• Tartalom

28/2000. (X. 27.) BM rendelet

az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról1

2007.05.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §2 E rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi nyilvántartásából adatszolgáltatást igényelnek (a továbbiakban: adatigénylő).

2. § (1) Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2)3 Nem kell díjat fizetni az adatigénylő saját adatairól bármilyen formában történő tájékoztatásáért.

(3) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az önálló bírósági végrehajtó és a nem peres eljárást lefolytató közjegyző.

(4) Ha az adatszolgáltatás az adatigénylővel kötött megállapodás alapján távadat-átviteli hálózaton történik, a hálózat használatával kapcsolatos költségeket az adatigénylőnek – a (3) bekezdésben foglalt esetben is – meg kell fizetnie.

3. §4 (1) A díj összegét – az adatszolgáltatással érintett személyek számától függően – a melléklet alapján a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) állapítja meg.

(2) Az adatszolgáltatási ügyben hozott első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés díja 5000 Ft.

4. § A díjat akkor is meg kell fizetni, ha

a) az adatszolgáltatás sikertelen (a keresett személy adatai a nyilvántartásban a megadott ismérvek alapján nem találhatók);

b) ha az elkészült szolgáltatást a kérelmező felhívás ellenére sem vette át;

c)5 az adatszolgáltatás során közölt adatok megegyeznek az adatigénylő által ismert adatokkal.

5. § (1) A díjfizetési kötelezettség – ideértve a fellebbezés díját is – a központi hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy az általa megjelölt költségvetési elszámolási számla (előirányzat-felhasználási keretszámla) javára történő átutalási megbízással, illetőleg készpénz-átutalási megbízással való megfizetéssel teljesíthető.

(2) A díjat az adatszolgáltatás teljesítésétől számított 15 napon belül, illetőleg a fellebbezés benyújtásakor kell megfizetni.

(3) A díjat a központi hivatal bevételként köteles elszámolni, továbbá kezelni, nyilvántartani és visszatéríteni a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.

6. § (1)6 E rendelet alkalmazásában előzetes tájékoztatásnak minősül a csoportképző ismérvek alapján megállapított tételszámövezetnek az adatigénylővel történő közlése.

(2)7 Csoportképző ismérvek alapján történő adatigénylés esetén az előzetes tájékoztatás díját, továbbá az azt követően fenntartott kérelem esetén az adatszolgáltatás díját az 5. §-ban foglaltak szerint kell megfizetni.

(3)8 A fenntartott kérelem alapján történő adatszolgáltatás díjába az előzetes tájékoztatás díját be kell számítani.

7. §9 Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (3) bekezdésében,

b) a külföldre történő adatszolgáltatás díjának beszedésére – ideértve a külföldi adatigénylő által közvetlenül a magyar nyilvántartó szervhez benyújtott kérelmeket is – a kézbesítési meghatalmazott útján történő kézbesítés kivételével az Itv. 73. § (8) bekezdésében, az Itv. 73. § (9) bekezdés a) pontjában és (10) bekezdésében,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. § (1) bekezdésében,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában,

e) a behajtásra az Itv. 88. §-ában

foglaltakat alkalmazni kell.

8. § Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 28/2000. (X. 27.) BM rendelethez10

Az adatszolgáltatási díj megállapítása
Az adatszolgáltatási díj megállapítása
1. Egyedi adatszolgáltatás – egy eljárásban kért, egy fő adatait tartalmazó adatszolgáltatás – díja: 1200 Ft.
2. Csoportképző ismérvek alapján egy eljárásban történő adatszolgáltatás esetén a fizetendő díj összegét az a) és b) pontban meghatározottak szerint kell megállapítani.
a) az előzetes tájékoztatás díja: 3500 Ft
b) a konkrét szolgáltatás díja (a tételszám és a díjtétel szorzata, de legalább 8400 Ft)

Tételszámövezet

Forint/tétel

1–10 000

42 Ft

10 001–50 000

30 Ft

50 001-től

26 Ft

1

A rendeletet az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (2)–(3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. május 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni; a rendszeres adatszolgáltatási engedély alapján a fenti időpontot követően teljesített adatszolgáltatás esetén a díj megállapítására az új szabályokat kell alkalmazni.

3

A 2. § (2) bekezdése a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (2)–(3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. május 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni; a rendszeres adatszolgáltatási engedély alapján a fenti időpontot követően teljesített adatszolgáltatás esetén a díj megállapítására az új szabályokat kell alkalmazni.

4

A 3. § a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (2)–(3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. május 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni; a rendszeres adatszolgáltatási engedély alapján a fenti időpontot követően teljesített adatszolgáltatás esetén a díj megállapítására az új szabályokat kell alkalmazni.

5

A 4. § c) pontját a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 8. §-a iktatta be. E módosító rendelet 12. § (2)–(3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. május 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni; a rendszeres adatszolgáltatási engedély alapján a fenti időpontot követően teljesített adatszolgáltatás esetén a díj megállapítására az új szabályokat kell alkalmazni.

6

A 6. § új (1) bekezdését a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (1)–(2) bekezdésének számozását (2)–(3) bekezdésre változtatta. E módosító rendelet 12. § (2)–(3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. május 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni; a rendszeres adatszolgáltatási engedély alapján a fenti időpontot követően teljesített adatszolgáltatás esetén a díj megállapítására az új szabályokat kell alkalmazni.

7

A 6. § eredeti (1) bekezdésének számozását (2) bekezdésre változtatta a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9. §-a.

8

A 6. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9. §-a.

9

A 7. § a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (2)–(3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. május 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni; a rendszeres adatszolgáltatási engedély alapján a fenti időpontot követően teljesített adatszolgáltatás esetén a díj megállapítására az új szabályokat kell alkalmazni.

10

A melléklet a 15/2007. (III. 13.) IRM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. § (2)–(3) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. május 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni; a rendszeres adatszolgáltatási engedély alapján a fenti időpontot követően teljesített adatszolgáltatás esetén a díj megállapítására az új szabályokat kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére