• Tartalom

261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekről1

2010.01.01.

A biztosítóintézetekről és biztosítási tevékenységről szóló – többször módosított – 1995. évi XCVI. törvény 168. § (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A jelzáloghitelezési tevékenységet csak olyan biztosító folytathatja, amely az e rendeletben foglalt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.

2. § (1) A biztosító köteles a jelzáloghitelezési tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához munkaviszony keretében a 3. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő jelzáloghitelezési tevékenység vezetőt alkalmazni.

(2) A jelzáloghitelezési tevékenység vezetője felelősséggel tartozik

a) a beérkezett hiteligények kockázati szempontból történő értékeléséért,

b) a hitelkérelem benyújtásakor a hitel fedezeteként felajánlott ingatlanok értékeléséért, illetve a fedezet meglétének folyamatos ellenőrzéséért,

c) a hitelek folyósításáért, illetve a folyósítási tevékenység és a hiteltörlesztés ellenőrzéséért.

3. § (1) A jelzáloghitelezési tevékenység vezetőjeként – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az alkalmazható, aki

a)2

b) szakirányú felsőfokú végzettséggel,

c) biztosítónál, hitelintézetnél, jelzáloghitel intézetnél, központi közigazgatási szervnél vezetőként, vezető tisztségviselőként legalább hároméves, megszakítás nélküli munkaviszonnyal, illetve közszolgálati jogviszonnyal, vagy e szerveknél legalább ötéves megszakítás nélküli szakmai munkaviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, illetve közszolgálati jogviszonnyal,

d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal

rendelkezik.

(2) A jelzáloghitelezési tevékenység vezetőjének legalább 5 éves hitelezési és ingatlanértékelési gyakorlattal kell rendelkeznie, illetve – ennek hiányában – a biztosítónak ilyen gyakorlattal rendelkező munkatársat, illetve munkatársakat kell foglalkoztatnia.

4. § A biztosító jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdésének feltételei:

a) az üzleti tervben meghatározott jelzáloghitelezési tevékenységhez igazodó, megfelelő színvonalú, ügyfélszolgálati tevékenység ellátására alkalmas helyiség(ek) tulajdoni, használati vagy bérleti joga,

b) folyamatos nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási rendszer kiépítése és működtetése.

5. §3

6. § A biztosító köteles haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni, ha a jelzáloghitelezési tevékenységet, illetve annak valamely elemét megbízás alapján más jogalannyal végezteti. A biztosító a – biztosító nevében történő – jelzáloghitelezéssel összefüggő kockázat vállalására nem adhat megbízást.

7. § A biztosítónak olyan nyilvántartási rendszert kell vezetnie, amely lehetővé teszi a jelzáloghitelezési tevékenység keretén belül kihelyezett hitelek, illetve vállalt kockázatok elkülönített nyilvántartását, az egyéb jogszabályokban foglaltaknak megfelelő értékelését, ellenőrzését.

8. § A biztosítónak rendelkeznie kell a Felügyelet által elfogadott:

a) hitelbiztosítéki érték megállapítási szabályzattal,

b) adósminősítési és követelésminősítési szabályzattal,

c) kockázatvállalási szabályzattal,

d) fedezetértékelési szabályzattal.

9. § Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdésének a) pontját a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (1) bekezdésének 11. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 5. §-t a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 217. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére