• Tartalom

30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet

30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról

2018.01.01.

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Kibontakozási hitelkonstrukció

1. § Az agrártermelők eladósodottságának csökkentése, a kívánatos gazdálkodási és termelési szerkezet pénzügyi feltételeinek megteremtése érdekében e rendeletben meghatározott feltételekkel kibontakozási hitelkonstrukció kerül meghirdetésre.

2. § A kibontakozási hitelkonstrukcióban az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében (a továbbiakban: R.) meghatározott azon igénylők (a továbbiakban: igénylők) vehetnek részt, akik/amelyek

a) éves árbevételének 50%-ot meghaladó része mezőgazdasági tevékenységből származik,

b) a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak eleget tettek,

c) 1999. december 31-én éven túli lejáratú forgóeszköz, illetve agrárfejlesztési célú hitelállománnyal rendelkeznek.

3. § (1)1 Az igénylők a kibontakozási hitelkonstrukcióban az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által kiírt részletes pályázat alapján vehetnek részt. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) kibontakozási tervet,

b) az 1999. december 31-i hitelállomány összegét, megoszlását és az átalakításra javasolt hitelösszeget hitelszerződésenként (a továbbiakban: bevont hitel),

c) a kibontakozási terv megvalósításához szükséges pótlólagos hitel nagyságát,

d)2 a 2. § a) és b) pontjaiban előírt feltételek meglétét tanúsító földművelésügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) igazolását.

(2) A kibontakozási tervnek tartalmaznia kell:

a) a vállalkozás jelenlegi helyzetét jellemző információkat (termelési szerkezet, vagyon, tulajdonosi szerkezet, jövedelmezőség, kötelezettségek stb.),

b) a termelési szerkezet változtatására vonatkozó programot,

c) a megszüntetni vagy csökkenteni kívánt tevékenységek vagyoni helyzetre, illetve a pótlólagos tőkeforrásokra gyakorolt hatását,

d) a termelési szerkezetváltás termékminőségre gyakorolt hatását, a termékek piaci helyzetével kapcsolatos információkat,

e) a jövedelmezőség tervezett változását,

f) a foglalkoztatásra gyakorolt hatást,

g) a kapcsolódó likviditási tervet, a pótlólagos forrásigényt.

(3)3

4. § (1)4 Elfogadott pályázat esetén az igénylő a hitelintézet által nyújtott hároméves futamidejű kibontakozási hitelhez differenciáltan 80%-ig terjedő mértékben állami készfizető kezességvállalást és a támogatás igénylésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamat legfeljebb 50%-ának megfelelő kamattámogatást vehet igénybe. A kibontakozási hitelt az igénylő a kibontakozási hitelkonstrukcióba bevont hitel törlesztésére köteles fordítani.

(2)5 A hitelintézet csak az esetben élhet az állami kezességvállalás lehetőségével, ha az igénylő kibontakozási tervének megvalósításához szükséges pótlólagos hitelforrást a program idejére biztosítja. A kezességvállalás és a kamattámogatás tényleges mértékére vonatkozó döntést a hitelintézet javaslata alapján a minisztérium hozza meg.

(3) Az állami kezességvállalásért díjat fizetni nem kell.

(4) A pályázatok elbírálása során a szövetkezetekről szóló 1992. évi II. törvény szerint átalakult szövetkezetek esetében kiemelt szempontként kell kezelni, hogy a külső üzletrész-tulajdonosok szövetkezettel szemben fennálló követeléseit pénzben, illetve természetben a pályázat beadásáig rendezték-e, vagy kötelezettséget vállalnak-e ezek 2000. év végéig történő rendezésére.

(5)6 A pályázatban vállalt program teljesítése esetén az igénylő a hitelszerződésben meghatározott törlesztés ütemében évente a törlesztés éves összegének megfelelő támogatást vehet igénybe. A támogatás folyósítására először 2001-ben kerülhet sor.

(6)7 A kibontakozási hitelhez nyújtott kamattámogatás összegét egyéb bevételként kell elszámolni, a kibontakozási hitelkonstrukció keretében visszafizetési kötelezettség nélkül kapott kibontakozási támogatás összegét tőketartalékba kell helyezni.

Gazdahitel program

5. §8 A Kormány az életképes agrárvállalkozások megerősítésére, a családi és kisvállalkozások, valamint a termékek beszerzését, feldolgozását, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések tőkeellátásának hosszú lejáratú hitelen keresztül történő javítására, továbbá az agrárgazdasági vállalkozások reorganizációs célú kivásárlásának elősegítésére gazdahitel programot hirdet meg.

6. § A gazdahitel programban a 2. § a) és b) pontjában9 előírt feltételek megléte esetén azok az igénylők vehetnek részt, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) az általuk használt szántóterület nem haladhatja meg a háromszáz hektárt, nettó éves árbevételük az ötven millió forintot, az általuk foglalkoztatottak létszáma a tíz főt,

b) nem vesznek részt a kibontakozási programban,

c) a pályázati felhívásban előírt feltételeknek megfelelő fiatal agrárvállalkozók és családi vállalkozások, vagy10

d) 1999-ben és 2000. évben alakult, de állami támogatásban korábban nem részesült zöldség-, gyümölcstermelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) és termékek beszerzését, értékesítését, feldolgozását, szolgáltatást nyújtó szövetkezések, amennyiben legalább tizenöt taggal - a támogatás ideje alatt – folyamatosan rendelkeznek, erről évente nyilatkoznak, és11 vállalják, hogy működésüket legalább ötéves időtartamig fenntartják.

