és a valódi penziós ügylettel kapcsolatban kapott kamatot csak az ügylet lejártakor lehet bevételként elszámolni. A kapott kamatokat és kamatjellegű bevételek csökkentő tételeként kell kimutatni a kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor elszámolt) összegét. Itt kell továbbá kimutatni a magánnyugdíjpénztárak befektetési tevékenységéről szóló kormányrendelet szerint tartósan adott kölcsönök, valamint a pénztár munkavállalói részére nyújtott lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamatok összegét is.

b)139 Részesedésekből származó bevételként, árfolyamnyereségként kell kimutatni a működési célra szolgáló tulajdoni részesedést jelentő befektetések, valamint a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és diszkont értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor realizált nyereségjellegű különbözeteket. Itt kell továbbá kimutatni az évente tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztésekor elszámolt nyereségjellegű különbözeteket, a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált árfolyamnyereséget.

c) Befektetési jegyek realizált hozamaként kell kimutatni a Tv. 84. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, továbbá a befektetési alapnak történt eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált hozamot.

d)140 Kapott osztalékok és részesedések között kell kimutatni a működési célú, befektetésnek, illetve forgóeszköznek minősülő tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részvények, üzletrészek) után kapott osztalék, illetve kamatozó részvények után kapott kamat összegét.

e)141 Pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell kimutatni a működési célú deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereséget, valamint a külföldi pénzértékre szóló követelésekhez és kötelezettségekhez kapcsolódó, az adott üzleti évben pénzügyileg realizált árfolyamnyereséget. Itt kell kimutatni a nem fedezeti célú származékos ügyletek közül a határidős és opciós ügyletekkel, valamint a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletekkel kapcsolatban elszámolt nyereség összegét, a kapott opciós díjat.

f) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételként kell kimutatni a működési célra szolgáló, tartós befektetési célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díjak összegét, továbbá a működésre szolgáló, tartós befektetési célú ingatlanok és a továbbértékesítési célra beszerzett ingatlanok eladási árának összegét.

g)142 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozamként kell kimutatni a működési célú befektetési portfolió mérlegfordulónapra, illetve a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott (kamatozó értékpapírok, illetve diszkont értékpapírok esetében a felhalmozott kamatot is tartalmazó) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét. Az értékelési különbözet várható hozamán belül az időarányosan járó kamatok között kell kimutatni a forintban és devizában elhelyezett bankbetétek, valamint a kamatozó értékpapírok (ideértve a külföldi pénzértékre szóló kamatozó értékpapírokat is) utolsó kamatfizetéstől, a kibocsátástól az értékelés napjáig időarányosan járó kamat összegét, valamint a diszkont értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyidőszakra időarányosan jutó összeget. A járó osztalékok között kell kimutatni a tulajdoni részesedést jelentő befektetések után az adózott eredményből járó összeget, valamint a kamatozó részvények után járó kamat összegét. Devizaárfolyam-különbözetek között kell kimutatni a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok értékelésekor a devizában kifejezett piaci érték 30. § (2) bekezdése szerinti választott devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az eszköz könyv szerinti értéke közötti különbözetből a devizaárfolyam változásából adódó különbözet összegét. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetként kell kimutatni a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhalmozott kamattal csökkentett piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét, továbbá a befektetési célú ingatlanok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét.

(6)143 Működési célú befektetéssel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a működéssel kapcsolatban felvett kölcsön, hitel után fizetendő (fizetett) kamatokat, továbbá a tulajdoni részesedést jelentő befektetések, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, valamint a diszkont értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor – a kamat nélküli (kamattal csökkentett) – eladási ára és könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözeteket (árfolyamveszteséget), a befektetési jegyek eladásakor, beváltásakor realizált veszteséget, valamint a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait. A befektetéssel kapcsolatos ráfordítások elszámolásánál a Tv. 85. §-ának vonatkozó előírásait kell figyelembe venni. Működési célú befektetéssel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a befektetési célú ingatlanokkal, és az igénybe vett befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordításokat, valamint a működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetének összegében a ráfordításokkal szemben megképzett céltartalék összegét is.

a)144 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell kimutatni a rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott hitelek és kölcsönök után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat összegét. Itt kell továbbá kimutatni a Tv. 85. §-a (2) bekezdésének e) pontja szerinti kamatfedezeti ügyletek realizált veszteségét, valamint az óvadéki repó ügyletek kapcsán a visszavásárlási ár és az eladási ár közötti különbözet összegében kifizetett kamatot a repóba adónál. Az óvadéki repó és a valódi penziós ügylettel kapcsolatban fizetett kamatot csak az ügylet lejártakor lehet ráfordításként elszámolni.

b)145 Részesedésekből származó ráfordításként, árfolyamveszteségként kell kimutatni a működési célra szolgáló tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részvények, üzletrészek) értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözetet, valamint a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a vételár és a névérték közötti különbözetnek az eladás (beváltás) időpontjáig járó időarányos összegével csökkentett eladási ár és a könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözetet. Itt kell továbbá kimutatni az évente tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztéskor elszámolt veszteségjellegű különbözeteket, valamint a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált árfolyamveszteséget, valamint a térítés nélkül átadott működési célú befektetett eszközök között kimutatott részesedések nyilvántartás szerinti értékét is.

c) Befektetési jegyek realizált veszteségeként kell kimutatni a befektetési jegyek befektetési alapnak történő eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteséget.

d)146

e)147 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell kimutatni a működési célú deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos árfolyamveszteséget, a külföldi pénzértékre szóló követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó, az adott üzleti évben realizált árfolyamveszteséget. Itt kell továbbá kimutatni a nem fedezeti célú származékos ügyletek közül a határidős és opciós ügyletekkel, valamint a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletekkel kapcsolatban elszámolt veszteség összegét, a – nem befektetési célú értékpapír beszerzéssel összefüggésben – fizetett opciós díjat, brókeri jutalékot.

f) Befektetési célú ingatlannal kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a működési célra szolgáló, tartós befektetési célú, bérbe adott ingatlanok fenntartásával, működtetésével összefüggésben felmerült költségek – nem a bérbevevő által viselt – összegét, valamint az elszámolt értékcsökkenési leírás összegét. Itt kell továbbá kimutatni a működésre szolgáló, tartós befektetési célú ingatlanok és a továbbértékesítés céljára beszerzett ingatlanok eladáskori könyv szerinti értékét.

g) Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások között kell kimutatni a pénztár működési célú befektetési tevékenységével összefüggésben felmerült vagyonkezelői díjak, letétkezelői díjak, értéktári szolgáltatásokért fizetett díjak stb. összegét.

h)148 Értékelési különbözetből képzett céltartalékként kell kimutatni a befektetéssel kapcsolatos ráfordítások között az (5) bekezdés g) pontja szerinti jogcímen elszámolt várható hozam összegében megképzett céltartalékot.

(7)149 A működési célú befektetési tevékenység eredménye a működési célú befektetések bevételeinek (ideértve a működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetében elszámolt várható hozam összegét is) és ráfordításainak (ideértve az értékelési különbözet összegében ráfordításként megképzett céltartalékot is) különbözete.

(8)–(11)150

(12)151 Működés tárgyévi eredménye a pénztár működési tevékenysége bevételeinek és ráfordításainak különbözete.

35. § (1) A pénztár fedezeti célú eredményének megállapításánál a szolgáltatási célú bevételek a következők:

a)152 Tagok által fizetett tagdíj: az Mpt. 4. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott tagdíjnak a pénztár által a pénztártag részére nyújtandó nyugdíjszolgáltatások fedezetére a felhalmozási időszak alatt az egyéni számlán – az SzMSz-ben és a pénzügyi tervben meghatározott mértékben – jóváírt része.

b)–c)153

d)154 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés: a tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig előírt, de a tárgynegyedév végéig, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett fedezeti célú tagdíjak összegében ráfordításként elszámolt tartalékképzés.

e) Utólag befolyt tagdíj: a meg nem fizetett fedezeti célú tagdíjak miatti tartalék felhasználás a tárgyidőszakban befolyt tagdíjhátralék összegében.

f)155

g)156 Szolgáltatási célú egyéb bevételek: az előző üzleti években hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt befizetések fedezeti tartalékot megillető része, a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor, a pénztárnál kimutatott fedezeti célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása, az Alapból a tag egyéni számla egyenlegének a hozamgarantált tőke összegéig történő kiegészítése címén kapott összeg.

(2) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások között kell kimutatni a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor a pénztárnál kimutatott, fedezeti célú tagdíjhátralékának az üzleti évben leírt összegét, valamint a külön soron nem nevesített egyéb szolgáltatási célú ráfordítások összegét.

(3)157 Fedezeti célú befektetési tevékenységgel kapcsolatos bevételként kell kimutatni a nyugdíjszolgáltatási célú bevételekből eszközölt befektetések – 34. § (5) bekezdésének a)–g) pontja szerinti jogcímeken elszámolt – hozambevételeiből az egyéni számlákat és a szolgáltatási tartalékot megillető összeget. Itt kell kimutatni továbbá a fedezeti tartalékból vásárolt, a pénztár elhelyezésére szolgáló ingatlan hasznosítási díjaként a működés anyagjellegű ráfordításával szemben elszámolt összeget.

(4) Fedezeti célú befektetéssel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a pénztár fedezeti célú befektetési tevékenységével kapcsolatos – a 34. § (6) bekezdésének a)–g) pontja szerinti jogcímeken elszámolt – ráfordítások egyéni számlákat és szolgáltatási tartalékot terhelő összegét.

(5)158 Fedezeti célú befektetési tevékenység eredménye (nettó hozam) a fedezeti célú befektetések bevételei (ideértve a fedezeti célú befektetési portfolió értékelési különbözetében elszámolt várható hozamot is) és ráfordításai különbözete. Az egyéni számlákon jóváírható és a szolgáltatási tartalékba helyezhető realizált nettó hozam, illetve az értékelési különbözet összegét az eredménykimutatásban elkülönítetten kell kimutatni.

(6)159 Fedezeti céltartalékként kell kimutatni az (1) bekezdés a)–e) és g) pontja szerinti szolgáltatási célú bevételek, valamint a (3) bekezdés szerinti fedezeti célú befektetési tevékenység bevételei együttes összegének és a (2) bekezdés szerinti szolgáltatási célú egyéb ráfordítások, valamint a (4) bekezdés szerinti fedezeti célú befektetési tevékenység ráfordításai együttes összegének különbözetében ráfordításként megképzett céltartalékot.

(7)160 A fedezeti céltartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében, valamint a realizált nettó hozam összegében, továbbá az értékelési különbözet összegében megképzett, az egyéni számlákon és a szolgáltatási tartalékon jóváírt céltartalékot.

36. § (1) A pénztár likviditási és kockázati célú eredményének megállapításánál a likviditási és kockázati célú bevételek a következők:

a)161 Tagok által fizetett tagdíj: az Mpt. 4. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott tagdíjnak az Mpt. 60. §-ának (1) bekezdésében meghatározott célokra szolgáló – az SzMSz-ben és a pénzügyi tervben meghatározott – része.

b)–c)162

d)163 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés: a tárgynegyedév végéig, vagy a mérleg fordulónapjáig előírt, de a tárgynegyedév végéig, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg nem rendezett likviditási és kockázati célú tagdíjak összegében ráfordításként elszámolt tartalékképzés.

e) Utólag befolyt tagdíj: a meg nem fizetett likviditási és kockázati célú tagdíjak miatti tartalék felhasználás a tárgyidőszakban befolyt tagdíjhátralék összegében.

f)–h)164

i)165 Likviditási és kockázati célú egyéb bevétek: az előző üzleti években hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt befizetések likviditási és kockázati tartalékot megillető része. Ezen a soron kell kimutatni a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor, a pénztárnál kimutatott likviditási és kockázati célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználását.

(2) Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások között kell kimutatni a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor a pénztárnál kimutatott, likviditási és kockázati célú tagdíjhátralékának az üzleti évben leírt összegét, valamint a külön soron nem nevesített egyéb likviditási és kockázati célú ráfordítások összegét.

(3)166 Likviditási és kockázati célú befektetési tevékenységgel kapcsolatos bevételként kell kimutatni a likviditási és kockázati célú bevételekből eszközölt befektetések – 34. § (5) bekezdésének a)–g) pontja szerinti jogcímeken elszámolt – hozambevételeket.

(4) Likviditási és kockázati célú befektetéssel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a pénztár likviditási és kockázati célú befektetési tevékenységével kapcsolatos – a 34. § (6) bekezdésének a)–g) pontja szerinti jogcímeken elszámolt – ráfordítások összegét.

(5)167 Az eredménykimutatásban külön soron be kell mutatni az azonosítatlan (függő) befizetések befektetéséből származó bevételeket és ráfordításokat.

(6)168 Likviditási és kockázati célú befektetési tevékenység eredménye (nettó hozam) a likviditási és kockázati célú befektetések bevételeinek (ideértve a likviditási és kockázati célú befektetési portfolió értékelési különbözetében elszámolt várható hozamot is) és ráfordításainak a különbözete.

(7)169 Likviditási és kockázati céltartalékként kell kimutatni az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti likviditási és kockázati célú bevételek, valamint a (3) bekezdés szerinti likviditási és kockázati célú befektetési tevékenység bevételei együttes összegének és a (2) bekezdés szerinti likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások, valamint a (4) bekezdés szerinti likviditási és kockázati célú befektetési tevékenység ráfordításai együttes összegének különbözetében – a demográfiai, a saját tevékenységi kockázatokra, az egyéb likviditási és kockázati célokra, valamint az azonosítatlan (függő) befizetések hozamára – ráfordításként megképzett céltartalékot, továbbá az értékelési különbözetből képzett céltartalékot.

36/A. §170

A pénzügyi teljesítmény alakulása kimutatás tagolása, tartalma

37. §171

37/A. §172

A pénztárak egyesülése, szétválása

Vagyonmérleg, vagyonleltár

38. § (1) A pénztárak egyesülése (összeolvadása, beolvadása), szétválása (különválása, kiválása) (a továbbiakban együtt: átalakulás) során az egyesülő, a szétváló (a továbbiakban: átalakuló) (jogelőd) pénztár(ak) és az átalakulással létrejövő (jogutód) pénztár(ak) vagyonának megállapításához vagyonmérleget kell készíteni. A vagyonmérleget vagyonleltárral kell alátámasztani. A vagyonleltár tételesen tartalmazza a jogelőd, illetve a jogutód pénztár(ak) eszközeit és forrásait.

(2)173 Az (1) bekezdés szerinti vagyonmérleget és vagyonleltárt az átalakulás során két alkalommal kell elkészíteni: először az átalakulásról szóló döntés megalapozásához, illetve a tevékenységi engedély iránti kérelem alátámasztására – a pénztár közgyűlése által meghatározott fordulónapra (vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet) –, majd az átalakulás (a jogutód pénztár alapszabálya hatálybalépésének időpontja, amelyet az alapszabály elfogadásával egyidejűleg a második közgyűlés határoz meg) napjával (végleges vagyonmérleg és végleges vagyonleltár).

(3) A vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a végleges vagyonmérleget), a vagyonleltárt (a vagyonleltár-tervezetet és a végleges vagyonleltárt) az e rendelet szerinti beszámoló mérlegére és az azt alátámasztó leltárra vonatkozó előírások szerint kell elkészíteni a (4)–(12) bekezdésben és a 39–41. §-ban foglaltak figyelembevételével.

(4) A (3) bekezdés szerinti vagyonmérleget – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – háromoszlopos formában kell elkészíteni oly módon, hogy

a) az átalakuló pénztár vagyonmérlegének

1. első oszlopa tartalmazza – a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az eszközök és források könyv szerinti értékét,

2. második oszlopa tartalmazza a (9)–(10) bekezdés szerinti átértékelési különbözetet,

3. harmadik oszlopa tartalmazza az első és a második oszlop összevont értékeként a vagyonértékelés szerinti értéket;

b) az átalakulással létrejövő pénztár vagyonmérlegének

1. első oszlopa tartalmazza – a (6)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a jogelőd pénztár vagyonértékelés szerinti vagyonát [az a) pont szerinti vagyonmérleg harmadik oszlopa],

2. második oszlopa tartalmazza az esetleges különbözeteket,

3. harmadik oszlopa tartalmazza az első és a második oszlop összevont értékeként a jogutód pénztár vagyonát.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget külön-külön kell elkészíteni:

a) beolvadás esetében a beolvadó, illetve az átvevő pénztárnak,

b) összeolvadás esetén az egyesülő pénztáraknak.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti vagyonmérleg első oszlopa a jogelőd pénztárak vagyonértékelés szerinti vagyonát

a) beolvadás esetében a beolvadó és átvevő pénztár megbontásban és együttesen,

b) összeolvadás esetében az egyesülő pénztárak szerinti megbontásban és együttesen

tartalmazza.

(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget az átalakulással létrejövő pénztárak vagyonmérlegének elkészítéséhez meg kell bontani a pénztár közgyűlése által meghatározott módon

a) különválás esetében a különválással létrejövő pénztárak vagyonmérlegére,

b) kiválás esetében a kiválással létrejövő, valamint a továbbműködő pénztár vagyonmérlegére.

(8) A (4) bekezdés a) pontjában szereplő könyv szerinti értéket az átalakuló pénztár e rendelet szerinti beszámolója mérlegére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghatározni, ideértve az Mpt. 69. §-a (3) bekezdése, valamint e rendelet 29–31. §-a szerinti értékelést is.

(9) Az átalakuló pénztár a (8) bekezdés szerint értékelt eszközein kívüli eszközeit és kötelezettségeit is átértékelheti, a mérlegében (könyveiben) értékkel nem szereplő, de tulajdonát képező eszközöket, illetve várható kötelezettségeit a vagyonmérlegbe felveheti.

(10) A (9) bekezdésben foglaltak szerint értékelt eszközök és kötelezettségek külön-külön kimutatott átértékelési különbözetének soronként összevont értékét a (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleg második oszlopában kell kimutatni.

(11) Beolvadás esetében az átvevő pénztárnál, kiválás esetében a továbbműködő pénztárnál nem lehet a (8)–(9) bekezdésben foglalt értékelést, illetve átértékelést elvégezni.

(12) A vagyonmérleget (mind a vagyonmérleg-tervezetet, mind a végleges vagyonmérleget) és az azt alátámasztó vagyonleltárt (mind a vagyonleltár-tervezetet, mind a végleges vagyonleltárt) könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell. Az átalakulás számviteli bizonylata a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg.

Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezete

39. § (1) Az átalakuló pénztárnak – a pénztár közgyűlése által meghatározott mérlegfordulónapra (amely nem lehet későbbi időpont, mint a pénztár alapító okirata kibocsátásának, illetve módosításának időpontja) – vagyonmérleg-tervezetet kell készíteni. A vagyonmérleg-tervezetet (azonos fordulónappal) vagyonleltár-tervezettel kell alátámasztani.

(2) Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezete az (1) bekezdés szerinti mérlegfordulónapra vonatkozóan tartalmazza az átalakuló pénztár eszközeinek és kötelezettségeinek (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is), ezek különbözeteként a saját tőkének az értékét könyv szerinti, illetve az átértékelési különbözettel korrigált értéken.

(3) Az átalakuló pénztár vagyonmérleg-tervezetében – külön oszlopban – kimutatott átértékelési különbözetek összevont értékével a tartaléktőkét kell helyesbíteni.

(4) Az átalakuló pénztár a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjára vonatkozóan az analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni.

Átalakulással létrejövő pénztár vagyonmérleg-tervezete

40. § (1) Az átalakulással létrejövő pénztár vagyonmérleg-tervezete ,,jogelőd'' pénztár vagyonát tartalmazó oszlopának adatai megegyeznek az átalakuló pénztár(ak) 39. § szerinti vagyonmérleg-tervezete harmadik oszlopának adataival a 38. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(2) A kiválással létrejövő pénztárnak – ha élt a 38. § (9) bekezdése szerinti átértékelés lehetőségével – a vagyonmérleg-tervezete ,,különbözetek'' oszlopában elkülönítetten kell kimutatnia az átértékelési különbözetet a 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.

(3) A pénztárak egyesülése esetén az átalakulással létrejövő pénztár vagyonmérleg-tervezetében a ,,különbözetek'' oszlopban kell kiszűrni az egyesülő (jogelőd) pénztárak vagyonmérleg-tervezeteiben szereplő, egymással szemben fennálló követelések-kötelezettségek tételeit a követelések és a kötelezettségek csökkentésével.

(4) Az átalakulással létrejövő pénztár vagyonmérleg-tervezetének ,,különbözetek'' oszlopa szolgál a jogszabályban külön nem nevesített egyéb tételek rendezésére.

(5) Az átalakulással létrejövő pénztár 39. § (1) bekezdése szerinti mérlegfordulónapra elkészített vagyonmérleg-tervezetét (azonos fordulónappal) tételes adatokat tartalmazó vagyonleltár-tervezettel kell alátámasztani.

Végleges vagyonmérleg

41. § (1)174 Az átalakulás (a jogutód pénztár alapszabálya hatálybalépésének időpontja) napját követő 90 napon belül végleges vagyonleltárral alátámasztott végleges vagyonmérleget kell készíteni és a Felügyeletnek megküldeni mind az átalakuló, mind az átalakulással létrejövő pénztár(ak)ra vonatkozóan.

(2) A végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt a (3)–(4) bekezdések szerinti eltéréssel a 38–40. §-ban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.

(3)175 Az átalakulás során megszűnő pénztár a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával – mint mérlegfordulónappal – az e rendelet szerinti beszámolóját elkészíteni, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait lezárni. Az átalakulás során megszűnő pénztárnak nem kell üzleti jelentést készítenie.

(4) Az átalakulás során megszűnő pénztár a (3) bekezdés szerinti beszámolóját az átalakulás napját követő 90 napon belül köteles a Felügyeletnek megküldeni.

(5) Az az átalakuló pénztár, amely az átalakulás során nem szűnik meg (beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a továbbműködő pénztár), a végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti el, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni, az átvett-átadott eszközöket, kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is), ezek különbözeteként a saját tőkét a folyamatos könyvelés keretében rendezi.

(6)176 Az átalakulás során megszűnő pénztár a (3) bekezdés szerinti beszámolója mérlegét és eredménykimutatását a közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen köteles közzétenni.

(7)177 Az internetes honlappal rendelkező pénztár a (3) bekezdés szerinti beszámolóját a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül az internetes honlapján is köteles közzétenni.

Ágazatok vegyes nyugdíjpénztárrá alakulása, ágazatok szétválása

41/A. §178 (1) Az ágazatok vegyes nyugdíjpénztárrá alakulására a beolvadásra vonatkozó, az ágazatok szétválása esetén a kiválásra vonatkozó 38–41. §-ban foglalt rendelkezéseket az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az ágazatok vegyes nyugdíjpénztárrá alakulása esetén nem lehet a 38. § (9)–(10) bekezdésében, valamint a 40. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni.

(3) Az ágazatok vegyes nyugdíjpénztárrá alakulása esetén a magánnyugdíjpénztár a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően köteles az átalakulás napjával – mint mérlegfordulónappal – az e rendelet szerinti pénztári beszámolóját elkészíteni, és azt az átalakulás napját követő 90 napon belül a Felügyeletnek megküldeni.

(4)179 Az ágazatok vegyes nyugdíjpénztárrá alakulása esetén a magánnyugdíjpénztár a (3) bekezdés szerinti pénztári beszámolója részét képező mérleget és eredménykimutatást a közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen köteles közzétenni.

(5) Az internetes honlappal rendelkező magánnyugdíjpénztár a (3) bekezdés szerinti beszámolóját a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül az internetes honlapján is köteles közzétenni.

Sajátos könyvvezetési előírások

42. § (1)180 A működési, a fedezeti, valamint a likviditási és kockázati céltartalékokat az ilyen címen nevesített ráfordításokkal szemben kell képezni. A fedezeti céltartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni az egyéni számlák, illetve a szolgáltatási tartalék befektetéséből származó realizált hozambevételekből, valamint az értékelési különbözetből képzett céltartalékot. A működési, illetve likviditási és kockázati céltartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni a realizált hozambevételekből és az értékelési különbözetből képzett céltartalékot.

(2)181 Az Mpt. 65. §-ában foglaltak alapján történő céltartalékok közötti átcsoportosítást a céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni.

(3)182 A fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákat és a szolgáltatási számlákat kötelezettség és kötelezettség teljesítése alszámlákra bontva kell vezetni. A szolgáltatási számla alszámláit járadéktípusonként megbontva kell megnyitni. Az egyéni számlához kapcsolódóan pénztártagonként analitikus nyilvántartást kell vezetni. Az egyéni számla analitika nyilvántartása forintban és elszámoló egységben történik. Az analitikus nyilvántartásnak tartalmaznia kell bevételi és kiadási jogcímek szerinti megbontásban, időrendi sorrendben, egységes szerkezetben a jóváírásokat és terheléseket – a 24. § (15) bekezdés a) és b) pontja szerinti megbontásban – forintban, valamint a jóváírások és terhelések különbözetének összegében az adott időszak végén a pénztártagnak a pénztárral szemben fennálló, elismert követelését. Az egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetet a pénztártagonként vezetett analitikus nyilvántartásban nem kell a 24. § (6) bekezdése szerinti jogcímeken alábontani. Az egyéni számla egyenlege az aktuális elszámoló egységek számának és az elszámoló egységek árfolyamának szorzatával egyezik meg. Az egyéni számla időszak végén forintban kimutatott egyenlegének meg kell egyeznie az elszámoló egység darabszáma és árfolyama alapján számított egyenlegével. Az egyéni számlákról vezetett analitikus nyilvántartás adatainak a fedezeti tartalék egyéni számla részének kimutatására szolgáló főkönyvi számlák egyenleg adataival szolgáltatási célú bevételek és a befektetési tevékenység 24. § (15) bekezdés b) pontja szerinti eredménye megbontásban való egyezőségét havi szinten biztosítani kell. A pénztárnak az egyezőséget főkönyvi és analitikus nyilvántartásai felhasználásával napi szinten is igazolnia kell a havi zárással lezárt hónapok vonatkozásában.

(4) A felhalmozási időszakban a taggal szembeni kötelezettséget az egyéni számlák kötelezettség alszámláin kell elszámolni. A nyugdíjszolgáltatási időszak megkezdésekor – annak összegét – az egyéni számlák kötelezettség teljesítése alszámláival szemben kell átvezetni a pénztártag által választott szolgáltatástípusnak megfelelő szolgáltatási számla kötelezettség alszámlájára.

(5) A nyugdíjszolgáltatás folyósításakor a pénztártagnak kifizetett összeggel a szolgáltatástípusonként megnyitott szolgáltatási számla kötelezettség teljesítése alszámláját kell csökkenteni a pénzeszközök csökkentésével egyidejűleg.

(6)183 A nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadások (költségek, ráfordítások) összegét a szolgáltatási számla kötelezettség teljesítése alszámlájával szemben működési célú egyéb bevételként kell elszámolni.

(7) A pénztártag kilépésekor vagy a tagsági viszony egyéb módon történő megszűnésekor a taggal szembeni kötelezettségeket kell növelni az egyéni számla, illetve a szolgáltatási számla kötelezettségek teljesítése alszámlájával szemben.

(8) A pénztár jogutód nélküli megszűnésekor a pénztártag más pénztárhoz történő átlépése esetén a pénztártagot megillető, a fedezeti tartalékban lévő egyéni, illetve szolgáltatási számlák, valamint a likviditási és kockázati tartalékok eszközfedezetét képező értékpapírok, egyéb vagyontárgyak és pénzeszközök értékét csökkenteni kell a megfelelő tartalékkal szemben.

(9) A más pénztárból átlépő tag által hozott, a tag követelésének megfelelő összeget, amelyet az átadó pénztár már visszaigazolt – de pénzügyileg még nem rendezett –, egyéb követelésként kell elszámolni a pénztártaggal szembeni kötelezettséggel szemben.

(10) Más pénztártól átlépő pénztártagok egyéni számlájának, illetve járadékfedezetének (szolgáltatási számlájának) átvételekor, azok fedezetéül kapott befektetések és pénzeszközök összegével növelni kell a megfelelő eszköz számlák értékét a fedezeti tartalékban lévő egyéni, illetve szolgáltatási számlákkal szemben.

(11)184 A tárgynegyedév végéig előírt, a tárgynegyedévet megillető tagdíjbevételek tárgynegyedév végéig pénzügyileg nem rendezett összegét a tárgynegyedév végén, illetve a mérleg fordulónapjáig előírt, a tárgyévet megillető tagdíjbevételek mérlegfordulónapig pénzügyileg nem rendezett összegét a mérleg fordulónapjával meg nem fizetett tagdíjak tartalékaként kell megképezni a ráfordításokkal szemben.

(12) A befolyt tagdíjhátralék összegét utólag befolyt tagdíjak bevételeként kell elszámolni a meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználásával.

(13)185 A pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor a pénztárnál kimutatott tagdíjhátralékának összegét az egyéb ráfordítások között hitelezési veszteségként kell elszámolni a tagdíjkövetelések csökkentésével egyidejűleg, valamint a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát felhasználásként kell elszámolni az egyéb bevételekkel szemben.

(14) A más pénztártól átvett pénztártagok átadó pénztárnál kimutatott tagdíjhátralékát tagdíjkövetelésként kell elszámolni a tagdíjbevételekkel szemben. A tárgyidőszak könyvviteli zárlatakor a (11) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(15) A tartaléktőke és a fedezeti, illetve a likviditási és kockázati céltartalékok közötti átcsoportosítást a tartaléktőke és a céltartalékok között közvetlenül kell elszámolni.

(16)186 Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosításkor annak összegét tagdíjbevételként kell elszámolni az egyéb rövid lejáratú kötelezettség csökkentésével egyidejűleg.

(17)187 Az azonosítatlan (függő) befizetések azonosításakor, azok befektetéséből származó nettó hozam likviditási és kockázati tartalékban kimutatott összegét az egyéni számlán belül a hozambevételekből képzett céltartalékra kell átvezetni.

(18)188 A (11) bekezdés szerinti tagdíjkövetelés fejében a pénztár által átvett eszközt a szállítói tartozással szemben kell nyilvántartásba venni.

(19)189 A tagdíjkövetelést a (18) bekezdés szerinti szállítói tartozás számlázott, bizonylatolt összegével szemben beszámítással kell rendezni. Ezzel egyidejűleg a beszámítás összegében a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát az utólag befolyt tagdíj bevételekkel szemben kell felhasználni.

(20)190 Ha a (18) bekezdés szerinti szállítói tartozás összege kisebb, mint a tagdíjkövetelés, akkor a meg nem térülő tagdíjkövetelés összegét az egyéb ráfordítások között hitelezési veszteségként kell elszámolni a tagdíjkövetelés csökkentésével egyidejűleg, valamint a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát felhasználásként kell elszámolni az egyéb bevételekkel szemben.

(21)191 Ha a (18) bekezdés szerinti szállítói tartozás összege nagyobb, mint a tagdíjkövetelés, akkor a különbözetet szerződés, megállapodás szerint kell rendezni.

(22)192 Amennyiben a tagdíjkövetelés fejében átvett eszközzel kapcsolatban, annak értékesítéséig dologi kiadás merül fel, azt egyéb ráfordításként kell elszámolni.

(23)193 A tagdíjkövetelés fejében átvett eszköz értékesítésekor a befolyt összeget egyéb bevételként, az értékesített eszköz könyv szerinti értékét egyéb ráfordításként kell elszámolni.

(24)194 A (19)–(20) és a (22)–(23) bekezdésben foglaltak szerint elszámolt bevételeket és ráfordításokat a működési, a fedezeti és a likviditási tartalékok között az SzMSz-ben vagy a pénzügyi tervben meghatározott arányban kell megosztani.

(25)195

(26)196 A fedezeti célú befektetések között nyilvántartott részesedések, részvények kibocsátójának – kiválás formájában történő – átalakulása során a kiváló gazdasági társaságtól térítés nélkül kapott részesedések, részvények forgalmi (piaci) értékét a fedezeti célú befektetésekkel kapcsolatos bevételek között a pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételeként kell elszámolni.

(27)197 A működési és a likviditási tartalék forrásai kimerülése esetén az Mpt. 62/A. §-a alapján – a működés finanszírozása érdekében – az egyéni számlán végrehajtott csökkentést – a működési céltartalékon belül – jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék növekedéseként és az egyéni számlán jóváírt hozambevételekből képzett céltartalék felhasználásként kell elszámolni.

(28)198 Az Mpt. 24. §-ának (13) bekezdése alapján a visszalépő tag egyéni számlájáról kivezetett, működési tartalék javára jóváírandó összeggel – a működési céltartalékon belül – a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalékot kell növelni.

(29)199 A (27)–(28) bekezdések szerint a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék részeként megképzett céltartalékokat elkülönítetten kell megképezni és a hozzárendelt, felmerült működési költségek összegében kell felhasználni a pénztár számviteli politikában rögzített döntésétől függően, az adott költség felmerülésekor tételesen vagy meghatározott gyakorisággal egy adott időszak alatt felmerült költségek összegében.

(30)200 A (28) bekezdés szerinti céltartalékot az annak fedezetére szolgáló pénzeszköz fel nem használt összegének az Mpt. 24. § (13) bekezdése szerint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap részére történő átadásakor meg kell szüntetni.

(31)201 A pénztár folyamatosan biztosítja a fedezeti, a működési, a likviditási és kockázati céltartalékok állományának és az egyes alapokhoz rendelt, azok fedezetét képező eszközök állományának az alaponkénti egyezőségét, valamint a függő tételek állománya és az azok fedezetét képező eszközök állománya egyezőségét.

42/A. §202 (1)203 Az Mbr.-ben meghatározott befektetési formákba eszközölt működési, fedezeti, valamint likviditási és kockázati célú befektetések mérlegfordulónapra, valamint a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott, (kamatozó értékpapírok, diszkont értékpapírok esetében a felhalmozott kamatot is tartalmazó) piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét a befektetési tevékenység bevételei között az értékelési különbözet várható hozamaként kell elszámolni az egyes eszközcsoportokon belül elkülönítetten megnyitott és vezetett értékelési különbözet számlákkal szemben. Az értékelési különbözet várható hozambevételei között elkülönítetten kell kimutatni az időarányosan járó kamatot, a járó osztalékot, a devizaárfolyam-változásból adódó különbözeteket, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözeteket.

(2)204 Időarányosan járó kamatbevételként kell elszámolni:

a) a névérték alatt kibocsátott, a névérték alatt vásárolt diszkont – hitelviszonyt megtestesítő, befektetett eszközként vagy forgóeszközként kimutatott – értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke (vételára) közötti különbözet adott üzleti év mérlegfordulónapjáig, illetve a tárgynegyedév utolsó napjáig és az értékelés napjáig terjedő időszakra arányosan járó összegét mindaddig, amíg ezen értékpapírokat a pénztár nem értékesíti, nem váltja be, a könyvekből nem vezeti ki;

b) a befektetett pénzügyi eszközök, illetve a forgóeszközök közé sorolt hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után az adott üzleti év mérlegfordulónapjáig, illetve a tárgynegyedév utolsó napjáig és az értékelés napjáig terjedő időszakra időarányosan járó kamat összegét;

c) a forintban és devizában elhelyezett bankbetétek után az adott üzleti év mérlegfordulónapjáig, illetve a tárgynegyedév utolsó napjáig és az értékelés napjáig terjedő időszakra időarányosan járó kamat összegét.

(3) Járó osztalék bevételként kell elszámolni a tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések, üzletrészek, részvények) után az illetékes szerv által már jóváhagyott osztalék (részesedés) járó összegét, valamint a kamatozó részvények után járó kamat összegét.

(4)205 A devizaárfolyam-különbözetek között elkülönítetten kell kimutatni a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok mérlegfordulónapi, illetve negyedév végi és az értékelés napjára vonatkozó értékelésekor a devizában kifejezett piaci érték 30. § (2) bekezdése szerinti választott devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az eszköz könyv szerinti értéke közötti különbözet összegéből

a) a devizaárfolyam-változásából adódó nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) bevételként elszámolt összegét, illetve

b) a devizaárfolyam-változásból adódó veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) bevételt csökkentő tételként elszámolt összegét.

(5)206 Az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek között kell elszámolni a tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések, üzletrészek, részvények) piaci értékének a jóváhagyott (járó) osztalékkal csökkentett összege és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét, valamint a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhalmozott kamattal csökkentett piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét, továbbá a befektetési célú ingatlanok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét. Itt kell továbbá kimutatni az értékelés napjáig le nem zárt határidős ügyletek közül a származékos ügyletek közül a határidős és opciós ügyletek várható eredményének összegét. Az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözeten belül elkülönítetten kell kimutatni a bevételként elszámolt nyereségjellegű különbözetek (árfolyamnyereség) összegét, és a bevételt csökkentő tételként elszámolt veszteségjellegű különbözetek összegét.

(6) Az értékpapír eladásakor (beváltásakor), az adott értékpapír értékelési különbözetében kimutatott időarányos kamat, járó osztalék, devizaárfolyam-különbözet, illetve egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet összegét bevételt csökkentő tételként kell elszámolni az értékpapír értékelési különbözetével szemben, egyidejűleg az értékelési különbözetből képzett céltartalékot is csökkenteni kell a megfelelő ráfordítás számlákkal szemben.

(7)207 A tárgynegyedév végi és a napi értékelés során megállapított értékelési különbözet állománya és az értékelési különbözet céltartalékának a tárgynegyedév végi és a napi értékelést megelőző könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét jellegétől függően kell értékelési különbözet növekedéseként és várható hozambevételként, illetve értékelési különbözet csökkenéseként és várható hozambevétel csökkenéseként elszámolni. Egyidejűleg – az értékelési különbözet változásával azonos összegben és összetételben – az értékelési különbözet céltartalékát jogcímenkénti részletezésben növelni kell a ráfordításokkal szemben, illetve csökkenteni kell a megfelelő ráfordítás számlákkal szemben.

(8)208 A más pénztárba átlépő vagy tagsági viszonyát egyéb módon megszüntető pénztártaggal való elszámolás során a pénztártag egyéni számláján meglévő tagi követelés összegében kimutatott értékelési különbözetet a fedezeti tartalék realizált hozama terhére kell kifizetni. A kifizetett összegben figyelembe vett értékelési különbözet összegével a fedezeti céltartalékon belül megképzett értékelési különbözet céltartalékát felhasználásként nem lehet elszámolni. A pénztártaggal való elszámolás során a pénztártag egyéni számláján meglévő tagi követelést az egyéni számlákon jóváírt céltartalék igénybevételeként kell elszámolni.

(9)209 A pénztárnak a befektetett pénzügyi eszközök, valamint a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokhoz kapcsolódóan folyamatos, naprakész analitikus nyilvántartást kell vezetnie.

a) Az értékpapírok analitikus nyilvántartásának legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: vagyonkezelőnként elkülönítetten értékpapírfajtánként az értékpapír azonosító adatait, az értékpapírokkal kapcsolatos tranzakciókat (vásárlás, eladás, lejárat, kamat-, illetve osztalékfizetés) a tranzakció időpontját, az értékpapír névértékét, vételárát, illetve eladási árát, piaci értékét, kamatozó értékpapírok esetében a vételárban, illetve eladási árban felhalmozott kamat összegét, az értékpapír beszerzési (könyv szerinti) értékét, eladáskor az értékpapír könyv szerinti értékének csökkenését, az eladáskor realizált kamat, árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség, valamint az elhatárolt befektetési tevékenységgel összefüggő költségek és ráfordítások összegét. A mérlegfordulónapi és a negyedév végi, valamint a napi értékeléshez kapcsolódóan az analitikus nyilvántartásban ki kell mutatni az értékpapírok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét, azon belül az időarányosan járó kamat, járó osztalék, devizaárfolyam változásából adódó árfolyamnyereség, árfolyamveszteség összegét, valamint az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözeteket árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség megbontásban. Az analitikus nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy az értékpapír eladásakor, kamatfizetéskor vagy osztalékfizetéskor az értékelési különbözet változása is nyomon követhető legyen.

b) Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszer alkalmazása miatt a pénztár a folyamatosan, naprakészen vezetett analitikus nyilvántartás adatai alapján az értékpapírügyletekkel és az értékpapír értékelésével kapcsolatos valamennyi gazdasági eseményt a főkönyvi könyvelésben havonta az analitika feladása alapján köteles tárgynapra visszamenőlegesen elszámolni. Az analitikus nyilvántartásból készített összesítő feladás alapján történő főkönyvi könyvelés során biztosítani kell az analitikus és főkönyvi könyvelés egyezőségét.

(10)210 A pénztárnak a (9) bekezdés szerint vezetett analitikus nyilvántartás keretében elkülönítetten kell kimutatnia a Tv. 54. §-ának (8) bekezdése szerint értékelt értékpapírokat.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépéssel kapcsolatos könyvvezetési előírások211

42/B. §212 (1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történő visszalépés esetén az átlépés szabályait kell alkalmazni a (2)–(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történő visszalépés esetén a fedezeti tartalékot csökkenteni kell a tag egyéni számlán lévő követelésének a taggal szembeni kötelezettségek számlára átvezetett összegével.

(3)213 A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történő visszalépés esetén a taggal szembeni kötelezettséget a külön jogszabályban meghatározott szervezettel szembeni kötelezettség nyilvántartásba vételével kell megszüntetni. A külön jogszabályban meghatározott szervezettel szemben keletkezett kötelezettséget a visszalépő tag követelésének megfelelő eszközöknek a külön jogszabályban meghatározott szervezet részére történő átadásával kell megszüntetni.

(4) A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal szembeni (3) bekezdés szerinti kötelezettség pénztől eltérő eszköz átadásával történő megszüntetésekor az eszköz átadására – jellegétől függően – az értékesítés elszámolási szabályait kell alkalmazni. Az átadott eszköz kivezetett könyv szerinti értékét és értékelési különbözetét ráfordításként, beszámítási értékét bevételként és az átvevővel szembeni követelésként kell elszámolni. Az átvevővel szembeni követelést a vele szemben fennálló kötelezettségbe való beszámítással kell megszüntetni. A beszámítást követően fennmaradó különbözetet pénzügyileg rendezik a felek.

(5) A (4) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történő elszámolását megelőzően az átadásra kerülő eszközök 2012. május 31-re vonatkozóan végrehajtott piaci értékelését az általános szabályok szerint el kell számolni.

(6) A (4) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történő elszámolásakor az (5) bekezdés szerinti átértékelés alá vont eszközök beszámítási értékének (eladási árának) az átadott eszközöknek az értékelés fordulónapjára vonatkozóan végrehajtott és elszámolt piaci értékelés szerinti értéke minősül.

(7)214 A külön jogszabály szerint visszakapott, nyugdíjpénztári tagot megillető beazonosított függő befizetéseknek és azok hozamának megfelelő pénzeszközt a tag pénztárral szembeni követelését tartalmazó egyéni számla javára kell elszámolni. Egyidejűleg a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályból ki kell vezetni a függőportfolió fedezeteként átadott eszközök értékének ott kimutatott összegét.

Határidős ügyletek és repó ügyletek elszámolása215

43. § (1)–(2)216

(3)217 Ha a határidős és opciós ügylethez kapcsolódóan a szerződésben rögzített határidő (az ügylet zárása) előtt pénzmozgással járó (többek között az ügylet biztosítékaként elhelyezett letét, kivéve a kapott opciós díjat) kifizetésre került sor a felek között, akkor az így kifizetett összeget határidős ügylettel kapcsolatos követelésként, a befolyt pénzösszeget határidős ügylettel kapcsolatos kötelezettségként kell kimutatni.

(4)218 A tőzsdén kötött határidős és opciós ügyletek esetén a központi értéktár, központi szerződő fél részére átutalt pénzügyi fedezet, alapletét és – a kötési ár, valamint a piaci ár, árfolyam (elszámolóár) közötti árkülönbözetként befizetett – változó letét összegét az ügylet lezárásáig az egyéb követeléseken belül kell kimutatni.

(5)219 A (4) bekezdés szerinti ügyletek esetén a központi értéktártól, központi szerződő féltől kapott – a befektetési szolgáltató által átutalt – árkülönbözet összegét az ügylet lezárásáig az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül kell kimutatni a pénzeszközök növekedésével egyidejűleg. Ha a bizományosként eljáró befektetési szolgáltató az árkülönbözetként járó összeget nem fizeti ki folyamatosan a megbízó pénztár részére – csak a lejárati idő végén –, akkor annak összegét a pénztár a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban számolja el a befektetési szolgáltatótól kapott értesítés alapján.

(6)220 A központi értéktártól, a központi szerződő féltől visszakapott alapletét összegét annak pénzügyi rendezésekor az egyéb követeléseket csökkentő tételként kell elszámolni.

(7)–(8)221

(9)222 A lezárt kamatfedezeti ügyletek eredményét és a le nem zárt kamatfedezeti ügyletek várható eredményét – jellegének megfelelően – a kamatbevételeket vagy a kamatráfordításokat csökkentő tételként kell elszámolni.

(10)223 A tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli, a negyedév utolsó napjáig, illetve a mérleg fordulónapjáig, valamint az értékelés napjáig le nem zárt származékos ügyletek közül a határidős ügyletek várható eredményét – fedezeti ügylet esetében annak hatékony részét –, mint értékelési különbözetet bevételként vagy bevételt csökkentő tételként kell elszámolni. Ezzel egyidejűleg a ráfordításokkal szemben el kell számolni az értékelési különbözet összegében képzett céltartalékot. Ha a fedezeti ügylethez kapcsolódó alapügylet nem a befektetési portfolió része és eredménye az időbeli elhatárolásokban szerepel, akkor a fedezeti ügylet várható eredményét is az időbeli elhatárolások között kell elszámolni, nem pedig az értékelési különbözetben.

(11)224 A származékos ügyletek közül a határidős ügyletek piaci értékelésekor az ügylet várható eredményét kell piaci értéknek tekinteni és értékelési különbözetként elszámolni – jellegétől függően – bevételként vagy bevételt csökkentő tételként. Ezzel egyidejűleg és azonos összegben a ráfordításokkal szemben el kell számolni az értékelési különbözetből képzett céltartalékot. A határidős ügylethez kapcsolódó értékelési különbözetet és az ahhoz kapcsolódó céltartalékot az ügylet zárásakor kell megszüntetni.

(12)–(13)225

(14)226 A nem leszállítási opciós ügyletek opciós díjának elszámolására a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) ha a pénztár az opció vevője, a fizetett opciós díjat a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni a kifizetésekor, ha a pénztár az opció kiírója, akkor a kapott opciós díjat a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként kell elszámolni az opciós díj pénzügyi rendezésekor, a pénzeszközökkel szemben;

b) ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig nem történik meg, és

ba) az opciós díj – a számviteli politikában rögzítettek szerint – jelentős összegű, vagy

bb) az ügylet fedezeti ügylet, vagy

bc) az ügylet a befektetési portfolió részét képezi, vagy

bd) az ügylet a befektetési portfolió részét képező alapügylet, mérlegtétel fedezeti ügylete,

akkor az a) pont szerint elszámolt opciós díjat időbelileg el kell határolni és az időbeli elhatárolást az ügylet zárásakor kell megszüntetni.

(15)227 A befektetési portfolió részét képező eszköz beszerzésére kötött opciós ügylet esetén a pénztár a számviteli politikájában rögzített döntése szerint a (14) vagy a (17) bekezdés előírásai szerint jár el.

(16)228 A (14) bekezdés b) pont bc) és bd) alpontja szerinti opciós ügylet és a (15) bekezdés szerinti opciós ügylet értékelésére a (10) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(17)229 A leszállítási opciós ügyletek esetén az opciós díjak elszámolására a következő szabályt kell alkalmazni:

a) Ha az opciós ügylet tárgyát az opció vevőjének minősülő pénztár befektetett eszközként szándékozik hasznosítani, akkor a fizetett opciós díjat a bekerülési érték részének kell tekinteni.

b) Ha az opciós ügylet tárgyát a pénztár forgóeszközként szándékozik hasznosítani, akkor a fizetett opciós díjat – saját döntéstől függően – figyelembe veheti a bekerülési értékben, ellenkező esetben a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolja.

c) A bekerülési értékben figyelembe veendő opciós díjat, annak kifizetésekor a pénztár egyéb követelésként számolja el, és az opció lehívásakor vezeti ki könyveiből az eszköz bekerülési értékének növelésével egyidejűleg.

(18) Ha az üzleti évben vásárolt opció a mérlegkészítés időszakában lejár és a pénztár az opciót nem érvényesíti, akkor az opciós díj teljes – kifizetett – összegét a tárgyévi eredmény terhére kell elszámolni.

(19)230 Az óvadéki repóügyletet a Tv. 3. §-a (8) bekezdésének 11. a) pontja szerinti valódi penziós ügyletekre vonatkozó szabály szerint kell elszámolni. Az óvadéki repóügylet keretében repóba adott értékpapír a repóba adó könyveiben kerül kimutatásra, a repóba vevő által fizetett értékpapír-ellenértéket a repóba adó kötelezettségként, a repóba vevő követelésként mutatja ki. A repóügylet lejártával a repóba adó által fizetett értékpapír viszonteladási árat a repóba adó követelésként, a repóba vevő kötelezettségként számolja el, egyidejűleg mindkét fél – elszámolási számlán keresztül – összevezeti a repóügyletből adódó követelését és kötelezettségét. A követeléstöbbletet a repóba adó a pénzügyi műveletek ráfordításaként, a kötelezettségtöbbletet a repóba vevő a pénzügyi műveletek bevételeként, mint kamatot számolja el. Az óvadéki repóügylettel kapcsolatban a kapott, illetve a fizetett kamatot csak az ügylet lejártakor lehet elszámolni.

(20)231 A szállításos repóügyleteket az értékpapír-adásvétel általános szabályai szerint azonnali eladásként, illetve vételként a határidős visszavásárlásként, illetve viszonteladásként kell elszámolni, a Tv. 3. §-a (8) bekezdésének 11. b) pontja szerinti nem valódi penziós ügyletekre vonatkozó szabály szerint. A repóba adott értékpapírt a repóba adó kivezeti könyveiből az értékpapír-eladás szabályai szerint, a repóba vevő felveszi könyveibe az értékpapír-beszerzés szabályai szerint az ellenérték (esetleges felhalmozott kamattal csökkentett) összegében, egyidejűleg mindkét fél kimutatja a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban a határidős visszavásárlási, illetve viszonteladási kötelezettségét a határidős viszonteladási áron. A repóügylet lejártával a viszonteladott értékpapírt a repóba vevő az értékpapír-eladás általános szabályai szerint kivezeti, a repóba adó az értékpapír-beszerzés általános szabályai szerint felveszi a könyveibe a viszonteladási áron (az esetleges felhalmozott kamattal csökkentett viszonteladási áron) és kivezetik a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályból a határidős kötelezettséget.

Értékpapír-kölcsönzés elszámolása232

43/A. §233 (1) A kölcsönbe adott értékpapír könyv szerinti értékét a halasztott fizetéssel történő eladás szabályai szerint kell kivezetni a könyvekből a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításával szemben, egyidejűleg a kölcsönbe adott értékpapír kölcsönszerződésben meghatározott értékét az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelésként kell kimutatni a pénzügyi műveletek egyéb bevételével szemben, továbbá a kölcsönbe adott értékpapírt a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban nyilvántartásba kell venni.

(2) A kölcsönbe adott értékpapír értékelési különbözetében kimutatott időarányos kamat, járó osztalék, devizaárfolyam-különbözet, illetve egyéb piaci értékítéletből adódó különbözet összegét a megfelelő bevételt csökkentő tételként kell elszámolni az értékpapír értékelési különbözetével szemben, valamint az értékelési különbözetből képzett céltartalékot is csökkenteni kell a megfelelő ráfordítás számlával szemben.

(3) Az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés bekerülés napjára vonatkozó, valamint a futamidő alatt történő értékelésénél az ügylet tárgyát képező értékpapír piaci értékét kell alapul venni.

(4) Az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés könyvekbe történő bekerülésekor a kölcsönügylet tárgyát képező értékpapír kölcsönbe adásának napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és a kölcsönszerződésben meghatározott (értékpapír kölcsönbe adásából származó követelésként kimutatott) értéke közötti különbözet összegét az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözeteként, a források között az értékelési különbözet céltartalékaként kell kimutatni.

(5) A kölcsönügylet tárgyát képező értékpapír kölcsönbe adásának napjára vonatkozóan meghatározott piaci értéke és a kölcsönszerződés szerinti értéke közötti különbözet összegét a befektetési tevékenység bevételei között az értékelési különbözet várható hozamaként – jogcímenkénti részletezésben – kell elszámolni az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelések értékelési különbözete számlával szemben, egyidejűleg – az értékelési különbözet összegével azonos összegben és összetételben – céltartalékot kell képezni a ráfordításokkal szemben.

(6)234 A kölcsön futamideje alatt a kölcsönügylet tárgyát képező értékpapír értékelésére, valamint az értékelési különbözet és annak céltartaléka elszámolására a 29–30. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kölcsönbe adott értékpapír mérlegfordulónapra, illetve a negyedév utolsó napjára és az értékelés napjára vonatkozóan megállapított értékelési különbözetének összegét az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözeteként kell kimutatni.

(7) A kölcsön lejáratának időpontjában a visszakapott értékpapírt, illetve a felek megállapodása alapján azzal azonos jogokat megtestesítő értékpapírt a kölcsönszerződés szerinti értéken az értékpapír beszerzés általános szabályai szerint kell elszámolni az értékpapír kölcsönzésből eredő kötelezettségekkel szemben, és a kölcsönbe adáskor keletkezett követelést, valamint az értékpapír visszavételekor keletkezett kötelezettséget – az elszámolási számlán keresztül – össze kell vezetni (beszámítással), egyidejűleg a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályból a kölcsönbe adott értékpapírt ki kell vezetni.

(8) Az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés kivezetésével egyidejűleg az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözetében kimutatott időarányos kamat, járó osztalék, devizaárfolyam-különbözet, illetve egyéb piaci értékítéletből adódó különbözet összegét a megfelelő bevételt csökkentő tételként kell elszámolni az értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözetével szemben, valamint az értékelési különbözetből képzett céltartalékot is csökkenteni kell a megfelelő ráfordítás számlával szemben.

(9) A visszakapott értékpapír, illetve a felek megállapodása alapján azzal azonos jogokat megtestesítő értékpapír értékelését a bekerülés napjára (a visszaadás napjára) vonatkozóan el kell végezni és az értékpapír kölcsönszerződés szerinti értéke, valamint a bekerülés napjára (a visszaadás napjára) vonatkozóan megállapított piaci értéke közötti különbözet összegét az adott értékpapír értékelési különbözeteként, a források között az értékelési különbözet céltartalékaként kell kimutatni.

(10) A visszakapott értékpapír, illetve a felek megállapodása alapján azzal azonos jogokat megtestesítő értékpapír bekerülés napjára (visszaadás napjára) vonatkozóan meghatározott piaci értéke és a kölcsönszerződés szerinti értéke közötti különbözetének összegét a befektetési tevékenység bevételei között az értékelési különbözet várható hozamaként – jogcímenkénti részletezésben – kell elszámolni az adott értékpapír értékelési különbözete számlával szemben, egyidejűleg – az értékelési különbözet összegével azonos összegben és összetételben – céltartalékot kell képezni a ráfordításokkal szemben.

(11) A kölcsön futamideje alatt pénzben kapott óvadékot értékpapír-kölcsönzésből eredő kötelezettségként kell kimutatni a futamidő végén történő visszafizetésének időpontjáig. Ha óvadékul más vagyontárgy, illetve értékpapír szolgál, akkor azt a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kell kimutatni.

(12) A kapott kölcsönzési díjat kamatjellegű bevételként kell elszámolni.

(13) A kölcsönbe adott értékpapírokat a 42/A. § (9) bekezdése szerint vezetett analitikus nyilvántartás keretében elkülönítetten kell kimutatni.

Kiegészítő melléklet

44. § (1) A kiegészítő melléklet célja a pénztár tevékenységének részletes bemutatása, az SzMSz-ben meghatározott feladatok teljesítésének értékelése.

(2) A kiegészítő melléklet tartalmazza azokat a részletes információkat, amelyek a tagság, a pénztár vezetése, a szolgáltatók, a munkáltatók, a Felügyelet részére a pénztár vagyonáról, pénzügyi helyzetéről, működése eredményességéről, a pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságáról a megbízható, valós összképet tükrözik.

(3) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák működési tevékenység eredményére, a pénztári fedezeti, likviditási és kockázati célú tartalékainak alakulására gyakorolt hatását, évenkénti megbontásban.

(4) A kiegészítő melléklet számszaki részből és szöveges indokolásból tevődik össze.

(5)235 A kiegészítő melléklet számszaki része – a Tv. 92. §-ának (1) bekezdésében előírt számszerű adatokon kívül – a pénztár pénzmozgásainak jogcímeit tükröző cash-flow-t, a pénztári céltartalékok alakulását, valamint a portfolió állomány üzleti év végi állományának könyv szerinti és piaci értékét, továbbá az elszámoló egységek választható portfoliónkénti, valamint a függő portfolióra vonatkozó nyitó és záró árfolyamát, továbbá darabszámát tartalmazza.

(6) A kiegészítő melléklet szöveges részében kell ismertetni azokat a körülményeket, amelyek meghatározó jelleggel befolyásolták a pénztár gazdálkodását. Részletesen be kell mutatni azokat az eseményeket, amelyek a pénzügyi terv teljesítését megakadályozták, az éven belüli ütemezésnél az eltéréseket okozták.

(7) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a rendkívüli eseményeket és azokat a tényezőket, amelyek a pénzügyi helyzetre, ezen belül a befektetésekre, a befektetési szabályok érvényesülésére, a hozamok alakulására, az eszközök összetételének változására hatással voltak.

(8) A szöveges magyarázatnak ki kell terjednie a pénztár fedezeti és biztonsági céltartalékainak alakulását befolyásoló tényezőkre is. E céltartalékok alakulását a közép- és hosszú távú pénzügyi terv tükrében kell elemezni, különös figyelmet fordítva a tartalékok egymás közötti helyes arányának vizsgálatára.

(9) Amennyiben a pénztár a céltartalékok között átcsoportosít, akkor ennek okát részletesen be kell mutatni a kiegészítő mellékletben.

(10) A kiegészítő mellékletbe be kell mutatni az azonosítatlan (függő) befizetések állományának nyitó értékét, tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését, záró értékét. Az azonosítatlan befizetések állományának csökkenését – azok azonosítása utáni egyéni számlán történő jóváírását vagy visszautalását – 30 napos időtartamonkénti megbontásban is be kell mutatni. Be kell mutatni továbbá, hogy a záró állományból mennyi a negyedéven túl azonosítatlan összeg.

(11) A kiegészítő mellékletben külön kell elemezni a pénztár működési tevékenysége eredményének alakulását, az eredmény alakulására ható tényezőket, valamint a működési céltartalék képzését és felhasználását jogcímek szerinti bontásban.

(12)236

(13) A kiegészítő melléklet elemző értékelő részeként kell bemutatni a nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetéseket szolgáltatástípusonkénti bontásban, a szolgáltatások volumenében bekövetkezett változásokat, a nyugdíjszolgáltatási kötelezettség és azok fedezete összhangjának érvényesülését.

(14) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a nyugdíjszolgáltatások folyósításával kapcsolatban felmerült dologi kiadásokat költségnemenkénti bontásban.

(15) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a pénztári taglétszám alakulását az SzMSz szerinti feladatokkal összefüggésben.

(16) A szöveges értékelő részen belül kell bemutatni a pénztár alkalmazotti állományának alakulását, ideértve a bér- és létszámváltozás hatásának elemzését is.

(17) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a pénztár ügyvezetője, az igazgatótanács és ellenőrző bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti évben elszámolt járandóság összegét.

(18)237 A kiegészítő mellékletben kell bemutatni a pénztár által kötött és az üzleti év mérlegfordulónapjáig le nem zárt határidős és opciós ügyleteket a szerződés szerinti érték (kötési ár) összegében, valamint azoknak a jövőbeni eredményre és a cash-flowra vonatkozó, várható hatását részletezve ügyletfajtánként, továbbá fedezeti célú és nem fedezeti célú ügyletek (ideértve az arbitrázs ügyletek keretében kötött ügyleteket is) bontásban. Be kell mutatni az üzleti év mérleg fordulónapjáig és a mérlegkészítés időszakában lezárt határidős és opciós ügyletek eredményre és cash-flowra gyakorolt hatását az előző részletezésben.

(19) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a (18) bekezdésben nem szereplő egyéb függő és jövőbeni (biztos) kötelezettségeket.

(20)238 A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kölcsönbe adott értékpapírok üzleti év végén meglévő állományát könyv szerinti és piaci értéken, valamint a kapott óvadékot értékpapírfajtánként, működési, fedezeti és likviditási célú megbontásban.

(21)239 A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a pénztár tulajdonában lévő kockázati tőkealap-jegyek üzleti év végén meglévő állományának könyv szerinti és piaci értékét.

45. § (1) A pénztár tárgyévben bekövetkezett pénzmozgásainak jogcímek szerinti tagolását a 3. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatás tartalmazza.

(2) A cash-flow kimutatásban a tárgyévi adatok mellett az előző év adatait is be kell mutatni.

(3)240 A pénztár a 3. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a „41. Pénzeszköz változás”, a „41.1. Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)”, valamint a „41.2. Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása” sort saját döntése alapján továbbtagolhatja a Tv. 7. számú melléklet „A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím 21. pont f) alpontja szerinti megbontásban.

46. § (1) A pénztári fedezeti és biztonsági céltartalékok alakulását tartalmazó kimutatás tagolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A kimutatás elkészítésének célja, hogy bemutassa a pénztári járadékszolgáltatások fedezetére, a pénztár likviditásának biztosítására szolgáló céltartalékok alakulását az érdekeltek részére.

(3) Valamennyi céltartalék tekintetében a tárgyév január 1-jei nyitóállományból kiindulva, a tárgyévi növekedések és csökkenések figyelembevételével kell megállapítani a céltartalék tárgyév végi összegét.

(4) A pénztári fedezeti céltartalékok alakulását külön kell bemutatni az egyéni számlákon és külön a szolgáltatási számlákon.

(5)241 A likviditási és kockázati céltartalékok alakulásáról a kimutatást kockázati célonként (demográfiai, saját tevékenységi, egyéb kockázat) valamint az azonosítatlan (függő) befizetések hozamának fedezetére kell elkészíteni.

(6) A kimutatásban a változásokat a tárgyév január 1-jétől a tárgyidőszak végéig halmozott tényadatok, valamint a tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok feltüntetése mellett az előző évi azonos időszakokra vonatkozóan is be kell mutatni.

