• Tartalom
Oldalmenü

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

2021.07.01.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 66. §-ának (8) bekezdésében és a 85. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 E rendelet hatálya a a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter ágazati irányító jogkörébe tartozó

a) gyermekjóléti és gyermekvédelmi (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi), valamint a szociális feladatot ellátó állami és helyi önkormányzati költségvetési szerveknél,

b) a nem intézményi keretek között szociális, gyermekjóléti szakfeladat ellátására közalkalmazottként

foglalkoztatott személy (a továbbiakban: közalkalmazott) közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.

(2)2 E rendelet hatálya kiterjed a javítóintézetekben foglalkoztatott közalkalmazottakra.

(3)3 E rendelet alkalmazásában

a)4 szociális intézmény: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó szervezet;

b)5 gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége;

c) integrált intézmény: integrált szervezeti formában működő szociális intézmény;

d) közös igazgatású intézmény: közös igazgatású, több önálló intézményegységből álló gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény.

e)–f)6

[A Törvény 20/A. §-ához]7

1/A. §8 (1)9 A Kjt. 20/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően nem kötelező pályázat kiírása

a) azon munkakör esetében, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti „A”–„E” fizetési osztályba történő besorolással tölthető be,

b)10 a 2. számú melléklet I.1. pontja szerinti asszisztens munkakör, II.1. pontjában foglalt szakgondozó, kisgyermeknevelő, a III.A. pontja szerinti élelmezésvezető és a 2/a. számú melléklet II.1. pontja szerinti kisgyermeknevelő munkakör esetében.

(2)11

(3)12 A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat

a) intézményvezető esetén

aa) a fenntartó önkormányzat jegyzője, főjegyzője,

ab) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézménynél a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központi szerve,

b) az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb beosztás esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója

látja el (a továbbiakban együtt: a pályázat előkészítője).

(4) A pályázati felhívásnak – a Törvény 20/A. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell

a) a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatásokat,

b) a jogviszony időtartamát, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napját és megszűnésének időpontját,

c) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó szabályokat.

(5)13

(6)14

(7) A pályázathoz csatolni kell

a) a pályázó szakmai életrajzát,

b)–c)15

d) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

e) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

(8) A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.

(9) A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi.

(10) A bizottság tagjai között kell lennie

a) a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének,

b)16

c)17 magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.

(11) A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

(12) A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a pályázatok elbírálására jogosult személy vagy szerv elé kell terjeszteni.

(13)18 A pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell.

(14)–(15)19

2. §20

2/A. §22 A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I–II. pontja, valamint a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

2/B. §23

3. §24 (1) Magasabb vezetőnek minősül

a) a szociális intézmény, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője, valamint az intézményvezető helyettese,

b)–c)25

(2) Vezetőnek minősül

a) az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló szervezeti egységének vezetője és helyettese,

b) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője,

c)26 az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézmény gazdasági vezetője, a vezető ápoló, a vezető szakápoló, a vezető pedagógus, a bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezető.

d)27

(3)28 A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

3/A. §29 A magasabb vezető, vezető beosztásra történő megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.

4. §30

5. § (1) A munkáltató a közalkalmazott számára

a) szociális tanácsadó, valamint

b) gyermekvédelmi tanácsadó

címet adományozhat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásának feltétele, hogy a közalkalmazott

a)31 az ,,E''–,,J'' fizetési osztályok valamelyikébe tartozik, és

b) legalább tízéves szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelem területén eltöltött közalkalmazotti, az 1992. július 1-jét megelőző foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, illetve

c) tartósan magas színvonalú tevékenységet végez.

(3)32

(4) A címpótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.

6. §33

7. § (1)34 A teljes napi munkaidőből hét órát kell a munkahelyen eltölteni a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelőnek.

(2) A teljes napi munkaidőből hat órát kell a munkahelyen eltölteni

a)35 a gyógymasszőrnek, a konduktornak, a gyógytornásznak, a logopédusnak, a pszichológusnak, a gyógypedagógusnak és a fejlesztő pedagógusnak;

b) az ellátottak oktatását vagy foglalkoztatását nem órarend szerint végző foglalkoztatás-szervezőnek vagy munkavezetőnek [1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet].

(3) Ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésére hosszabb időtartamot nem rendel el, a teljes napi munkaidőből legalább 6 órát kell a munkahelyen eltöltenie annak a közalkalmazottnak, akit teljes munkaidejében

a) hajléktalanok ellátását végző bentlakásos intézményben ápoló munkakörben,

b) pszichiátriai betegek otthonában ápoló munkakörben,

c) fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában vagy rehabilitációs intézményében ápoló munkakörben,

d)36 nappali melegedőben szociális munkatárs, segítő vagy fogyatékos személyek nappali intézményében gondozó vagy terápiás munkatárs munkakörben,

e)37 bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző speciális csoportban kisgyermeknevelő munkakörben

foglalkoztatják.

(4)38 A nappali melegedőben foglalkoztatott utcai szolgálatot ellátó szociális munkatársnak – ha a munkáltató a munkahelyen történő munkavégzésre hosszabb időtartamot nem rendel el – legalább két órát kell a munkahelyen eltöltenie.

(5)39 A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatottak az (1) bekezdés, a (2) bekezdés a) pontja, illetve a (3) bekezdés e) pontja szerinti, munkahelyen eltöltendő munkaidején felüli időtartam tekintetében a bölcsődei nevelést, gondozást előkészítő, illetve azzal összefüggő egyéb feladatok elvégzése, továbbá gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés rendelhető el.

7/A. §40 (1) A heti teljes munkaidőből 30 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva, illetve más személy vizsgálatát végezve eltölteni

a) a gyermekotthonban, az utógondozó otthonban a nevelőnek, a pszichológusnak,

b) a javítóintézetben a nevelőnek, a pszichológusnak, az utógondozónak, a szakoktatónak,

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben a pszichológusnak és a gyógypedagógusnak.

(2) A heti teljes munkaidőből 24 órát [a Gyvt. 15. § (12) bekezdése szerinti neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidő] kell a munkahelyen, a gyermekkel, fiatal felnőttel foglalkozva eltölteni a gyermekotthoni gyógypedagógusnak, fejlesztő pedagógusnak, a javítóintézeti gyógypedagógusnak.

(3)41 A heti teljes munkaidőből a Gyvt. 15. § (11) bekezdése szerinti kötött munkaidőnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidőn túl fennmaradó részében a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben, valamint a javítóintézeti nevelést nyújtó intézményben a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyre vonatkozóan a Gyvt. 15. § (11) és (12) bekezdése szerinti feladatokat és a helyettesítést a munkáltató munkaköri leírásban vagy írásbeli vezetői rendelkezésben határozza meg.

(4)42 A nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának, valamint a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézményben az örökbefogadási tanácsadónak és a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának a heti teljes munkaidejéből a munkáltató által a munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a munkáltató székhelyén, telephelyén, illetve az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia.

8. § Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult

a)43 a bölcsődei, mini bölcsődei és a 0–3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői, bölcsődei, mini bölcsődei intézményvezetői, vezetői és szaktanácsadói,

b) a konduktori,

c)44 a fogyatékos személyek otthonában, illetve rehabilitációs intézményében az ellátottak órarend szerinti, vagy egyéni oktatását, fejlesztését végző fejlesztőpedagógusi, foglalkoztatás-szervezői,

d)45 a gyermekvédelmi szakellátási intézmény intézményvezetője, intézményvezető-helyettese, a nevelőszülői hálózat vezetője, a gyermekvédelmi szakellátási intézmény önálló szakmai egységének vezetője, az integrált, illetve közös igazgatású intézmény önálló, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szervezeti egységének vezetője,

e)46 a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott munkakörben,

f)47 a bölcsődében, mini bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus, pedagógus

g)48 a bölcsődében, mini bölcsődében a 2/a. számú melléklet II. pontjában meghatározott munkakörben

munkát végző közalkalmazott.

9. § (1)50 A közalkalmazottak által betölthető munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)51 Ha a munkakörre jogszabály nem határoz meg képesítési előírást, akkor az betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzetséggel, amelyet a Törvény 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. számú mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

(3)52 A Törvény 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell elismerni az alap vezetőképzés vagy mester vezetőképzés vizsgakövetelménye teljesítését igazoló tanúsítványt.

(4)53 Ha a közalkalmazott a „B”–„E” fizetési osztályba kerül besorolásra, a pótlékok nélküli illetménye nem lehet kevesebb a garantált bérminimum összegénél.

(5)54 A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a javítóintézetben és a bölcsődében, mini bölcsődében dolgozó, Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személyek munkaköreinek megnevezését a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

10. §55 (1) A

a) gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre,

b) javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre,

c)56 bölcsődében, mini bölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre,

d) gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelő munkakörre

e)57 Biztos Kezdet Gyerekházban a vezetői és a nem vezetői munkakörre

meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan – a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű – személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését.

(2) A képesítési előírás alól a felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, legfeljebb három évre adhatja meg.

11. §58

12. §59 Az illetménynövekedésre jogosító szak-, illetve szakmai képesítéseket – a 13. §-ban foglaltak kivételével – a 3. számú melléklet tartalmazza.

13. §60 A 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus munkakörben foglalkoztatottat illetménynövekedés illeti meg, ha a besorolás alapjául szolgáló felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett

a) a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott óvodapedagógusi, tanítói, tanári, gyógypedagógiai tanári (gyógypedagógiai terapeuta), konduktori, gyógytestnevelő, felsőoktatási szakirányú továbbképzésben szerzett, a nevelő és oktató munkához kapcsolódó bármilyen szakképzettséggel, vagy számviteli, pénzügyi, jogi, közgazdasági, pszichológus vagy a b) pontban felsorolt további

b) pedagógiai, pedagógia szakos előadói, szociálpedagógus, szociálpedagógiai, nevelőtanári, szociális munkás, általános szociális munkás vagy

c) óvodapedagógusi, tanítói, tanári, pszichopedagógus vagy

d) – a pszichológusi feladatok ellátásához a pszichológusi szakképzettség mellett –tanítói, tanári

szakképzettséggel rendelkezik.

14. §61 A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka nem lehet kevesebb a 4. számú mellékletben meghatározott összegnél.

15. § (1) A közalkalmazottat munkahelyi pótlék illeti meg a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2)62 A pótlék mértéke a pótlékalap 120%-a

a) az időseket, a pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben foglalkoztatott orvos, ápoló, vezető ápoló, gondozó, szakápoló, vezető szakápoló;

b) a hajléktalan személyek nappali melegedőjében foglalkoztatott szociális munkatárs;

c) a bentlakásos szociális intézmények mosodáiban a szennyes ruhák átvételével foglalkozó közalkalmazott;

d) a bentlakásos szociális intézményekben

da) a diétás nővér, a dietetikus, a mozgásterapeuta, a gyógytornász, a foglalkoztatás szervező, a szabadidő-szervező, a szociális munkatárs, a terápiás munkatárs, a fejlesztő pedagógus, és lakóotthon esetében a segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek,

db) az ellátottak gondozását közvetlenül végző gépkocsivezető és szociális ügyintéző;

e) támogatott lakhatás szolgáltatásban az esetfelelős

esetében.

(3)63 Az alaptevékenységen túl ellátott feladatok elvégzéséért a pótlékalap 200%-ával megegyező módszertani pótlék illeti meg a külön jogszabály szerint kijelölt módszertani feladatokat ellátó

a) szociális intézmény intézményvezetőjét, illetve konzorcium esetén a gesztor intézmény és a konzorciumi tag intézmény intézményvezetőjét,

b) gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjét, valamint módszertani feladatokat ellátó osztályvezetőjét.

(4)64

(5)65 A pótlékalap legalább 50%-ával megegyező mértékű speciális otthoni pótlék illeti meg

a) a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, valamint a javítóintézetben foglalkoztatott nevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust, munkaoktatót, szakoktatót, orvost, ápolónőt, továbbá

b) a javítóintézetben foglalkoztatott utógondozót.

(6)66 A bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust gyógypedagógiai pótlék illeti meg. A pótlék mértéke

a) egy sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a pótlékalap 100%-a,

b) két sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a pótlékalap 150%-a,

c) három sajátos nevelési igényű gyermek ellátása esetén a pótlékalap 200%-a.

(6a)67

(6b)68 A gyermekvédelmi szakellátási intézményben a 2/a. számú melléklet I. pontjában meghatározott pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék adható. A pótlékot a fenntartó engedélyezi, a pótlék mértéke nem haladhatja meg a pótlékalap 100%-át.

(6c)69 A különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban, gyermekotthon különleges csoportjában foglalkoztatott nevelőt, kisgyermeknevelőt, gyermekfelügyelőt, gondozót, gyermekvédelmi asszisztenst, pszichológust, gyógypedagógust, fejlesztő pedagógust különleges otthoni pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 25%-a.

(6d)70 A többcélú gyermekvédelmi intézményben köznevelési feladatot ellátó intézményegységben dolgozó pedagógust gyermekvédelmi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a.

(6e)71 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat által foglalkoztatott gyermekvédelmi gyámot gyermekvédelmi gyámi pótlék illeti meg, amelynek mértéke legalább a pótlékalap 185%-a.

(6f)72

(7)73 A kollektív szerződés a (2)–(6e) bekezdésben meghatározottnál magasabb mértékű pótlékot is megállapíthat.

(8)74 A kollektív szerződés a (2)–(6e) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően is megállapíthat munkahelyi pótlékot a pótlékalap 25–100%-a közötti mértékben.

(9)75 A (2)–(6e) bekezdésben felsorolt pótlékok egymás mellett nem folyósíthatók.76

(10)77 Helyettesítési pótlék illeti meg a bölcsődei, mini bölcsődei csoportban azt a kisgyermeknevelőt, aki a másik kisgyermeknevelő távolléte esetén egyedül látja el a bölcsődei csoporttal kapcsolatos feladatokat. A helyettesítési pótlék mértéke az egy órára eső illetmény 30%-a.

15/A. §78 (1) A közalkalmazottat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék illeti meg, melynek összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2)79 Nem illeti meg szociális ágazati összevont pótlék a 2/a. számú melléklet szerinti pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat, továbbá a 15/B. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékra jogosult közalkalmazottat.

(3) A szociális ágazati összevont pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) A szociális ágazati összevont pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 5. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

15/B. §80 (1)81 A bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott

a) középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján, valamint a pedagógus munkakörben foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt, szaktanácsadót bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6. számú melléklet tartalmazza,

b) bölcsődei dajkát a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg, amelynek mértékét a 6/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bölcsődei pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(3)82 A bölcsődei pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazottnak a 6. és 6/a. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása annak a tárgyévnek az első napján történik, amelyben a Törvény 65. § (1) bekezdése szerint magasabb fizetési fokozatba lép.

15/C. §83 (1) Egészségügyi kiegészítő pótlék illeti meg

a)84 a szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, vezető ápoló, vezető szakápoló),

b) a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló),

c) a javítóintézetben a javítóintézetek rendtartásáról szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt egészségügyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott (orvos, ápoló), és

d)85 az otthoni szakápolásra vagy szakápolásra egészségügyi engedéllyel rendelkező bentlakásos szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói munkakörben, magyar egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott

közalkalmazottat.

(2) Az egészségügyi kiegészítő pótlék – a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján meghatározott – összegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az egészségügyi kiegészítő pótlékot nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, a közalkalmazottat megillető, kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.

(4) Az egészségügyi kiegészítő pótlék tekintetében közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek a fizetési fokozat megállapításának alapjául szolgáló időt kell tekinteni. A közalkalmazott 7. számú mellékletben foglalt táblázat szerinti, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján történő besorolása minden megkezdett évre tekintettel a tárgyév első napján történik.

16. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)86 Ha a magasabb vezetői kinevezés – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény alapján – 2011. január 1-jétől kezdődő magasabb vezetői megbízássá alakult át, a magasabb vezető tekintetében a vezetői pótlékra vonatkozó rendelkezéseket 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) A 4. § (1) bekezdésében a határozott időtartamra történő megbízásra vonatkozó rendelkezést a 2001. május 1-jét követően adott magasabb vezetői beosztásokra adott megbízás esetében kell alkalmazni.

(4)87 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 18. § (2)–(3) bekezdése alapján – az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően – megállapított pótlékok tekintetében a Kr.-nek az R. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)88 A Kr. 15. § (2) bekezdés d) pontja alapján – az R. hatálybalépését megelőzően megállapított – gyógypedagógiai pótlék mellett az e rendelet szerinti speciális otthoni pótlék, különleges otthoni pótlék nem folyósítható.

(6)89 A Kr. 15. § (12) bekezdés alapján – az R. hatálybalépését megelőzően megállapított – pótlék mellett az e rendelet szerinti különleges szakértelmet igénylő munka után járó pótlék nem folyósítható.

(7)90 A 2013. szeptember 1-jén a 8. § f) pontjában meghatározott munkát végző közalkalmazott pótszabadságának számítása során a 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-ig terjedő időszakban munkával töltött időt is figyelembe kell venni.

17. §91 (1) A gyermekvédelmi gyám a hivatásos gyámi és a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat – azok megszűnéséig – a gyermekvédelmi gyámi munkakör keretében látja el.

(2) A gyermekvédelmi gyámi pótlékkal együtt a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlék nem folyósítható.

(3) Ha a közalkalmazott nem gyermekvédelmi gyámi munkakörben, hanem gyámi, gondozói tanácsadói vagy hivatásos gyámi munkakörben látja el a gyámi, illetve a gyámi, gondozói tanácsadói feladatokat, a 2013. december 31-ig átmeneti vagy tartós nevelésbe vett és általa ellátott gyermekek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig jogosult a 15. § (6f) bekezdésében meghatározott pótlékra.

(4) A gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámságának ellátását végző gyermekotthon vezetőjét az általa ellátott valamennyi gyermek ügyének felülvizsgálatáig, de legkésőbb 2014. december 31-ig gyámi pótlék illeti meg, a pótlék mértéke legalább a pótlékalap 50%-a. Nem illeti meg gyámi pótlék a hivatásos gyámot és a gyermekvédelmi gyámot.

(5)92

18. §93 (1) Az egészségügyi kiegészítő pótléknak az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók, valamint a szociális ágazatban egészségügyi munkakörben dolgozók béremelésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. mellékletével megállapított összegére vonatkozó rendelkezéseket 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 2018. január 1-jén hatályos 7. számú melléklet szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék, valamint az R1. 6. melléklete szerinti egészségügyi kiegészítő pótlék összegének különbözetét – a 2018. január hónapban történt foglalkoztatásra tekintettel – 2018. március hónapban kell kifizetni. Ha a foglalkoztatás nem egész hónapban történik, a különbözetet időarányosan kell kifizetni.

19. §94 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelettel megállapított 15/B. § (1) és (3) bekezdése szerinti bölcsődei pótlékot első alkalommal 2020. január hónapra tekintettel, 2020. február hónapban kell kifizetni.

20. §95 (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított 5. és 6. számú mellékletet a 2016. január 1-jétől 2016. június 30-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. Az ágazati, valamint a kiegészítő pótlék a közalkalmazott részére a 2016. január–június hónapokra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2016. augusztus hónapban kell kifizetni.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2016. január 1-jét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően létesül, vagy 2015. december 31-ét követően, de 2016. július 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

21. §96 (1) E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 5. számú mellékletét a 2017. január 1-jétől 2017. február 16-áig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A szociális ágazati összevont pótlék a közalkalmazott 2017. január hónapra tekintettel folyósított illetményével ki nem fizetett részét 2017. március hónapban kell kifizetni.

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 17-ét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

22. §97 (1) A 2017. december 31-én intézményvezető-helyettesi megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében intézményvezető-helyettesi megbízása fennállásáig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.

(2) A 2017. december 31-én intézményvezetői megbízással rendelkező személy, ha szociális szakvizsgát vagy pedagógus szakvizsgát tett, vagy a 2017. december 31-én hatályos szabályozás alapján a szociális szakvizsga letételének kötelezettsége alól mentesült, fizetési osztályba sorolás tekintetében 2020. december 31-éig úgy tekintendő, mintha vezetőképzés vizsgakövetelményét igazoló tanúsítvánnyal rendelkezne.

23. §98 (1) Az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 5. számú mellékletet a 2019. január 1-jétől az R2. hatálybalépésig99 terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. január–október hónapokra a közalkalmazottnak járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. január 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

(2) Az R2.-vel módosított 7. számú melléklet I. pontját a 2019. július 1-jétől az R2. hatálybalépésig100 terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. július–október hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. július 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

24. §101 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelettel megállapított 5. és 6/a. számú melléklete szerinti pótlékra a közalkalmazott 2020. január 1-jétől jogosult. A 2020. január hónapra járó illetménykülönbözetet 2020. március hónapban kell kifizetni a közalkalmazott részére.

25. §102 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. mellékletével módosított 7. számú mellékletet a 2020. január 1-jétől az R3. hatálybalépéséig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R3. hatálybalépésekor is fennáll. A 2020. január–május hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét a 2020. június hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2020. január 1-jét követően, de az R3. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

1. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez103

2. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

I.104

Ágazatspecifikus munkakörök a szociális területen

 

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörök

orvos

*

*

*

szociális munkatárs

*

*

*

*

*

vezető ápoló, vezető szakápoló, ápoló, szakápoló

*

*

*

*

*

foglalkoztatás-szervező

*

*

*

fejlesztő pedagógus

*

*

*

*

*

mozgásterapeuta, gyógytornász

*

*

*

terápiás munkatárs

*

*

*

*

*

 

asszisztens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

segítő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

esetfelelős

*

*

*

*

*

2.

Szociális szolgáltatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló, felsőfokú végzettséghez nem kötött munkakörök

ápoló, szakápoló

*

*

*

gondozó

*

*

*

*

segítő, falu- és tanyagondnok

*

*

*

*

*

terápiás munkatárs

*

asszisztens

*

*

*

egyéb ágazati munkakörök

foglalkoztatás-
szervező, szabadidő-szervező

 

 

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

II.105

II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését közvetlenül szolgáló egyetemi, főiskolai végzettséghez kötött munkakörök

orvos

*

*

*

pszichiáter

*

*

*

pszichológus

*

*

*

pszichológiai tanácsadó

*

*

*

*

*

családgondozó

*

*

*

*

*

gyógypedagógus

*

*

*

*

*

gyógytornász

*

*

konduktor

*

*

növendékügyi előadó

*

*

*

*

*

fejlesztőpedagógus

*

*

*

*

*

helyettes szülői tanácsadó

*

*

*

*

*

gyermekvédelmi gyám

*

*

*

*

*

jogász

*

*

*

szaktanácsadó

*

*

*

*

*

szakgondozó

*

*

kisgyermeknevelő

*

*

*

*

*

gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai tanácsadó

*

*

*

*

*

nevelő

*

*

*

*

*

elhelyezési ügyintéző

*

*

*

*

*

közvetítő

*

*

*

*

*

családsegítő, esetmenedzser, tanácsadó

*

*

*

*

*

 

Biztos Kezdet Gyerekház vezetői munkakör

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

óvodai és iskolai szociális segítő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

2.

Család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, javítóintézeti nevelés keretében az ellátottak ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, gondozását, szociális segítését, szállítását közvetlenül szolgáló, egyetemi, főiskolai végzettséghez nem kötött munkakörök

a)

asszisztens/szakasszisztens

asszisztens

*

*

*

szakasszisztens

*

*

gyermekvédelmi asszisztens

*

*

b)

kisgyermeknevelő

*

*

*

szakgondozó

*

gondozó

*

*

segédgondozó

*

*

javítóintézeti ápoló

*

*

*

*

c)

egyéb ágazati munkakörök

szaktanácsadó

*

gyermekgondozó

*

*

*

gyermekfelügyelő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

gyermekvédelmi ügyintéző

*

*

tejkonyhavezető

*

*

*

gépkocsivezető

*

*

*

javítóintézeti rendész

*

*

egyéb kisegítő munkakörök

*

*

*

bölcsődei dajka

*

*

*

*

 

Biztos Kezdet Gyerekház nem vezetői munkakör

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

III.106

Nem ágazatspecifikus munkakörök

Megnevezés

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A.

Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő (szakértői/szaktanácsadói) munkakörök

jogász, szociológus, munkavédelmi szakmérnök stb.

*

*

*

főkönyvelő, humánpolitikai szervező, informatikus, könyvtáros, revizor (belső ellenőr), statisztikus stb.

*

*

*

*

élelmezésvezető

*

B.

Egyetemi, főiskolai végzettséget nem igénylő munkakörök

1.

Ügyintézői munkakörök

általános titkár, titkárnő

*

*

bér- és társadalombiztosítási humán erőgazdálkodási, pénzügyi, statisztikai, számviteli ügyintéző

*

*

*

 

szociális ügyintéző

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

egyéb ügyintéző

*

*

*

*

2.

Irodai és ügyviteli munkakörök

anyagnyilvántartó, bérelszámoló

*

*

*

könyvelő

*

*

*

*

adminisztrátor, gondnok, gyors- és gépíró, iratkezelő

*

*

*

*

leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó pénztáros

*

*

*

telefon-, telex- és telefaxkezelő

*

egyéb irodai és ügyviteli munkakörök

*

*

*

*

3.

Szolgáltató munkakörök

élelmezésvezető

*

*

*

diétás nővér, dietetikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

technikus

*

szakmunkás

*

*

*

*

fűtő, kazánfűtő

*

*

*

raktáros, raktárkezelő

*

*

*

4.

kisegítő munkakörök

különösen: betanított munkás, konyhai kisegítő, takarító, éjjeliőr, hivatalsegéd, kézbesítő, őr/telepőr, portás, segédmunkás

*

*

*

 

gépkocsivezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

IV.107

V.108

Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez

1. Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.

Ezen belül

– ,,F'' fizetési osztályba kell sorolni: a főiskolai végzettség és szakképzettség feltételéhez kötött munkakört (szociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, óvónő stb.),

– ,,F''-től ,,J''-ig terjedően: a megfelelő fizetési osztályba kell sorolni azt a munkakört, amely egyetemi vagy főiskolai végzettséggel is betölthető pl. a szociális munkás munkakör betölthető főiskolai, valamint egyetemi szintű szociális munkás végzettséggel egyaránt,

– ,,G'' fizetési osztályba: főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakörök tartoznak pl. intézményvezetői munkakör esetén jogszabályban előírt szociális szakvizsgát tett vezetőt, szakvizsgát tett pedagógust stb.,

– ,,H'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. szociális munkás, pedagógus, pszichológus, jogász, gyógypedagógus stb.,

– ,,I'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör pl. pedagógus, szociális munkás, pszichológus, intézményvezető stb.,

– ,,J'' fizetési osztályba: az egyetemi végzettséget igazoló oklevélhez és tudományos fokozathoz kötött munkakör tartozik pl. pedagógus, szociális munkás stb.

2.109 A felső-, közép- és alapfokú szakképesítést igénylő munkakörökbe kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felső-, közép- és alapfokú szakmai képesítést igénylő feladatot kell ellátni.

– ,,A'' fizetési osztályba kell sorolni: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaköröket, valamint az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező falu- és tanyagondnok;

– ,,B'' fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakört, pl. 2/1975. (II. 1.) EüM rendelet szerinti képzésben szerzett általános ápoló és általános asszisztensi végzettséghez kötött munkakört;

– ,,C'' fizetési osztályba kell sorolni: az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakört, például:

– az 1975 előtti – szakosított képzést is tartalmazó – képzés szerint szerzett általános betegápoló, csecsemő- és gyermekgondozói, pszichiátriai ápolói végzettséggel rendelkezőket,

– az 1975 utáni alapképesítésre épülő első fokú szakosító képzés keretében szerzett csecsemő- és gyermekgondozói, gyermek idegápolói és gondozói, öregek napközi otthoni és házi szociális gondozói, pszichiátriai ápolói és gondozói, szociális otthoni ápolói, szociális otthoni gondozói szakképesítést igénylő munkakört, továbbá

– ,,D'' fizetési osztályba kell sorolni: a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkaköröket, valamint a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. pedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúsági felügyelő stb.;

– ,,E'' fizetési osztályba kell sorolni: az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött munkaköröket pl. szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező, mentálhigiénés asszisztens, csecsemő- és kisgyermekgondozó, vezetési-szervezési ismeretet nyújtó képesítéssel rendelkezőket.

Megjegyzés:

Azon munkakörök esetén, amelyek főiskolai, egyetemi, illetve középfokú végzettséggel egyaránt betölthetők a szakképzettségi szintnek megfelelő közalkalmazotti besorolást kell alkalmazni.

2/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez110

A Gyvt. 15. § (10a) bekezdése szerinti személy által betölthető pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, a bölcsődében, mini bölcsődében és a javítóintézetben
I.     Pedagógus munkakörök a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben és a javítóintézetben

 

Sorszám

Munkakör megnevezése

 

1.

nevelő

 

2.

fejlesztőpedagógus

 

3.

gyógypedagógus

 

4.

pszichológus

 

5.

nevelőszülői tanácsadó

 

6.

javítóintézeti utógondozó

 

7.

szakoktató

 

8.

nevelőszülői hálózat szakmai vezetője

 

9.

gyermekotthon vezető

 

10.

otthonvezető javítóintézetben

 

11.

gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozója

 

12.

örökbefogadási tanácsadó

II.     Pedagógus munkakörök a bölcsődében, mini bölcsődében

 

Sorszám

Munkakör megnevezése

 

1.

kisgyermeknevelő

 

2.

gyógypedagógus

 

3.

pszichológus

 

4.

szaktanácsadó

 

5.

konduktor

3. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez111

A Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szakképesítések, szakmai képesítések

Munkakör

Többletképesítés

gyógypedagógus

látás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült szakirányú pszichopedagógusi végzettség

szakgondozó

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

kisgyermeknevelő

egészségügyi főiskola bármely szakán szerzett
végzettség (a védőnői szak kivételével), valamint
a gyógypedagógiai asszisztens

helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó

felsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség

bentlakásos szociális intézményben ápoló, gondozó

felsőfokú szociális szakképzettség vagy vezetői, szervezői végzettség vagy egészségügyi felsőfokú szakképzettség

alapellátásban szociális gondozó, ápoló, gondozó

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének végén a kiegészítő szabályok között megjelenített egészségügyi szakképesítés

a 2. számú melléklet és a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti bármely munkakör

amennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés megszerzésére, és az – a 2/a. számú melléklet I. pontja szerinti munkakörök kivételével – nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást; vagy a további szakképesítés hasznosítását a munkáltató foglalkozási feltételként a közalkalmazott kinevezésében (kinevezés-módosításában, átsorolásában) előírja

4. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez112

A magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka
I.Magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap
%-ában)

 

1.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmény intézményvezetője

 

 

 

a)

bentlakásos szociális intézmény intézményvezetője (ide nem értve a lakóotthon intézményvezetőjét)

250%

 

 

b)

szakellátást nyújtó gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

 

 

c)

szociális és gyermekjóléti alapellátást együttesen végző intézmény vezetője

250%

 

 

d)

szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény intézményvezetője

200%

 

 

e)

lakóotthon intézményvezetője

200%

 

2.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

100%

 

3.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetője

250%

 

4.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény intézményvezetőjének helyettese

150%

II.Vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótléka

 

 

Beosztás megnevezése

Vezetői pótlék mértéke
(a pótlékalap %-ában)

 

1.

Az országos feladatot ellátó, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

150%

 

2.

A helyi önkormányzatok, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben vezető beosztásban foglalkoztatott közalkalmazott

100%

III.    

5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez113

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

Sor-
szám

Közalkalma-
zotti jog-
viszonyban töltött idő

Fizetési osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

0–1 év között

15 700

18 654

18 882

18 996

24 514

63 570

63 570

73 260

73 260

73 260

2.

1–2 év között

15 700

18 654

18 882

18 996

24 514

63 570

63 570

73 260

73 260

73 260

3.

2–3 év között

15 700

18 654

18 882

18 996

24 514

63 570

63 570

73 260

73 260

73 260

4.

3–4 év között

16 156

19 110

19 338

19 452

24 514

63 570

63 570

73 260

73 260

73 260

5.

4–5 év között

16 156

19 110

19 338

19 452

28 083

72 986

72 986

90 417

90 417

90 417

6.

5–6 év között

16 156

19 110

19 338

19 452

28 083

72 986

72 986

90 417

90 417

90 417

7.

6–7 év között

16 612

19 566

19 794

19 908

28 083

72 986

72 986

90 417

90 417

90 417

8.

7–8 év között

16 612

19 566

19 794

19 908

28 083

72 986

72 986

90 417

90 417

90 417

9.

8–9 év között

16 612

19 566

19 794

22 532

31 652

80 049

80 049

100 221

100 221

100 221

10.

9–10 év között

17 068

20 022

20 250

22 532

31 652

80 049

80 049

100 221

100 221

100 221

11.

10–11 év között

17 068

20 022

20 250

22 532

31 652

80 049

80 049

100 221

100 221

100 221

12.

11–12 év között

17 068

20 022

20 250

22 532

31 652

80 049

80 049

100 221

100 221

100 221

13.

12–13 év között

17 524

20 478

20 706

26 102

35 222

87 111

87 111

114 723

114 723

114 723

14.

13–14 év között

17 524

20 478

20 706

26 102

35 222

87 111

87 111

114 723

114 723

114 723

15.

14–15 év között

17 524

20 478

20 706

26 102

35 222

87 111

87 111

114 723

114 723

114 723

16.

15–16 év között

17 980

20 934

21 162

26 102

35 222

87 111

87 111

114 723

114 723

114 723

17.

16–17 év között

17 980

20 934

21 162

29 671

38 791

93 879

93 879

132 980

132 980

132 980

18.

17–18 év között

17 980

20 934

21 162

29 671

38 791

93 879

93 879

132 980

132 980

132 980

19.

18–19 év között

18 436

21 390

21 618

29 671

38 791

93 879

93 879

132 980

132 980

124 190

20.

19–20 év között

18 436

21 390

21 618

29 671

38 791

93 879

93 879

132 980

132 980

124 190

21.

20–21 év között

18 436

23 955

23 955

33 240

42 360

110 211

110 211

142 639

142 639

133 849

22.

21–22 év között

18 892

23 955

23 955

33 240

42 360

110 211

110 211

142 639

142 639

124 193

23.

22–23 év között

18 892

23 955

23 955

33 240

42 360

110 211

110 211

142 639

142 639

124 193

24.

23–24 év között

18 892

23 955

23 955

33 240

42 360

110 211

110 211

142 639

142 639

124 193

25.

24–25 év között

21 728

26 738

26 738

37 166

46 286

128 897

128 897

142 639

136 334

114 537

26.

25–26 év között

21 728

26 738

26 738

37 166

46 286

128 897

128 897

142 639

136 334

114 537

27.

26–27 év között

21 728

26 738

26 738

37 166

46 286

128 897

128 897

142 639

136 334

114 537

28.

27–28 év között

21 728

26 738

26 738

37 166

46 286

128 897

128 897

142 639

127 814

104 881

29.

28–29 év között

24 122

31 261

31 261

42 163

51 283

138 576

138 576

158 889

144 063

121 130

30.

29–30 év között

24 122

31 261

31 261

42 163

51 283

138 576

138 576

158 889

144 063

121 130

31.

30–31 év között

24 122

31 261

31 261

42 163

51 283

138 576

138 576

158 888

135 543

111 473

32.

31–32 év között

24 122

31 261

31 261

42 163

51 283

138 576

138 576

158 888

135 543

111 473

33.

32–33 év között

26 815

35 784

35 784

47 517

56 637

146 563

146 563

179 619

156 275

132 205

34.

33–34 év között

26 815

35 784

35 784

47 517

56 637

146 563

146 563

171 365

147 755

122 549

35.

34–35 év között

26 815

35 784

35 784

47 517

56 637

146 563

146 563

171 365

147 755

122 549

36.

35–36 év között

26 815

35 784

35 784

47 517

56 637

146 563

146 563

171 365

147 755

122 549

37.

36–37 év között

29 509

40 654

40 654

52 871

58 266

146 563

146 563

183 679

158 546

132 465

38.

37–38 év között

29 509

40 654

40 654

52 871

58 266

146 563

146 563

183 679

158 546

132 465

39.

38–39 év között

29 509

40 654

40 654

52 871

58 266

146 563

146 563

183 679

158 546

132 465

40.

39–40 év között

29 509

40 654

40 654

52 871

58 266

146 563

146 563

175 261

148 606

121 650

41.

40–41 év között

32 202

45 525

45 525

58 225

60 069

155 463

155 463

195 993

169 338

142 381

42.

41–42 év között

32 202

45 525

45 525

58 225

60 069

155 463

155 463

195 993

169 338

142 381

43.

42–43 év között

32 202

45 525

45 525

58 225

60 069

155 463

149 210

187 575

159 398

131 566

44.

43–44 év között

32 202

45 525

45 525

58 225

60 069

155 463

149 210

187 575

159 398

131 566

45.

44–45 év között

34 895

50 395

50 395

63 579

65 423

171 794

165 542

208 307

180 129

152 298

46.

45–46 év között

34 895

50 395

50 395

63 579

65 423

171 639

157 604

199 889

170 189

141 483

47.

46–47 év között

34 895

50 395

50 395

63 579

65 423

171 639

157 604

199 889

170 189

141 483

48.

47–48 év között

34 895

50 395

50 395

63 579

65 423

171 639

157 604

199 889

170 189

141 483

49.

48 év felett

37 588

55 266

55 266

68 933

70 777

186 830

172 178

212 203

180 981

151 398

6. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez114

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók vonatkozásában

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Fizetési fokozat

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

Pedagógus életpálya

2

C

D

E

Gyakornok
alapfokozat

Ped. I.
alapfokozat

Gyakornok
mesterfokozat

Ped. I.
mesterfokozat

Ped. II.
alapfokozat

Ped. II.
mesterfokozat

3

1

0–3 év között

28 160

30 400

44 390

88 000
(0–2 év)

87 000
(0–2 év)

4

2

3–6 év között

29 920

32 160

51 800

72 240
(3–5 év)

70 200
(3–5 év)

5

3

6–9 év között

31 680

38 250

60 000

72 240
(6–8 év)

70 200
(6–8 év)

6

4

9–12 év között

34 240

40 010

64 810

72 240
(9–11 év)

70 200
(9–11 év)

70 200
(9–11 év)

70 000
(9–11 év)

7

5

12–15 év között

36 800

47 420

76 220

72 240
(12–14 év)

70 200
(12–14 év)

70 300
(12–14 év)

70 000
(12–14 év)

8

6

15–18 év között

39 680

54 830

88 430

72 240
(15–17 év)

70 200
(15–17 év)

70 300
(15–17 év)

70 000
(15–17 év)

9

7

18–21 év között

46 000

62 240

101 440

72 240
(18–20 év)

70 200
(18–20 év)

70 300
(18–20 év)

70 000
(18–20 év)

10

8

21–24 év között

48 400

68 640

109 440

72 240
(21–23 év)

70 200
(21–23 év)

70 300
(21–23 év)

70 000
(21–23 év)

11

9

24–27 év között

54 710

80 550

121 350

72 240
(24–26 év)

70 200
(24–26 év)

70 300
(24–26 év)

70 000
(24–26 év)

12

10

27–30 év között

65 860

93 960

147 770

72 240
(27–29 év)

70 200
(27–29 év)

70 300
(27–29 év)

70 000
(27–29 év)

13

11

30–33 év között

78 610

107 870

155 070

82 240
(30–32 év)

70 200
(30–32 év)

69 300
(30–32 év)

70 000
(30–32 év)

14

12

33–36 év között

85 010

115 870

167 870

82 240
(33–35 év)

70 200
(33–35 év)

70 000
(33–35 év)

70 000
(33–35 év)

15

13

36–39 év között

99 840

132 990

182 960

92 240
(36–38 év)

70 200
(36–38 év)

70 330
(36–38 év)

70 000
(36–38 év)

16

14

39–42 év között

114 680

148 500

197 486

102 240
(39–41 év)

81 200
(39–41 év)

81 350
(39–41 év)

70 000
(39–41 év)

17

15

42–45 év között

129 510

165 620

220 200

112 240
(42–44 év)

81 200
(42–44 év)

81 220
(42–44 év)

70 000
(42–44 év)

18

16

45–48 év között

142 310

181 620

237 800

19

17

48 év felett

187 550

229 130

274 915

6/a. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez115

Bölcsődei pótlék összege (Ft) a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott bölcsődei dajkák vonatkozásában

 

A

B

C

D

E

F

1

Fizetési fokozat

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

2

A

B

C

D

3

1

0–3 év között

18 000

18 300

21 170

23 940

4

2

3–6 év között

19 200

19 500

22 520

25 440

5

3

6–9 év között

20 400

20 700

23 860

30 600

6

4

9–12 év között

21 600

21 900

25 200

36 350

7

5

12–15 év között

22 800

23 100

26 550

47 250

8

6

15–18 év között

24 000

24 300

27 890

58 960

9

7

18–21 év között

25 200

32 250

36 120

70 670

10

8

21–24 év között

26 400

35 480

37 840

73 880

11

9

24–27 év között

33 870

39 580

44 330

83 550

12

10

27–30 év között

40 170

51 480

57 660

99 940

13

11

30–33 év között

47 250

63 380

70 990

117 510

14

12

33–36 év között

51 980

68 140

74 370

122 850

15

13

36–39 év között

54 340

76 200

85 340

135 070

16

14

39–42 év között

61 430

89 020

99 700

147 350

17

15

42–45 év között

68 520

101 830

114 050

177 940

18

16

45–48 év között

71 940

109 470

122 200

193 410

19

17

48 év felett

75 600

114 650

134 520

204 840

7. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez116

Az egészségügyi kiegészítő pótlék összege
I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

0–1 év között

25 649

 

17 438

24 378

37 673

63 286

73 868

68 882

76 525

101 804

2.

1–2 év között

25 649

 

17 438

24 378

37 673

63 286

73 868

68 882

76 525

101 804

3.

2–3 év között

25 649

 

17 438

24 378

37 673

63 286

73 868

68 882

76 525

101 804

4.

3–4 év között

27 620

 

20 509

28 626

45 904

75 044

86 802

85 343

94 162

121 793

5.

4–5 év között

27 620

 

20 509

28 626

42 335

65 628

77 386

68 186

77 005

104 636

6.

5–6 év között

27 620

 

20 509

28 626

42 335

65 628

77 386

68 186

77 005

104 636

7.

6–7 év között

29 592

 

23 580

32 873

50 565

77 386

90 320

84 647

94 642

124 624

8.

7–8 év között

29 592

 

23 580

32 873

50 565

77 386

90 320

84 647

94 642

124 624

9.

8–9 év között

29 592

 

23 580

30 249

46 996

70 323

83 257

74 843

84 838

114 820

10.

9–10 év között

31 564

 

26 652

34 952

55 227

82 081

96 191

91 304

102 475

134 809

11.

10–11 év között

31 564

 

26 652

34 952

55 227

82 081

96 191

91 304

102 475

134 809

12.

11–12 év között

31 564

 

26 652

34 952

55 227

82 081

96 191

91 304

102 475

134 809

13.

12–13 év között

33 537

2 026

29 723

36 085

59 888

86 777

102 063

93 263

105 610

140 295

14.

13–14 év között

33 537

2 026

29 723

36 085

59 888

86 777

102 063

93 263

105 610

140 295

15.

14–15 év között

33 537

2 026

29 723

36 085

59 888

86 777

102 063

93 263

105 610

140 295

16.

15–16 év között

35 509

5 213

32 795

40 788

68 118

98 535

114 996

109 725

123 247

160 284

17.

16–17 év között

35 509

5 213

32 795

37 219

64 549

91 767

108 228

91 468

104 990

142 027

18.

17–18 év között

35 509

5 213

32 795

37 219

64 549

91 767

108 228

91 468

104 990

142 027

19.

18–19 év között

37 481

8 399

35 866

41 923

72 780

103 525

121 162

107 929

122 627

162 017

20.

19–20 év között

37 481

8 399

35 866

41 923

72 780

103 525

121 162

107 929

122 627

162 017

21.

20–21 év között

37 481

5 834

33 529

38 354

69 211

87 193

104 830

98 270

112 968

152 358

22.

21–22 év között

39 454

9 477

37 056

43 057

77 441

98 951

117 764

114 731

130 605

172 347

23.

22–23 év között

39 454

9 477

37 056

43 057

77 441

98 951

117 764

114 731

130 605

172 347

24.

23–24 év között

39 454

9 477

37 056

43 057

77 441

98 951

117 764

114 731

130 605

172 347

25.

24–25 év között

39 045

10 336

37 801

43 834

81 746

92 023

112 012

131 192

148 242

192 335

26.

25–26 év között

39 045

10 336

37 801

43 834

81 746

92 023

112 012

131 192

148 242

192 335

27.

26–27 év között

39 045

10 336

37 801

43 834

81 746

92 023

112 012

131 192

148 242

192 335

28.

27–28 év között

41 473

13 978

41 328

48 537

89 977

103 781

124 946

147 653

165 879

212 324

29.

28–29 év között

39 079

9 455

36 805

43 540

84 980

94 102

115 267

131 403

149 630

196 074

30.

29–30 év között

39 079

9 455

36 805

43 540

84 980

94 102

115 267

131 403

149 630

196 074

31.

30–31 év között

41 508

13 097

40 333

48 243

93 210

105 860

128 200

147 867

167 267

216 063

32.

31–32 év között

41 508

13 097

40 333

48 243

93 210

105 860

128 200

147 867

167 267

216 063

33.

32–33 év között

38 815

8 574

35 810

42 889

87 856

97 873

120 213

127 136

146 535

195 331

34.

33–34 év között

41 243

12 217

39 337

47 593

96 087

109 631

133 147

143 596

164 172

215 320

35.

34–35 év között

41 243

12 217

39 337

47 593

96 087

109 631

133 147

143 596

164 172

215 320

36.

35–36 év között

41 243

12 217

39 337

47 593

96 087

109 631

133 147

143 596

164 172

215 320

37.

36–37 év között

40 977

10 989

37 994

46 942

102 688

121 389

146 082

139 326

161 078

214 578

38.

37–38 év között

40 977

10 989

37 994

46 942

102 688

121 389

146 082

139 326

161 078

214 578

39.

38–39 év között

40 977

10 989

37 994

46 942

102 688

121 389

146 082

139 326

161 078

214 578

40.

39–40 év között

43 406

14 630

41 522

51 645

110 919

133 147

159 016

155 788

178 715

234 566

41.

40–41 év között

40 714

9 759

36 651

46 291

109 116

124 247

150 116

135 056

157 983

213 835

42.

41–42 év között

40 714

9 759

36 651

46 291

109 116

124 247

150 116

135 056

157 983

213 835

43.

42–43 év között

43 142

13 402

40 178

50 994

117 347

136 007

163 050

151 518

175 620

233 824

44.

43–44 év között

43 142

13 402

40 178

50 994

117 347

136 007

163 050

151 518

175 620

233 824

45.

44–45 év között

40 448

8 532

35 308

45 640

111 994

119 676

146 719

130 786

154 889

213 092

46.

45–46 év között

42 899

12 224

38 878

50 414

120 403

131 715

159 976

147 725

173 054

233 700

47.

46–47 év között

42 899

12 224

38 878

50 414

120 403

131 715

159 976

147 725

173 054

233 700

48.

47–48 év között

42 899

12 224

38 878

50 414

120 403

131 715

159 976

147 725

173 054

233 700

49.

48 év felett

42 687

11 095

37 620

49 904

123 639

121 534

151 054

144 426

171 029

234 215

II. Orvosok egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám

Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő

Fizetési osztály

H

I

J

1.

0–1 év között

20 820

220 320

232 820

2.

1–2 év között

20 820

220 320

232 820

3.

2–3 év között

20 820

220 320

232 820

4.

3–4 év között

27 320

226 720

242 120

5.

4–5 év között

12 270

211 670

227 070

6.

5–6 év között

12 270

211 670

227 070

7.

6–7 év között

18 770

219 870

238 670

8.

7–8 év között

18 770

219 870

238 670

9.

8–9 év között

10 170

211 270

230 070

10.

9–10 év között

16 570

220 470

241 570

11.

10–11 év között

16 570

220 470

241 570

12.

11–12 év között

16 570

220 470

241 570

13.

12–13 év között

10 349

218 349

240 449

14.

13–14 év között

10 349

218 349

240 449

15.

14–15 év között

10 349

218 349

240 449

16.

15–16 év között

18 149

229 049

252 049

17.

16–17 év között

2 134

213 034

236 034

18.

17–18 év között

2 134

213 034

236 034

19.

18–19 év között

11 834

223 634

245 334

20.

19–20 év között

11 834

223 634

245 334

21.

20–21 év között

3 361

215 161

236 861

22.

21–22 év között

13 061

225 861

246 461

23.

22–23 év között

13 061

225 861

246 461

24.

23–24 év között

13 061

225 861

246 461

25.

24–25 év között

12 193

223 793

245 593

26.

25–26 év között

12 193

223 793

245 593

27.

26–27 év között

12 193

223 793

245 593

28.

27–28 év között

21 893

232 293

255 293

29.

28–29 év között

3 707

214 108

237 107

30.

29–30 év között

3 707

214 108

237 107

31.

30–31 év között

12 108

222 608

246 708

32.

31–32 év között

12 108

222 608

246 708

33.

32–33 év között

204 422

228 522

34.

33–34 év között

2 422

213 022

238 222

35.

34–35 év között

2 422

213 022

238 222

36.

35–36 év között

2 422

213 022

238 222

37.

36–37 év között

204 737

230 837

38.

37–38 év között

204 737

230 837

39.

38–39 év között

204 737

230 837

40.

39–40 év között

1 037

214 637

241 637

41.

40–41 év között

196 451

223 452

42.

41–42 év között

196 451

223 452

43.

42–43 év között

206 436

234 268

44.

43–44 év között

206 436

234 268

45.

44–45 év között

188 251

216 082

46.

45–46 év között

198 191

226 897

47.

46–47 év között

198 191

226 897

48.

47–48 év között

198 191

226 897

49.

48 év felett

189 945

219 527

1

Az 1. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésének a) pontja, a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 31. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított, a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet 32. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (3) bekezdés a) pontja a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdés e)–f) pontját a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1/A. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

Az 1/A. § (1) bekezdése a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 1/A. § (1) bekezdés b) pontja a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1/A. § (2) bekezdését a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1/A. § (3) bekezdése a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1/A. § (5) bekezdése a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése alapján 2007. december 31-én hatályát vesztette.

14

Az 1/A. § (6) bekezdését az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

Az 1/A. § (7) bekezdés b)–c) pontját a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1/A. § (10) bekezdés b) pontját a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 1/A. § (10) bekezdés c) pontja a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

18

Az 1/A. § (13) bekezdés második mondatát a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

Az 1/A. § (14)–(15) bekezdését a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 2. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást és a 2. §-t a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 2/A. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

23

A 2/B. §-t újonnan a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § b) pontja.

24

A 3. § a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 3. § (1) bekezdés b)–c) pontját a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

27

A 3. § (2) bekezdés d) pontját a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 3. § (3) bekezdése a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 3/A. §-t a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

30

A 4. §-t a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 5. § (2) bekezdésének a) pontja a 224/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

32

Az 5. § (3) bekezdését a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

33

A 6. §-t újonnan a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § f) pontja.

35

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

36

A 7. § (3) bekezdés d) pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

37

A 7. § (3) bekezdés e) pontja a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított, a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 7. § (4) bekezdése a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 7. § (5) bekezdését a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 7/A. § (3) bekezdése a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított, a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 7/A. § (4) bekezdése a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

44

A 8. § c) pontja a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 24. §-ával megállapított, a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 8. § e) pontját a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 24. §-a iktatta be, szövege a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

48

A 8. § g) pontját a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

49

A 9. §-t megelőző alcím a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 9. § eredeti szövegének jelölését a 313/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a (1) bekezdésre változtatta. A 9. § (1) bekezdése a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

51

A 9. § (2) bekezdését a 313/2002. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegét (1) bekezdésre változtatta. A 9. § (2) bekezdését a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be.

52

A 9. § (3) bekezdését újonnan a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

55

A 10. §-t és az azt megelőző alcímet újonnan a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be, a 10. §-t megelőző alcímet a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 10. § (1) bekezdés e) pontját a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

58

A 11. §-t és az azt megelőző alcímet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 12. §-t követő alcímet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1103. pontja hatályon kívül helyezte. A 12. § a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 25. §-ával megállapított szöveg.

60

A 13. §-t a 173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 26. §-a iktatta be, szövege a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 14. § a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

62

A 15. § (2) bekezdése a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

63

A 15. § (3) bekezdése a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

64

A 15. § (4) bekezdését az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 15. § (5) bekezdése az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 15. § (6) bekezdése a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 15. § (6a) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) pontja.

68

A 15. § (6b) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 15. § (6c) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése iktatta be, szövege az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 15. § (6d) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése iktatta be.

71

A 15. § (6e) bekezdését az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

72

A 15. § (6f) bekezdését az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 4. § (2) bekezdése.

73

A 15. § (7) bekezdése az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 15. § (8) bekezdése az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 15. § (9) bekezdése az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

76

A Magyar Közlöny 2001. évi 8. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

77

A 15. § (10) bekezdését a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

78

A 15/A. §-t a 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított – 12. §-ával megállapított szöveg.

79

A 15/A. § (2) bekezdése a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

80

A 15/B. §-t újonnan a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

81

A 15/B. § (1) bekezdése a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 15/B. § (3) bekezdése a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

83

A 15/C. §-t a 351/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

84

A 15/C. § (1) bekezdés a) pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 15/C. § (1) bekezdés d) pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.

86

A 16. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1103. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

87

A 16. § (4) bekezdését a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

88

A 16. § (5) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

89

A 16. § (6) bekezdését a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 28. §-a iktatta be.

90

A 16. § (7) bekezdését a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

91

A 17. §-t az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

92

A 17. § (5) bekezdését a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 18. §-t újonnan a 2/2018. (II. 1.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

94

A 19. §-t újonnan a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

95

A 20. §-t a 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

96

A 21. §-t a 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

98

A 23. §-t a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

99

A hatálybalépés időpontja 2019. november 22.

100

A hatálybalépés időpontja 2019. november 22.

101

A 24. §-t a 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

102

A 25. §-t a 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

103

Az 1. számú mellékletet a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

104

A 2. számú melléklet I. pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

105

A 2. szánú melléklet II. pontja a 226/2018. (XII. 4.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

106

A 2. számú melléklet III. pontja a 305/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

107

A 2. számú melléklet IV. részét a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. § i) pontja.

108

A 2. számú melléklet V. részét a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § b) pontja. [A 2. számú melléklet V. részének a 406/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-ával elrendelt módosítása nem vezethető át.]

109

A 2. számú melléklet „Besorolási előírások a kinevezések elkészítéséhez” alcím 2. pontja a 60/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés i) pontja, a 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 13. § b) pontja, a 10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

113

Az 5. számú mellékletet a 19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 18/2020. (II. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

114

A 6. számú mellékletet újonnan a 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

115

A 6/a. számú mellékletet a 272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.