7. § (1)12 Az igénylő az általa felvett legfeljebb tízéves lejáratú hitelre a teljes futamidőre 80%-os állami készfizető kezességvállalást és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-áig terjedő kamattámogatást vehet igénybe.

(2) Az állami kezességvállalásért díjat fizetni nem kell.

(3)13 A gazdahitel program keretében felvett hitel első teljes negyedévre számított kamattámogatásának megfelelő összegű kamattámogatási előleg nyújtható – az éves kamatfizetési kötelezettség csökkenésével arányosan csökkenő mértékben – folyamatosan, a támogatás fennállásáig. A kamattámogatási előleg maradványértékével a kamattámogatás lejártakor a gazdálkodó köteles elszámolni az adóhatósággal.

8. § (1) Az igénylők a gazdahitel programban a minisztérium által kiírt pályázat alapján vehetnek részt. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a vállalkozás üzleti tervét,

b)14 a megyei kormányhivatal igazolását a 6. § a) és b) pontjaiban előírt feltételek meglétéről.

(2) Az üzleti terv részeként a gazdahitel programnak kiemelten tartalmazni kell:

a) működő vállalkozások esetén a fennálló kötelezettségeket, a jövedelmezőség javítása érdekében tervezett termelésszerkezeti és szervezeti változtatásokat,

b) induló vállalkozás esetén a tervezett induló termelési szerkezetet,

c) a vállalkozás piacait,

d)15 az üzleti terv szerves részét képező ötéves likviditási tervet.

(3)16

(4)17 A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb 2000. november 15-ig lehet benyújtani a finanszírozásban részt vevő hitelintézethez.18

(5)19 A kezességvállalás és a kamattámogatás tényleges mértékére vonatkozó döntést a hitelintézet javaslata alapján a minisztérium hozza meg.

Minőségi termelés segítése

9. §20 (1) A minőségi termelés segítése és a talajerő-utánpótlás javítása céljából a Kormány támogatja a jó minőségű vetőmagok és műtrágyák termesztéstechológiai követelményeknek megfelelő felhasználását. E célok megvalósítása érdekében

a) a vetőmagtermelők és -forgalmazók,

b) a műtrágyagyártók,

c) a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő és 1,00–300,00 hektár szántóterületen gazdálkodó mezőgazdasági termelők (a továbbiakban: termelők), valamint

d) a mezőgazdasági termékek beszerzését, értékesítését, feldolgozását, raktározását, illetve a mezőgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végző szövetkezetek

legfeljebb tizenkét hónap lejáratra 80%-os állami készfizető kezességvállalás, valamint a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-ának megfelelő mértékű kamattámogatás mellett hitelt vehetnek igénybe.

(2)

a) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontban foglalt jogosultak számára a kedvezményes hitel igénybevételének feltétele, hogy a fémzárolt vetőmagot, illetve a foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyát az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott termelők részére legfeljebb tizenkét hónap lejáratra kamatmentes áruhitellel értékesítsék, amennyiben a termelők a kedvezményes hitelt közvetlenül nem vették igénybe.

b) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt jogosultak számára a kedvezményes áruhitel igénybevételének további feltétele a vetőmag és műtrágya hazai termelőktől, gyártóktól történő beszerzése.

(3) A kedvezményes áruhitel lehetősége kiterjed a 2001. évi tavaszi vetésű növények alá a 2000. év őszén alapműtrágyaként felhasználásra kerülő foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyákra is.

(4) A Kormány a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

(5) A kedvezményes áruhitel, illetve az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott termelők által felvett hitel összege vetőmag esetében hektáronként legfeljebb tizenötezer forint, műtrágya esetében legfeljebb tízezer forint lehet.

(6) E § rendelkezéseinek hatálya kiterjed a foszfor és kálium hatóanyagú (PK) műtrágyát is forgalmazó vetőmagtermelőkre és -forgalmazókra is.

Eljárási rend, ellenőrzés

10. § (1) Pályázatos eljárási rend esetén a pályázatot az igénylő a finanszírozó hitelintézethez nyújthatja be. A program hitelintézet által történő elfogadása esetén a pályázatot a benyújtást követően 30 napon belül kell elbírálni, és a kezességvállalásra, valamint a kamattámogatás mértékére vonatkozó javaslattal együtt a minisztériumhoz kell megküldeni.

(2)21

(3)22

(4) A kibontakozási hitelkonstrukcióban való részvétel további feltétele a hitelszerződések megfelelő módosítása.

11. § (1)23 A kibontakozási program és a gazdahitel program teljesítéséről az igénylő évente köteles jelentést készíteni, és azt a minisztériumnak legkésőbb a beszámolási évet követő május 31-ig megküldeni. Amennyiben a minisztérium a jelentés és saját ellenőrzése alapján a beszámolási évben a kibontakozási program teljesítését eredményesnek minősíti, akkor az igénylő részére a 4. § (5) bekezdése szerinti támogatás igénybevételére a minisztérium engedélyt ad ki. Az igénylő az engedély alapján a támogatást a lakóhely/telephely szerinti illetékes adóhatóságtól igényelheti.

(2)24 Az igénylő a kibontakozási hitelkonstrukció és a gazdahitel program alapján igénybe vehető kamattámogatást – a 7. § (3) bekezdésében foglalt kamattámogatási előleg kivételével – folyamatosan, a kamatterhelésnek megfelelő gyakorisággal, a kamatbefizetésről szóló hitelintézeti igazolás alapján az illetékes adóhatóságtól igényelheti.

(3) A kibontakozási program és a gazdahitel program végrehajtását, a vállalt kötelezettségek teljesítését a minisztérium az érintett hitelintézetekkel együttműködve köteles folyamatosan ellenőrizni. Az ellenőrzésre a minisztérium szakértőket bízhat meg, illetve a program ideje alatt állandó munkaszervezetet hozhat létre és működtethet.

(4) Ha az igénylő a vállalt kötelezettséget nem teljesíti, vagy a hitelintézet a kihelyezett hitelt a hitelszerződés futamidejének lejárta előtt az igénylő hibájából felmondja, az addig igénybe vett támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten kell visszafizetni.

A kibontakozási támogatás igénybevételi rendje25

11/A. §26 (1) A 4. § (5) bekezdésében meghatározott kibontakozási támogatás nyújtható azon igénylő részére, aki/amely

a) a 3. §-a alapján meghirdetett kibontakozási hitelkonstrukciós pályázat keretében 2000. szeptember 30-ig a finanszírozó hitelintézethez pályázatot nyújtott be;

b) a pályázatot a finanszírozó hitelintézet ígérvényével és támogatásával a minisztérium elfogadta, erről a pályázó részére igazolást adott ki;

c) a kibontakozási hitelszerződést a hitelígérvényt kibocsátó finanszírozó hitelintézettel megkötötte;

d) a minisztérium által meghatározott, illetve a pályázatban szereplő célkitűzéseket időarányosan megvalósítja, arról évente (a 2001., 2002., 2003. években) május 31-ig jelentést (önértékelést) készít – 2001-ben június 30-ig –, azt a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézetnek, valamint a minisztériumnak egyidejűleg megküldi, és az elfogadásra kerül.

(2)27 A jogosultság további feltétele, hogy az igénylő

a)28 az adózás rendjéről szóló törvény szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;

b) ne rendelkezzen az R. 4. § (5) bekezdés a)–p) pontja szerint lejárt határidejű befizetési kötelezettségek hátralékával;

c) ne álljon egyéni vállalkozók és őstermelők esetében végrehajtás alatt;

d) ha társasági formában működik, vállalkozása törzstőkéjének mértéke feleljen meg a jogszabályi előírásoknak.

(3)29 A program évei alatt történő átalakulás esetében az igénylőnek a támogatásra való jogosultság fenntartása érdekében az átalakulás tényét be kell jelentenie a minisztériumnak. A jogutódnak az átalakulást követő 30 napon belül nyilatkoznia kell a program továbbviteléről és be kell mutatnia a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet igazolását a program további finanszírozásáról.

(4)30 A kibontakozási hitelt a hitelintézetek – a program éveiben – szerződés alapján más hitelintézetekre engedményezhetik. Az erről szóló szerződés másolatát az ügylet lebonyolítását követő 30 napon belül a minisztériumnak meg kell küldeni.

(5)31 Ha a (4) bekezdés szerinti engedményezés nem jön létre és a kibontakozási hitelszerződést nyújtó hitelintézet helyébe – a kibontakozási programban részt vevő vállalkozás kezdeményezésére – a kibontakozási hitelszerződés futamideje alatt más hitelintézet lép, a minisztérium e rendelet 4. § (1) és (5) bekezdései szerinti támogatásra való jogfolytonosságot – a támogatási feltételek változatlanul hagyása mellett – a vállalkozás írásbeli kérelmére az eredeti támogatási igazolás módosításával fenntartja.

(6)32 A 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat 5. pontjában felsorolt mezőgazdasági részvénytársaságok által benyújtott és elfogadott pályázatokat a 2000. évről szóló jelentéssel egyidejűleg a minisztérium – a kibontakozási hitelt nyújtó pénzintézet, az ÁPV Rt. és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. bevonásával – felülvizsgálja és szükség szerint módosítja.

11/B. §33 (1)34 Az igénylő a program egyes éveire a pályázatában vállalt, illetőleg részére a támogatási igazolásban előírt kötelezettségek teljesítéséről a naptári évre vonatkozóan készített jelentését minden év május 31-ig köteles megküldeni a kibontakozási hitelt finanszírozó hitelintézetnek és a minisztériumnak. 2001-ben a 2000. évről szóló jelentés elkészítésének és benyújtásának határideje június 30. A határidő túllépése vagy a beszámoló elkészítésének elmulasztása a programból történő kizárást vonja maga után. Ebben az esetben megszűnik az igénylőnek az állami kezességvállalásra, kamat- és kibontakozási támogatásra való jogosultsága. A megszűnés időpontjáig felvett kamattámogatást és kibontakozási támogatást az igénylő a jegybanki alapkamat kétszeresével számolt kamattal növelten köteles visszafizetni.

(2)35 A program keretében az igénylőnek a jelentést első alkalommal 2001. június 30-ig kell elkészítenie a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. A beszámolókat az (1) bekezdésben meghatározott szervek részére postán, ajánlott küldeményként egy-egy példányban, vagy elektronikus úton kell megküldeni. A benyújtás napjának igazolásául a felvevő posta által keletbélyegzővel ellátott feladóvevény szolgál. Azok az igénylők, akik/amelyek önhibájukon kívül a kibontakozási hitelszerződést 2001. június 30-ig nem kötik meg, jelentésüket a szerződés megkötését követő harmincadik napig kötelesek elkészíteni és az (1) bekezdésben meghatározott szervek részére megküldeni.

(3) A jelentéshez mind a hitelintézet, mind a minisztérium egy-egy alkalommal kiegészítést kérhet. A kiegészítésre vonatkozó igényt 15 napon belül kell teljesíteni.

11/C. §36 (1)37 Az igénylő által benyújtott jelentést a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet a beérkezéstől számított harminc napon belül felülvizsgálja és az igénylő gazdálkodásának értékelésére, valamint az önértékelés elfogadására vagy elutasítására vonatkozó javaslatát a minisztériumnak megküldi. A hitelintézeti értékelésben tájékoztatást kell adni az igénylőnek a hitelszerződést kötött hitelintézetnél fennálló összes hitelre vonatkozóan a tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei teljesítéséről, illetőleg ezzel összefüggésben az igénylő fizetőképességének helyzetéről.

(2) A minisztérium a jelentéseket – a hitelintézeti javaslat és az elvégzett ellenőrzések figyelembevételével – folyamatosan bírálja el, és azok elfogadásáról vagy elutasításáról az igénylőt, valamint a finanszírozó hitelintézetet a tőketörlesztési határidőt figyelembe véve, de legkésőbb október 31-ig értesíti. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(3) Amennyiben a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet a jelentés elbírálásához pótlólagosan, kiegészítő adatokat kér az igénylőtől, a határidő számítása a kiegészítő adatok beérkezésétől kezdődik. Ha a támogatással kapcsolatos döntés, illetve az odaítélt esedékes támogatásnak az állami adóhatóság által történő kifizetése a hitelszerződés szerinti tőketörlesztési határidő után történik, a hitelintézet a kiegyenlítésig – a támogatásra való jogosultság sérelme nélkül – prolongálhatja a fizetési határidőt.

11/D. §38 (1) Elfogadott jelentés alapján a kifizethető kibontakozási támogatás összege – a benyújtott kibontakozási hitelkonstrukciós pályázatban vállalt és jóváhagyott program, valamint a minisztérium által kiadott igazolásban előírt kötelezettségek időarányos teljesítése esetén – az 1. számú melléklet szerinti támogatási okiratban meghatározott kibontakozási hitelösszeg éves arányos előirányzatának felel meg.

(2) A kibontakozási hitel a pályázati kiírás szerint a hitelszerződés megkötésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napig állhat fenn. A jelentés – amelyet első ízben a 2000. évi gazdálkodásra vonatkozóan kell elkészíteni – minden esetben naptári évre vonatkozik. A beszámolót tájékoztató jelleggel ki kell egészíteni a beszámolási évet követő év – beszámoló elkészítéséig terjedő – eseményeinek, tevékenységének, folyamatainak bemutatásával.

(3) Teljesítés esetén a kibontakozási támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiadására, illetőleg a támogatás évente egy összegben történő kifizetésére a 2001., 2002. és 2003. években kerül sor, függetlenül attól, hogy a 2001. évben megkötött hitelszerződések esetében a hitelek lejárata – és így az utolsó tőketörlesztés is – a 2004. évben esedékes. A támogatásból történő tőketörlesztés legkésőbbi időpontja 2003. december 31. Az emiatt esetlegesen bekövetkező, a hitellejáratot megelőző teljesítés esetén az igénybe vett támogatások nem minősülnek jogosulatlan igénybevételnek és az igénylő mentesül az ezzel járó jogszabályi szankciók alól. Ebben az esetben a kibontakozási hitelhez kapcsolódó kamattámogatás csak a kibontakozási hitel utolsó tőketörlesztési időpontjáig vehető igénybe.

(4) A támogatásra jogosult a kibontakozási támogatást – annak folyósítását követő 15 napon belül – a kibontakozási hitel évente esedékes egyösszegű törlesztésére köteles felhasználni. Ennek elmulasztása az igénylő programból való kizárását vonja maga után.

(5) Az igénylő a vissza nem térítendő támogatást a minisztérium által kiadott 1. számú melléklet szerinti támogatási okirattal igényelheti az állami adóhatóság illetékes szervétől, a 10032000–01905609 számú Agrártermelési támogatások folyósítási számláról.

11/E. §39 (1) A kibontakozási hitelszerződést kötött hitelintézet a program évei alatt minden év második és harmadik negyedévének végén ügyfelenkénti tájékoztatót küld a minisztériumnak, a tőketörlesztés teljesítéséről.

(2) Az az igénylő, akinek/amelynek beszámolóját a minisztérium a program valamelyik évében nem fogadja el, a programban való részvételre vonatkozó további jogosultságát csak abban az esetben biztosíthatja, ha az esedékes éves tőketörlesztési kötelezettségének a hitelszerződés szerinti eredeti időpontig eleget tesz, és az önértékelés elkészítését megelőző (beszámolási évben) évben felvett kamattámogatást külön felszólítás nélkül, a tőketörlesztési kötelezettség határidejéig visszafizeti. A teljesítésekről szóló igazolásokat (pénzintézeti igazolás a tőketörlesztés teljesítéséről, az adóhatóság igazolása a kamattámogatás visszafizetéséről) a minisztérium részére meg kell küldeni. Nem teljesítés esetén az igénylő jogosulatlanná válik a kibontakozási támogatásra és a beszámolási évben felvett kamattámogatásra is, amelyet köteles visszafizetni. A kibontakozási támogatásra való jogosultság megszűnéséről a minisztérium értesíti az állami adóhatóságot és kezdeményezi a támogatás visszavonását.

(3)40 Amennyiben a minisztérium a jelentést nem fogadja el és a pályázó esedékes tőketörlesztési kötelezettségét az eredeti szerződés szerinti éves határidőig nem teljesíti, az igénylő a programból kizárásra kerül. Az igénylő kibontakozási hitelszerződését a hitelintézet felmondhatja és az ezt követő 61. napon – a mindenkor érvényes eljárási rend szerint – kezdeményezheti az állami kezesség beváltását a területileg illetékes adóhatóságnál a 10032000-01907010 számú NAV Agrárgazdasági kezesség beváltás folyósítási számla ellenében.

Gazdahitel programok ellenőrzése41

11/F. §42 A 7. §-a alapján

a) a mezőgazdasági termelők gazdahitel programjában;

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban,

c) az új típusú mezőgazdasági szervezetek támogatási programjában

részt vevő igénylőnek, akinek/amelynek 2000. évben beadott pályázatát a minisztérium elfogadta, az általa felvett – legfeljebb tízéves lejáratú – hitel teljes futamidejére nyolcvan százalékos állami készfizető kezességvállalás és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat száz százalékig terjedő kamattámogatás nyújtható.

11/G. §43 (1) A 7. §-a alapján meghirdetett

a) a mezőgazdasági termelők gazdahitel programjában részt vevő igénylő a számára a minisztérium által kiadott Támogatási Okirat III/1., 2., 3., 4., 5., 6. pontjában meghatározott,

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban részt vevő igénylő a számára a minisztérium által kiadott Támogatási Szerződés 9. a), b), c), d), e), f), g) és h) pontjában meghatározott,

c) az új típusú mezőgazdasági szervezetek támogatási programjában részt vevő igénylők a Pályázati felhívás 13. pontjában, valamint a minisztérium által kiadott Igazolás 4. pontjában meghatározott

kötelezettségeket és feltételeket a kiadott dokumentumokban szereplő módon és határidőig tartoznak teljesíteni.

(2)44 A kamattámogatást a hitel rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak kell tekinteni, és teljes összegét vagy arányos részét minden esetben késedelmi kamattal növelve kell visszafizetni. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának minősül, különösen ha a pályázó a pályázati felhívásban rögzített feltételektől és a pályázatban vállalt kötelezettségektől eltér, kivéve, ha az eltérést a minisztérium előzetesen engedélyezte, vagy jóváhagyta. A késedelmi kamat mértéke a visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A támogatásra való jogosultság visszavonását a minisztérium kezdeményezi az állami adóhatóságnál.

11/H. §45 (1) A 7. §-ban szereplő beszámolási kötelezettség részeként a pályázó a hitel felhasználásáról a fejlesztés megvalósulásáról szóló elszámolás benyújtását követő évig minden év május 31-ig köteles elkészíteni jelentését és azt postán ajánlott küldeményként

a) a gazdahitel program, valamint

b)46 a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási program esetén a hitelt nyújtó hitelintézethez és a minisztériumnak;

c)47 az új típusú mezőgazdasági szövetkezetek támogatási programja esetén a hitelt nyújtó hitelintézethez és a megyei kormányhivatalhoz megküldeni.

(2)48

(3)49 A hitelt nyújtó hitelintézet, illetve a megyei kormányhivatal a beszámolót véleményével ellátva 30 napon belül megküldi a minisztériumnak. A jelentéshez mind a hitelintézet, mind a minisztérium egy-egy alkalommal kiegészítést kérhet. A kiegészítésre vonatkozó igényt tizenöt napon belül kell teljesíteni.

(4) Amennyiben a gazdahitel keretében felhasználásra kerülő hitel más minisztérium által meghirdetett támogatási pályázathoz kapcsolódik, az elszámolás időpontja ezen támogatási okiratban szereplő határidőhöz igazodik.

(5) Az éves jelentésre vonatkozó előírásokat

a) a mezőgazdasági termelők gazdahitel programjára vonatkozóan a 3. számú melléklet,

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban a 4. számú melléklet;,

c) az új típusú mezőgazdasági szervezetek támogatási programjára vonatkozóan az 5. számú melléklet

tartalmazza.

(6)50 A minisztérium az éves jelentések, valamint a helyszíni ellenőrzések alapján javaslatot tehet a minisztérium részére a pályázó kedvezményének visszavonására, illetve a felvett támogatás 11/G. § (2) bekezdés szerinti visszafizetésére.

12. §51 E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)52

(3)53 A 4. és 7. §-okban meghatározott kamattámogatás – a 7. § (3) bekezdésében foglalt kamattámogatási előleg kivételével – negyedévente igényelhető az illetékes adóhatóságtól a 10032000–01905616 számú NAV Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számláról.

Átmeneti rendelkezések54

14. §55 E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 11/B. § (2) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez56

FÖLDMŰVELÉSÜGYI

MINISZTÉRIUM

Iktatószám: .............

Támogatási Okirat a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a kibontakozási hitelkonstrukció keretében ..... évben igénybe vehető kibontakozási támogatás igénybevételéhez

Név: ..................................

Cím/telephely: ........................

Regisztrációs szám: ...................

A konstrukció(k)ban történő részvételre jogosító igazolás száma: ...............

Adóazonosító szám: ....................

Értesítem, hogy a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciója keretében ...... év ...... hó ....-én beérkezett beszámolóját a .................. hitelintézet értékelése alapján elfogadtam. Ennek alapján ..... évben kibontakozási támogatást vehet igénybe az alábbiak szerint:

1. A kibontakozási hitelkonstrukcióba bevont hitel összege az FVM igazolása szerint:

2. Az igénylő részére a kibontakozási hitelszerződés szerint folyósított kibontakozási hitel összege:

3. A kibontakozási hitel éves, aktuális törlesztendő összege:

4. A kibontakozási hitelt folyósító hitelintézet:

A fentiek alapján ...... évben .......... Ft összegű kibontakozási támogatás igénybevételére jogosult.

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és azt az .......... NAV .............. folyósítási számláról kell teljesíteni.

Felhívom a figyelmét, hogy a kibontakozási támogatás folyósítását követő 15 napon belül eleget kell tennie a 3. pont szerinti hiteltörlesztési kötelezettségének. Ennek elmulasztása esetén a hitelintézet a kibontakozási hitelszerződést felmondhatja, melynek következtében a vizsgált évben folyósított támogatások jogtalan felhasználásnak minősülnek, azok visszavonásra kerülnek, a minisztérium a pályázót a kibontakozási hitelkonstrukciós programból kizárja, a beváltott kezesség állammal szembeni kötelezettséggé válik.

Budapest, ..... év ..... hó ..... nap.

....................

Vidékfejlesztési Minisztérium

2. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez57

Segédlet a kibontakozási hitelkonstrukcióban részt vevő mezőgazdasági termelők éves jelentéséhez

1.58 A vállalkozás azonosító adatai:

– megnevezés/név;

– lakcím/székhely/telephely/megye;

– postai cím/telefonszám;

– nyilvántartási (regisztrációs) szám a támogatás igénylésének évében;

– adószám (adóazonosító jel);

– pénzforgalmi jelzőszám;

– támogatási igazolás száma;

– a folyószámlát vezető hitelintézet;

– a kibontakozási hitelkonstrukciót (kibontakozási hitel, pótlólagos hitel) finanszírozó hitelintézet;

– gazdálkodási forma (jogi személyiségű gazdasági társaság, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, szövetkezet, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, főfoglalkozású őstermelő, nem főfoglalkozású őstermelő);

– a vállalkozás – e rendelet hatálybalépéséig megvalósuló – átalakulása esetén (amennyiben az FVM által kiadott igazolás az átalakulás előtti cég névre került kiállításra, és erről adatszolgáltatás még nem történt) mellékelni kell

= a jogutód vállalkozás cégbejegyzéséről szóló igazolást,

= a megyei kormányhivatal igazolását az átalakult cég regisztrációjáról,

= a hitelintézet igazolását az átalakulás elfogadásáról, illetve a hitelállomány továbbviteléről,

= a jogutód cég nyilatkozatát a kibontakozási program vállalásáról.

2. A kibontakozási program éves ütemének teljesítéséről készített jelentés tartalmi követelményei:

a) a pályázó részére az FVM által kiadott ,,igazolás'', a kibontakozási hitelszerződés, a pótlólagos hitelszerződés másolatainak bemutatása (ez utóbbi csak pótlólagos hitel igénybevétele esetén); e pontot csak az első önértékelés során, 2001-ben kell teljesíteni;

b)59 a megyei kormányhivatal igazolása a pályázónak a jelentés készítésének évében történt regisztrációjáról, az éves árbevétel megoszlásáról, amennyiben a pályázót a beszámolás évében elemi kár érte, az erre vonatkozó bejelentés, illetve a megyei kormányhivatal által kiállított igazolás, a kapcsolódó támogatást tartalmazó igazolás;

c) a beszámolási évről szóló éves mérlegbeszámoló, pénztárkönyv kimutatás, illetve a társasági adó, SZJA bevallás vonatkozó igazolólapjai;

d)60 nyilatkozat az egyéb befizetési kötelezettségekről;

e) a társasági formában működő vállalkozások esetében nyilatkozat arról, hogy a társaság törzstőkéjének mértéke a jogszabályi előírásoknak megfelel;

f) a fennálló hiteleinek állománya a hitelt folyósító hitelintézetenkénti felsorolásban, a hitelekhez kapcsolódó kedvezmények, illetve támogatások jogcímei, mértékei, a beszámolás évében igénybe vett támogatások összegei;

g) a kibontakozási program éves üteme szerinti feladatok teljesítésének és az elért eredményeknek az ismertetése,

ennek keretében

– a vállalkozás tevékenységének alakulása, változása, szerkezetmódosítása, termelési és termékfejlesztési tevékenysége,

– a megvalósított beruházások, ezek forrásai, a tartós forgóeszköz növekmény,

– a vállalkozás vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzetének, a kötelezettség állományának változása (nettó árbevétel, költségek, tőke, eredmény, tőke, eszközérték, az éven belüli és éven túli kötelezettségek). Ezen információkat 1999. évtől a beszámolás évéig terjedően a tényleges, illetve a vállalásban szereplő adatok egybevetésével, összehasonlításával kell bemutatni,

– egyéb tájékoztató információk (pl. a programban szereplő beruházások, fejlesztések eltérő megvalósítása, ezek indoklása, amennyiben a kibontakozási hitel 6 hónapnál rövidebb ideig állt az igénylő rendelkezésére, a tervezett beruházások, fejlesztések megvalósítása érdekében a beszámolás időszakában tett intézkedések stb.);

h) az igénylő értékelése a program várható teljesítéséről, gazdálkodási helyzetének várható alakulásáról a program következő éveiben;

i)61 ha a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a d) pont szerinti nyilatkozathoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a pályázó – a pályázata benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes adózónak minősül.

3. A bemutatott jelentés alapján kérem .......... ezer forint kibontakozási támogatás megítélését.

Dátum: ..................

................

cégszerű aláírás

3. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez62

Beszámoló jelentés a mezőgazdasági termelők gazdahitel program keretében nyújtott támogatásból eredő kötelezettségeinek teljesítéséről

1. Azonosító adatok

A támogatásban részesült neve és címe:

A támogatási okirat száma:

A hitelszerződés megkötésének időpontja (év, hó, nap):

Regisztrációs szám a beszámoló készítés évében:

A vállalkozás adószáma (adóazonosító jel):

Társaságok esetén a cégjegyzék száma:

2. A támogatások és kötelezettségek részletezése

A beszámolási időszakban folyósított hitel összege (E Ft):

Az összesen felvett hitel összege (E Ft):

A hitelfelvétel időpontja(i) (év, hó, nap):

A hitel futamideje (év):

A beszámolási időszakban felvett kamattámogatás összege (E Ft):

A tervezett fejlesztés ÁFA nélküli összege (E Ft):

A fejlesztés tervezett befejezési határideje (év, hó):

(A beszámolóhoz a 2001. évi beszámoló alkalmával mellékelni kell a hitelszerződés másolatát.)

3. A pályázat alapját képező üzleti terv időarányos teljesítésének értékelése

A fejlesztések, vásárlások rövid ismertetése, azok megvalósításának állapota, költségei (számlamásolatok becsatolásával), készültségi foka %:

Éves összes nettó árbevétel (E Ft):

Éves mezőgazdasági árutermelési tevékenységből származó bevétel (E Ft):

Adózott jövedelem (E Ft):

4. Egyéb tájékoztató információk:

.......................

.......................

.......................

Dátum: ....................

....................

cégszerű aláírás

4. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez63

Beszámoló jelentés a fiatal agrárvállalkozók részére a gazdahitel program keretében nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek teljesítéséről

1. Azonosító adatok

A támogatásban részesült neve és címe:

A támogatási szerződés száma:

A támogatási szerződés megkötésének időpontja (év, hó, nap):

Regisztrációs szám:

Vállalkozói adószáma (adóazonosító jel):

2. A támogatások és kötelezettségek részletezése

A hitel összege (E Ft):

A hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap):

A hitel futamideje (év):

A felvett vissza nem térítendő támogatás összege (E Ft):

A felvett kamattámogatás összege (E Ft):

A tervezett fejlesztés ÁFA nélküli összege (E Ft):

A fejlesztés tervezett befejezési határideje (év, hó):

(A beszámolóhoz a 2001. évi beszámoló alkalmával mellékelni kell a hitelszerződés másolatát.)

3. A pályázat alapját képező üzleti terv időarányos teljesítésének értékelése

A fejlesztés készültségi foka %:

(A megvalósított fejlesztés összegének és a tervezett fejlesztés összegének aránya.)

Éves összes nettó bevétel (E Ft):

Éves mezőgazdasági árutermelési, tevékenységből származó bevétel (E Ft):

Adózott jövedelem (E Ft):

4. A fejlesztés megvalósításának helyzetéről rövid szöveges beszámoló:

.......................

.......................

.......................

Dátum: ....................

az igénylő aláírása

5. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez64

Beszámoló jelentés az új típusú szövetkezetek, termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) részére a gazdahitel program keretében nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek teljesítéséről

1. Azonosító adatok

A támogatásban részesült szervezet neve és címe:

A támogatási igazolás száma és dátuma:

A támogatásban részesült adószáma:

Cégjegyzék száma:

2. A támogatások és kötelezettségek részletezése

Az igazolásban szereplő hitel összege (E Ft):

A hitelintézeti szerződésben szereplő hitel összege (E Ft):

A hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap):

A hitel futamideje (év):

A beszámolási időszakban folyósított forgóeszköz hitel összege (E Ft):

A beszámolási időszakban folyósított beruházási hitel összege (E Ft):

A felvett kamattámogatás összege (E Ft):

3. A pályázat alapját képező üzleti terv időarányos teljesítésének értékelése

A beruházás készültségi foka % (a beszámolási időszak végén):

Éves összes nettó árbevétel (E Ft):

Az éves összes nettó árbevételen belül a tagoktól származó termékek utáni nettó árbevétel (E Ft):

A taglétszám (fő):

A taglétszám változása a beszámolás évében:

4. Szöveges értékelés a szervezet működéséről és a hitelösszeg felhasználásáról:

.......................

.......................

.......................

5. Nyilatkozat

Alulírott ............. szövetkezet (TÉSZ) elnöke nyilatkozom, hogy az általam vezetett szervezet a beszámolási időszakban a nyílt tagság elvét megtartotta, nonprofit jelleggel működött, és a tagság érdekeinek kifejeződéseként éves nettó árbevételének ......... %-a a tagság tevékenységével összefüggésben keletkezett.

Dátum: ...................

...................

az igénylő aláírása

A beszámolóhoz mellékelni kell:

– a hitelintézeti szerződés másolatát (csak 2001-ben),

– az a megyei kormányhivatal igazolását a szövetkezeti tagok regisztrációjáról a beszámolási évben,

– a közgyűlés által elfogadott éves beszámoló másolatát.

1

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 200. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § a) pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1181. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A lebonyolítási számla tekintetében lásd a 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 13. §-ának (6) bekezdését.

5

A 4. § (2) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

6

A lebonyolítási számla tekintetében lásd a 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 13. §-ának (6) bekezdését.

7

A 4. § (6) bekezdését a 131/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

8

Az 5. § a 131/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A Magyar Közlöny 2000. évi 37. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

10

A Magyar Közlöny 2000. évi 37. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

11

A Magyar Közlöny 2000. évi 37. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

12

A lebonyolítási számla tekintetében lásd a 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 13. §-ának (6) bekezdését.

13

A 7. § (3) bekezdését a 268/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

14

A 8. § (1) bekezdés b) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § b) pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (2) bekezdésének d) pontja a 32/2006. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

16

A 8. § (3) bekezdését a 32/2006. (II. 15.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 8. § (4) bekezdése a 183/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 8. § (4) bekezdésének rendelkezését a 183/2000. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében 2000. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

19

A 8. § (5) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 9. § a 268/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

21

A 10. § (2) bekezdését a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 12. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 10. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1181. pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 11. § (2) bekezdése a 268/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az alcímet a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

26

A 11/A. §-t a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

27

A 11/A. § (2) bekezdése a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 11/A. § (2) bekezdés a) pont nyitó szövegrésze a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

29

A 11/A. § (3) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 11/A. § (4) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 11/A. § új (5) bekezdését a 82/2002. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva.

32

A 11/A. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 82/2002. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (6) bekezdésre változtatta.

33

A 11/B. §-t a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

34

A 11/B. § (1) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés b)–c) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 11/B. § (2) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

36

A 11/C. §-t a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

37

A 11/C. § (1) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 11/D. §-t a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

39

A 11/E. §-t a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

40

A 11/E. § (3) bekezdése a 82/2002. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

41

Az alcímet a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

42

A 11/F. §-t a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

43

A 11/G. §-t a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

44

A 11/G. § (2) bekezdése a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 16. §-a szerint módosított szöveg.

45

A 11/H. §-t a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

46

A 11/H. § (1) bekezdés b) pontja a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 11/H. § (1) bekezdés c) pontja a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § c) pontja, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § c) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 11/H. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1181. pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 11/H. § (6) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 12. § a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

52

A 13. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1181. pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 13. § (3) bekezdése a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 14. §-t megelőző alcímet a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be.

57

A 2. számú mellékletet a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

60

A 2. számú melléklet 2. pontjának d) alpontja a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 2. számú melléklet 2. pont i) alpontját a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

62

A 3. számú mellékletet a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

63

A 4. számú mellékletet a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

64

Az 5. számú mellékletet a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 69. §-a, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 41. § e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére