• Tartalom

6/2000. (II. 25.) GM rendelet

6/2000. (II. 25.) GM rendelet

egyes közepes pontosságú hasáb és henger alakú súlyok műszaki és metrológiai követelményeiről, vizsgálatáról és hitelesítéséről1

2004.05.01.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2 E rendeletet kell alkalmazni

a) az 5, 10, 20 és 50 kilogrammos névleges tömegű közepes pontosságú hasáb alakú, továbbá

b) az 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 és 500 grammos, valamint az 1, 2, 5 és 10 kilogrammos névleges tömegű, közepes pontosságú, henger alakú

súlyok forgalomba hozatalára, használatára és hitelesítésére.

2. § (1)3 E rendelet alkalmazásában

a) súly: tömeg mérésére használt, az e rendeletben meghatározott fizikai, metrológiai és hibahatár jellemzőkkel rendelkező eszköz;

b) súly névleges tömege: az, a súlynak tulajdonított tömegérték, amelyet a súly megtestesít;

c) súly forgalomba hozatala: a súly ingyenes vagy visszterhes elidegenítése a fogyasztók és a felhasználók részére;

d) súly pontosítása: az az eljárás, amelynek során az adott súly tömegét úgy változtatják meg (koptatással, táraüreg feltöltéssel), hogy a súly tömegének eltérése annak értékétől kisebb legyen, mint a legnagyobb megengedett hiba;

e) táraüreg: a súlyban lévő üreg, amelynek feltöltésével a súly pontosítható;

f) legnagyobb megengedett hiba (δm): az adott súlyra vonatkozó, hasáb alakú súly esetén az 1. számú melléklet szerinti, henger alakú súly esetén a 2. számú melléklet szerinti, az első hitelesítésnél megengedett plusz vagy mínusz előjelű hiba (tömeg eltérés a névlegestől).

g) –j4

(2)5 E rendelet alkalmazásában a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet, továbbá a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet meghatározásai irányadóak.

3. § (1)6 A súly akkor hozható forgalomba vagy használható, ha

a) megfelel az e rendeletben meghatározott műszaki és metrológiai követelményeknek, és

b) rendelkezik a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet melléklete 5. pontja szerinti EGK elsőhitelesítési jellel.

(2) A súly akkor felel meg az e rendeletben meghatározott alapvető metrológiai követelményeknek, ha tömegének eltérése annak névleges értékétől

a) hasáb alakú súly esetén nem haladja meg az 1. számú mellékletben meghatározott hibahatárt;

b) henger alakú súly esetén nem haladja meg a 2. számú mellékletben meghatározott hibahatárt.

(3)7 Forgalomba hozatal előtt a gyártó vagy annak az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles gondoskodni arról, hogy a hitelesítésre jogosult szerv a súlyt elsőhitelesítési jellel ellássa.

4. § (1) A hasáb alakú súlyok alakját és anyagát úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy

a) a súlytesten ne legyen kiálló fogantyú;

b) a súlytest anyaga szürkeöntvény legyen, amelyen a fogantyú szabványosított átmérőjű húzott precíziós acélcsőből vagy ráöntött anyagból készüljön.

(2) Hasáb alakú súly esetén a táraüreg lehet

a) a fogantyúként szolgáló cső furata, ahol az üreget húzott sárgarézből készült menetes dugó vagy sima sárgaréz tárcsaformájú záródarab zárja le úgy, hogy a menetes dugó csavarfej horonnyal van ellátva, a sima tárcsaformájú záródarab közepén pedig egy lyuk van kiemelő a kiemelő szerszám részére. A menetes dugó biztosítása olyan ólombetéttel történik, amely egy belső fészkébe vagy a cső menetébe van zömítve (behajtva);

b) a súly két szárának egyikébe beöntött üreg lágyacél lemezzel lezárt nyílással ennek a szárnak a felületén. Az acéllemez biztosítása egy olyan ólombetéttel történik, amely az acéllemez fölötti fészekbe van zömítve (behajtva) a 3. számú melléklet szerint.

(3) Hasáb alakú súlyok pontosítását úgy kell elvégezni, hogy az új súly ólomsöréttel történő pontosítása után a táraüreg térfogata 2/3 részben üresen maradjon.

(4) A hasáb alakú súlyokon a (2) bekezdés szerinti, a lezárást biztosító ólomlemezkét az első hitelesítés jelével kell ellátni.

(5) A hasáb alakú súlyokon fel kell tüntetni

a) a súly névleges tömegét, amelyet kilogrammban (rövidítve: ,,kg'') kell megadni,

b)8 a gyártó vagy annak az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője egyértelmű azonosításra alkalmas jelét

a súlytest középső részének felső felületén kidomborodó vagy bemélyített formában.

(6) A hasáb alakú súlyok szerkezetét, méretezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint kell megtervezni és kialakítani a megengedett normál gyártási hibahatárokat figyelembe véve.

(7) A hasáb alakú súlyokra vonatkozó, a súly névleges tömegéhez tartozó, az első hitelesítéskor megengedett legnagyobb hiba értékeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(8) A hasáb alakú súlyokat a korrózióval szemben megfelelő kopás- és ütésálló bevonattal kell védeni.

5. § (1) A henger alakú súlyok alakját és anyagát úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy

a) a súlytest egy felül lelapított, fogantyúval ellátott henger legyen;

b) a súlytest anyaga legalább a sárgaréz öntvénnyel azonos keménységű, 7–9,5 g/cm3 sűrűségű (fajsúlyú) olyan anyag legyen, amelynek korrózió- és kopásállósága legalább a szürkeöntvénnyel azonos, és amelynek minősége legalább a finomöntvény felületi minőségéhez hasonlítható, de 100 grammnál kisebb névleges tömegű súlyhoz öntöttvas nem használható.

(2) Henger alakú súly esetén a táraüreg a súly felső részében lévő lépcsős furat, ahol az üreget húzott sárgarézből készült menetes dugó vagy sima sárgaréz tárcsaformájú záró darab zárja le úgy, hogy a menetes dugó csavarfej horonnyal van ellátva, a sima tárcsaformájú záró darab közepén pedig egy lyuk van kiemelő szerszám részére. A menetes dugó biztosítása olyan ólombetéttel történik, amely egy fészekbe van zömítve (behajtva).

(3) Az 1, 2, 5 és 10 grammos henger alakú súlyok esetében táraüreg nem alakítható ki.

(4) A (2) bekezdés szerinti súlyokon a lezárást biztosító ólombetétet, a (3) bekezdés szerinti súlyokon a súly függőleges felületét az első hitelesítés jelével kell ellátni.

(5) A henger alakú súlyokon fel kell tüntetni

a) a súly névleges tömegét, amelyet 1 kilogramm alatti névleges tömegű súlyok esetén grammban (rövidítve: ,,g''), 1 kilogramm és annál nagyobb névleges tömegű súlyok esetén kilogrammban (rövidítve: ,,kg'') kell megadni,

b)9 a gyártó vagy annak az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője egyértelmű azonosításra alkalmas jelét

a súly fogantyújának felső felületén kidomborodó vagy bemélyített formában. Az 500 gramm vagy annál nagyobb, illetve a 10 kilogramm vagy annál kisebb névleges tömegű súlyokon a névleges tömeg a súlytesten is feltüntethető.

(6) A henger alakú súlyok szerkezetét a 4. számú mellékletben foglaltak szerint kell megtervezni és kialakítani, a megengedett normál gyártási hibahatárokat figyelembe véve.

(7) A henger alakú súlyokra vonatkozó, a súly névleges tömegéhez tartozó, az első hitelesítéskor megengedett legnagyobb hiba értékeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

(8) A henger alakú súlyokat a korrózióval szemben megfelelő kopás- és ütésálló bevonattal kell védeni.

6. § (1)10 A súly hitelesítését a gyártó vagy annak az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője a külön jogszabályban foglaltak alapján köteles a hitelesítésre jogosult szervnél kezdeményezni.

(2) A hitelesítésre jogosult szerv a hitelesítés során megvizsgálja, hogy a súly megfelel-e az e rendeletben meghatározott műszaki és metrológiai követelményeknek.

(3)11 Ha a súly megfelel az e rendeletben meghatározott műszaki és metrológiai követelményeknek, akkor a hitelesítésre jogosult szerv kiállítja a hitelesítési bizonyítványt és a táraüreg lezárásán bélyegzéssel jelöli a hitelesítést. Hitelesítési bizonyítvány csak arra a súlyra állítható ki, amelyet a gyártó vagy annak az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője egyértelmű azonosításra alkalmas jellel látott el.

7. § Az e rendeletben előírt műszaki és metrológiai követelmények megtartását az illetékes ellenőrző hatóságok ellenőrzik, és jogszabálysértés esetén megteszik mindazokat a szükséges intézkedéseket, amelyre számukra jogszabály felhatalmazást ad.

8. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1. napján lép hatályba.

(2)12 Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Tanácsának a tagországoknak az 5 kilogrammtól 50 kilogrammig terjedő közepes pontosságú hasáb alakú és az 1 grammtól 10 kilogrammig terjedő közepes pontosságú henger alakú súlyokra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 71/317/EGK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 6/2000. (II. 25.) GM rendelethez


Megengedett hibahatárok a hasáb alakú súlyok első hitelesítésekor

Megengedett hibahatárok a hasáb alakú súlyok első hitelesítésekor

Névleges érték

Megengedett hibahatárok milligrammban

5 kg-oshoz

+800
–0

10 kg

+1600
–0

20 kg

+3200
–0

50 kg

+8000
–0

2. számú melléklet a 6/2000. (II. 25.) GM rendelethez


Megengedett hibahatárok a hengeres alakú súlyok első hitelesítésekor

Megengedett hibahatárok a hengeres alakú súlyok első hitelesítésekor

Névleges érték

Megengedett hibahatárok milligrammban

1 g

+5
–0

2 g

+5
–0

5 g

+10
–0

10 g

+20
–0

20 g

+20
–0

50 g

+30
–0

100 g

+30
–0

200 g

+50
–0

500 g

+100
–0

1 kg

+200
–0

2 kg

+400
–0

5 kg

+800
–0

10 kg

+1600
–0

3/1. számú melléklet a 6/2000. (II. 25.) GM rendelethez


Hasábsúlyok (1. változat)

Mérettáblázat mm-ben
Az A és A', valamint a B és B' méretek felcserélhetők.

Névleges érték

A

A'

B

B'

H

a

b

c

h

d

l

r

o

t

f

e

ε

ϕ

ϕ '

ϕ ''

g

5 kg

150

152

75

77

84

36

30

6

66

19

145

5

12

M16 x 1,5

14

1

2

16,5

18

16

5

10 kg

190

193

95

97

109

46

38

8

84

25

185

6

16

M16 x 1,5

14

1

2

16,5

18

16

5

20 kg

230

234

115

117

139

61

52

12

109

29

220

8

20

M27 x 1,5

21

2

3

27,5

30

27

8

50 kg

310

314

155

157

192

83

74

16

152

40

300

10

25

M27 x 1,5

21

2

3

27,5

30

27

8

3/2. számú melléklet a 6/2000. (II. 25.) GM rendelethez


Hasábsúlyok (2. változat)

Mérettáblázat, minden adat mm-ben

Névleges érték

A

A'

B

B'

H

a

b

c

h

d

r

o

m

n

p

5 kg

150

152

75

77

84

36

30

6

66

19

5

12

16

13

55

10 kg

190

193

95

97

109

46

38

8

84

25

6

16

35

25

70

20 kg

230

234

115

117

139

61

52

12

109

29

8

20

50

30

95

50 kg

310

314

155

157

192

83

74

16

152

40

10

25

70

40

148

4/1. számú melléklet a 6/2000. (II. 25.) GM rendelethez


Hengeres súlyok

4/2. számú melléklet a 6/2000. (II. 25.) GM rendelethez


Hengeres súlyok méretei (mm-ben)

Névleges érték

ϕ

ϕ '

ϕ ''

H

E

R

r

o

Megjegyzés

1

 

6

5,5

3

*

1

0,9

0,5

1

Táraüreg nélküli súlyok

2

 

6

5,5

3

*

1

0,9

0,5

1

5

 

8

7

4,5

*

1,4

1,25

0,5

1

10

 

10

9

6

*

1,6

1,5

0,5

1

20

 

13

11,5

7,5

*

2

1,8

0,5

1,5

50

 

18

16

10

*

3

2,5

1

2

20

 

13

11,5

7,5

*

2

1,8

0,5

1,5

* A ,H'' méret anyagfüggő

50

g

18

16

10

*

3

2,5

1

2

100

 

22

20

13

*

4

3,5

1

2

200

 

28

25

16

*

4,5

4

1,5

3,2

500

 

38

34

22

*

6

5,5

1,5

3,2

1

kg

48

43

27

*

8

7

2

5

2

kg

60

54

36

*

10

9

2

5

5

kg

80

72

46

*

13

12

2

10

10

kg

100

90

58

*

17

15

3

10

20

kg

128

112

74

*

22

18

3

10

Táraüreg

1. változat

2. változat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

b

c

d

e

f

g

h

t

l

m

n

δ

ε

a

b

c

d

e

f

g

m

n

*

18

5,5

2,5

6,5

1,5

1

9

M4 x 0,5

5

1

5

5

1

3

18

5,5

2,5

6,5

1,5

1

1

5

*

25

7,5

3,5

9

2

1

10

M6 x 0,5

5

1,5

7

7

1,5

4,5

25

7,5

3,5

9

2

1

1,5

7

*

30

7,5

3,5

9

2

1

10

M6 x 0,5

5

1,5

7

7

1,5

4,5

30

7,5

3,5

9

2

1

1,5

7

*

40

10,5

4,5

12

2,5

1,5

15

M8 x 1

8

2

10

10

2

7

40

10,5

4,5

12

2,5

1,5

2

10

*

50

10,5

4,5

12

2,5

1,5

15

M8 x 1

8

2

10

10

2

7

50

10,5

4,5

12

2,5

1,5

2

10

*

65

18,5

7

20

4

2,5

20

M14 x 1,5

13

3

18

18

3

12

65

18,5

7

20

4

2,5

3

18

*

80

18,5

7

20

4

2,5

20

M14 x 1,5

13

3

18

18

3

12

80

18,5

7

20

4

2,5

3

18

*

120

24,5

8

26,5

4

2,5

35

M20 x 1,5

18

4

24

24

3

18

120

24,5

8

26,5

4

2,5

4

24

*

160

24,5

8

26,5

4

2,5

35

M20 x 1,5

18

4

24

24

3

18

160

24,5

8

26,5

4

2,5

4

24

* Az ,a'' érték szabványfüggő.
1

A rendeletet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelet 14. § d) pontja hatályon kívül helyezte 2016. március 1. napjával.

2

Az 1. § a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § eredeti szövegének jelölését a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 2. §-a (1) bekezdésre változtatta.

4

A 2. § (1) bekezdésének g)–j) pontját a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (2) bekezdését a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva.

6

A 3. § (1) bekezdése a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (3) bekezdése a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (5) bekezdésének b) pontja a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (5) bekezdésének b) pontja a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (3) bekezdése a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 8. § (2) bekezdése a 77/2003. (XI. 26.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére