• Tartalom
Oldalmenü

32/2000. (XI. 22.) HM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó honvédségi járművek közúti közlekedéséről

2012.12.26.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdésére – a közlekedési és vízügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztérium, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a Magyar Honvédség (a továbbiakban: honvédség) az R. 1. § (1) bekezdésében meghatározott járműveire.

(2)2 A rendelet hatálya a 2. § vonatkozásában kiterjed a külföldi fegyveres erők Magyarország területén közlekedő járműveire is.

2. § (1)3 A honvédségi jármű közlekedéséhez az a)–b) pontban megjelöltek hozzájárulása szükséges. A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által átadott adatok alapján a hozzájárulást, a honvédségi jármű

a) helyőrségen belül vagy egy Területi Közlekedési Parancsnokság (a továbbiakban: TKP) területén közlekedik, a területileg illetékes TKP,

b) több TKP területén közlekedik, az MH Katonai Közlekedési Központ (a továbbiakban: MH KKK)

adja meg.

(2) A hozzájárulás iránti kérelmet az R. 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon az (1) bekezdésben megjelölt katonai közlekedési szervhez kell benyújtani.

(3) A hozzájárulás kiállítása díjmentes.

3. § (1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó honvédségi járművek közlekedéséért fizetendő díj (a továbbiakban: útvonalhasználati díj) összegét az R. 3. számú mellékletében meghatározott díjtételek (Ft/km) és a járművel az R. 1. § (1) bekezdés szerinti közúton megtenni kívánt távolság (km) szorzata alapján kell megállapítani. Az útvonalhasználati díj, illetőleg a pótdíj nem esik általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alá.

(2) A közút használatáért fizetett díj az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzatot illeti meg.

(3)4 Az MH közlekedési feladatot ellátó központi szerve megállapodik a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal abban, hogy az üzemben tartó a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármű közlekedéséért járó útvonal-használati díjat félévente utólagosan fizeti meg.

4. § Az R. 6. §-ában szabályozott rakományvizsgálat nélküli helyszíni ellenőrzési eljárásban a katonai rendész részvételét biztosítani kell.

5. § Amennyiben az 1. § hatálya alá tartozó katonai szervezet által fuvarozási szerződés alapján foglalkoztatott polgári járművek katonai menetoszlopban közlekednek, a jelen rendelet előírásai szerint kell eljárni.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott útvonalengedélyek érvényességét. A folyamatban lévő ügyeket a kérelem benyújtásakor, illetve az ellenőrzés időpontjában hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 14. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdésének nyitó szövege a 15/2007. (V. 11.) HM rendelet 1. §-ával megállapított, a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a 15/2007. (V. 11.) HM rendelet 2. §-ával megállapított, a 23/2012. (XII. 18.) HM rendelet 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.

_