46/A. §242 A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a pénztár üzleti év végi portfólió állományának könyv szerinti értékét és piaci értékét, továbbá a befektetések főbb adatainak földrajzi és devizanemenkénti megoszlását.

47. § (1)243 A pénztár befektetési tevékenysége hatékonyságának értékelése céljából a kiegészítő melléklet szöveges részében a pénztárnak be kell mutatnia:

a) a hozamráta alakulását;

b) a pénztár taglétszámának alakulását a változás jogcíme szerinti részletezésben;

c) a pénztár által szükségesnek ítélt további mutatószámok alakulását.

(2)244

Üzleti jelentés

48. § (1) Az üzleti jelentésben az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy kell bemutatni a pénztár vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, a céltartalékok alakulását és a befektetéseket, hogy a pénztár jövőbeni helyzetének megítéléséhez, valamint a pénztár előre látható fejlődésére vonatkozóan a pénztár tagjai a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak.

(2) Az üzleti jelentésben ki kell térni:

a) a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra;

b) a várható fejlődésre, a gazdasági környezet ismert és várható változásai, fejlődése és annak hatása a pénztár taglétszámának és vagyonának alakulására.

(3) Az üzleti jelentést a hely és kelet feltüntetésével a pénztár igazgatótanácsának elnöke köteles aláírni.

Könyvvizsgálati kötelezettség

49. § (1) Az éves pénztári beszámoló felülvizsgálatával az Mpt. 46. §-a és a 71. §-a alapján a pénztár bejegyzett könyvvizsgálót köteles választani. A könyvvizsgáló választásánál a Tv. 155. §-ának (6)–(7) és (10) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.

(2) A könyvvizsgáló feladata az éves pénztári beszámoló valódiságának, szabályszerűségének (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet) felülvizsgálata, a számviteli törvény, az Mpt., a pénztár gazdálkodására és befektetési tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, a pénztár alapító okirata, valamint e rendelet előírásai betartásának ellenőrzése, és ennek alapján az éves pénztári beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása, a beszámoló záradékkal való ellátása (záradékolása).

(3)245

(4)246 A pénztári eszközök piaci értékeként a letétkezelő által meghatározott piaci értéket kell figyelembe venni. Amennyiben a pénztár könyvvizsgálója az Mbr. 3. számú mellékletének I/6. pontjában foglaltak alapján a rendeletben előírt értékelési szabályoktól eltér, köteles az eszközök mérlegfordulónapra vonatkozó piaci értékét – indokolással alátámasztva – meghatározni. Ebben az esetben a pénztár az értékelési különbözet összegének megállapításánál a könyvvizsgáló által meghatározott piaci értéket köteles figyelembe venni.

(5)247

(6)248 A könyvvizsgáló az éves pénztári beszámoló felülvizsgálatáról – a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – írásbeli könyvvizsgálói jelentést köteles készíteni és azt a pénztár igazgatótanácsa elnökének (ügyvezetőjének) átadni.

(7)249 A pénztár a (6) bekezdés szerinti könyvvizsgálói jelentést a Felügyeletnek is köteles megküldeni az éves pénztári beszámolóval egyidejűleg.

(8) A pénztár könyvvizsgálójának a könyvvizsgálói jelentés elkészítésénél, valamint a könyvvizsgálat során a Tv. 155–158. §-aiban foglalt előírásokat kell figyelembe venni.

Közzététel

50. § (1)250 A pénztár az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget és eredménykimutatást a közgyűlés jóváhagyását követően, de legkésőbb az üzleti évet követő év június 30-áig a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen köteles közzétenni.

(2)–(3)251

(4)252 Az internetes honlappal rendelkező magánnyugdíjpénztár az éves pénztári beszámolóját a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő év június 30-áig az internetes honlapján is köteles közzétenni.

Számlakeret, számlarend

51. § (1) A pénztár e rendelet 7. számú mellékletét képező pénztárak számlakerete alapján számlarendet köteles készíteni.

(2) A pénztár számlarendjének az Tv. 161. §-ának (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően tartalmaznia kell a pénztár által végzett tevékenységhez – nyugdíjszolgáltatás fedezetének gyűjtése, befektetése és a nyugdíjszolgáltatások kifizetése – kapcsolódó sajátos számlaösszefüggéseket, továbbá a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban kimutatott tételek bemutatását is.

(3) A pénztár rendszeres és eseti beszámoló készítési kötelezettségének teljesítése érdekében a 7. számú mellékletben felsorolt főkönyvi számlák tagolásával, a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások, valamint a kiegészítő nyilvántartások vezetésével köteles gondoskodni a valóságnak megfelelő, áttekinthető adatszolgáltatásról.

(4) A pénztár saját hatáskörben köteles szabályozni a pénztár által az üzleti évben megnyitott és vezetett főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus és kiegészítő nyilvántartások körét, tartalmát, formáját, azok vezetésének módját, valamint az analitikus és kiegészítő nyilvántartások főkönyvi számlákkal és a leltárakkal történő egyeztetésének rendjét.

(5) A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért a pénztár igazgatótanácsának elnöke vagy az általa megbízott ügyvezető a felelős.

(6) Az újonnan alakuló pénztár köteles számlarendjét az alapítás időpontjától számított 90 napon belül elkészíteni. E rendelet változása esetén a számlarend szükséges módosítását a módosított rendelkezések hatálybalépését követő 90 napon belül kell elvégezni.

Könyvviteli zárlat

52. § (1)253 A pénztár rendszeres beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez minden negyedév utolsó napjára vonatkozóan, a negyedéves jelentések elkészítése céljából köteles eszköz- és forrásszámláit, valamint költség- és bevételszámláit lezárni, azok egyenlegét megállapítani (negyedéves könyvviteli zárlat). Az elszámoló egységekre épülő nyilvántartási rendszer alkalmazására tekintettel, a pénztár a tagokkal történő elszámolási és a rendszeres beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez a hónap és a negyedév utolsó napjára vonatkozóan köteles költség-, bevétel- és ráfordítás számláit technikai számlák alkalmazásával lezárni, azok egyenlegét megállapítani és az évközi eredményszámlára átvezetni (havi és negyedéves könyvviteli zárlat). A költség-, bevétel- és ráfordítás számlák évközi eredményszámlára átvezetett egyenlegét a következő hónap elején vissza kell vezetni a megfelelő költség-, bevétel- és ráfordítás technikai számlákra. Ha a pénztár az elszámoló egységre épülő nyilvántartási rendszert – saját döntése alapján – a működési tevékenység fedezetéül szolgáló portfolióra, valamint a likviditási és kockázati céltartalék fedezetéül szolgáló portfolióra nem alkalmazza, akkor az azokhoz rendelt eszközök, források, bevételek, költségek és ráfordítások tekintetében nem köteles havi könyvviteli zárlatot végrehajtani.

(2) A pénztár az éves beszámoló elkészítéséhez az Tv. 164. §-ának (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az üzleti év végén teljes körű könyvviteli zárlatot köteles készíteni.

(3)254 A havi, a negyedéves és az éves könyvviteli zárlat keretében a pénztár köteles a tárgyidőszakban megnyitott és vezetett könyvviteli számlákból – év végén leltárral is alátámasztott – főkönyvi kivonatot készíteni. A főkönyvi kivonatnak tartalmaznia kell a könyvviteli számlák időszak eleji (tárgyhavi, tárgynegyedévi, tárgyévi) nyitó egyenlegét, az adott időszaki (tárgyhavi, tárgynegyedévi, tárgyévi) tartozik és követel forgalmát, valamint a számlák időszak végi (tárgyhavi, tárgynegyedév végi és tárgyévi) záró egyenlegét.

(4)255 A havi, a negyedéves, valamint az éves könyvviteli zárlati feladatok részletes tartalmát a pénztár számlarendjében saját hatáskörében határozza meg.

(5)256 A pénztár a havi, a negyedéves zárlat keretében az eredményszámláit oly módon köteles zárni, hogy abból a Felügyelet által is ellenőrizhető legyen az üzleti év elejétől a tárgyidőszak végéig halmozott eredmény és tartalékképzés összege. Az eredmény megállapítására az eredménykimutatás szolgál.

Záró és átmeneti rendelkezések

53. § (1) A megalakuló pénztár az alapítás napjával induló vagyonáról nyitómérleget köteles készíteni és a Felügyeletnek megküldeni a tevékenységi engedély megadása iránti kérelem mellékleteként, továbbá könyvvezetési kötelezettségét a 6. §-ban, a 42–43. §-okban és az 51–52. §-okban foglaltaknak megfelelően megkezdeni.

(2) A pénztár beszámolási kötelezése az alapítás napjától kezdődően fennáll.

54. § (1)257 Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)258

55. §259

56. §260 E rendeletnek a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított 24. §-a (2) bekezdését, 7. §-a (1) bekezdésével megállapított 34. § (1) bekezdés i) pontját és 8. §-ával megállapított 42/B. §-át és az azt megelőző paragrafuscímet először a 2011. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

57. §261 A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított 24. § (11) bekezdés f) pontját, 13. §-ával megállapított 26. § (1), 26. § (6) bekezdését, 14. §-ával megállapított 33. § (2), 33. § (5) bekezdését, 15. §-ával megállapított 36. § (5) bekezdését, 16. §-ával megállapított 42. § (3), 42. § (16) és (17) bekezdését, 17. §-ával megállapított 42/A. § (1) bekezdését, 18. §-ával megállapított 46. § (5) bekezdését először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

58. §262 (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított 18. § (1), (3) és (6) bekezdését; 13. §-ával megállapított 24. § (1), (6) bekezdés a) pontját, 24. § (12) bekezdését, 24. § (15) bekezdés a) pontját; 14. §-ával megállapított 26. § (7) bekezdését; 15. §-ával megállapított 29. § (4) és (6) bekezdését; 16. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés d) és i) pontját, 34. § (2) bekezdés a) pontját; 17. §-ával megállapított 35. § (1) bekezdés d) és g) pontját; 18. §-ával megállapított 36. § (1) bekezdés d) és i) pontját, 36. § (7) bekezdését; 19. §-ával megállapított 42. § (3), (11) és (13) bekezdését; 20. §-ával megállapított 42/B. §-át; 1. mellékletével megállapított 1. számú mellékletét; 2. mellékletével megállapított 2. számú mellékletét; 3. mellékletével módosított 7. számú mellékletét; 4. mellékletével módosított 11. számú mellékletét először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 23. §-ával hatályon kívül helyezett 34. § (1) bekezdés b) és c), 35. § (1) bekezdés b) és c), 36. § (1) bekezdés b) és c) pontját először a 2012. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell alkalmazni.

59. §263 A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított 2. § b) pontját először a 2015. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, de az már a 2014. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazható.

60. §264 (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés j) és k) pontját, 34. § (3) bekezdés f) és g) pontját, 34. § (5) bekezdés b) pontját, 34. § (6) bekezdés b) pontját, 36. § 1. pontjával megállapított 8. § (5) bekezdését, 23. § (8) bekezdését, 33. § (3) bekezdését, 34. § (12) bekezdését, 36. § 2. pontjával megállapított 27. § (3) bekezdését, 36. § 4. pontjával megállapított 34. § (3) bekezdését, 37. §-ával megállapított 1–3. és 7. számú mellékletet, 38. §-ával megállapított 23. § (2) bekezdését először a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. §-ával hatályon kívül helyezett 34. § (8)–(11) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.

61. §265 (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított 19. § (5) bekezdését; 22. §-ával megállapított 43. § (3) bekezdését; 23. §-ával megállapított 43. § (6) bekezdését; 24. §-ával megállapított 43. § (9)–(11) bekezdését; 26. § 1. pontjával megállapított 19. § (5) bekezdését, 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 2. pontjával megállapított 34. § (5) bekezdés e) pontját, 34. § (6) bekezdés e) pontját; 26. § 3. pontjával megállapított 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 4. pontjával megállapított 43. § (14) bekezdését először a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított 19. § (5) bekezdését; 22. §-ával megállapított 43. § (3) bekezdését; 23. §-ával megállapított 43. § (6) bekezdését; 24. §-ával megállapított 43. § (9)–(11) bekezdését; 26. § 1. pontjával megállapított 19. § (5) bekezdését, 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 2. pontjával megállapított 34. § (5) bekezdés e) pontját, 34. § (6) bekezdés e) pontját; 26. § 3. pontjával megállapított 42/A. § (5) bekezdését; 26. § 4. pontjával megállapított 43. § (14) bekezdését a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.

(3) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. §-ával hatályon kívül helyezett 43. § (1), (2), (7), (8), (15) és (16) bekezdését a 2017. évben induló üzleti évről készített beszámolóra nem kell először alkalmazni.

(4)266 E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról, valamint az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdését, 28. § (5) bekezdését, valamint 7. számú mellékletét először a 2020. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

62. §267 (1) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 42. § (31) bekezdését először a 2024. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 42. § (31) bekezdését a 2023. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.

1. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez268A mérleg előírt tagolása

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+, –)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+, –)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A) Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Immateriális javakra adott előlegek

4. Immateriális javak értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3. Gépek, berendezések, felszerelések járművek

4. Beruházások, felújítások

5. Beruházásokra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Egyéb tartós részesedések

2. Tartósan adott kölcsön

3. Egyéb tartósan adott kölcsön

4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

4.1. Kötvények

4.2. Állampapírok

4.3. Befektetési jegyek

4.4. Jelzáloglevél

4.5. Egyéb értékpapírok

5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

B) Forgóeszközök

I. Készletek

1. Anyagok

2. Áruk

3. Készletekre adott előlegek

4. Áruk értékelési különbözete

II. Követelések

1. Tagdíjkövetelések

2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés

5. Egyéb követelések

6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete

III. Értékpapírok

1. Egyéb részesedések

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

2.1. Kötvények

2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok

2.3. Befektetési jegyek

2.4. Jelzáloglevél

2.5. Egyéb értékpapírok

3. Értékpapírok értékelési különbözete

4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök

1. Pénztárak

2. Pénztári elszámolási betétszámla

3. Elkülönített betétszámla

4. Rövid lejáratú bankbetétek

5. Devizaszámla

6. Pénzeszközök értékelési különbözete

C) Aktív időbeli elhatárolások

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D) Saját tőke

I. Induló tőke

1. Működés fedezetének induló tőkéje

2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje

3. Likviditási és kockázati célú induló tőke

II. Be nem fizetett alapítói támogatások (–)

III. Tartaléktőke

IV. Működés tárgyévi eredménye

V. Értékelési tartalék

E) Céltartalékok

I. Működési céltartalék

a) Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék

b) Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék

Ebből:

2.1. Időarányosan járó kamat (+)

2.2. Járó osztalék (+)

2.3. Devizaárfolyam-változás (±)

2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (±)

II. Fedezeti céltartalék

a) Egyéni számlákon

1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék

1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék

1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam

1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet

Ebből:

1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)

1.2.2.2. Járó osztalék (+)

1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (±)

1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (±)

b) Szolgáltatási tartalékon

2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék

2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek

2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet

Ebből:

2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)

2.3.2. Járó osztalék (+)

2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+)

2.3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+)

III. Likviditási és kockázati céltartalék

1. Likviditási és kockázati célra

1.1. Demográfiai kockázatokra

1.2. Saját tevékenységi kockázatokra

1.3. Egyéb kockázatokra

2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára

3. Likviditási és kockázati portfolió értékelési különbözete

Ebből:

3.1. Időarányosan járó kamat (+)

3.2. Járó osztalék (+)

3.3. Devizaárfolyam-változás (±)

3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (±)

4. Azonosítatlan (függő) portfolió értékelési különbözete

4.1. Időarányosan járó kamat (+)

4.2. Járó osztalék (+)

4.3. Devizaárfolyam-változás (±)

4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (±)

IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka

1. Működési célú tagdíjak tartaléka

2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka

F) Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések

5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések

5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések

G) Passzív időbeli elhatárolások

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

3. Halasztott bevételek

2. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez269Az eredménykimutatás előírt tagolása

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+, –)

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+, –)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

A) Pénztár működési tevékenysége

1. Tagok által fizetett tagdíj

2. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)

3. Utólag befolyt tagdíjak

4. Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)

5. Működési célra kapott támogatás, adomány

6. Pénztári befizetések összesen (4+5)

7. Egyéb bevételek

8. Működési célú bevételek összesen (6+7)

9. Működéssel kapcsolatos ráfordítások

9.1. Anyagjellegű ráfordítások

9.1.1. Anyagköltség

9.1.2. Igénybe vett szolgáltatások

9.1.2.1. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)

9.1.2.2. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)

9.1.2.3. Könyvvizsgálat díja (számla alapján)

9.1.2.4. Aktuáriusi díj (számla alapján)

9.1.2.5. Szaktanácsadás díja (számla alapján)

9.1.2.6. Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség

9.1.3. Egyéb anyagjellegű ráfordítások

9.2. Személyi jellegű ráfordítások

9.2.1. Bérköltség

9.2.1.1. Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére

9.2.1.2. Állományba nem tartozók munkadíja

9.2.1.2.1. Aktuáriusi díj (megbízási díj)

9.2.1.2.2. Szaktanácsadás díj (megbízási díj)

9.2.1.2.3. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)

9.2.1.2.4. Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja

9.2.1.2.5. Egyéb állományba nem tartozók munkadíja

9.2.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

9.2.3. Bérjárulékok

9.3. Értékcsökkenési leírás

9.4. Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

9.4.1. Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

9.4.2. Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások

9.4.3. Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre

9.4.4. Egyéb ráfordítások

10. Szokásos működési tevékenység eredménye (8–9) (±)

11. Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (±)

12. Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek

12.1. Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat

12.2. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

12.3. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (–)

13. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

14. Befektetési jegyek realizált hozama

15. Kapott osztalékok és részesedések

16. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

17. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

17.1. Időarányosan járó kamat

17.2. Járó osztalék

17.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet

17.3.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

17.3.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

17.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

17.4.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

17.4.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

18. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

19. Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)

20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

21. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

22. Befektetési jegyek realizált vesztesége

23. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék

23.1. Időarányosan járó kamat

23.2. Járó osztalék

23.3. Devizaárfolyam különbözetek

23.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek

24. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

25. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

26. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

26.1. Vagyonkezelői díjak

26.2. Letétkezelői díjak

26.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

27. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+26)

28. Befektetési tevékenység eredménye (19–27) (±)

29.

30.

31.

32. Működés tárgyévi eredménye (10±11±28) (±)

B) Pénztári szolgáltatások fedezete

1. Tagok által fizetett tagdíj

2. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)

3. Utólag befolyt tagdíjak

4. Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)

5. Szolgáltatási célú egyéb bevételek

6. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)

7. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások

8. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

8.1. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

8.2. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (–)

9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

10. Befektetési jegyek realizált hozama

11. Kapott osztalékok, részesedések,

12. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

13. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

13.1. Időarányosan járó kamat

13.2. Járó osztalék

13.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet

13.3.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

13.3.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

13.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

13.4.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

13.4.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

14. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

15. Befektetési tevékenység bevételei összesen (8+....+14)

15.1. Egyéni számlákat megillető hozambevételek

15.1.1. Egyéni számlákat megillető realizált hozam

15.1.2. Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet

15.2. Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek

15.2.1. Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam

15.2.2. Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet

16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

17. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

18. Befektetési jegyek realizált vesztesége

19. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

20. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

21. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

21.1. Vagyonkezelői díjak

21.2. Letétkezelői díjak

21.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

22. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)

22.1. Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

22.2. Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

23. Befektetési tevékenység eredménye (15–22) (±)

23.1. Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam

23.2. Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet

23.3. Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam

23.4. Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet

24. Fedezeti céltartalékképzés (6–7±23) (–)

24.1. Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében

24.2. Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból

24.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet

24.3.1. Időarányosan járó kamat

24.3.2. Járó osztalék

24.3.3. Devizaárfolyam különbözetekből

24.3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből

24.4. Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból

24.5. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből

24.5.1. Időarányosan járó kamat

24.5.2. Járó osztalék

24.5.3. Devizaárfolyam különbözetekből

24.5.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből

C) Likviditási és kockázati fedezet

1. Tagok által fizetett tagdíj

2. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)

3. Utólag befolyt tagdíjak

4. Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)

5. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek

6. Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások

7. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

7.1. Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

7.2. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (–)

8. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)

9. Befektetési jegyek realizált hozama

10. Kapott osztalékok, részesedések

11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

12. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

12.1. Időarányosan járó kamat

12.2. Járó osztalék

12.3. Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet

12.3.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

12.3.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

12.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

12.4.1. Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

12.4.2. Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

13. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

14. Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)

14.1. Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

14.2. Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek

15. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

17. Befektetési jegyek realizált vesztesége

18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

19. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

20. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

20.1. Vagyonkezelői díjak

20.2. Letétkezelői díjak

20.3. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

21. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+....+20)

21.1. Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások

21.2. Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások

22. Befektetési tevékenység eredménye (14–21) (±)

23. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (4+5–6±22) (–)

23.1. Demográfiai kockázatokra

23.2. Saját tevékenységi kockázatokra

23.3. Azonosítatlan (függő) befizetések hozama

23.4. Egyéb kockázatokra

23.5. Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék

23.5.1. Időarányosan járó kamat

23.5.2. Járó osztalék

23.5.3. Devizaárfolyam különbözet

23.5.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

3. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez270

Cash-flow kimutatás

1. Működés tárgyévi eredménye (±)

2. Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (±)

3. Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (±)

4. Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (±)

5. Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (±)

6. Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (±)

7. Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (±)

8. Készletekre adott előlegek állomány változása (±)

9. Követelésállomány változása (±)

10. Tartaléktőke állomány változása (±)

11. Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állomány változása (±)

12. Működési céltartalék állomány változása céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (±)

13. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (±)

14. Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (±)

15. Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (±)

16. Szállítói kötelezettség állomány változása (±)

17. Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)

18. Hitel-, kölcsön-visszafizetés (-)

19. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (±)

20. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (±)

21. Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)

22. Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)

23. Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (±)

24. Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (±)

25. Fedezeti céltartalékképzés (+)

26. Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)

27. Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)

28. Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)

29. Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)

30. Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)

31. Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)

32. Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)

33. Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)

34. Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (±)

35. Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)

36. Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)

37. Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)

38. Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)

39. Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)

40. Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (±)

41. Pénzeszköz változás

41.1. Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)

41.2. Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

4. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez271


Pénztári céltartalékok alakulása
...... év

Adatok ezer forintban

A)

Fedezeti tartalék

I.

Egyéni számlákon

01.

Nyitó állomány

02.

+

Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek

03.

+

Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon

04.

+

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

05.

±

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet

06.

+

Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás

07.

+

Tartaléktőkéből átcsoportosítás

08.

-

Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba

09.

-

Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés

10.

-

Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás

11.

-

Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról

12.

-

Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása

13.

-

Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások

14.

-

Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások

15.

±

Egyéb változás

16.

Egyéni számlák záró állománya

II.

Szolgáltatási tartalékon

01.

Nyitó állomány

02.

+

Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete

03.

+

Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés

04.

+

Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek

05.

±

Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet

06.

+

Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás

07.

+

Tartaléktőkéből átcsoportosítás

08.

-

Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások

09.

-

Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása

10.

-

Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés

11.

-

Likviditási, kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból

12.

-

Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása

13.

-

Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások

14.

-

Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

15.

±

Egyéb változás

16.

Szolgáltatási tartalék záró állománya

B)

Likviditási és kockázati tartalékok

I.

II.

Demográfiai kockázatokra

01.

Nyitó állomány

02.

+

Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék

03.

+

Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról

04.

+

Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból

05.

+

Tartaléktőkéből átcsoportosítás

06.

+

Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei

07.

-

Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba

08.

-

Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra

09.

Demográfiai kockázati tartalék záró állománya

III.

............. kockázatokra

01.

Nyitó állomány

02.

+

Tárgyévben ... kockázatra képzett céltartalék

03.

+

... kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról

04.

+

... kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból

05.

+

... kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból

06.

+

... kockázati tartalék egyéb bevételei

07.

-

... kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára

08.

-

... kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba

09.

-

... kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra

10.

-

... kockázati tartalék felhasználás egyéb célra

11.

... kockázati tartalék záró állománya


C) Céltartalékok állománya összesen

Megnevezés

Nyitó
állomány

Tárgyévi
változások

Záró
állomány

Működési céltartalék
- jövőbeni kötelezettségekre
- működési portfólió értékelési különbözetére
Fedezeti céltartalék
- egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)
- szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)
Likviditási és kockázati céltartalék
- demográfiai kockázatokra
- saját tevékenységi kockázatra
- egyéb kockázatokra
- értékelési különbözetre
- azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
- működési célú
- fedezeti célú
- likviditási és kockázati célú
Összesen:

5. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez272

6. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez273

7. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez274


Számlakeret-tükör
1. Számlaosztály
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11. IMMATERIÁLIS JAVAK
111. Vagyoni értékű jogok
112. Szellemi termékek
117. Immateriális javak értékhelyesbítése
118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése
119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
12–15. TÁRGYI ESZKÖZÖK
12. MŰKÖDTETETT INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
121. Földterület
122. Telek
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
124. Egyéb építmények
125. Működtetett ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
127. Működtetett ingatlanok értékhelyesbítése
128. Működtetett ingatlanok terven felüli értékcsökkenése
129. Működtetett ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
13. TARTÓS BEFEKTETÉSI CÉLÚ INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
131. Földterület
132. Telek
133. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
134. Egyéb építmények
135. Tartós befektetési célú ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
137. Tartós befektetési célú ingatlanok értékelési különbözete
139. Tartós befektetési célú ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
14. GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK
141. Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések, felszerelések
142. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések
143. Személygépkocsik
144. Egyéb járművek
147. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése
148. Gépek, berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése
149. Gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
15. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
151. Befejezetlen beruházások
152. Felújítások
158. Beruházások terven felüli értékcsökkenése
16–18. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
16. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK
161. Részesedések, üzletrészek
1611. Részesedések saját alapítású vállalkozásokban
1612. Részesedések más vállalkozásokban
1613. Üzletrészek, törzsbetétek saját alapítású gazdasági társaságban
1614. Üzletrészek, törzsbetétek más gazdasági társaságokban
1618. Részesedések, üzletrészek, törzsbetétek értékelési különbözete
1619. Részesdések, üzletrészek, törzsbetétek értékvesztése, visszaírása
162. Értékpapírok
1621. Részvények
1622. Befektetési jegyek (határozatlan futamidejű)
1623. Egyéb tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok
1624. Külföldi pénzértékre szóló befektetések
1626. Részvények, befektetési jegyek, egyéb értékpapírok értékelési különbözete
1627. Külföldi pénzértékre szóló befektetések értékelési különbözete
17. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
171. Kötvények
172. Állampapírok
173.275
174.276
175. Befektetési jegyek (határozott futamidejű)
176. Jelzáloglevél
177. Egyéb értékpapírok
178. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete
18. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK
181. Tartósan adott kölcsönök a pénztár tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetben
189. Tartósan adott kölcsönök értékvesztése és annak visszaírása
19. EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK
191. Dolgozóknak adott lakáscélú kölcsönök
192. Hosszú lejáratú bankbetétek forintban
193. Hosszú lejáratú bankbetétek devizában
197. Hosszú lejáratú bankbetétek értékelési különbözete

2. Számlaosztály
KÉSZLETEK

21. ANYAGOK
211. Vásárolt anyagok
212. Egyéb anyagok
219. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása
26–28. ÁRUK
26. TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉSI CÉLÚ INGATLANOK
261. Továbbértékesítési célú ingatlanok bekerülési értéken
267. Továbbértékesítési célú ingatlanok értékelési különbözete

3. Számlaosztály
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

31. TAGDÍJKÖVETELÉSEK
311. Pénztártagokkal szembeni tagdíjkövetelések
32. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL
321. Belföldi követelések
322. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
323. Külföldi követelések
324. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása
33. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN
331. Pénztár tulajdonában lévő gazdálkodó szervekkel szembeni követelések
339. Pénztár tulajdonában lévő gazdálkodó szervekkel szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása
34. ALAPÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÓI KÖVETELÉSEK
35. ADOTT ELŐLEGEK
351. Immateriális javakra adott előlegek
352. Beruházásokra adott előlegek
353. Készletekre adott előlegek
359. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
36.277 ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNBE ADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖVETELÉSEK, EGYÉB KÖVETELÉSEK
361. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelések
3611. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelések
3617. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelések értékelési különbözete
362. Egyéb követelések
3621. Munkavállalókkal szembeni követelések
3622. Költségvetési kiutalási igények
3623. Költségvetési kiutalási igények teljesítése
3624. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
36241. Rövid lejáratú kölcsönök
36242. Tartósan adott kölcsönökből átsorolt követelések
3625. Más pénztárral szembeni követelések
3626. Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni követelések
3628. Különféle egyéb követelések
3629. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
37. ÉRTÉKPAPÍROK
371. Egyéb részesedések
3711. Eladásra vásárolt részvények
3712. Eladásra vásárolt üzletrészek
3713. Eladásra vásárolt befektetési jegyek (határozatlan futamidejű)
3714. Eladásra vásárolt külföldön kibocsátott részvények
3717. Határidős ügyletek értékelési különbözete
3718. Eladásra vásárolt részvények, üzletrészek, befektetési jegyek értékelési különbözete
372. Forgatási célú hitelviszonyt megtesszesítő értékpapírok
3721. Kötvények
3722. Kincstárjegyek és más állampapírok
3723.278
3724.279
3725. Befektetési jegyek (határozott futamidejű)
3726. Jelzáloglevelek
3727. Egyéb értékpapírok
3728. Forgatási célú hitelviszonyt megtesszesítő értékpapírok értékelési különbözete
38. PÉNZESZKÖZÖK
381. Pénztár
382. Valutapénztár
383. Csekkek
384. Elszámolási betétszámla
385. Elkülönített betétszámlák
3851. Kamatozó betétszámlák
3852. Elkülönített pénzeszközök
3853. Lakásépítési betétszámla
386. Devizabetét számla
387. Pénzeszközök értékelési különbözete
39. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
392. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
393. Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel elhatárolása

4. Számlaosztály
FORRÁSOK

41. SAJÁT TŐKE
411. Induló tőke
4111. Működés fedezetének induló tőkéje
4112. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje
4113. Likviditási és kockázati célú induló tőke
412. Tartaléktőke
413.280 Működés tárgyévi eredménye
415. Értékelési tartalék
42. CÉLTARTALÉKOK
421. Működési céltartalék
4211. Jövőbeni kötelezettségre képzett céltartalék
4212. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék
42121. Időarányosan járó kamatból képzett céltartalék
42122. Járó osztalékból képzett céltartalék
42123. Devizaárfolyam-változásból adódó különbözetből képzett céltartalék
42124. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből képzett céltartalék
422–423. Fedezeti céltartalék
4221–4224. Egyéni számlákon
4221. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék
4222. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék igénybevétele
4223. Egyéni számlákon jóváírt hozambevételekből képzett céltartalék
42231. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék
42232. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből képzett céltartalék
422321. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet időarányosan járó kamatból
422322. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet járó osztalékból
422323. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet devizaárfolyam-különbözetekből
422324. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet egyéb piaci árhatásból adódó értékkülönbözetekből
4224. Egyéni számlákon jóváírt, realizált hozambevételekből képzett céltartalék igénybevétele
42241.281 Tagsági viszony megszűnésekor kifizetett realizált hozam
42242.282 Realizált hozam terhére kifizetett értékelési különbözet
42243.283 Szolgáltatási tartalékra átvezetett realizált hozam
4225–4228. Szolgáltatási tartalékon
4225. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék
4226. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék igénybevétele
4227. Szolgáltatási tartalékon jóváírt hozambevételek
42271. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék
42272. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből képzett céltartalék
422721. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet időarányosan járó kamatból
422722. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet járó osztalékból
422723. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet devizaárfolyam-különbözetekből
422724. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet egyéb piaci árhatásból adódó értékkülönbözetekből
4228. Szolgáltatási tartalékon jóváírt, realizált hozambevételek igénybevétele
423. Egyéni számlákon jóváírt fedezeti céltartalék igénybevétele (elszámoló egységet alkalmazó pénztárnál)
424–427. Likviditási és kockázati céltartalék
424. Demográfiai kockázatokra
4241. Demográfiai kockázatokra képzett céltartalék
4242. Demográfiai kockázatokra képzett céltartalék igénybevétele
425. Likviditási portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék
42511. Időarányosan járó kamatból képzett céltartalék
42512. Járó osztalékból képzett céltartalék
42513. Devizaárfolyam-változásból adódó különbözetből képzett céltartalék
42514. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből képzett céltartalék
426. Saját tevékenységi kockázatokra
4261. Saját tevékenységi kockázatokra képzett céltartalék
4262. Saját tevékenységi kockázatokra képzett céltartalék igénybevétele
427. Egyéb kockázatokra
4271. Egyéb kockázatokra képzett céltartalék
4272. Egyéb kockázatokra képzett céltartalék igénybevétele
428. Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék
4281. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék
4282. Egyéb azonosítatlan (függő) befektetési portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék
429. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
4291. Működési célú meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
4292. Fedezeti célú meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
4293. Likviditási és kockázati célú meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
43–47. KÖTELEZETTSÉGEK
43. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
431. Pénztár tulajdonában lévő vállalkozások hosszú lejáratú tartozásainak átvállalása miatti kötelezettségek
432. Garancia Alappal szemben fennálló hosszú lejáratú tartozások
433. Igénybe vett szolgáltatásokból, áruszállításból eredő hosszú lejáratú kötelezettségek
44–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
441. Pénztártagokkal, kedvezményezettekkel szemben fennálló kötelezettségek
442. Más pénztárba átlépő pénztártagokkal, illetve azok kedvezményezettjével szemben fennálló kötelezettségek
443. Vevőktől kapott előlegek
444–446. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
444. Belföldi szállítók
445. Beruházási szállítók
446. Külföldi szállítók
451–452. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
451. Rövid lejáratú hitelek
452. Rövid lejáratú kölcsönök
453.284 Értékpapír-kölcsönzésből eredő kötelezettségek
461–478. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
461. Személyi jövedelemadó elszámolása
462. Költségvetési befizetési kötelezettségek
4621.285 Szociális hozzájárulási adó
4622.286 Munkavállalóktól levont járulékok
4623.287
4629. Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek
463. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése
4631.288 Szociális hozzájárulási adó teljesítése
4632.289 Munkavállalóktól levont járulékok teljesítése
4633.290
4639. Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek teljesítése
465.291 Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámhatósági elszámolási számla
466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
467. Fizetendő általános forgalmi adó
468. Általános forgalmi adó elszámolási számla
469. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal szemben
471. Jövedelemelszámolási számla
4711. Keresetelszámolási számla
4712. Társadalombiztosítási ellátás
4713. Egyéb kifizetések elszámolása
472. Fel nem vett járandóságok
473. Társadalombiztosítási kötelezettség
474. Pénztári alkalmazottak magánnyugdíjpénztári tagsága miatti fizetési kötelezettségek
475. Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek
476. Felügyelettel szembeni kötelezettségek
477. Garancia Alappal szembeni fizetési kötelezettségek
478. Pénztár tulajdonában lévő vállalkozásokkal szembeni alapítói kötelezettségek
479. Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek
4791.
4792. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések
47921. Munkáltatóhoz rendelhető azonosítatlan (függő) befizetések
47922. Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem rendelhető azonosítatlan (függő) befizetések
4799. Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek
48. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
482. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
483. Halasztott bevételek
49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
491. Nyitómérleg számla
492. Mérlegrendezési számla
493. Zárómérleg számla
498.292 Tárgyévi eredmény elszámolása

5. Számlaosztály
KÖLTSÉGNEMEK

51. ANYAGKÖLTSÉG
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
521. Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj
522. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj
523. Könyvvizsgálat díja
524. Aktuáriusi díj
525. Szaktanácsadás díja
526. Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltségek
527. Bérleti díjak
528. Oktatás és továbbképzés költségei
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
531. Pénzügyi szolgáltatás díja
532. Tagdíj behajtásával és jogosulatlanul felvett járadék behajtásával kapcsolatos költségek
533. Biztosítási díj
539. Különféle egyéb szolgáltatások költségei
54. BÉRKÖLTSÉG
541. Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére
542. Állományba nem tartozók munkadíja
5421. Aktuáriusi díj
5422. Szaktanácsadás díja
5423. Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj
5424. Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
5429. Egyéb állományba nem tartozók munkadíja
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
551. Pénztári alkalmazottaknak fizetett személyi jellegű kifizetések
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
56. BÉRJÁRULÉKOK
561.293 Szociális hozzájárulási adó
562.294
563.295
569. Egyéb bérjárulék
57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
572. Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA
591. Működési költségek átvezetési számla
592. Nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos költségek átvezetési számla
59. KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA

6. Számlaosztály
KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

61. KARBANTARTÓ RÉSZLEGEK KÖLTSÉGEI
62. SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ RÉSZLEGEK KÖLTSÉGEI
63. SAJÁT VAGYONKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI
64. SAJÁT JÁRADÉKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI
65. ÉPÜLETEK FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEI
66. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI
68. ELKÜLÖNÍTETT EGYÉB ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
69. KÖLTSÉGHELYEK KÖLTSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE

8. Számlaosztály
RÁFORDÍTÁSOK

81–83. MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK
811. Anyagjellegű ráfordítások
8111. Anyagköltség
8112. Igénybe vett szolgáltatások értéke
8113. Egyéb szolgáltatások értéke
8114. Eladott áruk beszerzési értéke
8115. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
812. Személyi jellegű ráfordítások
813. Értékcsökkenési leírás
82. GARANCIA ALAPPAL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK
821. Garancia díj
822. Rendkívüli befizetések
83. FELÜGYELETTEL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK
831. Felügyeleti díj
832. Felügyeleti bírság
84. CÉLTARTALÉK KÉPZÉS
841. Működési céltartalék képzés
8411. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék
8412. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék
84121. Időarányosan járó kamatból képzett céltartalék
84122. Járó osztalékból képzett céltartalék
84123. Devizaárfolyam-változásból adódó különbözetből képzett céltartalék
84124. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből képzett céltartalék
842. Fedezeti céltartalék képzés
8421. Fedezeti céltartalék képzés egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből
8422. Fedezeti céltartalék képzés egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből
8423. Fedezeti céltartalék képzés egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből
84231. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet időarányosan járó kamatból
84232. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet járó osztalékból
84233. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet devizaárfolyam-különbözetekből
84234. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet egyéb piaci árhatásból adódó értékkülönbözetekből
843. Fedezeti céltartalék képzés szolgáltatási tartalékon
8431. Fedezeti céltartalék képzés szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből
8432. Fedezeti céltartalék képzés szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből
84321. Fedezeti céltartalékon jóváírt értékelési különbözet időarányosan járó kamatból
84322. Fedezeti céltartalékon jóváírt értékelési különbözet járó osztalékból
84323. Fedezeti céltartalékon jóváírt értékelési különbözet devizaárfolyam-különbözetekből
84324. Fedezeti céltartalékon jóváírt értékelési különbözet egyéb piaci árhatásból adódó értékkülönbözetekből
844. Likviditási és kockázati céltartalékképzés
8442. Likviditási és kockázati céltartalékképzés demográfiai kockázatokra
8443. Likviditási és kockázati céltartalékképzés likviditási portfólió értékelési különbözetére
84431. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet időarányosan járó kamatból
84432. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet járó osztalékból
84433. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet devizaárfolyam-különbözetekből
84434. Likviditási és kockázati tartalékon jóváírt értékelési különbözet egyéb piaci árhatásból adódó értékkülönbözetekből
8444. Likviditási és kockázati céltartalékképzés saját tevékenységi kockázatokra
8445. Likviditási és kockázati céltartalékképzés egyéb kockázatokra
8446. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék
8447. Egyéb azonosítatlan (függő) befektetési portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék
845. Meg nem fizetett tagdíjak miatti céltartalék képzés
846.
85. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
851. Működési tevékenység egyéb ráfordításai
8511. Meg nem fizetett működési célú tagdíjak hitelezési vesztesége
8512. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
8513. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett vásárolt készletek könyv szerinti értéke
8514. Működési célú immateriális javak elszámolt terven felüli értékcsökkenése
8515. Működési célú tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése
8516. Követelések elszámolt értékvesztése
8517. Készletek elszámolt értékvesztése
8519. Egyéb működési célú ráfordítások
852. Pénztári szolgáltatások fedezetét terhelő egyéb ráfordítások
8521. Meg nem fizetett fedezeti célú tagdíjak hitelezési vesztesége
8529. Egyéb szolgáltatási célú ráfordítások
853. Likviditási és kockázati fedezetet terhelő egyéb ráfordítások
8531. Meg nem fizetett likviditási és kockázati célú tagdíjak hitelezési vesztesége
8539. Egyéb likviditási és kockázati célú ráfordítások
86. KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
861. Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek
862.296 Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, sérelemdíjak
863. Működéssel kapcsolatos egyéb behajthatatlan követelés leírt összege
864. Értékesített immateriális javak, működtetett ingatlanok és működésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
87. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI
871. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
872. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtesszesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete
8721. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésének árfolyamveszteségei
8722. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok értékesítésének árfolyamvesztesége
8723. Diszkont értékpapírok értékesítésének, beváltásának veszteségjellegű különbözete
8724. Külföldi pénzértékre szóló befektetet pénzügyi eszközök és értékpapírok értékesítésének árfolyamvesztesége
8725. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír évente történő törlesztésekor elszámolt veszteségjellegű különbözet
8726.297
873. Befektetési jegyek realizált vesztesége
874. Nem befektetési célú részesedések, üzletrészek értékvesztése és annak visszaírása
875. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
8751. Deviza- és valutakészletek árfolyamvesztesége
8752. Külföldi pénzértékre szóló követelésekhez kapcsolódó árfolyamveszteség
8753. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekhez kapcsolódó árfolyamveszteség
8754. Egyéb pénzügyi műveletek ráfordítása
876. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
877. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások
8771. Vagyonkezelői díjak
8772. Letétkezelői díjak
8773. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások
88.298
89. RÁFORDÍTÁSOK ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

9. Számlaosztály
BEVÉTELEK

91. TAGDÍJBEVÉTELEK
911. Tagok által fizetett tagdíj
92. TAGOK EGYÉB BEFIZETÉSEI
93. RENDSZERES TÁMOGATÁSOK, ESETI ADOMÁNYOK
931. Rendszeres támogatás
932. Eseti adomány
94. UTÓLAG BEFOLYT TAGDÍJAK, AZONOSÍTATLAN TAGDÍJCÉLÚ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
941. Utólag befolyt tagdíjak
942.
95. CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁS
951. Működési céltartalék felhasználás
952. Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának felhasználása
96. EGYÉB BEVÉTELEK
961. Működési célú egyéb bevételek
962. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
963. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek
97. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI
971. Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek
9711. Kamatbevétel bankbetétek után
9712. Kamatbevétel kölcsönök után
9713. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott kamatok
9715. Külföldi pénzértékre szóló kamatozó értékpapírok után kapott kamat
9716. Kamatfedezeti ügyletek nyeresége
9717. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (csökkentő tétel)
9718. Külföldi pénzértékre szóló kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (csökkentő tétel)
9719. Egyéb kamatok, kamatjellegű bevételek
972. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete
9721. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége
9722. Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége
9723. Diszkont értékpapírok értékesítésének, beváltásának nyereségjellegű különbözete
9724. Külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok árfolyamnyeresége
9725. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír évente történő törlesztésekor elszámolt nyereségjellegű különbözet
973. Befektetési jegyek realizált hozama
974. Kapott osztalékok, részesedések
975. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
9751. Deviza- és valutakészletek árfolyamnyeresége
9752. Külföldi pénzértékre szóló követelésekhez kapcsolódó árfolyamnyereség
9753. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségekhez kapcsolódó árfolyamnyereség
9754. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele
976. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
977. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
9771. Értékelési különbözetben elszámolt időarányos kamat
9772. Értékelési különbözetben elszámolt járó osztalék
9773. Értékelési különbözetben elszámolt devizaárfolyam-különbözet
97731. Értékelési különbözetben elszámolt devizaárfolyam-veszteség (–)
97732. Értékelési különbözetben elszámolt devizaárfolyam-nyereség
9774. Értékelési különbözetben elszámolt egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
97741. Egyéb piaci értékítéletből adódó árfolyamveszteség (–)
97742. Egyéb piaci értékítéletből adódó árfolyamnyereség
98.299
99. BEVÉTELEK ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

0. Számlaosztály
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK

001. HATÁRIDŐS TŐZSDEI ÜGYLETEK
002.300 OPCIÓS TŐZSDEI ÜGYLETEK ÉS ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉS
0021. Opciós tőzsdei ügyletek
0022. Kölcsönbe adott értékpapírok
0023. Kölcsönbe adott értékpapírok nem pénzben kapott óvadéka
003. IDEGEN VAGYONTÁRGYAK
004. HASZNÁLATON KÍVÜLI TÁRGYI ESZKÖZÖK
005. VESZTESÉGKÉNT LEÍRT KÖVETELÉSEK
006. BIZTOSÍTÓNAK ÁTADOTT SZOLGÁLTATÁSI TARTALÉKOK
007. EGYÉB MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK
008. DEVIZÁBAN LÉVŐ TÉTELEK
009. EGYÉB TÉTELEK
099. ELLENSZÁMLA

8. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez301

9. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez302

10. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez303

11. számú melléklet a 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelethez304


79MRVF
A magánpénztár tagi portfolióinak 2012. május 31-re vonatkozó felosztása

4K12946M_0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyságrend: forint

Sors.

PSZÁF kód

Megnevezés

ISIN kód

Tétel neve

Ár (Ft) ill. árfolyam (%)

TB rendszerbe visszalépő tagok fedezeti portfolión belüli állománya

Magánpénztári tagság fenntartását választó tagok fedezeti portfolión belüli állománya

Pénztári fedezeti portfolió összesen

Azonosítatlan (függő) portfolió összesen

Mód

Klasszikus portfolió

Kiegyensúlyozott portfolió

Növekedési portfolió

Portfolió összesen

Klasszikus portfolió

Kiegyensúlyozott portfolió

Növekedési portfolió

Portfolió összesen

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

db ill. kötvény névértéke (Ft)

Piaci érték

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

v

w

x

z

001

79MRVF1

Portfolió összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

79MRVF11

Bankszámlák és készpénz összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

79MRVF111

Házipénztár (forint és valuta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

79MRVF112

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

79MRVF112001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF112999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

79MRVF113

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

79MRVF113001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF113999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

79MRVF12

Értékpapírok összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

79MRVF121

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

79MRVF12101

Magyar állampapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

79MRVF12101001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12101999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

79MRVF12102

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

79MRVF12102001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12102999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

79MRVF12103

Külföldi állampapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

79MRVF12103001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12103999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

79MRVF12104

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

79MRVF12104001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12104999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

79MRVF12105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

79MRVF12105001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12105999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

79MRVF12106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

79MRVF12106001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12106999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

79MRVF12107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

79MRVF12107001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12107999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

79MRVF12108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

79MRVF12108001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12108999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

79MRVF12109

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

79MRVF12109001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12109999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

79MRVF12110

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

79MRVF12110001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF12110999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

79MRVF122

Részvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

031

79MRVF1221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032

79MRVF1221001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1221999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

033

79MRVF1222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

034

79MRVF1222001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1222999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035

79MRVF1223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

036

79MRVF1223001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1223999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

037

79MRVF1224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

038

79MRVF1224001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1224999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039

79MRVF123

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

79MRVF1231

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

79MRVF1231001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1231999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

79MRVF1232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043

79MRVF1232001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1232999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

79MRVF1233

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

79MRVF1233001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1233999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

79MRVF1234

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047

79MRVF1234001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1234999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

79MRVF1235

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

049

79MRVF1235001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1235999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

79MRVF124

Jelzáloglevél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051

79MRVF1241

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052

79MRVF1241001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1241999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

053

79MRVF1242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

054

79MRVF1242001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF1242999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

063

79MRVF13

Ingatlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

064

79MRVF13001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF13999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

067

79MRVF14

Kockázatitőkealap-jegy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

068

79MRVF14001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF14999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069

79MRVF15

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

79MRVF15001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79MRVF15999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

79MRVF16

A vagyonfelosztásban érintett tagok száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 2. § a) pontja a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § e) pontját a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § g) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

5

A 2. § h) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

6

A 2. § i) pontját a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 518/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 2. § j) pontját a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

9

A 2. § l) pontját a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

10

A 2. § m) pontját a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § m) pontját a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (2) bekezdése a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 4. § (3) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított és a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (3) bekezdés b) pontja a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (3) bekezdés d) pontja a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 6. § (1) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

19

A 6. § (2) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (4) bekezdésének a) pontja a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

22

A 7. § (4) bekezdésének b) pontja a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

23

A 7. § (4) bekezdésének f) pontját a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § 3. pontja.

24

A 7. § (4) bekezdésének g) pontját a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 49. § (1) bekezdését.

25

A 7. § (4) bekezdésének h) pontját a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

26

A 7. § (5) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 199. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

27

A 7. § (7) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § 4. pontja.

28

A 7. § (8) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

29

A 8. § (1) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított, a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

30

A 8. § (2) bekezdését a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

31

A 8. § (4) bekezdése a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

32

A 8. § (5) bekezdése a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

33

A 8. § (6) bekezdését a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 9. § (2) bekezdését a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

35

A 9. § (4) bekezdését a 293/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

36

A 10. § a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

37

A 13. § (4) bekezdése a 293/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-ával, felvezető szövege a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg; ez utóbbi módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

38

A 13. § (4) bekezdésének d) pontját a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § 5. pontja.

39

A 13. § (5) bekezdését a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 49. § (1) bekezdését.

40

A 15. § (6) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

41

A 16. § (2) bekezdése a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 16. § (3) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

43

A 16. § (6) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

44

A 16. § (7) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

45

A 17. § (2) bekezdésének b) pontja a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

46

A 17. § (2) bekezdés d) pontja a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

47

A 18. § (1) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 18. § (2) bekezdésének második mondatát a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

49

A 18. § (3) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 18. § (6) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 18. § (8) bekezdését a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

52

A 18. § (9) bekezdését a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

53

A 19. § (4) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

54

A 19. § (5) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított, a 26. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 20. § (3) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

56

A 21. § (2) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

57

A 21. § (3) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

58

A 21. § (4) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

59

A 21. § új (5) bekezdését a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva. A 21. § (5) bekezdését a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § 6. pontja.

60

A 21. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a.

61

A 23. § (1) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

62

A 23. § (2) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

63

A 23. § (8) bekezdése a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 23. § (9)–(10) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

65

A 24. § a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

66

A 24. § (1) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 24. § (2) bekezdése a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 24. § (4) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

69

A 24. § (6) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

70

A 24. § (6) bekezdés a) pontja a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

71

A 24. § (8) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 78. §-a hatályon kívül helyezte.

72

A 24. § (9) bekezdését a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 48. §-a hatályon kívül helyezte; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

73

A 24. § (11) bekezdése bevezető szövegrészének első mondata a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

74

A 24. § (11) bekezdésének a) pontját a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

75

A 24. § (11) bekezdésének b) pontja a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

76

A 24. § (11) bekezdés c) pontja a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

77

A 24. § (11) bekezdésének d) pontja a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 19. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 18. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

78

A 24. § (11) bekezdésének f) pontját a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 78. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

79

A 24. § (12) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 24. § (13) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § 8. pontja.

81

A 24. § (14) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

82

A 24. § (15) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

83

A 24. § (15) bekezdés a) pontja a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 26. § (1) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 26. § (5) bekezdésének második mondatát a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

86

A 26. § (6) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

87

A 26. § (7) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

88

A 27. § (2) bekezdés c) pontja a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

89

A 27. § (2) bekezdésének d) pontját a 293/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

90

A 27. § (3) bekezdése a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

91

A 27. § (4) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

92

A 28. § (5) bekezdése a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

93

A 28. § (7) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

94

A 29. § (1) bekezdése a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

95

A 29. § (2) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

96

A 29. § (4) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 29. § (5) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

98

A 29. § (6) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

99

A 29. § (7) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

100

A 29. § (8) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

101

A 29. § (9) bekezdését a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 19. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

102

A 29. § (10) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

103

A 29. § (11) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

104

A 29. § (12) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

105

A 29. § (13) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

106

A 29. § (14) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

107

A 30. § (1) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

108

A 30. § (2) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

109

A 30. § (3) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

110

A 30. § (5) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

111

A 30. § (6) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

112

A 30. § (7) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

113

A 30. § (9) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

114

A 33. § (2) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

115

A 33. § (3) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított, a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

116

A 33. § (4) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

117

A 33. § (5) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

118

A 33. § új (6) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6)–(7) bekezdés számozását (7)–(8) bekezdésre változtatva. A 33. § (6) bekezdését a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § 9. pontja hatályon kívül helyezte.

119

A 33. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése.

120

A 33. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, szövege a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

121

A 34. § (1) bekezdés a) pontja a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

122

A 34. § (1) bekezdés b)–c) pontját a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 23. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

123

A 34. § (1) bekezdés d) pontja a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

124

A 34. § (1) bekezdésének f) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

125

A 34. § (1) bekezdésének g) pontja a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

126

A 34. § (1) bekezdésének h) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § 10. pontja.

127

A 34. § (1) bekezdés i) pontját a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított, a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

128

A 34. § (1) bekezdés j) pontját a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 34. § (1) bekezdés k) pontját a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése iktatta be.

130

A 34. § (2) bekezdés a) pontja a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

131

A 34. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

132

A 34. § (3) bekezdés a) pontja a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

133

A 34. § (3) bekezdésének d) pontja a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított, a 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

134

A 34. § (3) bekezdésének e) pontja a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított, a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

135

A 34. § (3) bekezdésének f) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésével megállapított, a 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

136

A 34. § (3) bekezdés g) pontját a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése iktatta be.

137

A 34. § (5) bekezdésének felvezető szövege a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

138

A 34. § (5) bekezdésének a) pontja a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésével, második mondata a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

139

A 34. § (5) bekezdés b) pontja a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

140

A 34. § (5) bekezdésének d) pontja a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

141

A 34. § (5) bekezdésének e) pontja a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdésével megállapított, a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

142

A 34. § (5) bekezdésének g) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

143

A 34. § (6) bekezdésének felvezető szövege a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (9) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

144

A 34. § (6) bekezdése a) pontjának második és harmadik mondatát a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (10) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

145

A 34. § (6) bekezdés b) pontja a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

146

A 34. § (6) bekezdésének d) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

147

A 34. § (6) bekezdésének e) pontja a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (12) bekezdésével megállapított, a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

148

A 34. § (6) bekezdésének h) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (13) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

149

A 34. § (7) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (14) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

150

A 34. § (8)–(11) bekezdését a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 38. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

151

A 34. § (12) bekezdése a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

152

A 35. § (1) bekezdés a) pontja a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

153

A 35. § (1) bekezdés b)–c) pontját a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 23. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

154

A 35. § (1) bekezdés d) pontja a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

155

A 35. § (1) bekezdésének f) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

156

A 35. § (1) bekezdés g) pontja a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

157

A 35. § (3) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, második mondatát a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

158

A 35. § (5) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

159

A 35. § (6) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

160

A 35. § (7) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

161

A 36. § (1) bekezdés a) pontja a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

162

A 36. § (1) bekezdés b)–c) pontját a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 23. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

163

A 36. § (1) bekezdés d) pontja a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

164

A 36. § (1) bekezdésének f)–h) pontját a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

165

A 36. § (1) bekezdés i) pontja a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

166

A 36. § (3) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított és a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 78. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

167

A 36. § (5) bekezdését a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 78. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

168

A 36. § (6) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

169

A 36. § (7) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

171

A 37. §-t a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

172

A 37/A. §-t és alcímét a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be. A 37/A. §-t a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte. A 37/A. §-t megelőző alcímet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 23. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

173

A 38. § (2) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított, valamint a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 199. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

174

A 41. § (1) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

175

A 41. § (3) bekezdése a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §-ával megállapított szöveg.

176

A 41. § (6) bekezdését a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

177

A 41. § (7) bekezdését a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 19. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

178

A 41/A. §-t és az előtte lévő alcímet a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 19. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

179

A 41/A. § (4) bekezdése a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

180

A 42. § (1) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

181

A 42. § (2) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 78. §-a szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 78. §-át.

182

A 42. § (3) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

183

A 42. § (6) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

184

A 42. § (11) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

185

A 42. § (13) bekezdése a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

186

A 42. § (16) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

187

A 42. § (17) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

188

A 42. § (18) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

189

A 42. § (19) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

190

A 42. § (20) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

191

A 42. § (21) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

192

A 42. § (22) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

193

A 42. § (23) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

194

A 42. § (24) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

195

A 42. § (25) bekezdését a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § 12. pontja.

196

A 42. § (26) bekezdését a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 49. § (1) és (3) bekezdését.

197

A 42. § (27) bekezdését a 297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

198

A 42. § (28) bekezdését a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

199

A 42. § (29) bekezdését a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

200

A 42. § (30) bekezdését a 87/2011. (V. 31.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

201

A 42. § (31) bekezdését a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

202

A 42/A. §-t a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

203

A 42/A. § (1) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

204

A 42/A. § (2) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

205

A 42/A. § (4) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

206

A 42/A. § (5) bekezdése a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § 1. és 3. pontja szerint módosított szöveg.

207

A 42/A. § (7) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

208

A 42/A. § (8) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

209

A 42/A. § (9) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

210

A 42/A. § (10) bekezdését a 352/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, e módosító rendelet 18. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2005. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, azonban a 2004. évi üzleti évről készített beszámolóra is lehet alkalmazni.

211

A 42/B. §-t megelőző címet a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

212

A 42/B. §-t újonnan a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 20. §-a iktatta be.

213

A 42/B. § (3) bekezdése a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

214

A 42/B. § (7) bekezdése a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

215

A 43. § előtti cím a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

216

A 43. § (1)–(2) bekezdését a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

217

A 43. § (3) bekezdése a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

218

A 43. § (4) bekezdése a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

219

A 43. § (5) bekezdése a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

220

A 43. § (6) bekezdése a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

221

A 43. § (7)–(8) bekezdését a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

222

A 43. § (9) bekezdése a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

223

A 43. § (10) bekezdése a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

224

A 43. § (11) bekezdése a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

225

A 43. § (12)–(13) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

226

A 43. § (14) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

227

A 43. § (15) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdésével megállapított, a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

228

A 43. § (16) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésével megállapított, a 480/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

229

A 43. § (17) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

230

A 43. § (19) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

231

A 43. § (20) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

232

A 43/A. § előtti címet a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

233

A 43/A. §-t a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

234

A 43/A. § (6) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

235

A 44. § (5) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 31. §-ával megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

236

A 44. § (12) bekezdését a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

237

A 44. § (18) bekezdésének első mondata a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

238

A 44. § (20) bekezdését a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

239

A 44. § (21) bekezdését a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.

240

A 45. § (3) bekezdését a 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

241

A 46. § (5) bekezdése a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

242

A 46/A. § a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

243

A 47. § (1) bekezdése a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 49. § (1) bekezdését.

244

A 47. § (2) bekezdését a 293/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

245

A 49. § (3) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

246

A 49. § (4) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

247

A 49. § (5) bekezdését a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

248

A 49. § (6) bekezdése a 287/2002. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2003. évről készített negyedéves és éves pénztári beszámolóra kell alkalmazni.

249

A 49. § (7) bekezdése a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

250

Az 50. § (1) bekezdése a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 36. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

251

Az 50. § (2)–(3) bekezdését a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

252

Az 50. § (4) bekezdését a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 19. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

253

Az 52. § (1) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

254

Az 52. § (3) bekezdése a 325/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdésével megállapított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 46. § (1) és (3) bekezdését.

255

Az 52. § (4) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

256

Az 52. § (5) bekezdése a 396/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. § (4) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 77. § (1) bekezdését.

257

Az 54. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1124. pontja szerint módosított szöveg.

258

Az 54. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1124. pontja hatályon kívül helyezte.

259

Az 55. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1124. pontja hatályon kívül helyezte.

262

Az 58. §-t a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

266

A 61. § (4) bekezdését a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

267

A 62. §-t a 642/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

268

Az 1. számú melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított, a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

269

A 2. számú melléklet a 114/2012. (VI. 8.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított, a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

270

A 3. számú melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított, a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

271

A 4. számú melléklet a 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

272

Az 5–6. számú mellékletet a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

273

Az 5–6. számú mellékletet a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

275

A 7. számú melléklet 173. sorát a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

276

A 7. számú melléklet 174. sorát a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

277

A 7. számú melléklet 36. főkönyvi számlája (36–3629. sorok) a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2006. évben induló üzleti évről készült beszámolóra kell alkalmazni.

278

A 7. számú melléklet 3723. sorát a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

279

A 7. számú melléklet 3724. sorát a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

280

A 7. számú melléklet 413. pontja a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

281

A 7. számú melléklet 42241. pontját a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 19. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

282

A 7. számú melléklet 42242. pontját a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 19. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

283

A 7. számú melléklet 42243. pontját a 236/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 19. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évben induló üzleti évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

284

A 7. számú melléklet 453. sorát a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évben induló üzleti évről készült beszámolóra kell alkalmazni.

285

A 7. számú melléklet 4. alcím 44–47. pont 462. alpont 4621. alpontja a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

286

A 7. számú melléklet 4. alcím 44–47. pont 462. alpont 4622. alpontja a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

287

A 7. számú melléklet 4. alcím 44–47. pont 462. alpont 4623. alpontját a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

288

A 7. számú melléklet 4. alcím 44–47. pont 463. alpont 4631. alpontja a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

289

A 7. számú melléklet 4. alcím 44–47. pont 463. alpont 4632. alpontja a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

290

A 7. számú melléklet 4. alcím 44–47. pont 463. alpont 4633. alpontját a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

291

A 7. számú melléklet 465. pontja a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 91. §-ával megállapított szöveg.

292

A 7. számú melléklet 498. pontja a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

293

A 7. számú melléklet 5. alcím 56. pont 561. alpontja a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

294

A 7. számú melléklet 5. alcím 56. pont 562. alpontját a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

295

A 7. számú melléklet 5. alcím 56. pont 563. alpontját a 343/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

296

A 7. számú melléklet 862. pontja a 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

297

A 7. számú melléklet 8726. sorát a 293/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte.

298

A 7. számú melléklet 88. pontját a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

299

A 7. számú melléklet 98. pontját a 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

300

A 7. számú melléklet 002. főkönyvi számlája (002–0023. sorok) a 285/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 32. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2006. évben induló üzleti évről készült beszámolóra kell alkalmazni.

301

A 8. számú mellékletet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 50. § (4) bekezdése.

302

A 9. számú mellékletet a 358/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be, a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

303

A 10. számú mellékletet a 331/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 30. §-a iktatta be, a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére