• Tartalom

8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet

8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet

az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről1

2001.01.01.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 24. §-a (4) bekezdésének d) pontja alapján, május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra a csatornahasználati díj felszámításánál a locsolási célú felhasználás miatt az adott időszakra jutó vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.

2. § (1) A díjszámítás alapjául szolgáló mennyiségi korrekció a szennyvízmérővel nem rendelkező lakossági fogyasztó által benyújtott igénylőlap alapján történik.

(2) E rendelet alkalmazásában lakossági fogyasztó, aki az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 6. pontjában meghatározott – nem úszóteleknek minősülő – lakó-, illetve üdülőingatlannal és arra vonatkozóan a szolgáltatóval érvényes közüzemi szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

3. § (1) Locsolási célú felhasználás miatti korrekció csak a bekötési vízmérőre (főmérőre) kiszámlázott vízmennyiségre, illetve átalány ivóvízfogyasztás elszámolása esetén az R. 3. számú mellékletében meghatározott locsolási átalány vízmennyiségre adható. Az átalánymennyiségeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Átalány ivóvízfogyasztás elszámolását az 1. számú mellékletben meghatározott átalány locsolási célú felhasználás teljes mennyiségével korrigálni kell.

4. § A locsolási célú felhasználás miatti korrekció igénylésére szolgáló, e rendelet 2. számú melléklete szerinti igénylőlapot a szolgáltató köteles az ügyfélszolgálati egységeinél ingyenesen a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

5. § (1) Az igénylést a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 15-éig kell benyújtani a szolgáltató részére. Az ezt követően beérkező igénylést a szolgáltató a tárgyévet követő év locsolási időszakára vonatkozóan fogadja el. A szolgáltató köteles a benyújtott igénylést 30 napon belül e rendelet szerint elbírálni.

(2) Elutasítás esetén, annak indokairól a szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni. A szolgáltató a locsolási célú víz felhasználási korrekciójára vonatkozó igényt azon fogyasztónál utasíthatja el, akinek

a) locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív – saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat – vízbeszerzési lehetősége van,

b) igénybejelentése – a szolgáltató által lefolytatott ellenőrzés alapján – valótlan adatokat tartalmaz,

c) az igénybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve a locsolóvíz korrekció megadását követően a víziközmű szolgáltató tekintetében 90 napon túli díjhátraléka van.

(3) A szolgáltató által aláírt fogyasztói igénybejelentés 1 példányát a fogyasztó részére meg kell küldeni.

6. § (1) A fogyasztóval történő elszámolás során a szolgáltató

a) a beadott igénylőlap adatai alapján a számlázási rendszerben a locsolással összefüggő mennyiségi korrekciót – május 1-jétől kezdődően – 12 hónapra elosztva érvényesíti;

b) köteles a korrekciót mindaddig érvényesíteni, ameddig a fogyasztó igénybejelentését vissza nem vonja, illetve az elbírálás szempontjainak teljesülésében változás nem áll be.

(2) A szolgáltató és a fogyasztó a locsolási kedvezmény alapját érintő feltételek változásáról egymást tájékoztatni kötelesek.

7. § Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy a mennyiségi korrekció a locsolási tilalom időszakában nem alkalmazható.

1. számú melléklet a 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelethez

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei
----------------
1. Beépített ingatlanok (telkek)
1.1. udvari csappal 40 l/fő/nap
1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal* 60 l/fő/nap
1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 l/fő/nap
1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal* 65 l/fő/nap
1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 l/fő/nap
1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 l/fő/nap
1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120 l/fő/nap
1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap
1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/fő/nap
2. Házikert locsolás
az ingatlan beépítetlen területen, de legfeljebb az ingatlanterület 50%-ának alapulvételével 1 l/m2/nap
3. Gépkocsimosás (tömlővel) 400 l/szgk/hó
4. Állatállomány itatása (számosállatonként) 40 l/db/nap
5. Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint 30 l/fő/nap
6. A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek esetében az 1/1.1–1.3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május–szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani
_______
* Vízöblítéses WC nélkül.

2. számú melléklet a 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelethez

Fogyasztói igénybejelentés
(A locsolási célú ivóvíz-felhasználás miatti korrekció igényléséhez)
Alulírott .................... (fogyasztó neve)
.............................. (fogyasztó címe)
a 8/2000. (X. 18.) KöViM rendelet alapján igénylem a locsolási célú ivóvíz-felhasználásomra a szennyvízmennyiség korrekciót.
Fogyasztói szám: ..............................
Bekötési vízmérő (főmérő) száma: ..............
Az ingatlan címe (ahová a mennyiségi korrekció elszámolását kérem):
..................................
A szolgáltatóval kötött szerződésem típusa:*
– lakossági fogyasztók részére ivóvíz- és szennyvízelvezetés szolgáltatásra,
– lakóközösség részére ivóvíz-szolgáltatásra,
– lakossági fogyasztók részére elkülönített mérőeszköz ivóvíz-szolgáltatásra.
Kijelentem, hogy locsolási célú ivóvíz-felhasználásra a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb alternatív vízbeszerzési lehetőséggel nem rendelkezem, valamint a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy az adatok valódiságát a szolgáltató jogosult ellenőrizni.
Kelt: ............., ...... év ........... hónap ...... nap
....................
a fogyasztó aláírása
_______
* A megfelelő elnevezés aláhúzandó!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A szolgáltató nyilatkozata
Az igénybejelentésben megjelölt fogyasztóhely a locsolási cél jogosultság jogszabályi feltételeinek
megfelel nem felel meg
Kelt: ............., ...... év ........... hónap ...... nap
......................
a szolgáltató aláírása
1

A rendeletet a 292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 39. §-a hatályon kívül helyezte 2014. december 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére