• Tartalom

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

2023.12.29.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. §-a (7) bekezdésének b) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 A rendelet hatálya kiterjed azokra a praxisjoggal rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra (a továbbiakban: háziorvos) és alapellátást végző fogorvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva

a) az önkormányzattal, az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állnak,

b) az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a feladatokat gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként végzik.

(2)2 A rendelet előírásait kell alkalmazni azokra a háziorvosokra is, akik területi ellátási kötelezettséget nem vállalnak és gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként az e jogszabályban foglalt feltételekkel a bejelentkezett biztosítottak folyamatos háziorvosi ellátását vállalják, valamint külön jogszabály szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kötöttek.

(3)3 A rendelet előírásait kell alkalmazni az (1)–(2) bekezdés szerinti háziorvosok helyettesítésére és a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésre.

(4)4 A rendelet előírásait értelemszerűen kell alkalmazni a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó önálló ápolási és egyéb egészségügyi tevékenységet végzőkre is.

2. § (1)5 A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket – sürgős ellátást igénylő eset kivételével – az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását.

(2) A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.

(3) A házi gyermekorvos az (1) bekezdésben meghatározott ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14–18. év közötti személyeket is elláthatja.

(4) A fogorvos a fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi.

3. § (1)6 A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a 3/A–3/B. §-ban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és általa elfogadott biztosítottakat.

(2) A fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket.

(3) A háziorvos és a fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

3/A. §7 (1) A háziorvos választása a választani kívánt háziorvosnál történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Ha a háziorvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy (a továbbiakban: jelentkező személy) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki a jelentkező személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta. Az igazoláson fel kell tüntetni a háziorvos nevét, a háziorvosi szolgáltató rendelőjének címét és telefonszámát.

(2) Az igazolással egyidejűleg a háziorvos a jelentkező személyt nyilvántartásba veszi, és kiállítja a „Beteg törzskartonja” elnevezésű nyomtatványt.

(3) Az orvos a jelentkezést elutasíthatja, de csak különösen indokolt esetben utasítható el annak a személynek a jelentkezése, akinek lakóhelye a háziorvos ellátási területén (körzetében) van, azonban abban az esetben is el kell látnia a területén lakó beteget, ha az más háziorvost nem választott és ellátatlansága az egészségét károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne.

3/B. §8 (1) Évente egy alkalommal indokolás nélkül, ezen túlmenően indokolt esetben lehet átjelentkezni másik háziorvoshoz. Indokolt az átjelentkezés a tartózkodási hely megváltozása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor a választott háziorvos felkeresése akadályba ütközik.

(2)9 Más háziorvoshoz történő átjelentkezéskor az átjelentkezést elfogadó háziorvos az érintett személy írásbeli hozzájárulásával átkéri az őt választó személy előző háziorvosától az egészségügyi törzskarton adattartalmát.

(3) Az újonnan választott háziorvos a 3/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint igazolja, hogy az átjelentkezett személy orvosi ellátását vállalja.

(4) A választást követő körzetmódosítás, illetve rendelési idő változása a bejelentkezett személyek ellátását – ha átjelentkezés nem történik – nem érinti.

(5)10 A jelentkező, illetve átjelentkező személy egészségügyi törzskarton adattartalmát az érintett személy beleegyezése nélkül más háziorvosnak átadni nem lehet. Az érintett személy hozzájárulását kell vélelmezni, ha a választott háziorvos feladatait annak körzetében (rendelőjében) időlegesen vagy véglegesen más orvos látja el.

(6)11 A 3/A. § (3) bekezdésében, valamint az (1) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatos vitás kérdésekben a jelentkező személy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala dönt.

3/C. §12 (1) A háziorvosválasztás elősegítése céljából a települési önkormányzat jegyzője közszemlére teszi, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. A háziorvosi körzeteket érintő változásokat – ideértve a háziorvos helyettesítését, illetve a személyében bekövetkezett változást – a közszemlére tétel során, valamint az önkormányzat honlapján folyamatosan aktualizálni kell.

(2)13 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően minden háziorvos tájékoztatást adhat saját személyéről, gyógyító munkájának tárgyi feltételeiről és a háziorvosi szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról. A háziorvos e tevékenysége során más orvosra vonatkozóan semmilyen tényt, adatot nem közölhet.

4. § (1) A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

(2) A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:

a) a terhesgondozásban való közreműködés,

b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása az 5. §-ban foglaltak szerint,

c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,

d)14 külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és az egyes népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatokban való közreműködés, valamint együttműködés az ellátási területén ilyen szűrővizsgálatot végző egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelős szervvel,

e)15 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet működtetőjével kötött szerződésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerinti részvétel,

f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése,

g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok,

h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat

ellátása.

(3)16 A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos a (2) bekezdés b)–h) pontjában foglalt feladatok mellett a következő feladatokat látja el:

a) a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,

b)17 az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4–7 napon belül történő meglátogatása,

c) a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,

d) gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,

e)18 a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása.

(4) A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,

b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,

c) a góckutatás,

d) a terhesek fogászati gondozása, és

e) a sürgősségi ellátás.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.

(6) A háziorvos a gyermek- és oktatási intézmények orvosi feladatait, a háziorvos és a fogorvos az ügyeletben, készenlétben való részvételt, illetve a keresőképesség elbírálásán, illetve a gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vételén túlmenő szakértői tevékenységét külön díjazás ellenében végzi.

(7) Feladatait a háziorvos és a fogorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

(8)19 A háziorvos az alapellátás keretében az egyéb szakképesítésének megfelelő egészségügyi szolgáltatást is nyújthat.

(9)20 Ha betegség vagy annak gyanúja miatt az óvodai foglalkozásról, tanuló esetében a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról történő távolmaradás igazolásához orvosi igazolás szükséges, vagy jogszabály alapján orvosi igazolás szükséges arról, hogy a gyermek, illetve a tanuló ismét egészséges, és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, úgy ezen tényeket

a) a szülő vagy

b) 14. életévét betöltött tanuló esetén a szülő vagy a tanuló

kérésére a háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolja, ha a gyermek vagy a tanuló e körülmények fennállásáról a kezelőorvosától igazolást nem kapott.

5. § (1) A háziorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.

(2) A háziorvos külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,

b) fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet,

c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) ételmérgezések esetén szükséges teendőket.

(3)21 A háziorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésről értesíti a fővárosi és vármegyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal).

6. § (1)22 A háziorvos tevékenységét – a házi gyermekorvos kivételével – ápoló igénybevételével végzi. Ahol terhes- és gyermekellátás is történik, a háziorvos feladatait védőnő együttműködésével látja el.

(2)23 A házi gyermekorvos feladatait védőnő együttműködésével, valamint gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi.

(3) A fogorvos feladatait asszisztens közreműködésével látja el.

(4) Az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos vagy a fogorvos irányítja. Az ápoló, illetve asszisztens a szakképzettségének megfelelő feladatokat önállóan végzi.

7. § (1)24 A háziorvos és a fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el – figyelembe véve a 11. § (8a) bekezdésében foglaltakat is –, aki a háziorvosi, fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.

(2) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvos, illetve fogorvos helyettesítése a munkajogi rendelkezések szerint történik, az 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott körben a háziorvos a helyettesítéséről – beleértve annak pénzügyi feltételeit is – maga gondoskodik.

(3)25 A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos, illetve fogorvos indokolt esetben – az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzítettek szerint – a helyettesítést abban a rendelőben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére a járási hivatal – lehetőség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével – dönt, amelyről területi ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az önkormányzatot is.

8. § (1) A háziorvosi és fogorvosi tevékenység minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata.

(2)26 A háziorvosi és fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló miniszteri rendelet szerinti szakfelügyelők látják el.

9. §27 A háziorvosi feladatok munkaidőn kívüli ellátásáról külön jogszabály rendelkezik.

10. §28

11. § (1) Háziorvosként – a házi gyermekorvos kivételével – az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki

a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy

b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal

rendelkezik, vagy

c) 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetőleg háziorvosi feladatokat látott el.

(2)29 Háziorvosként – a házi gyermekorvos kivételével – ezen tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb 4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult.

(3) Házi gyermekorvos lehet az az orvos, aki csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel rendelkezik.

(4)30 Az önkormányzattal megkötött szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat – a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig – az a szakorvos, aki a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:

1. aneszteziológia és intenzív terápia,

2. belgyógyászat,

3. foglalkozásorvostan (üzemorvostan),

4. gasztroenterológia,

5. geriátria,

6. hematológia,

7. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,

8. infektológia,

9. kardiológia,

10. nefrológia,

11. oxyológia és sürgősségi orvostan,

12. reumatológia,

13. tüdőgyógyászat,

14. urológia,

15. sebészet,

16. orvosi laboratóriumi diagnosztika.

(4a)31 A (4) és (4c) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

(4b)32 A (4c) bekezdés szerinti módon, háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül a háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig végezhető. A háziorvosi tevékenység megkezdése előtt a szakorvos a képzésére az Országos Kórházi Főigazgatósággal (a továbbiakban: OKFŐ) szerződést köt.

(4c)33 Az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat – a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig az a szakorvos, aki a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:

1. arc-, állcsont- és szájsebészet,

2. bőrgyógyászat,

3. csecsemő- és gyermekgyógyászat,

4. érsebészet,

5. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,

6. fül-orr-gégegyógyászat,

7. gyermek- és ifjúságpszichiátria,

8. gyermeksebészet,

9. idegsebészet,

10. klinikai onkológia,

11. mellkassebészet,

12. neurológia,

13. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),

14. plasztikai és égés-sebészet,

15. pszichiátria,

16. repülőorvostan,

17. szemészet,

18. szívsebészet,

19. szülészet-nőgyógyászat.

(5)34 Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben a (4c) bekezdés szerint igazolt területi ellátási érdekből helyettesítő háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is – a házi gyermekorvosi tevékenység kivételével – a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges önálló háziorvosi tevékenység folytatására való jogosultsága megszerzését követő hónap utolsó napjáig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó egyéni képzési tervének elfogadását követően, a háziorvostan szakorvosi szakképzést megkezdte.

(6)35 Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az orvos az OKFŐ-vel háziorvosi feladatok ellátására változó munkahelyre szóló munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és a háziorvosi feladatok ellátását abban OKFŐ által kijelölt háziorvosi körzetben folytatja, amely település önkormányzatával OKFŐ szerződést köt. A háziorvosi körzet kijelölését OKFŐ a körzet megszűnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel való összeolvadásának esetén, illetve – kivételesen indokolt esetben – a háziorvos kérelmére módosíthatja.

(7)36 A (4)–(6) bekezdések alapján végzett háziorvosi tevékenységre egyebekben a helyettesítésre vonatkozó, külön jogszabály szerinti rendelkezések irányadóak.

(8)37 A (4), (4c) és (5) bekezdésben foglalt tevékenység akkor kezdhető meg, ha az OKFŐ az általa szervezett vizsgával záruló képzés keretében meggyőződött arról, hogy az orvos a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges alapvető társadalombiztosítási – így különösen a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz felírási szabályokról, a keresőképtelenségről, a kábítószer alkalmazásról és felírásról, a beutalási rendről szóló – ismereteket megszerezte. A (2), a (4), a (4c), az (5) és a (8a) bekezdés szerinti tevékenység szakmai felügyelet mellett végezhető.

(8a)38 A (4) bekezdés vagy (4c) bekezdés szerinti szakképesítéssel rendelkező szakorvos – a (8) bekezdés szerinti képzési feltétel teljesítése mellett – a (4b) bekezdés szerinti időtartamig helyettesíthet háziorvosi körzetben újabb vizsga letétele nélkül. Ha az érintett szakorvos nem szerez háziorvostan szakorvosi szakképesítést, a (4b) bekezdés szerinti időtartam lejártát követően a (8) bekezdés szerinti vizsgát kétévente meg kell ismételnie.

(9)39 Háziorvosi ügyeleti szolgálatban közreműködhet az az orvos, aki

a) az (1), illetve (3) bekezdésekben meghatározott feltételek közül legalább az egyik feltételnek megfelel, vagy

b) oxyológia, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, tüdőgyógyászat, foglalkozásorvostan (üzemorvostan), sebészet, traumatológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakorvosi képesítések valamelyikével rendelkezik, vagy

c)40 háziorvosi szakorvosjelöltként legalább 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon töltött gyakorlatot teljesített, legalább 2 hét mentőgyakorlatot teljesített, vagy mentőtiszt III. befejezett képzést igazolt, továbbá háziorvosi szakterületen legalább 3 hónap gyakorlatot teljesített, és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy

d) a b) pontban felsorolt szakképesítések szakorvosjelöltjeként a törzsképzési időt teljesítette és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy

e)41 olyan, jogszabály szerinti szakképesítéssel rendelkezik, amelynek képzési feltételei között legalább 2 hónap sürgősségi betegellátó osztályon töltött gyakorlat, legalább 1 hónap intenzív terápiás osztályon töltött gyakorlat és legalább 2 hét mentőgyakorlat szerepel, és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy

f) a (2) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel, vagy

g)42 a (4), a (4c), az (5) és a (8a) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább az egyik feltételnek, valamint az ott meghatározottak szerint a (8) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel.

(9a)43 A háziorvosi ügyeleti szolgálatban a (9) bekezdésben foglaltakon túl a szakképzettségének megfelelő tevékenységben részt vehet az az egészségügyi dolgozó is, aki

a) mentőtiszt vagy

b) okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló

szakképzettséggel rendelkezik.

(9b)44 A (9a) bekezdés szerinti háziorvosi ügyeleti feladatellátás során a (9) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti orvos szakmai felügyeletét biztosítani szükséges.

(10)45 A (2) bekezdés, valamint a (4), a (4c), az (5) és a (8a) bekezdés, továbbá a (9) bekezdés c)–f) pontjai és (9b) bekezdése alkalmazása szempontjából a szakmai felügyelet akkor biztosított, ha a felügyelő orvos konzultáció céljából folyamatosan elérhető, és ügyelet esetén szükség szerint az ügyelet telephelyén történő személyes megjelenése egy órán belül biztosított.

11/A. §46 Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, a címzetes főorvosi cím használatára jogosult.

12. § (1)47 A háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási feladat önállóan körzeti ápolói szakképesítéssel, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítéssel, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítéssel, vagy ápolói szakképesítéssel, vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítéssel, vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítéssel látható el.

(2)48 Olyan személy, aki nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti valamely szakképesítéssel, a háziorvosi szolgálatban akkor alkalmazható, ha felnőtt szakápolói képesítése van, és – a munkavégzésre irányuló szerződésben – kötelezettséget vállal arra, hogy az szakmajegyzékben szereplő általános ápolói szakmai végzettséget az alkalmazás időpontjától számított 2 éven belül, illetve az ápolói (BSc) szakképesítést az alkalmazás időpontjától számított 4 éven belül megszerzi.

(3) A fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet fogorvosi asszisztens, vagy fogászati asszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkező személy láthatja el.

13. §49 (1)50 Az OKFŐ – mint az alapellátás módszertani központja – által meghatározott területen a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi szolgálatban praxisjoggal rendelkező háziorvosok, házi gyermekorvosok vagy fogorvosok közül az OKFŐ által kiírt felhívásban közzétett feltételek alapján kiválasztásra kerülő, területenként 1 főt az OKFŐ főigazgatója bízza meg területi kollegiális szakmai vezetőnek (a továbbiakban: területi szakmai vezető).

(2)51 Az OKFŐ eltérő döntése hiányában egy területnek egy járás felel meg. Az OKFŐ az illetékességi területek meghatározása során figyelembe veszi a háziorvosi, fogorvosi szolgálatok számát, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatok esetében a tartósan betöltetlen körzetek számát, a háziorvosi szolgálatok területi elhelyezkedését, az ellátandó lakosságszámot, a járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal történő szakmai együttműködés lehetőségét. A területi kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvosok illetékességi területének meghatározása során az OKFŐ figyelembe veszi a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó gyógyintézet csecsemő- és gyermekgyógyászat szakmára meghatározott ellátási területét. Az OKFŐ a kialakított illetékességi területek listáját a honlapján közzéteszi.

(3)52 Területi szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos vagy fogorvos bízható meg, aki nem rendelkezik vármegyei vagy országos kollegiális szakmai vezetői megbízással.

(4)53

(5)54

(6)55

(7)56

(8)57 Az (1)–(3) bekezdés szerinti felhívásra jelentkezők kiválasztási eljárásának lebonyolítása az OKFŐ feladata.

(9)58 A területi szakmai vezető az OKFŐ-vel kötött megbízási szerződés alapján látja el tevékenységét. A területi szakmai vezető megbízatása 3 évre szól. Ha a megbízatása annak lejárta előtt megszűnik, új választást kell tartani, azzal, hogy az új választás szerinti megbízatás időtartama az eredeti 3 éves megbízatás időtartamából való hátralévő időtartamra szól. A területi szakmai vezető újraválasztható.

(10) A területi szakmai vezető megbízatása megszűnik:

a) a megbízatás lejártával,

b)59

c) a praxisjoga megszűnésével,

d) a működési nyilvántartásból való törléssel,

e) egészségi alkalmatlanság megállapítása esetén,

f) halála esetén,

g) felmondásával, vagy

h)60 ha feladatait az OKFŐ általi egyszeri felszólítás ellenére nem látja el.

(11)61 A területi szakmai vezető a megbízásának személyesen köteles eleget tenni, akadályoztatása esetén a vármegyei kollegiális szakmai vezető kijelöli a helyettesítésére jogosult személyt.

(12) A területi szakmai vezető tevékenységének ellátásáért 244 000 Ft/hó tiszteletdíjban részesül, költségtérítés nem illeti meg. A tiszteletdíj a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

14. §62 (1)63 Az OKFŐ vármegyénként és a fővárosban 1-1 fő vármegyei kollegiális szakmai vezető háziorvost, házi gyermekorvost és fogorvost (a továbbiakban együtt: vármegyei szakmai vezető) bíz meg. A vármegyei szakmai vezető pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra. A pályázatot az OKFŐ írja ki, a pályázati hirdetményt a honlapján teszi közzé a pályázat benyújtási határidejének lejártát 30 nappal megelőzően.

(2)64 A beérkezett pályázatok alapján a vármegyei szakmai vezető személyét az OKFŐ főigazgatója által delegált 1 főből, az OKFŐ-ben működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezetőből, valamint a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1 főből álló bizottság választja ki. A bíráló bizottság a döntése során vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(3)65 A pályázati feltételeknek leginkább megfelelő pályázóval az OKFŐ vármegyei szakmai vezetői feladatokra 3 év időtartamra megbízási szerződést köt. Ha a megbízatása annak lejárta előtt megszűnik, új vármegyei szakmai vezetőt kell megbízni. A vármegyei szakmai vezető ismételten megbízható.

(4) A (3) bekezdés szerinti megbízási jogviszonyt bármelyik fél 30 napos határidővel mondhatja fel.

(5)66 Vármegyei szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki

a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) legalább 5 év időtartamú háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy alapellátásban szerzett fogorvosi gyakorlattal rendelkezik, és

c) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik.

(6)67 Vármegyei szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos bízható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

(7)68 A vármegyei szakmai vezető megbízatásának megszűnése tekintetében a 13. § (10) bekezdése alkalmazandó.

(8)69 A vármegyei szakmai vezető a megbízásának személyesen köteles eleget tenni, akadályoztatása esetén az országos kollegiális szakmai vezető kijelöli a helyettesítésére jogosult személyt.

(9)70 A vármegyei szakmai vezető tevékenységének ellátásáért 366 000 Ft/hó tiszteletdíjban részesül, költségtérítés nem illeti meg. A tiszteletdíj a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

15. §71 (1) Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos (a továbbiakban együtt: országos szakmai vezető) pályázati eljárás útján kerül kiválasztásra.

(2)72 A pályázatot az OKFŐ írja ki, a pályázati hirdetményt a honlapján teszi közzé a pályázat benyújtási határidejének lejártát 30 nappal megelőzően.

(3)73 A beérkezett pályázatok alapján az országos szakmai vezető személyét az OKFŐ főigazgatója által delegált 1 főből, az OKFŐ-ben működő alapellátási módszertani feladatokat ellátó vezetőből, valamint a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai kollégiumi tagozat által delegált 1 főből álló bizottság választja ki. A bíráló bizottság döntése során vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(4)74 A pályázati feltételeknek leginkább megfelelő pályázóval az OKFŐ főigazgatója országos szakmai vezetői feladatokra 3 év időtartamra megbízási szerződést köt.

(5) A (4) bekezdés szerinti megbízási jogviszonyt bármelyik fél 30 napos határidővel mondhatja fel.

(6)75 Országos szakmai vezetőnek az a háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos bízható meg, aki

a) legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) legalább 5 év időtartamú háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy alapellátásban szerzett fogorvosi gyakorlattal rendelkezik, és

c) területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik.

(7) Országos szakmai vezető háziorvosnak csak olyan háziorvos bízható meg, aki a 11. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában előírtaknak megfelel.

(8) Az országos szakmai vezető megbízatásának megszűnése tekintetében a 13. § (10) bekezdése alkalmazandó.

(9)76 Az országos szakmai vezető a megbízásának személyesen köteles eleget tenni, akadályoztatása esetén az OKFŐ főigazgatója a vármegyei szakmai vezetők közül kijelöli a helyettesítésére jogosult személyt.

(10) Az országos szakmai vezető tevékenységének ellátásáért 600 000 Ft/hó tiszteletdíjban részesül, költségtérítés nem illeti meg. A tiszteletdíj a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

16. §77 (1)78 A területi, a vármegyei, az országos szakmai vezetők a kollegiális szakmai vezetők konzultációi során kidolgozott, valamint az OKFŐ által elfogadott éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket, ide nem értve az eseti jellegű feladataikat.

(2) A területi szakmai vezető a következő feladatokat látja el:

a) közreműködik az egészségügyi alapellátás és a szakellátás koordinációjának fejlesztésében, segítséget nyújt az együttműködésben megnyilvánuló speciális problémák feltárásában, egyeztetésében, a szakmai problémák megoldása érdekében közvetítő szerepet tölt be az alapellátás és a szakellátás szakemberei között,

b) legalább 3 havonta szakmai konzultációt szervez, amelynek célja, hogy javítsa a betegellátás minőségét és az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó követelmények érvényesülését, azzal, hogy a szakmai konzultáción történő részvétel évente legalább két alkalommal kötelező,

c)79 segíti a betegellátás koordinációját, együttműködik a helyettesítések, ügyeleti beosztások kialakításában az állami mentőszolgálattal egyeztetve,

d)80 az ellátórendszert érintő változásokról – a vármegyei szakmai vezetőtől kapott hivatalos információk alapján – tájékoztatást ad az alapellátásban dolgozó szakemberek részére,

e)81 az alapellátást érintő változásokról tájékoztatást ad a vármegyei szakmai vezető részére,

f) kapcsolatot tart a területén működő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, fogorvosokkal, védőnőkkel, praxisközösségekkel, a területi szakmai vezetőkkel, szakfőorvosokkal, önkormányzatokkal,

g) a területi szakmai vezető házi gyermekorvos kiemelt figyelmet fordít a vegyes körzetek 19. életévét be nem töltött személyei ellátásának szakmai segítésére,

h) támogatja az alapellátás és a népegészségügy, egészségfejlesztés egyéb szereplői közötti szakmai kapcsolatok erősítését, részt vesz a járásszékhely önkormányzatok által készítendő járási egészségtervek kidolgozásának és megvalósításának folyamatában, segíti az egészségfejlesztési irodák közösségi egészségtervezési tevékenységét, illetve az egészségfejlesztési irodák és az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közti hatékony együttműködés kialakítását,

i)82 a háziorvosoktól, házi gyermekorvosoktól és fogorvosoktól bekért morbiditási, mortalitási adatok alapján évente értékelést végez a járásban végzett egészségügyi alapellátási tevékenységről, melyet megküld a vármegyei szakmai vezető részére,

j)83 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által összeállított, és az OKFŐ-től kapott területi jelentés alapján véleményez és javaslatot készít a problémák megoldására,

k)84 ha az alapellátás tekintetében szakmai szabályokba vagy jogszabályba ütköző tevékenységet tapasztal, erről tájékoztatja a vármegyei szakmai vezetőt.

(3)85 A vármegyei szakmai vezető

a) kapcsolatot tart a területi szakmai vezetőkkel, irányítja, felügyeli tevékenységüket,

b) 3 havonta, szükség esetén soron kívül egyeztetést kezdeményez az országos szakmai vezető tájékoztatása alapján az alapellátást érintő változásokról,

c) félévente összefoglaló jelentést készít a szakmai vezetők tevékenységéről az országos szakmai vezető számára,

d) részt vesz az illetékességébe tartozó szakellátó intézmények által kezdeményezett, szakterületét érintő egyeztetéseken, és

e) ha az alapellátás tekintetében szakmai szabályokba vagy jogszabályba ütköző tevékenységet tapasztal, illetve a területi szakmai vezetőtől ilyen tevékenységről tudomást szerez, erről tájékoztatja az országos szakmai vezetőt.

(4) Az országos szakmai vezető

a) részt vesz az egészségügyi alapellátásra vonatkozó szakmai koncepciók megalkotásában,

b)86 3 havonta, szükség esetén soron kívül egyeztet a vármegyei szakmai vezetőkkel,

c)87 félévente összefoglaló jelentést készít a szakmai vezetők tevékenységéről az OKFŐ számára,

d) véleményezi az egészségügyi alapellátásra vonatkozó szakmai anyagokat, javaslatokat,

e)88 kapcsolatot tart a vármegyei szakmai vezetőkkel, koordinálja tevékenységüket,

f) kapcsolatot tart a Szakmai Kollégium illetékes tagozatával,

g) kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, kamarával, orvostudományi egyetemekkel, és

h)89 ha az alapellátás tekintetében szakmai szabályokba vagy jogszabályba ütköző tevékenységet tapasztal, illetve a vármegyei szakmai vezetőtől ilyen tevékenységről tudomást szerez, erről tájékoztatja az OKFŐ főigazgatóját.

(5)90 A területi szakmai vezető a (2) bekezdés szerinti feladatait az OKFŐ és a vármegyei szakmai vezető irányítása alatt, a vármegyei szakmai vezető a (3) bekezdés szerinti feladatait az OKFŐ és az országos szakmai vezető irányítása alatt, velük együttműködésben, az országos szakmai vezető a (4) bekezdés szerinti feladatait az OKFŐ irányítása alatt végzi.

17. §91

17/A. §92 (1) Az OKFŐ a háziorvosi körzetek kialakítása során a (2) és (3) bekezdés szerinti ellátásbiztonsági és gazdaságossági szempontokat veszi figyelembe.

(2) A háziorvosi körzetben ellátott lakosságszámnak

a) házi gyermekorvosi körzet esetén legalább 600 főt,

b) felnőtt és vegyes háziorvosi körzet esetén legalább 1200 főt

el kell érnie.

(3) A háziorvosi körzetek kialakítása során figyelembe kell venni a helyi sajátosságokat, a lakosság területi eloszlását, valamint azt az egyenlő területi elosztás és az ellátáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításával kell elvégezni.

17/B. §93 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 20. § (2) bekezdése szerinti határidő 60 nap.

17/C. §94 Az Eatv. 21. §-a szerinti időpont 2028. január 1.

18. § (1) A háziorvos által használt nyomtatványok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ápolói tevékenység tartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.

18/A. §95 (1) A háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosítottakról törzskartont vezet. A törzskarton az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben meghatározott személyazonosító adatokon túl a 3. és 4. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. A biztosított részéről a 3. számú melléklet 8. pontja és a 4. számú melléklet 8. pontja szerinti adatok szolgáltatása önkéntes, erről a biztosítottat tájékoztatni kell.

(2) A biztosított vizsgálatakor a biztosított állapota szerinti vizsgálati értékeket és állapotokat rögzíteni kell a törzskartonban. A biztosított a törzskarton adatait írásban vagy elektronikus úton is a háziorvos rendelkezésére bocsáthatja.

(3) Ha a háziorvos vegyes körzetben látja el a hozzá bejelentkezetteket, 18 év felettiek esetén a 3. számú melléklet szerinti, 18 év alattiak esetén a 4. számú melléklet szerinti törzskartont kell vezetnie.

(4) A háziorvosi ellátás során használatos informatikai rendszereknek képesnek kell lenniük a 3. és 4. számú mellékletben meghatározott adattartalmak kezelésére. Vegyes körzet esetén az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy mindkét típusú törzskarton vezetésére alkalmas legyen.

(5) A törzskartont vezető informatikai rendszernek képesnek kell lennie az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (a továbbiakban: EESZT) történő kapcsolódásra. A törzskarton szerinti adatok az EESZT-ben található adatok alapján is kitölthetők.

(6) A törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszernek

a) képesnek kell lennie az EESZT-ben tárolt, a törzskarton szempontjából releváns adatok fogadására,

b) alkalmasnak kell lennie arra, hogy más háziorvoshoz történő átjelentkezés támogatása érdekében az új választott háziorvos számára a törzskartont a (9) bekezdés szerint közzétett formátumban előállítsa, valamint az újonnan átvett biztosítottak esetében a korábbi háziorvos rendszeréből e bekezdés és a (9) bekezdés szerinti formátumban előállított törzskarton adatokat be tudja olvasni.

(7) A törzskarton adattartalmát lehetőség szerint, a biztosított orvosi vizsgálaton történő megjelenéseit is figyelembe véve, 3 évente felül kell vizsgálni, azzal, hogy be-, illetve átjelentkezéskor, valamint egészségi alkalmassági vizsgálat elvégzésekor a szükséges változások rögzítése szükséges. Ez a rendelkezés nem érinti a jogszabály által kötelezően elvégzendő vizsgálatok gyakoriságát, illetve az ezzel összefüggésben szükségessé váló adatfelvételt.

(8) A törzskartonba történő bejegyzést követően a biztosított részére összefoglaló dokumentum kerül átadásra, amelyről a beteg lemondhat.

(9)96 A törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerek számára a törzskarton részletes műszaki leírását, a (6) bekezdés szerinti formátum leírását és a törzskarton formanyomtatványát az OKFŐ a honlapján közzéteszi.

(10) A törzskarton kitöltéséről szóló útmutatót az Egészségügyi Szakmai Kollégium a honlapján közzéteszi.

18/B. §97 A háziorvos olyan informatikai rendszert használ, amely

a) EESZT migrációs modult tartalmaz,

b) EESZT beépülő modult tartalmaz,

c) a vezetői engedély kiállításához szükséges orvosi vélemény kiállítására és EESZT útján történő továbbítására közvetlenül alkalmas,

d) a Magyar Államkincstár által meghatározott „tartós beteg” igazolás kiállítására és EESZT útján történő továbbítására közvetlenül alkalmas,

e) a fertőzőbeteg jelentés kiállítására és szakrendszerek részére elektronikus úton történő megküldésére közvetlenül alkalmas,

f) menekülők ellátása kezelésének dokumentációjára és rögzítésére közvetlenül alkalmas,

g) a Covid–19 elleni gyorstesztek (Rapid Antigén Teszt) kezelésére közvetlenül alkalmas,

h) rizikófelmérési adatlap kezelésére közvetlenül alkalmas, és

i) statisztikai adatszolgáltatásra közvetlenül alkalmas.

19. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet 11. §-ának (4) bekezdése 2001. január 1-jén lép hatályba. 2001. január 1-jéig a háziorvosi ügyeleti szolgálatban az az orvos működhet közre, aki erre a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet alapján jogosult volt.

(3)98

(4) Az, a 12. § (3) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel nem rendelkező személy, aki e rendelet hatálybalépése napján fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet végez, a szakképesítés nélkül tevékenységét 2003. december 31-ig láthatja el. Az a személy, aki e tevékenységét e rendelet hatálybalépését követően kezdi meg, és nem rendelkezik valamely szükséges szakképesítéssel, akkor alkalmazható, ha a munkavégzésre irányuló szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy azt az alkalmazás időpontjától számított 3 éven belül megszerzi.

(5)–(6)99

(7)100

20. §101 A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, valamint a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 11/A. §-ban foglalt időtartamba beleszámít az a Módr. hatálybalépését102 megelőző időtartam is, amely alatt az érintett személy a Módr.-rel megállapított 11/A. § szerinti tevékenységet ellátta.

21. §103 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr.2.) megállapított, a törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerek számára a törzskarton részletes műszaki leírását, a formátum leírását és a törzskarton formanyomtatványát az ÁEEK 2018. május 1-jéig teszi közzé a honlapján.

21/A. §104 (1)105 A területi szakmai vezetők választását első ízben 2019. július 15. és 2019. augusztus 15. között kell lebonyolítani. Az ÁEEK a megválasztott területi szakmai vezetőt 2019. szeptember 1-jei hatállyal bízza meg.

(2)106 Az ÁEEK a vármegyei és az országos szakmai vezetői megbízatásra vonatkozó pályázatot legkésőbb 2019. június 1-jéig írja ki. A vármegyei és az országos szakmai vezető 2019. szeptember 1-jei hatállyal kezdi meg a tevékenységét.

(3)107 A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet módosításáról szóló 14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelettel megállapított 13. § (1) bekezdése szerinti illetékességi területek listáját az ÁEEK első ízben 2019. június 1-jéig teszi közzé a honlapján.

22. §108 A Módr.2.-vel megállapított törzskarton adatait a háziorvos 2019. január 1-jétől számított 3 éven belül tölti fel a törzskarton vezetésére szolgáló informatikai rendszerbe, azzal, hogy évente legalább a bejelentkezett biztosítottak 30%-ának adatait szükséges feltöltenie.

23. §109 Ha 2021. február 15. napját követően kollegiális szakmai vezetői pozíció betöltetlen marad, az országos kórház-főigazgató bíz meg kollegiális szakmai vezetőt, legfeljebb a 13. § szerinti választás vagy a 14. § és 15. § szerinti pályázati eljárás eredményeként megkötendő megbízási szerződés hatálybalépése napjáig tartó időtartamra, azzal, hogy csak olyan személy bízható meg, aki az e rendelet szerinti, a kollegiális szakmai vezetőkre vonatkozó személyi feltételeknek egyébként megfelel.

24. §110 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2023. (VI. 30.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított 13–17. §-ában foglaltakat a Módr3. hatálybalépésekor111 folyamatban lévő eljárás során is alkalmazni kell.

25. §112 E rendelet 18/B. §-a tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez113

A háziorvosi tevékenység ellátásához használatos nyomtatványok

A

B

1.

Megnevezés

Raktári szám

2.

Egészségügyi személyi lap (pótlap)

A.3510-170

3.

Ápolási dokumentáció

A.3510-271

4.

Gyermek-egészségügyi törzslap

C.3341-24/a

5.

Fertőzőbeteg nyilvántartás

C.3337-21

6.

Védőoltási kimutatás

C.3334-5

7.

Kimutatás iskoláskorú gyermekek védőoltásáról

C.3334-19

8.

Kimutatás ................ betegség megelőzése céljából végzett védőoltásokról

C.3334-20

9.

Terhesgondozási jegyzék

C.Sz 3341-29

10.

Terhesgondozási összesítő

C.3341-50

11.

Körzeti gyermekorvosi munka forgalmi összesítője

C.3341-13/b

12.

Halottvizsgálati bizonyítvány

C.3110-49

13.

Lábcédula

C.3410-14/b

14.

Fertőzőbeteg bejelentés

C.3337-19

15.

Fertőzőbeteg kijelentés

C.3337-20

16.

Orvosi beutalás – javaslat – igazolás

A.3510-64

17.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő vénye

18.

Beutaló szakrendelésre (konzílium) felülvéleményezésre

A.3510-65

19.

Beutaló fekvőbeteg-gyógyintézetbe

A.3510-89

20.

Betegszállítási utalvány

A.3510-40

21.

Útiköltség igazolvány

A.3510-128/b

22.

Oltási lap

C.3334-18

23.

Gyógyszer, vegyszer, kötszer igénylőtömb

C.3410-254/a

24.

Kézbesítő könyv

3230-29

25.

Ellenőrző napló

C.5200-6

26.

Iktatókönyv

27.

Gyermek-egészségügyi kiskönyv

C.3341-49

28.

Egészségügyi Könyv

C.3341-49/új*

29.

Iskolások egészségügyi törzslapja

A. Tü 13

30.

Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről

A.3510-140/a

31.

Orvosi napló a keresőképtelenek nyilvántartására

A.3510-172

32.

Orvosi igazolás és táppénzutalvány

A.3517-25

33.

Bejelentés foglalkozási megbetegedésről (mérgezésről)

C.3160-1

34.

Mérgezési eset bejelentőlap

C.3165-10

35.

Magasabb összegű családi pótlék igazolás

A.3520-34 RF/A

36.

Alkalmassági vélemény a gépjárművezető-jelölt gépjárművezető egészségi alkalmasságról

A.3510-265/N

37.

Orvosi beutaló az orvosszakértői szervhez és a rehabilitációs szakértői szervhez, a munkaképesség-változás, a fogyatékosság véleményezése és a keresőképesség felülbírálata céljából

A.3510-90

38.

Külön jogszabály szerinti adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére

2. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez

Az ápolói tevékenység tartalma a háziorvosi szolgálatban

1. A praxis menedzsmentben való részvétel.

2. A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységek végzése, beleértve a gyógyszerek különböző módon történő bevitelét, a vér- és váladékvételt, valamint az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendő vizsgálatokra való előkészítést.

3. A megelőzés, szűrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett betegek előírás szerinti nyilvántartása és konkrét gondozási feladatok ellátása.

4. A beteg vizsgálatához, gyógykezeléséhez szükséges eszközök, anyagok előkészítése és azok fertőtlenítéséről, sterilizálásáról, szakszerű tárolásáról és karbantartásáról való gondoskodás.

5. A rendelőben használatos gyógyszerek szakszerű tárolásáról, kezeléséről való gondoskodás.

6. Az egészségnevelési, egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási tevékenységben való részvétel, az önszerveződő csoportok szakmai segítése, tanácsadás (pl. diabeteses betegek klubja).

7. A beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése azon személyeknél, akiknél a házi segítőszolgálat szakmai segítsége már nem elegendő.

8. Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsősegélynyújtás szakszerű megkezdése.

9. Sürgős orvosi beavatkozást igénylő esetben – amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes orvos kihívására nincs lehetőség – a mentőszolgálat útján a beteg sürgős ellátásának megszervezése.

10. A betegellátás során a szociális alapellátás körében működő házi segítőszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a védőnői szolgálattal való együttműködés.

3. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez114

Háziorvosi törzskarton
a 18 év feletti bejelentkezett biztosítottak ellátása esetén

1. Családi anamnézis
65 éves életkor alatti páciens esetén kötelező a kitöltése.

7K28440_0

 

APA

ANYA

TESTVÉR

GYERMEK

NAGYSZÜLŐ, NAGYBÁCSI, NAGYNÉNI,
ELSŐFOKÚ UNOKATESTVÉR

 

 

 

 

…… fő

 

 

…… fő

 

 

 

 

 

 

 

fiatalon

(<55 év)

idősebb korban

fiatalon

(<65 év)

idősebb korban

fiatalon

idősebb korban

fiatalon

idősebb korban

fiatalon

idősebb korban

Szívkoszorúér-
betegség, infarktus

 

 

 

 

 

 

 

Magas vérnyomás

 

 

 

 

 

 

Szélütés, agyvérzés

 

 

 

 

 

 

Cukorbetegség
(egyszeres választás:
1-es típusú, 2-es típusú, típusa nem ismert)

 

 

 

 

 

 

 

 

Várandóssági cukorbetegség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légúti allergiás betegség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öröklődő vesebetegség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiatalon
(<40 év)

 

fiatalon
(<40 év)

 

fiatalon
(<40 év)

 

fiatalon
(<40 év)

 

fiatalon
(<40 év)

 

Daganat:

(többszörös választás:

emlő, petefészek, vastagbél-végbél, hasnyálmirigy, tüdő,

here, prosztata)

 

 

 

 

 

 

 


Családban halmozódó egyéb megbetegedések (fentieken kívüli megbetegedések felsorolása, például trombózishajlam, öngyilkosság, depresszió, genetikai betegség, autoimmun betegség stb.):


2. Krónikus betegségek rögzítendő adatai
2.1. Krónikus betegségek adatai
a) diagnózis megállapításának dátuma*
b) diagnózist megállapító egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) diagnózis (BNO szerint)
d) gyógyult állapot időpontja
*Ha adott diagnózis már szerepel a törzskartonban, a korábbi dátumon marad érvényben.
2.2. Rendszeresen szedett gyógyszerek
a) gyógyszer felírásának dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) gyógyszeradatok
d) javaslat időtartama
2.3. Ismert allergiás megbetegedések
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) allergén típusa: hatóanyag/gyógyszer/egyéb
d) allergia jellege, mértéke
2.4. Védőoltások
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) oltás fajtája
d) oltóanyag megnevezése
e) oltóanyag gyártási száma
f) oltás beadásának helye
g) bejelentett oltási szövődmény
2.5. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésére vonatkozó adatok
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) jogosítvány típusa*
d) engedély érvényessége
* Gépjárművezetői, kishajóvezetői, lőfegyvertartási, könnyű-/nehézgépkezelői.
2.6. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozó adatok
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) jogosítvány típusa*
d) alkalmatlanság oka
e) alkalmatlanság legkorábbi felülvizsgálatának a dátuma vagy véglegessége
* Gépjárművezetői, kishajóvezetői, lőfegyvertartási, könnyű-/nehézgépkezelői.
3. Klinikai vizsgálatok
3.1. Fizikális vizsgálat
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) vizsgált paraméter*
d) lelet** vagy az aktuálisan mért adat***
e) legmagasabb mért érték és átlagos érték****
* Testtömeg, Haskörfogat, Testmagasság, Vérnyomás bal kar, Vérnyomás jobb kar, Pulzus, Szájüreg vizsgálata, Nyaki nyirokcsomók, Pajzsmirigy, Carotis hallgatózás, Emlő, Szív, Tüdő, Has, ADP, ATP, Rectalis vizsgálat, Neurológiai státusz, Gerinc, Végtagok, Nemi szervek, Bőrelváltozások.
** Testtömeg, Haskörfogat, Testmagasság, Pulzus, Szájüreg vizsgálata, Nyaki nyirokcsomók, Pajzsmirigy, Carotis hallgatózás, Emlő, Szív, Tüdő, Has, ADP, ATP, Rectalis vizsgálat, Neurológiai státusz, Gerinc, Végtagok, Nemi szervek, Bőrelváltozások.
*** Vérnyomás bal kar, Vérnyomás jobb kar.
**** Vérnyomás bal kar, Vérnyomás jobb kar, Pulzus.
Megjegyzés:
Minden fizikális vizsgálat esetén meghatározandó, hogy a vizsgáló az alapstátuszban talált változást, vagy pedig egy átmeneti, akut státuszt rögzít-e. Ha az alapstátusz változik, a törzskarton az új adattal felülírandó.
3.2. EKG
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) EKG lelet
Megjegyzés:
Végzése nagy szív-érrendszeri kockázat, pozitív családi anamnézis, arrythmiás szívműködés esetén javasolt.
3.3. Boka/kar index és/vagy doppler
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) BKI lelet
Megjegyzés:
Végzése nagy szív-érrendszeri kockázat, nem tapintható ADP esetén javasolt.
4. Szakellátók által kivitelezett vizsgálatok eredményei és időpontjai
4.1. Rögzítendő utolsó alap laboratóriumi eredmények
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) vizsgált paraméter típusa*
d) vizsgálat eredménye
* Vérkép, Glukóz, Glukóz terhelés, Hgba1c, Össz-Koleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, Triglicerid, Húgysav, GOT, GPT, GGT, Alkalikus foszfatáz, Kreatinin, BUN, GFR, Na, K, Microalbuminuria, TSH, We, CRP, INR.
4.2. Nőgyógyászati szűrővizsgálatra vonatkozó adatok
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) lelet
d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat
4.3. Urológiai szűrővizsgálatra vonatkozó adatok
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) lelet
4.4. Mammográfiás szűrővizsgálatra vonatkozó adatok
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) lelet
d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat
4.5. Szemészeti vizsgálat
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) lelet
4.6. Vastagbél szűrővizsgálatra vonatkozó adatok
a) széklet vérzés szűrése
aa) vizsgálat dátuma
ab) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
ac) lelet
ad) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat
b) colonoscopia
ba) vizsgálat dátuma
bb) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
bc) lelet
4.7. Tüdőszűrés
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) lelet
d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat
4.8. Fogyatékosság
Látást, hallást, értelmi képességet, az egész személyiséget érintő, mozgásszervi fogyatékosság
Megjegyzés:
Abban az esetben kitöltendő, ha valakinél a szakellátó fogyatékosságot állapít meg.
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) diagnózis (BNO szerint)
d) fogyatékosság mértéke*
e) önellátó képesség**
* Fogyatékosság mértéke lehet: enyhe, középsúlyos, súlyos, nagyon súlyos.
** Önellátó képesség: a páciens a súlyos fogyatékosságával összefüggésben a mindennapi tevékenységek, életvitele, önmaga ellátása során a következőkben igényli rendszeresen más személy közreműködését: bevásárlás, főzés, mosás, takarítás, közlekedés, mindennapos ügyintézés, étkezés, tisztálkodás, öltözködés, illemhely használata, lakáson belüli közlekedés.
4.9. A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állás ténye és mértéke
Megjegyzés:
Csak abban az esetben kitöltendő, ha valakit gondnokság alá helyeznek.
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) gondnokság mértéke
5. Műtétekre, kórházi kezelésekre vonatkozó adatok
5.1. Műtétek
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) diagnózis (BNO szerint)
d) beavatkozás
5.2. Kórházi kezelések
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) fődiagnózis (BNO szerint)
6. Dohányzásra vonatkozó adatok
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) lelet
Rögzítendő kérdések:
6.1. Dohányzik-e jelenleg?
1 – igen, naponta
2 – igen, alkalmanként
3 – soha nem dohányoztam
4 – nem, kevesebb mint egy éve hagytam abba
5 – nem, több mint egy éve hagytam abba
6.2. Hány évig dohányzott?
6.3. Hány éve dohányzik napi rendszerességgel?
6.4. Átlagosan hány cigarettát szív el naponta?
7. Szív-érrendszeri kockázat automatikus meghatározása az életkor, nem, krónikus betegségek, vérnyomás, koleszterinszint, vércukor, dohányzásra vonatkozó adatokból.
8. Egyéb információk
8.1. Az Ön jelenlegi gazdasági aktivitása fő munkáját tekintve?
01 – teljes munkaidős alkalmazásban álló
02 – részmunkaidős alkalmazásban álló
03 – segítő családtag
04 – teljes munkaidős vállalkozó (vállalkozás tagja)
05 – részmunkaidős vállalkozó
06 – alkalmi munkás, napszámos
07 – munkanélküli
08 – öregségi vagy özvegyi nyugdíjas
09 – rokkantsági nyugdíjas, járadékos
10 – nappali tagozaton tanul
11 – gyermekgondozási ellátáson van
12 – háztartásbeli, illetve családját látja el
13 – egyéb inaktív
88 – nem tud válaszolni
99 – nem kíván válaszolni
8.2. Milyen az Ön egészsége általában?
a) nagyon jó
b) jó
c) kielégítő
d) rossz
e) nagyon rossz
f) nem tud válaszolni
g) nem kíván válaszolni
8.3. Véleménye szerint Ön mennyit tehet az egészségéért?
a) nagyon sokat tehet
b) sokat tehet
c) keveset tehet
d) semmit sem tehet
e) nem tud válaszolni
f) nem kíván válaszolni
8.4. Táplálkozásra vonatkozó kérdések
Milyen gyakran fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt?
a) mindennap
b) nem mindennap
8.5. Testmozgásra vonatkozó kérdések
a) Végez-e legalább 30 perces mérsékelt fizikai tevékenységet naponta?
aa) igen
ab) nem
b) Végez-e legalább heti háromszor, összesen legalább 75 perc erőteljes vagy 150 perc mérsékelt testmozgást?
ba) igen
bb) nem
c) Mennyi időt tölt Ön ülve egy átlagos napon?
Ez magában foglalja azt az időt, amikor íróasztal mellett ül, vagy meglátogatja a barátait, és velük üldögél, esetleg tanul vagy tévézik.
ca) legfeljebb 5 és fél óra (0:00–5:30)
cb) több, mint 5 és fél óra, de legfeljebb 8 és fél óra (5:31–8:30)
cc) több, mint 8 és fél óra (8:31–)
cd) nem tud válaszolni
ce) nem kíván válaszolni
8.6. Alkoholfogyasztásra vonatkozó kérdések
a) Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran fogyasztott Ön alkoholtartalmú italt? (Például sör, bor, pezsgő, pálinka, vodka, rum, whisky, koktél, likőr, alkoholos üdítő, házilag előállított alkohol)
1 – soha
2 – havonta vagy kevesebbszer
3 – kétszer vagy négyszer egy hónapban
4 – kétszer vagy háromszor egy héten
5 – négyszer vagy többször egy héten
8 – nem tud válaszolni
9 – nem kíván válaszolni
b) Az elmúlt 12 hónapban milyen gyakran fogyasztott Ön egy alkalommal 6 vagy annál több alkoholtartalmú italt? (Egy ital alatt egy korsó sört vagy két dl bort vagy fél dl röviditalt értve; például egy buli alatt, étkezés közben, baráti összejövetel, esti kikapcsolódás alkalmával, vagy akár egyedül, otthon)
01 – mindennap vagy majdnem mindennap
02 – hetente 5–6 napon
03 – hetente 3–4 napon
04 – hetente 1–2 napon
05 – havonta 2–3 napon
06 – havonta egyszer
07 – ritkábban mint havonta egyszer
08 – az elmúlt 12 hónapban egyszer sem
09 – soha nem fordult még elő
88 – nem tudok válaszolni a kérdésre
99 – nem kívánok válaszolni a kérdésre
8.7. Dohányzásra vonatkozó kiegészítő kérdések
a) Szándékában áll-e letenni a cigarettát a következő 30 napban?
b) Ébredés után mennyi idő múlva szívja el az első cigarettáját?
ba) 5 percen belül
bb) 6–30 perc múlva
bc) 31–60 perc múlva
bd) több mint 60 perc múlva
be) nem tud válaszolni
bf) nem kíván válaszolni
c) Mennyi időt tölt olyan helyiségben, ahol mások dohányoznak?
ca) semennyit vagy szinte semennyit
cb) naponta kevesebb mint 1 órát
cc) naponta 1–5 órát
cd) naponta több mint 5 órát
8.8. Lelki egészség
a) nem tudok válaszolni a kérdésekre
b) nem kívánok válaszolni a kérdésekre

Egyáltalán nem igaz

Részben igaz

Nagymértékben igaz

Teljes mértékben igaz

1. Sötéten látom a jövőmet.

0

1

2

3

2. Sosem fognak úgy alakulni a dolgok, ahogy én akarom.

0

1

2

3

3. Fölösleges igazán törni magam valamiért, amit akarok, mert valószínűleg úgysem érem el.

0

1

2

3

4. Úgy látom, hogy a jövőm reménytelen,
és a helyzetem nem fog változni.

0

1

2

3


A 8.8./5–13. kérdések felvétele csak a releváns rizikócsoport esetében szükséges.

Egyáltalán nem jellemző

Alig jellemző

Jellemző

Teljesen jellemző

5. Minden érdeklődésemet elvesztettem mások iránt.

0

1

2

3

6. Semmiben nem tudok dönteni többé.

0

1

2

3

7. Több órával korábban ébredek, mint szoktam,
és nem tudok újra elaludni.

0

1

2

3

8. Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit is csináljak.

0

1

2

3

9. Annyira aggódom a testi-fizikai panaszok miatt, hogy másra nem tudok gondolni.

0

1

2

3

10. Semmiféle munkát nem vagyok képes ellátni.

0

1

2

3

11. Úgy látom, hogy a jövő reménytelen,
és a helyzetem nem fog javulni.

0

1

2

3

12. Mindennel elégedetlen vagy közömbös vagyok.

0

1

2

3

13. Állandóan hibáztatom magam.

0

1

2

3

4. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez115

Házi gyermekorvosi törzskarton
a 18 év alatti bejelentkezett biztosítottak ellátása esetén

1. Anamnézisre vonatkozó adatok
a) Újszülöttkori anamnézis
aa) dátum
ab) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
ac) paraméter*
ad) mért értékek
* Gestációs hét, Születési súly, Születési hossz, Apgar, Szülés típusa, Szülési sérülés.
b) Családi anamnézis

7K28446_0

 

 

APA

ANYA

TESTVÉR

NAGYSZÜLŐ, NAGYBÁCSI, NAGYNÉNI, ELSŐFOKÚ UNOKATESTVÉR

 

 

…..fő

 

 

 

 

 

fiatalon

(<55 év)

idősebb korban

fiatalon

(<65 év)

idősebb korban

fiatalon

idősebb korban

fiatalon

idősebb korban

 

Szívkoszorúér-betegség, infarktus

 

 

 

 

 

 

Magas vérnyomás

 

 

 

 

 

Szélütés, agyvérzés

 

 

 

 

 

Cukorbetegség
(egyszeres választás:
1-es típusú, 2-es típusú, típusa nem ismert)

 

 

 

 

 

 

 

Várandóssági cukorbetegség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légúti allergiás betegség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öröklődő vesebetegség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentális zavar (depresszió, szkizofrénia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fiatalon
(<40 év)

 

fiatalon
(<40 év)

 

fiatalon
(<40 év)

 

fiatalon
(<40 év)

 

 

Daganat:

(többszörös választás:

emlő, petefészek, vastagbél-végbél, hasnyálmirigy, tüdő,

here, prosztata)

 

 

 

 

 


Családban halmozódó egyéb megbetegedések (fentieken kívül, például trombózishajlam, öngyilkosság, depresszió, genetikai betegség, autoimmun betegség stb.):


2. Krónikus betegségek diagnózisai (BNO-k), gondozást igénylő krónikus betegségek
2.1. Krónikus betegségek adatai
a) diagnózis megállapításának dátuma*
b) diagnózist megállapító egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) diagnózis (BNO szerint)
d) gyógyult állapot időpontja
*Ha adott diagnózis már szerepel a Törzskartonban, a korábbi dátumon marad érvényben.
2.2. Rendszeresen szedett gyógyszerek
a) gyógyszer felírásának dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) gyógyszeradatok
d) javaslat időtartama
2.3. Ismert allergiás megbetegedések
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) allergén típusa: hatóanyag/gyógyszer/egyéb
d) allergia jellege, mértéke
2.4. Védőoltások
a) beadás dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) oltás fajtája
d) oltóanyag megnevezése
e) oltóanyag gyártási száma
f) oltás beadásának helye
g) bejelentett oltási szövődmény
2.5. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésére vonatkozó adatok – 17 éves kor alatt nem releváns
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) jogosítvány típusa*
d) engedély érvényessége
* Gépjárművezetői, kishajóvezetői.
2.6. Jogszabály szerint a háziorvos által végzendő egészségi alkalmasság felülvizsgálatának kezdeményezésére vonatkozó adatok
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) jogosítvány típusa*
d) alkalmatlanság oka
e) alkalmatlanság legkorábbi felülvizsgálatának a dátuma vagy véglegessége
* Gépjárművezetői, kishajóvezetői.
3. Klinikai vizsgálatok
3.1. Fizikális vizsgálat

Az 51/1997. (XII. 18.) NM rendeletben meghatározott adattartalom szerint:

VÉDŐNŐI ADATRÖGZÍTÉS

HÁZI (GYERMEK-) ORVOSI ADATRÖGZÍTÉS

Újszülött

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

1 hó

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

3 hó

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

6 hó

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

1 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

2 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

3 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

4 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

5 év

szemészeti eltérés nincs

szemészeti eltérés nincs

szemészeti eltérés van, jellege:

szemészeti eltérés van, BNO:

hallás eltérés nincs

hallás eltérés nincs

hallás eltérés van, jellege:

hallás eltérés van, BNO:

egyéb eltérés nincs

egyéb eltérés nincs

egyéb eltérés van, jellege:

egyéb eltérés van, BNO:

6 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

8 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

10 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

12 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

14 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:

16 év

eltérés nincs

eltérés nincs

eltérés van, jellege:

eltérés van, BNO:


Szakorvosi vizsgálat: nem szükséges/szükséges, indoka (BNO)
Ha megtörtént, akkor eredménye (BNO)
Megjegyzés:
A rendszerben az adat születést követően felmenő rendszerben rögzítendő.
3.2. EKG
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) EKG lelet
Megjegyzés:
Végzése arrythmiás szívműködés, kardiális jellegű panasz, versenyszerű sport esetén javasolt.
4. Szakellátók által kivitelezett vizsgálatok eredményei és időpontjai
4.1. Rögzítendő utolsó alap laboratóriumi eredmények
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egység azonosítója
c) vizsgált paraméter típusa*
d) vizsgálat eredménye
* Vérkép, Glukóz, Glukóz terhelés, Hgba1c, Össz-Koleszterin, HDL-koleszterin, LDL-koleszterin, Triglicerid, Húgysav, GOT, GPT, GGT, Alkalikus foszfatáz, Kreatinin, BUN, GFR, Na, K, Microalbuminuria, TSH, We, CRP, INR, Fe.
4.2. Nőgyógyászati szűrés/anamnézis
a) A nemi érés korának megfelelő jelei észlelhetők-e?
aa) igen
ab) nem
b) Lányok esetén első menstruáció:
ba) igen, időpontja: ............................................... (év/hó/nap)
bb) még nem volt
bc) Ha igen, akkor, a menstruáció
1. rendszeres
2. rendszertelen
bd) egyéb nőgyógyászati anamnézis: .................................................................
4.3. Szemészeti vizsgálat
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) lelet
4.4. Tüdőszűrés
a) vizsgálat dátuma
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) lelet
d) vizsgálat jellege: népegészségügyi szűrés vagy diagnosztikus vizsgálat
4.5. Fogyatékosság
Látást, hallást, értelmi képességet, az egész személyiséget érintő, mozgásszervi fogyatékosság
Megjegyzés:
Abban az esetben kitöltendő, ha valakinél a szakellátó fogyatékosságot állapít meg.
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) diagnózis (BNO szerint)
d) fogyatékosság mértéke*
e) önellátó képesség**
* Fogyatékosság mértéke lehet: enyhe, középsúlyos, súlyos, nagyon súlyos.
** Önellátó képesség: a páciens a súlyos fogyatékosságával összefüggésben a mindennapi tevékenységek, életvitele, önmaga ellátása során a következőkben igényli rendszeresen más személy közreműködését: bevásárlás, főzés, mosás, takarítás, közlekedés, mindennapos ügyintézés, étkezés, tisztálkodás, öltözködés, illemhely használata, lakáson belüli közlekedés.
4.6. Korai fejlesztés/Fejlesztés:
a) nem igényel
b) igényel
c) ha igényel, indoka:
d) típusa:
e) kezdete:
f) vége:
5. Műtétek, kórházi kezelések
5.1. Műtétek
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) diagnózis (BNO szerint)
d) beavatkozás
5.2. Kórházi kezelések
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) fődiagnózis (BNO szerint)
6. Dohányzás – 12 éves kor alatt nem releváns
a) dátum
b) egészségügyi szolgáltató szervezeti egységének azonosítója
c) lelet
Rögzítendő kérdések:
a) Dohányzik-e jelenleg?
aa) igen, naponta
ab) igen, alkalmanként
ac) soha nem dohányoztam
ad) nem, kevesebb mint egy éve hagytam abba
ae) nem, több mint egy éve hagytam abba
b) Hány évig dohányzott?
c) Hány éve dohányzik napi rendszerességgel?
d) Átlagosan hány cigarettát szív el naponta?
7. Szív-érrendszeri kockázat automatikus meghatározása az életkor, nem, krónikus betegségek, vérnyomás, koleszterinszint, vércukor, dohányzásra vonatkozó adatokból.
8. Egyéb információk
8.1. Társadalmi-gazdasági státusz (szülőkre vonatkoztatva)
8.1.1. Az Ön jelenlegi gazdasági aktivitása fő munkáját tekintve?
01 – teljes munkaidős alkalmazásban álló
02 – részmunkaidős alkalmazásban álló
03 – segítő családtag
04 – teljes munkaidős vállalkozó (vállalkozás tagja)
05 – részmunkaidős vállalkozó
06 – alkalmi munkás, napszámos
07 – munkanélküli
08 – öregségi vagy özvegyi nyugdíjas
09 – rokkantsági nyugdíjas, járadékos
10 – nappali tagozaton tanul
11 – gyermekgondozási ellátáson van
12 – háztartásbeli, illetve családját látja el
13 – egyéb inaktív
88 – nem tud válaszolni
99 – nem kíván válaszolni
8.2. Táplálkozás
8.2.1. Hat hónapos korig történő táplálás
a) kizárólagosan szoptatott/női tejjel táplált
b) vegyesen táplált
c) mesterségesen táplált
8.2.2. Milyen gyakran fogyaszt friss zöldséget és/vagy gyümölcsöt?
a) mindennap
b) nem mindennap
Megjegyzés:
Csak 6 hónapos kor felett rögzítendő!
8.2.3. Tápláltsági állapot
a) BMI
b) BMI percentilis
8.2.4. Diétát tart: nem/igen, jellege: .........................
8.3. Testmozgás
Megjegyzés:
Az adat 7 éves kortól rögzítendő!
8.3.1. Köznevelési intézményben történő normál testnevelés alól felmentés: van/nincs
a) Ha van, akkor kategóriája:
b) Jár-e gyógyúszásra: igen/nem
c) Jár-e gyógytornára: igen/nem
8.3.2. Köznevelési intézményben történő testnevelésen kívül sportol-e gyermeke?
a) nem
b) igen, jellege: .........................
8.3.3. Hetente hány órát sportol (beleértve a testnevelést is): ......................... (óra)
8.4. Alkohol
Megjegyzés:
14 éves kor felett rögzítendő!
8.4.1. Ivott-e már alkoholtartalmú italt? igen/nem
A 8.4.2. pont szerinti kérdést csak a 8.4.1. pont szerinti kérdés igenlő válasza esetén szükséges feltenni.
8.4.2. Milyen gyakran iszik alkoholtartalmú italt?
a) soha
b) havonta vagy kevesebbszer
c) kétszer vagy négyszer egy hónapban
d) kétszer vagy háromszor egy héten
e) négyszer vagy többször egy héten
f) nem tud válaszolni
g) nem kíván válaszolni
8.4.3. Volt-e már részeg életében? igen/nem
Ha igen, az elmúlt egy hónapban hány alkalommal: ......................... (alkalom)
8.5. Szexuális életre vonatkozó kérdések – 14 éves kor felett rögzítendő
8.5.1. Él-e szexuális életet? igen/nem
8.5.2. Fogamzásgátló módszert alkalmaz-e?
a) nem
b) igen, típusa: .........................
8.6. Dohányzásra vonatkozó kiegészítő kérdések – 12 éves kor alatt nem releváns
a) Szándékában áll-e letenni a cigarettát a következő 30 napban?
b) Ébredés után mennyi idő múlva szívja el az első cigarettáját?
ba) 5 percen belül
bb) 6–30 perc múlva
bc) 31–60 perc múlva
bd) több mint 60 perc múlva
be) nem tud válaszolni
bf) nem kíván válaszolni
c) Mennyi időt tölt olyan helyiségben, ahol mások dohányoznak?
ca) semennyit vagy szinte semennyit
cb) naponta kevesebb mint 1 órát
cc) naponta 1–5 órát
cd) naponta több mint 5 órát
8.7. Az orvos (védőnő) egyéb megjegyzései:
8.7.1. A szülő együttműködő-e? igen/nem
8.7.2. Gyermekvédelmi rendszer felé jelzés történt-e? nem/igen, ideje: .........................
Ha jelzés történt, akkor ennek az oka (több választás is lehetséges):
a) elégtelen jövedelem, lakhatási problémák
b) családi problémák, szülő/gyermek betegsége
c) elhanyagolás, bántalmazás, veszélyeztetés
d) szenvedélybeteg szülő/gyerek
e) gyermek magatartásproblémái
f) tankötelezettségi problémák
g) egyéb: .........................
1

