• Tartalom

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól1

2013.08.19.

A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. §-a (1) bekezdésének a) pontjában2 kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1)3 A rendelet hatálya kiterjed:

a) a központi költségvetési szervekre,

b)4 a helyi önkormányzatokra, valamint azok költségvetési szerveire,

c) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira (a továbbiakban: társadalombiztosítási alapok),

d)5 a helyi nemzetiségi önkormányzatokra, valamint azok költségvetési szerveire,

e)6 az országos nemzetiségi önkormányzatokra, valamint azok költségvetési szerveire,

f) a köztestületi költségvetési szervekre,

g)7 a helyi önkormányzatok társulásaira, valamint azok költségvetési szerveire,

h) az elkülönített állami pénzalapokra,

i)8 a Magyar Tudományos Akadémia, illetve a Magyar Művészeti Akadémia, mint köztestület törzsvagyonába adott eszközök kezelésére létrehozott vagyonkezelő szervezetekre,

j) az országmozgósítási és állami céltartalékokat vagyonkezelőként kezelő költségvetési szervek ezen feladataira vonatkozóan,

k)9 a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanácsokra, valamint azok költségvetési szerveire,

(a továbbiakban együtt: államháztartás szervezete).

(2)10

I. Fejezet11

Általános rendelkezések12

2. §13 (1) Az államháztartás szervezetének beszámoló készítésére, könyvvezetésére a Tv. 1. §-t, 2. §-át, 3. § (1) bekezdését, (4) bekezdés 1–4. és 7–9. pontját, (6) bekezdés 1–4. és 6–7. pontját, (8) bekezdés 11–13. és 20. pontját, (11)–(13) bekezdését, 5. §-át, 7. §-át, 12. § (1) bekezdését, 14. § (8) és (11) bekezdését, 15. § (3), (4) és (6) bekezdését, 16. § (3) bekezdését, 23. § (2)–(5) bekezdését, 24. § (1) bekezdését, 25. § (2), (4)–(7) és (9)–(10) bekezdését, 26. § (2)–(3) és (6)–(9) bekezdését, 27. § (8) bekezdését, 28. § (2) és (3) bekezdését, 29. § (2) bekezdését, 30. § (1) bekezdését, 42. § (2) és (3) bekezdését, 46. § (1)–(3) bekezdését, 47. § (1)–(8) bekezdését, 48. § (1)–(6) és (8) bekezdését, 49. § (4)–(7) bekezdését, 50. § (1), (2), (4) és (5) bekezdését, 51. §-át, 53. § (1) bekezdés b)–d) pontját és (3) bekezdését, 54. § (1)–(6) és (8)–(9) bekezdését, 56. §-át, 58. § (6) és (9) bekezdését, 60. § (1), (4)–(5), (5a) és (10) bekezdését, 61. §-át, 62. §-át, 64. § (1)–(3) bekezdését, 65. § (1) és (4) bekezdését, 66. § (1) és (2) bekezdését, 68. § (2) és (4) bekezdését, 69. § (1), (2), (5) és (6) bekezdését, 88. § (8) és (9) bekezdését, 93. § (4) bekezdését; 94. § (1) és (2) bekezdését, 150. §-át, 151. § (3)–(14) bekezdését, 159. §-át, 160. § (1) bekezdését, 161. § (2), (3) és (5) bekezdését, 161/A. § (2) bekezdését, 164. § (1) bekezdését, 165. § (1), (2) és (4) bekezdését, 166. § (1)–(4) és (6) bekezdését, 167–169. §-át, 170. § (1) és (2) bekezdését, 177. § (2), (18) és (19) bekezdését, valamint 178. § (1) bekezdés a) pontját és (2) bekezdését alkalmazni kell.

(2) Az államháztartás szervezete a Tv. 3. § (3) bekezdését, (4) bekezdés 10. pontját, (6) bekezdés 5. pontját és (8) bekezdés 2. pontját, 10. pont b) alpontját és 14–18. pontját, 14. § (3)–(5) és (12) bekezdését, 15. § (1), (2), (5) és (7)–(9) bekezdését, 16. § (1), (4) és (5) bekezdését, 23. § (1) bekezdését, 24. § (2) bekezdését, 25. § (1) és (3) bekezdését, 26. § (1) bekezdését, 27. § (1), (4), (6) és (7) bekezdését, 28. § (1) bekezdését, 29. § (1), (6) és (8) bekezdését, 30. § (3) és (5) bekezdését, 31. §-át, 39. § (1) bekezdés a) pontját, 42. § (1) és (5) bekezdését, 46. § (4) bekezdését, 47. § (9) bekezdését, 48. § (7) és (9) bekezdését, 49. § (3) bekezdését, 50. § (3) bekezdését, 52. § (5)–(7) bekezdését, 53. § (1) bekezdés a) és e) pontját, (2) és (6) bekezdését, 54. § (7) bekezdését, 55. §-át, 57. §-át, 58. § (1)–(5), (7) és (8) bekezdését, 59. §-át, 60. § (2), (3) és (9) bekezdését, 63. §-át, 65. § (2) és (5)–(7) bekezdését, 66. § (3) bekezdését, 67. § (1) bekezdését, 68. § (5) és (6) bekezdését, 69. § (3) bekezdését, 75. § (6) bekezdését, 88. § (1)–(5) bekezdését, 89. § (5) bekezdését, 90. § (3) bekezdését, 92. §-át, 93. § (3) bekezdését, 94. § (3) bekezdését, 151. § (1) bekezdését, 161. § (1) és (4) bekezdését, 161/A. § (1) bekezdését, 164. § (2) bekezdését és 165. § (3) bekezdését az e rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazza.

(3) Az államháztartás szervezete – a gazdálkodása sajátosságaira tekintettel – a Tv. 2/A. §-át, 3. § (2) bekezdését, (4) bekezdés 5. és 6. pontját, (5) bekezdését, (7) bekezdését és (8) bekezdés 1. pontját, 3–9. pontját, 10. pont a) és c) alpontját és 19. pontját, (9) és (10) bekezdését, 4. §-át, 6. §-át, 7/A–11. §-át, 12. § (2)–(4) bekezdését, 13. §-át, 14. § (1), (2), (6) és (7) bekezdését, 16. § (2) és (6) bekezdését, 17–22. §-át, 25. § (8) bekezdését, 26. § (4) és (5) bekezdését, 27. § (2), (3) és (5) bekezdését, 28. § (4) bekezdését, 29. § (3)–(5), (7) és (9) bekezdését, 30. § (2), (4) és (6) bekezdését, 32–38. §-át, 39. § (1) bekezdés b) pontját, (2)–(5) bekezdését, 40. §-át, 41. §-át, 42. § (4) és (6)–(8) bekezdését, 43–45. §-át, 49. § (1) és (2) bekezdését, 50. § (6)–(8) bekezdését, 52. § (1)–(4) bekezdését, 53. § (4) és (5) bekezdését, 59/A–59/F. §-át, 60. § (6)–(8) bekezdését, 64. § (4) és (5) bekezdését, 65. § (3), (8) és (9) bekezdését, 67. § (2) bekezdését, 68. § (1) és (3) bekezdését, 69. § (4) bekezdését, 70–74. §-át, 75. § (1)–(5) és (7) bekezdését, 76–87. §-át, 88. § (6) és (7) bekezdését, 89. § (1)–(4) és (6) bekezdését, 89/A. §-át, 90. § (1)–(2) és (4)–(9) bekezdését, 91. §-át, 93. § (1), (2), (5) és (6) bekezdését, 94/A–149. §-át, 151. § (2) bekezdését, 151/A–152/B. §-át, 153–158. §-át, 160. § (2)–(5) bekezdését, 162–163/A. §-át, 164. § (3) bekezdését, 166. § (5) bekezdését, 170. § (3) bekezdését, 174–176. §-át, 177. § (1) és (3)–(32) bekezdését, valamint 178. § (1) bekezdés b)–h) pontját és (3)–(5) bekezdését nem alkalmazza.

3–4. §14

Értelmező rendelkezések és fogalmak

5. § E rendelet alkalmazásában:

1.15 ellenőrzés: a beszámolási és könyvvezetési kötelezettség teljesítésének, valamint az abban foglalt adatoknak az ellenőrzése a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően;

2.16 kis összeg: az adott költségvetési évre vonatkozóan a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott követelés értékhatára;

3.17 behajthatatlan követelés: az a követelés,

a)18 amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy amennyiben a talált fedezet a követelést csak részben fedezi, a nem fedezett rész tekintetében,

b) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,

c)19 a költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, vagy amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,

d) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,

e) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül az Áht. 108. § (2) bekezdés szerinti követelés elengedésnek;

4.20 költségvetési év: az az időtartam, amelyre az elemi költségvetési beszámoló készül, amely megegyezik a naptári évvel. Ettől eltérni csak e rendelet 7. §-ának (12) és (16) bekezdésében meghatározott esetben lehet;

5.21 kapott osztalék és részesedés: a tulajdoni részesedést jelentő befektetés után, az adózott eredményből kapott összeg;

6. árfolyamnyereség, árfolyamveszteség: a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között lévő, tulajdoni részesedést jelentő befektetések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésekor, a befektetés, értékpapír eladási ára és könyv szerinti értéke közötti – nyereségjellegű, illetve veszteségjellegű – különbözet.

7.22 Jelentős összegű eltérés: ha az eszközök, illetve kötelezettségek év végi értékelése során a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet összege meghaladja az államháztartás szervezete számviteli politikájában rögzített mértéket.

a)23 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök Tv. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja a 30. § (2)–(6) bekezdése alapján meghatározott éves terv szerinti értékcsökkenést vagy a 100 000 forintot,

b) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál – függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek –, továbbá a készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 100 000 forintot.

c) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 2. pont szerinti értéket.

d)24 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha a valutapénztárban lévő valuta, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, aktív pénzügyi elszámolás, illetve kötelezettség (ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is) mérlegfordulónapi értékelésekor a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – a Tv. 60. §-a szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az értékelés előtti könyv szerinti értéke közötti különbözet összege meghaladja az értékelés előtti könyv szerinti érték 20%-át vagy a 100 000 forintot.

e)25 Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha a 28. § (5) bekezdése szerint az üzembe helyezéskor, a raktárba történő beszállításkor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján megállapított bekerülési érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözet összege meghaladja a bekerülési érték 1%-át vagy a 100 000 forintot.

8.26 Jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – a saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások saját tőkét és tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

9.27 Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 8. pont szerinti értékhatárát.

10.28

11.29 Idegen pénzeszköz: mindazon pénzkövetelés, amelynek változása nem kapcsolódik közvetlenül az államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységének ellátásához és az adott szervezetnél a költségvetési előirányzatok teljesítéseként változásuk nem számolható el.

12.30 Kötelezettségvállalás: az Áht. 2. § (1) bekezdés o) pontja szerinti fogalom.

13.31 Támogatásértékű bevétel: az államháztartás szervezetétől működési és felhalmozási célból, ellenérték nélkül, végleges jelleggel kapott bevétel, kivéve

a) a központi, irányító szervi támogatás,

b) az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügylet,

c) működési vagy felhalmozási célból az államháztartás szervezete számára – jogszabály alapján – visszafizetési kötelezettség mellett kapott támogatás, és

d) működési vagy felhalmozási célból az államháztartás szervezete által kapott kölcsön kamatot és más költséget, díjat nem tartalmazó törlesztéséből származó bevétel.

13a.32 Támogatásértékű kiadás: az államháztartás szervezete számára működési és felhalmozási célból, végleges jelleggel nyújtott támogatások és más ellenérték nélküli kifizetések, kivéve

a) a központi, irányító szervi támogatás,

b) az Ávr. 34. §-a alapján előirányzat-átcsoportosítással teljesítendő ügylet,

c) működési vagy felhalmozási célból az államháztartás szervezete számára visszafizetési kötelezettség mellett – jogszabály alapján – nyújtott támogatás, és

d) működési vagy felhalmozási célból az államháztartás szervezete által nyújtott kölcsön függetlenül attól, hogy azt terheli-e kamat vagy más költség, díj.

14.33 Vásárolt készletek: az anyagok (élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, irodaszerek, nyomtatványok, tüzelőanyagok, hajtó- és kenőanyagok, szakmai anyagok, munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha, egyéb a Tv. 28. § (3) bekezdés a) és d) pontja szerinti készletek), az áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek és értékesítési céllal átsorolt eszközök.

15.34 Repó-, fordított repóügylet: minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett, meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repóügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt (óvadéki repóügylet). Az óvadéki repóügylet a valódi penziós ügyletek szabályai szerint, a szállításos repóügylet a nem valódi penziós ügyletek szabályai szerint kerül elszámolásra;

16.35 Fedezeti ügylet: olyan kockázatfedezeti céllal kötött származékos, illetve valutára, devizára vonatkozó azonnali ügylet, amelynek várható árfolyamnyeresége, illetve kamatbevétele egy másik ügyletből vagy ügyletek sorozatából (fedezett ügyletek, tételek) adódó nyitott pozíció, várható árfolyamveszteség, illetve kamatveszteség kockázatának fedezetére szolgál, vagy amelynek várható jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egy vagy több fedezett ügylet (tétel vagy tételek) jövőbeni pénzáramlásában bekövetkező változások kockázatának fedezetére szolgál. A fedezeti ügylet és a fedezett ügylet vagy ügyletek (tétel vagy tételek) eredménye nagyságrendileg azonos vagy megközelítőleg azonos, ellenkező előjelű, nagy valószínűséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt mutató, egymást ellentételező nyereség és veszteség, vagy jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egymást ellentételező pénzkiadások és pénzbevételek;

17.36 Cash-flow fedezeti ügylet: valamely fedezett ügyletből eredő mérlegbeni eszközhöz vagy kötelezettséghez (ideértve az azokkal összefüggő kamatfizetéseket is), illetve áru vagy pénzügyi eszköz leszállításával teljesülő (leszállítási) határidős, opciós ügylethez vagy swap ügylethez, továbbá előre jelzett ügylethez kapcsolódó jövőbeni pénzáramlásokban bekövetkező változás miatt fennálló kockázat fedezetére szolgáló ügylet. A fedezett kockázat valamely konkrét pénzáramlásban bekövetkező kockázat.

Beszámolási kötelezettség

6. § (1)37 Az államháztartás szervezeteinek beszámolási kötelezettsége a költségvetési előirányzatok alakulásának és azok teljesítésének, a vagyoni, a pénzügyi és létszámhelyzetének, a költségvetési feladatmutatóknak, továbbá a helyi önkormányzatok központi költségvetésből kapott támogatásainak elszámolására terjed ki.

(2)38 A beszámolóban a pénzügyi helyzetet a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzat teljesítése tükrözi. A beszámolóban a maradvány az alaptevékenységgel kapcsolatban előirányzat-maradványt, illetve pénzmaradványt, a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban a vállalkozási maradványt tartalmazza.

7. § (1)39 Az államháztartás szervezeteinek (ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő költségvetési szerveket is) – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – gazdálkodásukról éves és féléves elemi költségvetési beszámolót – az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak és felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek éves beszámolójáról konszolidált éves költségvetési beszámolót is – kell készíteniük.

(2)40 Az 1. § (1) bekezdésének h)–j) pontjában foglaltaknak féléves beszámolót nem kell készíteniük.

(3)41 Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a saját és a hozzárendelt költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját elkülönítetten készíti el. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolója nem tartalmazhatja a hozzárendelt, gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját.

(4)42 A zárszámadáshoz a központi költségvetési fejezet költségvetési beszámolója magában foglalja a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit.

(5)43 A fejezet saját gazdálkodásáról szóló éves és féléves költségvetési beszámolója külön-külön tartalmazza az igazgatásának intézményi éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatai gazdálkodásáról készített összesített éves és féléves elemi költségvetési beszámolót. A fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodásáról készített összesített éves és féléves elemi költségvetési beszámoló az adott évi költségvetési törvény szerint a fejezet kezelésében lévő valamennyi fejezeti kezelésű előirányzat adatait tartalmazza.

(6)44 A helyi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

(6a)45 A helyi nemzetiségi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója az önkormányzat és önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

(6b)46 A társulás összevont költségvetési beszámolója a társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóit tartalmazza.

(7)47

(8)48 A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti beszámolót az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, 11. § (4) bekezdése szerinti egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítésével teljesíti.

(9)49 Az országos nemzetiségi önkormányzat összevont költségvetési beszámolója a hivatalának és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a beszámolóit tartalmazza.

(10)50 Az országos nemzetiségi önkormányzatok a zárszámadásukhoz az országos nemzetiségi önkormányzat és az intézményei adatait összevontan tartalmazó, a 11. § (4) bekezdése szerinti egyszerűsített éves költségvetési beszámolót is kötelesek készíteni.

(11)51 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak konszolidált éves költségvetési beszámolója alaponként a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (ellátási szektor) és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (működési szektor) beszámolóit foglalja magában. A társadalombiztosítás konszolidált éves költségvetési beszámolója a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap konszolidált éves költségvetési beszámolóit tartalmazza.

(12)52 Ha az államháztartás szervezete – ideértve az államháztartás szervezete irányítását ellátó szervet (fejezetet) is – átszervezés (ideértve az összevonást, a beolvasztást, az egyesülést, különválást is) miatt véglegesen megszűnik, a megszűnő szervnek a megszűnés napjával, illetve az irányító szerv megváltoztatásával járó átszervezés esetén az átszervezés napjával az éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót kell készíteni, amelyet leltárral és záró főkönyvi kivonattal kell alátámasztani. A részletes eljárási szabályokat a számviteli szabályozásért felelős miniszter által kiadott Módszertani Útmutató tartalmazza.

(13)53 A költségvetési pénzforgalmi számlák, az előirányzat-felhasználási keretszámlák [ideértve a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: a Kincstár) által a költségvetési gazdálkodással kapcsolatosan vezetett egyéb számlákat is], a fejezeti év végi maradványelszámolási számlák megszűnését követő 60 napon belül – amennyiben a 60 nap a tárgyévet követő évre áthúzódik, akkor a beszámoló elkészítésének határidejéig – rendezni kell a pénzmaradványt, az előirányzat-maradványt és a vállalkozási maradványt, az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítéséről szóló Módszertani Útmutatóra figyelemmel.

(14)54 Amennyiben az államháztartás szervezete nem szűnik meg, de az irányítását ellátó szerv változik, akkor az átadó irányító szervnek kell a törzskönyvi nyilvántartás módosítására intézkedni, az átvevő irányító (felügyeleti) szerv által benyújtott dokumentumokkal egyidejűleg.

(15)55

(16)56

Könyvvezetési kötelezettség és számviteli politika57

8. § (1) Az államháztartás szervezete a tevékenysége során előforduló, a vagyoni és pénzügyi helyzetére kiható gazdasági eseményeiről a kettős könyvvitel rendszerében – e rendeletben rögzített szabályok szerint – módosított teljesítés szemléletű nyilvántartást vezet, amelyet a költségvetési év végével lezár.

(2)58 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást magyar nyelven, Magyarország hivatalos pénznemében kell vezetni.

(3) A Tv. és az e rendeletben foglaltak szerint az államháztartás szervezetének szakmai feladatai és sajátosságai figyelembevételével ki kell alakítania és írásban szabályoznia számviteli politikáját.

(4)59 A számviteli politika keretében el kell készíteni:

a) az eszközök és a források leltározási és leltárkészítési szabályzatát,

b) az eszközök és források értékelésének szabályozását, azoknál az eszközöknél, illetve forrásoknál, ahol a Tv. és e rendelet választási lehetőséget ad, továbbá ahol az államháztartás szervezetének sajátos eszközei, illetve forrásai indokolják,

c)60 a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot, figyelembe véve az Ávr. vonatkozó előírásait is,

d) a pénzkezelési szabályzatot.

(5)61 A számviteli politika keretében meg kell határozni az 5. § 8. pontja szerinti értékhatárt, továbbá szabályozni kell, hogy a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából az államháztartás szervezete mit tekint lényegesnek, nem lényegesnek, jelentős összegnek, nem jelentős összegnek. Ennek keretében a számviteli politikában meg kell határozni, hogy mi tekintendő figyelembe veendő szempontnak

a) a kisértékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél,

b) az értékcsökkenés összegének alap- és vállalkozási tevékenység közötti megosztásánál,

c) az alap- és vállalkozási tevékenységet terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó megosztásánál,

d) az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál,

e) a raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálásánál és a káló elszámolásánál,

f) a terven felüli értékcsökkenés elszámolása tekintetében, és

g) a Tv. 58. § (5) bekezdése szerinti befektetett eszközök piaci értéken történő értékelése esetén az eszközök piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet jelentős összegének meghatározásánál.

(6)62 Amennyiben az államháztartás szervezete az értékcsökkenés elszámolása során él a 30. § (5) bekezdés szerinti lehetőséggel, akkor a számviteli politikájában meg kell határoznia azon eszközök körét, amelyek esetében az értékcsökkenést a várható használati idő alapján számolja el, valamint a várható használati idő megállapítására vonatkozó szabályokat.

(7)63 A számviteli politika részeként az államháztartás szervezetének szabályoznia kell a beszerzett, illetve előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe helyezése dokumentálásának szabályait.

(8)64 A számviteli politika keretében ki kell jelölni a mérlegkészítés időpontját, vagyis a költségvetési évet követő időszakban azt az időpontot – figyelembe véve az elemi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejét –, ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhetők.

(9)65 Amennyiben az államháztartás szervezete saját konyhát üzemeltet, és ellátottak, alkalmazottak (idegenek) részére teljesít étkeztetést, e tevékenységének (4) bekezdés c) pontja szerinti önköltségszámítási rendjére nem kell szabályzatot készítenie, ha az étkeztetésre normákat állapítottak meg és a nyersanyag-felhasználáshoz anyagkiszabást készít. Az élelmezési tevékenység értékesítése (alkalmazottak, idegenek részére) esetében az önköltség megállapításához a normák mellett figyelembe kell venni a tevékenységet terhelő általános kiadásokat is.

(10)66

(11)67 Ha az 1. § (1) bekezdés a) és b) valamint d)–g) pontja szerinti államháztartás szervezetéhez önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő költségvetési szerv kapcsolódik, akkor annak könyvvezetési kötelezettségét a gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek kell szabályoznia. A szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy a hozzárendelt költségvetési szerv gazdasági eseményeit is teljes körűen, elkülönítve a kettős könyvvitel rendszerében kell elszámolni. A gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a hozzárendelt önállóan működő és gazdálkodó szerv vagyonáról, és annak változásáról is elkülönített könyvvezetésre kötelezett. Ha több önállóan működő költségvetési szerv van hozzárendelve, akkor mindegyik tekintetében külön-külön kell a könyvvezetést elvégeznie.

(12)68 A számviteli politika főbb irányainak meghatározásáért, az elkészítésért és az elkészült számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért az államháztartás szervezetének vezetője felelős.

(13)69 Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv számviteli politikájában dönt arról, hogy annak rendelkezéseit és a kapcsolódó szabályzatok hatályát kiterjeszti-e a hozzárendelt költségvetési szervekre, vagy azok – az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság függvényében – önálló számviteli politikát alakítanak ki, és külön szabályzatokat készítenek.

(14)70 Amennyiben az államháztartás szervezete saját kivitelezésben beruházási tevékenységet végez vagy saját felhasználás céljából terméket állít elő, a beruházás teljesítményértékének, illetve az eszköz bekerülési (előállítási) értékének megállapítása céljából köteles az önköltségszámítás rendjét – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – belső szabályzatban rögzíteni. Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatnak tartalmaznia kell – többek között – az önköltségszámítás során figyelembe vett adatok dokumentálásának rendjét, továbbá az adatok főkönyvi számlákkal, az éves elemi költségvetési beszámolóval, valamint az ezeket alátámasztó részletező nyilvántartásokkal való kapcsolatát.

(15)71 Amennyiben az államháztartás szervezete szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenysége, illetve vállalkozási tevékenysége keretében saját előállítású terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt, a saját előállítású termék, a végzett szolgáltatás közvetlen önköltségét – a (9) és (10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint köteles megállapítani.

(16)72 Az államháztartás szervezete önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának tartalmaznia kell a közérdekű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó költségtérítés összege megállapításának szabályait.

(17)73 Az államháztartás szervezete értékelési szabályzatában köteles rögzíteni a követelések év végi értékelési elveit:

a) a jogszabályon alapuló jogerős követelések (adósok) értékelésének elveit,

b) az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések vevő általi elismerése igazolásának, a követelés értéke meghatározásának módját, a számlázás és a követelésekkel kapcsolatos adatok nyilvántartásának rendjét,

c) az államháztartás szervezete adós minősítési szempontjait [fizetőképesség megítélése (a pénzügyi nehézség átmeneti vagy tartós-e, az adós csődeljárás, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt áll-e), milyen fizetési garanciákat, biztosítékokat kötöttek ki a szerződésben, milyen esély van a követelések érvényesítésére],

d) követelés típusonként (adós, illetve vevő csoportonként) a kis összegű követelések év végi meghatározásának elveit, dokumentálásának szabályait (milyen követeléseket kell az adott csoportba sorolni, a főkönyvi könyvelésben elkülöníteni, milyen szempontok alapján kell a követelések értékének százalékában az értékvesztés összegét meghatározni).

(18)74 Az államháztartás szervezete – ha alkalmazza a 31/A. §-a (1) bekezdésében foglaltakat – értékelési szabályzatában köteles rögzíteni az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések negyedévenkénti besorolásának elveit, dokumentálásának szabályait (az egyes minősítési kategóriák meghatározásának szempontjait, az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt százalékos mutatók meghatározásának módszerét, valamint az egyes minősítési kategóriák, illetve az azokhoz tételesen hozzárendelt százalékos mutatók felülvizsgálatának rendjét, felelőseit).

(19)75 Az állami felsőoktatási intézmény önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának rendelkeznie kell az oktatási tevékenység (ezen belül elkülönítve az állami ösztöndíjjal, részösztöndíjjal támogatott képzés, az önköltséges képzés), a kutatási tevékenység, a gyógyító-megelőző ellátás, illetve az egyéb tevékenységek költségeinek, ráfordításainak az elkülönítéséről. Az irányító szerv az oktatási tevékenységgel kapcsolatban az egy hallgatóra jutó önköltség meghatározásának sajátos szakágazati követelményeit módszertani útmutatóban meghatározhatja.

(20)76 Amennyiben jogszabály előírása, illetve irányító (alapító) szerv döntése alapján az államháztartás szervezete tevékenységének ellátásához szükséges üzemeltetési, fenntartási feladatokat más államháztartási szervezet végzi térítésmentesen, akkor az üzemeltetési, fenntartási feladatokat ellátó államháztartási szervezet köteles évente adatot szolgáltatni az üzemeltetési, fenntartási ráfordításokról az államháztartás szervezete által ellátott tevékenység (ideértve az államháztartás szervezete által végzett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást is), különös tekintettel az Áht. 5. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő közteherbevételek önköltségszámításának megállapításához. Az üzemeltetési, fenntartási feladatokat ellátó államháztartási szervezet az adatszolgáltatást legkésőbb az éves elemi költségvetési beszámoló mérlegfordulónapját követő 30 napon belül köteles teljesíteni.

(21)77 A közteherbevételek beszedésére kötelezett költségvetési szerv a közteherbevételek önköltségszámításának megállapításához szükséges adatokra vonatkozó igényét az üzemeltetési, fenntartási feladatokat ellátó államháztartási szervezettel az adatszolgáltatással érintett költségvetési évet megelőző év december 31-éig köteles közölni.

(22)78

(23)79 Azon szervezeti egységek esetében, melyeknek az Ávr. előírásai szerint elemi költségvetés készítési kötelezettsége nem keletkezik, azonban jogszabály alapján előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésre jogosultak, a könyvvezetési kötelezettségüket annak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek kell szabályoznia, amelyhez kapcsolódnak. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv számviteli politikájában dönt arról, hogy annak rendelkezéseit és a kapcsolódó szabályzatok hatályát kiterjeszti-e az előirányzat-felhasználási keretszámla vezetésére jogosultak körére, vagy azok – az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság függvényében – önálló számviteli politikát alakítanak ki, és külön szabályzatokat készítenek.

8/A. §80 Amennyiben az önkormányzat vagyonkezelői jogot létesít, akkor értékelési. szabályzatában köteles rögzíteni a vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelése során alkalmazott értékelési eljárás elveit, módszerét, dokumentálásának szabályait, felelőseit.

8/B. §81

Számviteli alapelvek

9. § (1)82 A vállalkozás folytatásának elve az államháztartás szervezetei gazdálkodásában oly módon érvényesül, hogy az elemi költségvetési beszámoló elkészítésénél figyelembe kell venni a költségvetési évben bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat (az átszervezéseket, az irányító szerv megváltozását, a szerkezeti változásokat) is. Az elemi költségvetési beszámolóban a feladatok végrehajtásának úgy kell megjelennie, hogy az biztos alapot adjon a jövőbeni pénzügyi tervezéshez.

(2) A teljesség elvének érvényesítésénél figyelembe kell venni, hogy a költségvetés naptári évre készül.

(3)83

(4)84 Az összemérés elvének alkalmazásához mind az alaptevékenységnél – ezen belül elkülönítetten a társadalombiztosítási egészségügyi szolgáltatásoknál –, mind a vállalkozási tevékenységnél a maradvány (előirányzat-maradvány, pénzmaradvány, vállalkozási maradvány) megállapításakor a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni.

(5)85 Az óvatosság elve a vállalkozási maradványnak meghatározásánál oly módon érvényesül, hogy a tevékenységhez kapcsolódó értékcsökkenést abban az esetben is el kell számolni, ha emiatt a központi költségvetést illető befizetés számítási alapja negatív előjelű összeget mutat.

(6)86 A bruttó elszámolás elvét az mind az alap-, mind a vállalkozási tevékenység könyvviteli elszámolásánál alkalmazni kell.

(7)87 Az időbeli elhatárolás elve a naptári évre készülő költségvetés teljesítéséről összeállított elemi költségvetési beszámoló miatt az államháztartás szervezeténél nem alkalmazható.

(8) A lényegesség elvének érvényesítéséhez az 8. § (5) bekezdésében foglaltakat kell figyelembe venni.

(9) A költség-haszon összevetésének elve nem alkalmazható azon információk előállításának tekintetében, amelyeknek szolgáltatását törvények, illetve egyéb más jogszabályok szabályozzák.

(10)88 Az egyedi értékelés elve sajátosan alkalmazható a 31/A. § szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

(11)89 A valódiság, a világosság, a következetesség, a folytonosság, valamint a tartalom elsődlegessége a formával szemben elveket az államháztartás szervezetei a Tv.-ben foglalt általános előírások szerint alkalmazzák.

9/A. §90

Az elemi költségvetési beszámolóra vonatkozó általános szabályok91

10. §92 (1)93 Az 1. § (1) bekezdésének a)–b), d)–g) és k) pontjában foglalt államháztartás szervezetei (ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő költségvetési szerveket is) a költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves elemi költségvetési beszámolót, az 1. § (1) bekezdésének a)–b), d)–g) és i)–k) pontjában foglalt államháztartás szervezetei (ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő költségvetési szerveket is) a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal éves elemi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. A féléves elemi költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-éig, az éves elemi költségvetési beszámolót legkésőbb a következő költségvetési év február 28-áig kell az 1. § (1) bekezdésének a)–b), d)–g) és i)–j) pontjában foglalt államháztartás szervezeteinek az irányító, illetve felügyeleti szervnek, a k) pontjában foglalt államháztartás szervezeteinek a területfejlesztésért felelős miniszternek, illetve leadott hatáskör esetén a középirányító szervnek – megküldeni.

(2) Az alapokról szóló törvényben meghatározott kezelőnek az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt alapokról a költségvetési év első feléről június 30-ai fordulónappal az alapok féléves beszámolóját, valamint az 1. § (1) bekezdésének c) és h) pontjában foglalt alapokról a költségvetési évről december 31-ei fordulónappal az alapok éves beszámolóját kell elkészítenie.

(3)94 Az államháztartás szervezetei az éves és féléves elemi költségvetési beszámolót, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, konszolidált éves költségvetési beszámolót az e rendeletben meghatározott és a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, központilag előírt Módszertani Útmutató és űrlapgarnitúra szerinti formában és tartalommal készítik el. Az e rendeletben és mellékleteiben meghatározott, a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, központi űrlapgarnitúra helyettesíthető elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszerek segítségével azonos formában kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú dokumentumokkal. Amennyiben az így előállított és kinyomtatott dokumentum tartalmazza a 13. §-ban foglalt aláírásokat is, akkor az azonos értékű a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról letöltött központi űrlapgarnitúra alapján elkészített beszámolóval. Az aláírók felelősséggel tartoznak az adatokat előállító és továbbító eljárások megfelelő archiválásáért.

(4)95 A fejezetet irányító szervnek, illetve jogszabályban arra feljogosított szervnek a saját és az irányítása, illetve felügyelete alá tartozó 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek (ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan működő költségvetési szerveket is) felülvizsgált éves és féléves elemi költségvetési beszámolóit, valamint az 1. § (1) bekezdés f) és i)–k) pontja szerinti államháztartás szervezeteinek az éves és a féléves elemi költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 20 naptári napon belül kell benyújtani – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az államháztartásért felelős miniszterhez, illetve a Kincstárhoz számítógépes feldolgozásra.

(5)96 A helyi önkormányzatoknak az önkormányzat és az önkormányzatok irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves és féléves elemi költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 10 naptári napon belül kell benyújtani a Kincstár területi szerveihez.

(5a)97 A helyi nemzetiségi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felülvizsgált éves és féléves elemi költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 10 naptári napon belül kell benyújtani a Kincstár területi szerveihez.

(5b)98 A társulás és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felülvizsgált éves és féléves elemi költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 10 naptári napon belül kell benyújtani a Kincstár területi szerveihez.

(6)–(7)99

(8)100 Az országos nemzetiségi önkormányzatnak az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felülvizsgált éves és féléves elemi költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 10 naptári napon belül kell benyújtani a kisebbségpolitikáért felelős miniszterhez. A kisebbségpolitikáért felelős miniszter az országos nemzetiségi önkormányzatok és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek éves és féléves elemi költségvetési beszámolóit 10 naptári napon belül továbbítja a Kincstárhoz számítógépes feldolgozásra.

(9)101

(10)102 Az elkülönített állami pénzalapokról a – törvényben meghatározott – kezelőnek az előzetes éves elemi költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év április 30-áig, a végleges éves elemi költségvetési beszámolót a tárgyévet követő év május 31-éig kell továbbítania az államháztartásért felelős miniszterhez, illetve kijelölt szervezetéhez feldolgozásra.

(11)103 Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnak a saját és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felülvizsgált éves elemi költségvetési beszámolóját, továbbá az 1. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak ellátási éves elemi költségvetési beszámolóját a tárgyévet követő év április 30-áig, a féléves beszámolókat augusztus 15-éig kell az államháztartásért felelős miniszterhez, illetve kijelölt szervezetéhez feldolgozásra megküldeni.

(12)104 A társadalombiztosítási alapok konszolidált éves költségvetési beszámolója, valamint a társadalombiztosítás konszolidált éves költségvetési beszámolója elkészítéséről és a tárgyévet követő év május 31-éig az államháztartásért felelős miniszter, a Magyar Államkincstár és az Állami Számvevőszék részére történő továbbításáról az alapok kezelői gondoskodnak.

(13)105 A Kincstár az államháztartás szervezetétől az éves és féléves költségvetési beszámolót csak akkor fogadhatja el, ha az teljesíti a beszámolóval szemben előírt alaki követelményeket (számszaki egyezőségek, aláírások, regisztrációs szám, hely, keltezés stb.) is. A Kincstár területi szervei a megyei összesített beszámolókat 20 naptári napon belül kötelesek megküldeni további számítógépes feldolgozásra az államháztartásért felelős miniszterhez, illetve kijelölt szervezetéhez.

(14)106 Az átszervezéssel, illetve jogutód nélkül megszűnő államháztartási szervezet az éves elemi költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal elkészített és felülvizsgált beszámolóját az államháztartásért felelős miniszterhez, illetve kijelölt szervezetéhez a megszűnés napját követő 120 napon belül köteles megküldeni.

(15)107 A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. §-a (2) bekezdés b) pontja szerinti beszámolót az adósságrendezés megindításának időpontját megelőző fordulónapra vonatkozóan 30 napon belül köteles elkészíteni és megküldeni a pénzügyi gondnoknak és az Állami Számvevőszéknek.

10/A. §108

11. § (1)109 Az éves elemi költségvetési beszámoló részei:

a) könyvviteli mérleg

b) pénzforgalmi jelentés,

c)110 pénzmaradvány-kimutatás, előirányzat-maradvány kimutatás, vállalkozási maradvány-kimutatás,

d) kiegészítő melléklet.

(2)111 A féléves elemi költségvetési beszámoló

a) a pénzforgalmi jelentést,

b) az éves elemi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését,

c) a bevételek tevékenységenként és kiadások tevékenységenként mellékleteket,

d)112 a települési önkormányzatok tárgyév június 30-ai iparűzési adóerőképessége mellékletet,

e)113 a helyi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai mellékletet

tartalmazza.

(3)114 A fejezeti kezelésű előirányzatok fejezetenként külön-külön összesített éves elemi költségvetési beszámolója a könyvviteli mérleget, a pénzforgalmi jelentést, az előirányzat-maradvány kimutatást, valamint a kiegészítő mellékletet tartalmazza. A fejezeti kezelésű előirányzatok elemi költségvetési beszámolójának pénzforgalmi jelentése az elemi költségvetés tábláiból a „Központi költségvetési jelentés” táblát,, valamint kiegészítő melléklete a kötelezettségvállalások állományának alakulásáról készített [a 24. számú melléklet szerinti] kimutatást fejezeti kezelésű előirányzatonként külön-külön és együttesen is tartalmazza.

(4)115 Az önkormányzatok egyszerűsített éves költségvetési beszámolója a következőket tartalmazza:

a) egyszerűsített mérleg (a 13. számú melléklet),

b) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (a 14. számú melléklet),

c)116 egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (a 15. számú melléklet), az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás (a 16. számú melléklet).

d)117 kiegészítő melléklet a 40. § (14) bekezdése alapján.

(4a)118 A 7. § (6)–(6b) bekezdése szerinti összevont költségvetési beszámolók adattartalmából ki kell szűrni a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a társulás költségvetési szerveinek nyújtott intézményfinanszírozás összegét.

(5)119 Az 1. § (1) bekezdésének c) és h) pontjában foglalt alapok éves beszámolója a következőket tartalmazza:

a) könyvviteli mérleg,

b) pénzforgalmi kimutatás,

c) előirányzat-maradvány kimutatás,

d) kiegészítő melléklet.

(6)120 Az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt alapok féléves beszámolója pénzforgalmi kimutatást és az alapok éves beszámolója kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza.

(7)121 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak konszolidált éves költségvetési beszámolója és a társadalombiztosítási alrendszer éves konszolidált költségvetési beszámolója a konszolidált könyvviteli mérlegből, a konszolidált pénzforgalmi kimutatásból, a konszolidált előirányzat-maradvány kimutatásból és a 40. § (3) bekezdés szerint a kiegészítő melléklet részét képező számszerű kimutatásokból áll.

(8)122 A társadalombiztosítási alrendszer konszolidált éves költségvetési beszámolójához az összevonást két ütemben kell elvégezni. Az első ütemben kell a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak (ellátási) költségvetési beszámolója és a hozzá kapcsolódó társadalombiztosítási költségvetési szervek (működési) beszámolójának összevonását (konszolidálását) elvégezni. A második ütemben a két alap konszolidált éves költségvetési beszámolóit kell összevonni (konszolidálni).

(9)123 A társadalombiztosítás konszolidált éves költségvetési beszámolóinak készítése során el kell végezni

a) az adósságkonszolidálást;

b) az aktív és passzív pénzügyi elszámolások konszolidálását;

c) a tartalékok konszolidálását;

d) a bevételek és kiadások konszolidálását;

e) az előirányzat-maradványt módosító tételek konszolidálását.

(10)124 Az 1. § (1) bekezdésének j)–k) pontjában foglaltak éves beszámolója a könyvviteli mérleget, a pénzforgalmi jelentést és a kiegészítő mellékletből a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza.

(11)125 Az egyes költségvetési évek beszámolóinak összehasonlíthatósága mellett biztosítani kell az azonos időszakok elemi költségvetésének és pénzforgalmi jelentéseinek, illetve pénzforgalmi kimutatásainak összehasonlíthatóságát is.

12. §126 A könyvviteli mérlegben az államháztartás szervezete tulajdonában lévő, a rendelkezésére, használatára bocsátott, kezelésébe adott, az államháztartás szervezetének működését szolgáló eszközöket – a bérbevett eszközök kivételével –, valamint az eszközök forrását kell kimutatni. A pénzforgalmi jelentésben, illetve a pénzforgalmi kimutatásban a bevételeket és a kiadásokat bruttó módon kell szerepeltetni (kivéve az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat, továbbá a forgatási célú finanszírozási műveletekhez tartozó kiadásokat és bevételeket).

13. § (1)127 Az 1. § (1) bekezdésének a)–b), d)–f), és i)–j) pontjában foglalt államháztartás szervezetei éves (féléves) elemi költségvetési beszámolóját a szerv vezetője és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy köteles aláírni.

(2)128 A fejezet saját gazdálkodásáról szóló éves és féléves költségvetési beszámolása során az igazgatásának intézményi éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodásáról készített összesített éves és féléves elemi költségvetési beszámolót a fejezet irányításáért felelős személy és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy köteles aláírni.

(3)129 Az 1. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt többcélú kistérségi társulás éves és féléves elemi költségvetési beszámolóját a társulási tanács elnöke és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy köteles aláírni.

(4)130 Az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt társadalombiztosítási alapok éves és féléves költségvetési beszámolóját az alapot kezelő szerv vezetője és a beszámoló elkészítéséért felelős kijelölt személy köteles aláírni. A társadalombiztosítási alrendszer konszolidált éves költségvetési beszámolóját az alapkezelő szervek vezetői együttesen kötelesek aláírni.

(4a)131 Az 1. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt helyi nemzetiségi önkormányzat éves és féléves költségvetési beszámolóját az önkormányzat elnöke és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy köteles aláírni.

(5)132 Az 1. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt országos nemzetiségi önkormányzat éves és féléves költségvetési beszámolóját az önkormányzat elnöke és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy köteles aláírni.

(6)133 Az 1. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt elkülönített alap éves költségvetési beszámolóját az alap gazdálkodásának irányítását ellátó miniszter, az alapot kezelő szerv vezetője és a beszámoló elkészítéséért felelős kijelölt személy köteles aláírni.

(7)134 Az 1. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt társulás éves és féléves költségvetési beszámolóját a társulási tanács elnöke és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy köteles aláírni.

(7a)135 Az 1. § (1) bekezdésének k) pontjában foglalt fejlesztési tanács éves és féléves költségvetési beszámolóját a fejlesztési tanács elnöke és a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy köteles aláírni.

(8)136 Az irányító szerv az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, valamint központi költségvetési szerv esetében az önállóan működő költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolóját a beszámoló felülvizsgálatának elvégzését igazoló személy aláírásával és a beszámoló visszaküldésével hagyja jóvá.

(9)137 A 7. § (6) bekezdése szerinti beszámolót a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke és a jegyző, főjegyző írja alá.

(10)138 A költségvetési beszámolót és annak felülvizsgálatát az (1)–(9) bekezdés szerinti személy a hely és a keltezés feltüntetésével írja alá.

(11)139 Az (1)–(7a) bekezdésben a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személynek szerepelnie kell a Tv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében és rendelkeznie kell a számviteli szolgáltatás ellátására jogosító engedéllyel.

Az államháztartás szervezete beszámolási kötelezettsége átszervezés esetén

13/A. §140 (1)141 Az átszervezéssel [ideértve a jogutódlással fejezeten (önkormányzaton) belüli, vagy fejezetek (önkormányzatok) közötti egyesítést (összeolvadást, beolvadást), különválást is], illetve jogutód nélkül véglegesen megszűnő államháztartási szervezet – ideértve a központi költségvetési szerv irányító szervét is –, a megszüntető szervezet (alapító szerv) által meghatározott fordulónappal (megszűnés napjával) – az éves elemi költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal – leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámolót köteles – 60 napon belül – készíteni.

(2)142 Az államháztartási szervezetet megszüntető szerv (alapító szerv) által meghatározott fordulónapra (megszűnés napjára) vonatkozóan elkészített éves elemi költségvetési beszámoló tartalmazza a könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést (pénzforgalmi kimutatást), a pénzmaradvány-kimutatást (előirányzat maradvány-kimutatást), a vállalkozási maradvány-kimutatást, a kiegészítő mellékletet, valamint a szöveges indoklást. A beszámolót a fordulónapig (megszűnés napjáig) bekövetkezett gazdasági események – könyvvitelben rögzített – pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli adatai alapján az éves zárásra vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni.

(3)143

(4)144 Az átszervezéssel megszűnő államháztartási szervezetnek az éves elemi költségvetési beszámoló részét képező könyvviteli mérlegben az eszközök és források értékét a rendelet szerinti éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghatározni.

(5)145 A megszűnő államháztartási szervezet vagyona a jogutód, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén az alapító/irányító szerv részére a (2) bekezdés szerint elkészített éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében szereplő adatok, valamint a mérleget alátámasztó leltár alapján kerül átadásra.

(6)146 A (2) bekezdés szerinti éves elemi költségvetési beszámoló, illetve a vagyonátadás-átvételről készített jegyzőkönyv egy-egy aláírt példányát – az átszervezést elrendelő irányító szerv egyetértő záradékával ellátva – a jogutód államháztartási szervezetnek és az irányító szervnek kell megőriznie. Az irányító szervnek gondoskodnia kell arról, hogy a beszámoló feldolgozásra kerüljön.

(7)147 Amennyiben az államháztartás szervezete nem szűnik meg, de év közben az irányító szerve megváltozik, – a 10. § (1) bekezdés szerinti éves elemi költségvetési beszámolón kívül – az államháztartás szervezetének az átadó irányító szerv által meghatározott fordulónappal (az átszervezés napjával) éves tartalmú elemi költségvetési beszámolót is el kell készítenie. Amennyiben az átadó és átvevő irányító szerv az államháztartás központi alrendszerébe tartozik, akkor az államháztartás szervezete előirányzat-felhasználási keretszámlái nem szűnnek meg. Amennyiben az átadó és átvevő irányító szerv az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik, akkor az államháztartás szervezete pénzforgalmi számláját meg kell szüntetni. Az előirányzat-felhasználási keretszámla, a pénzforgalmi számla fordulónapi egyenlegéhez kapcsolódó esetleges rendezésről – az átadó, illetve átvevő irányító szervek egymás közti elszámolást követően – az átadó, illetve átvevő irányító szervnek kell megállapodnia.

(7a)148 Amennyiben az államháztartás szervezete nem szűnik meg, de év közben más államháztartási alrendszerbe kerül átsorolásra irányító szerv váltásával, akkor a 10. § (1) bekezdése szerinti éves elemi költségvetési beszámoló készítési kötelezettség mellett törtidőszakokra január 1-je és az átszervezés fordulónapja, illetve az átszervezés fordulónapja és december 31-e közötti időtartamra is beszámolási kötelezettség terheli. Ebben az esetben az átszervezés fordulónapjával az átadó irányító szerv gazdálkodási szabályai szerinti pénzforgalmi számlát meg kell szüntetni és egyenlegét – az átadó, illetve átvevő irányító szervek egymás között elszámolást követően – át kell vezetni az átvevő irányító szerv gazdálkodási szabályai szerint megnyitott pénzforgalmi számlára.

(8)149 Ha az államháztartás 1. § (1) bekezdése szerinti valamely szervezetének a (7) bekezdés szerinti átszervezésére kormányváltással kapcsolatban jogszabály alapján kerül sor, a 7. § (12) bekezdésében foglaltakat a számviteli szabályozásért felelős miniszter központilag előírt Módszertani Útmutatójában meghatározottak szerint kell teljesíteni.

13/B. §150

A könyvviteli mérleg tételeinek tartalma151

14. § A államháztartás szervezetei könyvviteli mérlegének tagolását és tételeinek részletezését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

15. § (1) A könyvviteli mérlegben eszközként kell kimutatni az államháztartás szervezete rendelkezésére, használatára bocsátott, kezelésébe adott, az államháztartás szervezetének működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, a bérbevett eszközök kivételével.

(2)152 A könyvviteli mérlegben az államháztartás szervezetének valamennyi eszközét ki kell mutatnia befektetett eszközök és forgóeszközök csoportosításban. Nem kell kimutatni a jogszabály alapján szakmai nyilvántartásban szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, egyéb eszközöket.

(3) Az eszközök között kell kimutatni a pénzügyi lízing keretében átvett eszközöket, továbbá a bérbevett (használatra átvett) eszközökön végzett beruházások, felújítások értékét.

(4)153 Az államháztartás szervezetének feladatkörébe tartozik az eszközök besorolása a befektetett eszközök vagy forgóeszközök közé annak figyelembevételével, hogy az eszközt tartósan – egy éven túl – vagy egy éven belül használja-e működéséhez. Ide nem értve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok besorolását, melyek esetében a befektetési, vagy a forgatási megszerzési cél határozza meg a minősítést, amely a könyvekbe kerülést követően nem változtatható meg.

16. § (1) Befektetett eszközként csak olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy az államháztartás szervezetének tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.

(2)154 A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközöket kell besorolni.

17. § (1)155 Az immateriális javak között kell kimutatni az alapítás-átszervezés aktivált értékét, a kísérleti fejlesztés aktivált értékét, a vagyoni értékű jogokat – az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével –, a szellemi termékeket (ideértve a használatba nem vett kisértékű szellemi termékek aktivált értékét is), az immateriális javakra adott előlegeket, továbbá az immateriális javak értékhelyesbítését.

(2)156 Az alapítás-átszervezés aktivált értékeként a minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység kiadásai vehetők figyelembe, valamint ide tartoznak az ásványkincs-kutatási tevékenység során felmerült olyan költségek, amelyek beruházás, felújítás bekerülési értékében nem vehetők figyelembe, mivel azokkal a beruházás, felújítás bekerülési értéke meghaladná a piaci értéküket, feltéve, hogy e költségek a bevételekben várhatóan megtérülnek.

(3)157 A 100 ezer forint egyedi bekerülési (beszerzési és előállítási) érték alatti (kisértékű) vagyoni értékű jogok, szellemi termék bekerülési értéke beszerzéskor – az államháztartás szervezete döntésétől függően – dologi kiadásként egy összegben elszámolható. Az költségvetési év végéig használatba nem vett kisértékű szellemi terméket aktiválni kell és a könyvviteli mérlegben be kell mutatni.

(4)158 Az immateriális javak értékhelyesbítéseként csak a vagyoni értékű jogok, továbbá a szellemi termékek – könyv szerinti értéket meghaladó – piaci értéke és könyv szerinti értéke [a bekerülési értéknek a 30. § (2) bekezdésének b), illetve c) pontjában meghatározott leírási kulcsok alapján elszámolt értékcsökkenés összegével csökkentett értéke] közötti különbözet mutatható ki.

18. § (1)159 A tárgyi eszközök között a könyvviteli mérlegben azokat a használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, építmény, gép, berendezés és felszerelés, jármű, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok), tenyészállatokat, állami készleteket, tartalékokat kell kimutatni, amelyek tartósan – közvetlenül vagy közvetett módon – szolgálják az államháztartás szervezetének tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére és felújítására adott előlegeket, a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.

(2)160 A 100 ezer forint egyedi bekerülési (beszerzési és előállítási) érték alatti (kisértékű) tárgyi eszköz bekerülési értéke – az államháztartás szervezete döntésétől függően – dologi kiadásként egy összegben elszámolható. A költségvetési év végéig használatba nem vett (raktáron lévő) kisértékű tárgyi eszközt a könyvviteli mérlegben a beruházások között kell kimutatni.

(3) Gépek, berendezések és felszerelések között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett, az államháztartás szervezete tevékenységét szolgáló egészségügyi, oktatási, híradástechnikai, környezetvédelmi, kutatási célú számítás- és ügyviteltechnikai stb. eszközöket, valamint az itt felsorolt eszközökön, bérbevett eszközökön végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat.

(4) Járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett forgalmi rendszámmal ellátott közúti járműveket, a vízi és légi személy- és áruszállító eszközöket, valamint az itt felsorolt eszközökön, bérbevett járműveken végzett és aktivált beruházásokat, felújításokat.

(5)161 A tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként csak az (1) bekezdésben nevesített eszközök – kivéve a beruházásokat és a beruházásra, felújításra adott előlegeket – könyv szerinti értéket meghaladó piaci értéke és könyv szerinti értéke [bekerülési értéknek a 30. § (2) bekezdésének d)k) pontjában, illetve (3)–(4) bekezdésében meghatározott leírási kulcsok alapján elszámolt értékcsökkenés összegével csökkentett értéke] közötti különbözet mutatható ki.

(6)162 Állami készletek, tartalékok között kell kimutatnia az államháztartás szervezetének az állami tartalékolási, intervenciós, továbbá védelmi és biztonsági célú egészségügyi, stratégiai és egyéb eszközeit. Itt mutatja ki az államháztartás szervezete az EMGA által elrendelt intervenciós vásárlása során felhalmozott készleteit is.

19. § (1)163 Befektetett pénzügyi eszközként kell kimutatni a tartós (éven túli) részesedéseket, értékpapírokat, valamint – az éven túli – adott kölcsönöket, hosszú lejáratú betéteket, továbbá a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését.

(2)164 A tartós részesedés mérlegtétel minden olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetést (részvényeket, üzletrészeket, vagyoni betéteket) tartalmaz, ahol a vállalkozásban lévő tulajdoni részesedés tartós jövedelmet, vagy befolyásolási, irányítási ellenőrzési lehetőséget biztosít az államháztartás szervezetének.

(3)165 Tartós részesedésként kell kimutatni az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) által tartós vagy ideiglenes jellegűnek minősített tulajdonrészeket. A Vtv. 29. § (5) bekezdése alapján az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szerv tartós részesedést csak akkor mutathat ki a könyveiben, ha törvény, a Vtv. 3. § (2) bekezdése szerinti miniszter rendelet, vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött megbízási szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol.

(4)166 Tartósan adott kölcsönként kell kimutatni167 az államháztartáson kívülre, illetve belülre ideiglenesen, éven túli lejárattal átadott pénzeszközöket.

(5)168 Egyéb hosszú lejáratú követelésként kell kimutatni az éven túli részletre, illetve halasztott fizetéssel történő értékesítés miatti követeléseket.

(6)169 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítéseként a tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések) – bekerülési értéket meghaladó – piaci értéke és bekerülési értéke közötti különbözet mutatható ki.

(7)170 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kell kimutatni a befektetési céllal beszerzett hosszú lejáratú értékpapírokat azok beváltásáig, illetve értékesítéséig.

(8)171 Tartós társulási részesedésként mutatja ki a társult helyi önkormányzat a társulásnak a társulási szerződés, a társulási szerződés módosítása szerint átadott vagyont.

20. §172 (1)173 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközként kell kimutatnia az államháztartás szervezetének azokat a tulajdonában levő eszközöket, amelyeket nem saját maga vagy irányítása alá tartozó költségvetési szerve üzemeltet, hanem azok üzemeltetését, működtetését, kezelését más szervezetre bízta.

(2)174 A vagyonkezelésbe vett eszközök között kell kimutatni a vagyonkezelőnél a kezelt vagyon részét képező eszközöket, amennyiben a kezelésbe vevő nem tartozik a vagyonkezelésbe adó irányítása alá.

21. § (1)175 A forgóeszközök csoportjába a könyvviteli mérlegben a készleteket, az államháztartás szervezetének tevékenységét nem tartósan szolgáló követeléseket, forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, pénzeszközöket és az egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat kell besorolni. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt csak a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével lehet az arra jogosultaknak a könyvviteli mérlegben kimutatni.

(2)176 A könyvviteli mérlegben készletként a vásárolt és saját előállítású új (raktáron levő) készleteket, a tárgyi eszközök közül forgóeszközök közé – értékesítési céllal – átsorolt és raktárra vett eszközöket, valamint a követelések fejében értékesítési céllal átvett eszközöket kell kimutatni.

(3)-(4)177

22. § (1)178 A követelések között kell kimutatni

a)179 azokat a szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett (és kiszámlázott) – általános forgalmi adót is tartalmazó – fizetési igényeket, amelyek az államháztartás szervezete által már teljesített és az igénybe vevő által elfogadott, elismert termékértékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz (ideértve az adók módjára be nem hajtható térítési díjból származó hátralékokat is) kapcsolódnak (vevők);

b)180 az adósokkal szembeni követeléseket, melyek az államháztartási szervezetek alaptevékenysége keretében a jogszabályokban meghatározott és az államháztartás szervezete által előírt, még be nem folyt összegek (ideértve az adók módjára behajtható térítési díjak, a helyi adók, a gépjárműadó, az illetékek, a közigazgatási hatósági eljárási illetékek, a járulékok meg nem fizetéséből származó hátralékot is);

c)181 a rövid lejáratú adott kölcsönöket (ideértve a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket),

d) az előzőekben nem nevesített egyéb követeléseket, így a

da) a váltóköveteléseket,

db) a munkavállalókkal szemben előírt különféle követeléseket,

dc) a költségvetéssel szembeni követeléseket,

dd) a követelés fejében átvett más követeléseket (ideértve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a járulékkövetelés fejében átvett követeléseket is),

de) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítéséből származó követeléseket,

df)182

dg)183 az egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részleteket,

dh)184 a nemzetközi támogatási programok miatti követeléseket,

di)185 a támogatási programelőlegeket,

dj)186 előfinanszírozás miatti követeléseket,

dk)187 szabálytalan kifizetés miatti követeléseket (ideértve a jogalap nélkül felvett támogatások, ellátások miatti követeléseket is),

dl)188 garancia- és kezességvállalásból származó követeléseket,

dm)189 különféle egyéb követeléseket (ideértve a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket, a szerződésen alapuló konkrét termékhez, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott, utólag kapott engedmény miatti követeléseket, a peresített követelésekből a bíróság által a költségvetési év mérlegfordulónapjáig jogerősen megítélt követeléseket is).

(2)190 Az államháztartás szervezete a könyvviteli mérlegben váltókövetelést – az 1. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt szervezetek kivételével – nem mutathat ki.

(3)191 Forgatási célú részesedés minden olyan tulajdoni részesedést jelentő vásárolt befektetés, amelyet forgatási célból, árfolyamnyereség, illetve kamatbevétel elérése érdekében szereztek be.

(4)192 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között kell kimutatni azokat a hosszú, illetve rövid lejáratú értékpapírokat, amelyeket forgatási célból, kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében szereztek be.

(5)193 A pénzeszközök között kell kimutatni a pénztárban és a betétkönyvben levő készpénzállományt, a hitelintézeteknél vezetett pénzforgalmi számlákon lévő követelések értékét, a Magyar Államkincstár Kincstári Egységes Számlájához (KESZ) kapcsolódó számlatulajdonosok követeléseinek értékét, függetlenül attól, hogy az saját (pl. saját bevétel) vagy idegen (pl. letét), illetve forintban vagy devizában kezelt pénzeszköz, valamint az elektronikus pénzeszközt.

(6)194 A pénzeszközök körébe tartozik a Kincstári Egységes Számlán lebonyolódó és ehhez kapcsolódó előirányzat-felhasználási keretszámlákon történt terhelések és jóváírások különbözete is.

(7)195 A költségvetési egyéb aktív pénzügyi elszámolásként kell kimutatni a könyvviteli mérlegben azokat a függő kiadásokat, amelyek az adott időszakban nem számolhatók el véglegesen a költségvetési előirányzat terhére kiadásként, továbbá a költségvetési gazdálkodáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, de az államháztartás szervezete eseti feladatával összefüggő átfutó kiadásokat, valamint a kiegyenlítő kiadásokat.

(8)196 A költségvetési függő kiadás olyan kifizetés, amely az államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységével kapcsolatban merült fel, de a kifizetés pillanatában a végleges kiadási jogcímen nem kerülhet elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, vagy a kiadás bizonyítottan a következő évi költségvetést terheli, valamint amelyről a keletkezés pillanatában ismert, hogy az nem az államháztartás szervezetét terhelő kifizetés, illetve az téves pénzügyi teljesítés miatt keletkezett. Itt kell kimutatni a következő évi költségvetést terhelő előrehozott és kifizetett személyi juttatások nettó összegét is.

(9)197 A költségvetési átfutó kiadás olyan kifizetés, amely az államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységének ellátásához közvetve kapcsolódik, ideiglenes vagy lebonyolítás jellegű kiadás. Itt kell kimutatni a munkavállalóknak adott munkabérelőlegeket, valamint az utólagos elszámolásra nyújtott különböző előleget, valamint a szállítóknak adott előlegeket (a beruházási előlegek kivételével) is.

(10)198 A költségvetési kiegyenlítő kiadás olyan kifizetés, amely az államháztartás szervezete költségvetési elszámolási körbe tartozó pénzeszköz számlái (pénztár, betétkönyv, pénzforgalmi számlái, illetve előirányzat-felhasználási keretszámlái) egymás közötti kiadási pénzforgalmának technikai elszámolására szolgál.

(11)199 A költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások között kell kimutatni azokat a kiadásokat, amelyek az idegen pénzeszközök között szereplő pénzforgalmi számlák (pénztár, betétkönyv) kiadási pénzforgalmával kapcsolatban merültek fel.

23. § A könyvviteli mérlegben forrásként kell kimutatni a saját tőkét, a tartalékokat és minden kötelezettséget.

24. §200 (1)201 Saját tőkeként kell kimutatni a nemzeti vagyont. Itt kell szerepeltetni a központi költségvetési szervek által kezelt vagyon, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaihoz tartozó vagyon, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a fejlesztési tanács, illetve egyéb jogszabály alapján az államháztartás szervezete tulajdonát képező vagyon eszközeinek a forrását, amely korábbi költségvetési, vagy egyéb felhalmozásból, juttatásból képződött, illetve folyamatos tőkeváltozásból ered. A saját tőke részeként kell kimutatni a 32. § (7) bekezdése szerinti piaci értékelésből származó értékhelyesbítéssel azonos összegű értékelési tartalékot is.

(2) A saját tőke tartós tőkéből, tőkeváltozásból és értékelési tartalékból tevődik össze.

(3) Tartós tőkeként kell szerepeltetni a jogszabály vagy az alapító (irányító) szerv által tartósan a tevékenység ellátáshoz tulajdonba, illetve kezelésbe adott eszközök forrását (ide nem értve a költségvetési előirányzat terhére rendelkezésre bocsátott pénzeszközöket). Nem szabad tartós tőkeként szerepeltetni a központi alrendszerben az önkormányzati alrendszertől kezelésbe vett eszközök forrását, illetve az önkormányzati alrendszerben azon kezelésbe vett eszköz forrását, amely eszközöket nem az irányítást végző önkormányzat, többcélú kistérségi társulás bocsátott a rendelkezésre.

(4) A könyvviteli mérlegben negatív előjelű tartós tőke nem mutatható ki. A tartós tőke csak megszűnéskor, átszervezéskor (összevonás, beolvasztás, kiválás, megosztás, szétválás) változhat. Már működő államháztartás szervezete tartós tőkéje átszervezés során akkor növekedhet, amennyiben az alapító (irányító) szerv a közfeladat ellátáshoz további eszközöket (ide nem értve a költségvetési előirányzat terhére rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket) is rendelkezésre bocsát.

(5) Tőkeváltozásként kell kimutatni az eszközök finanszírozására szolgáló 2010. január 1-je után, illetve az alapítást (átszervezést) követően képződött forrásokat, illetve forráscsökkenéseket.

(6) Újonnan alakuló, illetve összevonással létrejövő államháztartás szervezete a nyitómérlegben tőkeváltozást nem mutathat ki.

(7) Értékelési tartalékként kell kimutatni a 32. § (7) bekezdése szerinti piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét. Az értékelési tartalék és az értékhelyesbítés csak és kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet növelni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthető.

(8) A saját tőkén belül el kell különíteni a tulajdonba kapott, illetve a kezelésbe vett eszközök forrását (ide nem értve a 26. § (3) bekezdésének b)–c) pontja szerinti forrásokat).

25. § (1)202 Tartalék képezhető a jóváhagyott pénzmaradványból, előirányzat-maradványból és a vállalkozási maradványból.

(2)203 A költségvetési év költségvetési tartalékaként kell kimutatni a pénzmaradványt, amely az alaptevékenység – az aktív és passzív pénzügyi elszámolások, valamint a forgatási célú pénzügyi műveletek pénzforgalmával korrigált – ténylegesen teljesített tárgyévi bevételeinek, valamint a ténylegesen teljesített tárgyévi kiadásainak különbözete, illetve az előirányzat-maradványt, amely a módosított előirányzatok és azok teljesítésének különbözete. A ténylegesen felhasználható pénzmaradványt, előirányzat-maradványt a 2. és 3. számú melléklet szerint kell megállapítani.

(3)204 Vállalkozási tartalékként kell kimutatni a vállalkozási tevékenység adott költségvetési évben befolyt szakfeladaton elszámolt bevétele, pénzforgalom nélküli bevétele és a bevételek teljesítése érdekében felmerült valamennyi tárgyévi kiadása – ideértve a befektetési célú finanszírozási műveletek hatását is – különbözetének összegében megállapított vállalkozási maradványból képzett tartalékot (az alaptevékenységre felhasznált, az előző év(ek)ben, illetve a tárgyévben képződött vállalkozási maradvány kivételével). A könyvviteli mérlegben vállalkozási tartalékon belül elkülönítve kell kimutatni a tárgyévben képzett és a korábbi években képződött, még fel nem használt vállalkozási tartalékot.

26. § (1)205 Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, az államháztartás szervezete által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, valamint a kincstári, az önkormányzati vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak. Kötelezettségként kell a könyvviteli mérlegben kimutatni a jogszabályi előíráson, a bírósági, illetve a jogerős közigazgatási hatósági döntésen alapuló fizetési kötelezettségeket, továbbá az egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat is. A kötelezettségek hosszú és rövid lejáratúak lehetnek.

(2)206 Hosszú lejáratú kötelezettség az egy évnél hosszabb lejáratra kapott fejlesztési, vagy működési célú hitel, kapott kölcsön, a fejlesztési, vagy működési célú kötvénykibocsátás, a pénzügyi lízing miatti kötelezettség, valamint az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség.

(3)207 Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni:

a)208

b)209 az önkormányzati alrendszerben az állami vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettségeket,

c)210 az önkormányzati vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódó kötelezettségeket, amenynyiben a kezelésbe vevő nem tartozik a vagyonkezelésbe adó önkormányzat irányítása alá, valamint

d) az egyéb különféle hosszú lejáratú kötelezettségeket,

e)211 éven túli részletfizetéssel, halasztott fizetéssel teljesítendő áruszállításból, illetve szolgáltatás-nyújtásból származó – általános forgalmi adót is tartalmazó – kötelezettségeket (éven túli szállítói tartozásokat).

(4)212 A hosszú lejáratú kötelezettségeket a könyvviteli mérlegben úgy kell szerepeltetni, hogy a költségvetési évet követő évben (a mérleg fordulónapját követő évben) esedékes törlesztő részletekkel a hosszú lejáratú kötelezettség összegét csökkenteni kell.

(5)213 A rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni:

a)214 az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsönt (ideértve a hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részleteit);

b)215 az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott hitelt (ideértve a hosszú lejáratra kapott hitelek, kötvénykibocsátások következő évet terhelő törlesztő részleteit);

c)216 az áruszállításból és szolgáltatás teljesítéséből származó – általános forgalmi adót is tartalmazó – kötelezettséget (szállító) (ideértve a hosszú lejáratú szállítói tartozások következő évi törlesztő részleteit);

d) az előzőekben nem nevesített egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket:

da) a váltótartozás miatti kötelezettségeket,

db) a munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségeket,

dc) a költségvetéssel szembeni kötelezettségeket (társadalombiztosítási, adó-, egyéb jogszabályban meghatározott kötelezettséget),

dd)217

de) helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségeket,

df) a szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségeket,

dg)218 a nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségeket,

dh)219 a támogatási program előlege miatti kötelezettségeket,

di)220 előfinanszírozás miatti kötelezettségek,

dj)221 a garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségeket,

dk)222

dl)223

dm)224

dn)225

do)226

dp)227 az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részleteit,

dq)228 a tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket,

dr)229 a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket,

ds)230 az egyéb különféle kötelezettségeket (pl. térítés díj miatti túlfizetéseket, szerződésen alapuló konkrét termékhez, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott, utólag adott engedmény miatti kötelezettségeket).

(6)231 A hosszú lejáratú kötelezettségből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül visszafizetendő törlesztéseket a rövid lejáratú egyéb kötelezettségek között elkülönítetten kell kimutatni.

(7)232 Az államháztartás szervezete – az 1. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak kivételével – a könyvviteli mérlegben váltótartozást nem mutathat ki.

(8)233 Költségvetési egyéb passzív pénzügyi elszámolásként kell kimutatni a könyvviteli mérlegben azokat a függő bevételeket, amelyek az adott időszakban nem számolhatók el véglegesen költségvetési bevételként, továbbá a költségvetési gazdálkodáshoz közvetlenül nem kapcsolódó, de az államháztartás szervezete eseti feladatával összefüggő átfutó bevételeket, valamint a kiegyenlítő bevételeket.

(9)234 Költségvetési függő bevétel olyan bevétel, amely az államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységével kapcsolatban merült fel, de a keletkezése pillanatában végleges bevételi jogcímen nem kerülhet elszámolásra az azonosításhoz szükséges feltételek hiánya miatt, továbbá, amelynek felmerülésekor, jóváírásakor a bevétel jogcíme ismeretlen, illetve amely téves elszámolás miatt keletkezett.

(10)235 A költségvetési átfutó bevétel olyan bevétel, amely az államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységének ellátásához közvetve kapcsolódik, átmeneti vagy lebonyolítás jellegű. Itt kell kimutatni a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a vevőktől kapott előlegeket, az utólagos elszámolásra átvett pénzeszközök összegét és a továbbadási céllal kapott pénzeszközöket is.

(11)236 A költségvetési kiegyenlítő bevétel, olyan bevétel, amely az államháztartás szervezete költségvetési elszámolási körbe tartozó pénzeszköz számlái (pénztár, betétkönyv, pénzforgalmi számlái, illetve előirányzat-felhasználási keretszámlái) között történő bevételi pénzforgalom technikai elszámolására szolgál.

(12)237 A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások között kell kimutatni azokat a bevételeket, amelyek az idegen pénzeszközök között szereplő pénzforgalmi számlákon (pénztárban, betétkönyvben) kerültek jóváírásra.

A mérlegtételek értékelésének általános szabályai

27. § (1) A mérlegtételek értékelésénél figyelembe kell venni a számviteli alapelvek sajátos érvényesülését.

(2)238 A könyvviteli mérlegben kimutatott tőkeváltozás meghatározásakor kell figyelembe venni minden olyan – e rendelet szerinti – értékcsökkenést (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenést is), értékvesztést, az elszámolt értékvesztés és a terven felüli értékcsökkenés visszaírását, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.

Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke

28. § (1)–(2)239

(3)–(4)240

(5)241 A bekerülési érték részét képező tételeket (ideértve a számla alapján forintban kiegyenlített importbeszerzéseket is) a gazdasági esemény megtörténte után, a pénzügyi rendezéskor kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegnek megfelelő fizetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezés, a raktárba történő beszállítás megtörtént, de számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget a hatóság nem állapította meg, és ezért a pénzügyi rendezés sem teljesülhetett, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ, jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni és a negyedév végén állományba venni. Az így meghatározott érték és a későbbiekben ténylegesen fizetett összeg közötti különbözettel a bekerülési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentősen módosítja.

(6)242 Ha az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla, nyugta alapján az államháztartási szervezet devizaszámlájáról devizában, illetve a pénztárból valutában történik, akkor a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – devizának, valutának a nyilvántartási (könyv szerinti) árfolyamán átszámított forintértéke az importtermék, illetve importszolgáltatás értéke.

(7)243 Amennyiben az importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla, nyugta alapján forintért vásárolt valutában, devizában történik, akkor a számla szerinti – levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó – devizáért, valutáért ténylegesen fizetett forintérték az importtermék, illetve importszolgáltatás értéke.

(8)244 Ha az importbeszerzés devizában meghatározott ellenértékének kiegyenlítése szerződés alapján azonos devizaértékű áruval, szolgáltatással történik, az importbeszerzés forintértéke, illetve az áruértékesítés szolgáltatásnyújtás forintértéke a szerződésben meghatározott deviza értékének az első ügylet teljesítés napjára vonatkozó – Tv. 60. § (4)–(5a) bekezdése szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell meghatározni, ennek következtében az importbeszerzés és az értékesítés bevétele forintértékben azonos lesz.

29. § (1) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke vásárláskor a részvényekért, üzletrészekért, vagyoni betétekért fizetett ellenérték (vételár).

(2)245 A hitelviszonyt megtestesítő (kamatozó) értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a (vételár részét képező, továbbá a kibocsátási okiratban, csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képező) (felhalmozott) kamat összegét. A kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor fizetett) összegét kamatbevételt csökkentő tételként kell kimutatni.

(3)246 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai javára a felszámolási eljárásban járulékkövetelés fejében engedményezett követelés bekerülési értéke a felszámolási zárómérleghez kapcsolódó vagyonfelosztási javaslat szerinti érték.

(4)247 A tartós társulási részesedés bekerülési értéke a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok által bevitt vagyontárgyak társulási szerződésében, illetve annak módosításában meghatározott érték.

29/A. §248 (1) A vagyonkezelésbe vett eszköz bekerülési értékének a vagyonkezelési szerződésben szereplő érték minősül.

(2)249 Amennyiben az önkormányzat vagyonának rendeletében meghatározott körére vagyonkezelői jogot létesít, a vagyonkezelésbe adott immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a vagyonkezelésbe adáskor könyveiből köteles kivezetni, és ezzel egyidejűleg a vagyonkezelési szerződésben szereplő értéket, mint bekerülési értéket kell a könyveibe felvenni.

29/B. §250 (1)251 Államháztartás szervezete alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányító szerv (ideértve központi költségvetési szervek esetében a MNV Zrt. Igazgatóságát) döntése alapján véglegesen átadott eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az alapító okirat, illetve annak módosítása mellékletét képező átadás/átvételi jegyzőkönyvben szereplő érték minősül. Az átadó szervezetnél kimutatott bruttó (illetve bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt halmozott értékcsökkenést (illetve értékvesztést) is nyilvántartásba kell venni.

(2)252 Államháztartási szervezet alapítása, átszervezése esetén az alapító, az irányító szerv (ideértve központi költségvetési szervek esetében a MNV Zrt. Igazgatóságát) döntése alapján vagyonkezelésbe vett eszköz bekerülési értékének – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a vagyonkezelési szerződésben (illetve annak mellékletét képező átadás/átvételi jegyzőkönyvben) szereplő érték minősül. Az átadó szervezetnél kimutatott bruttó (illetve bekerülési) érték alkalmazása esetén az átadásig elszámolt halmozott értékcsökkenést (illetve értékvesztést) is nyilvántartásba kell venni.

Az eszközök értékcsökkenése

30. § (1)253 Az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök üzembe helyezését (használatbavételét) követően értékcsökkenést (terv szerinti értékcsökkenés) a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint kell elszámolni. Az üzembe helyezést – a számviteli politika részeként kialakított belső szabályozás szerint – hitelt érdemlően dokumentálni kell.

(2)254 Az értékcsökkenést az immateriális javak, a tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök után negyedévenként, az a)k) pontokban meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően időarányosan kell elszámolni. Az értékcsökkenést a bekerülési (beszerzési vagy előállítási) érték alapján számítva a következők szerint kell megállapítani:

a) alapítás-átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke 20%,

b) vagyoni értékű jogok 16%,

c) szellemi termékek 33%,

d) épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2%,

e) építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3%,

f) ültetvények 10%,

g) gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközöket 14,5%,

h) számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök 33%,

i) járművek 20%,

j) veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek 2%,

k) bányaművelésre igénybe vett földterület 5%.

(3) A tenyészállatok értékcsökkenését az államháztartás szervezetei saját hatáskörben állapítják meg, figyelembe véve a tenyészidőt, tartási időt stb.

(4) A polgári légiforgalmi irányítás tárgyi eszközei értékcsökkenésének megállapításánál az EUROCONTROL által javasolt amortizációs módszert és leírási normákat időarányosan kell alkalmazni.

(5)255 Amennyiben az adott immateriális jószág, a tárgyi eszköz és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszköz az államháztartási szervezet tevékenységét várhatóan tovább szolgálja, mint a (2) bekezdésben előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő, akkor az államháztartás szervezete a tervezett használati idő figyelembevételével kisebb mértékben is megállapíthatja az általa alkalmazott lineáris leírási kulcsot.

(6)256 Azon immateriális javaknál, ahol a szerződés eltérő időtartamot jelöl meg, mint a (2) bekezdés a)–c) pontjában előírt leírási kulcsok alapján számított használati idő, ott a várható használati idő tekintetében a szerződés szerinti időtartamot és az ennek megfelelő leírási kulcsot kell alapul venni.

(7)257 Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet, az állami készletek, tartalékok bekerülési (beszerzési) értéke után és az üzembe nem helyezett beruházásoknál, valamint a már teljesen (0-ig) leírt immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél.

(8)258 Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél (többek között az olyan kép- és hangarchívumnál, műemléki védettségű épületnél, egyéb gyűjteménynél), amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke – különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan – évről évre nő.

(9)259 Értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

(10)260 Amennyiben az államháztartás szervezete számviteli politikájában úgy dönt, hogy az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a 30. § (2)–(6) bekezdésében előírt leírási kulcsok alapján számított teljes időtartam alatt használni fogja, akkor mindaddig amíg e döntését meg nem változtatja, ezen eszközök tekintetében a terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál a Tv. 53. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat az eszközök év végi értékelése során nem kell alkalmaznia.

(11)261 Az államháztartás szervezetének terven felüli értékcsökkenést kell elszámolnia, ha az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

(12)262 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének elszámolásánál a Tv. 53. §-ának (1)–(2) bekezdésében foglaltakat a (10)–(11) bekezdés, illetve az 5. § 7. pontjának figyelembevételével kell alkalmazni. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírását a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani.

Az eszközök értékvesztése

31. §263 (1) A tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál – függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek –, továbbá a készleteknél, a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, a beruházási előlegként adott összegeket is) a Tv. 54–56. §-a szerint megállapított értékvesztés a saját tőkét csökkenti, az értékvesztés visszaírása a saját tőkét növeli.

(2) A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, a beruházási előlegként adott összegeket is, kivéve az aktív pénzügyi elszámolások között lévő követelésjellegű tételeket) értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelések könyv szerinti értéke és a követelések várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.

(3)264 A vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára, a vevők, az adósok együttes minősítése alapján – ide nem értve a 31/A. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsített értékelési eljárás körébe vont kisösszegű követeléseket – az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Ez esetben a következő évi mérlegfordulónapi értékeléskor a vevőnként, adósonként kisösszegű követelések – hasonló módon megállapított – értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztést növelő értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszaírásaként kell elszámolni.

(4) Az értékvesztés elszámolását és annak visszaírását a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell végrehajtani.

(5) A követeléseknél az értékvesztés elszámolása nem minősül követelés elengedésnek, illetve törlésnek.

31/A. §265 (1) A központi, a helyi adókkal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések – ideértve az adó-, az adó jellegű, az illeték, a járulék-, a járulék jellegű, a vám-, a vám jellegű tételek – értékelése során a 31. § (2) bekezdés szerinti értékvesztés összege az adósok együttes minősítése alapján egyszerűsített értékelési eljárással (azok csoportos értékelésével) is meghatározható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelések esetében az értékvesztés összegét legalább negyedévenként kell megállapítani azzal, hogy az értékvesztést, illetve annak visszaírását tételesen nem kell megállapítani.

(3) Az egyes minősítési kategóriákhoz rendelt, a várható megtérülésre vonatkozó százalékos mutatók meghatározását a követelés-beszedés eredményeinek előző év(ek)re vonatkozó tapasztalati adatai alapján kell kialakítani.

A könyvviteli mérlegben szereplő eszközök és források értékelése266

32. § (1)267 A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt a 30–31/A. § szerinti leírásokkal, növelve azt a (2) bekezdés szerinti visszaírás összegével. A mérleg fordulónapi értékelés során tartósnak minősül a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete, ha az múltbeli tények vagy jövőbeni várakozások alapján legalább egy évig fennáll. A különbözet tartósnak minősül – fennállásának időtartamától függetlenül – akkor is, ha az értékeléskor a rendelkezésre álló információk alapján véglegesnek tekinthető.

(2)268 Amennyiben az (1) bekezdés szerinti eszközök könyv szerinti értéke a 30. § (12) bekezdése és a 31. § szerint alkalmazott leírások miatt alacsonyabb ezen eszközök bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való értékelés (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az értékvesztés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a 30. § (12) bekezdése és a 31. § szerinti leírásokat meg kell szüntetni (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az elszámolt értékvesztés összegének csökkentésével), – a megbízható és valós összkép érdekében – az eszközt a piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, immateriális javaknál, tárgyi eszköznél a 30. § (2)–(6) bekezdése szerint elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére a saját tőkével szemben vissza kell értékelni (visszaírás).

(3)269 A térítésmentesen (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az eszköznek az állományba vétel időpontjában ismert piaci, forgalmi értéke. Amennyiben az eszköz térítés nélküli átadás-átvétele azonos irányító szerv alá (ideértve központi költségvetési szervek esetében a Kormányt is) tartozó államháztartási szervezetek között történik, az átvevő szervezetnek az adott eszközt az átadó által közölt – az átadó könyveiben szereplő – bruttó értéken kell nyilvántartásba venni. Ezzel egyidejűleg az átvevőnek az eszköz átadás időpontjáig – az átadónál időarányosan – elszámolt értékcsökkenés összegét is nyilvántartásba kell venni.

(4) A térítésmentes (társadalmi) munkával létrehozott eszközöket, továbbá az ajándékként, hagyatékként kapott és a többletként fellelt eszközöket az állományba vétel időpontja szerinti piaci, forgalmi értéken kell a könyvekbe felvenni.

(5) A térítésmentesen átvett tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a könyvekbe piaci, forgalmi értéken kell felvenni a tőkeváltozással szemben.

(6) A követelések fejében átvett eszközöket, ha jogszabály, szerződés, megállapodás eltérően nem rendelkezik, a kiváltott követelés összegével azonos összegben kell nyilvántartásba venni.

(7)270 Amennyiben a 32/A. § (5) bekezdés szerinti befektetett eszközök piaci értéke jelentősen meghaladja a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti értéket [a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értéket, illetve immateriális javaknál, tárgyi eszköznél a 30. § (2)–(6) bekezdés szerint elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéket], ezen eszközök – a 32/A. § (1)–(7) bekezdés előírásai szerint – piaci értéken is felvehetők. Ez esetben a bekerülési érték, illetve immateriális javaknál, tárgyi eszköznél a 30. § (2)–(6) bekezdése szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök között értékhelyesbítésként, a források között – az értékhelyesbítés összegével azonos összegben – értékelési tartalékként lehet kimutatni.

(8)271 A tárgyi eszközök közül a forgóeszközök közé – értékesítési céllal – átsorolt és raktárra vett eszközöket az állományba vétel időpontja szerinti könyv szerinti értéken, legfeljebb piaci, forgalmi értéken kell a könyvekbe felvenni.

32/A. §272 (1)273 Amennyiben az államháztartás szervezete él a 32. § (7) bekezdés szerinti lehetőséggel, illetve kötelező a 32. § (2) bekezdés szerinti visszaírás, akkor a piaci értékelésbe bevont, illetve a visszaírással érintett eszközök esetében a könyvviteli mérleg alátámasztását szolgáló leltárnak – többek között – tartalmaznia kell:

a) az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értékét;

b) az egyedi eszköznek e rendelet szerint elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett, a (2) bekezdés szerinti visszaírással növelt bekerülési értékét (könyv szerinti nettó értéket);

c) az a)–b) pontok szerinti érték különbözetét.

(2)274 Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, immateriális javaknál, tárgyi eszköznél a 30. § (2)–(6) bekezdés szerint elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés, az elszámolt értékvesztés összegét és a saját tőkével szemben növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét.

(3)275 A (2) bekezdés szerinti különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilvántartásba vételekor számításba vett értékig (bekerülési értékig), immateriális javaknál, tárgyi eszköznél a 30. § (2)–(6) bekezdés szerinti értékcsökkenés figyelembevételével – meghatározott nettó értékig – kell növelni (visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként, értékvesztésként elszámolt összeg.

(4) Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti értéknél, akkor az így mutatkozó különbözetet a 30. § (9) bekezdésében, illetve a Tv. 54. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell rendezni.

(5)276 Amennyiben az államháztartás szervezete tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) értékét, a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) érték közötti különbözet a könyvviteli mérlegben az eszközök között ,,Értékhelyesbítés''-ként, a saját tőkén belül ,,Értékelési tartalék''-ként kimutatható.

(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerint egyedi eszközönként meghatározott értékhelyesbítés összege jelentősen eltér az előző költségvetési év mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegétől, a leltárral alátámasztott különbözet

a) növeli az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, ha a tárgyévi értékhelyesbítés értéke meghaladja az előző évit,

b) csökkenti az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, ha a tárgyévi értékhelyesbítés értéke alacsonyabb az előző évinél, legfeljebb az előző költségvetési év mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegéig.

(7)277 Amennyiben az (5) bekezdés szerinti eszköz piaci értéke alacsonyabb könyv szerinti (bekerülési) értékénél, immateriális javaknál, tárgyi eszköznél a 30. § (2)–(5) bekezdés szerint elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értéknél, az adott eszköz (6) bekezdés b) pontja szerint elszámolt értékhelyesbítését meghaladó különbözettel – a 30. § (12) bekezdésében, illetve a Tv. 54. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – a könyv szerinti (bekerülési) értéket kell terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolásával csökkenteni.

(8) A kiegészítő mellékletben a 20. számú melléklet szerint be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését, csökkenését, záró értékét vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is, gépek, berendezések és felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések részletezésben. A kiegészítő melléklet szöveges indoklásában ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit és módszereit.

33. § (1)278 A könyvviteli mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, egyéb aktív pénzügyi elszámolást, illetve kötelezettséget a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó – a Tv. 60. §-a szerinti – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, amennyiben a mérlegfordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre gyakorolt hatása az államháztartás szervezetei számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentős összegű.

(2)279 A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, aktív pénzügyi elszámolásnak, illetve kötelezettségnek (ideértve a passzív pénzügyi elszámolást is) a költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozó (1) bekezdés szerinti értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözetet, amennyiben az összevontan jelentős összegű:

a)280 a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza, illetve az aktív és passzív pénzügyi elszámolás árfolyamveszteségét az egyéb különféle kiadások között, az árfolyamnyereségét a működési bevételek között kell elszámolni,

b) az idegen pénzeszközökhöz kapcsolódó valutakészlet, devizaszámlán lévő deviza árfolyamveszteségét, illetve árfolyamnyereségét a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolásokkal szemben kell elszámolni,

c) a külföldi pénzértékre szóló követelések, befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok, illetve kötelezettségek árfolyamveszteségét a saját tőke csökkenéseként, az árfolyamnyereségét a saját tőke növekedésként kell elszámolni.

(3)281

34. § (1)282 A könyvviteli mérlegben az immateriális javakat bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek a 30. § (2) bekezdésének a)–c) pontja, az (5)–(6) és a (12) bekezdése szerinti értékcsökkenéssel csökkentett, a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén, az immateriális javakra adott előleget az átutalt (megfizetett, kiegyenlített) – a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni.

(2)283 A könyvviteli mérlegben a tárgyi eszközt a bekerülési értéknek a 30. § (2) bekezdésének d)–k) pontja, (3)–(5), illetve (12) bekezdése szerinti értékcsökkenéssel csökkentett, a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken, a beruházásokra adott előleget az átutalt (megfizetett, kiegyenlített) – a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.

(3)284 A könyvviteli mérlegben az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközöket a 30. § (2)–(6), illetve (12) bekezdése szerinti értékcsökkenéssel csökkentett, a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.

(4)285 Az önkormányzatnak – törvényi felhatalmazás alapján – a vagyonkezelésbe adott eszközök év végi értékelése során el kell számolnia a vagyonkezelő adatszolgáltatásában szereplő tárgyévi vagyonváltozások hatását is.

(5)286 A könyvviteli mérlegben a külföldi pénzértékre szóló követelést az elfogadott, az elismert, az értékvesztéssel csökkentett, a visszaírt értékvesztéssel növelt devizaösszegnek a mérlegfordulónapi – a Tv. 60. §-a szerinti – árfolyamán számított értéken kell kimutatni.

(6)287 A jogszabályon alapuló követelés év végi értékelése során a követelést elismertnek kell tekinteni, amennyiben jogszabály, határozat biztosítja az elismertséget, még akkor is, ha az adós vitatja azt.

(7)288 A helyi önkormányzatok a követelések között kimutatott gépjárműadó-hátralékot és közigazgatási hatósági eljárási illetékhátralékot a kiszabott teljes összegnek a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén mutatják ki.

(8)289 A közhatalmi követelések teljes összegét a beszedő szervezet köteles könyvviteli mérlegében kimutatni (függetlenül attól, hogy az a pénzügyi teljesítést követően megosztásra kerül), kivéve, ha a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklete alapján analitikus nyilvántartó helyként csak adatszolgáltatásra kötelezett.

(9)290 A könyvviteli mérlegben a 22. § (2) bekezdése szerinti egyéb követelést a járó, az igényelt, a fizetett összegben, az átvett értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.

(10)291 Behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni, kivéve a behajthatatlanná vált hitelintézetekkel szembeni számlapénz követeléseket, illetve költségvetési aktív elszámolásokat, melyeket leíráskor a dologi kiadások között kell elszámolni.

(11)292 Nem szabad az 1. § b) pont szerinti államháztartás szervezetének a könyvviteli mérlegben kimutatnia azokat a követeléseket, amelyekről az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, önkormányzati rendeletben meghatározott módon és esetekben lemondott (amelyeket elengedett).

(12)293 A vagyoni értékű jog és a szellemi termék könyv szerinti értékét meghaladó – a 32. § (7) bekezdése alapján meghatározott – piaci értékét az immateriális javak értékhelyesbítéseként külön kell kimutatni a saját tőke részét képező értékelési tartalékkal azonos összegben.

(13)294 Az ingatlanok, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a gépek, berendezések, felszerelések, a járművek és a tenyészállatok 30. § (2)–(4) bekezdés szerinti értékcsökkenés figyelembevételével megállapított nettó értékét meghaladó – a 32. § (7) bekezdés szerint meghatározott – piaci értékét a tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként külön kell kimutatni a saját tőke részét képező értékelési tartalékkal azonos összegben.

(14)295 A gazdasági társaságban lévő – 29. § (1) bekezdés szerinti – tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési értékét meghaladó piaci értékét a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítéseként külön kell kimutatni a saját tőke részét képező értékelési tartalékkal azonos összegben.

35. § (1)-(2)296

(3)297 A könyvviteli mérlegben a számlapénz követelések értékeként a költségvetési év mérlegfordulónapján a Kincstárnál forintban elhelyezett előirányzat-felhasználási keret számlakivonattal egyező értékét, illetve a hitelintézetnél elhelyezett forintbetét a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékét, továbbá a devizaszámlán lévő deviza számlakivonattal egyező értékének – a Tv. 60. § (4) bekezdése szerinti árfolyamon – átszámított forintértékét kell kimutatni. A Kincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlák után értékvesztést nem szabad kimutatni.

36. § (1) A saját tőkét, a tartalékokat, a kötelezettségeket könyv szerinti értéken kell kimutatni.

(2) Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó

a) forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott összegben,

b) devizában teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott devizaösszegnek – a Tv. 60. §-a szerinti árfolyamon – forintra átszámított összegében

kell a könyvviteli mérlegben kimutatni mindaddig, amíg azt ki nem egyenlítették.

(3) A forintban fennálló váltótartozásokat a fizetendő forintösszegben, a devizában fennálló váltótartozásokat a devizaösszegnek – a Tv. 60. §-a szerinti árfolyamon – forintra átszámított összegében kell kimutatni.

A mérlegtételek alátámasztása leltárral

37. § (1)298 A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – minden évben leltározni kell.

(2) A leltár a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források valódiságát támasztja alá. A leltárnak tartalmaznia kell tételesen és ellenőrizhető módon az államháztartás szervezetének eszközeit mennyiségben és értékben, forrásait értékben.

(3)299 Az eszközök – kivéve az immateriális javakat, a követeléseket (ideértve a kölcsönöket, a beruházási előleget és az aktív pénzügyi elszámolásokat) – leltározását mennyiségi felvétellel, a csak értékben kimutatott eszközök (az immateriális javak, a követelések, az idegen helyen tárolt – letétbe helyezett, portfólió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapírok, illetve a dematerializált értékpapírok) és a források leltározását egyeztetéssel kell végrehajtani.

(4)300 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket az államháztartás szervezete az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-ei fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározása alapján elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárral köteles alátámasztani.

(5) A leltározás és selejtezés részletes szabályait az államháztartás szervezete saját hatáskörben állapítja meg.

(6)301 A könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő, használt és használatban levő készleteket, kisértékű immateriális javakat, tárgyi eszközöket az államháztartás szervezete saját döntése alapján, a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon leltározza.

(7)302 Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az államháztartás szervezete az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor az (1) bekezdés szerinti leltározást elegendő két évenként végrehajtani az 1. § (1) bekezdés a), c), f) és h)–k) pontja esetében az irányító szerv egyetértésével, illetve az 1. § (1) bekezdés b), d)–e) és g) pontja szerinti szervezetek esetében önkormányzati rendelet (határozat) szabályozása alapján. Kötelező az (1) bekezdés szerinti leltározást végrehajtani, amennyiben az államháztartás szervezetének a 13/A. § szerinti beszámoló készítési kötelezettsége keletkezett.

A pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-kimutatás,
az előirányzat-maradvány kimutatás,
a vállalkozási maradvány-kimutatás tagolása és tartalma303

38. § (1)304 Az 1. § (1) bekezdés b), d)–e), g), és k) pontjában foglalt államháztartás szervezete pénzforgalmi jelentést és annak kiegészítéseként alaptevékenységéről a rendelet 2. számú melléklete szerinti pénzmaradvány-kimutatást, vállalkozási tevékenységéről a 4. számú melléklet szerinti vállalkozási maradvány-kimutatást készít.

(2)305 Az 1. § (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt államháztartás szervezete a pénzforgalmi jelentést és annak kiegészítéseként alaptevékenységéről a rendelet 3. számú melléklete szerinti előirányzat-maradvány kimutatást, vállalkozói tevékenységéről a 4. számú melléklet szerinti vállalkozási maradvány-kimutatást készít.

(3) Az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt társadalombiztosítási alapokról pénzforgalmi kimutatást és annak kiegészítéseként a 3. számú melléklet szerinti előirányzat-maradvány kimutatást kell készíteni.

(4)306 Az 1. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt elkülönített állami pénzalapokról pénzforgalmi kimutatást és annak kiegészítéseként a 3. számú melléklet szerinti előirányzat-maradvány kimutatást kell készíteni.

(5)307 A pénzforgalmi jelentés tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül főbb jogcímenként. A pénzforgalmi jelentésben, illetve a pénzforgalmi kimutatásban a bevételeket és a kiadásokat bruttó módon kell szerepeltetni (kivéve az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat, a forgatási célú finanszírozási műveletekhez tartozó kiadásokat és bevételeket).

(6)308 Az éves elemi költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül következő tájékoztató adatokkal:

a) munkáltatót terhelő betegszabadsággal összefüggő kifizetések összege és a pénzbeli juttatásban részesített dolgozók száma,

b) a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt, személyi jövedelemadó összege,

c)309 a munkáltató által levont és az adóhatóságnak átutalt, munkavállalót terhelő természetbeni egészségbiztosítási járulék, pénzbeli egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (a továbbiakban együtt: egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék), valamint nyugdíjbiztosítási járulék összege,

d) a munkáltató által levont és a magánnyugdíjpénztárnak átutalt munkavállalót terhelő magánnyugdíj-pénztári tagdíj összegét,

e) a társadalombiztosítási/családtámogatási kifizető-hely által folyósított

– családi pótlék,

– táppénz,

– egyéb társadalombiztosítási ellátás összege,

f) a társadalombiztosítási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege,

g)310 életbiztosítás és vagyonbiztosítás címen kiadásként elszámolt összeg, valamint a biztosítási kártérítés bevételeként elszámolt összeg,

h)311 meghatározott foglalkoztatási jogviszonyban lévők létszáma,

i)312 a személyi juttatásokra, munkaadókat terhelő járulékokra, szociális hozzájárulási adóra és kamatkiadásokra vonatkozó költségszámításhoz szükséges kiegészítő adatok,

j) bevételként elszámolt árfolyamnyereség, kiadásként elszámolt árfolyamveszteség,

k) a kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege,

l)313 a dologi kiadásokból az általános forgalmi adó mindenkori kulcsai szerinti adóalap összege,

m)314 a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor – az egyéb különféle kiadások között – elszámolt árfolyamvesztesége, illetve – a működési bevételek között – elszámolt árfolyamnyeresége,

n)315 a tárgyévben behajthatatlan követelésként, illetve elengedett követelésként leírt összeg,

o)316 megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági hozzájárulás bevétele,

p) a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke,

q)317 az államháztartáson belüli terítésmentes eszközátadások/átvételek elszámolt értéke,

r)318 az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya,

s)319 a nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya,

t)320 a tárgyévben a támogatási program előlegeként teljesített kiadás összege, illetve az előző év(ek)ben teljesített támogatási program előlegekből tárgyévben visszautalt bevétel összege,

u)321 a tartozásátvállalás tárgyévi összege,

v)322 a közszféra és a magánszféra együttműködésén (public-private partnership (PPP)) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya,

w)323 a váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész),

x)324 a választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege, valamint az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege,

y)325 a tárgyévben elszámolt fordított áfa kiadások összege,

z)326 a mérleg fordulónapján lejárt szállítói tartozások állománya a késedelem mértéke szerinti megbontásban.

(7)327 Az 1. § (1) bekezdésének c) és h) pontjában foglaltak által készített pénzforgalmi kimutatás – a költségvetéssel azonos szerkezetben és formában – tartalmazza jogcímenként a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a ténylegesen teljesített bevételeket és kiadásokat, továbbá a pénzforgalom nélküli bevételeket. A pénzforgalmi kimutatás az 1. § (1) bekezdésének c) és h) pontja szerinti alapok bevételeit és kiadásait költségvetési (pénzforgalmi, pénzforgalom nélküli) bevételek és kiadások, finanszírozási célú bevételek és kiadások, illetve aktív pénzügyi műveletek kiadásai és passzív pénzügyi műveletek bevételei szerinti tagolásban tartalmazza.

(8)328 Ténylegesen teljesített bevételként, illetve kiadásként a pénzügyileg realizált, illetve a pénzforgalom nélküli sajátos elszámolással, beszámítással, rendezett összegeket kell figyelembe venni.

(9)329 Pénzforgalom nélküli bevétel a költségvetési évet megelőző évben (években) teljesített bevétel maradványából a költségvetési évben igénybe vett összeg, amely származhat költségvetési vagy vállalkozási tartalékból.

(10)330 Pénzmaradvány az alaptevékenység pénzeszközei, a forgatási célú értékpapírjai és rövid lejáratú likvid hitelei különbözeteként megállapított maradvány. A pénzmaradvány-kimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott költségvetési tartalék kialakulását mutatja be.

(11)331 Az előirányzat-maradvány kimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott költségvetési tartalék keletkezését mutatja be, a módosított előirányzatok és azok teljesítése különbözeteként.

(12)332 A vállalkozási maradvány a vállalkozási tevékenység jövedelme. A vállalkozási maradvány-kimutatás a könyvviteli mérlegben kimutatott vállalkozási tartalék levezetését tartalmazza.

39. § (1) A pénzmaradvány-kimutatás, az előirányzat-maradvány kimutatás tartalmazza azokat a módosító tételeket, amelyek figyelembevétele után állapítható meg a költségvetési tartalék.

(2)333 A záró pénzkészlet (házipénztár, elektronikus pénzeszköz, betétkönyv, költségvetési pénzforgalmi számlákon, előirányzat-felhasználási keretszámlákon, maradványelszámolási számlákon levő követelés) a költségvetés alapján gazdálkodó szerv valamennyi pénzeszközének – a Tv.-ben lévő értékelésre vonatkozó szabályoknak megfelelő – állományát tartalmazó összeg.

(3)334 A forgatási célú értékpapírokkal, illetve a rövid lejáratú likvid hitelekkel és rövid lejáratú működési célú kötvényekkel kapcsolatos pénzügyi műveletek a tárgyévben nem jelentik a költségvetési pénzeszközök végleges felhasználását, illetve növekedését, ezért a költségvetési maradványt módosítják.

(4)335 Az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások a tárgyévben nem jelentik a költségvetési pénzeszközök végleges felhasználását, illetve növekedését, ezért a költségvetési maradványt módosítják.

(5)336 A tárgyidőszakot megelőző időszakokban képzett tartalék fel nem használt része a záró pénzkészletben szerepel. A tárgyévi pénzmaradvány megállapításánál az előző évekből származó tartalékot le kell vonni. A záró pénzkészlet tartalmazza a vállalkozási maradványt is, ezért ezt az összeget pénzmaradványt csökkentő tételként kell figyelembe venni.

(6)337 A pénzmaradványból, az előirányzat-maradványból az államháztartás szervezetét meg nem illető tételeket a gazdálkodásukra vonatkozó jogszabály tartalmazza.

(7)–(8)338

39/A. §339 (1) A vállalkozási maradvány-kimutatás tartalmazza azokat a módosító tételeket, amelyek figyelembevétele után állapítható meg a vállalkozási tartalék.

(2) A vállalkozási maradvány-kimutatásban be kell mutatni a vállalkozási tevékenység bevételi és kiadási előirányzatait.

(3) A vállalkozási tevékenység tárgyévben pénzügyileg rendezett bevételeit el kell különíteni működési, felhalmozási célú költségvetési bevételek, forgatási vagy befektetési célú finanszírozási bevételek, illetve a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó passzív pénzügyi elszámolások bevételei szerint.

(4) A vállalkozási tevékenység tárgyévben pénzügyileg rendezett kiadásait el kell különíteni a működési vagy felhalmozási célú költségvetési kiadások, forgatási vagy befektetési célú finanszírozási kiadások, illetve a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó aktív pénzügyi elszámolások kiadásai szerint.

(5) A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó forgatási célú értékpapírokkal, illetve a rövid lejáratú likvid hitelekkel és rövid lejáratú működési célú kötvényekkel kapcsolatos pénzügyi műveletek a tárgyévben nem jelentik a költségvetési pénzeszközök végleges felhasználását, illetve növekedését, ezért a vállalkozási maradványt módosítják.

(6) A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások a tárgyévben nem jelentik a költségvetési pénzeszközök végleges felhasználását, ezért a vállalkozási maradványt módosítják.

(7) A tárgyidőszakot megelőző időszakokban képzett vállalkozási tartalék fel nem használt részét a tárgyévi vállalkozási maradvány megállapításánál le kell vonni.

(8) A vállalkozási tevékenység tárgyévi vállalkozási maradványa a vállalkozási tevékenység bevételi maradványának (bevételi többlet, illetve bevételi lemaradás) és kiadási maradványának (kiadási megtakarítás, kiadási többlet) együttes összege.

(9) A tárgyévi vállalkozási maradványból az államháztartás szervezetét meg nem illető tételeket a gazdálkodásukra vonatkozó jogszabály tartalmazza.

Kiegészítő melléklet

40. § (1)340 A kiegészítő melléklet elkészítésének célja – a Tv.-ben foglaltakon túlmenően –, hogy az államháztartás szervezete alap-, illetve vállalkozási tevékenységeként meghatározott feladatok ellátásánál az államháztartás részére az állami pénzek felhasználását, valamint az eszközök nagyságát és összetételét részletesen, a valóságos helyzetet tükrözően bemutassa. A kiegészítő melléklet számszaki részből és szöveges indokolásból áll.

(2)341 Az éves elemi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének számszerű kimutatásai:

a) Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.

b)342 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása.

c) Költségvetési szervek létszáma és személyi juttatásai.

d)343 A mutatószámok állományának alakulása.

e)344 Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások:

ea) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása,

eb) a cél- és címzett támogatás elszámolása,

ec) a központosított előirányzatok és egyéb költségvetési támogatások elszámolása,

ed) a helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása,

ee) a helyi önkormányzatok előző évi normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása,

ef) a helyi önkormányzatok előző évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása.

f)345

g) A letéti számla pénzforgalma.

h)346

i) A követelések és a kötelezettségek állományának alakulása,

j)347 Az eszközök értékvesztésének alakulása.

k)348 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása.

l)349

m)350 Az adósságállomány évenkénti alakulása.

n)351 A kötelezettségvállalások állományának alakulása.

o)352

p)353

(3)354 Az 1. § (1) bekezdésének c) és h) pontjában foglalt alapok éves beszámolója kiegészítő melléklete a következő számszerű kimutatásokból áll:

a) a pénzforgalom egyeztetése,

b) a befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása,

c) az eszközök értékvesztésének alakulása,

d) a követelések, a kötelezettségek részletezése,

e) az eszközök értékhelyesbítésének alakulása,

f) a kötelezettségvállalások állományának alakulása (csak az 1. § (1) bekezdésének h) pontjában foglalt alapok esetében).

(4)355 A szöveges indokolásban kell ismertetni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alap-, illetve vállalkozási tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását. Be kell mutatni azokat a rendkívüli eseményeket vagy azokat a körülményeket, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak, és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg nem kerültek rendezésre. Indokolni kell továbbá a teljes kötelezettség állomány alakulását befolyásoló tényezőket.

(5)356 Amennyiben az ellenőrzés az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában (éves elemi költségvetési beszámolóban, egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban, konszolidált éves költségvetési beszámolóban) elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó – a mérlegkészítés időpontjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerőssé vált megállapítások miatti – módosításokat a kiegészítő melléklet szöveges részében részletesen, a könyvviteli mérleg és az előirányzat-maradvány, a pénzmaradvány-, a vállalkozási maradvány-kimutatás minden érintett tételéhez kapcsolódóan az előző év adatainak feltüntetése mellett be kell mutatni. Az előző év(ek)et érintő hibákat függetlenül attól, hogy azok jelentős összegűek vagy sem, a hiba megállapításának évében kell a folyó évi könyvelésben elszámolni.

(6)357 Ha az államháztartás szervezete a vegyes rendeltetésű eszközei értékcsökkenése alap-, valamint vállalkozási tevékenység közötti megosztásának módját megváltoztatja az új módszert és annak hatását a szöveges magyarázatok között be kell mutatnia.

(7)358 Szöveges értékelést kell készíteni a külön kormányrendeletek alapján összeállított adatszolgáltatásban bemutatott Európai Uniós támogatási programok [az Előcsatlakozási Alapok (PHARE, Átmeneti Támogatás, SAPARD), a strukturális alapokból, a Kohéziós Alapból megvalósuló Nemzeti Fejlesztési Tervek, a Közösségi kezdeményezések (INTERREG, EQUAL), a Schengeni Alap, a TEN-T támogatás, az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA), valamint az Európai Halászati Alapból (EHA) nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatás, a Belső politikák jogcímen nyújtott támogatás], a világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében beérkezett pénz- és egyéb eszközök, továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési források alakulásáról. Az értékelésnek tartalmaznia kell az előirányzatok teljesítését befolyásoló tényezőket is.

(8)359 Az államháztartás szervezetének a szöveges indokolásban részletesen fel kell sorolnia a közalapítványok, az alapítványok, társadalmi szervezetek által ellátott feladatokra teljesített kifizetéseket, illetve a térítésmentesen juttatott eszközök értékét.

(9)360 A könyvviteli mérlegben kimutatott részesedéseket a szöveges értékelésben tovább kell bontani. Be kell mutatni minden olyan gazdasági társaság nevét, székhelyét – a részesedés mennyisége és értéke feltüntetése mellett –, amelyben az államháztartás szervezete

a) 100%-os

b) 75%-on felüli,

c) 50%-on felüli, illetve

d) 25%-on felüli

részesedéssel rendelkezik.

(10)361 Amennyiben az államháztartás szervezete számviteli politikáját módosítja, a változásokat és annak hatását a szöveges magyarázatok között be kell mutatnia.

(11)362 Amennyiben e rendelet, illetve más jogszabály előírása szerint az államháztartás szervezeténél a könyvvizsgálat kötelező, úgy erre a kötelezettségre a költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletében kiemelten és egyértelműen utalni kell.

(12)363

(13)364

(14)365 A helyi önkormányzat a 7. § (8) bekezdése szerinti beszámoló kiegészítő mellékletében köteles elkülönítve bemutatni a helyi önkormányzat törzsvagyonának és üzleti vagyonának nagyságát.

40/A. §366 Amennyiben az önkormányzat a tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának rendeletében meghatározott körére az Ötv. 80/A–80/B. §-a alapján vagyonkezelői jogot létesít, akkor a szöveges magyarázatok között be kell mutatnia a vagyonkezelésbe adáskor a könyveiből kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök között nyilvántartásba vett (a vagyonkezelési szerződésben szereplő) bekerülési értéket, illetve annak tárgyidőszaki változásait legfontosabb jogcímenként.

41. § (1) A költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése kimutatás tagolását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A mellékletben kell bemutatni a költségvetésben jóváhagyott előirányzatokat, az előirányzatokban bekövetkezett változásokat a módosításra jogosult hatásköri tagolásban, a módosított előirányzatokat és az előirányzatok teljesítését. A melléklet az előirányzatok jogcímeit az éves költségvetés indokolásának megfelelő tagolásban tartalmazza.

(3)367 A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitó pénzkészlet (pénztárak és betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák, előirányzat-felhasználási keretszámlák, maradványelszámolási számlák) állományából kiindulva a pénzforgalom változását, majd a záró pénzkészletet kell bemutatni.

42. § (1)368 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása kimutatás tagolását e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2)369 A mellékletben kell bemutatni az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek, üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök, bruttó értékének, értékcsökkenésének változását.

(3)370

(4)371 Az eszközök értékvesztésének alakulása kimutatás tagolását e rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

(5)372 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása kimutatás tagolását e rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

(6)373

43. § Az államháztartás szervezetének a személyi juttatások és a létszám alakulását a tervezésnek megfelelő szerkezetben, formában és tartalommal kell bemutatnia.

44. § (1)374

(2)375 A 40. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti, az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolásokat, valamint a 11. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti mellékleteket a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3)376

(4) A letéti számlával (számlákkal) rendelkező költségvetés alapján gazdálkodó szerveknek a rendelet 11. számú melléklete szerint ki kell mutatniuk a számlán kezelt pénzeszköz nyitóösszegét, majd jogcímenként a számlára befolyt bevételeket és a számláról teljesített kiadásokat, valamint a december 31-ei pénzkészletet.

(5) Az 1. § (1) bekezdése a) pontjában foglalt államháztartás szervezetének a rendelet 12. számú melléklete szerint kell bemutatniuk az egyéb ellátások előirányzatát és a tényleges kifizetéseket.

(6)377 A követelések és kötelezettségek állományának alakulását a 18. számú melléklet tartalmazza. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak az ellátási szektorra vonatkozóan a követelések és kötelezettségek állományának alakulásáról nem kell mellékletet készíteni.

(7)378 Az adósságállomány évenkénti alakulását a 22. számú melléklet szerint kell bemutatni. A 22. számú mellékletet a helyi, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás és a fejlesztési tanács köteles elkészíteni.

(8)379 A kötelezettségvállalások állományának alakulását a 24. számú melléklet szerint kell bemutatni. Az 1. § (1) bekezdése h) pontjában foglalt alapok a kötelezettségvállalások állományának alakulását az államháztartásért felelős miniszter rendelkezése szerint kötelesek elkészíteni.

(9)380 A kiadások tevékenységenkénti alakulását a 25. számú melléklet szerint kell bemutatni. A 25. számú mellékletet az államháztartás szervezeteinek kell elkészíteni.

(10)381 A bevételek tevékenységenkénti alakulását a 26. számú melléklet szerint kell bemutatni. A 26. számú mellékletet az államháztartás szervezeteinek kell elkészíteni.

(11)382 A 25. számú és 26. számú mellékletek kitöltéséhez szükséges szakfeladatrendet, szakfeladatok tartalmi meghatározását, azok mutatószámait és az államháztartás szakágazati rendjét az Áht. 109. § (3) bekezdés 6. pontjának felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet határozza meg.

Önkormányzat vagyonkimutatása

44/A. §383 (1)384 A helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve az országos nemzetiségi önkormányzat közgyűlése részére a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.

(2)385 A vagyonkimutatás felépítése az 1. számú melléklet alapján legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti – kivéve a tárgyi eszköz, illetve a befektetett pénzügyi eszközcsoportok esetében, ahol a könyvviteli mérleg arab számmal jelzett tételei szerinti – tagolásban tartalmazza az önkormányzat vagyonát törzsvagyon [a forgalomképtelen (a kizárólagos, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű) és korlátozottan forgalomképes], illetve üzleti vagyon bontásban. A vagyonkimutatás további részletezését, tételes alábontását az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szabályozza.

(3) A vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza:

– a „0”-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát,

386 az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotásokat, régészeti leleteket, kép- és hangarchívumokat, gyűjteményeket, kulturális javakat),

– a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.

II. Fejezet387

III. Fejezet388

A KÖNYVEK VEZETÉSÉRE, A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALRA ÉS A KÖZZÉTÉTELRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK389

Számviteli szolgáltatás

45. §390 (1)391 Az államháztartás szervezeteinél a Tv.-ben meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását az Ávr. 12. §-a szerinti személy látja el.

(2)392

(3)393

(4)394

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL

Letétbe helyezés

45/A. §395 (1)396 A fejezetet irányító szerv, illetve a jogszabályban arra feljogosított szerv a saját és az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti irányítása alá tartozó költségvetési szervek, valamint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás a saját és az irányítása alá tartozó 1. § (1) bekezdés b), d)–e) és g) pontja szerinti költségvetési szervek felülvizsgált éves és féléves elemi költségvetési beszámolóinak, valamint az 1. § (1) bekezdés f) és i)–j) pontja szerinti államháztartás szervezetei az éves és a féléves elemi költségvetési beszámolóinak a Kincstárhoz, illetve a Kincstár területi szerveihez történő megküldésével tesznek eleget a letétbe helyezési kötelezettségüknek.

(2)397 Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló készítésére kötelezett helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak – az adósságrendezési eljárással érintett önkormányzatok esetében a pénzügyi gondnoknak és – az Állami Számvevőszékhez történő megküldésével tesznek eleget a letétbe helyezési kötelezettségüknek.

(3)398 Az 1. § (1) bekezdésének c), h) pontja szerinti államháztartás szervezete az éves elemi költségvetési beszámoló, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak éves költségvetési beszámolója, valamint a társadalombiztosítási alrendszer konszolidált éves költségvetési beszámolója az államháztartásért felelős miniszterhez, a Kincstárhoz, illetve az Állami Számvevőszékhez történő megküldésével tesz eleget a beszámoló letétbe helyezési kötelezettségének.

(4)399 Az 1. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti államháztartás szervezete éves elemi költségvetési beszámolójának a területfejlesztéséért felelős miniszterhez, illetve a Kincstárhoz a az államháztartásért felelős miniszterhez történő megküldésével tesz eleget a letétbe helyezési kötelezettségének.

(5)400 Az átszervezéssel, illetve jogutód nélkül véglegesen megszűnő államháztartási szervezet az éves elemi költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal elkészített és felülvizsgált beszámolójának az államháztartásért felelős miniszterhez, illetve kijelölt szervezetéhez történő megküldésével tesz eleget a letétbe helyezési kötelezettségének.

(6)401 A Kincstár területi szervéhez, az államháztartásért felelős miniszterhez, a kisebbségpolitikáért felelős miniszterhez benyújtott (megküldött) éves elemi költségvetési beszámoló adatai, illetve az alapok és a társadalombiztosítás éves konszolidált költségvetési beszámolója adatai nyilvánosak, azokról az államháztartási szervezettől bárki tájékoztatást kaphat és másolatot készíthet.

(7)–(8)402

(9)–(10)403

Közzététel

45/B. §404 (1)–(4)405

(5)–(7)406

Közérdekű adatok közzététele

45/C. §407 Az államháztartás szervezetei közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint kötelesek közzétenni.

Könyvvizsgálat

46. § (1)408 A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a könyvvizsgálatra kötelezett egészségügyi szolgáltató éves elemi költségvetési beszámolója a számviteli törvény, illetve e rendelet előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad az államháztartás szervezete vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a gazdálkodás eredményéről.

(2)409

(3)410 Amennyiben az államháztartás szervezete él a 32. § (7) bekezdés szerinti piaci értékelés lehetőségével, a piaci értéken történő értékelést – az érintett eszközök vonatkozásában – minden költségvetési év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végezni.

(4)411 A piaci értéken történő értékeléskor kimutatott értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben az államháztartás szervezeténél a könyvvizsgálatról jogszabály kötelezően nem rendelkezik, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.

(5)412 Az (1), (3) és (4) bekezdés szerinti könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.

(6)413

Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék

46/A. §414 (1)415 Az államháztartás szervezetétől független könyvvizsgáló feladata az éves elemi költségvetési beszámoló, az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, a konszolidált éves költségvetési beszámoló valódiságának és szabályszerűségének (a könyvviteli mérleg, a pénzforgalmi jelentés (kimutatás), a pénzmaradvány kimutatás, az előirányzatmaradvány-kimutatás, a vállalkozási maradvány-kimutatás, a kiegészítő melléklet) felülvizsgálata, a számviteli törvény és e rendelet, valamint az alapító okirat előírásai betartásának ellenőrzése, és ennek alapján az éves elemi költségvetési beszámolóról, az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény kialakítása, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.

(2)416

(3)417

(4)418 A könyvvizsgáló az éves elemi költségvetési beszámoló, az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról – a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó – írásbeli könyvvizsgálói jelentést köteles készíteni és azt megbízójának átadni.

(5)419 A könyvvizsgálónak a könyvvizsgálói jelentésben rögzítenie kell:

a) a könyvvizsgálói jelentés címét, illetve címzettjét;

b)420 a könyvvizsgálat tárgyát képező éves elemi költségvetési beszámoló, egyszerűsített éves költségvetési beszámoló azonosítóit (különösen melyik államháztartás szervezete, milyen főbb jellemző adatokat tartalmazó, melyik költségvetési évre vonatkozó, milyen mérlegfordulónappal készült beszámolója);

c) a könyvvizsgálat hatókörének leírását, a könyvvizsgálat során alkalmazott könyvvizsgálati standard-rendszer megjelölését;

d) az elvégzett, a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását megfelelően alátámasztó vizsgálatok jellegét, összefoglaló bemutatását;

e)421 az elemi költségvetési beszámolóhoz, az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóhoz csatolt könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában kifejezett véleményét, határozott álláspontját arról, hogy az adott beszámoló megfelel-e a számviteli törvényben, illetve e rendeletben foglaltaknak, továbbá azon egyéb jogszabályok előírásainak, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok vonatkozásában feladatokat határoznak meg;

f) a (hitelesítő, korlátozott, elutasító) könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását;

g) hivatkozást bármely olyan kérdésre, amelyre a könyvvizsgáló hangsúlyosan fel kívánja hívni a figyelmet anélkül, hogy az a könyvvizsgáló véleményét minősítette volna (figyelem felhívó megjegyzés);

h) a könyvvizsgálói jelentés keltezését;

i) a könyvvizsgálatért személyében, felelős könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési (nyilvántartási) számát;

j)422 könyvvizsgáló cég esetén – az i) pontban foglaltakon túlmenően – a társaság képviseletére jogosult személy nevét, aláírását, a társaság megnevezését, címét, kamarai nyilvántartási számát.

(6)423 Ha a kiegészítő mellékletben az államháztartás szervezete nem vagy nem a valóságnak megfelelően értékel, akkor a könyvvizsgáló az írásbeli könyvvizsgálói jelentésben köteles bemutatni az általa feltárt tényeket és megállapításokat, kitérve az előző költségvetési évre, továbbá az éves elemi költségvetési beszámoló, az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegfordulónapja után bekövetkezett jelentősebb eseményekre és főleg a hátrányos változásokra.

(7) Ha a könyvvizsgáló az ellenőrzés során a jogszabályi rendelkezések, az alapító okirat megsértéséről vagy olyan tényről szerez tudomást, amely az államháztartás szervezete jövőbeni helyzetét hátrányosan befolyásolja, erről haladéktalanul köteles megbízóját értesíteni.

46/B. §424 (1)425

(2)426

(3)427

(4)–(5)428

(6)429

A költségvetési szervek számlakerete

47. § (1)430 Az államháztartás szervezete a kezelésében, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásáról módosított teljesítésszemléletű kettős könyvvitelt vezet. A könyvviteli nyilvántartás a pénzforgalmi gazdasági műveleteket és ezeknek az eszközökre és forrásokra gyakorolt hatását a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja be. Az egyéb gazdasági műveleteknek az eszközökben és forrásokban bekövetkezett hatását a könyvviteli nyilvántartásban legalább havonta – az eszközök értékcsökkenése, a 28. § (5) bekezdése szerinti állományba vétel, és a 8. § (18) bekezdése, valamint a 31/A. § (2) bekezdése szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelésekre vonatkozó értékvesztés esetén negyedévenként – a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat (feladás) alapján kell rögzíteni, kivéve, ha e rendelet alapján azok elszámolását a mérlegfordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell elvégezni.

(2)431 Az államháztartás szervezete az e rendelet szerinti számviteli nyilvántartását köteles oly módon részletezni, hogy abban a kezelésére bízott fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos adatok legalább fejezeti kezelésű előirányzatonként külön-külön rendelkezésre álljanak.

(3)432 A kettős könyvviteli nyilvántartásokban a gazdasági műveleteket idősoros és számlasoros elszámolásban kell feljegyezni.

(4)433 Az államháztartás szervezete az idegen pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményekről, azoknak a követelésekre és a kötelezettségekre gyakorolt hatásáról is köteles a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően elszámolni, illetve azt analitikus nyilvántartással alátámasztani.

(5)434 Az Európai Uniós támogatások pénzügyi lebonyolításában részt vevő és az EU felé történő elkülönített eredményszemléletű beszámolást és könyvvezetést végző államháztartás szervezete köteles legalább negyedévente az EU felé készített, elkülönített, eredményszemléletű, illetve az e rendelet szerinti módosított teljesítés szemléletű főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetését elvégezni.

(6)435

(7)436

48. § (1)437 Az államháztartás viteléhez és az államháztartás mérlegének összeállításához szükséges információkat tartalmazó elemi költségvetési beszámolók tartalmi azonosságát az államháztartás szervezetei számlakerete biztosítja.

(2)438 Az államháztartás szervezeteinek – a módosított teljesítésszemléletű könyvvezetéséhez szükséges – számlakerete a 9. számú mellékletben foglaltak szerint a könyvviteli számlák számát és megnevezését (számlakeret-tükör), valamint a számlaosztályok tartalmára vonatkozó előírásokat tartalmazza.

(3)439

Számlarend

49. § (1)440 Az államháztartás szervezete a 48. § (2) bekezdés szerinti számlakeret alapján olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés a Tv. vonatkozó rendelkezéseiben és e rendeletben előírt elemi költségvetési beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja. A 9. számú melléklet szerinti könyvviteli számlák további tagolásával vagy a könyvviteli számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével köteles gondoskodni arról, hogy az elemi költségvetési beszámoló adatait a valóságnak megfelelően, áttekinthetően alátámassza.

(2)441

(3)442 Az analitikus nyilvántartások – ideértve az egyéb kiegészítő és részletező számviteli nyilvántartásokat is – formáját, tartalmát, azok vezetésének módját, a kapcsolódó főkönyvi nyilvántartásokkal való egyeztetést és annak dokumentálását az államháztartás szervezete saját hatáskörben szabályozza.

(4)443 A számlarendnek a Tv.-ben foglalt előírások kiegészítéseként tartalmaznia kell mindazokat a – 8. § alapján a számviteli politikában nem rendezett – szabályozásokat, amelyeket e rendelet vagy más jogszabály az államháztartás szervezete hatáskörébe utalt.

(5)444 A főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatának szabályozása keretében kell rögzíteni az analitikus nyilvántartások adataiból készült összesítő bizonylatok (feladások) elkészítésének határidejét.

(6)445 Az államháztartás szervezetének vezetője felelős a számlarend összeállításáért, folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés helyességéért.

Könyvviteli zárlat

50. § (1)446 Az 1. § (1) bekezdésének a)–b), d)g) és i)–k) pontjában foglalt államháztartás szervezete az éves (féléves) elemi költségvetési beszámoló, az 1. § (1) bekezdésének c) és h) pontjában foglalt alap, az alapok éves (féléves) beszámolója összeállítását megelőzően a könyvviteli mérleg és a pénzforgalmi jelentés (pénzforgalmi kimutatás) bizonylati alátámasztásaként a 17. számú melléklet szerinti tartalmú főkönyvi kivonatot köteles készíteni.

(2)447

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem

51. § (1)448 A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a következőket is:

a)449 a pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, pénzforgalmi számla, előirányzat-felhasználási keretszámla forgalomnál a hitelintézeti értesítés, illetve a Kincstár értesítésének megérkezésekor a könyvekben rögzíteni kell,

b)450 az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait, illetve a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat (feladás) adatait a gazdasági műveletek, események megtörténte után, legkésőbb a tárgyhónapot – az eszközök értékcsökkenése, a 28. § (5) bekezdése szerinti állományba vétel, és a 8. § (18) bekezdése, valamint a 31/A. § (2) bekezdése szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelésekre vonatkozó értékvesztés esetén a tárgynegyedévet – követő hónap 15. napjáig kell a könyvekben rögzíteni, kivéve, ha e rendelet alapján azok elszámolását a mérlegfordulónapra vonatkozó értékelés keretében kell elvégezni. Az egyéb gazdasági műveletek, események rögzítésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy az államháztartás szervezete eleget tudjon tenni a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeknek. Amennyiben az államháztartás szervezete az egyéb gazdasági műveletek, események hatását a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat (feladás) alapján rögzíti, akkor az összesítő bizonylat tartalmi és formai követelményeit a számlarendjében vagy a bizonylati rendjében köteles rögzíteni.

(2)451 Az államháztartás szervezetének a módosított teljesítésszemléletű könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a könyvviteli mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány-kimutatás, az előirányzat-maradványkimutatás, a vállalkozási maradvány-kimutatás alátámasztásán túlmenően a kiegészítő melléklet pénzügyi adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen.

(3)452

52. § A Tv.-ben foglalt előírások alkalmazásakor a következőket figyelembe kell venni: ahol

a) a Tv. üzleti évet ír elő, ott költségvetési évet kell érteni,

b) a Tv. vállalkozásra (vállalkozóra) ír elő kötelezettséget, ott az államháztartás szervezetét kell érteni,

c)453 a Tv. és e rendelet fizetendő, levonható, illetve beszerzési árba be nem számítandó áfára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, azok kizárólag az államháztartás szervezeteinek általános forgalmi adóalanyiságot eredményező – közhatalmi tevékenységnek nem minősülő – tevékenységei kapcsán alkalmazhatóak.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. §454

54. §455 (1) A rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2001. január 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit először a 2001. évről készített költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

(2)456 E rendeletnek az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit először a 2011. évről készített beszámolókra kell alkalmazni, – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(3)457 E rendeletnek az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított 5. § 3. pont c) pontját, 7. § (11) bekezdését, 10. § (3)–(4) és (8) bekezdését, 13/A. § (8) bekezdését, 15. § (4) bekezdését, 19. § (3) bekezdését, 38. § (6) bekezdés h) pontját, 38. § (6) bekezdés o) pontját, 44. § (7) bekezdését, 46. § (1) bekezdését, 46/B. § (1) bekezdését, 46/B. § (6) bekezdését, 1. számú melléklet B) és F) mérlegcsoportját, 3. számú mellékletét, 4. számú mellékletét, 8. számú melléklet G) pontját, 16. számú mellékletét, 18. számú melléklet b) pontját és 24. számú melléklet A) pontját a 2010. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

(4)458 E rendeletnek az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit először a 2012. évről készített beszámolókra kell alkalmazni, – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(5)459 E rendeletnek az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés i) alpontját, 11. § (4a) bekezdését, 34. § (7) bekezdését, 40. § (2) bekezdés e) pontjának ee) alpontját, 8. számú melléklet F) pontját, 14. számú mellékletét a 2011. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

(6)460 Az önkormányzati alrendszerbe tartozó elemi költségvetés készítésére nem kötelezett önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi tevékenységükről és vagyoni helyzetükről a 7. § (1) bekezdés szerinti éves elemi költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek elkülönítetten is kötelesek eleget tenni, a 2012. évi átszervezések előkészítése érdekében.

55. §461 (1) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit először a 2013. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

(2) Az államháztartás szervezete a 2013. január 1. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet hatálybalépése462 közötti időszakra vonatkozó könyvvezetését az e rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezései alapján 2013. március 31-ig módosítja.

(3)463 E rendeletnek az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit először a 2013. évi féléves költségvetési beszámolókra kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez464


A könyvviteli mérleg előírt tagolása

--------------------
ESZKÖZÖK Előző év Tárgyév
--------------------
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Immateriális javakra adott előlegek
6. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések és felszerelések
3. Járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1.465 Tartós részesedés
Ebből: – tartós társulási részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
3. Tartósan adott kölcsön
4.466 Hosszú lejáratú betétek
Ebből:
4/a. Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke
4/b. Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK467
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
2. Koncesszióba adott eszközök
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök
5.468 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok
4. Késztermékek
5.469 Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások
6.470 Követelés fejében átvett eszközök, készletek
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
2. Adósok
3.471 Rövid lejáratú adott kölcsönök
Ebből:
– tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek
4.472 Egyéb követelések
Ebből:
– támogatási program előlegek
– előfinanszírozás miatti követelések
– támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések
– nemzetközi támogatási programok miatti követelések
– garancia- és kezességvállalásból származó követelések
– egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek
III.473 Értékpapírok
1. Forgatási célú részesedés
1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke
1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
2/a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke
2/b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése
IV. Pénzeszközök
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
2.474 Költségvetési pénzforgalmi számlák
Ebből:
2/a. Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke
2/b. Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése
3. Elszámolási számlák
4.475 Idegen pénzeszközök
Ebből:
4/a. Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke
4/b. Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
1. Költségvetési aktív függő elszámolások
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

--------------------
FORRÁSOK Előző év Tárgyév
--------------------
D)476 SAJÁT TŐKE
I. Tartós tőke
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje
II. Tőkeváltozások
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása
III. Értékelési tartalék
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

E) TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalékok
1.477 Költségvetési tartalék elszámolása
Ebből: – tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása
– előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása
2. Költségvetési pénzmaradvány
3.478 Költségvetési kiadási megtakarítás
4.479 Költségvetési bevételi lemaradás
5. Előirányzat-maradvány
II.480 Vállalkozási tartalékok
1. Vállalkozási tartalék elszámolása
Ebből: – tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása
– előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása
2. Vállalkozási maradvány
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás
4. Vállalkozási bevételi lemaradás

F) KÖTELEZETTSÉGEK
I.481 Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Ebből:
– hosszú lejáratú szállítói tartozások
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1.482 Rövid lejáratú kapott kölcsönök
Ebből:
– hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei
2.483 Rövid lejáratú hitelek
Ebből:
– likvid hitelek
– beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei
– működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei
3.484 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból
Ebből:
– rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások
– felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei
– működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei
4.485 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Ebből:
– tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
– tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
5.486 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Ebből:
– váltótartozások
– munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek
– költségvetéssel szembeni kötelezettségek
– helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek
– támogatási program előlege miatti kötelezettségek
– előfinanszírozás miatti kötelezettségek
– szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek
– nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
– garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei
– tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
– a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
– egyéb különféle kötelezettségek
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
1. Költségvetési passzív függő elszámolások
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások
Ebből:
– Költségvetésen kívüli letéti elszámolások
– Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

2. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez487
A pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása

Ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

01. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei

01

 

 

02. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei

02

 

 

03. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

03

 

 

A.Záró pénzkészlet (1+2+3)

04

 

 

04. Forgatási célú értékpapírok záró állománya

05

 

 

05. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (–)

06

 

 

B.Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)

07

 

 

– Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

08

 

 

– Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

09

 

 

– Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

10

 

 

06. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

11

 

 

– Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (–)

12

 

 

– Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (–)

13

 

 

– Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (–)

14

 

 

07. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (–)

15

 

 

C.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)

16

 

 

08. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (–)

17

 

 

09. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (–)

18

 

 

D.Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (–)

19

 

 

E.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (–)

20

 

 

F.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)

21

 

 

10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

22

 

 

11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

23

 

 

12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt

24

 

 

13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

25

 

 

G.Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)

26

 

 

H.Pénzmaradványt terhelő elvonások (–)

27

 

 

I.Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)

28

 

 

14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

29

 

 

15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (ô)

30

 

 

J.Módosított pénzmaradvány (I+14+15)

31

 

 

A J. sorból:

 

 

 

16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

32

 

 

17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

33

 

 

Ebből: – Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

34

 

 

– Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

35

 

 

18. Szabad pénzmaradvány

36

 

 

Ebből: – Működési célú szabad pénzmaradvány

37

 

 

– Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

38

 

 

3. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez488Előirányzat-maradvány kimutatás előírt tagolása (az alaptevékenység szakfeladataira)

 

 

 

Ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

A. Kiadási előirányzat

01

 

 

1. Alaptevékenység működési kiadásai

02

 

 

1/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai

03

 

 

1/b. Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai

04

 

 

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

05

 

 

2/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai

06

 

 

2/b. Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

07

 

 

B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)

08

 

 

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A–B) (±)

09

 

 

D. Bevételi előirányzat

10

 

 

3. Alaptevékenység működési bevételei

11

 

 

3/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei

12

 

 

3/b. Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei

13

 

 

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

14

 

 

4/a. Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei

15

 

 

4/b. Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

16

 

 

E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)

17

 

 

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E–D) (±)

18

 

 

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

19

 

 

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)

20

 

 

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

21

 

 

6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (–)

22

 

 

7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (–)

23

 

 

I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H–6–7)

24

 

 

8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat maradványa (+)

25

 

 

J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)

26

 

 

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

27

 

 

10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány

28

 

 

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány

29

 

 

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány

30

 

 

11. Szabad előirányzat-maradvány

31

 

 

11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány

32

 

 

– Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa

33

 

 

11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány

34

 

 

12. Tájékoztató adat: Évvégén a forgatási célú értékpapír állománya

35

 

 

4. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez489A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása
3K04119_0

 

 

 

Ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata

01

 

 

– Vállalkozási tevékenység – szakfeladaton elszámolt – értékesítési bevétele

02

 

 

– Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről

03

 

 

– Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége

04

 

 

– Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele

05

 

 

1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05)

06

 

 

2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele

07

 

 

I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)

08

 

 

– Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele

09

 

 

– Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele

10

 

 

– Értékesített tartós részesedések bevétele

11

 

 

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele

12

 

 

– Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről

13

 

 

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele

14

 

 

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkejellegű pénzforgalmi bevétele (09+...+14)

15

 

 

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele

16

 

 

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

17

 

 

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei

18

 

 

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei

19

 

 

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei

20

 

 

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)

21

 

 

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)

22

 

 

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B–A)

23

 

 

D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata

24

 

 

– Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai

25

 

 

– Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó

26

 

 

– Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa és kamatkiadások nélkül)

27

 

 

– Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai

28

 

 

– Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai

29

 

 

– Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása

30

 

 

8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+30)

31

 

 

9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai

32

 

 

IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)

33

 

 

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai

34

 

 

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai

35

 

 

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai

36

 

 

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai

37

 

 

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (34+...+37)

38

 

 

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása

39

 

 

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

40

 

 

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai

41

 

 

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai

42

 

 

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai

43

 

 

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)

44

 

 

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)

45

 

 

F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D–E)

46

 

 

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B–E)

47

 

 

15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (–)

48

 

 

H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G–15)

49

 

 

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (–)

50

 

 

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (–)

51

 

 

18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (–)

52

 

 

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)

53

 

 

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H–16–17–18±19)1

54

 

 

J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (–)

55

 

 

K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G–16–17–J)

56

 

 


1 Áht. vagy egyéb jogszabályban meghatározott szervek esetében lehet a befizetési kötelezettség alapját csökkenteni

5. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez490


Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

A) Költségvetési előirányzatok egyeztetése
Ezer forintban
9M47108M_0

Megnevezés
(űrlap/sorszám)

Sor-
szám

Eredeti
előirányzat

Előirányzat változások

Előirányzat
változás
összesen

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Országgyűlés

Kormány

irányító
szervi

intézményi

hatáskörben

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 B) Pénzforgalom egyeztetése


Ezer forintban

Megnevezés

Sorszám

Összeg

1

2

3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
– Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

01

 

– Devizabetét számlák egyenlege

02

 

– Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

03

 

– Valutapénztárak egyenlege

04

 

Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)

05

 

Bevételek (+)

06

 

Kiadások (–)

07

 

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
– Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)

08

 

– Devizabetét számlák egyenlege

09

 

– Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

10

 

– Valutapénztárak egyenlege

11

 

Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)
(12=05+06–07)

12

 

6. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez491A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

Ezer forintban

Megnevezés

Sor-
szám

Immateriális
javak

Ingatlanok
és kapcsolódó
vagyoni
értékű jogok

4. oszlopból:
Ingatlanokhoz
kapcsolódó
vagyoni értékű
jogok

Gépek,
berendezések
és
felszerelések

Járművek

Tenyész-
állatok

Állami
készletek,
tartalékok

Üzemeltetésre,
kezelésre
átadott,
koncesszióba,
vagyon-
kezelés-
be adott,
illetve vagyon-
kezelés-
be vett
eszközök

10. oszlopból:
Üzemeltetésre
átadott
ingatlanok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Bruttó
érték

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

növe-
kedések

Beszerzés, létesítés

02

 

 

 

 

 

 

 

 

---------

 

Felújítás

03

 

 

 

 

 

 

 

---------

---------

 

Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája

04

 

 

 

 

 

 

 

 

---------

 

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

05

 

 

 

 

 

 

 

 

---------

 

Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke

06

 

 

 

 

 

 

 

 

---------

 

Előző év(ek) beruházásából aktivált érték

.07

 

 

 

 

 

 

 

---------

---------

 

Térítésmentes átvétel

08

 

 

 

 

 

 

 

 

---------

 

Alapítás, átszervezés miatti átvétel

09

 

 

 

 

 

 

 

 

---------

 

Egyéb növekedés

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes növekedés (05+11)

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

csökke-
nések

Értékesítés

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege

14

 

 

 

 

 

 

 

 

---------

 

02-04-ből a beruházási előleg összege

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selejtezés, megsemmisülés

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térítésmentes átadás

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapítás, átszervezés miatti átadás

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb csökkenés

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes csökkenés (13+...+19)

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttó érték összesen (01+12–20)

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Növekedés

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csökkenés

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Növekedés

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csökkenés

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékcsökkenés összesen (25+30)

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eszközök nettó értéke (21–31)

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez492

8. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez493


Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
A) Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához
3K65812M_0

Forintban

A támogatás jogcíme
(az éves költségvetési törvény szerint)

A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások

A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+, –)

Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+, –)

Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+, –)

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

mutatószám

támogatás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=
(2+4+6+8)

11=
(3+5+7+9)

Összesen


B) A cél- és címzett támogatás elszámolása

 

Ezer forintban

BERUHÁZÁS

ELŐZŐ IDŐSZAKI

TÁRGYÉVI

TÁRGYÉVI

TÁMOGATÁS

tervezett összes költsége

Ebből támogatás összege

beruházás összes ráfor-
dítása

TÁMOGATÁS

beruházás tervezett ráfor-
dítása

TÁMOGATÁS

beruházás tényleges ráfor-
dítása

IGÉNYBE VETT TÁMOGATÁS

Jogcíme

Kódja

eredeti

módo-
sított

időará-
nyos elő-
irányzata

igénybe vett összege

áthú-
zódó

tárgyévi

összes

áthú-
zódó

tárgyévi

összes

előirányzat

előirányzata

előirányzata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Céltámogatások összesen:

9

9

9

9

Címzett támogatások összesen:

9

9

9

9


C) Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Forintban

A központi

Az önkormányzat, a társulás által

Megevezés

Sorszám
(kiemelt
ei. sz.)

költségvetésből
támogatásként
rendelkezésre
bocsátott összeg

az adott célra
ténylegesen
felhasznált összeg

feladattal terhelt, de
fel nem használt
összeg

Eltérés (4+5)–3

1

2

3

4

5

6

Központosított előirányzatok összesen

 

 

 

 

 

 

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

 

 

 

 

 

A települési önkormányzatok által fenntartott, támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása összesen


D) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
3K65812M_3

Forintban

Évközi változások (+, –)

Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig tényle-
gesen felhasz-
nált összeg

 

A támogatás jogcíme
(az éves költségvetési törvény szerint)

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel / feladatátadással korrigált

Április 15

Június 15.

Október 15.

Tényleges

Év végi eltérés
(+, –) mutatószám szerint december 31.

Eltérés (mutató-
szám és felhasználás szerint)

mutató-
szám

támo-
gatás

mutató-
szám

támo-
gatás

mutató-
szám

támo-
gatás

mutató-
szám

támo-
gatás

mutató-
szám

támo-
gatás

mutató-
szám

támo-
gatás

mutató-
szám

támo-
gatás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=10–
(2+4+
6+8)

13=11–
(3+5+
7+9)

14

15

16=13–[11–
(14+15)]

Állami támo-
gatás összesen

9

9

9

9

9

9

9


E) A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

Forintban

Megnevezés

Sorszám

A központi költségvetésből
rendelkezésre bocsátott összeg

A jogszerűen felhasznált összeg

Előírt visszafizetési kötelezettség összege

A

B

C

D

E=C–D

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet alapján

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján


F) Az előző évi (.....év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása

Forintban

Előirányzat megnevezése

Az önkormányzat, a társulás által a tárgyévet megelőző évben fel nem használt,
de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Ebből a tárgyévben az előírt határidőig
ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

1

2

3

4=3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen


G) Az előző évi (.....év) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése

Sor-
szám

Az önkormányzat, a
társulás által a tárgyévet
megelőző évben fel
nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Ebből tárgyévben
az előírt határidőig
ténylegesen felhasznált

Eltérés (fel nem használt)

1

2

3

4

5=4-3

Központosított előirányzatok összesen

Helyi önkormányzatok által fenntartott, támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása összesen

 

 

 

 

 H) A települési önkormányzatok … (év) június 30-ai iparűzési adóerőképessége

M e g n e v e z é s

Sor-
szám

… (év) június 30-ai iparűzési
adóerőképesség

1

2

3

Iparűzési adóalap (ezer forintban)

01

Iparűzési adóerőképesség (forintban) (01.sor * 1000 * 1,4%)

02


I) A helyi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai

Ezer forintban

Megnevezés

Sor-
szám

Többségi helyi önkormányzati/
társulási/
térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok

10-50%-ban helyi önkormányzati/
társulási/
térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok

előző évet megelőző év adata

előző év adata

előző évet megelőző év adata

előző év adata

1

2

3

4

5

6

Gazdasági társaságok száma (darab)

01

 

 

 

 

Befektetett eszközök

02

 

 

 

 

ebből: - Immateriális javak

03

 

 

 

 

- Tárgyi eszközök

04

 

 

 

 

- Befektetett pénzügyi eszközök

05

 

 

 

 

- Vagyonkezelésbe átvett eszközök

06

 

 

 

 

Forgóeszközök

07

 

 

 

 

ebből: - Készletek

08

 

 

 

 

- Követelések

09

 

 

 

 

- Értékpapírok

10

 

 

 

 

- Pénzeszközök

11

 

 

 

 

Saját tőke

12

 

 

 

 

ebből: - Jegyzett tőke

13

 

 

 

 

- Tőketartalék

14

 

 

 

 

- Eredménytartalék

15

 

 

 

 

Kötelezettségek összesen

16

 

 

 

 

ebből: - Hosszú lejáratú kötelezettségek

17

 

 

 

 

~ Tartozások kötvénykibocsátásból

18

 

 

 

 

~ Beruházási és fejlesztési hitelek

19

 

 

 

 

~ Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségek

20

 

 

 

 

~ Tartós kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

21

 

 

 

 

~ Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

22

 

 

 

 

- Rövid lejáratú kötelezettségek

23

 

 

 

 

~ Rövid lejáratú kölcsönök és hitelek

24

 

 

 

 

~ Vevőktől kapott előlegek

25

 

 

 

 

~ Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

26

 

 

 

 

~ Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

27

 

 

 

 

~ Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

28

 

 

 

 

Mérlegfőösszeg

29

 

 

 

 

Értékesítés nettó árbevétele

30

 

 

 

 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

31

 

 

 

 

Kifizetett osztalék és részesedés

32

 

 

 

 

Mérleg szerinti eredmény

33

 

 

 

 

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez494


Számlakeret-tükör
1. Számlaosztály
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

11. IMMATERIÁLIS JAVAK
111. Immateriális javak aktivált állományának értéke
112. Immateriális javak értékcsökkenése
113. Immateriális javak vásárlása
114. Foglalt
115. Immateriális javak vásárlásának előirányzata
116. Foglalt
117. Immateriális javak folyamatban levő beruházásai
118. Immateriális javak beruházására adott előlegek
1181. Immateriális javak beruházására adott előlegek állományának értéke
1182. Immateriális javak beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
119. Immateriális javak értékhelyesbítése

12. INGATLANOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
121. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke
122. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése
123. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlása, létesítése
124. Ingatlanok felújítása
125. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vásárlásának, létesítésének előirányzata
126. Ingatlanok felújításának előirányzata
127. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok folyamatban levő beruházásai
128. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek
1281. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek állományának értéke
1282. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
129. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése

13. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK ÉS JÁRMŰVEK
131. Gépek, berendezések, felszerelések
1311. Gépek, berendezések, felszerelések aktivált állományának értéke
1312. Gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése
1313. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, létesítése
1314. Gépek, berendezések, felszerelések felújítása
1315. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlásának, létesítésének előirányzata
1316. Gépek, berendezések, felszerelések felújításának előirányzata
1317. Gépek, berendezések, felszerelések folyamatban lévő beruházásai
13171–13178. Gépek, berendezések, felszerelések folyamatban maradó beruházásainak (felújításainak) állománya
13179. Kis értékű – éven belül amortizálandó – új tárgyi eszközök raktári állománya
1318. Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek
13181. Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek állományának értéke
13182. Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
1319. Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése
132. Járművek
1321. Járművek aktivált állományának értéke
1322. Járművek értékcsökkenése
1323. Járművek vásárlása, létesítése
1324. Járművek felújítása
1325. Járművek vásárlásának, létesítésének előirányzata
1326. Járművek felújításának előirányzata
1327. Járművek folyamatban lévő beruházásai (felújításainak) állománya
1328. Járművek beruházására adott előlegek
13281. Járművek beruházására adott előlegek állományának értéke
13282. Járművek beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
1329. Járművek értékhelyesbítése
14. Tenyészállatok
141. Tenyészállatok állománya
142. Tenyészállatok értékcsökkenése
143. Tenyészállatok vásárlása
144. Tenyészállatok felújítása
145. Tenyészállatok vásárlásának előirányzata
146. Tenyészállatok felújításának előirányzata
147. Tenyészállatok folyamatban lévő beruházásai
148. Tenyészállatok beruházására adott előlegek
1481. Tenyészállatok beruházására adott előlegek állományának értéke
1482. Tenyészállatok beruházására adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása
149. Tenyészállatok értékhelyesbítése
15. ÁLLAMI KÉSZLETEK, TARTALÉKOK
159. Állami készletek, tartalékok
1591. Állami készletek, tartalékok beruházásának állománya
1592. Állami készletek, tartalékok értékcsökkenése
1593. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadási előirányzatának teljesítése
1595. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásainak előirányzata
1598. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásaira adott előlegek állománya
1599. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásaira adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása

16. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK
161. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya
162. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értékcsökkenése
163. Koncesszióba adott eszközök állománya
164. Koncesszióba adott eszközök értékcsökkenése
165. Vagyonkezelésbe vett eszközök állománya495
166. Vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökkenése496
167. Vagyonkezelésbe adott eszközök állománya
168. Vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenése
169. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

17. TARTÓS RÉSZESEDÉSEK, TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ BETÉTEK
171. Tartós részesedések
1711. Tartós részesedések állománya
1712. Tartós részesedések vásárlásának kiadási előirányzata
1713. Tartós részesedések kiadási előirányzatának teljesítése
172. Kárpótlási jegyek
1721. Kárpótlási jegyek állománya
1722. Kárpótlási jegyek vásárlásának kiadási előirányzata
1723. Kárpótlási jegyek kiadási előirányzatának teljesítése
A számlát csak azok az önkormányzatok alkalmazzák, amelyek a kincstári vagyon meghatározott körének vagyonkezelésére a KVI-vel szerződést kötöttek.
173. Különféle államkötvények
1731. Különféle államkötvények állománya
1732. Különféle államkötvények vásárlásának kiadási előirányzata
1733. Különféle államkötvények kiadási előirányzatának teljesítése
174. Egyéb értékpapírok
1741. Egyéb értékpapírok állománya
1742. Egyéb értékpapírok vásárlásának kiadási előirányzata
1743. Egyéb értékpapírok kiadási előirányzatának teljesítése
175. Tartós részesedések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése
1751. Tartós részesedések értékvesztése és annak visszaírása
1752. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
176–177. Foglalt
178. Hosszú lejáratú betétek állománya
179. Tartós részesedések értékhelyesbítése

18. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓJA
181. Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adója
1811. Felújítások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának előirányzata
1812. Felújítások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatának teljesítése
1813. Felújítások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatának teljesítése
182. Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója
1821. Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adójának előirányzata
1822. Beruházások beszerzési árába beszámítandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatának teljesítése
1823. Beruházások beszerzési árába be nem számítandó előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatának teljesítése
183. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
1831. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés előirányzata
1832. Beruházáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
184. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
1841. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés előirányzata
1842. Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
185–188. Foglalt
189. Számlahelyesbítés miatti felhalmozási általános forgalmi adó kiadás

19. TARTÓSAN ADOTT VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK (VISSZTERHESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK)
191. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belül
1911. Államháztartáson belül nyújtott működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök állománya
1912. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának előirányzata „K”
1913. Működési célra nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata „T”
1914. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása „T”
1915. Működési célra nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „K”
192. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belül
1921. Államháztartáson belülre nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök állománya
1922. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának előirányzata „K”
1923. Felhalmozási célra nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata „T”
1924. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása „T”
1925. Felhalmozási célra nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „K”
193. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívül
1931. Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök állománya
1932. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre nyújtásának előirányzata „K”
1933. Működési célra, államháztartáson kívülre nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata „T”
1934. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre „T”
1935. Működési célra nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről „K”
194. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívül
1941. Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök állománya
1942. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre nyújtásának előirányzata „K”
1943. Felhalmozási célra, államháztartáson kívülre nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata „T”
1944. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre „T”
1945. Felhalmozási célra nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről „K”
195. Egyéb hosszú lejáratú követelések
196. Állam által belföldre nyújtott hosszú lejáratú hitelek (nemzetgazdasági elszámolások)
197. Állam által külföldre nyújtott hosszú lejáratú hitelek (nemzetgazdasági elszámolások)
198. Hosszú lejáratú követelések értékvesztése és annak visszaírása
1981. Tartósan adott visszatérítendő támogatások, kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) értékvesztése és annak visszaírása
1982. Egyéb hosszú lejáratú követelések értékvesztése és annak visszaírása
1986. Állam által belföldre nyújtott hosszú lejáratú hitelek értékvesztése és annak visszaírása (nemzetgazdasági elszámolások)
1987. Állam által külföldre nyújtott hosszú lejáratú hitelek értékvesztése és annak visszaírása (nemzetgazdasági elszámolások)
1988. Hosszú lejáratú betétek értékvesztése és annak visszaírása
199. Befektetett eszközök kiadási és bevételi átvezetési számlája
1991. Immateriális javak kiadási átvezetési számlája
1992. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok kiadási átvezetési számlája
1993. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek kiadási átvezetési számlája
1994. Tenyészállatok kiadásai átvezetési számlája
1995. Állami készletek, tartalékok kiadási átvezetési számlája
1997. Befektetett pénzügyi eszközök átvezetési számlája
1998. Beruházások, felújítások általános forgalmi adó átvezetési számlája
1999. Tartósan adott kölcsönök átvezetési számlája
2. Számlaosztály
KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK

21. VÁSÁROLT ANYAGOK
211. Élelmiszerek
212. Gyógyszerek, vegyszerek
213. Irodaszerek, nyomtatványok
214. Tüzelőanyagok
215. Hajtó- és kenőanyagok
216. Szakmai anyagok
217. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
218. Egyéb anyagok
219. Anyagok árkülönbözete

22. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK
221. Betétdíjas göngyölegek
229. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete

23. ÁRUK, KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK, KÉSZLETEK
231. Áruk
2311. Raktári áruk
23111. Raktári áruk beszerzési áron
23112. Raktári áruk elszámoló áron
2312. Bolti áruk eladási áron
2313. Bolti áruk árrése
2314. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk
2319. Raktári áruk árkülönbözete
232. Közvetített szolgáltatások
233. Követelés fejében átvett eszközök, készletek
234. Értékesítési céllal átsorolt eszközök

24. VÁSÁROLT KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA
241. Vásárolt anyagok értékvesztése és annak visszaírása
242. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása
243. Áruk értékvesztése és annak visszaírása
244. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása
245. Követelés fejében átvett eszközök, készletek értékvesztése és annak visszaírása
246. Értékesítési céllal átsorolt eszközök értékvesztése és annak visszaírása

25. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK
251. Késztermékek
252. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
253. Befejezetlen termelés, félkész termékek
259. Saját termelésű készletek készletérték-különbözete

26. SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA
261. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása
262. Növendék-, hízó- és egyéb állatok értékvesztése és annak visszaírása
263. Befejezetlen termelés, félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása

27. RÖVID LEJÁRATÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK
271. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belül
2711. Államháztartáson belül nyújtott működési célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök állománya
2712. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának előirányzata „K”
2713. Működési célra (éven belül) nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata „T”
2714. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása „T”
2715. Működési célra (éven belül) nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „K”
272. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belül
2721. Államháztartáson belülre nyújtott felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök állománya
2722. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának előirányzata „K”
2723. Felhalmozási célra (éven belül) nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata „T”
2724. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása „T”
2725. Felhalmozási célra (éven belül) nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése „K”
273. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívül
2731. Államháztartáson kívülre nyújtott működési célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök állománya
2732. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök, államháztartáson kívülre nyújtásának előirányzata „K”
2733. Működési célra (éven belül), államháztartáson kívülre nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata „T”
2734. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre „T”
2735. Működési célra nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről „K”
274. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívül
2741. Államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök állománya
2742. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre nyújtásának előirányzata „K”
2743. Felhalmozási célra (éven belül), államháztartáson kívülre nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülésének előirányzata „T”
2744. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre „T”
2745. Felhalmozási célra (éven belül) nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről „K”
275. Állam által belföldre nyújtott rövid lejáratú hitelek (nemzetgazdasági elszámolások)
276. Állam által külföldre nyújtott rövid lejáratú hitelek (nemzetgazdasági elszámolások)
277. Állam által nyújtott megelőlegezési hitelek, kölcsönök (nemzetgazdasági elszámolások)
278. Rövid lejáratú visszatérítendő támogatásokkal, kölcsönökkel kapcsolatos értékvesztés és annak visszaírása
279. Rövid lejáratú visszatérítendő támogatások, kölcsönök kiadás és bevétel átvezetési számlája

28. KÖVETELÉSEK
281. Adósok
2811. Előző év(ek)i adósokkal szembeni követelések
2812. Tárgyévi adósokkal szembeni követelések
282. Vevők
2821. Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések
28211. Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó államháztartáson belüli belföldi követelések
28212. Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó államháztartáson belüli belföldi követelések
2822. Államháztartáson kívüli belföldi vevőkövetelések
28221. Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó államháztartáson kívüli belföldi követelések
28222. Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó államháztartáson kívüli belföldi követelések
2823. Külföldi vevőkövetelések
28231. Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi vevőkövetelések
282311. Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó EU-s külföldi követelések
282312. Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó EU-s külföldi követelések
28232. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi vevőkövetelések
282321. Előző év(ek)i termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó nem EU-s külföldi követelések
282322. Tárgyévi termékértékesítésből és szolgáltatások nyújtásából származó nem EU-s külföldi követelések
283. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
2831. Előző év(ek)i államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
2832. Tárgyévi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
284. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
2841. Előző év(ek)i államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
2842. Tárgyévi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések
285. Váltókövetelések
2851. Előző év(ek)i váltókövetelések
2852. Tárgyévi váltókövetelések
286. Munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések
2861. Előző év(ek)i munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések
2862. Tárgyévi munkavállalókkal szemben előírt különféle követelések
287. Egyéb követelések
2871. Támogatási program előlege
2872. Szabálytalan kifizetés, illetve jogalap nélkül felvett támogatások, ellátások miatti követelés
2873. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések
28731. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó követelések
28732. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó követelések
2874. Nemzetközi támogatási programok miatti követelések
2875. Vagyonkezelésbe adott eszközökhöz kapcsolódó követelések
2876. Előfinanszírozás miatti követelések
2877. EU költségvetésből származó visszatérítések miatti követelések (nemzetgazdasági elszámolások)
2878. EU támogatásokhoz kapcsolódó, kedvezményezettekkel szembeni követelések (nemzetgazdasági elszámolások)
2879. Egyéb különféle követelések
288. Követelések értékvesztése és annak visszaírása
2881. Adósokkal szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása
2882. Vevőkkel szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása
2883. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések értékvesztése és annak visszaírása
2884. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó követelések értékvesztése és annak visszaírása
2885. Váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása
2886. Munkavállalókkal szembeni különféle követelések értékvesztése és annak visszaírása
2887. EU költségvetésből származó visszatérítések miatti követelések értékvesztése és annak visszaírása (nemzetgazdasági elszámolások) értékvesztése és annak visszaírása
2888. EU támogatásokhoz kapcsolódó, kedvezményezettekkel szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása (nemzetgazdasági elszámolások) értékvesztése és annak visszaírása
2889. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása

29. ÉRTÉKPAPÍROK
291-294. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
295. Forgatási célú részesedések
296–297. Foglalt
298. Forgatási célú értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
299.

3. Számlaosztály
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK

31. PÉNZTÁRAK, CSEKKEK, BETÉTKÖNYVEK
311. Pénztár
312. Valutapénztár
313. Költségvetési betétkönyvek
314. Elektronikus pénz
315. Csekk
316–318. Foglalt
319. Valuta árfolyamkülönbözetek

32. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK
321. Költségvetési elszámolási számla
322–324. Költségvetési elszámolási számla alcímű számlái
322. Költségvetési elszámolási számla pénzellátással kapcsolatos alcímű számlái
323. Költségvetési elszámolási számla adóbeszedéssel kapcsolatos alcímű számlái
3231. Helyiadó-beszedési számlák
3232. Gépjárműadó beszedési számla
3233. Pótlék beszedési számla
3234. Bírság beszedési számla
3235. Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája
3236. Talajterhelési díj beszedési számla
3237. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla
3238. Luxusadó beszedési számla
324. Költségvetési elszámolási számla lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatás alcímű számlája
327. Deviza(betét)-számla
328. Deviza árfolyam-különbözetek
329. Költségvetési pénzforgalmi számla értékvesztése és annak visszaírása

33. BELFÖLDI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK497
331. Előirányzat teljesítésének elszámolása a Kincstárral
3311. Előirányzat-felhasználási keretszámla
3312. Központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla
3313. Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla

3315. Célelszámolási forintszámlák
33151. Belföldi intézményi működéshez kapcsolódó célelszámolási számla
33152. Nemzetközi támogatási programokhoz kapcsolódó célelszámolási számla
33153. Felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány számla
33154. MTA kutató hálózat saját bevétel célelszámolási számla
33155. Központosított bevételek beszedése célelszámolási számla
33156. Régészeti célelszámolási forint számla
33157. PSZÁF felügyeleti bírság célelszámolási számla
33159. Egyéb célelszámolási számla
3316. Pályázati költségvetési lebonyolítási számla
3317. Tranzakciós illeték beszedési számla
3319. Különféle elkülönített számlák
33191. Fedezetbiztosítási számla
33192. Kincstári kártya-fedezeti számla
33193. Köztartozás zárolt fedezeti számla

333. Fejezetek előirányzat teljesítésének elszámolása a Kincstárral
3331. Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztási számla
3332. Év végi maradvány-elszámolási számla
3333. Fejezeti befizetési számla
334. Társadalombiztosítási alapok elszámolása a Kincstárral
3341. Elszámolási számla
3342. Célelszámolási számla
3343. Központi, területi, hivatali és egészségbiztosítási szakigazgatási szervek ellátási számlái
3344. Technikai számlák
3345. Megelőlegezési számla
3346. Ellátási kártyafedezeti számlák
3347. Előirányzat-felhasználási keret elosztási számla
335. Kincstári egységes számla (KESZ) (nemzetgazdasági elszámolások)

34. NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK ELSZÁMOLÁSAI
342. NFT-1-hez tartozó támogatási programok elszámolási számlái
3421–3426. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok elszámolási számlái
3421. Gazdasági versenyképesség operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3422. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3423. Humánerőforrás-fejlesztési operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3424. Regionális operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3425. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3426. Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtási program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3427. Kohéziós alap támogatási program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
34271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
34272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
343–344. NFT-2-höz tartozó támogatási programok elszámolási számlái
343. NFT-2-höz tartozó központi támogatási programok elszámolási számlái
3431. Gazdaságfejlesztés operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3432. Közlekedés operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3433. Társadalmi megújulás operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3434. Társadalmi infrastruktúra operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3435. Környezet és energia operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3436. Államreform operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3437. Elektronikus közigazgatás operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3439. Végrehajtás operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
344. NFT-2-höz tartozó regionális támogatási programok elszámolási számlái
3441. Nyugat-dunántúli operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3442. Közép-dunántúli operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3443. Dél-dunántúli operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3444. Észak-magyarországi operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3445. Észak-alföldi operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3446. Dél-alföldi operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3447. Közép-magyarországi operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
345. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlái
3451. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3452. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3454. Európai Halászati Alapból (EHA) finanszírozott operatív program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3459. Egyéb EU-s agrár támogatási programok fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
346. Egyéb Európai Uniós támogatási program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3462. Közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
34621. INTERREG közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
34622. EQUAL közösségi kezdeményezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3463. Belső politikák jogcímen nyújtott támogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3465. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
3466. Területi Együttműködés támogatásának fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlái
34661. Európai Területi Együttműködés támogatásának fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája
34662. INTERACT támogatásának fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája
3467. Svájci Alap támogatásának fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája
3468. Szolidaritási programok támogatásának fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlái
34681. Európai Menekültügyi Alap támogatásának fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája
34682. Integrációs Alap támogatásának fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája
34683. Visszatérés Alap programok támogatásának fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája
34684. Külső Határok Alap támogatásának fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája
3469. Egyéb különféle nemzetközi támogatási program fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla
348. Nemzetközi támogatási programok megelőlegezési számlái
3481. Előcsatlakozási alapokkal kapcsolatos megelőlegezési számla
3482. NFT-1-hez tartozó támogatási programok megelőlegezési számla
3483–3484. NFT-2-höz tartozó támogatási programok megelőlegezési számla
3483. NFT-2-höz tartozó központi támogatási programok megelőlegezési számlái
3484. NFT-2-höz tartozó területfejlesztési regionális támogatási programok megelőlegezési számlái
3485. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok megelőlegezési számla
34851. EMVA NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás megelőlegezési számla
34852. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv megelőlegezési számla
34853. EMGA támogatások megelőlegezési számla
348531. EMGA mezőgazdasági termelők közvetlen támogatása megelőlegezési számla
348532. EMGA agrárpiaci támogatás megelőlegezési számla
3485321. EMGA belpiaci intézkedés megelőlegezési számla
3485322. EMGA exporttámogatás megelőlegezési számla
348533. EMGA intervenciós kifizetések megelőlegezési számla
34854. EHA által finanszírozott operatív program megelőlegezési számla
34856. Cukorágazati hozzájárulás megelőlegezési számla
3486. Egyéb Európai Uniós támogatási programok megelőlegezési számla

35–36. IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK

35. BELFÖLDI IDEGEN PÉNZESZKÖZÖK
351. Sajátos lebonyolítási számlák
3511. Kincstár területi szerveinek lebonyolítási számlái
35111. Központosított kifizetések lebonyolítási számla
35112. Különféle feladatok lebonyolítási számla
35113. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj lebonyolítási számla
35114. Támogató szolgáltatás és közösségi ellátások támogatása lebonyolítási számla
35115. A nem állami humán szolgáltatások normatív támogatásának lebonyolítási számlája
35116. Kamatadó lebonyolítási számla
35117. Családtámogatások lebonyolítási számlái
3512. Különféle önkormányzati feladatok lebonyolítási számla
3513. Központi költségvetési szervek nettó finanszírozásának lebonyolítási számlája
352. Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla
353. Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla
354. Idegen bevételek elszámolási számla
355. Lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatása (csak kincstári körbe tartozó államháztartási szervezet)
356. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszköz
357. Letétek, biztosítékok
3571. Letéti számla
3572. Letéti betétkönyv
3573. Letéti kártyafedezeti számla
3574. Biztosíték számla
3575. Letéti értékpapírszámla
3576. Óvadéki repóügylet számla
3577. Fedezeti ügylet betéti számla
358. Fedezetkezelői számla
359. Egyéb lebonyolítási számlák
3591. Nemzeti agrárkár-enyhítési lebonyolítási számla
3592. Bírság beszedési lebonyolítási számla (csak központi költségvetési szervek)
3593. EFER elszámolási számla
3594. Neptun gyűjtő számla
3595. Természetbeni családtámogatási számla
3596. Gyermektartásdíjak megelőlegezése számla
3598. Egyéb különféle lebonyolítási számla
3599. Belföldi idegen pénzeszközök értékvesztése és annak visszaírása

36. NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK IDEGEN PÉNZESZKÖZEI
362. Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számlái
3621. Előcsatlakozási alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla
36213. SAPARD lebonyolítási számla
3622. NFT-1-hez tartozó támogatási programok lebonyolítási számlái
36221–36226. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok lebonyolítási számlái
36221. Gazdasági versenyképesség operatív program lebonyolítási számla
36222. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program lebonyolítási számla
36223. Humánerőforrás-fejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36224. Regionális operatív program lebonyolítási számla
36225. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program lebonyolítási számla
36226. Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtási program lebonyolítási számla
36227. Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla
362271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program lebonyolítási számla
362272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program lebonyolítási számla
3623–3624. NFT-2-höz tartozó támogatási programok lebonyolítási számlái
3623. NFT-2-höz tartozó központi támogatási programok lebonyolítási számlái
36231. Gazdaságfejlesztés operatív program lebonyolítási számla
36232. Közlekedés operatív program lebonyolítási számla
36233. Társadalmi megújulás operatív programok lebonyolítási számlái
36234. Társadalmi infrastruktúra operatív program lebonyolítási számla
36235. Környezet és energia operatív program lebonyolítási számla
36236. Államreform operatív program lebonyolítási számlái
36237. Elektronikus közigazgatás operatív programok lebonyolítási számla
36239. Végrehajtás operatív program lebonyolítási számla
3624. NFT-2-höz tartozó regionális támogatási programok lebonyolítási számlái
36241. Nyugat-dunántúli operatív program lebonyolítási számla
36242. Közép-dunántúli operatív program lebonyolítási számla
36243. Dél-dunántúli operatív program lebonyolítási számla
36244. Észak-magyarországi operatív program lebonyolítási számla
36245. Észak-alföldi operatív program lebonyolítási számla
36246. Dél-alföldi operatív program lebonyolítási számla
36247. Közép-magyarországi operatív program lebonyolítási számla
3625. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok lebonyolítási számlái
36251. EMVA NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás lebonyolítási számla
36252. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv lebonyolítási számla
36253. EMGA támogatások lebonyolítási számla
362531. EMGA mezőgazdasági termelők közvetlen támogatása lebonyolítási számla
362532. EMGA agrárpiaci támogatás lebonyolítási számla
3625321. EMGA belpiaci intézkedés lebonyolítási számla
3625322. EMGA exporttámogatás lebonyolítási számla
362533. EMGA intervenciós kifizetések lebonyolítási számla
36254. EHA által finanszírozott operatív program lebonyolítási számla
36259. Egyéb EU-s agrár támogatási programok lebonyolítási számlái
3626. Egyéb Európai Uniós támogatási programok lebonyolítási számlái
36262. Közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
362621. INTERREG közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
362622. EQUAL közösségi kezdeményezés lebonyolítási számla
36263. Belső politikák jogcímen nyújtott támogatások lebonyolítási számla
36264. TEN-T támogatás lebonyolítási számla
36266. Területi Együttműködés támogatásának lebonyolítási számlái
362661. Európai Területi Együttműködés támogatás lebonyolítási számlája
36262. INTERACT támogatás lebonyolítási számlája
36267. Svájci Alap támogatás lebonyolítási számlája
36268. Szolidaritási programok lebonyolítási számlái
362681. Európai Menekültügyi Alap támogatásának lebonyolítási számlája
362682. Integrációs Alap támogatásának lebonyolítási számlája
362683. Visszatérési Alap támogatásának lebonyolítási számlája
362684. Külső Határok Alap támogatásának lebonyolítási számlája
3627. Szabálytalan kifizetések visszatérítése lebonyolítási számla
3628. NATO Biztonsági Beruházási program lebonyolítási számla
3629. Egyéb különféle nemzetközi támogatás lebonyolítási számlája
363–366. Foglalt
367. Kincstári egységes nostro-devizaszámla (KESZ) (nemzetgazdasági elszámolások)
368. Nemzetközi támogatási programok közösségi forrás számlái
3681. Előcsatlakozási alapok közösségi forrás számlái
36813. SAPARD közösségi számla
3682. NFT-1-hez tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
36821–36826. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
36821. Gazdasági versenyképesség operatív program közösségi forrás számla
36822. Környezetvédelem és infrastruktúra operatív program közösségi forrás számla
36823. Humánerőforrás-fejlesztési operatív program közösségi forrásszámla
36824. Regionális operatív program közösségi forrás számla
36825. Agrár- és vidékfejlesztési operatív program közösségi forrás számla
36826. Közösségi Támogatási Keret technikai segítségnyújtási program közösségi forrás számla
36827. Kohéziós Alap támogatási program közösségi forrás számla
368271. Kohéziós Alap közlekedési támogatási program közösségi forrás számla
368272. Kohéziós Alap környezetvédelmi támogatási program közösségi forrás számla
3683–3684. NFT–2-höz tartozó támogatási programok közösségi forrás számlái
3683. NFT-2-höz tartozó központi támogatási programok közösségi forrás számlái
36831. Gazdaságfejlesztés operatív program közösségi forrás számla
36832. Közlekedés operatív program közösségi forrás számla
36833. Társadalmi megújulás operatív program közösségi forrás számla
36834. Társadalmi infrastruktúra operatív program közösségi forrás számla
36835. Környezet és energia operatív program közösségi forrás számla
36836. Államreform operatív program közösségi forrás számla
36837. Elektronikus közigazgatás operatív program közösségi forrás számla
36839. Végrehajtás operatív program közösségi forrás számla
3684. NFT-2-höz tartozó regionális támogatási programok közösségi forrás számlái
36841. Nyugat-dunántúli operatív program közösségi forrás számla
36842. Közép-dunántúli operatív program közösségi forrás számla
36843. Dél-dunántúli operatív program közösségi forrás számla
36844. Észak-magyarországi operatív program közösségi forrás számla
36845. Észak-alföldi operatív program közösségi forrás számla
36846. Dél-alföldi operatív program közösségi forrás számla
36847. Közép-magyarországi operatív program közösségi forrás számla
3685. Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok közösségi forrás számlái
36851. EMVA NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás közösségi forrás számla
36852. EMVA NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv közösségi forrás számla
36853. EMGA közösségi forrás számla
36854. EHA által finanszírozott operatív program közösségi forrás számla
36859. Egyéb EU-s agrár támogatási programok közösségi forrás számla
3686. Egyéb Európai Uniós támogatási programok közösségi forrás számlái
36861. Schengeni Alap közösségi forrás számla
36862. Közösségi kezdeményezések közösségi forrás számlái
368621. INTERREG közösségi forrás számla
368622. EQUAL közösségi forrás számla
36863. Belső politikák jogcímen nyújtott támogatások közösségi forrás számla
36864. TEN-T támogatás közösségi forrás számlája
36865. EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus közösségi forrás számlája
36866. Területi Együttműködés támogatásának közösségi forrás számlái
368661. Európai Területi Együttműködés támogatás közösségi forrás számlái
368662. INTERACT támogatás közösségi forrás számlája
36867. Svájci Alap támogatás közösségi forrás számlája
36868. Szolidaritási programok közösségi forrás számlái
368681. Európai Menekültügyi Alap közösségi forrás számlája
368682. Integrációs Alap közösségi forrás számlája
368683. Visszatérési Alap közösségi forrás számlája
368684. Külső Határok Alap közösségi forrás számlája
368689. Technikai segítségnyújtás közösségi forrás számla
3687. NATO Biztonsági Beruházási program közösségi forrás számlája
3689. Egyéb különféle nemzetközi támogatási program közösségi forrás számlái
36891. EU Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Tevékenységekre vonatkozó programjának közösségi forrás számlája
36892. Közvetlenül pályázott nemzetközi támogatási program közösségi forrás számlája
36899. Különféle egyéb nemzetközi támogatási program közösségi forrás számla
369. Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeinek értékvesztése és annak visszaírása

37. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK FOLYÓSÍTÁSA ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK
371. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (csak önkormányzat és tb pénzügyi alapjai)
3711. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás előirányzata
3712. Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás előirányzatának teljesítése
372. FOGLALT
373. Működési célú támogatásértékű kiadások elszámolása
3731. Működési célú támogatásértékű kiadás előirányzata
3732. Működési célú támogatásértékű kiadás előirányzatának teljesítése
3733. Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás előirányzatának teljesítése
374. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások elszámolása
3741. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás előirányzata
3742. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás előirányzatának teljesítése
3743. Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás előirányzatának teljesítése
375. Központi költségvetésből folyósított államháztartáson belüli támogatások (nemzetgazdasági elszámolások)
376. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
3761. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések előirányzata államháztartáson belülre
3762. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések előirányzatának teljesítése államháztartáson belülre
377. Tb pénzügyi alapok ellátási kiadásainak elszámolása
3773. Ellátási kiadások alapon belüli elszámolása
378. Fejezeti év végi maradványelszámolási számla kiadásainak elszámolása
379. Foglalt

38. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ELSZÁMOLÁSA
381. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3811. Működési célú pénzeszközátadás előirányzata államháztartáson kívülre
3812. Működési célú pénzeszközátadás előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülre
3813. Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülre
382. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3821. Felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzata államháztartáson kívülre
3822. Felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülre
3823. Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülre
383. Lakástámogatás elszámolása
3831. Lakástámogatás előirányzata
3832. Lakástámogatás előirányzatának teljesítése
384. Foglalt
385. Központi költségvetésből folyósított államháztartáson kívüli támogatások (nemzetgazdasági elszámolások)
386. Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
3861. Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás előirányzata államháztartáson kívülre
3862. Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülre
387–388. Foglalt
389. Támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás átvezetési számlája

39. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK
391–394. Költségvetési elszámolásokat érintő függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások
391. Költségvetési függő kiadások
3911. Költségvetési intézményi függő kiadások
3912. Kincstári ügyfelek munkabér megelőlegezési számlája (nemzetgazdasági elszámolások)
392. Költségvetési átfutó kiadások
3921. Személyi juttatásokkal kapcsolatos átfutó kiadások
3922. Munkavállalókkal kapcsolatos átfutó kiadások
3923. Megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
3924. Utólagos elszámolásra kiadott előlegek átfutó kiadásai
3925. Szállítóknak (beruházási előlegek kivételével) adott előlegek
3926. Utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai
3927. Kincstári ügyfelek átfutó kiadásai (nemzetgazdasági elszámolások)
3928. Nemzetgazdasági elszámolások átfutó kiadásai
3929. Egyéb átfutó kiadások
394. Költségvetési kiegyenlítő kiadások
3941. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések
3942. Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések
3943. Kincstári ügyfelek kiegyenlítő kiadásai (nemzetgazdasági elszámolások)
3944. Nemzetgazdasági elszámolások kiegyenlítő kiadásai
3945. KESZ kiegyenlítő kiadásai (nemzetgazdasági elszámolások)
3946. Kincstári körön belüli kiegyenlítő kiadások (nemzetgazdasági elszámolások)
395. Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztás átfutó kiadásai
396. Megtérítendő ellátások elszámolása számla
398. Nemzetközi támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési átfutó kiadások
3981. EMVA-ból érkező NVT-1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás költségvetési átfutó kiadásai
3982. EMVA-ból érkező NVT-2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv költségvetési átfutó kiadásai
3983. EMGA-ból érkező agrártámogatás költségvetési átfutó kiadásai
39831. EMGA mezőgazdasági termelők közvetlen támogatás átfutó kiadásai
39832. EMGA agrárpiaci támogatás átfutó kiadásai
398321. EMGA belpiaci intézkedés átfutó kiadásai
398322. EMGA exporttámogatás átfutó kiadásai
39833. EMGA intervenciós kifizetések átfutó kiadásai
3984. EHA-ból finanszírozott operatív program költségvetési átfutó kiadásai
3986. Cukorágazati hozzájárulás megelőlegezéshez kapcsolódó átfutó kiadások
399. Költségvetésen kívüli függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások

4. Számlaosztály
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

41. SAJÁT TŐKE
411. Tartós tőke
4111. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje
4112. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje
412. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása
4121. Előző évek kezelt tőkeváltozásai
4122. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos kezelt tőkeváltozások
4123. Tárgyévi pénzforgalom nélküli kezelt tőkeváltozások
41231. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli kezelt tőkeváltozások
41232. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli kezelt tőkeváltozások
41233. Terv szerinti értékcsökkenés miatti kezelt tőkeváltozások
41234. Piaci érték változása miatti terven felüli értékcsökkenés kezelt tőkeváltozása
41235. Egyéb terven felüli értékcsökkenés kezelt tőkeváltozása
41236. Eszközök értékvesztéséhez kapcsolódó kezelt tőkeváltozás
41237. Külföldi pénzértékre szóló eszközök (kivéve a valuta-, devizakészlet) év végi értékeléséhez kapcsolódó kezelt tőkeváltozása
41238. Kezelt eszközök értékesítésével kapcsolatos veszteség jellegű különbözet
413. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása
4131. Előző évek saját tőkeváltozásai
4132. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos saját tőkeváltozások
4133. Tárgyévi pénzforgalom nélküli saját tőkeváltozások
41331. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli saját tőkeváltozások
41332. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli saját tőkeváltozások
41333. Terv szerinti értékcsökkenés miatti saját tőkeváltozások
41334. Piaci érték változása miatti terven felüli értékcsökkenés saját tőkeváltozása
41335. Egyéb terven felüli értékcsökkenés saját tőkeváltozása
41336. Eszközök értékvesztéséhez kapcsolódó saját tőkeváltozás
41337. Külföldi pénzértékre szóló eszközök (kivéve a valuta-, devizakészlet) év végi értékeléséhez kapcsolódó saját tőkeváltozása
41338. Saját tulajdonban lévő eszközök értékesítésével kapcsolatos veszteség jellegű különbözet
414. Sajátos tőkeváltozások (nemzetgazdasági elszámolások)
415–416. Foglalt
417. Értékelési tartalék
4171. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka
4172. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka

42. TARTALÉKOK
421. Költségvetési tartalékok
4211. Költségvetési tartalék elszámolása
4212. Költségvetési pénzmaradvány
42121. Költségvetési működési célú pénzmaradvány
42122. Költségvetési felhalmozási célú pénzmaradvány
4214. Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása
422. Vállalkozási tartalék
4221. Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása
4222. Előző év(ek) vállalkozási maradványa
4223. Elkülönített vállalkozási maradvány
4224. Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása
423. Foglalt
424. Előirányzat-maradvány számla
4241. Működési célú előirányzat-maradvány számla
4242. Felhalmozási célú előirányzat-maradvány számla
425. Költségvetési kiadási megtakarítás (többlet) elszámolása
426. Költségvetési bevételi többlet (lemaradás) elszámolása
427. Vállalkozási kiadási megtakarítás (többlet) elszámolása
428. Vállalkozási bevételi többlet (lemaradás) elszámolása

43. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
431. Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozásoktól
4311. Pénzügyi vállalkozásoktól felvett hosszú lejáratú hitelek állománya
43111. Pénzügyi vállalkozásoktól felvett fejlesztési célú hitelek állománya
431111. Pénzügyi vállalkozásoktól felvett fejlesztési célú hitelek mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
431112. Pénzügyi vállalkozásoktól felvett fejlesztési célú hitelek következő évek törlesztő részleteinek állománya
43112. Pénzügyi vállalkozásoktól felvett működési célú hitelek állománya
431121. Pénzügyi vállalkozásoktól felvett működési célú hitelek mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
431122. Pénzügyi vállalkozásoktól felvett működési célú hitelek következő évek törlesztő részleteinek állománya
4312. Pénzügyi vállalkozásnak hosszú lejáratú hitel törlesztés, visszafizetés előirányzata „K”
43121. Pénzügyi vállalkozásnak fejlesztési célú hitel törlesztés, visszafizetés előirányzata
43122. Pénzügyi vállalkozásnak működési célú hitel törlesztés, visszafizetés előirányzata
4313. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hitel felvételének előirányzata „T”
43131. Pénzügyi vállalkozástól fejlesztési célú hitel felvételének előirányzata
43132. Pénzügyi vállalkozástól működési célú hitel felvételének előirányzata
4314. Pénzügyi vállalkozásnak hosszú lejáratú hitelek törlesztése, visszafizetése „T”
43141. Fejlesztési célú hitelek törlesztése, visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak
43142. Működési célú hitelek törlesztése, visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak
4315. Pénzügyi vállalkozásoktól hosszú lejáratú hitelek felvétele „K”
43151. Fejlesztési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól
43152. Működési célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól
432. Hosszú lejáratú hitel egyéb belföldi forrásból
4321. Egyéb belföldi forrásból felvett hosszú lejáratú hitelek állománya
43211. Egyéb belföldi forrásból felvett fejlesztési célú hitelek állománya
432111. Egyéb belföldi forrásból felvett fejlesztési célú hitelek mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
432112. Egyéb belföldi forrásból felvett fejlesztési célú hitelek következő évek törlesztő részleteinek állománya
43212. Egyéb belföldi forrásból felvett működési célú hitelek állománya
432121. Egyéb belföldi forrásból felvett működési célú hitelek mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
432122. Egyéb belföldi forrásból felvett működési célú hitelek következő évek törlesztő részleteinek állománya
4322. Egyéb belföldi forrásból származó hosszú lejáratú hitel törlesztés, visszafizetés előirányzata „K”
43221. Egyéb belföldi forrásból származó fejlesztési célú hitel törlesztés, visszafizetés előirányzata
43222. Egyéb belföldi forrásból származó működési célú hitel törlesztés, visszafizetés előirányzata
4323. Egyéb belföldi forrásból hosszú lejáratú hitel felvételének előirányzata „T”
43231. Egyéb belföldi forrásból fejlesztési célú hitel felvételének előirányzata
43232. Egyéb belföldi forrásból működési célú hitel felvételének előirányzata
4324. Egyéb belföldi forrásból származó hosszú lejáratú hitelek törlesztése, visszafizetése „T”
43241. Egyéb belföldi forrásból származó fejlesztési célú hitelek törlesztése, visszafizetése
43242. Egyéb belföldi forrásból származó működési célú hitelek törlesztése, visszafizetése
4325. Egyéb forrásból származó hosszú lejáratú hitelek felvétele „K”
43251. Fejlesztési célú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból
43252. Működési célú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból
433. Hosszú lejáratú külföldi hitelek
4331. Hosszú lejáratú külföldi hitelek állománya
43311. Hosszú lejáratú külföldi hitelek mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
43312. Hosszú lejáratú külföldi hitelek következő évek törlesztő részleteinek állománya
4332. Hosszú lejáratú külföldi hitel visszafizetésének előirányzata ,,K''
4333. Hosszú lejáratú külföldi hitel felvételének előirányzata ,,T''
4334. Hosszú lejáratú külföldi hitelek visszafizetése ,,T''
4335. Hosszú lejáratú külföldi hitelek felvétele ,,K''
434. Tartozás kötvénykibocsátásból
4341. Hosszú lejáratú tartozás állománya kötvénykibocsátásból
43411. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás tartozás állománya
434111. Fejlesztési célú belföldi kötvénykibocsátás tartozás állománya
4341111. Fejlesztési célú belföldi kötvénykibocsátás tartozás mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
4341112. Fejlesztési célú belföldi kötvénykibocsátás tartozás következő évek törlesztő részleteinek állománya
434112. Fejlesztési célú külföldi kötvénykibocsátás tartozás állománya
4341121. Fejlesztési célú külföldi kötvénykibocsátás tartozás mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
4341122. Fejlesztési célú külföldi kötvénykibocsátás tartozás következő évek törlesztő részleteinek állománya
43412. Működési célú kötvénykibocsátás tartozás állománya
434121. Működési célú belföldi kötvénykibocsátás tartozás állománya
4341211. Működési célú belföldi kötvénykibocsátás tartozás mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
4341212. Működési célú belföldi kötvénykibocsátás tartozás következő évek törlesztő részleteinek állománya
434122. Működési célú külföldi kötvénykibocsátás tartozás állománya
4341221. Működési célú külföldi kötvénykibocsátás tartozás mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
4341222. Működési célú külföldi kötvénykibocsátás tartozás következő évek törlesztő részleteinek állománya
43413. Központi költségvetés hosszú lejáratú belföldi kötvénykibocsátás tartozás állománya (nemzetgazdasági elszámolások)
43414. Központi költségvetés hosszú lejáratú külföldi kötvénykibocsátás tartozás állománya (nemzetgazdasági elszámolások)
4342. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás kiadási előirányzata „K”
43421. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás kiadási előirányzata
43422. Működési célú kötvénykibocsátás kiadási előirányzata
43423. Központi költségvetés hosszú lejáratú belföldi kötvénykibocsátás kiadási előirányzata (nemzetgazdasági elszámolások)
43424. Központi költségvetés hosszú lejáratú külföldi kötvénykibocsátás kiadási előirányzata (nemzetgazdasági elszámolások)
4343. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás bevételi előirányzata „T”
43431. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevételi előirányzata
43432. Működési célú kötvénykibocsátás bevételi előirányzata
43433. Központi költségvetés hosszú lejáratú belföldi kötvénykibocsátás bevételi előirányzata (nemzetgazdasági elszámolások)
43434. Központi költségvetés hosszú lejáratú külföldi kötvénykibocsátás bevételi előirányzata (nemzetgazdasági elszámolások)
4344. Hosszú lejáratra kibocsátott kötvény beváltása „T”
43441. Fejlesztési célra kibocsátott kötvény beváltása
43442. Működési célra kibocsátott kötvény beváltása
43443. Központi költségvetés hosszú lejáratú belföldi kötvény beváltása (nemzetgazdasági elszámolások)
43444. Központi költségvetés hosszú lejáratú külföldi kötvény beváltása (nemzetgazdasági elszámolások)
4345. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás bevétele „K”
43451. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevétele
43452. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele
43453. Központi költségvetés hosszú lejáratú belföldi kötvénykibocsátás bevétele (nemzetgazdasági elszámolások)
43454. Központi költségvetés hosszú lejáratú külföldi kötvénykibocsátás bevétele (nemzetgazdasági elszámolások)
435–436. Tartozás (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevételéből
435. Működési célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönöl államháztartáson belülről
4351. Működési célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök állománya
43511. Működési célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
43512. Működési célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök következő évek törlesztő részleteinek állománya
4352. Működési célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök törlesztésének előirányzata „K”
4353. Működési célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata „T”
4354. Működési célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése „T”
4355. Működési célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevétele „K”
436. Felhalmozási célú (éven túli) visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről
4361. Felhalmozási célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök állománya
43611. Felhalmozási célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök mérlegfordulónapot követő törlesztő részletek állománya
43612. Felhalmozási célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök következő évek törlesztő részleteinek állománya
4362. Felhalmozási célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök törlesztésének előirányzata „K”
4363. Felhalmozási célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata „T”
4364. Felhalmozási célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése „T”
4365. Felhalmozási célú (éven túli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevétele „K”
437. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
438. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
4381. Kezelésbe átvett kincstári vagyon miatti kötelezettség
4382. Kezelésbe átvett önkormányzati vagyon miatti kötelezettségek
4384. Átvállalt hosszú lejáratú kötelezettségek
4385. Hosszú lejáratú kötelezettségek magánszeméllyel szemben
4386. Hosszú lejáratú szállítói tartozások
43861. Belföldi hosszú lejáratú szállítói szállítók
438611. Államháztartáson belüli hosszú lejáratú belföldi beruházási szállítók állománya
438612. Államháztartáson kívüli hosszú lejáratú belföldi beruházási szállítók állománya
438613. Államháztartáson belüli hosszú lejáratú belföldi egyéb szállítók állománya
438614. Államháztartáson kívüli hosszú lejáratú belföldi egyéb szállítók állománya
438615. Nem számlázott államháztartáson belüli hosszú lejáratú belföldi szállítások
438619. Nem számlázott államháztartáson kívüli hosszú lejáratú belföldi szállítások
43862. Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) hosszú lejáratú külföldi szállító
438621. EU-s külföldi hosszú lejáratú beruházási szállítók állománya
438623. Külföldi egyéb hosszú lejáratú szállítók állománya
438629. Nem számlázott EU-s szállítások
43863. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi hosszú lejáratú szállító
438631. Nem EU-s külföldi hosszú lejáratú beruházási szállítók állománya
438632. Nem EU-s külföldi hosszú lejáratú egyéb szállítók állománya
438639. Nem számlázott nem EU-s külföldi hosszú lejáratú szállítások
4389. Különféle egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
439. Hosszú lejáratú kötelezettségek kiadás és bevétel átvezetési számlája
44–45. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
441. Belföldi szállítók
4411. Államháztartáson belüli belföldi beruházási szállítók állománya
44111. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson belüli belföldi beruházási szállítók állománya
44112. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson belüli belföldi beruházási szállítók állománya
44113. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson belüli belföldi beruházási szállítók állománya
4412. Államháztartáson kívüli belföldi beruházási szállítók állománya
44121. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson kívüli belföldi beruházási szállítók állománya
44122. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson kívüli belföldi beruházási szállítók állománya
44123. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson kívüli belföldi beruházási szállítók állománya
4413. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
44131. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
44132. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
44133. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
4414. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
44141. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
44142. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
44143. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó belföldi kötelezettségek
4415. Államháztartáson belüli belföldi egyéb szállítók állománya
44151. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson belüli belföldi egyéb szállítók állománya
44152. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson belüli belföldi egyéb szállítók állománya
44153. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson belüli belföldi egyéb szállítók állománya
4416. Államháztartáson kívüli belföldi egyéb szállítók állománya
44161. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson kívüli belföldi egyéb szállítók állománya
44162. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson kívüli belföldi egyéb szállítók állománya
44163. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson kívüli belföldi egyéb szállítók állománya
4417. Nem számlázott államháztartáson belüli belföldi szállítások
4418. Nem számlázott államháztartáson kívüli belföldi szállítások
442. Európai Uniós tagország szerinti (EU-s) külföldi szállító
4421. EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
44211. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
44212. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
44213. Tárgyévet követő évet terhelő EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
4422. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi kötelezettségek
44221. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi kötelezettségek
44222. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi kötelezettségek
44223. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi kötelezettségek
4423. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi kötelezettségek
44231. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi kötelezettségek
44232. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi kötelezettségek
44233. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó EU-s külföldi kötelezettségek
4424. Külföldi egyéb szállítók állománya
44241. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) EU-s külföldi egyéb szállítók állománya
44242. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi EU-s külföldi egyéb szállítók állománya
44243. Tárgyévet követő évet terhelő EU-s külföldi egyéb szállítók állománya
4425. Nem számlázott EU-s szállítások
443. Nem Európai Uniós ország szerinti (nem EU-s) külföldi szállító
4431. Nem EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
44311. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) nem EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
44312. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi nem EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
44313. Tárgyévet követő évet terhelő nem EU-s külföldi beruházási szállítók állománya
4432. Államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi kötelezettségek
44321. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi kötelezettségek
44322. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi kötelezettségek
44323. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson belülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi kötelezettségek
4433. Államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi kötelezettségek
44331. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi kötelezettségek
44332. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi kötelezettségek
44333. Tárgyévet követő évet terhelő államháztartáson kívülre továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatáshoz kapcsolódó nem EU-s külföldi kötelezettségek
4434. Nem EU-s külföldi egyéb szállítók állománya
44341. Tárgyévi költségvetést terhelő előző év(ek) nem EU-s külföldi egyéb szállítók állománya
44342. Tárgyévi költségvetést terhelő folyó évi nem EU-s külföldi egyéb szállítók állománya
44343. Tárgyévet követő évet terhelő nem EU-s külföldi egyéb szállítók állománya
4435. Nem számlázott nem EU-s külföldi szállítások
444. Váltótartozások
445. Munkavállalókkal kapcsolatos különféle kötelezettségek
446. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek
447. Helyi önkormányzatok sajátos kötelezettségei
4472. Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek
448. Foglalt
449. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
4491. Támogatási program előlege miatti kötelezettség
4492. Szabálytalan kifizetés miatti kötelezettség
4493. Garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség
44931. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség
44932. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség
4494. Nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
4495. Előfinanszírozás miatti kötelezettségek
4496. Vagyonkezelésbe adott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek
4499. Egyéb különféle rövid lejáratú kötelezettség

45. RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK, VISSZATÉRÍTENDŐ KAPOTT TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK ÉS TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL
451. Rövid lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozásoktól
4511. Pénzügyi vállalkozásoktól felvett rövid lejáratú hitelek állománya
4512. Pénzügyi vállalkozásnak rövid lejáratú hitel törlesztés, visszafizetés előirányzata ,,K''
4513. Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hitel felvételének előirányzata ,,T''
4514. Rövid lejáratú hitelek törlesztése, visszafizetése pénzügyi vállalkozásnak ,,T''
4515. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól ,,K''
452. Rövid lejáratú hitelek egyéb belföldi forrásból
4521. Egyéb belföldi forrásból felvett rövid lejáratú hitelek állománya
4522. Egyéb belföldi forrásból származó rövid lejáratú hitel törlesztés, visszafizetés előirányzata ,,K''
4523. Egyéb belföldi forrásból rövid lejáratú hitel felvételének előirányzata ,,T''
4524. Egyéb belföldi forrásból származó rövid lejáratú hitelek törlesztése, visszafizetése ,,T''
4525. Rövid lejáratú hitelek felvétele egyéb belföldi forrásból ,,K''
453–454. Tartozás (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevételéből
453. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről
4531. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök állománya
4532. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök törlesztésének előirányzata
4533. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata
4534. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése
4535. Működési célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevétele
454. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről
4541. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök állománya
4542. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök törlesztésének előirányzata
4543. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevételének előirányzata
4544. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése
4545. Felhalmozási célú (éven belüli) visszatérítendő kapott támogatások, kölcsönök igénybevétele
455–457. Tartozások forgatási célú pénzügyi műveletekből
455. Likviditási hitel a központi költségvetéstől
456. Rövid lejáratú likviditási hitelek egyéb belföldi forrásból
457. Tartozás rövid lejáratú kötvénykibocsátásból
458. Foglalt
459. Rövid lejáratú kötelezettségek kiadás és bevétel átvezetési számlája

46. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, ELŐZŐ ÉVI TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK ÉS FEJEZETI ELSZÁMOLÁSOK

461. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
4612. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések előirányzatának teljesítése
463. FOGLALT
464. Működési célú, támogatásértékű bevételek elszámolása
4641. Működési célú, támogatásértékű bevétel előirányzata
4642. Működési célú, támogatásértékű bevétel előirányzatának teljesítése
4643. Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel előirányzatának teljesítése
465. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek elszámolása
4651. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel előirányzata
4652. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel előirányzatának teljesítése
4653. Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel előirányzatának teljesítése
466. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
4661. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés előirányzata államháztartáson belülről
4662. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés előirányzatának teljesítése államháztartáson belülről
467. Tb pénzügyi alapok ellátási bevételeinek elszámolása
4671. Tb pénzügyi alapok működési szektor előző évi előirányzat-maradvány befizetéséből származó bevétel
4672. Tb pénzügyi alapok működési szektor befizetési kötelezettségből származó bevétel
4673. Ellátási bevételek alapon belüli elszámolása
468. Fejezeti év végi maradványelszámolási számla bevételeinek elszámolása
469. Foglalt

47. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ELSZÁMOLÁSA
471. Működési célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről
4711. Működési célú pénzeszközátvétel előirányzata államháztartáson kívülről
4712. Működési célú pénzeszközátvétel előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülről
4713. Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülről
472. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
4721. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzata államháztartáson kívülről
4722. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülről
4723. Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülről
473. Központi költségvetés közvetlen EU költségvetésből származó bevételei
474–475. Foglalt
476. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről
4761. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés előirányzata államháztartáson kívülről
4762. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés előirányzatának teljesítése államháztartáson kívülről
477–478. Foglalt
479. Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszköz, egyéb kiegészítések átvezetési számlája

48. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK
481–484. Költségvetési elszámolásokat érintő függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek
481. Költségvetési függő bevételek
4811. Költségvetési intézményi függő bevételek
4812. Helyi adóbeszedési számlával kapcsolatos függő bevételek
4813. Egyéb adóbeszedési számlákkal kapcsolatos függő bevételek
4814. Kincstári ügyfelek függő bevételei (nemzetgazdasági elszámolások)
482. Költségvetési átfutó bevételek
4821. Költségvetési átfutó bevételek
4822. Utólagos elszámolások átfutó bevételei
4823. Költségvetési egyéb bevételek beszedési számlával kapcsolatos átfutó bevételek (csak helyi önkormányzatok)
4824. Költségvetés letéti bevételei
4825. Továbbadási céllal kapott átfutó bevételek
4826. Vevőtől kapott előlegek bevételei
4827. Kincstári ügyfelek átfutó bevételei (nemzetgazdasági elszámolások)
4828. Megosztott átfutó bevételek
48281. Közhatalmi tevékenység átfutó bevételei
48282. Egyéb megosztott átfutó bevételek
4829. Költségvetési egyéb átfutó bevételek
483. Költségvetési kiegyenlítő bevételek
4831. Elszámolási és pénzforgalmi számlák közötti átvezetések
4832. Helyiadó-beszedési számlák közötti átvezetések
4833. Kincstári ügyfelek kiegyenlítő bevételei (nemzetgazdasági elszámolások)
4834. Nemzetgazdasági elszámolások kiegyenlítő bevételei
4835. Önkormányzati támogatások rendező költségvetési kiegyenlítő bevételi átvezetési számla
484. Adóhatóságokkal kapcsolatos elszámolási számla
485. Fejezeti előirányzat-felhasználási keret elosztás átfutó bevételei
486. Központi költségvetési szervek befizetései
488. Költségvetésen kívüli függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek, letétek elszámolása
4881. Belföldi feladatok lebonyolításának elszámolása
48811. Sajátos feladatok lebonyolításának elszámolása
488111. Kincstár területi szervei által végzett lebonyolítási feladatok elszámolása
488112. Különféle önkormányzati feladatok lebonyolításának elszámolása
488113. Központi költségvetési szervek nettó finanszírozásának lebonyolításának elszámolása
48812. Társadalombiztosítás finanszírozásának átfutó elszámolása (önkormányzatok)
48813. Államigazgatási eljárási illetékbeszedési bevételek átfutó elszámolása (önkormányzatok)
48814. Idegen bevételek beszedésének átfutó elszámolása (önkormányzatok)
48815. Foglalt
48816. Idegen betétkönyvek és készpénzben kezelt idegen pénzeszközök elszámolása
48817. Letétek, biztosítékok elszámolása
48818. Fedezetkezelői számla elszámolása
48819. Egyéb lebonyolítási feladatok elszámolása
488191. Nemzeti agrárkár-enyhítés elszámolása
488192. Bírság beszedés elszámolása
488193. EFER elszámolási számla
488194. Neptun gyűjtő számla
488195. Természetbeni családtámogatások számla
488196. Gyermektartásdíjak megelőlegezése számla
488198. Egyéb különféle lebonyolítás elszámolása
4882. Nemzetközi támogatási programok lebonyolításának elszámolása
4883–4887. Foglalt
4888. Nemzetközi támogatási programok közösségi forrás elszámolása
489. Foglalt

49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
491. Nyitómérleg számla
492. Mérlegrendezési számla
4921. Átszervezéshez kapcsolódó mérlegrendezési számla
4922. Egyéb mérlegrendezési számla
493. Zárómérleg számla
494. Költségvetési bevételek és kiadások elszámolása
495. Vállalkozási bevételek és kiadások elszámolása
496. Előirányzatok zárlati elszámolása
497. Előirányzatok évközi-elszámolása
498. Eredeti előirányzatok nyitó elszámolása
499. Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

5. Számlaosztály
KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE
(közgazdasági osztályozás szerint)

51–52. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

51. RENDSZERES ÉS NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
511–515. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai
511. Rendszeres személyi juttatások
5111. Rendszeres személyi juttatások előirányzata
5112. Rendszeres személyi juttatások előirányzatának teljesítése
512. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
5121. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadásainak előirányzata
5122. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások kiadási előirányzatának teljesítése
513. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
5131. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadásainak előirányzata
5132. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai kiadási előirányzatának teljesítése
514. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások
5141. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások kiadási előirányzata
1

A rendeletet a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 57. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

A Magyar Közlöny 2001. évi 7. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2008. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

4

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (1) bekezdés e) pontja a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (1) bekezdés g) pontja a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. § (1) bekezdés i) pontja a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 1. § (1) bekezdés k) pontja a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított, a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 1–2. pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 1. § (2) bekezdését a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az I. fejezet megjelölést a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

12

Az I. fejezet címét a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A 2. § a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3–4. §-t a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § b)–c) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 5. § 1. pontja a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § 2. pontja a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

17

Az 5. § 3. pontja a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

18

Az 5. § 3. pontjának a) alpontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

19

Az 5. § (3) bekezdés c) pontja a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. § 4. pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (3)–(4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

21

Az 5. § 5. pontja a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

22

Az 5. § 7. pontját a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, első mondata a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2009. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

23

Az 5. § 7. pontjának a) alpontja a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

24

Az 5. § 7. pontjának d) alpontját a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

25

Az 5. § 7. pontjának e) alpontját a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

27

Az 5. § 9. pontját a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

28

Az 5. § 10. pontját a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § d) pontja.

31

Az 5. § 13. pontját a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32

Az 5. § 13a. pontját a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

33

Az 5. § 14. pontját újonnan a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

34

Az 5. § 15. pontját újonnan a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

35

Az 5. § 16. pontját a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

36

Az 5. § 17. pontját a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

37

A 6. § (1) bekezdése a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 5. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 7. § (3) bekezdése a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 7. § (4) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

43

A 7. § (5) bekezdése a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

44

A 7. § (6) bekezdése a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 7. § (6a) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

46

A 7. § (6b) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 7. § új (7) bekezdését a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (7)–(11) bekezdés számozását (8)–(12) bekezdésre változtatta. A (7) bekezdést a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 7. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a (8) bekezdésre változtatta, szövege a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

49

A 7. § új (9) bekezdését a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (9) bekezdés számozását (11) bekezdésre változtatva. A (9) bekezdés a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (8) bekezdése, a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 7. § új (10) bekezdését a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (10) bekezdés számozását (12) bekezdésre változtatva. A 7. § (10) bekezdése a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 7. § (9) – eredeti (8) – bekezdésének számozását a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése (11) bekezdésre változtatta, szövege a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 7. § (12) – eredeti (11) – bekezdésének számozását (14) bekezdésre változtatta a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (8) bekezdése, a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés 13. pontja szerint módosított szöveg.

55

A 7. § (15) bekezdését a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § e) pontja.

56

A 7. § (16) bekezdését a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § 1. pontja.

57

A 8. §-t megelőző alcím a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

58

A 8. § (2) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (9) bekezdése, a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 24. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

59

A 8. § (4) bekezdésének bevezető szövegrésze a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 26. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

60

A 8. § (4) bekezdés c) pontja a 369/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet 21. § 25. pontja, a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 8. § (5) bekezdése a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 8. § új (6) bekezdését a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6)–(13) bekezdés számozását (8)–(15) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

63

A 8. § új (7) bekezdését a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6)–(13) bekezdés számozását (8)–(15) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

64

A 8. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése (8) bekezdésre változtatta, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

65

A 8. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, szövege a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 26. pontja szerint módosított szöveg.

66

A 8. § eredeti (8) bekezdésének számozását a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése (10) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § f) pontja.

67

A 8. § eredeti (9) bekezdésének számozását a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése (11) bekezdésre változtatta, szövege a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

68

A 8. § (10) bekezdése a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 30. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2002. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni. A 8. § eredeti (10) bekezdésének számozását a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése (12) bekezdésre változtatta.

69

A 8. § eredeti (11) bekezdésének számozását (13) bekezdésre változtatta a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

72

A 8. § (16) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

73

A 8. § (17) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

74

A 8. § (18) bekezdését a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 26. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2004. évről összeállított éves költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

75

A 8. § (19) bekezdését a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be, szövege a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

77

A 8. § (21) bekezdését a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be. E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2008. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

78

A 8. § (22) bekezdését a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § f) pontja.

80

A 8/A. §-t a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 30. pontja szerint módosított szöveg.

82

A 9. § (1) bekezdésének első mondata a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4) és (8) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

83

A 9. § (3) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

85

A 9. § (5) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

87

A 9. § (7) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

88

A 9. § (10) bekezdése a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. évről összeállított éves költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

89

A 9. § (11) bekezdését a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 31. pontja szerint módosított szöveg.

91

A 10. §-t megelőző alcím a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

92

A 10. § a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2008. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 21. §-át.

93

A 10. § (1) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított, a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 32–33. pontja szerint módosított szöveg.

94

A 10. § (3) bekezdése a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

95

A 10. § (4) bekezdése a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 34–35. pontja szerint módosított szöveg.

96

A 10. § (5) bekezdése a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 10. § (5a) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

98

A 10. § (5b) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

99

A 10. § (6)–(7) bekezdését a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

100

A 10. § (8) bekezdése a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 10. § (9) bekezdését a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

107

A 10. § (15) bekezdését a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése iktatta be.

109

A 11. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

110

A 11. § (1) bekezdés c) pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

111

A 11. § (2) bekezdése a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

112

A 11. § (2) bekezdés d) pontja a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 5. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

113

A 11. § (2) bekezdés e) pontját a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

115

A 11. § (4) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. §-ával, nyitó szövegrésze a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított, valamint 27. § (5) bekezdése, a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

116

A 11. § (4) bekezdés c) pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

117

A 11. § (4) bekezdés d) pontját a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

118

A 11. § (4a) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

119

A 11. § (5) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított, valamint a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2008. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

120

A 11. § (6) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított, valamint a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2008. évről készítette áves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

121

A 11. § (7) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

122

A 11. § (8) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

123

A 11. § (9) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

124

A 11. § (10) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

125

A 11. § (11) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, szövege a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § b) pontja szerint módosított szöveg.

128

A 13. § (2) bekezdése a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4) és (8) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

130

A 13. § (4) bekezdését a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2008. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

131

A 13. § (4a) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

132

A 13. § új (5) bekezdését a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5)–(7) bekezdés számozását (6)–(8) bekezdésre változtatva. A 13. § (5) bekezdése a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

133

A 13. § (5) bekezdését a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, számozását (6) bekezdésre változtatta a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a, szövege a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (1) és (3) bekezdése, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

134

A 13. § (6) bekezdését a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni. A 13. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a (7) bekezdésre változtatta, szövege a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2008. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

135

A 13. § (7a) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

136

A 13. § (7) bekezdését a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be, számozását (8) bekezdésre változtatta a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

137

A 13. § (9) bekezdését a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

138

A 13. § (10) bekezdését a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

139

A 13. § (11) bekezdését a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 45. pontja szerint módosított szöveg.

140

A 13/A. §-t és az előtte lévő alcímet a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 30. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2002. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

142

A 13/A. § (2) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése és 43. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg; alkalmazására lásd e módosító rendelet 40. § (1)–(2) bekezdését.

143

A 13/A. § (3) bekezdését a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

144

A 13/A. § (4) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4)–(5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

145

A 13/A. § (5) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4)–(5) és (8) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

146

A 13/A. § (6) bekezdése a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 210. §-a, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (4) és (8) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

147

A 13. § (7) bekezdése a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

148

A 13. § (7a) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

149

A 13/A. § (8) bekezdése a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

151

A 14. §-t megelőző alcím a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

152

A 15. § (2) bekezdése a 350/2010. (XII. 28. Korm. rendelet 27. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

153

A 15. § (4) bekezdése a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

154

A 16. § (2) bekezdése a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

155

A 17. § (1) bekezdése a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

156

A 17. § (2) bekezdése a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

157

A 17. § (3) bekezdése a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

158

A 17. § (4) bekezdését a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 11. § (3) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2008. évről összeállított beszámolók elkészítésekor is alkalmazni kell.

159

A 18. § (1) bekezdése a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

160

A 18. § (2) bekezdése a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

161

A 18. § (5) bekezdését a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 30. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2002. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

162

A 18. § (6) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

163

A 19. § (1) bekezdése a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdésével megállapított, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

164

A 19. § (2) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

165

A 19. § (3) bekezdése a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított, a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet 5. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

166

A 19. § (4) bekezdése a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

167

A Magyar Közlöny 2003. évi 2. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

168

A 19. § új (5) bekezdését a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

169

A 19. § (5) bekezdését a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 30. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2002. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni. A 19. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. §-ának (2) bekezdése (6) bekezdésre változtatta.

170

A 19. § (7) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

171

A 19. § (8) bekezdését a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

172

A 20. § a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

173

A 20. § (1) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

174

A 20. § (2) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

175

A 21. § (1) bekezdése a 350/2010. (XII. 28. Korm. rendelet 27. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

176

A 21. § (2) bekezdése a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

177

A 21. § (3)-(4) bekezdését a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

178

A 22. § (1) bekezdése a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

179

A 22. § (1) bekezdés a) pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (12) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

181

A 22. § (1) bekezdés c) pontja a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

182

A 22. § (1) bekezdés d) pont df) alpontját a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

183

A 22. § (1) bekezdése d) pontjának dg) alpontja a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 26. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2005. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

184

A 22. § (1) bekezdése d) pontjának új dh) alpontját a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti dh)–dk) alpontok jelölését di)–dl) alpontra változtatva, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. § (1) bekezdését.

185

A 22. § (1) bekezdése d) pontjának dh) alpontja a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 26. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2005. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni. A dh) alpont jelölését di) alpontra változtatta a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése.

186

A 22. § (1) bekezdés eredeti di) alpontjának megjelölését dj) alpontra változtatta a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

187

A 22. § (1) bekezdés d) pontjának dj) alpontját a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, megjelölését dk) alpontra változtatta a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

188

A 22. § (1) bekezdés d) pontjának dk) alpontját a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, megjelölését dl) alpontra változtatta a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

189

A 22. § (1) bekezdés dm) alpontját a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

190

A 22. § (2) bekezdése a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

191

A 22. § (3) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

192

A 22. § (4) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

193

A 22. § (5) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

194

A 22. § (6) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

195

A 22. § (7) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

198

A 22. § (10) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

199

A 22. § (11) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

200

A 24. § a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni, lásd még a 40. § (3)–(4) bekezdését.

201

A 24. § (1) bekezdése a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

202

A 25. § (1) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

204

A 25. § (3) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

205

A 26. § (1) bekezdése a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ának (1) bekezdésével megállapított, valamint 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 210. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

206

A 26. § (2) bekezdése a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított, a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

207

A 26. § új (3) bekezdését a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (3)–(11) bekezdés számozását (4)–(12) bekezdésre változtatta. E módosító rendelet 26. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2005. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

208

A 26. § (3) bekezdés a) pontját a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 19. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

209

A 26. § (3) bekezdés b) pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

210

A 26. § (3) bekezdés c) pontja a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

211

A 26. § (3) bekezdés e) pontját a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

212

A 26. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése (4) bekezdésre változtatta.

213

A 26. § eredeti (4) bekezdésének számozását és szövegét a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ának (2)–(3) bekezdése (5) bekezdésre változtatta, illetve állapította meg. E módosító rendelet 26. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2005. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

214

A 26. § (5) bekezdés a) pontja a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

215

A 26. § (5) bekezdés b) pontja a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

216

A 26. § (5) bekezdés c) pontja a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

217

A 26. § (5) bekezdés d) pont dd) alpontját a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

218

A 26. § (5) bekezdése d) pontjának új dg) alpontját a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti dg)–dq) alpontok jelölését dh)–dr) alpontra változtatva, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. § (1) bekezdését.

219

A 26. § (5) bekezdés d) pontja eredeti dg) alpontjának jelölését dh) alpontra változtatta a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. §-a.

220

A 26. § (5) bekezdés új di) alpontját a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti di)–dr) alpont megjelölését dj)–ds) pontra változtatva. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

221

A 26. § (5) bekezdés di) – eredeti dh) – alpontjának megjelölését dj) alpontra változtatta a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

222

A 26. § (5) bekezdés dj) – eredeti di) – alpontjának megjelölését dk) alpontra változtatta a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. A 26. § (5) bekezdés d) pont dk) alpontját a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

223

A 26. § (5) bekezdés dk) – eredeti dj) – alpontjának megjelölését dl) alpontra változtatta a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. A 26. § (5) bekezdés d) pont dl) alpontját a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

224

A 26. § (5) bekezdés dl) – eredeti dk) – alpontjának megjelölését dm) alpontra változtatta a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. A 26. § (5) bekezdés d) pont dm) alpontját a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

225

A 26. § (5) bekezdés dm) – eredeti dl) – alpontjának megjelölését dn) alpontra változtatta a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. A 26. § (5) bekezdés d) pont dn) alpontját a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

226

A 26. § (5) bekezdés dn) – eredeti dm) – alpontjának megjelölését do) alpontra változtatta a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése. A 26. § (5) bekezdés d) pont do) alpontját a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

227

A 26. § (5) bekezdés do) – eredeti dn) – alpontjának megjelölését dp) alpontra változtatta a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

228

A 26. § (5) bekezdés dp) – eredeti do) – alpontjának megjelölését dq) alpontra változtatta a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

229

A 26. § (5) bekezdés dq) – eredeti dp) – alpontjának megjelölését dr) alpontra változtatta a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése.

230

A 26. § (5) bekezdés dr) – eredeti dq) – alpontjának megjelölését ds) alpontra változtatta és szövegét módosította a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, illetve 43. § (13) bekezdése. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

231

A 26. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése (6) bekezdésre változtatta.

232

A 26. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változatta a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

233

A 26. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése (8) bekezdésre változtatta.

234

A 26. § eredeti (8) bekezdésének számozását a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése (9) bekezdésre változtatta, szövege a 328/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése, a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés 6. pontja szerint módosított szöveg.

236

A 26. § eredeti (10) bekezdésének számozását a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése (11) bekezdésre változtatta, szövege a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

237

A 26. § (12) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 42. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. évről összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

238

A 27. § (2) bekezdése a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 30. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2002. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

239

A 28. § (1)–(2) bekezdését a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

240

A 28. § (3)–(4) bekezdését a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

241

A 28. § (5) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

242

A 28. § (6) bekezdését a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

243

A 28. § (7) bekezdését a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § 48. pontja szerint módosított szöveg.

244

A 28. § (8) bekezdését a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

245

A 29. § (2) bekezdésének utolsó mondata a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 30. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2002. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

246

A 29. § (3) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 29. §-ának (1) bekezdése alapján először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

247

A 29. § (4) bekezdése a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított, a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

248

A 29/A. §-t a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be. E módosító rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a rendelkezés 2007. január 1. napján lépett hatályba.

250

A 29/B. §-t a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 20. §-a alapján a rendelkezést a 2007. évről összeállított éves költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

253

A 30. § (1) bekezdése a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (1) bekezdésével megállapított és a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

254

A 30. § (2) bekezdésének első mondata a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. §-ának (1) bekezdésével megállapított és a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

255

A 30. § (5) bekezdését a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (3) bekezdése iktatta be. A 30. § (5) bekezdése a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

256

A 30. § új (6) bekezdését a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (4) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6)–(9) bekezdés számozását (7)–(10) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

257

A 30. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (4) bekezdése (7) bekezdésre változtatta. A (7) bekezdés a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. § (1) bekezdését.

258

A 30. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ának (4) bekezdése (8) bekezdésre változtatta. A (8) bekezdés a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 26. § (1) bekezdését.

259

A 30. § eredeti (8) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése, szövege a 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 23. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2006. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

260

A 30. § eredeti (9) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése.

261

A 30. § (11) bekezdését újonnan a 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

262

A 30. § (12) bekezdését a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdése szerint kiegészített szöveg, e módosító rendelet 26. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2004. évről összeállított éves költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

263

A 31. § a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 26. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2004. évről összeállított éves költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

264

A 31. § (3) bekezdése a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2008. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

265

A 31/A. §-t a 383/2004. (XII. 29.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 26. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2004. évről összeállított éves költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.

266

A 32. §-t megelőző alcím a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

267

A 32. § (1) bekezdése a 74/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

268

A 32. § (2) bekezdése a 278/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 29. §-ának (1) alapján rendelkezéseit először a 2004. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

269

A 32. § (3) bekezdése a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. §-ának (3) bekezdése, a 359/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-a, a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése, a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

270

A 32. § (7) bekezdését a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 21. §-ának (4) bekezdése iktatta be, szövege a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

271

A 32. § (8) bekezdését a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-ának (3) bekezdése iktatta be, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

272

A 32/A. §-t a 295/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 30. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2002. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

273

A 32/A. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 40. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2010. évről készített beszámolókra kell alkalmazni.

274

A 32/A. § (2) bekezdése a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

275

A 32/A. § (3) bekezdése a 307/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 24. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit először a 2003. évről készített éves költségvetési beszámolóra kell alkalmazni.

276

A 32/A. § (5) bekezdése a 317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 43. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendele