• Tartalom

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

2023.01.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Szt. 92/D–92/H. §-aiban foglaltak szerint a személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)1 személyes gondoskodást végző személy az, aki

aa)2 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és

ab)3 a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, ideértve azt is, ha jogszabály alapján a képesítési előírások alól mentesült;

b) főállásnak több egyidejűleg fennálló munkaviszony esetén az a munkaviszony tekintendő, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok esetén pedig az, amelyiket korábban létesítették.

2. §4 A működési nyilvántartást a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: nyilvántartó) vezeti.

3. § A nyilvántartónak

a) a nyilvántartási adatok bejelentése [Szt. 92/F. § (1) bekezdés] az 1. számú melléklet szerinti adatlapon,

b) a személyes gondoskodást végző személy adataiban bekövetkezett változások bejelentése a 2. számú melléklet szerinti adatlapon

történik.

4. § (1) A 3. § szerinti bejelentési kötelezettségnek

a)5 a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben, illetve javítóintézetben munkaviszonyban főállásban foglalkoztatott, illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyes gondoskodást végző személyre (a továbbiakban együtt: munkavállaló) vonatkozóan az intézmény vezetője, illetőleg a működtető (a továbbiakban együtt: munkáltató),

b) önmagára vonatkozóan [a ba)bc) alpontokban foglalt személyek a továbbiakban együtt: önbejelentésre kötelezett]

ba)6 a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény, illetve a javítóintézet vezetője,

bb)7 a személyes gondoskodást vállalkozóként végző személy,

bc) a települési önkormányzattal munkaviszonyban álló, egyszemélyes szolgáltatásként személyes gondoskodást végző személy (családgondozó, házigondozó, falugondnok stb.)

tesz eleget.

(2)8 A munkáltató a bejelentési kötelezettsége teljesítésekor az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványokat a 3. számú melléklet szerinti adatösszesítővel továbbítja a nyilvántartónak. A munkáltató bejelentési kötelezettsége a próbaidőre alkalmazottakra nem vonatkozik.

5. § A munkavállaló

a)9 a működési nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat a munkába lépéskor, illetőleg a nevelőszülői tevékenysége megkezdésekor,

b)10 az adatokban bekövetkezett változásokat harminc napon belül,

c)11 a továbbképzési, illetve a vezetőképzési kötelezettség teljesítését az arról szóló igazolás, illetve tanúsítvány kézhezvételét követő harminc napon belül

köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.

6. §12 (1) A munkáltató

a)13 a továbbképzésre kötelezett munkavállaló kötelező, munkakörhöz kötött és választható továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év február 28-áig,

b) a vezetőképzésre kötelezett munkavállaló vezetőképzési kötelezettségének teljesítését az arról szóló tanúsítvány bemutatását követő harminc napon belül

jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon.

(2) Az adatlaphoz mellékelni kell a továbbképzési programon való részvételről a továbbképzés szervezője által kiállított igazolás, illetve a vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány másolatát.

(3) Ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet vagy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint megszakadt továbbképzési, illetve képzési időszak tovább folytatódik, a továbbképzési, illetve a képzési időszak megszakadásáig teljesített továbbképzések, illetve vezetőképzés elvégzésének igazolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az önbejelentésre kötelezett továbbképzési és vezetőképzési kötelezettségének bejelentésére az (1)–(3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak.

7. §14 (1)15 A nyilvántartó igazolást állít ki

a) a működési nyilvántartásba vételről,

b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása esetén annak működési nyilvántartásba vételéről, továbbá

c) új továbbképzési, képzési időszak kezdetekor, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési, illetve a vezetőképzésre kötelezett a vezetőképzési kötelezettségének eleget tett, és a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény nem merült fel.

(2) A nyilvántartásba vételről szóló igazolás

a) a nyilvántartásba vett személyre irányadó továbbképzési vagy képzési időszak végéig,

b) a továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege változásának időpontjáig vagy

c) – a vezetőképzésre nem kötelezett és a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesülő személy esetén – a munkaviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony vagy a személyes gondoskodást nyújtó tevékenység megszűnéséig

érvényes.

(3) A nyilvántartó az igazolást a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek küldi meg. A munkáltató az igazolást a munkavállaló részére köteles átadni.

(4)16 Ha a nyilvántartásba vétel munkáltatói bejelentés alapján történt, a nyilvántartó a nyilvántartásba vételről visszaigazolást küld a munkáltatónak.

(5) A működési nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásba vételről szóló igazolást

a) az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti új igazolás kiállításáig, vagy

b) – ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra vagy a nevelőszülő-képesítés megszerzése alóli mentességre tekintettel mentesül, és a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló miniszteri rendelet alapján vezetőképzésre nem kötelezett – a munkaviszonyának, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának, vagy önbejelentésre kötelezett személy esetén a személyes gondoskodást nyújtó tevékenységének megszűnéséig

köteles megőrizni.

(6) Ha a munkavállaló nem tett eleget a továbbképzési kötelezettségének, a nyilvántartó erről értesíti a munkáltatót.

8. § (1) Ha a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény – az önbejelentésre kötelezett halálát kivéve – következik be, a bejelentésre kötelezett a körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül a 7. számú melléklet szerinti adatlapon köteles ezt a nyilvántartónak bejelenteni.

(2)17 Ha a munkáltató a működési nyilvántartásból való törlést az Szt. 92/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt kéri, és az adatlapon jelzi, hogy a volt munkavállaló feltehetően a jövőben is az e rendelet alapján működési nyilvántartásba vételi kötelezettséggel járó tevékenységet fog végezni, úgy a nyilvántartó egy évig nem törli az adatokat. Amennyiben az egy év alatt nem érkezik a nyilvántartott személyre vonatkozóan új bejelentés, az adatokat törölni kell.

(3)18 Az önbejelentésre kötelezettek működési nyilvántartásból való törlésére az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

10. §19 A munkáltató, illetve az önbejelentésre kötelezett a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet hatálybalépését20 követő 60 napon belül a 2. számú melléklet szerinti adatlapon bejelenti a nyilvántartónak a vezetőképzésre kötelezett adatait.

1. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez21


Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartásba vételéhez
Kérjük az adatlapot írógéppel vagy nyomtatott betűkkel töltsék ki!

Nyilvántartási szám*

1. Vármegye:

2. Név:

3. Születési, családi és utónév:

4. Neme: 1. férfi 2. nő

5. Születési hely: .................................................................

6. Születési idő:

7. Anyja neve: .....................................................................

8. Állampolgárság:

9. Munkáltató székhelyének neve, címe:

A nyilvántartó által megadott kódja:

Telefonszáma:

**Telephely neve, címe:

A nyilvántartó által megadott kódja:

Telefonszáma:


10. Ellátási forma, intézmény típusa: (A megfelelő rész aláhúzandó.)

1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat
4. Támogató szolgálat
5. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatása
6. Szenvedélybetegek közösségi ellátása
7. Pszichiátriai betegek közösségi ellátása
8. Utcai szociális munka
9. Idősek nappali ellátása
10. Fogyatékos személyek nappali ellátása
11. Pszichiátriai betegek nappali ellátása
12. Szenvedélybetegek nappali ellátása
13. Hajléktalan személyek nappali melegedője
14. Időskorúak gondozóháza
15. Fogyatékos személyek gondozóháza
16. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona
17. Szenvedélybetegek átmeneti otthona
18. Éjjeli menedékhely
19. Hajléktalan személyek átmeneti szállása
20. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
21. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
22. Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
23. Hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye
24. Fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
25. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
26. Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona
27. Szenvedélybetegek betegek rehabilitációs célú lakóotthona
28. Idősek otthona
29. Fogyatékos személyek otthona
30. Pszichiátriai betegek otthona
31. Szenvedélybetegek otthona
32. Fogyatékos személyek támogatott lakhatása
33. Pszichiátriai betegek támogatott lakhatása
34. Szenvedélybetegek támogatott lakhatása
35. Család- és gyermekjóléti szolgálat
36. Család- és gyermekjóléti központ
37. Bölcsődei ellátás
a) Bölcsőde
b) Mini bölcsőde
c) Munkahelyi bölcsőde
d) Családi bölcsőde
38. Napközbeni gyermekfelügyelet
39. Helyettes szülő
40. Gyermekek átmeneti otthona
41. Családok átmeneti otthona
42. Nevelőszülői hálózat
43. Javítóintézet
44. Gyermekotthon
45. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat
46. Egyéb, éspedig: ............................................

11. Fenntartó típusa:

1. állami

2. nem állami

3. egyházi


12. Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, illetve az 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet alapján.]

1. intézményvezető
2. intézményvezető-helyettes
3. szervezeti egység vezetője
4. javítóintézeti otthonvezető
5. szakmai vezető
6. vármegyei vagy fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság vezető
7. vezető ápoló
8. vezető szakápoló
9. szakmai egység vezető
10. gondozó
11. ápoló
12. szakápoló
13. terápiás munkatárs
14. szociális munkatárs
15. fejlesztő-pedagógus
16. segítő
17. falugondnok
18. tanyagondnok
19. esetfelelős
20. asszisztens
21. foglalkoztatás-szervező
22. mozgásterapeuta
23. gyógytornász
24. szabadidő-szervező
25. családgondozó
26. családsegítő
27. szociális asszisztens
28. esetmenedzser/tanácsadó
29. szociális diagnózist készítő esetmenedzser
30. óvodai és iskolai szociális segítő
31. helyettes szülő
32. helyettes szülői tanácsadó
33. nevelő
34. nevelőszülő
35. gyermekfelügyelő
36. gyermekvédelmi ügyintéző
37. nevelőszülői tanácsadó
38. örökbefogadási tanácsadó
39. gyermekvédelmi gyám
40. gyermekgondozó
41. növendékügyi előadó
42. elhelyezési ügyintéző
43. gyermekvédelmi asszisztens
44. védőnő
45. kisgyermeknevelő
46. orvos
47. pszichiáter
48. jogász
49. iskolai tanár
50. iskolai tanító
51. szakoktató
52. rendész
53. javítóintézeti utógondozó
54. gyógypedagógus
55. pszichológus
56. fejlesztő pedagógus
57. pszichológiai tanácsadó
58. konduktor
59. munkaoktató
60. közvetítő
61. hivatásos gondnok
62. a Gyvt. 61. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatást végző orvos
63. a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző szaktanácsadó
64. a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző szociális munkás
65. a Gyvt. 61. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatást végző technikus
66. egyéb, éspedig: ..........................

13.1. Jelenlegi munkáltatónál a munkaviszony kezdete:

13.2. A közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony,

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésének ideje, tevékenység kezdete:


14. Iskolai végzettség:

1. általános iskolai végzettség

2. középfokú végzettség

3. felsőfokú végzettség


15. A szakképzettségre vonatkozó adatok: [Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.]

A képzettség megnevezése***

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézmény

Az oklevél, bizonyítvány száma

A bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje


16. Alap vezetőképzésre kötelezett-e: 1. Igen 2. Nem
Mester vezetőképzésre kötelezett-e: 1. Igen 2. Nem

Dátum: ......................................................

P. H.

........................................................................

a bejelentésre kötelezett aláírása

_________________
* Amennyiben ismert kérjük kitölteni!
** Amennyiben megegyezik a székhellyel, nem kell kitölteni!
*** A munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítést kell feltüntetni!

2. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez22


Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adataiban bekövetkezett változások bejelentéséhez

Nyilvántartási szám: __________
I. Személyes adatok
1. Név:
2. Születési családi és utónév:
3. Születési hely, idő:
4. Anyja neve:

II. A változás oka
1. Munkahelyen belüli telephelyváltás
1.1. Régi telephely neve, címe:
1.2. Régi telephely kódja: _________
1.3. Ellátási forma:
1.4. Új telephely neve, címe:
1.5. Új telephely kódja: _________
1.6. Ellátási forma:
2. Személyes adatok változása
2.1. Nyilvántartásban szereplő név:
2.2. Új név:
3. Munkakör változása
3.1. Nyilvántartásban szereplő munkakör:
3.2. Új munkakör:
(Az új munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettségről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)
4. Szakképzettség változása

A munkakörhöz, tevékenységi körhöz kapcsolódó új szakképesítés

Az oklevelet, bizonyítványt kiállító (képző) intézmény

Az oklevél,
bizonyítvány száma

A bizonyítvány, oklevél kiállításának ideje

(Az új szakképesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány másolatát kérjük mellékelni!)
5. Szünetelés:
5.1. A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellege
5.1.1. továbbképzési időszak
5.1.2. képzési időszak
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
5.2. A szünetelés kezdő időpontja: ____________
5.3. A szünetelés oka:
5.3.1. Három hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság
5.3.2. Hat hónapot meghaladó táppénz, baleseti táppénz
5.3.3. Szülési szabadság
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
5.4. A szünetelés befejezésének időpontja: ______________
6. A továbbképzési, vezetőképzési kötelezettség jellegének változása
6.1. A kötelezettség változásának kezdő időpontja: _________________
(A vezetői megbízás, illetve az új vezetői megbízás kezdő időpontját, illetve a vezetői megbízás visszavonásának időpontját kell feltüntetni.)
6.2. A kötelezettség változásának módja:
6.2.1. mester vezetőképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett
6.2.2. alap vezetőképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett
6.2.3. alap vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett
6.2.4. mester vezetőképzés helyett továbbképzésre kötelezett
6.2.5. továbbképzés helyett alap vezetőképzésre kötelezett
6.2.6. továbbképzés helyett mester vezetőképzésre kötelezett
6.2.7. továbbképzésre nem kötelezett alap vezetőképzésre kötelezetté válik
6.2.8. továbbképzésre nem kötelezett mester vezetőképzésre kötelezetté válik
(A megfelelő rész aláhúzandó.)

Dátum: ............................
P. H.
...................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása

3. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez

Adatösszesítő

Adatösszesítő

Az intézmény neve: ...................................................................................................................................................…………..

Az intézmény címe: ..................................................................................................................................................…………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

A személyes gondoskodást végzők nyilvántartásban felvétetni kívánt személyek listája:

Sorszám

Név

Születési idő

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Dátum: ................................................................

P. H.

.....................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása

4. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez23


Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzési, illetve vezetőképzési kötelezettsége teljesítésének bejelentéséhez

Nyilvántartási szám: ______________
Munkáltató kódja: _______________

I. Személyes adatok
1. Név:
2. Születési családi és utónév:
3. Születési hely, idő:
4. Anyja neve:

II. Továbbképzési kötelezettség teljesítése
1. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi területen minősített továbbképzések:

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzés formája
(kötelező, munkakörhöz kötött, választható)

A továbbképzést szervező megnevezése/neve, címe

A továbbképzési pontérték megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
2. Külön jogszabály által előírt továbbképzések teljesítése
2.1. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján egészségügyi továbbképzésként nyilvántartásba vett képzések:

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzési pont megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)
2.2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján pedagógus-továbbképzésként akkreditált képzések:

A továbbképzés engedélyszáma

A továbbképzés megnevezése, címe

A továbbképzést szervező intézmény neve, címe

A továbbképzési pont megszerzésének időpontja

Megszerzett pontérték

(A továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát kérjük csatolni!)

III. Vezetőképzési kötelezettség teljesítése:
1. A képzés szintje, szakasza:
1.1. Alap vezetőképzés:
a) alapozó képzése
b) megújító képzése
1.2. Mester vezetőképzés
a) alapozó képzése
b) megújító képzése
(A megfelelő rész aláhúzandó.)
2. A vezetőképzés elvégzéséről szóló tanúsítvány száma:
(A vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítványt kérjük csatolni!)

Dátum: ............................................
P. H.
....................................................................
a bejelentésre kötelezett aláírása

5. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez24

6. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez25

7. számú melléklet a 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez26


Adatlap a személyes gondoskodást végző személyek adatainak a működési nyilvántartásból való törléséhez

Nyilvántartási szám:


1. Név: ................................................................. Születési, családi és utónév: ......................................................................................................................

2. A munkáltató neve, címe: .................................................................................................................................................................... kódja:


3. A nyilvántartásból való törlés oka (A megfelelőt kérjük aláhúzni!):
1. a személyes gondoskodást végző személy halála
2. a foglalkozás gyakorlásától eltiltó bírósági határozat
3. nyugdíjazás
4. rokkantnyugdíj
5. munkahelyváltozás
6. egyéb:.................................................................................................

4. A munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnésének,

befejezésének ideje:


P. H.
Dátum: ..................................

....................................................................

a bejelentésre kötelezett aláírása

1

Az 1. § (2) bekezdésének a) pontja a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet 20. § (6) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. § (1) bekezdés b) pont ba) pontja a 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 14. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja a 41/2012. (XI. 28.) EMMI rendelet 14. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdésének második mondatát a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet 17. §-a iktatta a szövegbe.

9

Az 5. § a) pontja a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § b) pontja a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § c) pontját a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be.

13

A 6. § (1) bekezdés a) pontja a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

15

A 7. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § (4) bekezdése a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 8. § (2) bekezdése a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 24. § f) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 8. § (3) bekezdése a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 22. §-a szerint módosított szöveg.

20

A hatálybalépés időpontja 2018. január 1.

22

A 2. számú melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 4. számú melléklet a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 22. § (8) bekezdésével megállapított, a 7/2018. (II. 5.) EMMI rendelet 21. §-a szerint módosított szöveg.

24

Az 5. számú mellékletet a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 6. számú mellékletet a 2/2021. (I. 18.) EMMI rendelet 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 7. számú melléklet a 16/2003. (IV. 9.) ESZCSM rendelet 19. §-ának d) pontjával megállapított, a 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet 23. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére