• Tartalom

35/2000. (XII. 20.) HM rendelet

35/2000. (XII. 20.) HM rendelet

a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú térképellátásról1

2008.07.03.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 29. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Fejezet

SZAKIGAZGATÁSI FELADATOK

ÉS HATÁSKÖRÖK

A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatok

1. § (1)2 A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokban országos illetékességgel a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) geoinformációs támogatásáért felelős szervezete és a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete – a jelen rendeletben meghatározott hatáskörmegosztás szerint – jár el.

(2)3 Az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezete alapvető feladata a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapfeladatok és állami alapmunkák tervezése és végeztetése, valamint jogkörébe utalt hatósági feladatok ellátása.

(3)4 Az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezete gondoskodik a honvédelem térképellátásához szükséges feladatok végrehajtásáról, szakmailag koordinálja más ágazatok honvédelemmel kapcsolatos földmérési és térképészeti tevékenységét, beleértve ezek szabványosítási, szabályozási kérdéseit is. Ezzel összefüggésben:

a)5 a HM Honvéd Vezérkar főnöke döntései alapján tervezi és szervezi a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) – továbbá minősített időszakra vonatkozóan – a rendvédelmi szervek, valamint a védelmi igazgatási szervek térképészeti és katonaföldrajzi biztosítását, megállapítja az ellátási normákat;

b) kidolgozza a szakmai szabványokat, szabályzatokat, a csapatok és törzsek szakfeladatai ellátásához szükséges szakutasításokat, kiadja a biztosítási feladatok folyamatos végrehajtásához szükséges intézkedéseket;

c) külön jogszabály szerint ellátja a mérőkamerás légifelvételek készítésének engedélyezését, felhasználásának szakfelügyeletét;

d) katonaföldrajzi és digitális topográfiai adatbázist működtet, gondoskodik a térképfelújítás és a térképek változásvezetésének folyamatosságáról;

e) képviseli a honvédelem érdekeit az ország térképellátásának közép- és hosszú távú térképezési feladatai meghatározására, a feladatok ütemezésére, koordinálására létrehozott Térképellátási Koordinációs Bizottságban;

f) ellátja a nemzetközi kötelezettségből rá háruló feladatokat;

g)6 irányítja és felügyeli a HM védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete szakmai tevékenységét.

(4)7 A HM védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete alapvető feladata a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapfeladatok és állami alapmunkák végzése, illetve végeztetése, állami alapadatok és térképek őrzése, kezelése és szolgáltatása.

(5)8 A HM védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete végrehajtja, illetve végrehajtatja a honvédelem térképellátásához szükséges feladatokat. Ezzel összefüggésben:

a) a kezelésében lévő állami alapadatokról – az Fttv. 6. §-ának (2) bekezdése alapján – adatszolgáltatást végez analóg és digitális formában;

b)9 létrehozza és fenntartja az MH működéséhez szükséges geodéziai alapokat, az MH és a Rendőrség határőrizeti feladatot ellátó illetékes szerve részére pontjegyzékeket (koordinátajegyzékeket) ad ki;

c) digitális topográfiai és katonaföldrajzi adatbázisokat állít elő és tart fenn, illetve térképeket állít elő, a fenntartáshoz pedig adatokat szerez be;

d) ellátja a nemzetközi kötelezettségből rá háruló feladatokat.

Hatáskörök

2. § (1)10 Az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezete hatósági jogkörében végzi:

a) a kis- és közepes méretarányú állami topográfiai térképek alapján készülő sajátos célú, tematikus térképek sokszorosításának engedélyezését;

b) a kis- és közepes méretarányú állami topográfiai térképek állami átvételét.

(2)11 Az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezete elbírálja kizárólag a katonai tájékoztatási hálózat pontjainak megszüntetésére vagy áthelyezésére irányuló kérelmeket.

(3)12 Az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezete – a HM védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezetével egyeztetve – együttműködik a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal a földmérési jelek védelmével kapcsolatos feladatokban, ideértve az országos alapponthálózat azon pontjaira – amelyek egyben a katonai tájékozási hálózat pontjai (anyagpontok) is – vonatkozó kérelmek elbírálását is.

(4)13 Az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezetének vezetője a honvédelmi miniszter megbízásából feladatkörében eljárva képviseli az MH-t:

a) a polgári térképész szolgálatnál a honvédelem térképellátásával összefüggő elvi és gyakorlati szakmai kérdésekben;

b) a szakmai követelmények, szabványok, szabályzatok kidolgozása és érvényesítése vonatkozásában;

c) a Térképellátási Koordinációs Bizottságba delegált állandó képviselővel;

d) a nemzetközi kapcsolattartás során.

II. Fejezet

A TÉRKÉPÉSZETI ELLÁTÁS RENDJE

A honvédelmi célú térképellátás meghatározása

3. § (1)14 Honvédelmi célú térképészeti anyagellátásnak minősül az MH-nak a rendvédelmi és a védelmi igazgatási szerveknek, valamint a minősített időszaki feladatellátásban és a honvédelmi felkészülés feladataiban részt vevő egyéb központi államigazgatási szerveknek, valamint a centrális alárendeltségű közigazgatási szerveknek az ország védelmi feladataihoz szükséges térképekkel, térképészeti információkkal, távérzékelési anyagokkal, geodéziai, geofizikai adatokkal történő ellátása (a továbbiakban: ellátás).

(2) A szakmai ellátási normák alapján végzett honvédelmi célú ellátás térítésmentes.

A honvédelmi célú térképellátás rendje

4. § (1) Az ellátást, valamint az MH térképészeti és katonaföldrajzi biztosítását a vezérkari főnök által kiadott szakutasítások szabályozzák.

(2)15 Az ellátás folyamatát a térképészeti anyagellátási és utaltsági rend szabályozza. A katonai szervezeteknél a készenléti térképkészletek megosztása, készletezése biztosítja a védelmi feladatok megkezdéséhez szükséges térképeket. Az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezete békében annyi térképet tároltat, amennyi a minősített időszakban az MH igényén kívül kielégíti a rendvédelmi szervek és a védelmi igazgatási szervek térképészeti anyagszükségletét is.

(3) A minősített időszaki feladatok végrehajtásához a katonai szervezetek a békében készletezett térképészeti anyagaikon kívül a minősített időszaki térképellátási rendnek megfelelően kapott térképeket használják.

Digitális térképi állományok fejlesztési célú

felhasználása

5. § (1)16 A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és az MH szervezetei az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezetéhez eljuttatott igénybejelentés alapján feladataik ellátásához, azok szakirányú fejlesztéséhez (a továbbiakban: fejlesztési feladat) igényelhetik az állami topográfiai térképek digitális változatát.

(2) A digitális térképi állományok HM-en és MH-n belüli szervezetek közötti átadása átadás-átvételi jegyzőkönyv készítéséhez kötött, amelynek kötelezően tartalmaznia kell:

a) az átadó és az átvevő szervezet megnevezését;

b) a fejlesztési feladat megnevezését;

c) a digitális térképi állomány paramétereit;

d) az átvevő szervezetnek a digitális térképi állományra vonatkozó használati jogait;

e)17 az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezete ellenjegyzését.

(3) A digitális térképi állományokat HM-en és MH-n belül kizárólag honvédelmi érdekből meghatározott fejlesztési feladathoz lehet igazgatási szolgáltatási díj, illetve felhasználási díj fizetése nélkül felhasználni.

(4)18 Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteken és a HM védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezetén kívül bárki – beleértve a honvédelmi miniszter által alapított gazdasági tárasságokat is – a honvédelmi célú digitális adat- és térképi állományok fejlesztésére irányuló tevékenységet kizárólag az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezetével kötött egyedi szerződés alapján végezhet.

(5)19 Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek a térítésmentesen átadott alapadatokat és térképeket a (2) bekezdésben meghatározottakon túl más természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek nem adhatják tovább, kivéve, ha az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezetével kötött szerződés ettől eltérően rendelkezik.

(6)20 A HM és az MH feladatainak ellátásához topográfiai térképet, digitális távérzékeléssel ellátott térképészeti alapadatot, valamint digitális geodéziai adatot – az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezete jóváhagyásával – kizárólag a HM védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete készíthet, illetve készíttethet elő.

(7)21 Amennyiben a fejlesztési tevékenység az állami topográfiai térkép szabványban rögzített tartalmában (digitális adatbázisában) változást idéz elő, az előállított digitális adatállományt térítésmentesen az MH geoinformációs támogatásáért felelős szervezete, illetve a HM védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete rendelkezésére kell bocsátani.

A rendvédelmi szervek ellátása22

6. § (1)23 A rendvédelmi szerveket, a védelmi igazgatás szerveit, valamint a minősített időszaki feladatellátásban és az országmozgósítás feladataiban részt vevő egyéb központi államigazgatási szerveket, a centrális alárendeltségű közigazgatási szerveket minősített időszakon kívül a HM védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete látja el térképészeti, távérzékelési és geodéziai anyagokkal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek ellátása minősített időszakon kívül térítés ellenében történik.

(3)24 Minősített időszakban az igazságügyi és rendészeti miniszter, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint az általuk irányított, meghatározott feladatokban érintett szervezetek a HM minősített időszaki ellátásának megfelelően térítésmentesen kapják a térképészeti anyagokat.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatási feladatokról, valamint a honvédelmi célú térképellátásról szóló 21/1997. (X. 3.) HM rendelet.

1

A rendeletet a 7/2023. (IV. 17.) HM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. április 18. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdésének felvezető szövege a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdésének a) pontja a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (3) bekezdésének g) pontja a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (4) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (5) bekezdése felvezető szövegének első mondata a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (5) bekezdésének b) pontja a 7/2005. (III. 23.) HM rendelet 3. §-ával megállapított, valamint a 16/2008. (VI. 25.) HM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (1) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (2) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (3) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (4) bekezdésének felvezető szövege a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdésének harmadik mondata a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 5. § (1) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (2) bekezdésének e) pontja a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

18

Az 5. § (4) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

19

Az 5. § (5) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (6) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (7) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

22

A 6. §-t megelőző alcím a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 6. § (1) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 6. § (3) bekezdése a 30/2007. (VII. 18.) HM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére