• Tartalom

232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

2020.01.01.

A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról rendelkező 2000. évi LXXXVII. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal) keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálatot (a továbbiakban: tanácsadó Családvédelmi Szolgálat) jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy (a továbbiakban: szolgáltató) működtethet.

(2)2 A tanácsadó Családvédelmi Szolgálatnak a Tv. 2. §-ának (2) bekezdése szerinti tanácsadó, a válsághelyzet esetén történő segítségnyújtó, illetve az oktatási intézményeken kívüli – a családtervezéssel kapcsolatos – ismeretterjesztő tevékenységet egyaránt el kell látnia, feltéve, hogy az e rendelet mellékletében meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik és a tevékenységet bejelentette.

(3) A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat működtetését a szolgáltató biztosítja.

(4) A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által nyújtott szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

2. § (1)3 Az 1. § (2) bekezdése szerinti bejelentést a tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által végzett tevékenység folytatására szolgáló tanácsadó helye szerint illetékes, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) felé kell megtenni.

(2)4 A bejelentést a szolgáltató nyújtja be, amelyben fel kell tüntetni:

a)5

b)6 a cégjegyzékszámot vagy a létesítő okirat bejegyzésének számát,

c) a tanácsadó helyiség címét, telefonszámát,

d) a tevékenység végzésében részt vevő személy(ek) nevét és címét, valamint

e) a rendszeres tanácsadás időpontját (nap, időtartam).

(3)7

(4)8 A járási hivatal az eljárás során vizsgálja a tevékenység végzésében részt vevő személy vagy személyek végzettségének, képesítésének megfelelőségét.

(5)9 A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat – nyilvánosság számára is hozzáférhető – elnevezésének a járási hivatal keretében működő Családvédelmi Szolgálatok elnevezésétől történő megkülönböztetésre alkalmasnak kell lennie.

3. § (1)10 A helyszíni szemle időpontjáról a szemlét megelőzően a kérelmezőt legalább nyolc nappal korábban értesíteni kell.

(2)11 A helyszíni szemle során a járási hivatal vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy a kérelmező biztosítja-e az e rendelet mellékletében meghatározott tárgyi feltételeket.

4. §12

4/A. §13

5. § (1)14 A tanácsadás teljes időtartama alatt legalább egy olyan személy részvétele szükséges, aki megfelel a 2. § (3) bekezdésében, valamint a mellékletben meghatározott személyi feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyen túl más személy tanácsadáson való részvételét a tanácsadást igénybe vevő nyilatkozatával kizárhatja.

(3)15 A szolgáltató a tevékenység megszüntetését, továbbá minden olyan változtatást, amely érinti a működést köteles a megszüntetést, illetve a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni a járási hivatalnak.

6. § (1)16 A szolgáltató működését az illetékes járási hivatal legalább évente ellenőrzi.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy

a)17 a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre e jogszabályban meghatározott feltételek, a járási hivatal határidő tűzésével kötelezi a szolgáltatót a hiányosságok megszüntetésére,

b)18

c)19 a szolgáltatás nem felel meg a közegészségügyi előírásoknak, a járási hivatal megteszi a külön jogszabályban meghatározott intézkedéseket.

(3)20

7. § (1)21 A járási hivatal a tanácsadó Családvédelmi Szolgálatról nyilvántartást vezet.

(1a)22 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a 4. § a)–e) pontja szerinti adatai tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(1b)23 A járási hivatal törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, amennyiben

a) a határidő elteltével a 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek nem tesz eleget,

b) a tevékenysége megszüntetését bejelenti,

c) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet hat hónap óta nem gyakorolja.

(2)24 A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat tevékenysége során a fővárosi és megyei kormányhivatal keretében működő Családvédelmi Szolgálatoknál rendszeresített dokumentálási, adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíti. A kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatlapok mintapéldányát a fővárosi és megyei kormányhivatal nyomtatott, illetve elektronikus úton biztosítja.

8. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a (3) bekezdésének b) pontja, valamint a melléklet A) pontjának b) alpontja 2001. március 1-jén lép hatályba.

(3)25 A tanácsadó Családvédelmi Szolgálatnál 2001. március 1-jét követően a tanácsadás teljes időtartama alatt legalább egy olyan személy részvétele szükséges, aki a védőnő képzését végző intézmény által szervezett szakirányú tanfolyamot elvégezte.

(4)26 A főiskolai végzettségű védőnők számára a védőnő képzését végző intézmény a szakirányú tanfolyamot évente meghirdeti, és a bekerülési költségének megtérítése esetén azt megszervezi. A védőnő képzését végző intézmény a tanfolyamot végzettek adatait megküldi az országos tisztifőorvosnak, aki a szakirányú tanfolyamot végzettekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba a rendelet hatálybalépése napját megelőzően szakirányú tanfolyamot elvégzett személyeket is fel kell venni.

Melléklet a 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez


A Családvédelmi Szolgálatra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek27

A) Személyi feltételek:

a) főiskolai képzésben szerzett védőnői szakképesítés, és
b)28 a védőnő képzését végző intézmény által szervezett szakirányú tanfolyam elvégezése.

B) Tárgyi feltételek:

1. Tanácsadó helyiség
A tanácsadó legalább 12 négyzetméter alapterületű, a váróból közvetlen bejárattal rendelkező helyiség, amely alkalmas négyszemközti beszélgetésre is, a természetes megvilágítás, illetve a szellőzés biztosított.
Felszerelése:
a) zárható íróasztal,
b) zárható iratszekrény,
c) szemléltető, ismeretterjesztő anyagok tárolására alkalmas bútorzat, amennyiben az a váróban nem elégséges,
d) legalább 4 szék,
e) ruhafogas,
f) szekrény,
g) telefon.

2. Váró (a tanácsadó helyiséghez kapcsolódó, legalább 12 négyzetméter alapterületű).
Felszerelése:
a) várópad vagy székek,
b) ruhafogas,
c) szemléltető, ismeretterjesztő anyagok tárolására alkalmas bútorzat (amennyiben az a tanácsadó helyiségben nem elégséges)

3. WC (kézmosási lehetőséggel).
1

Az 1. § (1) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 77. § (1) bekezdésével megállapított, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

3

A 2. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

4

A 2. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

5

A 2. § (2) bekezdésének a) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 203. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 2. § (2) bekezdésének b) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 201. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 2. § (3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 88. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

8

A 2. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

10

A 3. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 203. §-a, a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (25) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 4. §-t a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

15

Az 5. § (3) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

16

A 6. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

17

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. §-a, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § e) pontja, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

18

A 6. § (2) bekezdés b) pontját a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

19

A 6. § (2) bekezdésének c) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 78. §-a, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § e) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 6. § (3) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

21

A 7. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

22

A 7. § (1a) bekezdését a 203/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

23

A 7. § (1b) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

27

A melléklet címe a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

28

A melléklet a) rész b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére