• Tartalom

28/2000. (X. 11.) EüM rendelet

28/2000. (X. 11.) EüM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

2015.04.29.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 47. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a tulajdoni formától és a fenntartótól függetlenül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti valamennyi egészségügyi szolgáltatóra (a továbbiakban: intézmény), az intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állókra (a továbbiakban: munkavállaló), valamint – jelenlétük idejére – az intézményben bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre terjed ki.

2. § Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője (a továbbiakban: vezető) gondoskodik:

a) a Tv.-ben meghatározott esetben az intézmény tűzvédelmi szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) és tűzriadó tervének elkészítéséről, naprakész állapotban tartásáról, az azokban foglalt rendelkezések betartásáról, szükség szerinti gyakoroltatásáról;

b) a tűzvédelmi feladatokat ellátó szervezet (személy) kijelöléséről, működési feltételeinek biztosításáról.

3. § (1) A Szabályzat tartalmának kialakításakor – arra vonatkozó jogszabályokban foglaltakon túlmenően – figyelemmel kell lenni különösen:

a) az intézményben napszakonként változó létszámú munkavállalókra;

b) a betegek kimentésére rendelkezésre álló helyi, illetve a ténylegesen szükséges létszámra, különös tekintettel a mozgásképtelen vagy korlátozottan mozgásképes személyek kimentésének módozataira és a befogadó hely megjelölésére;

c) az intézményben átmenetileg tartózkodók (látogatók, vizsgálaton megjelentek stb.) mentésének biztosítására;

d) a gyógyító munkához elengedhetetlen egészségügyi dokumentációk, valamint gépek, műszerek, egyéb eszközök stb. lehetőség szerinti mentésének megszervezésére.

(2) A Szabályzat mellékletét képező tűzriadó tervet a rendes munkaidő, illetve a csökkentett munkavállalói létszámmal működő időszakok figyelembevételével kell elkészíteni.

4. § (1) A vezető a rendelet kihirdetésétől számított 90 napon belül a tűzvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket felülvizsgálja, azokat az e rendeletben foglaltaknak megfelelően módosítja, illetve kiegészíti.

(2)1 A vezető a bekövetkezett tűzesetekről távbeszélőn haladéktalanul tájékoztatja munkaidőben az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, munkaidőn kívül annak központi ügyeletét. A bejelentést írásban is meg kell ismételni.

(3)2 Ha az egészségügyi szolgáltató a tűzeset következtében nem tud maradéktalanul eleget tenni területi, illetve szakmai ellátási kötelezettségének, erről a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt is haladéktalanul értesítenie kell.

(4)3 A tűzeset kivizsgálásának eredményéről, a keletkezett károkról, a megállapított felelősök nevének és beosztásának feltüntetésével az egészségügyért felelős minisztert írásban tájékoztatni kell.

(5)4

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, egyidejűleg a 36/1981. (EüK 21.) EüM utasítás hatályát veszti.

1

A 4. § (2) bekezdése a 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (3) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 28. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (4) bekezdése a 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (5) bekezdését a 42/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdés hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére