• Tartalom
Oldalmenü

266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról1

2016.01.01.

Az adózás rendjéről szóló, módosított 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 96. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges, térítés ellenében beszerezhető nyomtatványok megbízható és kellő időben történő gyártásának és az adózók által könnyen elérhető helyeken történő forgalmazásának biztosítása érdekében a következőket rendeli el:

1. § (1)2 E rendelet előírásait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a (továbbiakban: NAV) által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (1) bekezdése alapján az adókötelezettségek teljesítéséhez kialakított, az adózók által térítés ellenében beszerezhető nyomtatványokra kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az adóhatóság által meghatározott módon gépi adathordozón teljesített bevallás és adatszolgáltatás, illetve a mágneses adathordozón vagy elektronikus úton teljesített bejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra.

2. § (1)3 Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott nyomtatványok (a továbbiakban: nyomtatványok) gyártására és forgalmazására a NAV pályázatot ír ki. A pályázati felhívás nyilvános, melyet a NAV két országos napilapban és a Pénzügyi Közlönyben hirdet meg.

(2)4 A pályázatot a NAV a pályázat kiírásakor, valamint az azt követően rendszeresített valamennyi nyomtatvány előállítására és országos terjesztésére írja ki.

3. § (1)5 A pályázaton olyan belföldi székhelyű, bejegyzett gazdasági társaság vehet részt, amely

a) a pályázat kiírását megelőző legalább két teljes naptári éven át működött, és

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(2) A pályázat tevékenység egészére (az előállításra és az országos terjesztésre) nyújtható be.

(3) Pályázatot több gazdasági társaság együttesen is benyújthat, amelyet egy pályázatként kell értékelni.

(4) A pályázat benyújtásának határideje a pályázat kiírását követő 60. nap.

4. § (1) A pályázat feltételeit a pályázati kiírás és a részletes tájékoztató tartalmazza.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

a) a pályázat meghirdetése időpontjában rendszeresített nyomtatványfajták számát és az éves szintű értékesítés becsült összmennyiségét, becsült terjedelmét;

b) a nyomtatványellátás biztosításának módját, az értékesítés feltételeit;

c) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és pontos határidejét;

d)6 a részletes tájékoztató (pl. a pályázat kiírása időpontjában hatályos egyes nyomtatványfajták éves szintű értékesítésének becsült mennyisége, az egyes nyomtatványfajták terjedelme, technológiai, minőségi követelményei, a pályázati felhívásban megjelölt kötelező tartalmi elemek további részletezése, a nyomtatványok NAV által ajánlott eladási ára, a feladat ellátásához szükséges gazdasági és műszaki követelményeknek való megfelelőség igazolásának módja) rendelkezésre bocsátása helyét, idejét;

e) a pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését;

f) a pályázatok elbírálásának menetét, szempontrendszerét, külön kiemelve:

fa) a pályázatok felbontásának helyét és időpontját,

fb) a pályázatok elbírálására vonatkozó időtartamot,

fc) a bírálati szempontokat,

fd) az eredményhirdetés módját, helyét, várható idejét,

fe) az arra való utalást, hogy a pályázati kiírás a jelen rendelet előírásai alapján történik;

g) a nyertes pályázó ajánlati kötöttségének időtartamát.

(3) A pályázat akkor érvényes, ha megfelel a pályázati kiírásban és a részletes tájékoztatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, és tartalmazza a pályázó kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére.

5. § (1)7 A pályázatok elbírálását az állami adó- és vámhatóság vezetője által kijelölt 5 tagú bíráló bizottság végzi. A bizottság két tagja az állami adóhatósággal közszolgálati jogviszonyban nem álló személy.

(2) Összeférhetetlenség miatt nem lehet a bizottság tagja, aki

a) a pályázó gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) a pályázó gazdasági társaság vezető tisztségviselője;

c) a pályázó gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

d) az a)–c) pont szerinti személy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont].

(3)8 A bizottsági tag köteles írásban nyilatkozni arról, hogy vele szemben kizárási ok nem áll fenn. A kizárási ok fennállását a bizottsági tag az állami adó- és vámhatóság vezetőjének jelenti be.

(4) A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően a bíráló bizottság közjegyző jelenlétében bontja fel és értékeli. A pályázatok felbontására a bíráló bizottság a pályázók képviselőit meghívja. A pályázatok felbontásánál csak a bíráló bizottság tagjai, a pályázók meghívott képviselői és a közjegyző lehetnek jelen. A pályázók nevét, székhelyét és azokat a megállapításokat, amelyek a pályázat alaki és tartalmi feltételeknek való megfelelésére vonatkoznak, a pályázatok felbontásával egyidejűleg jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(5) A benyújtott pályázatokat a benyújtási határidőt követő 45 napon belül el kell bírálni.

(6) A pályázati eljárás nyertes az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázó. Az elbírálás szempontjait a pályázati kiírás tartalmazza.

(7)9 A pályázatok elbírálásakor elsődleges szempont a tevékenység ellátására való alkalmasság és az ajánlott ár. A nyomtatványok ajánlott eladási árát az első évre a NAV a részletes tájékoztatóban határozza meg.

(8) Érvénytelen a pályázat, ha

a) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni;

b) nyilvánvalóan hamis adatot tartalmaz;

c) azt a pályázati felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be;

d) az nem felel meg a részletes pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek;

e)10 a pályázó által ajánlott eladási ár több mint 10%-kal meghaladja a NAV által a részletes tájékoztatóban ajánlott eladási árat.

(9)11 Eredménytelennek kell tekinteni a pályázati eljárást, ha nem érkezik értékelhető pályázat. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a NAV 30 napon belül új pályázatot ír ki.

6. § (1)12 A bíráló bizottság a pályázatok elbírálásáról jegyzőkönyvet készít, melyben javaslatot tesz a pályázat nyertesére. A pályázati eljárás nyerteséről a bíráló bizottság javaslata alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője dönt. A pályázat eredménye bíróság előtt megtámadható.

(2) A pályázatok elbírálásáról a döntést követően emlékeztető készül. Az emlékeztetőnek az alábbi – a pályázat elbírálása szempontjából lényeges – körülményeket kell tartalmaznia:

a) a beérkezett pályázatok adatainak összefoglalását;

b) a legkedvezőbb pályázat elfogadásának részletes indokait.

Az emlékeztetőben foglaltak közérdekű adatnak minősülnek. Az emlékeztetőt bárki megtekintheti, arról – a költségek megfizetése mellett – másolatot kérhet.

(3) A pályázat eredményét a bíráló bizottság a pályázati kiírásban meghatározott módon hirdeti ki.

(4)13 A pályázatok elbírálásáról és az eljárás eredményéről a döntést követően 5 munkanapon belül a NAV írásban értesíti a pályázókat.

(5)14 A NAV a nyertes pályázóval a tevékenységek ellátásáról, a gyártás és forgalmazás részletes feltételeiről határozott idejű, legfeljebb öt évre szóló szerződést köt. A szerződés részletes feltételeit a pályázati kiírás és a részletes tájékoztató tartalmazza.

(6)15 A nyomtatványok előállításával és forgalmazásával kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az elért bevétel a pályázat nyertesét terheli és illeti meg. A nyomtatványok eladási árának évenkénti emeléséről a pályázat nyertese és a NAV megállapodik. Ennek hiányában a tárgyévi áremelés nem haladhatja meg az előző évi, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindexet.

7. § (1)16 A NAV az adózással kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a nyomtatványok és kitöltési útmutatóik adattartalmát és formátumát, továbbá a jogszabályi változásoknak megfelelően elvégzi azok szükséges módosítását.

(2)17 A nyomtatványok hamisítás elleni védelmét biztosító – a NAV által jóváhagyott – jelzést vagy feliratot az előállító köteles a nyomtatványon elhelyezni.

(3)18 A nyomtatványok gyártójának a NAV a nyomtatványmintákat – az azok biztonságos előállításához és forgalomba hozatalához szükséges időtartamra is tekintettel – rendelkezésre bocsátja.

8. §19 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezései alapján pályázat a 2002. január 1-jét követően keletkező adókötelezettségek teljesítésével összefüggő nyomtatványokkal kapcsolatban írható ki.

1

A rendeletet a 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 128. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 125–127. §-át.

3

A 2. § (1) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 32. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (2) bekezdés d) pontja a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (1) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § f) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (7) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (8) bekezdés e) pontja a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (9) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § e) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (4) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (5) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (6) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (1) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § g) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 7. § (2) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (3) bekezdése a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 8. § harmadik mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1102. pontja hatályon kívül helyezte.