Az 1. § (1) bekezdése a 3/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet 8. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § új (3) bekezdését a 49/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatta.

4

Az 1. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 49/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 1. §-a.

5

A 2. § (1) bekezdése a 41/2003. (VII. 17.) ESZCSM rendelet rendelet 1. §-a szerint kiegészített szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3/B. § (2) bekezdése a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 3/B. § (5) bekezdése a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 15. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 3/B. § (6) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 25. § a) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3/C. §-t a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet 15. §-a iktatta be.

13

A 3/C. § (2) bekezdése a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (2) bekezdésének d) pontja a 40/2003. (VII. 16.) ESZCSM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdés e) pontja a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

18

A 4. § (3) bekezdésének e) pontját a 12/2004. (XII. 25.) EüM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

19

A 4. § (8) bekezdését a 10/2021. (III. 5.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

20

A 4. § (9) bekezdését a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

21

Az 5. § (3) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 25. § b) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 6. § (1) bekezdése a 46/2021. (X. 29.) EMMI rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

23

A 6. § (2) bekezdése a 46/2021. (X. 29.) EMMI rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 7. § (1) bekezdése a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

25

A 7. § (3) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 25. § c) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 8. § (2) bekezdése a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 25. § d) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 10. §-t a 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 23. §-ának (6) bekezdését hatályon kívül helyezte.

29

A 11. § (2) bekezdése a 8/2009. (IV. 3.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 11. § (4) bekezdése a 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 11. § (4a) bekezdését a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 14. §-a iktatta be, szövege a 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 11. § (4c) bekezdését a 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

35

A 11. § (6) bekezdését a 73/2003. (XII. 23.) ESZCSM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 49/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 11. § (7) bekezdését a 49/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

39

A 11. § (9) bekezdését a 49/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

40

A 11. § (9) bekezdés c) pontja a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 11. § (9) bekezdés e) pontja a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 11. § (9) bekezdés g) pontja a 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 11. § (9a) bekezdését a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

44

A 11. § (9b) bekezdését a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

46

A 11/A. §-t a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 3. §-a iktatta be.

47

A 12. § (1) bekezdése a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 10. §-ával megállapított, a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § b) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 12. § (2) bekezdése a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 10. §-ával megállapított, a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § c) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 13. § (1) bekezdése a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

51

A 13. § (2) bekezdése a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 13. § (3) bekezdése a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 13. § (4) bekezdését a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 13. § (5) bekezdését a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 13. § (6) bekezdését a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 13. § (7) bekezdését a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 13. § (8) bekezdése a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § g) pontja, a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § d) pontja szerint módosított szöveg.

58

A 13. § (9) bekezdése a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 13. § (10) bekezdés b) pontját a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

60

A 13. § (10) bekezdés h) pontja a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 13. § (11) bekezdése a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 14. § (2) bekezdése a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

65

A 14. § (3) bekezdése a 36/2020. (X. 16.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § c) pontja, a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § f) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 14. § (5) bekezdése a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

67

A 14. § (6) bekezdése a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 14. § (7) bekezdése a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

69

A 14. § (8) bekezdése a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 14. § (9) bekezdése a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 15. § (2) bekezdése a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 15. § (3) bekezdése a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 15. § (4) bekezdése a 36/2020. (X. 16.) EMMI rendelet 2. §-ával megállapított, a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 10. § g) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 15. § (6) bekezdése a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 16. § (1) bekezdése a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § o) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 16. § (2) bekezdés c) pontja a 82/2022. (XII. 30.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

80

A 16. § (2) bekezdés d) pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 16. § (2) bekezdés e) pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

82

A 16. § (2) bekezdés i) pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 16. § (2) bekezdés j) pontja a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § p) pontja szerint módosított szöveg.

84

A 16. § (2) bekezdés k) pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 16. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

86

A 16. § (4) bekezdés b) pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 16. § (4) bekezdés c) pontja a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § q) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 16. § (4) bekezdés e) pontja a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 16. § (4) bekezdés h) pontja a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § q) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § a) pontja szerint módosított szöveg.

90

A 16. § (5) bekezdését a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 8. §-a iktatta be.

91

A 17. §-t a újonnan a 14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be, a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 17/A. §-t a 82/2022. (XII. 30.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

93

A 17/B. §-t a 82/2022. (XII. 30.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

94

A 17/C. §-t a 82/2022. (XII. 30.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

95

A 18/A. §-t a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 13. §-a iktatta be.

96

A 18/A. § (9) bekezdése a 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 2. § s) pontja szerint módosított szöveg.

97

A 18/B. §-t a 32/2023. (VIII. 24.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

98

A 19. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 181. pontja hatályon kívül helyezte.

99

A 19. § (5)–(6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának 181. pontja hatályon kívül helyezte.

100

A 19. § (7) bekezdését a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 12. § (3) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

101

A 20. §-t a 24/2014. (IV. 4.) EMMI rendelet 4. §-a iktatta be.

102

A hatálybalépés időpontja 2014. április 5.

103

A 21. §-t a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 12. §-a iktatta be.

104

A 21/A. §-t a 14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

105

A 21/A. § (1) bekezdése a 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

106

A 21/A. § (2) bekezdése a 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet 1. § b) pontja, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 14. § c) pontja szerint módosított szöveg.

107

A 21/A. § (3) bekezdése a 33/2018. (X. 10.) EMMI rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

108

A 22. §-t a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet14/2018. (VI. 26.) EMMI rendelet 4. §-a szerint módosított – 13. §-a iktatta be.

109

A 23. §-t újonnan a 9/2021. (II. 23.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

110

A 24. §-t a 23/2023. (VI. 30.) BM rendelet 9. §-a iktatta be.

111

A hatálybalépés időpontja 2023. július 1.

112

A 25. §-t a 32/2023. (VIII. 24.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

113

Az 1. számú melléklet a 80/2023. (XII. 28.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

*

2009. szeptember 1-je után született gyermekek esetében

114

A 3. számú mellékletet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 14. § (1) bekezdése iktatta be.

115

A 4. számú mellékletet a 28/2017. (X. 25.) EMMI rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére