• Tartalom

2001. évi I. törvény

2001. évi I. törvény

a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–13. §2

14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2001. március 1-jén lép hatályba.

(2) A Grtv. e törvény 8. §-ával megállapított 13. §-a 2001. július 1-jén lép hatályba, azzal, hogy a 13. §-ban foglalt tilalmakat szabadtéri reklámhordozó vonatkozásában 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.

15. § (1) A 13. §-ban foglalt tilalom nem terjed ki azokra az elnevezésekre, megjelölésekre vagy árujelzőkre, melyeket e törvény hatálybalépését megelőzően jóhiszeműen közösen alkalmaztak dohányáru és más áru vonatkozásában, feltéve, hogy az elnevezés, megjelölés vagy árujelző használatának a módja egyértelműen megkülönböztethető a dohányáruk vonatkozásában alkalmazott használattól.

(2) A 13. §-ban foglalt tilalom hatálybalépését követően dohányáru vonatkozásában nem alkalmazható olyan elnevezés, megjelölés vagy árujelző, amelyet más árunál alkalmaznak, kivéve, ha a tilalom hatálybalépését megelőzően a dohányárut ezzel az elnevezéssel, megjelöléssel, árujelzővel már forgalomba hozták.

(3) A tilalom hatálybalépését követően forgalomba hozott, dohányárutól különböző áru vonatkozásában nem alkalmazható olyan elnevezés, megjelölés és árujelző, amelyet dohányáru vonatkozásában már használnak, kivéve, ha a használat módja egyértelműen megkülönböztethető a dohányáru vonatkozásában alkalmazott használattól.

(4)3

(5)4

16–17. §5

18. §6

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. december 19-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. január 5. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 45. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–13. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 477. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 15. § (4) bekezdését a 2006: CV. törvény 6. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 15. § (5) bekezdését a 2005: LXXVII. törvény 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2006: CV. törvény 6. § (2) bekezdésének a) pontja.

5

A 16–17. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 477. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 18. §-t a 2005: LXXVII. törvény 9. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére