• Tartalom

2000. évi XXV. törvény

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról1

2024.01.01.

Az Országgyűlés – figyelembe véve az ember legmagasabb szintű testi és lelki egészségéhez, valamint az egészséges környezethez fűződő alapvető alkotmányos jogait – a Magyarországon tartózkodó természetes személyek kémiai biztonsághoz kapcsolódó jogosultságainak biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek káros hatásainak megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása, valamint ismertetése céljából a következő törvényt alkotja.2

I. Fejezet

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS A TÖRVÉNY HATÁLYA

Fogalommeghatározások

1. §3 (1)4 E törvény alkalmazása során az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: REACH) 3. cikke és az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP) 2. cikke szerinti fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni az anyag, keverék, regisztráló, gyártó, importőr, továbbfelhasználó, forgalomba hozatal, forgalmazó és a felhasználás kifejezések tekintetében.

(2)5 E törvény alkalmazásában:

1. biztonsági adatlap: a REACH 31. cikkében foglaltaknak megfelelően összeállított, magyar nyelvű dokumentum,

2. foglalkozásszerű tevékenység: foglalkozás körében veszélyes anyaggal, vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység, vagy a foglalkozás vagy tevékenységi körben a veszélyes anyaggal, vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység céljából szervezett munkavégzésben munkavállaló foglalkoztatása,

3. kémiai biztonság: a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, és megvalósító intézmények tevékenységének olyan összessége, amelyek egyidejűleg figyelembe veszik a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét,

4. tevékenység: a veszélyes anyaggal, vagy a veszélyes keverékkel kapcsolatos előállítás – ideértve a bányászatot (feltáró fúrást, kitermelést) is –, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, a címkézés, az osztályozás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, és a veszélyes anyagok, vagy a veszélyes keverékek elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat,

5. vegyi anyag életciklusa: a vegyi anyag országon belüli előállításától vagy behozatalától az országból való kiviteléig, újrahasznosításának vagy ártalmatlanításának befejezéséig terjedő, a vegyi anyaggal végzett tevékenységek által szakaszolt időszakok összessége,

6. veszélyes anyag: valamennyi, a CLP alapján veszélyesként osztályozott anyag,

7. veszélyes keverék: valamennyi, a CLP alapján veszélyesként osztályozott keverék.

(3) Ahol e törvény az EU valamely tagállamát vagy annak területét említi, azon az Európai Gazdasági Térségről (a továbbiakban: EGT) szóló megállapodásban részes államot, valamint az Európai Közösséggel vagy az EGT-ről szóló megállapodásban részes államokkal megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT-államokkal azonos jogállást élvező államot, illetőleg annak területét is érteni kell.

A törvény hatálya

2. §6 (1)7

(2)8 E törvény hatálya az embert és a környezetet veszélyeztető veszélyes anyagokra és veszélyes keverékekre, és az ezekkel folytatott tevékenységekre terjed ki.

(3)9 E törvény hatálya a 23. § (5) bekezdésében meghatározott, és a c) pont tekintetében a 20. § (6) bekezdésében, és a h) és i) pont tekintetében a 8/A. §-ban meghatározott kivétellel nem terjed ki

a) az emberi vagy az állatgyógyászati célra használt gyógyszerekre (késztermékekre), és az orvostechnikai eszközökről szóló jogszabályokban meghatározott orvostechnikai eszköznek minősülő termékre és anyagra,

b) a pszichotróp anyagokra, a kábítószerekre, és a kábítószer-prekurzorokra,

c) a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-ai 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kozmetikai termékekre,

d) a hulladéknak minősülő anyagokra,

e) a radioaktív anyagokra,

f) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) szerinti élelmiszerekre,

g) a 178/2002/EK rendelet szerinti takarmányokra,

h) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti növényvédő szerekre,

i) az egyéb veszélyes anyagokra vagy veszélyes keverékekre, amelyekkel kapcsolatban jogszabály olyan bejelentési, engedélyezési vagy egyéb közigazgatási eljárást ír elő, amelynek során érvényesített követelmények megfelelnek az e törvényben meghatározott követelményeknek.

(4) Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében jogszabály elrendelheti e törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazását a (3) bekezdés a)–i) pontjában felsoroltakra.

(5)10 E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó, Magyarországot is kötelező, kihirdetett nemzetközi egyezmények hatálya alá is tartozó veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek tekintetében, amennyiben e nemzetközi egyezmények a csomagolásra, a feliratozásra (címkézésre), a szállítás részét képező átmeneti tárolásra, a be- és kirakásra eltérő rendelkezéseket állapítanak meg.

(6)11

II. Fejezet12

3. §

4. §13

III. Fejezet

A VESZÉLYES KEVERÉKEK BEJELENTÉSE14

5. §15

Bejelentés

6. §16 (1)17 A veszélyes keverékeket – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Magyarország területén gyártó, forgalmazó az azokkal kapcsolatos gyártási, forgalombahozatali tevékenység megkezdésével egyidejűleg, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint, a biztonsági adatlap csatolásával köteles elektronikus úton bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek, ha a veszélyes keverék a terméknyilvántartásban még nem szerepel. A bejelentő köteles az általa bejelentett veszélyes keverék biztonsági adatlapjának változását és a forgalmazás megszüntetését is elektronikus úton jelenteni.

(2)18 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell bejelenteni a kizárólag ellenőrzött körülmények között végzett kutatási vagy fejlesztési célra, kísérleti gyártásra és nem termelőüzemi méretű kipróbálásra gyártott, vagy forgalmazott veszélyes keverékeket. A magyarországi gyártó, és forgalmazó a rendelkezésre álló, a veszélyesség meghatározása, a tevékenységet végző egészségének biztonsága szempontjából lényeges adatokat és információkat ebben az esetben is köteles a tevékenységet végző rendelkezésére bocsátani. Minden olyan magyarországi gyártónak és forgalmazónak, amely a bejelentés mellőzésével élni kíván, az egészségügyi államigazgatási szerv által hozzáférhető írásbeli nyilvántartást kell vezetnie a gyártott, vagy forgalomba hozott veszélyes keverékről, a feliratozási és mennyiségi adatokról. A magyarországi gyártót, és forgalmazót a bejelentés mellőzésének lehetősége a gyártástól, vagy a forgalomba hozataltól vagy ezek megkezdésétől számított egy évig illeti meg, amely az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével egy évig meghosszabbítható, ha a magyarországi gyártó, és forgalmazó a meghosszabbítás szükségességét indokolja.

(3)19 Az egyes fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettsége a CLP VIII. melléklet A. rész 1. pontjában, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot követően megszűnik.

7. §20 (1)–(2)21

(3)22

(4)23

Veszélyes keverékek bejelentése24

8. § (1)25

(2)26

(3)27 A veszélyes keverékek bejelentésével kapcsolatosan megkövetelt adatok hitelességéért a bejelentő a felelős. Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes keverék egészségügyi kockázataira vonatkozóan – a biztonsági adatlap jogszabályban meghatározott adatkörében – további adatszolgáltatásra hívhatja fel a bejelentőt.

(4)28

(5)29 A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő bejelentést az egészségügyi államigazgatási szerv elektronikus úton visszaigazolja.

Méregközpontba történő bejelentés30

8/A. § (1) A CLP 45. cikke alapján, a Magyarország területén forgalomba hozott, egészségre gyakorolt vagy fizikai hatás alapján veszélyesként osztályozott keverékek elektronikus bejelentését az egészségügyi államigazgatási szerv fogadja.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelő fogyasztói, foglalkozásszerű vagy ipari felhasználásra szánt keverékek bejelentését, valamint a bejelentés naprakésszé tételét a CLP VIII. melléklet A. rész 1. pontjában, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot követően, a VIII. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani, az Európai Vegyianyag-ügynökség méregközpont értesítésének portálján keresztül.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, az adott felhasználásra vonatkozó alkalmazási időpontot megelőzően is benyújtható a toxikológiai központi bejelentés a CLP VIII. mellékletében meghatározott formai és tartalmi követelményekkel a méregközpont értesítésének portálján keresztül. A toxikológiai központi bejelentéssel a bejelentőnek a 6. § szerinti veszélyeskeverék-bejelentési kötelezettségét is teljesítettnek kell tekinteni.

(4) A bejelentéssel kapcsolatosan megkövetelt adatok hitelességéért a bejelentő felelős.

(5) Az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi a bejelentés tartalmi követelményeknek történő megfelelését. Eredménytelen adatközlés esetén az egészségügyi államigazgatási szerv intézkedik a bejelentés törléséről.

A forgalomba hozatalra és a közösségi jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos adatok felkutatására vonatkozó előírások31

9. §32 (1)33

(2)–(4)34

(5)35

10. §36

Tájékoztatás a körforgásos gazdaság érdekében37

11. §38 A REACH 3. cikk 33. pontjában meghatározott árucikk bármely szállítója a REACH 33. cikk (1) bekezdésének megfelelően az e célból biztosított formátum és benyújtási eszköz felhasználásával tájékoztatja az Európai Vegyianyag-ügynökséget.

12. §39

13. §40

IV. Fejezet

VESZÉLYES ANYAGOK, VESZÉLYES KEVERÉKEK TÁROLÁSA, SZÁLLÍTÁSA41

A csomagolás, tárolás, szállítás

14. § (1)42

(2)43

(3)44 Veszélyes anyagot vagy veszélyes keveréket tilos előállítani, gyártani, csomagolni élelmiszernek, illetőleg takarmánynak minősülő terméket előállító üzemben.

(4)45 Eredetileg veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez gyártott vagy használt csomagolóeszköz még tisztított, közömbösített állapotban és átmenetileg sem használható élelmiszer, takarmány, valamint ezek alapanyagainak tárolására.

(5)46 Eredetileg élelmiszerekhez gyártott, illetve használt csomagolóeszköz veszélyes anyag vagy veszélyes keverék tárolására nem használható.

15. § (1)47 A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolásáért szervezett munkavégzés esetében a munkáltató, nem szervezett munkavégzés során a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a tevékenység végzésére a tevékenység bejelentésével jogot szerző természetes vagy jogi személy felelős. Bejelentéshez nem kötött tevékenység esetén a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek megfelelő módon történő tárolásáért a tevékenységet végző felel.

(2)48 A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek tárolásáért az (1) bekezdés szerint felelős személyek biztosítják – a biztonsági adatlapon átadott információk felhasználásával is –, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

16. §49 A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek szállítása során az élet, a testi épség, valamint a környezet veszélyeztetésének kockázatát a minimálisra kell csökkenteni. Ennek érdekében a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek csomagolását, illetőleg a szállítóeszközt úgy kell megválasztani, hogy a szállított anyag, keverék a rakodás és szállítás során az egészséget, illetve a környezetet ne veszélyeztethesse, illetőleg ne károsíthassa.

17. §50

18. §51

V. Fejezet52

19. §

VI. Fejezet

A KOCKÁZAT KEZELÉSE

Egészségvédelem, munkavédelem, környezetvédelem53

20. § (1)54 A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek előállításának, gyártásának, feldolgozásának, továbbá felhasználásának megkezdése előtt – ideértve a külföldről történő behozatalt is – a tevékenységhez az azonos célra alkalmas veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek közül – lehetőség szerint – a kevésbé veszélyes anyagot (keveréket) kell kiválasztani.

(2)55

(3)56 A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve – egyéb nem szervezett munkavégzés esetén – a munkavégző a felelős.

(4)57 A munkavállalók, illetőleg a lakosság egészségét vagy a környezetet nem megengedhető mértékben érintő kockázatok megfelelő szintre csökkentése érdekében – amennyiben a kockázat megfelelő csökkentése más módon nem lehetséges – egyes veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek alkalmazása, illetőleg egyes, ezekkel végzett tevékenységek betilthatóak, korlátozhatóak.

(5)58 A lakosság részére kiszerelt, nem ömlesztett formában forgalomba hozott veszélyes anyaghoz, és veszélyes keverékhez a magyarországi forgalomba hozatalért felelős forgalmazó mellékeli a biztonsági adatlapnak a rendeltetés szerinti használattal összefüggő adatainak felhasználásával elkészített, magyar nyelvű használati utasítást.

(6)59 A környezet veszélyes anyagokkal történő szennyezésének megismerése érdekében egyes, a környezetvédelemért felelős miniszter által meghatározott veszélyes anyagok levegőbe, vizekbe, közcsatornákba, talajra kibocsátott mennyiségeit, illetőleg hulladék formájában történő átadását a szennyezést okozó tevékenységet végző a környezetvédelemért felelős miniszter felügyelete mellett nyilvántartja. A nyilvántartott adatok alapján – az adatok rendszeres gyűjtésével és feldolgozásával – a környezetvédelemért felelős miniszter a kibocsátott szennyezésekről, illetőleg átadott hulladékokról nyilvántartást állít fel, és hoz nyilvánosságra.

(7)60 A fel nem használt és nem hasznosítható veszélyes anyagok, illetőleg veszélyes keverékek biztonságos kezeléséről a tevékenységet végző gondoskodik, és az erre vonatkozó dokumentációt az ellenőrzést végző hatóság részére – felhívására – rendelkezésre bocsátja.

21. § (1)–(2)61

(3)62 A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek felett rendelkezési jogosultsággal rendelkező személy, valamint az, akinek munka-, illetve feladatkörébe tartozik ezen anyagok, illetve keverékek megfelelő őrizete, gondoskodik arról, hogy azok a megszerzésükre jogosulatlan vagy biztonságos alkalmazásukra nem képes személyek birtokába ne kerüljenek.

(4)63 A veszélyes anyagot és a veszélyes keveréket az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni.

(5) A (3)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a nem foglalkozásszerűen végzett, magáncélú tevékenység során is megfelelően alkalmazni kell.

22. §64

VII. Fejezet

A KOCKÁZATOK ISMERTETÉSE, KÖZLÉSE, INFORMÁCIÓCSERE

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek nyilvántartása, információ-szolgáltatás65

23. §66 (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes keverékek terméknyilvántartása keretében gyűjti, feldolgozza és rendszerezi az ezekkel kapcsolatos toxikológiai, közegészségügyi és klinikai adatokat.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a bejelentett adatok alapján vezeti.

(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv a veszélyes anyagokra, illetve a veszélyes keverékekre vonatkozó, általa nyilvántartott adatokról – a CLP 45. cikkével összhangban és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi előírások szerint – megkeresésre felvilágosítást ad. Az egészségügyi államigazgatási szerv biztosítja az ezen adatokhoz történő folyamatos – napi 24 órás – hozzáférés lehetőségét.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt, mérgezésekkel kapcsolatos adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni, és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Magyarország területén előforduló bármilyen eredetű, vegyi anyag okozta emberi mérgezési esetet az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott módon az egészségügyi államigazgatási szervhez be kell jelenteni.

24. §67

A kémiai biztonságot koordináló tanács68

25. § (1)69 A kémiai biztonság irányításának koordinálása, részfeladatainak áttekinthetősége, az egységes és hatékony döntés-előkészítés céljából, a kémiai biztonság biztosításában való aktív nemzeti részvétel elősegítése érdekében tanács működik.

(2)70 A tanács kidolgozza a kémiai biztonság nemzeti politikáját és programját – beleértve a köznevelési intézmények, a szakképző intézmények, illetve felsőoktatási intézmények tanulói, természetes személyek és a szakemberek kémiai biztonsági oktatásának, képzésének rendszerét, módját is –, továbbá koordinálja a nemzeti program végrehajtását.

(3)71 A tanács javaslattételi, valamint véleményezési joggal részt vesz bármely, a kémiai biztonságot érintő jogszabály, illetőleg hatósági intézkedés előkészítésében, felülvizsgálatában.

(4)72 A tanács tagjai a Kormány határozatában meghatározott miniszterek által kijelölt személyek, az országos tisztifőorvos vagy az általa kijelölt személy, továbbá a kémiai biztonság területén érintett egyesületek által a Kormány rendeletében meghatározott módon delegált legfeljebb hat személy.

(5)73 A tanács operatív tevékenységét az egészségügyi államigazgatási szervnél működő titkárság segíti.

26. §74

Magyarországi általános hatáskörrel rendelkező (kompetens) nemzeti hatóság

26/A. §75 A kémiai biztonság területén az EU és az Európai Közösség jogi aktusaiból a tagállamok hatáskörrel rendelkező (kompetens) nemzeti hatóságaira háruló feladatokat a – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az egészségügyi államigazgatási szerv látja el.

Oktatás

27. §76 A kémiai biztonság, illetőleg a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek helyes kezelésének alapelveit, legfontosabb szabályait – különösen a veszélyes anyagok, a veszélyes keverékek felismerésére, az általánosan használt veszélyes anyagok (keverékek) tárolására, felhasználására vonatkozó ismereteket – a Nemzeti Alaptantervnek tartalmaznia kell.

VIII. Fejezet

A VESZÉLYES ANYAGOKKAL,

ILLETVE VESZÉLYES KEVERÉKEKKEL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI,

A KÉMIAI BIZTONSÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE77

A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenység feltételei78

28. § (1)–(2)79

(3)80 A forgalomba hozott veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel foglalkozásszerű tevékenység csak az adott veszélyes anyagra vagy veszélyes keverékre vonatkozó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

(4)81 A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal vagy veszélyes keverékekkel a veszélyes anyaghoz vagy veszélyes keverékhez mellékelt, a biztonságos felhasználást lehetővé tevő használati utasítás birtokában is megkezdhető a tevékenység.

29. § (1)82 Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentést az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint, elektronikus úton kell megtenni az egészségügyi államigazgatási szervnek.

(2)83 A bejelentést meg kell ismételni a bejelentett adat megváltozása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

(3)84 A természetes személyeknek magáncélú, nem foglalkozás körében történő felhasználás céljából veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék vásárlását, illetve felhasználását nem kell bejelenteni.

(3a)85 A lakossági felhasználásra forgalomba hozott veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet nem kell bejelenteni, amennyiben az ezekkel végzett tevékenységet nem a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, illetve az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke alapján megadott főtevékenység és további tevékenység keretén belül végzik.

(4) Az engedély visszavonásáig, illetve érvényességének lejártáig nem kell bejelenteni azt a tevékenységet, amelyet az arra jogosult e törvény hatálybalépésének napján érvényes tevékenységi engedély, illetve országos forgalmazási engedély alapján végez. Az e törvény hatálybalépése előtt kiadott általános tevékenységi engedély, illetőleg országos forgalmazási engedély csak abban az esetben vonható vissza, ha a tevékenység végzése nem felel meg az e törvényben, illetőleg a végrehajtásáról szóló jogszabályokban foglalt feltételeknek.

(4a)86 A (4) bekezdéstől eltérően az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint meg kell tenni a bejelentést, ha a kiadásukat követően a tevékenységi engedélyben vagy az országos forgalmazási engedélyben szereplő adatokban változás következett be.

(5)87 A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel végzett tevékenység előzetes bejelentése nem helyettesíti a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék előállításához, gyártásához, feldolgozásához vagy felhasználásához szükséges egyéb hatósági engedélyeket.

30. §88 Veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék foglalkozás körében történő felhasználás céljából csak a tevékenység végzésére jogosult és a veszélyes anyag, illetőleg a veszélyes keverék biztonságos alkalmazására képes olyan nagykorú természetes személy vagy jogi személy, illetve a képviseletében eljáró nagykorú személy részére szolgáltatható ki, aki (amely) a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék átvételére való jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolni tudja.

31. §89

31/A. §90 Az egészségügyi államigazgatási szerv által e törvény vagy e törvény szabályozási tárgykörében európai közösségi rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek kémiai biztonsága, valamint a biocid termékekkel és hatóanyagokkal kapcsolatos tevékenységek körében kérelemre lefolytatott eljárásért vagy igazgatási jellegű szolgáltatásért – az egészségügyért felelős miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

31/B. §91

31/C. §92 A biocid termékek hazai engedélyezésére irányuló általános közigazgatási rendtartás szerinti eljárás során nincs helye sommás eljárásnak.

A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése

32. §93 (1)94 Az e törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok, valamint a REACH és a CLP betartásának hatósági ellenőrzését

a) a közegészségügy szempontjából történő megfelelőség tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv,

b) a környezetvédelem vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság,

c) a munkavédelem (munkabiztonság és munkaegészségügy) körében a munkavédelmi hatóság,

d) a tűzvédelem szempontjából a tűzvédelmi hatóság,

e)95 a tárolás szabályai tekintetében, ha azok megsértése a fogyasztóvédelemről szóló törvény 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontjában meghatározott fogyasztó biztonságát, egészségét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti, továbbá a csomagolás, zárás szabályainak fogyasztóval szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. és a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény szabályai szerint,

f)96 a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. §-ának a) pontjában meghatározott fogyasztó számára forgalmazott termék feliratozása (címkézése), egyéb jelölése, a használati utasítás, továbbá a reklámozás tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság az Fttv. szabályai szerint

g)97 a hulladékgazdálkodás vonatkozásában a hulladékgazdálkodási hatóság

végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.

(1a)98 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a REACH rendelet 5., 18., 56. és 67. cikkében foglalt előírások ellenőrzésének tekintetében közreműködik a harmadik országból importált termékek forgalomba hozatalának ellenőrzésében.

(2)99 Az ellenőrzést végző hatóságok eljárására és intézkedéseire a rájuk vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A tevékenység ellenőrzésére az (1) bekezdés b)–f) pontja szerint jogosult hatóság értesíti az egészségügyi államigazgatási szervet, ha feladatkörében eljárva az e törvényben, illetőleg a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértése miatt eljárást indított.

(2a)100 Az (1) bekezdés b)–f) pontja szerint jogosult hatóság a kémiai biztonsági tárgyú ellenőrzéseiről éves összesítő jelentést küld a 26/A. § szerint kijelölt kompetens hatóságnak az Európai Bizottság számára megküldendő tagállami jelentés összeállítása érdekében.

(3)101 A tevékenység ellenőrzésére az (1) bekezdés b)–f) pontja szerint jogosult hatóság feladatkörében eljárva – a rá vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott intézkedések alkalmazásán túl – az e törvényben, illetőleg a végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértése esetén határozatát közli az egészségügyi államigazgatási szervvel. Az egészségügyi államigazgatási szerv a megkeresés alapján indított eljárásban elrendelheti

a) a gyártás korlátozását,

b) a tevékenység meghatározott időpontig vagy feltétel teljesítéséig történő megtiltását, vagy

c) a 33. § szerinti bírság alkalmazását.

(4) A (3) bekezdés c) pontja nem alkalmazható az egészségügyi államigazgatási szervnek az ellenőrzést végző hatóság megkeresése szerinti eljárásában, ha az ellenőrzést végző hatóság az eljárásában e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok megsértése miatt bírságot szabott ki.

(5)102 Az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban NAV) megküldi a vámtitkot képező adatot vagy információt, ha az az ügyfél személyének vagy a vámhatósági eljárásban érintett veszélyes anyagok, keverékek azonosításához vagy az egészségügyi államigazgatási szerv hatósági feladatának ellátásához szükséges.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott intézkedések – a (4) bekezdésre is figyelemmel – egyidejűleg is alkalmazhatóak.

(7)103

(8)104 Az (1) bekezdés e) és f) pontjában említett rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

33. § (1)105 Az egészségügyi államigazgatási szerv a kémiai biztonságot szabályozó uniós rendeletekben, az e törvényben és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban foglalt, a veszélyes anyagokkal, és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenységre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírságot szabhat ki.

(2)106 Az (1) bekezdés szerinti bírság konkrét összegét – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szempontokon túlmenően – az emberi egészség, a környezet sérelmének, illetve a veszélyeztetésének mértékére, valamint a hatékonyság, az arányosság és a visszatartó hatás elvére tekintettel kell meghatározni.

(3)107 A bírságot az egészségügyi államigazgatási szervnek a kincstárnál vezetett számlájára kell befizetni.

(4)108

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33/A. §109 (1)110 A szolgáltató köteles az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására irányuló szándékát az egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni.

(2)111 Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytató szolgáltatónak meg kell felelnie az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek. Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi a szolgáltatót. A tevékenység gyakorlásának feltétele az egészségügyi államigazgatási szerv megfelelőségi nyilatkozata.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységi körben az a természetes személy járhat el, aki a külön jogszabályban meghatározottak szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségének eleget tett.

(4)112 Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet folytató szolgáltatókról nyilvántartást vezet, amely – ha a szolgáltató egyéni vállalkozó – tartalmazza a szolgáltató természetes személyazonosító adatait, továbbá a tevékenység végzésére jogosult személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag az e tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.

(4a)113 A nyilvántartásban kezelt adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen átadhatók, és a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók.

(5) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában egészségügyi kártevőirtó tevékenységnek minősül a külön jogszabályban meghatározott olyan tevékenység, amely egészségügyi kártevők irtására vagy külön jogszabályban meghatározott növényvédelmi célú kártevőirtásra irányul, és a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel végezhető.

(6)114 Az egészségügyi államigazgatási szerv a szolgáltató adataiban történt változás bejelentését követő 15 napon belül a kártevőirtó tevékenység ellátását megtiltja, ha annak jogszabályban meghatározott feltételei már nem állnak fenn.

34. § (1)115 Ez a törvény – a (2) bekezdés kivételével – 2001. január 1. napján lép hatályba.

(2)116

(3)117 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a)118

b) a kémiai terhelési bírság alkalmazásának119

c)120 a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek gyakorlásához, valamint a veszélyes anyagokkal és készítményekkel folytatott tevékenységekkel kapcsolatos kockázat-becslés végzéséhez szükséges feltételek, ideértve a képesítési feltételeket is,

d)121 a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának,

e)122 a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek környezetkárosító és -szennyező hatásai megelőzésének,123

f)124 a biocid anyagok és termékek – ideértve az irtószereket is – előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának, valamint az ezzel összefüggő hatósági eljárásoknak125

g)126 a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

ga) 2. cikk (7) és (8) bekezdése végrehajtása körében a biocid termékek ivóvíz-szolgáltatásban történő felhasználása – szükség szerinti – korlátozásának, valamint egyes biocid termékeknek a rendelet előírásai alól honvédelmi érdekből történő mentesítésének,

gb) 17. cikk (5) bekezdése végrehajtása körében a lakosság biocid termékek előnyeiről és kockázatairól, valamint felhasználásuk minimálisra csökkentésének lehetőségeiről szóló tájékoztatásának,

gc) 58. cikk (6) bekezdése végrehajtása körében a címkézés nyelvi követelményeinek,

gd) 65. cikke végrehajtása körében a biocid termékek és a kezelt áruk nyomon követésének,

ge) 69. cikk (3) bekezdése végrehajtása körében a biocid termékek nyilvántartása érdekében a csomagolás, címke és a tájékoztatók benyújtásának, valamint a magyar nyelvű címkékkel történő ellátásának,

gf) 75. cikk (2) és (3) bekezdése végrehajtása körében a biocid termékekkel foglalkozó bizottság tagja kijelölésének és feladatellátása feltételeinek,

gg) 80. cikk (2) és (3) bekezdése végrehajtása körében az eljárási díjakat megállapítsa, valamint a díjakkal kapcsolatos eljárások,

gh) 81. cikke végrehajtása körében az illetékes hatóság kijelölésének,

gi) 87. cikke végrehajtása körében a rendelet megsértése esetén alkalmazandó hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kijelölje, illetve megállapítsa, és azok alkalmazásának,

gj) 89. cikk (2) bekezdése végrehajtása körében legfeljebb két éves átmeneti időszak

részletes szabályait rendeletben meghatározza.127

(4) Felhatalmazást kap

a)128 az egészségügyért felelős miniszter, hogy

aa)129 a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek osztályba sorolásához szükséges R és S mondatok, R és S számok, továbbá a veszélyszimbólumok és jelek körét;130

ab)131 az e törvényben meghatározott eljárások során használt bejelentőlap, mérgezési eset bejelentő lap tartalmi és formai követelményeit,132

ac)133 az egészségügyi kártevőirtó szerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, valamint az egészségügyi kártevőirtó szerekkel, valamint gázosítószerekkel tevékenységet végző természetes személyek szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályokat,134

ad)135 a csomagolás, a feliratozás (címkézés) részletes szabályait,136

ae)137

af) a vegyi anyagok okozta mérgezési esetek kötelező bejelentésének szabályait,138

ag)139 az osztályba sorolt veszélyes anyagok jegyzékbe vételének, a veszélyes keverékek nyilvántartásának rendjét, valamint a jegyzék közzétételére és rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó részletes szabályokat,140

ah)141 a veszélyes anyagokkal és a veszélyes keverékekkel végzett tevékenység előzetes bejelentésének, a bejelentési eljárásnak a részletes szabályait,142

ai)143 a veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek teljes életciklusára vonatkozó, a kémiai biztonsággal kapcsolatos helyes laboratóriumi gyakorlat alkalmazásának és ellenőrzésének részletes szabályait,144

aj)145 a hazai és a nemzetközi adatok fogadásáért és feldolgozásáért felelős Információs Központot működtető szervet és a REACH, valamint a CLP végrehajtásáért felelős szervet rendeletében kijelölje, valamint a magyarországi illetékes (kompetens) nemzeti hatóságnak az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásának rendjét,146

ak)147 a Magyarországot fenyegető kémiai terrorcselekmények, katasztrófák megelőzésének, következményei elhárításának, illetve mérséklésének, mérgezettjei ellátásának, valamint az Európai Bizottsággal együttműködő gyors riasztási rendszer működésének szabályait,

b)148 a Kormány, hogy e törvény, a végrehajtására kiadott rendeletek, valamint a REACH és a CLP végrehajtásának ellenőrzésében érintett szervek együttműködésének módját, valamint a hatósági feladatok megosztását,

c)–d)149

e)150 a Kormány, hogy a nemzetközi információs rendszerben (PIC) megjelölt egyes veszélyes anyagok exportjának, importjának, forgalmazásának, használatának korlátozását,151

f)152 az egészségügyért felelős miniszter, hogy a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a lakosság egészségének, illetve a környezet védelme érdekében korlátozni indokolt veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek, valamint tevékenységek körét, valamint a korlátozás módját,

g)153

h)154 az egészségügyért felelős miniszter, hogy az agrárpolitikáért felelős miniszterrel, valamint a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a biocid termékekben felhasználható hatóanyagok jegyzékét, a kis kockázattal járó biocid termékek hatóanyagainak jegyzékét, a hatóanyagokra vonatkozó általános adatok körét, a biocid termékekre vonatkozó közös alapadatokat, a hatóanyagokra és a biocid termékekre vonatkozó kiegészítő adatokat, valamint az aktív hatóanyagok és a biocid termékek adatait, továbbá a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 89. cikke szerinti átmeneti intézkedések körében a biocid anyagok – ideértve a faanyag-védőszereket, az irtószereket, valamint a fertőtlenítő szereket – előállításának, gyártásának, forgalomba hozatalának, felhasználásának részletes szabályait,155

i)156 az egészségügyért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a 31/A. § szerinti, kémiai biztonsági és biocid termékekkel és hatóanyagokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak körét és mértékét, valamint a díj fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket,157

j)158 a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy

ja)159

jb) a környezetbe kerülő, szennyezést okozó veszélyes anyagok nyilvántartásának rendjét,

k)160 a honvédelemért felelős miniszter, hogy

ka)161 a honvédségnél alkalmazott veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel munkahelyen végzett tevékenység kémiai biztonsággal összefüggő szabályait,

kb) a katonai célú robbanó- és pirotechnikai anyagok telephelyen kívüli szállításának, szállítási csomagolásának szabályait, valamint ezen anyagok felhasználásának e törvénytől eltérő részletes szabályait,

l)162 az iparügyekért felelős miniszter az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben meghatározza a vámellenőrzés alatt álló veszélyes anyagok és veszélyes keverékek tárolására vonatkozó, e törvény rendelkezéseitől eltérő szabályokat,

m)

rendeletben meghatározza.163

(5)164

(6)165 Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a munkavállalók egészségének védelme érdekében korlátozandó veszélyes anyagok, veszélyes keverékek, illetve tevékenységek körét, valamint a korlátozás módját.

(7)166

35. §167 (1) Ez a törvény a végrehajtására kiadott rendeletekkel együtt a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, valamint az azt módosító

b) az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalmazásáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről,

d) az Európai Parlament és Tanács 2004/10/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat alapelveinek alkalmazására és annak a vegyi anyagokkal végzett kísérleteknél történő alkalmazásának ellenőrzésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről,

e) az Európai Parlament és a Tanács 2004/9/EK irányelve (2004. február 11.) a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) ellenőrzéséről és felülvizsgálatáról,

f) a Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében),

g)168 az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról, 9. cikk (a törvény 33/A. §-a),

h)169 az Európai Parlament és a Tanács 2008/112/EK irányelve (2008. december 16.) a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról, 4. és 5. cikk (a törvény 1. § c) és d) pontja),

i)170 az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról.

(2)171 Ez a törvény a 34. § (3) bekezdés b) és f) pontjában, a 34. § (4) bekezdés a) pont aj) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott végrehajtási rendeleteivel együtt

a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i, 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i, 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, és

c) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i, 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

d)172 az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e)173 az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló 2017. március 22-i (EU) 2017/542 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3)174 A 11. § a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. április 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. április 26.

2

A preambulum a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § a 2008: XXVIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 74. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 74. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § a 2008: XXVIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdését a 2021: CI. törvény 85. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 2. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (3) bekezdése a 2021: CI. törvény 75. §-ával megállapított, a 2023. évi XIX. törvény 46. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (5) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

11

A 2. § (6) bekezdését a 2009: LVI. törvény 224. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A II. fejezetet (3–4. §) a 2021: CI. törvény 85. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 4. §-t és az azt megelőző alcímet a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

14

A III. Fejezet címe a 2009: CLIV. törvény 129. § (5) bekezdésével megállapított, a 2023. évi XIX. törvény 47. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. §-t és az azt megelőző alcímet a 2009: CLIV. törvény 126. § (5) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 6. § a 2004: XXVI. törvény 74. §-ával megállapított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 76. §-ával megállapított szöveg.

18

A 6. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 76. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6. § (3) bekezdését a 2019: CXXI. törvény 28. §-a iktatta be.

20

A 7. §-t megelőző Veszélyes anyag bejelentése alcím címet a 2023: XIX. törvény 47. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 7. § (1)–(2) bekezdését a 2011: CLXXVI. törvény 74. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 7. § (3) bekezdését a 2021: CI. törvény 85. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 7. § (4) bekezdését a 2021: CI. törvény 85. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 8. §-t megelőző alcím a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 8. § (1) bekezdését a 2011: CLXXVI. törvény 74. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 8. § (2) bekezdését a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

27

A 8. § (3) bekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 70. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 8. § (4) bekezdését a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

29

A 8. § (5) bekezdése a 2019: CXXI. törvény 30. §-ával megállapított szöveg.

30

A „Méregközpontba történő bejelentés” alcímet (8/A. §) a 2019: CXXI. törvény 31. §-a iktatta be.

31

A 9. §-t megelőző alcím a 2009: CLIV. törvény 64. §-ával megállapított szöveg.

32

A 9. § a 2009: CLIV. törvény 64. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

33

A 9. § (1) bekezdését a 2009: CLIV. törvény 126. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 9. § (2)–(4) bekezdését a 2009: CLIV. törvény 126. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

35

A 9. § (5) bekezdését a 2009: CLIV. törvény 126. § (5) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

36

A 10. §-t újonnan a 2009: CLIV. törvény 65. §-a iktatta be, a 2021: CI. törvény 85. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A „Tájékoztatás a körforgásos gazdaság érdekében” alcímet (11. §) a 2021: II. törvény 6. § (1) bekezdése iktatta be.

40

A 13. §-t és az azt megelőző alcímet a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

41

A IV. Fejezet címe a 2009: CLIV. törvény 129. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 14. § (1) bekezdését e módosító törvény 126. § (5) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 14. § (2) bekezdését a 2009: CLIV. törvény 126. § (5) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 14. § (3) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

45

A 14. § (4) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

46

A 14. § (5) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

47

A 15. § (1) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

48

A 15. § (2) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés a) és d) pontja, a 2021: CI. törvény 84. §-a szerint módosított szöveg.

49

A 16. § a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés a) és d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

50

A 17. §-t és az azt megelőző alcímet a 2009: CLIV. törvény 126. § (5) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 18. §-t és az azt megelőző alcímet a 2009: CLIV. törvény 126. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

52

Az V. fejezetet (19. §) a 2021: CI. törvény 85. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 20. §-t megelőző alcím a 2008: XLVII. törvény 54. §-ának h) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 20. § (1) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) és j) pontja, a 2023. évi XIX. törvény 47. § c) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 20. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 85. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 20. § (3) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

57

A 20. § (4) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

58

A 20. § (5) bekezdése a 2021: CI. törvény 77. §-ával megállapított szöveg.

59

A 20. § (6) bekezdése a 2006: CIX. törvény 170. § (6) bekezdésének d) pontja, a 2009: LVI. törvény 223. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

60

A 20. § (7) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

61

A 21. § (1)–(2) bekezdését a 2008: XLVII. törvény 54. §-ának g) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 21. § (3) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

63

A 21. § (4) bekezdése a 2021: CI. törvény 78. §-ával megállapított szöveg.

64

A 22. §-t és az azt megelőző alcímet a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

65

A 23. §-t megelőző alcím a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 23. § a 2021: CI. törvény 79. §-ával megállapított szöveg.

67

A 24. §-t és az azt megelőző alcím címet a 2021: CI. törvény 85. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 25. §-t megelőző alcím a 2012: CCXII. törvény 63. § a) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 25. § (1) bekezdése a 2012: CCXII. törvény 63. § a) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 25. § (2) bekezdése a 2012: CCXII. törvény 63. § a) pontja, a 2019: CXII. törvény 40. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

71

A 25. § (3) bekezdése a 2012: CCXII. törvény 63. § a) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 25. § (5) bekezdése a 2006: CIX. törvény 107. § (3) bekezdés t) pontja, a 2012: CCXII. törvény 63. § a) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 26. §-t a 2021: CI. törvény 85. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 26/A. §-t és címét a 2004: XXVI. törvény 81. §-a iktatta be, szövege a 2006: CIX. törvény 107. § (3) bekezdésének t) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 27. § a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

77

A VIII. Fejezet címe a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 28. §-t megelőző alcím a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 28. § (1)–(2) bekezdését a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

80

A 28. § (3) bekezdése a 2021: CI. törvény 80. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 28. § (4) bekezdését a 2021: CI. törvény 80. § (2) bekezdése iktatta be.

82

A 29. § (1) bekezdése a 2011: CLXXVI. törvény 71. §-ával megállapított, a 2023. évi XIX. törvény 46. § b) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 29. § (2) bekezdése a 2021: CI. törvény 81. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

85

A 29. § (3a) bekezdését a 2023. évi XIX. törvény 45. §-a iktatta be.

86

A 29. § (4a) bekezdését a 2021: CI. törvény 81. § (2) bekezdése iktatta be.

87

A 29. § (5) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés a) és e) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

88

A 30. § a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont bc) alpontja, a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

89

A 31. §-t a 2021: CI. törvény 85. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A 31/A. §-t a 2008: XXVIII. törvény 16. §-a iktatta be, szövege a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

91

A 31/B. §-t a 2012: CCXII. törvény 61. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2013: CXXVII. törvény 90. §-a.

92

A 31/C. §-t a 2013: CXXVII. törvény 87. §-a iktatta be, szövege a 2019: CXXI. törvény 32. §-ával megállapított szöveg.

93

A 32. § a 2007: CLXI. törvény 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

94

A 32. § (1) bekezdése a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés o) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 126. § (6) bekezdését.

95

A 32. § (1) bekezdés e) pontja a 2012: LXXXVIII. törvény 36. §-ával megállapított szöveg.

96

A 32. § (1) bekezdésének f) pontját a 2008: XLVII. törvény 37. § (4) bekezdése iktatta be.

97

A 32. § (1) bekezdés g) pontját a 2021: II. törvény 6. § (2) bekezdése iktatta be.

98

A 32. § (1a) bekezdését a 2021: CI. törvény 82. § (1) bekezdése iktatta be.

99

A 32. § (2) bekezdése a 2008: XLVII. törvény 37. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

100

A 32. § (2a) bekezdését a 2021: CI. törvény 82. § (2) bekezdése iktatta be.

101

A 32. § (3) bekezdése a 2008: XLVII. törvény 37. § (6) bekezdése, a 2009: LVI. törvény 223. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

102

A 32. § (5) bekezdését a 2009: LVI. törvény 224. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: CLXXXVIII. törvény 12. §-a iktatta be.

103

A 32. § (7) bekezdését a 2009: LVI. törvény 224. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

104

A 32. § (8) bekezdését a 2008: XLVII. törvény 37. § (5) bekezdése iktatta be.

105

A 33. § (1) bekezdése a 2021: CI. törvény 83. §-ával megállapított szöveg.

106

A 33. § (2) bekezdése a 2020: CLXVIII. törvény 58. §-ával megállapított szöveg.

107

A 33. § (3) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

108

A 33. § (4) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 84. § 27. pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 33/A. §-t a 2009: LVI. törvény 222. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: CLIV. törvény 67. §-ával megállapított szöveg.

110

A 33/A. § (1) bekezdése a 2019: CX. törvény 44. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

111

A 33/A. § (2) bekezdése a 2023. évi CIX. törvény 22. §-ával megállapított szöveg.

112

A 33/A. § (4) bekezdése a 2019: CX. törvény 44. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

113

A 33/A. § (4a) bekezdését a 2017: XLIV. törvény 21. § (2) bekezdése iktatta be.

114

A 33/A. § (6) bekezdését a 2019: CX. törvény 44. § (3) bekezdése iktatta be.

115

A 34. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 438. pontja szerint módosított szöveg.

116

A 34. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 438. pontja hatályon kívül helyezte.

117

A 34. § (3) bekezdésének záró szövegrésze a 2006: CIX. törvény 107. § (3) bekezdésének t) pontja és a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont bd) alpontja szerint módosított szöveg.

118

A 34. § (3) bekezdés a) pontját a 2012: CCXII. törvény 64. §-a hatályon kívül helyezte.

120

A 34. § (3) bekezdésének c) pontját a 2002: LVIII. törvény 45. §-a iktatta be.

121

A 34. § (3) bekezdésének d) pontját a 2005: CXXVII. törvény 13. § (1) bekezdése iktatta be.

122

A 34. § (3) bekezdés e) pontját a 2011: CLXXVI. törvény 72. §-a iktatta be.

124

A 34. § (3) bekezdés f) pontját a 2012: CCXII. törvény 62. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

126

A 34. § (3) bekezdés g) pontját a 2012: CCXII. törvény 62. § (1) bekezdése iktatta be.

128

A 34. § (4) bekezdése a) pontjának felvezető szövege a 2006: CIX. törvény 170. § (6) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 34. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontja a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

131

A 34. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont be) alpontja szerint módosított szöveg.

133

A 34. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontját újonnan a 2009: LVI. törvény 222. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés q) pontja, a 2015: CCXXIV. törvény 61. §-a, a 2019: CX. törvény 44. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

135

A 34. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont bf) alpontja szerint módosított szöveg.

137

A 34. § (4) bekezdés a) pont ae) alpontját a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

139

A 34. § (4) bekezdés a) pont ag) alpontja a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

141

A 34. § (4) bekezdés a) pont ah) alpontja a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.

143

A 34. § (4) bekezdés a) pont ai) alpontja a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

145

A 34. § (4) bekezdése a) pontjának aj) alpontját a 2004: XXVI. törvény 82. §-a iktatta be, szövege a 2008: XXVIII. törvény 18. § (1) bekezdésével megállapított, a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés r) pontja szerint módosított szöveg.

147

A 34. § (4) bekezdése a) pontjának ak) alpontját a 2004: XXVI. törvény 82. §-a iktatta be.

148

A 34. § (4) bekezdés b) pontját a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte. újonnan a 2009: CLIV. törvény 68. §-a iktatta be.

149

A 34. § (4) bekezdés c)–d) pontját a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

150

A 34. § (4) bekezdés e) pontja a 2008: CVI. törvény 73. § (12) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

152

A 34. § (4) bekezdés f) pontja a 2011: LXXXI. törvény 87. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

153

A 34. § (4) bekezdés g) pontját a 2008: XXVIII. törvény 28. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

154

A 34. § (4) bekezdés h) pontja a 2013: CXXVII. törvény 88. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

156

A 34. § (4) bekezdésének i) pontját a 2001: I. törvény 16.§-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2008: XXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése iktatta be.

158

A 34. § (4) bekezdése j) pontjának felvezető szövege a 2006: CIX. törvény 170. § (6) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

159

A 34. § (4) bekezdés j) pont ja) alpontját a 2011: CLXXVI. törvény 74. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

160

A 34. § (4) bekezdése k) pontjának felvezető szövege a 2006: CIX. törvény 170. § (6) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

161

A 34. § (4) bekezdés k) pont ka) alpontja a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.

162

A 34. § (4) bekezdésének l) pontja a 2006: CIX. törvény 170. § (6) bekezdésének d) pontja, a 2009: CLIV. törvény 127. § (11) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

164

A 34. § (5) bekezdését a 2009: CLIV. törvény 126. § (4) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

166

A 34. § (7) bekezdését a 2008: XXVIII. törvény 18. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2019: CXXVI. törvény 100. § (1) bekezdése.

167

A 35. § a 2008: XXVIII. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

168

A 35. § (1) bekezdés g) pontját a 2009: CLIV. törvény 69. § (1) bekezdése iktatta be.

169

A 35. § (1) bekezdés h) pontját a 2010: CLXXIII. törvény 108. § (1) bekezdése iktatta be.

170

A 35. § (1) bekezdés i) pontját a 2011: CLXXVI. törvény 73. §-a iktatta be.

171

A 35. § (2) bekezdése a 2013: CXXVII. törvény 89. §-ával megállapított szöveg.

172

A 35. § (2) bekezdés d) pontját a 2017: XLIV. törvény 21. § (3) bekezdése iktatta be.

173

A 35. § (2) bekezdése e) pontját a 2019: CXXI. törvény 33. §-a iktatta be.

174

A 35. § (3) bekezdését a 2021: II. törvény 6. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére