• Tartalom

2001. évi C. törvény

2001. évi C. törvény

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről1

2024.05.17.
ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÖZÖS SZABÁLYAI

A törvény hatálya

1. § (1)2 E törvény hatálya a 4. § szerinti eljáró hatóságra, a 4/A. § szerinti segítségnyújtó központra, a 41. § szerinti előzetes ellenőrzést végző eljáró hatóságra, valamint állampolgárságra való tekintet nélkül, azon természetes személyekre terjed ki, akik külföldön vagy Magyarországon működő külföldi közoktatási vagy felsőoktatási intézményben, vagy képzést folytató más intézményben (a továbbiakban: külföldi oktatási intézményben) bizonyítványt vagy oklevelet szereztek.

(1a)3 E törvény hatálya a XI/B. Fejezetben foglaltak alkalmazása tekintetében kiterjed mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervekre és szervezetekre, amelyek szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását korlátozó törvényi és egyéb jogszabályi rendelkezések, közjogi szervezetszabályozó eszközök (a továbbiakban együtt: rendelkezések) előkészítésében részt vesznek.

(2)4 E törvényt kell alkalmazni valamely külföldi állam joga szerint kiállított bizonyítványnak és oklevélnek a Magyarországon megszerezhető bizonyítvánnyal és oklevéllel egyenértékűként történő elismerésére és honosítására, valamint a résztanulmányok beszámítására. E törvényt kell alkalmazni akkor is, ha az elismerés a szakmai gyakorlaton alapul.

(3)5 Bizonyítvány, illetve oklevél az alap-, közép- vagy felsőfokú végzettséget és azokhoz kapcsolódó szakképesítést, szakképzettséget, illetve tudományos fokozatot tanúsító okirat. Bizonyítványnak, illetve oklevélnek tekintendő az ezekkel azonos hatályú okirat is. Nem minősül külföldi bizonyítványnak, oklevélnek, illetve szakmai képesítésnek a hazai bizonyítvány, oklevél, illetve szakmai képesítés külföldi elismeréséről szóló, külföldi eljáró hatóság által hozott döntés.

(4)6 E törvényt kell alkalmazni a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállítása során is.

(5)7 E törvényt akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik. Az elismerési és honosítási eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6)8 E törvényt kell alkalmazni a szabályozott szakmákra vonatkozó arányossági értékelésre annak érdekében, hogy a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását korlátozó, bevezetni tervezett rendelkezések, vagy a hatályos rendelkezésekhez fűzött módosítások alkalmasak legyenek az elérni kívánt cél megvalósításának biztosítására, és ne lépjék túl az adott cél eléréséhez szükséges mértéket.

(7)9 E törvény rendelkezéseit a 6. § (4) bekezdésében meghatározott foglalkoztatók érdekkörében felmerült elismerési ügyekben a Kormány rendeletében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az elismerés és a honosítás alapelvei

2. § (1) A külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél elismerésével senki sem szerezhet több jogot, mint amennyi a bizonyítvány vagy az oklevél alapján abban az államban megilleti, amelyben azt szerezte.

(2)10 Ha e törvény másként nem rendelkezik, az elismerés és a honosítás a külföldi oktatási intézmény jogállása, a bizonyítvány vagy az oklevél jogi hatálya, a képzés külső minőségbiztosítása, a tanulmányi idő, valamint a tanulmányi és a vizsgakövetelmények alapján történik.

(3)11

(4) A kérelmezőnek joga van megjelölni, hogy milyen céllal és milyen hazai végzettségi szintet, szakképesítést vagy szakképzettséget tanúsító bizonyítvánnyal vagy oklevéllel egyenértékű bizonyítványként vagy oklevélként kéri az elismerést vagy a honosítást.

(5)12

Az elismerés és a honosítás fogalma

3. § (1)13 Az elismerési eljárás során a 4. § szerinti eljáró hatóság a külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát Magyarországon megszerezhető bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával az e törvényben foglalt módon azonosnak nyilvánítja (elismerési eljárás). A honosítási eljárás során a 4. § szerinti eljáró hatóság a külföldi oklevél jogi hatályát a 4. § szerinti eljáró hatóság által kiállított oklevél jogi hatályával az e törvényben foglalt módon azonosnak nyilvánítja (honosítás). A bizonyítvány vagy az oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése azonban kizárólag a továbbtanulási célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít.

(2) A bizonyítvány és az oklevél elismerése nem mentesít a szakma gyakorlásához jogszabály által előírt további követelmények teljesítése alól.

Hatásköri szabályok

4. § (1)14 A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítványok kiállításával kapcsolatos, e törvényben meghatározott feladatok ellátása, ha e törvény másként nem rendelkezik, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság hatáskörébe tartozik.

(2)15 A külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított végzettségi szintnek, szakképesítésnek, illetve szakképzettségnek a II. Fejezet, IV. Fejezet, valamint V. Fejezet szerinti elismerése, ha az oktatási intézményben történő továbbtanulás céljából történik, azon oktatási intézmény hatáskörébe tartozik, amelyben a kérelmező tanulmányait folytatni szándékozik.

(3)16 A külföldi oklevelek által tanúsított tudományos fokozat e törvény III. Fejezete szerinti honosítása azon hazai felsőoktatási intézmény feladata, amely a felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Ftv.) szerint a külföldi oklevélnek megfelelő tudományágban vagy művészeti ágban doktori fokozat odaítélésére jogosult.

(4)17

(4a)18 A kérelmező külföldi oklevelének hazai felsőoktatási intézmény oktatói vagy tudományos kutatói munkakörének betöltése céljából a 14/A. § (2) bekezdése szerint hazai mesterfokozatként történő elismerése azon hazai felsőoktatási intézmény feladata, amely a külföldi oklevéllel rendelkező kérelmezőt foglalkoztatni kívánja.

(5)19

(6)20 A külföldi oklevelek által tanúsított szakképzettség hitéleti szakon megszerezhető szakképzettségként történő elismerése az olyan hazai vallási közösség által fenntartott felsőoktatási intézmény hatásköre, amely a megfelelő hazai oklevél kiállítására jogosult.

(7) Külföldön folytatott résztanulmányok beszámítása annak az oktatási intézménynek a hatásköre, amelyben a kérelmező a tanulmányait folytatni szándékozik.

(8)21 E törvény alkalmazása során eljáró hatóságnak a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság, valamint a (2)–(4) és a (6)–(7) bekezdésben meghatározott oktatási intézmény minősül.

(9) A Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevelek hazai elismeréséről az Ftv. szerint adott engedély rendelkezhet.

4/A. §22 (1)23 A Harmadik részben foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében segítségnyújtó központ működik, amelynek feladatai:

a)24 a magyar állampolgároknak, a velük azonos megítélés alá eső személyeknek, továbbá a tagállamok állampolgárainak, valamint az azzal azonos megítélés alá eső személyeknek és más tagállamok információs szolgálatainak a tájékoztatása a Harmadik részben foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében, így tájékoztatás a szakmákat és e szakmák gyakorlását szabályozó nemzeti jogszabályi rendelkezésekről, közöttük a szociális rendelkezésekről és adott esetben az etikai szabályokról, és

b)25 a magyar állampolgároknak, a velük azonos megítélés alá eső személyeknek, továbbá a tagállamok állampolgárainak, valamint az azzal azonos megítélés alá eső személyeknek a segítése a Harmadik részben foglalt jogok érvényesítésében, szükség szerint együttműködve a származási tagállam segítségnyújtó központjával, az eljáró hatóságokkal és a kormányablakkal,

c)26 együttműködés más tagállamok segítségnyújtó központjaival, és kérésükre tájékoztatás adása.

(2)27 Az Európai Bizottság megkeresésére az segítségnyújtó központ a megkeresés kézhezvételétől számított két hónapon belül tájékoztatja az Európai Bizottságot annak a tevékenységének az eredményéről, amelyet az (1) bekezdés b) pontjának rendelkezései alapján folytat.

5. § (1)28 Az eljáró hatóság az elismeréssel vagy honosítással kapcsolatos szakértői feladatok ellátására szakértőt rendelhet ki. Szakértő az a személy lehet, aki oktatási intézményben foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal és legalább tízéves oktatási vagy oktatásigazgatási szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(2)29 Az oktatási intézmény végzettségi szint továbbtanulási céllal történő elismerése, továbbá résztanulmányok, vizsga beszámítása esetén szakértőként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságot is megkeresheti.

(3) A szakképesítés és a szakképzettség elismerésére irányuló eljárás során az eljáró hatóság szakértőként hazai oktatási intézményt is megkereshet.

(4)30 Az e törvény Harmadik része szerinti elismerésből adódó teendők összehangolása a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság feladata.

(5)–(6)31

Az elismerési és a honosítási eljárás

közös eljárási szabályai

6. § (1) A külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított végzettségi szint, szakképesítés, szakképzettség vagy tudományos fokozat elismerése az elismerési vagy a honosítási eljárás során történik.

(2)32 Bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosíttatására az jogosult, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal igazolja.

(3)33 A 28. § (1) bekezdése szerinti tagállam állampolgárának nem minősülő, valamint a 28. § (2) bekezdése hatálya alá nem tartozó, magyar állampolgársággal nem rendelkező személy akkor jogosult bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosíttatására – ide nem értve a továbbtanulási céllal történő elismerést –, ha a (2) bekezdésben foglaltak teljesítésén túlmenően munkavégzési célból vagy családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(4)34 A (3) bekezdésben meghatározott személy akkor is jogosult bizonyítványa vagy oklevele elismertetésére vagy honosíttatására, ha munkavégzési célból a foglalkoztató a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló törvényben meghatározott beruházás megvalósítása céljából kiállított munkavállalási célú tartózkodási engedély vagy vendégmunkás-tartózkodási engedély iránti kérelmet nyújtott be, és ezt az elismerési eljárás során igazolja. Az elismerési eljárásban benyújtott kérelemről akkor hozható döntés, ha a kérelmező a kiadott tartózkodási engedélyt bemutatja.

(5)35 Az eljáró hatóság megszünteti a (4) bekezdés szerinti eljárást, ha a kérelmező az elismerési eljárás kezdő napját követő 90 napon belül nem nyújtja be a munkavégzési célból szükséges vízumot, és nem kéri az eljárási határidő meghosszabbítását. Az eljárási határidő kérelemre 30 nappal meghosszabbítható.

7. §36 (1) Ha a kérelmező által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy a kérelmező az oklevél elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok az eljáró hatóság megítélése szerint általa nem, vagy nehezen szerezhetők be, az eljáró hatóság megkeresést intézhet az illetékes külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz. A Harmadik rész hatálya alá tartozó eljárások kivételével, ha olyan külföldi bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályát kell megállapítani, amelyet valamely, a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Lisszaboni Egyezmény) magára nézve kötelezőnek elismerő államban [13. § (1) bekezdés] állítottak ki, az eljáró hatóság a megkeresést a Lisszaboni Egyezmény IX.2. Cikke szerinti külföldi információs központhoz intézi.

(2) Ha külföldi oktatási intézmény vagy hatóság hazai bizonyítvány vagy oklevél jogi hatályával, különösen annak hitelességével kapcsolatban hazai oktatási intézményt vagy hatóságot keres meg, a hazai oktatási intézmény vagy hatóság a megkeresésnek közvetlenül tesz eleget.

(3) Az e törvény rendelkezései alapján benyújtandó okirat benyújtása helyett az ügyfél az okirat által bizonyítani kívánt tényről kizárólag akkor tehet nyilatkozatot, ha e törvény azt megengedi.

8. §37

9. § (1)38 Az eljáró hatóság húsz napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be.

(2)39 Az eljáró hatóság a II. és III. Fejezet szerinti eljárásban a kérelem megérkezését követő naptól számított negyvenöt napon belül, a IV. és V. Fejezet szerinti eljárásban a kérelem megérkezését követő naptól számított hetvenöt napon belül dönt.

(2a)40 Az eljáró hatóságnak a VII–IX/B. Fejezet szerinti eljárásában az ügyintézési határideje harminc nap.

(3)41 Az eljáró hatóság a XI. és a XI/A. Fejezet szerinti eljárásban egy hónapon belül dönt. Ha a kérelem célja olyan európai szakmai kártya létrehozása, amellyel előzetes ellenőrzés alá nem tartozó határon átnyúló szolgáltatást kíván nyújtani a kérelmező, az eljáró hatóság huszonegy napon belül dönt.

(4)42 A (3) bekezdés szerinti egy hónapos, illetve huszonegy napos határidő kezdőnapja az eljárás megindításáról szóló értesítés kiállítása határidejének utolsó napja, vagy ha a kérelmezőt hiánypótlásra hívták fel, akkor az a nap, amelyen a kérelmező a hiánypótlásnak eleget tett.

(5)43 Ha a kérelmező európai szakmai kártya igénybevételével kéri a képesítése VII. Fejezet szerinti elismerését, vagy előzetes ellenőrzés alá tartozó szolgáltatást kíván nyújtani, az eljáró hatóság vagy az előzetes ellenőrzést végző hatóság a kérelem vagy bejelentés megérkezését követő naptól számított negyvenöt napon belül dönt.

(6)44 Ha a kérelmező európai szakmai kártya igénybevételével kéri a képesítése VIII–IX/B. Fejezet szerinti elismerését, az eljáró hatóság a (2) bekezdéstől eltérően a kérelem megérkezését követő naptól számított huszonegy napon belül dönt.

(7)45 Az eljáró hatóság az (5) és a (6) bekezdésben foglalt határidőt két héttel meghosszabbíthatja, azzal, hogy a meghosszabbítás okát meg kell indokolnia. A közegészséget vagy a szolgáltatás igénybe vevőjének biztonságát érintő esetben az eljáró hatóság a határidőt további két héttel meghosszabbíthatja.

10. §46

11. § (1)47 Ha az eljáró hatóság oktatási intézmény, az elsőfokú döntés ellen a köznevelésért felelős miniszterhez, a felsőoktatásért felelős miniszterhez, illetve a szakképzésért felelős miniszterhez, más esetben a Kormány rendeletében kijelölt hatósághoz lehet fellebbezni.

(2)48 Résztanulmányok beszámítása esetén, ha köznevelési intézmény vagy szakképző intézmény jár el, az elsőfokú határozat ellen a fenntartóhoz lehet fellebbezni.

(3)49

11/A. §50 Az e törvény szerinti hatósági eljárásokat az eljáró hatóság a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, vagy az ügyészségnek vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető határozata meghozataláig felfüggeszti, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amellyel kapcsolatban büntetőeljárás indult.

11/B. §51 Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a döntés akkor is módosítható vagy visszavonható, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sért.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ELISMERÉS ÉS A HONOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

II. Fejezet52

AZ ALAPFOKÚ, A KÖZÉPFOKÚ

ÉS A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGI SZINT ELISMERÉSE

Az általános iskolai végzettségi szint elismerése

12. § (1) Általános iskolai bizonyítványként az olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el,

a)53 amely külföldi oktatási intézményben legalább nyolc évfolyam elvégzését tanúsítja, és

b) amelynek alapján, figyelembe véve a külföldi oktatási intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát és a tanulmányi követelményeket, megállapítható, hogy a hazai általános iskolai végzettségi szinttel azonos végzettségi szintet tanúsít.

(2) Ha az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor általános iskolai bizonyítványként az (1) bekezdés b) pontjának meg nem felelő olyan külföldi bizonyítvány is elismerhető, amely valószínűsíti, hogy a kérelmező felkészült a további tanulmányok folytatására.

(3)54

A középiskolai végzettségi szint elismerése

13. §55 (1)56 A magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű az a külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amelyet az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy olyan államban állítottak ki, amely a Lisszaboni Egyezmény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el.

(2)57 Ha az érettségi bizonyítvány nem minősül az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékűnek, érettségi bizonyítványként az olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely – figyelembe véve a külföldi oktatási intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát és a tanulmányi követelményeket – a magyar érettségi bizonyítvánnyal azonos végzettségi szintet tanúsít, továbbá

a) a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja,

b)58 külföldi oktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam elvégzését tanúsítja, és

c) tanúsítja, hogy a kérelmező tanulmányai befejezésekor legalább négy tantárgyból külön vizsgát tett.

(3) Ha az elismerés továbbtanulási céllal történik, akkor középiskolai érettségi bizonyítványként a (2) bekezdés feltételeinek meg nem felelő olyan külföldi bizonyítvány is elismerhető, amely

a)59 külföldi oktatási intézményben legalább tizenkét évfolyam, vagy ha az adott külföldi államban a közoktatás tizenegy évfolyamból áll, akkor tizenegy évfolyam elvégzését tanúsítja,

b) a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja, és

c) valószínűsíti, hogy a kérelmező felkészült a további tanulmányok folytatására.

(4)60 Nem felsőoktatási képzésben történő továbbtanulásra való jelentkezésre jogosító hazai érettségi bizonyítványként ismerhető el az a külföldi bizonyítvány, amely azért nem tartozik az (1) vagy a (3) bekezdés hatálya alá, mert a kérelmezőt nem jogosítja az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre, vagy kizárólag valamely külföldi felsőoktatási képzésre, képzési területre vagy felsőoktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra való jelentkezésre jogosít, feltéve, hogy a bizonyítvány jogosít nem felsőoktatási képzésben történő továbbtanulásra való jelentkezésre az adott országban, továbbá az a külföldi bizonyítvány, amely a kérelmezőt az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosítja, azonban amely nem felel meg a (2) bekezdés b) vagy c) pontjában foglaltaknak.

(5) Ha a bizonyítvány nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá, és a (2) bekezdés szerint sem ismerhető el, a kérelmező bármely, érettségi vizsga lebonyolítására, érettségi bizonyítvány kiállítására jogosult oktatási intézményben, vizsgaközpontban kérheti tanulmányainak és vizsgáinak az érettségi vizsgába történő beszámítását. Az oktatási intézmény, illetve a vizsgaközpont állapítja meg, hogy milyen tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni, amelynek letételét követően kiállítja a magyar érettségi bizonyítványt.

A felsőfokú végzettségi szint elismerése

14. § (1)61

(2)62

(3)63

(4) A határozatban rendelkezni kell arról is, hogy a kérelmező milyen formában használhatja a külföldi felsőoktatási intézmény által adományozott címét. Ha a kérelmező címe összetéveszthető valamely hazai címmel, az eljáró hatóság előírja, hogy a külföldi cím csak az oklevelet kiállító intézmény vagy hatóság megnevezésével együtt használható.

(5)64 Ha külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon rendszeres alapképzést, mesterképzést, szakirányú vagy doktori képzést (önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében vagy más hasonló módon) folytat, akkor oklevelét akkor lehet elismerni, ha hazai működését az oktatási hivatal engedélyezte.

(6)65 Ha külföldi felsőoktatási intézmény rendszeres alapképzést, mesterképzést, szakirányú vagy doktori képzést (önállóan, más szervezet keretében vagy azzal együttműködve, távoktatás keretében vagy más hasonló módon) a székhelyétől eltérő államban folytat, oklevelét akkor lehet elismerni, ha a képzést mindkét államban elismerik.

(7)66 A külföldi közös fokozatot tanúsító oklevél a 14/A. § (1)–(3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával abban az esetben ismerhető el hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető felsőfokú végzettségi szintet tanúsító oklevélként, ha

a) a külföldi közös fokozat legalább egy, a Lisszaboni Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam [13. § (1) bekezdés] belső joga szerint felsőoktatási fokozatnak minősül, és

b) a közös fokozatot kiállító valamennyi külföldi felsőoktatási intézmény államilag elismert felsőoktatási intézménynek minősül abban az államban, amelyben a székhelye van.

14/A. §67 (1) A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető alapfokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely

a) felsőfokú képzésben folytatott legalább hároméves időtartamú tanulmányok befejezését tanúsítja, vagy

b) amennyiben a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő végzettségekből (fokozatokból) áll, az elsőként megszerezhető, legalább hároméves külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja,

feltéve, hogy a végzettségi szintek összevethetősége is megállapítható.

(2) A hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető mesterfokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként a külföldi oklevél akkor ismerhető el, ha

a) – egyetemi szinten folytatott legalább négyéves tanulmányok befejezését tanúsítja, vagy

– a másodikként megszerezhető, legalább egyéves külföldi felsőoktatási végzettség (fokozat) megszerzését tanúsítja, amennyiben a külföldi felsőoktatási rendszer egymásra épülő végzettségekből (fokozatokból) áll, feltéve, hogy a felsőoktatásban folytatott tanulmányok teljes időtartama eléri a négy évet,

b) megállapítható a végzettségi szintek összevethetősége, és

c) a külföldi oklevél az oklevelet kibocsátó országban tudományos fokozat megszerzésére irányuló képzésre való jelentkezésre jogosít.

(3) Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely

a) külföldi oklevélhez vezető képzés megkezdésének előfeltétele az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti külföldi felsőoktatási végzettség,

b) külföldi oklevélhez vezető képzés időtartama az egy évet eléri, és

c) külföldi oklevél nem tanúsít (1), (2) vagy (4) bekezdés szerinti végzettséget.

(4) A hazai doktori fokozat végzettségi szintjével egyenértékű végzettségi szintet tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely

a) külföldi oklevélhez vezető képzés megkezdésének előfeltétele a (2) bekezdés szerinti külföldi felsőoktatási végzettség,

b) külföldi oklevélhez vezető képzés vagy kutatás időtartama az egy évet eléri, és

c) külföldi oklevél végzettségi szintje a hazai doktori fokozat végzettségi szintjével összevethető.

(5)68 Hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető felsőoktatási szakképzést tanúsító oklevélként az a külföldi oklevél ismerhető el, amely

a) felsőfokú képzésben folytatott legalább kétéves időtartamú tanulmányok befejezését tanúsítja, és

b) nem tanúsít az (1), (2), (3) vagy (4) bekezdés szerinti végzettséget.

14/B. §69 (1) Továbbtanulás esetén alapfokozat végzettségi szintet tanúsítónak minősül az az államilag elismert külföldi oklevél, amelyet az Európai Felsőoktatási Térség (a továbbiakban: Felsőoktatási Térség) valamely részes államában annak a Felsőoktatási Térséghez való csatlakozását követően állítottak ki, és amely a Bolognai Nyilatkozat alapján létrejött felsőoktatási fokozatrendszer első fokozatát tanúsítja.

(2) Továbbtanulás esetén mesterfokozat végzettségi szintet tanúsítónak minősül az az államilag elismert külföldi oklevél, amelyet a Felsőoktatási Térség valamely részes államában annak a Felsőoktatási Térséghez való csatlakozását követően állítottak ki, és amely a Bolognai Nyilatkozat alapján létrejött felsőoktatási fokozatrendszer második fokozatát tanúsítja.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti oklevél által tanúsított szakképzettség elismerésére a 4. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(4) Ha a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az (1) vagy a (2) bekezdés hatálya alá tartozó oklevélhez vezető képzés minőségbiztosítás szempontjából lényegesen különbözik az adott külföldi felsőoktatási intézmény vagy az adott külföldi ország hasonló okleveleihez vezető képzéseitől és ezért a kérelmező nem felkészült a további tanulmányokra, a külföldi oklevél továbbtanulás céljából való figyelembe vételét határozatban megtagadja.

III. Fejezet

TUDOMÁNYOS FOKOZAT HONOSÍTÁSA

15. § (1)70 Az eljáró hatóság doktori fokozatszerzési eljárásban megszerezhető oklevél által tanúsított tudományos fokozatként („Doctor of Philosophy”, rövidítve: PhD) vagy művészeti képzésben megszerezhető fokozatként („Doctor of Liberal Arts”, rövidítve: DLA) honosítja a külföldön szerzett tudományos fokozatot akkor, ha

a) azt olyan külföldi oktatási intézmény állította ki, amely a külföldi állam joga alapján tudományos fokozat kiállítására jogosult, és

b)71 a tudományos fokozat megszerzésének követelményei megfelelnek vagy kiegészítő feltételek előírásával megfeleltethetők a „Doctor of Philosophy” vagy a „Doctor of Liberal Arts” fokozat megszerzéséhez a jogszabályok és az eljáró hatóság doktori szabályzata által előírt követelményeknek.

(1a)72 Az eljáró hatóság a (2) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül folytatja le a honosítási eljárást, ha a tudományos fokozatot kiállító külföldi oktatási intézményt az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő és az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszterbe (European Quality Assurance Register for Higher Education) bejegyzett szervezet akkreditálta.

(2)73 Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az eljáró hatóság a külföldi tudományos fokozat honosítását feltételekhez (doktori szigorlat, a doktori értekezés megvédése stb.) kötheti.

(2a)74 Az eljáró hatóság a 14/A. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltekinthet, amennyiben a tudományos fokozat honosítására foglalkoztatási célból kerül sor.

(3) Az eljáró hatóság a tudományos fokozat honosításáról rendelkező határozatban feljogosítja a kérelmezőt a doktori cím használatára.

IV. Fejezet75

AZ ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKKÉPESÍTÉS ÉS A KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKKÉPESÍTÉS, ILLETVE SZAKKÉPZETTSÉG ELISMERÉSE

AZ ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPESÍTÉS, ILLETVE A KÖZÉPFOKÚ SZAKKÉPZETTSÉG ELISMERÉSE, A HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY76

16. § (1)77 Magyarországon megszerezhető, alap- és középfokú szakképesítést tanúsító szakmai bizonyítványként, illetve a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélként tanúsító bizonyítványként olyan külföldi bizonyítvány ismerhető el, amely, figyelembe véve a kiállító külföldi intézmény jogállását, a bizonyítvány jogi hatályát, továbbá összehasonlítva a képzés időtartamát, tartalmát, valamint a képzési és kimeneti követelményeket, olyan szakképesítést, illetve szakképzettséget tanúsít, amely Magyarországon megszerezhető vagy korábban megszerezhető volt.

(2)78 Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az eljáró hatóság a bizonyítvány elismerését szakmai vizsga letételéhez kötheti.

(2a)79 Egészségügyi szakképesítés elismerése esetében az eljáró hatóság – a kérelmező választása alapján – előírja, hogy a szakmai vizsga helyett teljes munkaidőben legfeljebb egy évig vagy ezzel egyenértékű részmunkaidőben, akkreditált egészségügyi szolgáltatónál, illetve akkreditált gyógyszertárban az egészségügyről szóló törvény szerinti felügyelet melletti, a szakképesítésének megfelelő tevékenységet folytasson, ha annak révén is biztosítható, hogy a kérelmező a szakma magyarországi gyakorlásához szükséges szakmai ismeretekkel és nyelvismerettel rendelkezzen.

(3) Szakmai vizsga annak ellenőrzése érdekében írható elő, hogy a kérelmező rendelkezik-e a hazai képzésben megszerezhető ismeretekkel. Szakmai vizsga előírása esetén a határozatban rendelkezni kell a vizsga követelményeiről, a vizsgáztató szervről és a vizsga letételének határidejéről. A vizsga követelményei csak olyan ismeretek számonkérését tartalmazhatják, amelyeket a magyar jog által meghatározott képesítési követelmények írnak elő, vagy amelyet a hazai képzés tartalmaz, és a kérelmező külföldi tanulmányai során nem szerzett meg, vagy nem állapítható meg, hogy megszerezte. A szakmai vizsga követelményeinek megállapításánál figyelembe kell venni a kérelmező szakmai gyakorlatát és azt a képzést is, amelyben a kérelmező a bizonyítvány vagy az oklevél megszerzése után vett részt.

(4) A mestervizsga elismerésére az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

17. §80 Az eljáró hatóság a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítványnak a magyar általános iskolai bizonyítvánnyal, szakképzésben szerzett oklevéllel, illetve szakmai bizonyítvánnyal vagy érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségéről, ha azt nemzetközi szerződés vagy jogszabály állapítja meg, hatósági bizonyítványt állít ki.

V. Fejezet

A FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SZAKKÉPZETTSÉG ELISMERÉSE

18. § (1) Külföldi oklevél által tanúsított szakképzettség akkor ismerhető el a hazai felsőoktatásban megszerezhető szakképzettségként, ha

a)81 a szakképzettség az oklevél által tanúsított alapfokozathoz, mesterfokozathoz, felsőfokú szakképzést, felsőoktatási szakképesítést vagy szakirányú továbbképzést tanúsító oklevélhez kapcsolódik, és

b)82 megállapítható, hogy a kérelmező képzése megfelel az előírt képzési és kimeneti követelményeknek és a hazai képzés rendjének.

(2)83 Az eljáró hatóság a szakképzettség elismerését feltételekhez kötheti. Ha a kérelmező képzése és a megfelelő hazai képesítéshez vezető képzés között alapvető különbség van, az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező

a) igazolja, hogy külföldön meghatározott időn keresztül gyakorolta a szakmát,

b) teljesítsen szakmai gyakorlatot,

c) tegyen szakmai vizsgát [16. § (3) bekezdés],

d) tegyen eleget más kiegészítő feltételeknek, ha a külföldi képzés rendje eltér a hazai képzés rendjétől, de a különbség hazai felsőoktatási intézményben kiegészítő vizsgák, kiegészítő képzés teljesítésével kiküszöbölhető, illetve

e) tegyen esküt vagy fogadalmat, ha a szakképzettség hazai gyakorlásához ezt jogszabály előírja.

f)84 az ápoló, az okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló, az orvos, a fogorvos, illetve a gyógyszerész szakképzettségként történő elismerés céljából teljes munkaidőben egy évig vagy ezzel egyenértékű részmunkaidőben, akkreditált egészségügyi szolgáltatónál, illetve akkreditált gyógyszertárban az egészségügyről szóló törvény szerinti felügyelet melletti, a szakképzettségnek megfelelő tevékenységet folytasson.

(3)85 Szakmai gyakorlat végzése akkor írható elő, ha azt a hazai képzési és kimeneti követelmények az oklevél megszerzésének feltételeként tartalmazzák. A határozatban rendelkezni kell a szakmai gyakorlat időtartamáról, a gyakorlatot szervező intézményről és az intézménynél történő jelentkezés határidejéről.

(4)86 Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a külföldi oklevél által tanúsított szakképzettség a hazai osztatlan mesterképzésben megszerezhető szakképzettségként ismerhető el, ha a külföldi oklevél végzettségi szintje a hazai felsőoktatási intézményben megszerezhető alapfokozat végzettségi szintjével egyenértékű, feltéve, hogy a külföldi képzés legalább ötéves időtartamú.

(5)87 A kérelmező kérheti külföldi oklevele által tanúsított szakképzettsége egyszakos hazai tanári szakképzettségként történő elismerését is.

(6)88 A kérelmező kérheti külföldi csecsemő- és kisgyermeknevelői, óvodapedagógus, tanítói és tanári oklevele által tanúsított szakképzettsége elismerését olyan módon is, hogy az egy adott nemzetiségi vagy idegen nyelven való oktatásra, illetve nevelésre jogosítsa fel.

19. § (1) Az eljáró hatóság az oklevél elismeréséről rendelkező határozatában a kérelmezőt feljogosítja a megfelelő hazai szakmai cím viselésére.

(2) Ha az eljáró hatóság a kérelmező állatorvos, általános orvos, fogorvos vagy jogász szakképzettségét ismeri el, a kérelmezőt feljogosítja az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím használatára is.

(3)89

20. § Amennyiben szakma gyakorlásának feltételeiről rendelkező jogszabály elismert vagy honosított bizonyítványról vagy oklevélről rendelkezik, azon olyan okiratot kell érteni, amelyet az adott szakképesítést, illetve szakképzettséget tanúsító bizonyítványként, illetve oklevélként honosított (III. fejezet) vagy ismert el (IV. és V. fejezet) az eljáró hatóság. Ha jogszabály más esetben rendelkezik elismerésről vagy honosításról, akkor azon a II. fejezet szerinti eljárás értendő.

HARMADIK RÉSZ

AZ EURÓPAI UNIÓS JOG HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ELISMERÉS90

VI. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS JOG HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ELISMERÉS KÖZÖS SZABÁLYAI, AZ EURÓPAI UNIÓS JOG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELISMERÉS JOGI HATÁLYA91

21. §92 (1)93 E törvény rendelkezéseit az ebben a részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, ha a kérelmező

a)94 magyar állampolgár, valamely tagállam állampolgára vagy azzal azonos megítélés alá eső személy,

b) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratát valamely tagállamban szerezte, és

c) Magyarországon szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni, tekintet nélkül arra, hogy a szakmát önálló vállalkozóként vagy foglalkoztatottként kívánja-e gyakorolni, valamint hogy a szakma, illetve a kérelmező szabadfoglalkozású-e.

(2) A Második rész rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül valamelyik nem áll fenn.

(3)95 Az európai uniós jog hatálya alá tartozó elismerési ügyekben az eljáró hatóságok más EGT-állam hatóságaival a belső piaci információs rendszeren keresztül tartanak kapcsolatot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 40–41/A. §-ának megfelelően.

22. §96 (1) A Harmadik rész rendelkezéseinek alkalmazásával elismert külföldi szakmai képesítéssel rendelkező személy megkezdheti annak a szakmának a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett történő gyakorlását, amelyre a származási tagállamban felkészült, illetve amelynek gyakorlására a származási tagállamban jogosult. A szakmai képesítés Harmadik rész szerinti elismerése nem jelenti a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat végzettségi szintjének elismerését.

(1a)97 Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésektől eltérően a szakma részleges gyakorlásának engedélyezésére a VII/A. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Harmadik rész szerinti elismerés hatálya nem terjed ki a továbbtanulásra.

(3) A kérelmező a szabályozott szakmát akkor gyakorolhatja, ha rendelkezik az adott szakma gyakorlásához Magyarországon szükséges nyelvismerettel.

(4)98 Az eljáró hatóság előírhatja a (3) bekezdés szerinti nyelvismeret ellenőrzését, ha a szakma gyakorlása a betegek biztonságára hatással van.

(5)99 Ha a szakma nem tartozik a (4) bekezdés hatálya alá, az eljáró hatóság a kérelmező nyelvismeretével kapcsolatos megalapozott kétség esetén írhatja elő a (3) bekezdés szerinti nyelvismeret ellenőrzését.

(6)100 Az eljáró hatóság a nyelvismeret (4) és (5) bekezdés szerinti ellenőrzését a szakmai képesítés elismerése vagy az európai szakmai kártya kiállítása után írhatja elő.

(7)101 Az eljáró hatóság a nyelvismeret ellenőrzése során figyelembe veszi az arányosság elvét, és az ellenőrzés a szakma gyakorlásához szükséges nyelvi ismeretekre terjedhet ki.

22/A. §102 (1) A Harmadik rész rendelkezéseit kell alkalmazni a szakma részleges gyakorlásának engedélyezésére és a szakmai gyakorlat elismerésére is, abban az esetben is, ha a szakmai gyakorlatot nem a származási tagállamban teljesítették.

(2) A Harmadik rész hatálya nem terjed ki a közjegyzőkre.

Az európai uniós jog hatálya alá tartozó

elismerés különös eljárási szabályai103

23. §104 (1)–(3)105

(4)106 E rész hatálya alá tartozó elismerési eljárásra irányuló kérelemnek minősül az európai szakmai kártya létrehozására irányuló kérelem is.

24. §107

25. §108 Az eljáró hatóság a kérelmezőt a kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül tájékoztatja a kérelem kézhezvételéről.

Valamely tagállamban kiállított okiratok

felhasználása109

26. §110 (1)–(3)111

(4)112

(5)–(6)113

(7) Az eljáró hatóság, illetve az előzetes ellenőrzést végző hatóság a birtokába került információkat zártan kezeli.

(8)–(9)114

(10)115 Megalapozott kétség esetén az eljáró hatóság megkeresi a származási tagállam illetékes hatóságát annak tisztázása érdekében, hogy a kérelmezővel szemben a szakmagyakorlásával összefüggésben fegyelmi büntetést szabtak-e ki, hoztak-e rá nézve a büntetőjogi felelősségét megállapító jogerős ügydöntő határozatot, vagy hogy tudomást szerezzen bármely egyéb olyan körülményről, amely az e törvény alapján gyakorolt tevékenységek tekintetében következményekkel járhat.

A szakmai cím és a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat által tanúsított cím használata116

27. §117 (1) Ha a kérelmező teljesíti a szabályozott szakma gyakorlásának feltételeit, akkor az eljáró hatóság biztosítja számára azt a jogot, hogy használhassa Magyarországon a szakmának megfelelő magyar szakmai megnevezést, címet. A kérelmező a szabályozott szakmát magyar szakmai megnevezés, cím használatával gyakorolja.

(2) Állatorvos, általános orvos, fogorvos vagy jogász szakképzettség elismerése esetén az eljáró hatóság a kérelmezőt a doktori cím használatára is feljogosítja.

(3) Ha a kérelmező teljesíti a szabályozott szakma gyakorlásának feltételeit, akkor az eljáró hatóság biztosítja számára azt a jogot, hogy az adott idegen nyelven használhassa a külföldi képzése során megszerzett tudományos vagy szakmai címét, illetve annak rövidítését. Ha a kérelmező idegen nyelvű tudományos vagy szakmai címe, illetve annak rövidítése összetéveszthető valamely olyan magyar tudományos vagy szakmai címmel, illetve annak rövidítésével, amelynek megszerzése további hazai képzést igényel, de ilyen képzésben a kérelmező nem vett részt, akkor az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező idegen nyelvű tudományos vagy szakmai címét, illetve annak rövidítését az eljáró hatóság által meghatározott formában használja.

(4) Az eljáró hatóság kikötheti, hogy a (3) bekezdés szerinti címet annak az intézménynek vagy vizsgáztató hatóságnak a neve kövesse, amely a címet odaítélte.

Értelmező rendelkezések118

28. §119 E rész alkalmazásában a következő fogalmak esetén az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni.

(1)120 Tagállamnak minősül Magyarország kivételével az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szakképesítések, illetve szakképzettségek elismerése vagy – a X. fejezet alkalmazásában – a szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogokat élvez.

(2)121 A tagállam állampolgárával azonos megítélés alá esik:

a) a valamely tagállam állampolgárának, valamint a magyar állampolgárnak külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező családtagja,

b) a kutatás céljából tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

c)122 a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy, valamint

d)123 a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából Magyarország vagy valamely tagállam által kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

e)124 az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.

(3) Szabályozott szakmának minősül az olyan szakmai tevékenység vagy szakmai tevékenységek csoportja, amelynek a megkezdését, folytatását vagy meghatározott módon történő folytatását jogszabály, közvetlenül vagy közvetve, meghatározott szakmai képesítés birtoklásához köti, továbbá, amelyet külön jogszabály szabályozott szakmának minősít. A szakma meghatározott módon történő gyakorlásának minősül különösen az, ha jogszabály meghatározott szakmai cím használatát meghatározott képesítés birtoklásához köti.

(4)125 Az adott szabályozott szakma gyakorlásához Magyarországon előírt okirat megszerzéséhez vezető képzés és a kérelmező által elvégzett képzés közötti lényeges eltérésnek az minősül, ha a kérelmező a képesítési követelményekben meghatározott, és az adott szakma magyarországi gyakorlásához okvetlenül szükséges tudást, képességet és készséget jelentősen eltérő tartalommal szerezte meg képzése során.

(5) Képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak minősül az az okirat, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága jogszerűen bocsátott ki olyan képzés sikeres elvégzéséről, amely túlnyomórészt valamely tagállam területén folyt. A harmadik ország által kibocsátott okirat akkor minősül képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratnak, ha birtokosa annak a tagállamnak a területén, amely a szóban forgó okiratot elismerte, hároméves, az említett tagállam által igazolt szakmai tapasztalatot szerzett.

(6) Képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok – az alább meghatározott sorrend szerint – a következők (a sorrendben utóbb álló okirat az azt közvetlenül megelőzőnél egy szinttel magasabb szintű képzést tanúsít):

a) 1. szint

Képzettségi tanúsítványnak minősül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága jogszerűen bocsátott ki, és

aa) olyan képzést tanúsít, amely nem minősül a 2., 3., 4. és 5. szint szerinti képzésnek,

ab) előzetes képzés nélkül letett vizsgát tanúsít,

ac) a szakmának valamely tagállamban három egymást követő éven át teljes munkaidőben történő gyakorlását vagy ezzel azonos időtartamban a kérelem benyújtását megelőző tíz év folyamán részmunkaidőben történő gyakorlását tanúsítja, vagy

ad) általános, illetve középiskolai végzettséget tanúsít.

b) 2. szint

Bizonyítványnak minősül az a középfokú képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely

ba) általános jellegű képzést tanúsít, és amelyet a 3. szint szerinti képzéstől eltérő szakmai jellegű képzés egészít ki, amennyiben ez előírás volt, feltéve, hogy a bizonyítvány azt is tanúsítja, hogy a bizonyítvány birtokosa a képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez előírás volt, vagy

bb) műszaki, illetve egyéb szakmai jellegű képzést tanúsít, és amelyet a 3. szint szerinti képzéstől eltérő szakmai jellegű képzés egészít ki, amennyiben ez előírás volt, feltéve, hogy a bizonyítvány azt is tanúsítja, hogy a bizonyítvány birtokosa a képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez előírás volt.

c) 3. szint

Végbizonyítványnak minősül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely

ca) a 4. és az 5. szint alá nem tartozó olyan legalább egyéves vagy azzal egyenértékű időtartamú részidős képzést tanúsít, amely megkezdésének előfeltétele a felsőoktatásban való továbbtanulásra jogosító középfokú végzettség megléte volt, vagy

cb) ezzel egyenértékű, a középfokú iskolai képzés második ciklusának befejezését, valamint az e középfokú végzettségre épülő képzés mellett adott esetben megkövetelt szakmai képzés elvégzését tanúsítja, vagy

cc)126 szabályozott oktatást és képzést tanúsít, vagy – a szabályozott szakmák esetében – a 2. szint szerintinél magasabb készséget nyújtó, a ca) alpontban meghatározott képzéssel egyenértékű képzési szintet biztosító, meghatározott szerkezetű szakképzést tanúsít, amennyiben a szóban forgó szakképzés hasonló szakmai követelményeknek felel meg, és a tanulót hasonló szintű feladatkörök hasonló szintű felelősséggel történő ellátására készíti fel, feltéve, hogy a szakmai képesítéshez csatolnak egy, a származási tagállam által kiállított, az előzőekben felsorolt körülményeket tanúsító igazolást.

d)127 4. szint

Diplomának minősül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely tanúsítja, hogy birtokosa sikeresen elvégezte a középfokú végzettségre épülő, legalább hároméves, de négy évnél rövidebb vagy azzal egyenértékű időtartamú részidős képzést egyetemen, más felsőoktatási intézményben vagy azonos képzési szintet nyújtó egyéb intézményben, illetve amely azt is tanúsítja, hogy a diploma birtokosa a felsőfokú képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen teljesítette, amennyiben ez előírás volt. A képzés időtartama a fenti időtartamon túlmenően ECTS-kreditben is megadható.

e)128 5. szint

Oklevélnek minősül az a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, amely tanúsítja, hogy birtokosa legalább négyéves vagy annak megfelelő időtartamú részidős felsőfokú képzést sikeresen elvégzett valamely egyetemen, más felsőoktatási intézményben vagy azonos képzési szintet nyújtó egyéb intézményben, illetve amely azt is tanúsítja, hogy az oklevél birtokosa a felsőfokú képzés mellett a szakmai gyakorlatot is sikeresen elvégezte, amennyiben ez előírás volt. A képzés időtartama a fenti időtartamon túlmenően ECTS-kreditben is megadható.

(7) Képzés sikeres elvégzését tanúsító és azzal azonos szintű okiratnak minősül továbbá:

a)129 az az okirat vagy okiratok összessége, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága a tagállamban vagy egy más tagállamban elvégzett, iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli vagy más meghatározott szerkezetű teljes idejű vagy részidős képzés sikeres befejezését követően állított ki, és amelyet az adott tagállam illetékes hatósága vagy jogszabálya valamely szabályozott szakma gyakorlása vagy a nem szabályozott szakma gyakorlására történő felkészítés szempontjából a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirattal egyenértékűnek ismert el, illetve

b) az az okirat, amely önmagában már nem felelne meg a származási tagállamban a szabályozott szakma gyakorlására előírt követelményeknek, de az okirat birtokosa korábban szerzett jogai révén a szabályozott szakma gyakorlására jogosult. A képzés sikeres elvégzését tanúsító és a magasabb szintű okirattal egyenértékűnek minősül különösen az a korábban szerzett és alacsonyabb szintű okirat, amely a származási tagállamban valamely szabályozott szakma gyakorlását még abban az esetben is lehetővé teszi az okirat birtokosa számára, ha a származási tagállam utóbb magasabb szintű képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat birtokolásához kötötte a szabályozott szakma gyakorlását.

(8) Szakmai képesítésnek minősül a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat, a képzettségi tanúsítvány és a szakmai tapasztalat.

(9) A kérelmező által gyakorolni kívánt hazai szabályozott szakma akkor egyezik meg azzal a szakmával, amelynek a gyakorlására a kérelmező felkészült a származási tagállamában, ha a szakmához tartozó szakmai tevékenységek összehasonlíthatóak.

(10) Származási tagállamnak az a tagállam minősül, amelyben a kérelmező szakmai képesítését megszerezte.

(11) Szabályozott képzésnek minősül az olyan képzés, amely, ha ez az adott tagállamban követelmény, gyakorlati képzéssel, gyakornoki idő vagy szakmai gyakorlat teljesítésével egészül ki, és

a) amelynek követelményeit valamely szakma gyakorlására való felkészítés céljából határozták meg, vagy

b) amelynek rendjét valamely tagállam jogszabályai vagy közigazgatási előírásai határozzák meg, vagy amelynek felügyelete, illetve jóváhagyása az erre kijelölt illetékes hatóság feladata.

(12)130 Szakmai tapasztalatnak minősül valamely szakmának valamely tagállamban teljes munkaidőben vagy annak időtartamával összességében megegyező tartamú részmunkaidőben tényleges és jogszerű gyakorlása.

(13)131 Alkalmazkodási időszaknak minősül valamely szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlása az adott szakma képesített szakemberének felügyeletével. Az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező a szakma gyakorlása mellett képzésben is vegyen részt. Az alkalmazkodási időszakot az eljáró hatóság által meghatározott módon értékelni kell. Alkalmazkodási időszakot szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével nem lehet teljesíteni. A felügyelet mellett folytatott gyakorlatát töltő személy magyarországi jogállását – különösen a tartózkodási jog, a kötelezettségek, a szociális jogok és az ellátások, juttatások és javadalmazás tekintetében – az eljáró hatóság az alkalmazandó közösségi joggal összhangban állapítja meg.

(14)132 Alkalmassági vizsgának minősül az olyan, magyar nyelvű elméleti, illetve gyakorlati vizsga, amelyet az eljáró hatóság abból a célból szervez vagy ismer el, hogy felmérje a kérelmező szakmai tudását, képességét és készségét a szabályozott szakma Magyarországon történő gyakorlása szempontjából. Az eljáró hatóság összeállítja azoknak a tantárgyaknak a jegyzékét, amelyek részét képezik a Magyarországon előírt képesítés megszerzéséhez szükséges képzésnek, de a kérelmező képzésének nem voltak részei. Figyelemmel arra, hogy a kérelmező valamely tagállamban képesített szakember, a vizsga követelményei csak olyan ismeretek számonkérésére vonatkozhatnak, amelyek a tevékenység Magyarországon történő folytatásához elengedhetetlenek. Alkalmassági vizsgát szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételével nem lehet teljesíteni. Az alkalmassági vizsga alkalmazásának részleteit, az alkalmassági vizsgára készülő kérelmező magyarországi jogállását az eljáró hatóság állapítja meg.

(15) Gazdálkodó szervezet vezetőjének minősül

a) a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, az önálló telephelyű szervezeti egység vezetője,

b) a gazdálkodó szervezet tulajdonosa és az a) pont szerinti személy helyettese, ha jogai és kötelezettségei egyébként megfelelnek a képviselt személyének, és

c) az olyan kereskedelmi-műszaki jellegű munkakört betöltő személy, aki a gazdálkodó szervezet egy vagy több szervezeti egységét irányítja.

(16)133 Minimális képzési követelménynek minősül az európai uniós jog által valamely képzésre megszabott képesítési előírás.

(17)134 Szakmai gyakornoki időszaknak minősül annak a felügyelet alatt végzett szakmai gyakorlatnak az időtartama, amelynek teljesítése feltétel a szabályozott szakma gyakorlásának megkezdéséhez, és amelyre a képzést tanúsító okirat megszerzéséhez szükséges tanulmányok alatt vagy az után kerül sor.

(18)135 Önálló vállalkozó az, aki önállóan, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végez gazdasági tevékenységet.

(19)136

(20)137

(21)138 Európai szakmai kártyának minősül az az elektronikus igazolás, amely tanúsítja, hogy a kérelmező megfelelt valamennyi feltételnek ahhoz, hogy képesítését valamely tagállamban elismerjék, vagy valamely tagállamban átmeneti vagy alkalmi jelleggel szolgáltatást nyújtson.

(22)139 Egész életen át tartó tanulásnak minősül minden olyan általános oktatás, szakoktatás és -képzés, iskolarendszeren kívüli oktatás és nem formális tanulás az élet bármely szakaszában, amely az ismeretek, képességek és készségek fejlesztésével jár. Az egész életen át tartó tanulás magában foglalhatja a szakmai etikai szabályok elsajátítását is.

(23)140 Közérdeken alapuló kényszerítő körülmények az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában ilyenként elismert körülmények.

(24)141 Az Európai Kreditátviteli Rendszer (ECTS) az Európai Felsőoktatási Térségben a felsőoktatásban használt kreditrendszer.

(25)142 Közös képzési keret valamely szakma gyakorlásához minimálisan szükséges szakmai tudás, képességek és készségek közös követelményrendszere.

(26)143 Közös alkalmassági vizsgának minősül az az egységesített alkalmassági vizsga, amelyet meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezők tehetnek le az azt bevezető tagállamokban.

(27)144 A szakma gyakorlásától eltiltó döntésnek minősül a szakma gyakorlásától, foglalkoztatástól, tevékenységtől eltiltó és a szakma gyakorlását, foglalkoztatást, tevékenységet korlátozó döntés.

VII. Fejezet145

A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ OKIRATOK ELISMERÉSÉNEK ÁLTALÁNOS RENDSZERE146

29. §147 (1)148 E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként, szakmai képesítés birtoklásához kötött szabályozott szakmát szándékozik gyakorolni Magyarországon, és az elismerés nem tartozik e törvény VIII. vagy IX. Fejezetének hatálya alá.

(2)149 E Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni

a) a VIII. Fejezetben meghatározott tevékenységek esetében, ha a kérelmező nem felel meg a VIII. Fejezetben meghatározott követelményeknek,

b) az általános orvos, a szakorvos, az általános ápoló, a fogorvos, a fogszakorvos, az állatorvos, a szülésznő, a gyógyszerész és az okleveles építészmérnök esetében, ha a kérelmező tényleges és jogszerű szakmai gyakorlata az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban előírt követelményeknek nem felel meg,

c) az olyan okleveles építészmérnök esetében, aki nem rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározott okleveles építészmérnöki oklevéllel,

d) a szakosított képesítése elismerése tekintetében az olyan általános orvos, ápoló, fogorvos, állatorvos, szülésznő, gyógyszerész és okleveles építészmérnök esetében, aki olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkezik, amelynek a kiállítására az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározott valamely szakmai cím megszerzéséhez vezető képzést követően került sor,

e) az olyan általános ápoló és szakápoló esetében, aki olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkezik, amelynek kibocsátására az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározott valamely szakmai cím megszerzéséhez vezető képzést követően került sor, feltéve, hogy a kérelmező képesítésének megfelelő szakmai tevékenységeket Magyarországon általános ápolói képzésben nem részesült szakápoló végzi,

f) az általános ápolói képzésben nem részesült szakápoló esetében, ha a kérelmező képesítésének megfelelő szakmai tevékenységet Magyarországon általános ápolók, általános ápolói képzésben nem részesült szakápolók, vagy olyan szakápolók végzik, akik olyan előírt szakosított képesítés megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek, amelynek kibocsátására az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározott szakmai címek megszerzéséhez vezető képzést követően került sor, továbbá

g) ha a kérelmező harmadik országban szerzett képesítése a 28. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozik.

30. §150 (1)151 Ha valamely szabályozott szakma gyakorlása Magyarországon szakmai képesítés birtoklásához kötött, a kérelmező szakképesítése, illetve szakképzettsége a szabályozott szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó jogszabályok által előírt szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel akkor minősül egyenértékűnek, ha a kérelmező a képzés sikeres elvégzését tanúsító olyan okirattal vagy képzettségi tanúsítvánnyal rendelkezik, amely feljogosítja ugyanazon szakma gyakorlására a származási tagállamban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti okiratnak tekintendő az olyan, a (3) bekezdésnek megfelelő képzettségi tanúsítvány vagy képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat is, amelyet egy olyan tagállam illetékes hatósága állított ki, amely az adott szakmát nem szabályozza, feltéve, hogy a kérelmező az adott szakmát valamely tagállamban a kérelem benyújtását megelőző tíz évben legalább egy évig teljes munkaidőben vagy ezzel egyenértékű részmunkaidőben gyakorolta.

(3) A képzettségi tanúsítvány vagy a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat akkor felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak, ha

a) azt vagy azokat valamely tagállam illetékes hatósága jogszerűen állította ki, és

b) tanúsítja, hogy birtokosa felkészült az adott szakma gyakorlására.

(4) A (2) bekezdés szerinti egyéves szakmai tapasztalat nem követelhető meg, ha a képzettségi tanúsítvány vagy képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szabályozott képzést vagy külön jogszabályban meghatározott képzést tanúsít.

(5) Az eljáró hatóság elfogadja a származási tagállamnak a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szintjéről szóló igazolását és a 28. § (6) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti igazolását.

(6) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően az eljáró hatóság elutasítja az elismerés iránti kérelmet, ha a szabályozott szakma gyakorlásához Magyarországon oklevél szükséges, a kérelmező pedig képzettségi tanúsítvánnyal rendelkezik.

31. §152 (1)153 Az eljáró hatóság három évnél nem hosszabb alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát írhat elő,

a) ha a kérelmező által elvégzett képzés a Magyarországon szükséges képesítés megszerzéséhez vezető képzés tantárgyaitól lényegesen eltérő tantárgyakat foglal magában, vagy

b) ha Magyarországon a szabályozott szakma egy vagy több olyan szabályozott szakmai tevékenységet is magában foglal, amely a kérelmező tagállamában az ennek megfelelő szakmában nem létezik, és a Magyarországon szükséges képzés lényegesen eltérő tantárgyakat foglal magában a kérelmező képzettségi tanúsítványának vagy előírt képesítés megszerzését tanúsító okiratának megszerzéséhez vezető képzés tantárgyaitól.

(2) Az eljáró hatóság biztosítja, hogy a kérelmező választhasson az alkalmazkodási időszak és az alkalmassági vizsga között.

(3)154 Az eljáró hatóság akkor térhet el a (2) bekezdésben foglaltaktól, ha

a) olyan szakmáról van szó, amelynek gyakorlása megköveteli a magyar jog pontos ismeretét, és amelynek állandó és lényeges része a magyar jogra vonatkozó tanácsadás,

b) a kérelmező képzettségi tanúsítvánnyal rendelkezik, és a hazai szabályozott szakma gyakorlásához végbizonyítvány szükséges, vagy

c) a kérelmező bizonyítvánnyal rendelkezik, és a hazai szabályozott szakma gyakorlásához diploma vagy végbizonyítvány szükséges.

(4)155 A (3) bekezdés hatálya alá tartozó esetben az eljáró hatóság dönti el, hogy a kérelmezőt alkalmazkodási időszak vagy alkalmassági vizsga teljesítésére kötelezi-e.

(5)156 Az eljáró hatóság a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően alkalmazkodási időszak és alkalmassági vizsga együttes teljesítését írhatja elő, ha a kérelmező képzettségi tanúsítvánnyal rendelkezik, a hazai szabályozott szakma gyakorlásához azonban diploma szükséges.

(6)157 Az eljáró hatóság az (1) bekezdés szerinti döntése során figyelembe veszi az arányosság elvét, ennek érdekében az alkalmazkodási időszak vagy alkalmassági vizsga előírása előtt megvizsgálja, hogy a lényeges eltérést részben vagy egészben nem küszöböli-e ki a kérelmező valamely tagállamban vagy más államban szerzett szakmai tapasztalata vagy az egész életen át tartó tanulás során szerzett és illetékes hatóság által igazolt tudása, képessége és készsége.

(7)158 Az alkalmazkodási időszakot vagy alkalmassági vizsgát előíró határozat indokoló részének tartalmaznia kell:

a) a hazai szabályozott szakma gyakorlásához szükséges képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat szintjét és a kérelmező képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratának szintjét, és

b) a 28. § (4) bekezdése szerint megállapított lényeges eltérést és annak indokát, hogy az a (6) bekezdés alapján miért nem küszöbölhető ki.

(8)159 Az eljáró hatóság az alkalmassági vizsgát úgy írja elő, hogy azt a kérelmező az alkalmassági vizsgát megállapító határozat közlésétől számított hat hónapon belül teljesíthesse.

VII/A. Fejezet160

A SZAKMA RÉSZLEGES GYAKORLÁSA

32. §161 (1)162 Az eljáró hatóság eseti alapon történő mérlegelés alapján a kérelmező részére a szabályozott szakma részleges gyakorlását engedélyezi, ha

a) a kérelmező a származási tagállamban teljes körűen képesített szakember annak a szakmai tevékenységnek a gyakorlására, amelynek hazai gyakorlására irányuló, e fejezet szerinti kérelmet nyújtott be,

b) a származási tagállamban jogszerűen folytatott szakmai tevékenység és a hazai szabályozott szakma közötti lényeges eltérés miatt előírni szükséges alkalmassági vizsga vagy alkalmazkodási időszak teljesítése lényegében olyan terhet róna a kérelmezőre, mintha teljes egészében el kellene végeznie azt a hazai oktatási és képzési programot, amely a szabályozott szakma gyakorlásának feltétele, és

c) az adott szakmai tevékenység egyértelmű módon elkülöníthető a többi olyan szakmai tevékenységtől, amelyek a hazai szabályozott szakma részei.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában az eljáró hatóság figyelembe veszi, hogy a szakmai tevékenység más tevékenységtől elkülönülten gyakorolható-e a származási tagállamban.

(3) A szakma részleges gyakorlására irányuló kérelmet az eljáró hatóság elutasíthatja, ha azt közérdeken alapuló kényszerítő körülmények indokolják, feltéve, hogy a megtagadó döntés a kívánt cél elérésére alkalmas.

(4) A szakma részleges gyakorlásának engedélyezésére egyebekben a VII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A (4) bekezdés rendelkezésétől eltérően a X. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni a szakma részleges gyakorlására, ha a szakmai tevékenység a 41. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik, és a tevékenység gyakorlása átmeneti és alkalmi jelleggel történik.

(6) Ha a kérelmező számára a szakma részleges gyakorlását engedélyezték, a szakmai tevékenységet a származási tagállamban szerzett szakmai címével folytatja. Az eljáró hatóság előírhatja, hogy a kérelmező a szakmai tevékenységet a származási tagállamban használatos szakmai cím magyar fordításával folytassa. Ha a kérelmező részére a szakma részleges gyakorlását engedélyezték, a kérelmezőnek az általa nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét egyértelműen tájékoztatnia kell arról, hogy milyen szakmai tevékenységi körre kapott engedélyt.

(7)163 E fejezet rendelkezései nem alkalmazandók azokra a kérelmezőkre, akik jogosultak szakmai képesítésüknek a VIII., a IX. és a IX/A. Fejezet szerinti elismerésére.

VII/B. Fejezet164

A SZAKMAI GYAKORNOKI IDŐSZAK ELISMERÉSE

32/A. § (1) Amennyiben a hazai szabályozott szakma gyakorlásához szakmai gyakornoki időszak teljesítése szükséges, az eljáró hatóság a valamely más tagállamban teljesített szakmai gyakornoki időszakot elismeri, a nem tagállamban teljesítettet pedig figyelembe veszi. Külön jogszabály meghatározhatja az elismerhető vagy figyelembe vehető szakmai gyakornoki időszak időtartamát és feltételeit.

(2) A szakmai gyakornoki időszak elismerése vagy figyelembevétele nem mentesít a jogszabály által előírt vizsga letétele alól.

VIII. Fejezet165

A SZAKMAI TAPASZTALAT ELISMERÉSE166

33. §167 E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező akár önálló vállalkozóként, akár foglalkoztatottként külön jogszabályban meghatározott tevékenységet szándékozik folytatni Magyarországon.

34. §168 (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység folytatására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban

a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként hat egymást követő éven keresztül folytatta,

b)169 önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,

c)170 önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként négy egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább kétéves, a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,

d) önálló vállalkozóként három egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet, vagy

e)171 gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként öt egymást követő éven keresztül folytatta, amely időtartamból legalább három éven keresztül egy vagy több szervezeti egység vezetőjeként műszaki munkakört töltött be, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült.

(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott esetben az eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmező a tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző tíz évben nem folytatta.

(3) Az (1) bekezdés e) pontja nem alkalmazható a fodrászatokban végzett tevékenységekre.

35. §172 (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység folytatására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban

a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként öt egymást követő éven keresztül folytatta,

b)173 önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,

c)174 önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként négy egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább kétéves, a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,

d) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként további öt éven keresztül folytatta az adott tevékenységet,

e)175 foglalkoztatottként öt egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább hároméves, a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült, vagy

f)176 foglalkoztatottként hat egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően legalább kétéves, a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült.

(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott esetben az eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmező a tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző tíz évben nem folytatta.

36. §177 (1) Ha a külön jogszabályban meghatározott tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység folytatására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban

a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven keresztül folytatta,

b)178 önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként két egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült,

c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként két egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy foglalkoztatottként további három éven keresztül folytatta az adott tevékenységet, vagy

d)179 foglalkoztatottként három egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység folytatására felkészítő, az adott tagállam által elismert vagy szakmai szervezet által elfogadott képzésben részesült.

(2) A szabályozott szakmai tevékenység folytatását az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben az eljáró hatóság nem engedélyezi, ha a kérelmező a tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző tíz évben nem folytatta.

IX. Fejezet180

A KÉPZÉS SIKERES ELVÉGZÉSÉT TANÚSÍTÓ EGYES OKIRATOK FELTÉTEL NÉLKÜLI ELISMERÉSE181

37. §182 (1)183 Az eljáró hatóság e fejezet rendelkezései alapján a külön jogszabályokban meghatározott általános orvosi, szakorvosi, ápolói, szülésznői, fogorvosi, fogszakorvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, valamint okleveles építészmérnöki képzés elvégzését tanúsító, a minimális közös képzési követelményekkel összhangban kiállított okiratokat az adott szakma gyakorlásának megkezdése szempontjából a megfelelő hazai szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékűként feltétel nélkül ismeri el.

(2) Ha külön jogszabály előírja, hogy

a) az (1) bekezdés szerinti okiratot meghatározott illetékes hatóságnak kell kiállítania, vagy

b) az (1) bekezdés szerinti okirat csak külön jogszabályban meghatározott igazolással együtt tartozik az (1) bekezdés hatálya alá,

az eljáró hatóság csak akkor ismeri el az (1) bekezdés szerint a képzés elvégzését tanúsító okiratot, ha a kérelmező képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata e bekezdés a) vagy b) pontjának is megfelel.

IX/A. Fejezet184

KÖZÖS KÉPZÉSI KERET

37/A. § (1) Ha az adott szakma Magyarországon szabályozott, az eljáró hatóság a közös képzési keret szerint kiállított képesítést az adott szakma gyakorlásának megkezdése szempontjából a megfelelő hazai szakmai képesítéssel egyenértékűként, feltétel nélkül ismeri el.

(2) Nem tartozik az (1) bekezdés szerinti feltétel nélküli elismerésre irányuló eljárás hatálya alá a külön jogszabályban meghatározott közös képzési keret alapján kiállított képesítés.

IX/B. Fejezet185

KÖZÖS ALKALMASSÁGI VIZSGA

37/B. § (1) Az eljáró hatóság e fejezet rendelkezései alapján a külön jogszabályban meghatározott közös alkalmassági vizsgát letett kérelmezők képesítését az adott szakma gyakorlásának megkezdése szempontjából a megfelelő hazai szakmai képesítéssel egyenértékűként, feltétel nélkül ismeri el.

(2) Nem tartozik a feltétel nélküli elismerésre irányuló eljárás hatálya alá a külön jogszabályban meghatározott szakma.

X. Fejezet186

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA187

38. §188 (1)189 A valamely más tagállamban letelepedett, ott meghatározott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet jogszerűen folytató személy határon átnyúló szolgáltatási tevékenysége keretében e fejezet rendelkezéseinek megfelelően jogosult Magyarország területén az ugyanazon szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet folytatni, és e tevékenysége – az e fejezetben meghatározott esetek kivételével – a szakmai képesítésre vonatkozó jogszabályi követelmények alapján nem korlátozható.

(2)190 Ha valamely tagállamban az adott szakma nem szabályozott szakma, az (1) bekezdés szerinti jog csak azt a szolgáltatásnyújtót illeti meg, aki valamely tagállamban a szolgáltatásnyújtást megelőző tíz év folyamán legalább egy évig folytatta a tevékenységet.

(3)191 A (2) bekezdés szerinti egyéves szakmai tapasztalat akkor sem követelhető meg a szolgáltatásnyújtótól, ha valamely tagállamban a szakma gyakorlására felkészítő képzés szabályozott képzésnek minősül.

(4)192 Az (1) bekezdés szerint folytatott szolgáltatási tevékenységre alkalmazni kell Magyarország területén letelepedett szolgáltatásnyújtók tevékenységére alkalmazandó, a szakmai képesítéssel közvetlenül összefüggő, így különösen a szakmához tartozó tevékenységi kör meghatározására, a szakmai címek használatára, a szolgáltatást igénybe vevők biztonságával és érdekeinek védelemével közvetlenül és kifejezetten összefüggő súlyos mulasztások esetén irányadó fegyelmi rendelkezésekre vonatkozó jogszabályi, közigazgatási és szakmai magatartási szabályokat.

(5)193 A szolgáltatásnyújtó akkor élhet a szabad szolgáltatásnyújtás jogával, ha Magyarországra a szakma átmeneti és alkalmi jellegű gyakorlása céljából érkezik. A szolgáltatásnyújtás átmeneti és alkalmi jellegét esetenként kell megállapítani, különösen a szolgáltatásnyújtás időtartamát, gyakoriságát, rendszerességét és folytonosságát véve figyelembe.

A szolgáltatásnyújtó mentességei194

39. §195 (1)196 A 38. § szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatásnyújtó Magyarország területén folytatott, határon átnyúló szolgáltatásnyújtása tekintetében mentesül az alábbi, más jogszabály által előírt követelmények teljesítése alól:

a) valamely szakmai szervezet vagy testület engedélyének beszerzése, szakmai szervezet vagy testület általi nyilvántartásba vétel, vagy szakmai szervezetben vagy testületben tagság betöltése,

b) társadalombiztosítási szervnél történő nyilvántartásba vétel a biztosított személyek javára végzett tevékenységekre vonatkozó elszámolás céljából.

(2)197 Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére, illetve folytatására való jogosultságot szabályozó törvény a 38. § (4) bekezdésében meghatározott rendelkezések érvényesítése céljából a szolgáltatásnyújtónak valamely szakmai szervezet vagy testület általi ideiglenes nyilvántartásba vételét, vagy ilyen szervezet vagy testület tagjai közé való ideiglenes felvételét kötelezővé teheti, feltéve, hogy az ilyen nyilvántartásba vétel vagy ideiglenes felvétel nem késlelteti és semmilyen módon nem nehezíti a szolgáltatás nyújtását, valamint nem ró további kötelezettséget a szolgáltatásnyújtóra. Az elismerésért felelős vagy az előzetes ellenőrzést végző hatóság a szolgáltatásnyújtó 40. § (1) bekezdése szerinti bejelentése és a szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolandó iratok egy példányát az előzetes ellenőrzés és a IX. Fejezet hatálya alá tartozó szakmák esetében megküldi az érintett szakmai szervezetnek vagy testületnek. A bejelentés megküldése az érintett szakmai szervezet vagy testület automatikus, ideiglenes nyilvántartásba vételének, illetve szakmai szervezeti vagy testületi tagságnak minősül.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a szolgáltatásnyújtót a 40. § szerinti hiánytalan bejelentés alapján bármilyen további előzetes vizsgálat nélkül nyilvántartásba kell venni, illetve fel kell venni a szakmai szervezet vagy testület tagjai közé. A nyilvántartásba vétel, illetve a tagsági jogviszony a szolgáltatásnyújtás megkezdésének, illetve folytatásának nem feltétele.

(4) Az (1) bekezdés b) pontja nem érinti a szolgáltatásnyújtó azon kötelezettségét, hogy az általa folytatott szolgáltatási tevékenységről annak megkezdése előtt vagy sürgős esetben utólag tájékoztassa az illetékes társadalombiztosítási szervet.

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás bejelentése, a külföldi és a hazai szakmai cím használata, a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellenőrzése198

40. §199 (1)200 A 38. § szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatásnyújtó Magyarország területén való, határon átnyúló, a Kormány rendeletében meghatározott szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló szándékát annak első alkalommal való megkezdése előtt köteles bejelenteni az adott szabályozott szakma tekintetében az elismerésért felelős hatóságnak, illetve a 41. § szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságnak. A szolgáltatásnyújtó a bejelentést követően Magyarország egész területén jogosulttá válik a szolgáltatásnyújtásra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmát, a bejelentés esetleges megújítása szabályait, valamint a bejelentéssel együtt benyújtandó iratokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) A szolgáltatásnyújtó a tevékenysége e fejezet szerinti folytatásakor – a (4) bekezdésben és a 41. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel – a letelepedése szerinti tagállamban az adott szakmához tartozó szakmai címét köteles használni, a letelepedés szerinti tagállam hivatalos nyelvén. Ha a szolgáltatásnyújtó szakmai címe összetéveszthető valamely magyar szakmai címmel, a szolgáltatásnyújtó a tevékenységét úgy folytathatja, hogy a külföldi szakmai címet odaítélő intézmény vagy vizsgáztató hatóság nevének feltüntetésével használja a külföldi szakmai címet. Ha a szolgáltatásnyújtó letelepedése szerinti tagállamban az adott szakmához nem tartozik szakmai cím, a szolgáltatásnyújtó a tevékenységét a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata által tanúsított idegen nyelvű cím használatával folytathatja.

(4) A szolgáltatásnyújtó a megfelelő hazai szakmai címet használva folytathatja tevékenységét, ha az a IX. Fejezet hatálya alá tartozik.

41. §201 (1)202 A szolgáltatásnyújtó a Kormány rendeletében meghatározott, közegészségügyi vagy közbiztonsági vonatkozású szakma gyakorlását – ide nem értve a VIII., a IX. és a IX/A. Fejezet hatálya alá tartozó szabályozott szakmát – csak azt követően kezdheti meg, hogy azt az előzetes ellenőrzést végző hatóság a 40. § szerinti bejelentés alapján Magyarország területén való, határon átnyúló szolgáltatási tevékenysége első alkalommal való megkezdése előtt az ellenőrzés mellőzésével vagy a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellenőrzését követően engedélyezi (előzetes ellenőrzés). Az előzetes ellenőrzés célja az, hogy megakadályozza a szolgáltatás igénybe vevője egészségének vagy biztonságának – a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének hiánya miatti – súlyos károsodását vagy sérelmét.

(2)203

(3)204 Az előzetes ellenőrzést végző hatóság

a) a szolgáltatásnyújtást a képesítés külön ellenőrzése nélkül engedélyezi,

b)205 a szolgáltatásnyújtást előzetes ellenőrzést követően engedélyezi, vagy,

c)206 a szolgáltatásnyújtás engedélyezését alkalmassági vizsga sikeres teljesítéséhez köti,

d)207

(4)208 Az előzetes ellenőrzést végző hatóság a döntését egy hónapon belül hozza meg. Ha az előzetes ellenőrzést végző hatóság a döntését egy hónapon belül nem tudja meghozni, erről a bejelentés megtételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a szolgáltatásnyújtót a döntés meghozatalát gátló körülmény megjelölésével. Az előzetes ellenőrzést végző hatóság a tájékoztatást követő egy hónapon belül az eljárás felfüggesztése mellett intézkedik a gátló körülmény megszüntetéséről. Az előzetes ellenőrzést végző hatóság a (3) bekezdés szerinti döntését a gátló körülmény megszűnésétől számított két hónapon belül meghozza.

(5)209 Amennyiben lényeges eltérés van a szolgáltató szakmai képesítése és a hazai jogszabály által előírt szakmai képesítés között, és ez az eltérés olyan mértékű, hogy az veszélyt jelent a szolgáltatás igénybe vevője vagy más személy életére, testi épségére nézve, valamint e lényeges eltérést nem küszöböli ki a szolgáltató szakmai tapasztalata vagy az egész életen át tartó tanulás során szerzett és illetékes hatóság által igazolt tudása, képessége és készsége, az előzetes ellenőrzést végző hatóság előírja, hogy a szolgáltatásnyújtó csak azt követően kezdheti meg tevékenységét, hogy – alkalmassági vizsga letételével – igazolja, hogy a hiányzó tudást, képességet vagy készséget megszerezte.

(6)210 Az előzetes ellenőrzést végző hatóság a döntését az (5) bekezdés szerinti alkalmassági vizsga teljesítése alapján hozza meg, és az (5) bekezdés szerinti feltétel teljesítésének körülményeit úgy állapítja meg, hogy a feltétel sikeres teljesítése esetén a szolgáltatásnyújtó a tevékenységét a (3) bekezdés c) pontja szerinti döntés meghozatalától számított egy hónapon belül megkezdhesse.

(7) Ha az előzetes ellenőrzést végző hatóság ellenőrizte a külföldi szakmai képesítést, a szolgáltatásnyújtó a megfelelő hazai szakmai cím használatával folytathatja a tevékenységét.

(8)211 Ha az előzetes ellenőrzést végző hatóság a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem hozza meg a döntését, a szolgáltatásnyújtást engedélyezettnek kell tekinteni.

(9) Az előzetes ellenőrzést végző hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a képesítéseknek a felsorolását, amelyek esetében az (3) bekezdés a) pontja szerint eltekint az előzetes ellenőrzéstől.

A szolgáltatás igénybe vevőjének tájékoztatása212

42. §213 Ha a szolgáltatásnyújtás a letelepedés szerinti tagállam szakmai címének vagy a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirat által tanúsított címnek a használatával történik, a magyar és az európai uniós jogban foglalt egyéb tájékoztatási követelmények teljesítésén kívül a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatás igénybe vevőjét tájékoztatja a következő adatokról is:

a) ha a szolgáltatásnyújtó szerepel cégnyilvántartásban vagy hasonló nyilvános jegyzékben, annak a nyilvántartásnak a neve, amelybe bejegyezték, a bejegyzés száma vagy az adott nyilvántartásban szereplő azonosító,

b) ha a szolgáltatásnyújtó tevékenysége a letelepedés szerinti tagállamban engedélyköteles, az illetékes felügyeleti hatóság neve és címe,

c) annak a szakmai szövetségnek vagy hasonló testületnek a megnevezése, amely a szolgáltatásnyújtót nyilvántartásba vette,

d) a szolgáltatásnyújtó szakmai címe, vagy ha a letelepedés szerinti tagállamban nem létezik ilyen cím, a szolgáltatásnyújtó képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata által tanúsított címe és annak a tagállamnak a megnevezése, amelyben azt megszerezte,

e) ha a szolgáltatásnyújtó hozzáadottértékadó-köteles tevékenységet folytat, az Európai Tanácsnak a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló irányelve 22. cikkének (1) bekezdésében meghatározott hozzáadottértékadó-azonosítószám és

f) a szolgáltatásnyújtónak a szakmai felelősségére vonatkozó biztosítási fedezettel, valamint egyéb, egyéni vagy kollektív védelemmel kapcsolatos adatai.

Valamely tagállamban kiállított okiratok hazai képzettségi tanúsítványként történő elismerése

43. §214

A végzettségi szint elismerése

44. §215

IX. Fejezet

[

A SZAKMAI GYAKORLATON ALAPULÓ ELISMERÉS]216

45. §217

46. §218

47. §219

48. §220

49. §221

50. §222

51. §223

52. §224

53. §225

X/A. Fejezet226

A MÉRGEZŐ TERMÉKEK KERESKEDELEMÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK227

53/A. §228 (1) A (2)–(9) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a kérelmező

a) mérgező termékek kereskedelmével vagy forgalmazásával kíván foglalkozni Magyarországon, és szakmai tevékenysége külön jogszabály hatálya alá tartozik, vagy

b)229 a VIII. Fejezet hatálya alá tartozó, külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenysége mérgező termékek felhasználását igényli.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban

a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként öt egymást követő éven keresztül folytatta,

b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként két egymást követő éven keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgező termékek kereskedelmére és forgalmazására jogosult valamely tagállamban,

c)230 önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység gyakorlására felkészítő, az adott tagállam által elismert képzésben részesült,

d) foglalkoztatottként három egymást követő éven keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgező termékek kereskedelmére és forgalmazására jogosult valamely tagállamban, vagy

e)231 foglalkoztatottként négy egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység gyakorlására felkészítő, az adott tagállam által elismert képzésben részesült.

(3) A (2) bekezdés rendelkezései kizárólag azon becsomagolt mérgező termékek kereskedelmére és forgalmazására vonatkoznak, amelyeket eredeti csomagolásukban szándékoznak a fogyasztókhoz eljuttatni.

(4) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység Magyarországon szabályozott szakmai tevékenység, a kérelmező a szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására akkor jogosult, ha a tevékenységet valamely tagállamban

a) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként hat egymást követő éven keresztül folytatta,

b) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként három egymást követő éven keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgező termékek felhasználására jogosult valamely tagállamban,

c) önálló vállalkozóként vagy gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjeként négy egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert képzésben részesült,

d) foglalkoztatottként négy egymást követő éven keresztül folytatta, feltéve, hogy rendelkezik olyan igazolással, amely tanúsítja, hogy mérgező termékek felhasználására jogosult valamely tagállamban, vagy

e) foglalkoztatottként öt egymást követő éven keresztül folytatta, és bizonyítja, hogy a tevékenység megkezdését megelőzően a tevékenység gyakorlására felkészítő, a tagállam által elismert képzésben részesült.

(5) A (4) bekezdés a), c) és e) pontjai nem alkalmazhatók, ha a kérelmező külön jogszabályban meghatározott, nagyon mérgező termékeket, illetve irtószereket kíván felhasználni.

(6) A (4) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott esetben, ha a kérelmező külön jogszabályban meghatározott, nagyon mérgező termékeket, illetve irtószereket kíván felhasználni, akkor a kérelmező kizárólag abban az esetben jogosult a nagyon mérgező termékek, illetve irtószerek magyarországi felhasználására, ha a kérelmező igazolása azt is tanúsítja, hogy mely nagyon mérgező termék vagy termékek, illetve irtószer vagy irtószerek felhasználására jogosult valamely tagállamban.

(7) A (2) bekezdés a) pontja, a (4) bekezdés a) pontja és a (6) bekezdés szerinti esetben a kérelmező akkor folytatta tevékenységét az előírt időtartamig, ha tevékenységét a kérelem benyújtásakor is folytatja, vagy ha tevékenységét megszüntette, akkor a tevékenység megszüntetésétől a kérelem benyújtásáig nem telt el két évnél hosszabb időtartam.

(8)232 Ha a kérelmező azon igazolásából, amely tanúsítja, hogy mérgező termékek kereskedelmére és forgalmazására jogosult valamely tagállamban, vagy a kérelmező által a tevékenység megkezdését megelőzően elvégzett, a tevékenység gyakorlására felkészítő, az adott tagállam által elismert képzése alapján megállapítható, hogy

a) a kérelmező csak meghatározott mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására jogosult, illetve a képzés a kérelmezőt csak meghatározott mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására készítette fel, vagy

b) a kérelmező meghatározott mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására nem jogosult, illetve a képzés a kérelmezőt meghatározott mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására nem készítette fel,

akkor az eljáró hatóság az igazolásban foglalt korlátozásoknak megfelelően korlátozza azon mérgező termékek körét, amelyek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására a kérelmező jogosult Magyarországon.

(9) A (8) bekezdés rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a (8) bekezdésben meghatározott mérgező anyagokkal megegyező aktív hatóanyagokat tartalmazó, valamint az emberi, állati vagy növényi egészségre nézve a (8) bekezdésben meghatározott mérgező termékekével megegyező, közvetlen vagy közvetett kockázatot jelentő mérgező termékek esetében.

X/B. Fejezet233

KÖZIGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

54. § (1)234 Az a hazai eljáró hatóság, amelynek a határon átnyúló szolgáltatási tevékenységet a szolgáltatásnyújtónak be kell jelentenie, megalapozott kétség esetén megkeresheti a származási tagállam illetékes hatóságát határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetében, tájékoztatást kérve a szolgáltatásnyújtó letelepedésének jogszerűségére és megfelelő szakmagyakorlására vonatkozóan. A megkeresés azzal a céllal is történhet, hogy az eljáró hatóság információt szerezzen arról, hogy a határon átnyúló szolgáltatást nyújtóval szemben nem szabtak-e ki a szakmagyakorlásával összefüggésben fegyelmi büntetést, vagy nem hoztak-e a büntetőjogi felelősségét megállapító jogerős ügydöntő határozatot, amennyiben a megkeresett hatóság rendelkezik ezekről információval.

(2)235 Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések mellett az előzetes ellenőrzést végző hatóság a megkeresés keretében a közegészségre vagy a közbiztonságra nézve veszélyt jelentő lényeges eltérések felmérése céljából tájékoztatást kérhet a szolgáltatásnyújtó által elvégzett képzés tartalmáról.

(3) A hazai eljáró hatóság a fogadó tagállam illetékes hatóságának az (1) és (2) bekezdés szerinti megkeresésére az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tájékoztatást nyújt. Ha az adott szakma Magyarországon nem szabályozott, a fogadó tagállam illetékes hatóságának megkeresésére a hazai információs szolgálat nyújt tájékoztatást.

(4) Az illetékes hatóságok beszerzik mindazon információt, amely a szolgáltatás igénybe vevőjének a szolgáltatásnyújtó ellen benyújtott panaszai elbírálásához szükséges. A szolgáltatás igénybe vevőjével a panasz elbírálásának eredményét közölni kell.

55. § (1) A külön jogszabályban meghatározott, riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság tájékoztatja a többi tagállam illetékes hatóságát azon személyről, akit a hazai hatóság vagy bíróság a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel gyakorolható szakma gyakorlásától eltiltott, vagy akinek a szakmagyakorlási jogát felfüggesztette.

(2)236 A riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság a szakma gyakorlásától eltiltó vagy a szakmagyakorlási jogot felfüggesztő döntés jogerőre emelkedésétől illetve véglegessé válásától, vagy ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül illetve azonnal végrehajtható, a döntés közlésétől számított három napon belül a belső piaci információs rendszeren keresztül tájékoztatást ad a többi tagállam illetékes hatóságának a döntésről.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás a következő adatokat tartalmazza:

a) azon személy természetes személyazonosító adatait és állampolgárságát, akit a szakma gyakorlásától eltiltottak vagy akinek szakmagyakorlási jogát felfüggesztették,

b) a döntés hatálya alá tartozó szakma vagy szakmai tevékenység megnevezését,

c) a felfüggesztő vagy eltiltó döntést meghozó hazai hatóság vagy bíróság adatait és

d) a felfüggesztés vagy eltiltás időbeli hatályát.

(4)237 A külön jogszabályban kijelölt hatóság azon személy természetes személyazonosító adatait, akiről bíróság megállapította, hogy e törvény szerinti elismerési eljárás során közokirat-hamisítás bűncselekményét követte el, a belső piaci információs rendszeren keresztül a közokirat-hamisítást megállapító ügydöntő határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül megküldi a többi tagállam illetékes hatóságának.

(5) A riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság a (3) bekezdés szerinti adatok megadásával a belső piaci információs rendszeren keresztül a többi tagállam illetékes hatóságát haladéktalanul tájékoztatja arról, ha a szakma gyakorlásától eltiltó vagy a szakmagyakorlási jogot felfüggesztő döntés időtartama letelt, vagy ha a felfüggesztő döntés időtartama megváltozott.

(6)238 Az ebben a szakaszban szabályozott riasztás ellen a 11. § szerinti hatósághoz fellebbezés nyújtható be. A határozatot a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság a (3) bekezdés szerinti tartalommal és a riasztásról szóló tájékoztatás megadásával megegyező időpontban írásban közli azzal a személlyel, akit a szakma gyakorlásától eltiltottak vagy akinek a szakmagyakorlási jogát felfüggesztették. A fellebbezés tényéről a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság a fellebbezés kézhezvételét követő három napon belül tájékoztatást ad a belső piaci információs rendszeren keresztül a többi tagállam illetékes hatóságának.

(7)239 A riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság a szakma gyakorlásától eltiltó vagy a szakmagyakorlást felfüggesztő döntés visszavonásának hatálybalépését vagy az ilyen döntés időbeli hatályának leteltét követő három napon belül az (1) bekezdés szerint nyújtott tájékoztatást visszavonja.

56. §240 (1) A riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság az 55. § szerinti feladatai ellátása céljából a riasztási mechanizmusban érintett személy alábbi adatait kezeli:

a) családi és utónevét,

b) születési családi és utónevét,

c) anyja születési családi és utónevét,

d) születési helyét és idejét,

e) a szakma gyakorlásától eltiltás, valamint a felfüggesztés tényét, megnevezését, leteltének várható napját,

f) a közokirat-hamisítással érintett okirat adatait, és

g) a döntést meghozó hatóság vagy bíróság adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság

a) a szakma gyakorlásától eltiltás, felfüggesztés leteltéig, de legfeljebb a riasztási mechanizmus szerinti bejelentésig,

b) a közokirat-hamisítás bejelentéséig

kezeli.

(3) A riasztási mechanizmusban közreműködő hatóság jogosult az általa az (1) bekezdés szerint kezelt, a büntetőeljárásban kiszabott foglalkozástól eltiltás várható leteltének napjára vonatkozó adat ellenőrzése céljából a bűnügyi nyilvántartási rendszerből való adatigénylésre.

57. §241

58. §242

59. §243

59/A. §244

60. §245

NEGYEDIK RÉSZ

A HAZAI BIZONYÍTVÁNYOKRÓL, OKLEVELEKRŐL ÉS A HAZAI SZAKMAI GYAKORLATRÓL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY, AZ EURÓPAI SZAKMAI KÁRTYA, A SZAKMÁK ÚJ SZABÁLYOZÁSÁNAK ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ ARÁNYOSSÁGI ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI, A TÁJÉKOZTATÁS,

A RÉSZTANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA, AZ ELJÁRÁS DÍJA ÉS A ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK246

XI. Fejezet247

A HAZAI BIZONYÍTVÁNYOKRÓL, OKLEVELEKRŐL ÉS A HAZAI SZAKMAI GYAKORLATRÓL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY ÉS A MÁS EGT-ÁLLAMI HATÓSÁGOK ÁLTALI MEGKERESÉSEK TELJESÍTÉSE248

60/A. § (1)249 Az eljáró hatóság kérelemre a hazai bizonyítványról vagy oklevélről hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány azt igazolja, hogy a bizonyítványt vagy az oklevelet hazai oktatási intézmény állította ki, továbbá igazolja a bizonyítvány vagy az oklevél által tanúsított végzettségi szintet, szakképesítést vagy szakképzettséget. A hatósági bizonyítvány továbbá igazolja, hogy a kiállításához alapul szolgáló okirat vagy okiratok hitelesek. Ha a bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulásra, továbbtanulásra történő jelentkezésre vagy szabályozott szakma gyakorlására is feljogosít, akkor a hatósági bizonyítvány ezeket a körülményeket is igazolja. Ha a szabályozott szakmához tartozó szakmai tevékenység részben azonos vagy összetéveszthető egy másik szabályozott szakmához tartozó szakmai tevékenységgel, az eljáró hatóság megállapíthatja, hogy az oklevél vagy a bizonyítvány mely szabályozott szakma vagy mely szabályozott szakmai tevékenység gyakorlására nem jogosít Magyarországon.

(2)250 A kérelmezőnek a bizonyítványa vagy az oklevele hatósági bizonyítvánnyal történő igazolására irányuló kérelméhez mellékelnie kell a bizonyítványa vagy oklevele másolatát.

60/B. § (1)251 Az eljáró hatóság kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy a kérelmező valamely szabályozott szakmát Magyarországon ténylegesen és jogszerűen gyakorolt, illetve amennyiben ezt a szakmát gazdálkodó szervezet vezetőjeként [28. § (15) bekezdés] vagy egyéni vállalkozóként gyakorolta, akkor erről a körülményről is.

(2) A kérelmezőnek a szabályozott szakma gyakorlásának hatósági bizonyítvánnyal történő igazolására irányuló kérelméhez mellékelnie kell:

a) a kérelmező tényleges és jogszerű szakmagyakorlásáról szóló munkáltatói, jegyzői vagy kamarai nyilatkozatot,

b)252 a kérelmező egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározott igazolásának másolatát vagy munkaszerződését.

(3) Amennyiben a kérelmező a szabályozott szakmát gazdálkodó szervezet vezetőjeként gyakorolta, kérelméhez a (2) bekezdésben meghatározott iratokon túlmenően mellékelnie kell:

a) a kérelmező munkáltatójának szervezeti felépítését bemutató iratot,

b) a kérelmező által vezetett szervezet vagy szervezeti egység munkavállalóinak munkaszerződését.

60/C. § (1)253 A Kormány által kijelölt eljáró hatóság kérelemre a hazai bizonyítványról vagy oklevélről hatósági bizonyítványban igazolja, hogy a bizonyítvány vagy az oklevél szakmai és vizsgakövetelményei, illetve képesítési követelményei összhangban állnak az európai uniós jog által meghatározott minimális képzési követelményekkel.

(2)254 Ha az (1) bekezdésben meghatározott hatósági bizonyítvány kiállítása azért nem lehetséges, mert a bizonyítvány vagy az oklevél szakmai és vizsgakövetelményei, illetve képesítési követelményei nem állnak összhangban az európai uniós jog által meghatározott minimális képzési követelményekkel, akkor a Kormány által kijelölt eljáró hatóság a kérelmező hazai szakma gyakorlatáról kérelemre a 60/B. § rendelkezései szerint hatósági bizonyítványt állít ki.

60/D. §255 (1) Az eljáró hatóság az Európai Unió más tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségben részes más állam (a továbbiakban: EGT-állam) illetékes hatósága általi megkeresésben foglalt kérdések megválaszolása érdekében jogosult a másik EGT-állam illetékes hatósága által közölt, az előtte folyó eljárásban az adott szakma gyakorlása feltételeinek fennállását igazoló adatok ellenőrzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében az eljáró hatóság jogosult a bűnügyi nyilvántartó szervtől arra a tényre vonatkozó adatot igényelni, hogy a bűntettesek nyilvántartásában vagy a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában kezel-e a más EGT-állam illetékes hatósága által közölt adatokkal egyező adatokat, és jogosult ezt az adatot az ellenőrzés időtartamáig kezelni.

(3) Az eljáró hatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzés érdekében jogosult más hatóságtól arra vonatkozó tényadatot igényelni, hogy az általa vezetett nyilvántartásokban kezel-e a más EGT-állam illetékes hatósága által közölt adatokkal egyező adatokat, és jogosult ezt az adatot az ellenőrzés időtartamáig kezelni a következők tekintetében:

a) engedélyhez vagy más feltételhez kötött tevékenység folytatása esetén az érintett személy rendelkezik-e a szükséges engedéllyel, feltételekkel, vagy

b)256 a kérelmező nem áll-e az adott szakma gyakorlását megtiltó vagy az adott szakma gyakorlását meghatározott ideig vagy mértékben korlátozó végleges hatósági határozat vagy jogszabályban kötelezően előírt valamely szervezethez tartozás esetén az ilyen szervezet által kiszabott végleges fegyelmi büntetés hatálya alatt.

(4) Az eljáró hatóság a (2) és a (3) bekezdés alapján, valamint a szakmai tevékenység ellenőrzése céljából általa kezelt más adatokból levont következtetéseiről és az ezeket megalapozó adatokról a másik EGT-állam illetékes hatóságát a megkeresésben feltett kérdésekre válaszolva, az ahhoz szükséges körben és mértékben tájékoztatja.

(5) Az eljáró hatóság az e §-ban meghatározott adatokat más célra nem használhatja fel, adatállományban nem rögzítheti és más szervnek nem továbbíthatja.

(6) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) hatálya alá tartozó tevékenységek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti megkeresések tekintetében a Szolgtv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

XI/A. Fejezet257

AZ EURÓPAI SZAKMAI KÁRTYA

60/E. § (1) Az eljáró hatóság kérelemre a külön jogszabályban meghatározott szakmák esetében európai szakmai kártyát hoz létre a belső piaci információs rendszerben, ha a kérelmező olyan határon átnyúló szolgáltatást kíván nyújtani egy másik tagállamban, amelyben a szolgáltatás nem tartozik előzetes ellenőrzés alá. A létrehozott európai szakmai kártya a 40. § (1) bekezdése szerinti bejelentésnek minősül. A határon átnyúló szolgáltatás végzője mentesül a bejelentés megtételétől számított 18 hónapig az újabb bejelentés megtételének kötelezettsége alól.

(2) A kérelmező kérheti a szakmai képesítése elismerését a Harmadik rész szabályai szerint abban esetben is, ha az adott szakma esetében az európai szakmai kártyát bevezették. A kérelmező kérheti az európai szakmai kártya helyett a XI. Fejezet szerinti hatósági bizonyítvány kiállítását.

(3) Ha a kérelmező az európai szakmai kártya létrehozását azért kéri az eljáró hatóságtól, hogy szakmai képesítését egy másik tagállam elismerje, vagy ott előzetes ellenőrzés alá tartozó határon átnyúló szolgáltatást nyújtson, az eljáró hatóság az európai szakmai kártya létrehozásában közreműködik.

(4) Ha az európai szakmai kártya létrehozásának a célja az, hogy a kérelmező szakmai képesítését az eljáró hatóság elismerje, az európai szakmai kártya nem mentesít a szakma gyakorlásához külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi vagy ellenőrzési követelmények teljesítése alól.

60/F. § (1) A kérelmező az európai szakmai kártya létrehozására irányuló kérelmét az Európai Bizottság által létrehozott honlapon keresztül nyújtja be.

(2) Az eljáró hatóság a kérelem benyújtásától számított hét napon belül értesíti a kérelmezőt az eljárás megindításáról és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel.

(3) Az eljáró hatóság igazolja, hogy a kérelmező Magyarországon a szakma gyakorlására jogosult, és az európai szakmai kártya létrehozásához szükséges okiratai hitelesek.

60/G. § (1) Ha az eljáró hatóság olyan európai szakmai kártyát hozott létre, amely tanúsítja, hogy a kérelmező olyan határon átnyúló szolgáltatásra jogosult, amely nem tartozik előzetes ellenőrzés alá, az eljáró hatóság az európai szakmai kártya létrehozásának tényét a kérelemben megjelölt tagállam illetékes hatóságával és a kérelmezővel közli.

(2) A kérelmező kérheti, hogy az eljáró hatóság az eredeti kérelemben megjelölt tagállamon vagy tagállamokon túl az európai szakmai kártya hatályát további tagállamra vagy tagállamokra is terjessze ki. A kérelmező kérheti az eljáró hatóságtól az európai szakmai kártyája 18 hónapos időbeli hatályának a meghosszabbítását.

(3) A kérelmező a (2) bekezdés szerinti esetben az adataiban bekövetkezett változásokat az eljáró hatóságnak bejelenti.

(4) Az eljáró hatóság a (2) bekezdés szerinti esetben a döntését közli a kérelemben megjelölt tagállam illetékes hatóságával és a kérelmezővel.

(5) A kérelmező az európai szakmai kártyával addig gyakorolhatja a szakmát Magyarországon, amíg a belső piaci információs rendszerben lévő okiratok és adatok alapján a származási tagállamban jogosult a szakma gyakorlására.

60/H. § (1) Ha a kérelmező azért kéri az európai szakmai kártya létrehozásában az eljáró hatóság közreműködését, hogy szakmai képesítését a külföldi illetékes hatóság elismerje, vagy mert azzal előzetes ellenőrzés alá tartozó határon átnyúló szolgáltatást kíván nyújtani, az eljáró hatóság igazolja, hogy a kérelmező Magyarországon a szakma gyakorlására jogosult, és az európai szakmai kártya létrehozásához szükséges okirata hiteles, a kérelmet pedig haladéktalanul továbbítja a fogadó tagállam illetékes hatóságának, és erről a kérelmezőt értesíti. Ha a fogadó tagállam illetékes hatósága a kérelmet megalapozó dokumentum hiteles másolatát kéri, az eljáró hatóság a megkeresésnek két héten belül eleget tesz.

(2) Ha a kérelmező külföldi illetékes hatóságtól európai szakmai kártya igénybevételével kéri a képesítése VIII–IX/B. Fejezet szerinti elismerését, az eljáró hatóság hozza létre az európai szakmai kártyát.

(3) Ha a kérelmező európai szakmai kártya igénybevételével kéri külföldi képesítésének a VII. Fejezet szerinti elismerését, vagy előzetes ellenőrzés alá tartozó szolgáltatást kíván nyújtani Magyarországon, az eljáró hatóság vagy az előzetes ellenőrzést végző hatóság hozza létre az európai szakmai kártyát.

(4) Az eljáró hatóság vagy az előzetes ellenőrzést végző hatóság a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott esetben, megalapozott kétség esetén további tájékoztatást kérhet a származási tagállam illetékes hatóságától. Az eljáró hatóság megalapozott kétség esetén a kérelmet megalapozó dokumentum vagy dokumentumok hiteles másolatát is kérheti a származási tagállam illetékes hatóságától. Ha az eljáró hatóság vagy az előzetes ellenőrzést végző hatóság az e bekezdés szerinti tájékoztatást vagy hiteles másolatot sem a származási tagállam illetékes hatóságától, sem a kérelmezőtől nem kapja meg, az európai szakmai kártya létrehozását elutasítja.

(5) Ha az eljáró hatóság nem hozza meg döntését vagy az előzetes ellenőrzést végző hatóság nem szervezi meg a szakmai vizsgát a 9. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül, az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, és az európai szakmai kártyát létrehozottnak kell tekinteni.

60/I. § (1) Az eljáró hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján gondoskodik az európai szakmai kártya létrehozásához szükséges adatok naprakészen tartásáról a kérelmező szakmagyakorlásával kapcsolatos fegyelmi vagy büntetőszankciót illetően. Az eljáró hatóság az adatokban bekövetkezett változásokról tájékoztatja a kérelmezőt és a fogadó tagállam illetékes hatóságait. A tájékoztatás nem érinti az 55. § szerinti riasztási mechanizmusra vonatkozó előírások teljesítését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás a következő adatokat tartalmazza:

a) azon személy természetes személyazonosító adatait és állampolgárságát, akit a szakma gyakorlásától eltiltottak, vagy akinek szakmagyakorlási jogát felfüggesztették,

b) a döntés hatálya alá tartozó szakma vagy szakmai tevékenység megnevezését,

c) a felfüggesztő vagy eltiltó döntést meghozó hazai hatóság vagy bíróság adatait és

d) a felfüggesztés vagy eltiltás időbeli hatályát.

(3) Az európai szakmai kártya birtokosa kérheti az eljáró hatóságtól a belső piaci információs rendszerben tárolt adatainak kijavítását, kiegészítését, törlését vagy zárolását.

(4) Az eljáró hatóság a kérelmezőt a (3) bekezdés szerinti jogáról az európai szakmai kártya létrehozásakor és ezt követően kétévente tájékoztatja.

(5) Ha az európai szakmai kártya birtokosa kéri a belső piaci információs rendszerben tárolt adatainak törlését, az eljáró hatóság vagy az előzetes ellenőrzést végző hatóság az európai szakmai kártya létrehozására irányuló korábbi döntését írásba foglalja.

(6) Az európai szakmai kártyát létrehozó eljáró hatóság harmadik személyek részére tanúsítja annak hitelességét és érvényességét.

(7)258 Az európai szakmai kártyát létrehozó eljáró hatóság az európai szakmai kártya birtokosát – annak kérésére – tájékoztatja a belső piaci információs rendszerben tárolt adatairól.

XI/B. Fejezet259

A SZAKMÁK ÚJ SZABÁLYOZÁSÁNAK ELFOGADÁSÁT MEGELŐZŐ ARÁNYOSSÁGI ÉRTÉKELÉS SZABÁLYAI

60/J. § E fejezet alkalmazásában:

1. Fenntartott tevékenységek: egy szakma szabályozásának olyan formája, amelynek esetében egy szakmai tevékenység vagy szakmai tevékenységekhez való hozzáférés egy szabályozott szakma meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező tagjai számára van fenntartva, beleértve azt az esetet is, amikor a tevékenység megosztott más szabályozott szakmákkal;

2. Védett szakmai cím: egy szakma szabályozásának olyan formája, amelynek esetében a cím – valamely szakma vagy szakmák csoportjának gyakorlása során való – használatának feltétele egy meghatározott szakmai képesítés megléte, és amelynek esetében az adott cím nem megfelelő használata szankciókat von maga után.

60/K. § (1)260 A 28. § (3) bekezdésében meghatározott szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását korlátozó új rendelkezések bevezetését, illetve a meglévő rendelkezések módosítását megelőzően az e fejezetben meghatározott szabályokkal összhangban a rendelkezések előkészítője arányossági értékelést végez.

(2) Az (1) bekezdésben említett értékelés mértékének arányban kell állnia a rendelkezés jellegével, tartalmával és hatásával.

(3)261 Az (1) bekezdésben említett bármely rendelkezéshez a rendelkezések előkészítője az arányosság elvével való összhang megítélését lehetővé tevő részletes indokolást készít.

(4)262 A rendelkezések előkészítője minőségi és – amennyiben ez lehetséges és releváns – mennyiségi elemekkel támasztja alá azokat az okokat, amelyek alapján eldönthető, hogy az (1) bekezdésben említett rendelkezés indokolt és arányos.

(5)263 A rendelkezések előkészítője az (1) bekezdésben említett értékelést objektív és független módon végzi el.

(6)264 A rendelkezések előkészítője figyelemmel kíséri a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását korlátozó, új vagy módosított rendelkezések megfelelését az arányosság elvének azok elfogadását követően, tekintettel az érintett rendelkezések elfogadása óta bekövetkezett bármely fejleményre.

60/L. § A 60/K. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések se közvetlenül, se közvetetten nem tartalmazhatnak állampolgárság vagy lakóhely alapján történő megkülönböztetést.

60/M. § (1)265 A rendelkezések előkészítője biztosítja, hogy a szabályozott szakmákhoz való hozzáférést vagy azok gyakorlását korlátozó azon rendelkezések, amelyeket bevezetni tervez, és a hatályos rendelkezések általa szándékolt módosításai közérdekű célok alapján indokoltak legyenek.

(2)266 A rendelkezések előkészítője mérlegeli, hogy az (1) bekezdésben említett rendelkezések objektív módon indokoltak-e a közrend, a közbiztonság, a közegészségügy vagy a közérdeken alapuló kényszerítő körülmények alapján.

(3) A tisztán gazdasági jellegű indokok, illetve a tisztán adminisztratív okok nem minősülnek olyan közérdeken alapuló kényszerítő körülménynek, amely indokolná a szabályozott szakmákhoz való hozzáférésnek, illetve azok gyakorlásának a korlátozását.

60/N. § (1)267 Az 1. § (6) bekezdésében szereplő rendelkezések elfogadása előtt a rendelkezések előkészítőjének a következőket kell mérlegelnie:

a) a kitűzött közérdekű célokhoz kapcsolódó kockázatok jellege;

b) a meglévő egyedi vagy általános jellegű előírások nem elegendők-e a kitűzött cél elérésére;

c) a rendelkezés alkalmas-e a kitűzött cél elérésére, valóban koherensen és szisztematikus módon tükrözi-e e célt, és így hasonló módon kezeli-e az azonosított kockázatokat, mint az összehasonlítható tevékenységek esetén;

d) az intézkedés által a személyek és a szolgáltatások Európai Unión belüli szabad mozgására, a fogyasztók választási lehetőségeire és a nyújtott szolgáltatás minőségére gyakorolt hatások;

e) kevésbé korlátozó eszközök használatának lehetősége a közérdekű cél elérése érdekében; és

f) az új vagy módosított rendelkezések hatása a szakmához való hozzáférést vagy annak gyakorlását korlátozó egyéb rendelkezésekkel együtt.

(2)268 A rendelkezések előkészítője az alábbi elemeket is mérlegeli, ha azok a bevezetendő vagy a módosított rendelkezés jellege és tartalma szempontjából relevánsak:

a) a kapcsolat a szakma által felölelt vagy annak fenntartott tevékenységek köre és a szükséges szakmai képesítés között;

b) a kapcsolat a szóban forgó feladatok komplexitása és a feladatot végrehajtó személyek meghatározott szakmai képesítéssel való rendelkezésének szükségessége között;

c) a szakmai képesítés más módokon való megszerzésének lehetősége;

d) az, hogy a csak bizonyos szakembereknek fenntartott tevékenységek megoszthatók-e vagy sem más szakemberekkel, és miért;

e) az autonómia mértéke egy szabályozott szakma gyakorlása során, valamint a szervezeti és felügyeleti szabályok hatása a kitűzött cél megvalósítására; és

f) a tudományos és technológiai fejlődés, amely ténylegesen csökkentheti vagy növelheti a szakemberek és a fogyasztók közötti információs aszimmetriát.

(3)269 Az (1) bekezdés f) pontjának alkalmazása során a rendelkezések előkészítője

a) értékeli az új vagy módosított rendelkezés által a követelmények közül eggyel vagy többel együttesen kifejtett hatásokat, valamint

b) vizsgálja

ba) a fenntartott tevékenységeket és a védett szakmai címet;

bb) a folyamatos szakmai fejlődésre vonatkozó kötelezettséget;

bc) a szakma megszervezésére, a szakmai etikára és a felügyeletre vonatkozó szabályokat;

bd) a kötelező szakmai szervezeti vagy testületi tagságot, illetve a regisztrációs vagy engedélyezési rendszereket, különösen akkor, ha ezek a követelmények egy meghatározott szakmai képesítés birtoklását is előírják;

be) a mennyiségi korlátozásokat, különösen a tevékenységek gyakorlására feljogosító engedélyek számát korlátozó, vagy az egy meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező alkalmazottak, vezetők, illetve képviselők minimális vagy maximális számát rögzítő követelményeket;

bf) a meghatározott jogi formára vonatkozó követelményeket, vagy egy vállalatban való tulajdonosi részesedésre, illetve annak vezetésére vonatkozó követelményeket, amennyiben ezek a követelmények közvetlenül kapcsolódnak a szabályozott szakma gyakorlásához;

bg) a területi korlátozásokat, ideértve azt is, amikor a szakmát területileg eltérő módon szabályozzák;

bh) a szabályozott szakma közösen vagy partnerségben való gyakorlását korlátozó követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat;

bi) a biztosítási fedezetre vagy a szakmai felelősséggel kapcsolatos egyéb egyéni vagy kollektív védelem formájára vonatkozó követelményeket;

bj) a nyelvismereti követelményeket, amennyiben ez a szakma gyakorlásához szükséges;

bk) a rögzített minimális és maximális díjszabási követelményeket;

bl) a reklámozásra vonatkozó követelményeket.

(4)270 Új követelmények bevezetése, illetve a meglévő követelmények módosítása előtt a rendelkezések előkészítője biztosítja, hogy az e törvényben foglaltak szerinti, a szolgáltatások ideiglenes vagy alkalmi nyújtásával kapcsolatos sajátos követelmények megfeleljenek az arányosság elvének.

(5) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni az európai uniós jognak megfelelően alkalmazott, a hatályos foglalkoztatási szabályok és feltételek betartását célzó intézkedésekre.

(6)271 Amennyiben az (1)–(5) bekezdésben szereplő rendelkezések az egészségügyi szakmák szabályozását érintik és betegbiztonsági vonatkozással bírnak, a rendelkezések előkészítője figyelembe veszi az emberi egészség magas szintű védelmének célját.

XII. Fejezet272

TÁJÉKOZTATÁS

61. § (1)273 A kérelmező vagy hozzájárulásával más személy a külföldön megszerzett bizonyítványának vagy oklevélének tartalmáról a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságtól tájékoztatást kérhet.

(2) A tájékoztatásnak jogi hatálya nincs, a bizonyítvány vagy oklevél birtokosát vagy más személyt a tájékoztatásban foglaltak nem kötik.

XIII. Fejezet274

A RÉSZTANULMÁNYOK BESZÁMÍTÁSA

62. § (1) Külföldön folytatott, nem befejezett alap-, közép- vagy felsőfokú iskolai (rész-) tanulmányok beszámítása a külföldi oktatási intézmény jogállásának, a tanulmányi idő és a tanulmányi követelmények figyelembevételével, valamint a hazai és a külföldi tanulmányi kötelezettségek összehasonlítása alapján történik.

(2)275

(3) Az oktatási intézmény a résztanulmányok beszámításának feltételéül különbözeti vizsgák teljesítését szabhatja meg.

(4) Az oktatási intézmény akkor számíthat be külföldön folytatott résztanulmányokat, ha a kérelmező külföldön elismert intézményben folytatta tanulmányait.

(5)276

63. § Nemzetközi szerződés vagy annak alapján kötött intézményközi megállapodás a résztanulmányok ajánlott vagy kötelező beszámítását is előírhatja.

XIV. Fejezet277

AZ ELJÁRÁS DÍJA

64. § (1)278 Az alkalmassági és a szakmai vizsga lebonyolításáért az oktatási intézmény a kérelmező által fizetendő költségtérítést szabhat meg, amely azonban nem haladhatja meg – a tárgyak számától függetlenül – a 150 000 forintot.

(2)279 Nem kell a kérelmezőnek eljárási díjat fizetnie, ha az európai szakmai kártya birtokosaként a belső piaci információs rendszerben tárolt adatainak kijavítását, kiegészítését, törlését vagy zárolását kéri az eljáró hatóságtól.

(3)280 Nem kell a kérelmezőnek eljárási díjat fizetnie, ha a bizonyítványa vagy oklevele elismerését felsőoktatási intézményben történő továbbtanulási céllal kérelmezi.

(3a)281

(4)–(8)282

(8a)283

(9)284

(10)285 Ha a nem tagállami állampolgár kérelmező – ide nem értve a magyar állampolgárt, valamint a tagállami állampolgárral azonos megítélés alá eső személyeket – az eljárásban költségmentesség iránti igényt terjeszt elő, az eljáró hatóság a kérelem megalapozottságának elbírálása céljából – a kérelmező egyidejű tájékoztatása mellett – kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok továbbítását igényelheti a központi idegenrendészeti nyilvántartásból.

XV. Fejezet286

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

65. § (1) Ez a törvény – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény Harmadik Része (21–60. §), 71. § és 72. §-a az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi egyezményt kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) E törvény 70. §-ának (1) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.

66. § (1) E törvény rendelkezéseit először a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.

(2)287 Az eljáró hatóság nem kötelezheti szakmai vizsga letételére a kérelmezőt, ha a hatáskörrel rendelkező magyar szervek által adományozott ösztöndíjjal külföldön szerezte oklevelét, amennyiben

a) oklevelét 1995. május 1-je előtt szerezte, vagy

b) tanulmányait 1995. május 1-je előtt kezdte meg és 2000. május 1-jét megelőzően fejezte be.

67. § (1)288 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben289

a)290 jelölje ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért, a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági bizonyítvány kiállításáért felelős szervet vagy szerveket, az előzetes ellenőrzést végző hatóságot vagy hatóságokat, a 4/A. §-ban meghatározott segítségnyújtó központot, a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóságokat és az európai szakmai kártya létrehozásáért felelős hatóságokat,

b)291 állapítsa meg azon szabályozott szakmák körét, amelyek esetében a Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatást nyújtó a szolgáltatásnyújtást megelőzően bejelentésre kötelezett, illetve azon szakmák körét, amelyek előzetes ellenőrzés alá esnek, továbbá az ilyen bejelentések személyes adatot nem tartalmazó kötelező adattartalmát, a bejelentés megújításának szabályait, a bejelentéssel együtt benyújtandó dokumentumok körét, továbbá a riasztási mechanizmus alá tartozó képesítéseket, valamint közzétegye azon szakmák felsorolását, amelyek esetében az európai szakmai kártyát bevezették,

c)292 határozza meg az elismerési és honosítási eljárásban a kérelemmel benyújtandó dokumentumok körét, e dokumentumok hiteles fordítására és hiteles másolatára vonatkozó szabályokat, a külföldön kiállított okiratok felhasználására, a nemzetközi jogsegélyre vonatkozó szabályokat,

d)293 közzétegye az 53/A. § (1) bekezdése szerinti szakmai tevékenységek felsorolását, kijelölje azt a hatóságot, amelynek feladatkörébe tartozik a Magyarországon folytatott, mérgező termékek kereskedelmére, forgalmazására vagy felhasználására vonatkozó szakmai gyakorlatról vagy jogosultságról szóló igazolás kiállítása, megállapítsa a mérgező termékekkel kapcsolatos szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerésének részletes eljárási szabályait.294

e)295 állapítsa meg a 6. § (4) bekezdésében meghatározott foglalkoztatók érdekkörében felmerült elismerési ügyekre az e törvényben foglaltaktól eltérő rendelkezéseket, valamint az általuk foglalkoztatottak tevékenységére vonatkozó szabályokat.

(2)296 Felhatalmazást kap a felsőoktatásért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki

a)297 az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséhez és honosításához, az oklevelekről és bizonyítványokról szóló hatósági bizonyítványok kiállításához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak mértékét, valamint a díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,

b) azon hazai szakmai képesítések felsorolását, amelyek esetében az eljáró hatóság maga dönthet arról, hogy a kérelmezőnek alkalmassági vizsgát vagy alkalmazkodási időszakot kell-e teljesítenie,

c)298 a közös képzési keret hatálya alá tartozó szakmák, valamint azon szakmák felsorolását, amelyek esetében közös alkalmassági vizsgát lehet tenni,

d) a 34. §-ban, a 35. §-ban és a 36. §-ban meghatározott, a szakmai tapasztalat elismerésének szabályai alá tartozó egyes szakmai tevékenységek felsorolását,299

e)300 a közös képzési keret hatálya alá tartozó azon szakmák felsorolását, amelyek nem esnek a feltétel nélküli elismerésre irányuló eljárás hatálya alá,

f)301 azon szervezetek felsorolását, amely tagjai által gyakorolt szakmák az európai uniós jog alapján szabályozott szakmáknak minősülnek,302

g)303 azon szakmák felsorolását, amelyek esetében közös alkalmassági vizsgát lehet tenni, de nem tartoznak a feltétel nélküli elismerésre irányuló eljárás hatálya alá.

(3)304 Felhatalmazást kap

a) az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratok feltétel nélküli elismerésének szabályai alá tartozó általános orvosi, szakorvosi, ápolói, szülésznői, fogorvosi, fogszakorvosi és gyógyszerészi oklevelek és bizonyítványok megnevezését, az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körét, valamint rendeletben állapítsa meg az elismerési eljárás részletes szabályait,305

b)306 az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki az állatorvosi oklevelek megnevezését, az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek körét, valamint rendeletben állapítsa meg az elismerési eljárás részletes szabályait,307

c)308 az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben hirdesse ki az okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezését, az előző okirat birtokosaival azonos jogállás alá tartozó személyek körét, valamint rendeletben állapítsa meg az elismerési eljárás részletes szabályait.309

(4)310 Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy rendeletben állapítsák meg a szabályozási feladatkörükbe tartozó szabályozott szakmák tekintetében az elismerhető vagy figyelembe vehető szakmai gyakornoki időszak megszervezésére és idejére vonatkozó feltételeket, ideértve a szakmai gyakornoki időszakot felügyelő személy szerepére vonatkozó iránymutatást is.

(5)311 Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben meghatározza az 53/A. § (5) bekezdése szerinti nagyon mérgező termékek, illetve irtószerek körét.312

(6)313

(7)314 Az iparügyekért felelős miniszter – az érintett miniszterek közreműködésével – elkészíti és a Magyar Közlönyben rendszeresen közzéteszi a szabályozott szakmák megnevezését és a szakmákat szabályozó jogszabály előkészítéséért felelős miniszterek megnevezését tartalmazó jegyzéket, továbbá gondoskodik annak interneten való hozzáférhetőségéről. A szabályozott szakmára vonatkozó jogszabály módosulása esetén az érintett miniszter kezdeményezi az iparügyekért felelős miniszternél a jegyzék módosítását. A miniszter tájékoztatja az Európai Bizottságot a hatáskörébe tartozó szabályozott szakmákról, a szabályozott szakmákhoz tartozó szabályozott szakmai tevékenységekről, a szakma szabályozottságának indokairól, valamint az előzetes ellenőrzés alá tartozó szakmákról és ennek indokairól.315

(8)316 Az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi és naprakészen tartja a határon átnyúló szolgáltatásnyújtó bejelentésére és előzetes ellenőrzésére, a szakmai képesítések elismerésére, a kérelemmel együtt benyújtandó okiratokra, a nyelvismeretre, az eljárás határidejére, az eljárás díjára, valamint a jogorvoslatra vonatkozó részletes tájékoztatását.

68. §317 Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi CV. törvény 76. §-ával megállapított 28. § (2) bekezdést a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

68/A. §318 E törvénynek az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXI. törvénnyel megállapított 67. § (7) bekezdésében meghatározott tájékoztatást első alkalommal 2016. január 18-ig kell az Európai Bizottságnak megadni.

68/B. §319 Ha a bíróság, illetve az ügyész az eljárása során megállapítja, hogy az Ákr. 123. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján a közigazgatási határozat megsemmisítésének van helye, a bíróság a jogerős ügydöntő határozatról, illetve az ügyészség a feltételes ügyészi felfüggesztésről szóló határozatról a közigazgatási határozatot meghozó eljáró hatóságot haladéktalanul tájékoztatja.

68/C. §320 E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.) megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését321 követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

68/D. §322 E törvénynek az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2024. évi XIII. törvénnyel megállapított 6. § (4) bekezdését e rendelkezés hatálybalépését323 követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés324

69. §325 Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 74/556/EGK irányelve a toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, kereskedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézkedésekre, és az ilyen termékek hivatásszerű használatával, beleértve a közvetítők tevékenységeit is, kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról,

b) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés c) pont és 21. cikk,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések elismeréséről, 1–20. cikk és 50–55. cikk, 57–64. cikk,

e)326 a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/801 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f)327 a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beutazásának és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. október 20-i (EU) 2021/1883 európai parlamenti és tanácsi irányelv,

g)328 a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, 12. cikk (1) bekezdés d) pont,

h)329 a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i, 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, 28. cikk,

i)330 a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

j)331 a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-ai 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelve,

k)332 a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelve,

l)333 a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelv.

70. §334

71. §335

72. §336

1

A törvényt az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2001. december 24.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2007: CX. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 2015: CXXXI. törvény 35. § a) pontja, a 2023. évi XLI. törvény 24. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (1a) bekezdését a 2022. évi LIX. törvény 7. §-a iktatta be.

4

Az 1. § (2) bekezdésének második mondatát a 2006: C. törvény 1. §-a iktatta be.

5

Az 1. § (3) bekezdésének harmadik mondatát a 2007: CX. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2019: CXII. törvény 44. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 298. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

7

Az 1. § (5) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 298. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 261. §-a, a 2017: L. törvény 206. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (6) bekezdését a 2019: LXXXIII. törvény 1. §-a iktatta be, szövege a 2022. évi LIX. törvény 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. § (7) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 19. §-a iktatta be.

10

A 2. § (2) bekezdése a 2020: CXLVIII. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (3) bekezdését a 2009: LVI. törvény 261. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 2. § (5) bekezdését a 2009: LVI. törvény 261. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 3. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 115. §-a szerint módosított szöveg.

14

A 4. § (1) bekezdése a 2005: LXXXIII. törvény 299. § (1) bekezdésével megállapított, a 2006: CIX. törvény 115. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (2) bekezdése a 2018: XC. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 4. § (3) bekezdése a 2009: XCVII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a 2009. november 21. napját követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 4. § (4) bekezdését a 2006: CIX. törvény 116. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2013: CXXIX. törvény 9. § (1) bekezdése iktatta be, a 2022. évi LIX. törvény 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 4. § (4a) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 11. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19

A 4. § (5) bekezdését a 2019: LXVIII. törvény 13. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 4. § (6) bekezdése a 2013: CXXXIII. törvény 93. §-a, a 2022. évi LIX. törvény 11. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 4. § (8) bekezdése a 2019: LXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4/A. §-t a 2007: CX. törvény 2. §-a iktatta be. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

23

A 4/A. § (1) bekezdése a 2013: XCIII. törvény 49. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 2015: CXXXI. törvény 35. § b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

24

[A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjának a 2015: CXXXI. törvény 35. § c) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint az „az információs szolgálatainak” szövegrész helyébe az „a segítségnyújtó központjainak” szöveg lép, nem vezethető át.]

25

A 4/A. § (1) bekezdés b) pontja a 2018: XC. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

26

A 4/A. § (1) bekezdés c) pontját a 2015: CXXXI. törvény 12. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

27

A 4/A. § (2) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 35. § d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

28

Az 5. § (1) bekezdése a 2016: CXXVI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

29

Az 5. § (2) bekezdése a 2003: LXI. törvény 92. § (3) bekezdésével megállapított, a 2006: CIX. törvény 115. §-a szerint módosított szöveg.

30

Az 5. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 115. §-a szerint módosított szöveg.

31

Az 5. § (5)–(6) bekezdését a 2006: CIX. törvény 116. §-a hatályon kívül helyezte.

32

A 6. § (2) bekezdése a 2019: LXXXIII. törvény 14. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

33

A 6. § (3) bekezdése a 2023. évi XXXVIII. törvény 39. §-ával megállapított, a 2023. évi XC. törvény 335. § a) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 6. § (4) bekezdését a 2019: LXXXIII. törvény 14. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2023. évi XLI. törvény 20. §-a iktatta be, szövege a 2024. évi XIII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

35

A 6. § (5) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 20. §-a iktatta be, szövege a 2023. évi XC. törvény 335. § b) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 7. §-t a 2016: LXVII. törvény 176. § 1. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: L. törvény 205. § (1) bekezdése iktatta be.

37

A 8. §-t a 2020: XXX. törvény 16. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 56. §-át.

38

A 9. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 205. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 9. § (2) bekezdése a 2017: L. törvény 205. § (2) bekezdésével megállapított, a 2021: CXLVII. törvény 8. §-a szerint módosított szöveg.

40

A 9. § (2a) bekezdését a 2021: CXLVII. törvény 7. §-a iktatta be.

41

A 9. § (3) bekezdését a 2009: LVI. törvény 261. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2015: CXXXI. törvény 15. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

42

A 9. § (4) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 339. § 28. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2007: CX. törvény 4. §-a iktatta be, szövege a 2015: CXXXI. törvény 15. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

43

A 9. § (5) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény – a 2015: CLXXXVI. törvény 79. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított – 15. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 2015: CLXXXVI. törvény 205. §-a alapján a döntési határidőre vonatkozó rendelkezéseket a 2015. december 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

44

A 9. § (6) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény – a 2015: CLXXXVI. törvény 79. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított – 15. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 2015: CLXXXVI. törvény 205. §-a alapján a döntési határidőre vonatkozó rendelkezéseket a 2015. december 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

45

A 9. § (7) bekezdését újonnan a 2018: XC. törvény 4. §-a iktatta be.

46

A 10. §-t a 2017: L. törvény 207. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 11. § (1) bekezdése a 2016: CXXVI. törvény 2. §-ával megállapított, a 2022: IV. törvény 74. § a) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 11. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 115. §-a, a 2019: CXII. törvény 44. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 11. § (3) bekezdését a 2006: CIX. törvény 116. §-a hatályon kívül helyezte.

50

A 11/A. §-t a 2015: CCVI. törvény 6. §-a iktatta be, szövege a 2017: CXCVII. törvény 141. §-ával megállapított szöveg.

51

A 11/B. §-t a 2017: L. törvény 205. § (3) bekezdése iktatta be.

52

A II. fejezet címe a 2019: CXII. törvény 44. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

53

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a 2019: CXII. törvény 44. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 12. § (3) bekezdését a 2004: XXIX. törvény 148. § (2) bekezdésének v) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 13. § a 2003: LXI. törvény 92. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

56

A 13. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 260. §-a, a 2019: CXII. törvény 44. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2019: CXII. törvény 44. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

58

A 13. § (2) bekezdés b) pontja a 2019: CXII. törvény 44. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

59

A 13. § (3) bekezdés a) pontja a 2019: CXII. törvény 44. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

60

A 13. § (4) bekezdését a 2004: XXIX. törvény 148. § (2) bekezdésének v) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2019: LXXXIII. törvény 2. §-a iktatta be, szövege a 2022. évi LIX. törvény 11. § b) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 14. § (1) bekezdését a 2009: XCVII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 14. § (2) bekezdését a 2009: XCVII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 14. § (3) bekezdését a 2009: XCVII. törvény 6. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a 2009. november 21. napját követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

64

A 14. § (5) bekezdése a 2006: CIX. törvény 115. §-a, a 2015: CXXXI. törvény 35. § e) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

65

A 14. § (6) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 14. § (7) bekezdését a 2006: C. törvény 3. §-a iktatta be, bevezető szövegrésze a 2009: XCVII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a 2009. november 21. napját követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

67

A 14/A. §-t a 2009: XCVII. törvény 2. §-a iktatta be. E módosító törvény 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a 2009. november 21. napját követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

68

A 14/A. § (5) bekezdését a 2009: XCVII. törvény 6. § (3) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2013: CXXIX. törvény 11. §-a iktatta be.

69

A 14/B. §-t a 2022. évi LIX. törvény 8. §-a iktatta be.

70

A 15. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2009: XCVII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a 2009. november 21. napját követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

71

A 15. § (1) bekezdésének b) pontja a 2009: XCVII. törvény 5. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a 2009. november 21. napját követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

72

A 15. § (1a) bekezdését a 2020: CXLVIII. törvény 13. §-a iktatta be.

73

A 15. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

74

A 15. § (2a) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 21. §-a iktatta be.

75

A IV. fejezet címe a 2019: CXII. törvény 44. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

76

A IV. Fejezet címe a 2005: LXXXIII. törvény 303. §-ával megállapított, a 2019: CXII. törvény 44. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

77

A 16. § (1) bekezdése a 2019: CXII. törvény 44. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

78

A 16. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

79

A 16. § (2a) bekezdését a 2022. évi LIX. törvény 9. §-a iktatta be.

80

A 17. § a 2005: LXXXIII. törvény 304. §-ával megállapított, a 2019: CXII. törvény 44. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

81

A 18. § (1) bekezdés a) pontja a 2013: CXXIX. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

82

A 18. § (1) bekezdés b) pontja a 2009: XCVII. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja, a 2022. évi LIX. törvény 11. § d) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 18. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

84

A 18. § (2) bekezdés f) pontját a 2022. évi LIX. törvény 10. §-a iktatta be.

85

A 18. § (3) bekezdése a 2009: XCVII. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a 2012. május 31. napját követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

86

A 18. § (4) bekezdését újonnan a 2019: LXXXIII. törvény 3. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

87

A 18. § (5) bekezdését a 2009: XCVII. törvény 3. §-a iktatta be. E módosító törvény 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a 2009. november 21. napját követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

88

A 18. § (6) bekezdését a 2023. évi XLI. törvény 22. §-a iktatta be.

89

A 19. § (3) bekezdését a 2009: XCVII. törvény 6. § (3) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést első alkalommal a 2009. november 21. napját követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

90

A Harmadik Rész címe a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított, a 2015: CXXXI. törvény 35. § f) pontja szerint módosított szöveg.

91

A VI. Fejezet címe a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított, a 2015: CXXXI. törvény 35. § f) pontja szerint módosított szöveg.

92

A 21. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

93

A 21. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

94

A 21. § (1) bekezdés a) pontja a 2023. évi XXXVIII. törvény 42. §-a szerint módosított szöveg.

95

A 21. § (3) bekezdését a 2013: CL. törvény 8. §-a iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 205. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 22. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

97

A 22. § (1a) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

98

A 22. § (4) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

99

A 22. § (5) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

100

A 22. § (6) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

101

A 22. § (7) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

102

A 22/A. §-t a 2015: CXXXI. törvény 17. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

103

A 23. §-t megelőző alcím a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított, a 2015: CXXXI. törvény 35. § f) pontja szerint módosított szöveg.

104

A 23. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

105

A 23. § (1)–(3) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 176. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

106

A 23. § (4) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 18. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

107

A 24. §-t a 2016: LXVII. törvény 176. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 25. § a 2010: CLII. törvény 2. § (52) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

109

A 26. §-t megelőző alcímet a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

110

A 26. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

111

A 26. § (1)–(3) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 176. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

112

A 26. § (4) bekezdését a 2009: LVI. törvény 261. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2015: CXXXI. törvény 19. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 176. § 4. pontja.

113

A 26. § (5)–(6) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 176. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

114

A 26. § (8)–(9) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 176. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

115

A 26. § (10) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 19. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CXCVII. törvény 143. § a) pontja szerint módosított szöveg.

116

A 27. §-t megelőző alcímet a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

117

A 27. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

118

A 28. §-t megelőző alcímet a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

119

A 28. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

121

A 28. § (2) bekezdése a 2011: CV. törvény 76. §-ával megállapított szöveg.

122

A 28. § (2) bekezdés c) pontja a 2023. évi XC. törvény 334. §-ával megállapított szöveg.

123

A 28. § (2) bekezdés d) pontja a 2023. évi XXXVIII. törvény 40. §-ával megállapított szöveg.

124

A 28. § (2) bekezdés e) pontját a 2013: XCIII. törvény 50. §-a iktatta be.

125

A 26. § (4) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

126

A 28. § (6) bekezdés c) pont cc) alpontja a 2015: CXXXI. törvény 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

127

A 28. § (6) bekezdés d) pontja a 2015: CXXXI. törvény 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

128

A 28. § (6) bekezdés e) pontja a 2015: CXXXI. törvény 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

129

A 28. § (7) bekezdés a) pontja a 2015: CXXXI. törvény 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

130

A 28. § (12) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 20. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

131

A 18. § (13) bekezdése a 2019: LXXXIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

132

A 18. § (14) bekezdése a 2019: LXXXIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

133

A 28. § (16) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 35. § f) pontja szerint módosított szöveg.

134

A 28. § (17) bekezdését a 2013: CXXIX. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2015: CXXXI. törvény 20. § (8) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

135

A 28. § (18) bekezdését a 2009: LVI. törvény 259. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

136

A 28. § (19) bekezdését a 2009: LVI. törvény 259. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2019: LXXXIII. törvény 14. § c) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 29. §-át.

137

A 28. § (20) bekezdését a 2009: LVI. törvény 259. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2019: LXXXIII. törvény 14. § c) pontja. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

138

A 28. § (21) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 20. § (9) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

139

A 28. § (22) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 20. § (9) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

140

A 28. § (23) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 20. § (9) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

141

A 28. § (24) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 20. § (9) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

142

A 28. § (25) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 20. § (9) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

143

A 28. § (26) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 20. § (9) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

144

A 28. § (27) bekezdését a 2018: XC. törvény 5. §-a iktatta be.

145

A VII. Fejezet megjelölést a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

146

A VII. Fejezet alcímét a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

147

A 29. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

148

A 29. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

149

A 29. § (2) bekezdése a 2019: LXXXIII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

150

A 30. § a 2015: CXXXI. törvény 21. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

151

A 30. § (1) bekezdése a 2019: CXII. törvény 44. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

152

A 31. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

153

A 31. § (1) bekezdése a 2019: LXXXIII. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

154

A 31. § (3) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 22. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

155

A 31. § (4) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 22. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

156

A 31. § (5) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 22. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

157

A 31. § (6) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 22. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

158

A 31. § (7) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 22. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

159

A 31. § (8) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 22. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

160

A VII/A. fejezet megjelölését és címét a 2015: CXXXI. törvény 23. § (1) bekezdése iktatta be.

161

A 32. § a 2015: CXXXI. törvény 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 32. §-t megelőző alcímet a 2015: CXXXI. törvény 36. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

162

A 32. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2018: XC. törvény 10. §-a szerint módosított szöveg.

163

A 32. § (7) bekezdése a 2018: XC. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

164

A VII/B. fejezetet (32/A. §) a 2015: CXXXI. törvény 24. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

165

A VIII. Fejezet megjelölést a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

166

A VIII. Fejezet címét a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

167

A 33. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

168

A 34. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

169

A 34. § (1) bekezdésének b) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

170

A 34. § (1) bekezdésének c) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

171

A 34. § (1) bekezdésének e) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

172

A 35. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

173

A 35. § (1) bekezdésének b) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

174

A 35. § (1) bekezdésének c) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

175

A 35. § (1) bekezdésének e) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

176

A 35. § (1) bekezdésének f) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

177

A 36. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

178

A 36. § (1) bekezdésének b) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

179

A 36. § (1) bekezdésének d) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

180

A IX. Fejezet megjelölést a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

181

A IX. Fejezet címét a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

182

A 37. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni; a 10. § (2) bekezdése alapján a fenti időpontot megelőzően hatályos rendelkezést kell alkalmazni, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

183

A 37. § (1) bekezdése a 2019: CXII. törvény 44. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

184

A IX/A. fejezetet (37/A. §) a 2015: CXXXI. törvény 25. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

185

A IX/B. fejezetet (37/B. §) a 2015: CXXXI. törvény 25. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

186

A X. Fejezet megjelölést a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be.

187

A X. Fejezet címét a 2007: CX. törvény 6. §-a iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 259. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

188

A 38. § a 2009: LVI. törvény 259. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

189

A 38. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 217. § a) pontja szerint módosított szöveg.

190

A 38. § (2) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 35. § h) pontja, a 2019: LXXXIII. törvény 13. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 29. §-át.

191

A 38. § (3) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 35. § i) pontja, a 2019: LXXXIII. törvény 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

192

A 38. § (4) bekezdése a 2011: CCI. törvény 217. § a) pontja szerint módosított szöveg.

193

A 38. § (5) bekezdését a 2019: LXXXIII. törvény 7. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

194

A 39. §-t megelőző alcím a 2009: LVI. törvény 259. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

195

A 39. § a 2009: LVI. törvény 259. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

196

A 39. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2011: CCI. törvény 217. § a) pontja szerint módosított szöveg.

197

A 39. § (2) bekezdése a 2019: LXXXIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

198

A 40. §-t megelőző alcím a 2009: LVI. törvény 259. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

199

A 40. § a 2009: LVI. törvény 259. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

200

A 40. § (1) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 26. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

201

A 41. § a 2009: LVI. törvény 259. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

202

A 41. § (1) bekezdése a 2019: LXXXIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

203

A 41. § (2) bekezdését a 2010: CLII. törvény 4. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 6. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

204

A 41. § (3) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

205

A 41. § (3) bekezdés b) pontja a 2019: LXXXIII. törvény 13. § c) pontjával megállapított szöveg.

206

A 41. § (3) bekezdés c) pontja a 2019: LXXXIII. törvény 14. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

207

A 41. § (3) bekezdés d) pontját a 2019: LXXXIII. törvény 14. § e) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 29. §-át.

208

A 41. § (4) bekezdését a 2010: CLII. törvény 4. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2015: CXXXI. törvény 27. § (1) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

209

A 41. § (5) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

210

A 41. § (6) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

211

A 41. § (8) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 35. § k) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

212

A 42. §-t megelőző alcím a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

213

A 42. § a 2007: CX. törvény 6. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 2015: CXXXI. törvény 35. § f) pontja szerint módosított szöveg.

214

A 43. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezést alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

215

A 44. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezést alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

216

A 43–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, azonban a 45. §-t megelőző IX. Fejezet megjelölésről és címéről nem rendelkezett.

217

A 45–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezéseket alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

218

A 45–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezéseket alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

219

A 45–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezéseket alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

220

A 45–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezéseket alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

221

A 45–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezéseket alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

222

A 45–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezéseket alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

223

A 45–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezéseket alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

224

A 45–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezéseket alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

225

A 45–53. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelkezéseket alkalmazni kell, amennyiben az nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges.

226

A X/A. Fejezet megjelölést a 2009: LVI. törvény 259. § (8) bekezdése iktatta be.

227

A X/A. Fejezet címét a 2009: LVI. törvény 259. § (8) bekezdése iktatta be.

228

Az 53/A. §-t a 2006: C. törvény 5. §-a iktatta be.

229

Az 53/A. § (1) bekezdésének b) pontja a 2007: CX. törvény 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

230

Az 53/A. § (2) bekezdésének c) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

231

Az 53/A. § (2) bekezdésének e) pontja a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

232

Az 53/A. § (8) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

233

A X/B. fejezetet (54–55. §) a 2015: CXXXI. törvény 28. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

234

Az 54. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 206. § b) pontja, a 2017: CXCVII. törvény 143. § a) pontja szerint módosított szöveg.

235

Az 54. § (2) bekezdése a 2017: L. törvény 206. § b) pontja szerint módosított szöveg.

236

Az 55. § (2) bekezdése a 2017: L. törvény 206. § c) pontja szerint módosított szöveg.

237

Az 55. § (4) bekezdése a 2017: CXCVII. törvény 143. § b) pontja szerint módosított szöveg.

238

Az 55. § (6) bekezdése a 2018: XC. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

239

Az 55. § (7) bekezdését a 2018: XC. törvény 7. §-a iktatta be.

240

Az 56. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2018: XC. törvény 8. §-a iktatta be.

241

Az 57–60. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2018: XC. törvény 8. §-a iktatta be.

242

Az 57–60. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2018: XC. törvény 8. §-a iktatta be.

243

Az 57–60. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2018: XC. törvény 8. §-a iktatta be.

244

Az 57–60. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2018: XC. törvény 8. §-a iktatta be.

245

Az 57–60. §-t a 2007: CX. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2018: XC. törvény 8. §-a iktatta be.

246

A Negyedik rész címe a 2005: LXXXIII. törvény 305. §-ával megállapított, a 2015: CXXXI. törvény 35. § l) pontja, a 2019: LXXXIII. törvény 13. § d) pontja szerint módosított szöveg.

247

Az új XI. Fejezetet (60/A–60/C. §-t) a 2005: LXXXIII. törvény 305. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti XI–XIV. Fejezet számozását XII–XV. Fejezetre változtatva. E módosító törvény 332. § (1) bekezdése alapján a rendelkezéseket a 2005. november 1-je után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

248

A XI. Fejezet címe a 2009: CXLIX. törvény 83. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

249

A 60/A. § (1) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 29. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

250

A 60/A. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 260. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

251

A 60/B. § (1) bekezdése a 2007: CX. törvény 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

252

A 60/B. § (2) bekezdés b) pontja a 2009: CXV. törvény 71. §-a szerint módosított szöveg.

253

A 60/C. § (1) bekezdése a 2007: CX. törvény 9. § (2) bekezdése, a 2015: CXXXI. törvény 35. § f) pontja szerint módosított szöveg.

254

A 60/C. § (2) bekezdése a 2007: CX. törvény 9. § (2) bekezdése, a 2015: CXXXI. törvény 35. § f) pontja szerint módosított szöveg.

255

A 60/D. §-t a 2009: CXLIX. törvény 83. § (2) bekezdése iktatta be.

256

A 60/D. § (3) bekezdés b) pontja a 2017: L. törvény 206. § d) pontja szerint módosított szöveg.

257

A XI/A. fejezetet (60/E–60/I. §) a 2015: CXXXI. törvény 30. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

258

A 60/I. § (7) bekezdését a 2020: CXLVIII. törvény 14. §-a iktatta be.

259

A XI/B. fejezetet (60/J–60/N. §) a 2019: LXXXIII. törvény 10. §-a iktatta be.

260

A 60/K. § (1) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § e) pontja és a 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

261

A 60/K. § (3) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § e) pontja szerint módosított szöveg.

262

A 60/K. § (4) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § e) pontja szerint módosított szöveg.

263

A 60/K. § (5) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § e) pontja szerint módosított szöveg.

264

A 60/K. § (6) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § e) pontja és a 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

265

A 60/M. § (1) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § f) pontja és a 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

266

A 60/M. § (2) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § f) pontja szerint módosított szöveg.

267

A 60/N. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2022. évi LIX. törvény 11. § g) pontja szerint módosított szöveg.

268

A 60/N. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2022. évi LIX. törvény 11. § h) pontja szerint módosított szöveg.

269

A 60/N. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2022. évi LIX. törvény 11. § h) pontja szerint módosított szöveg.

270

A 60/N. § (4) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § h) pontja szerint módosított szöveg.

271

A 60/N. § (6) bekezdése a 2022. évi LIX. törvény 11. § h) pontja szerint módosított szöveg.

272

Az eredeti XI. Fejezet számozását XII. Fejezetre változtatta a 2005: LXXXIII. törvény 305. §-a.

273

A 61. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 115. §-a szerint módosított szöveg.

274

Az eredeti XII. Fejezet számozását XIII. Fejezetre változtatta a 2005: LXXXIII. törvény 305. §-a.

275

A 62. § (2) bekezdését a 2017: L. törvény 207. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

276

A 62. § (5) bekezdését a 2004: XXIX. törvény 148. § (2) bekezdésének v) pontja hatályon kívül helyezte.

277

Az eredeti XIII. Fejezet számozását XIV. Fejezetre változtatta a 2005: LXXXIII. törvény 305. §-a.

278

A 64. § (1) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 176. § 5. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: L. törvény 205. § (5) bekezdése iktatta be.

279

A 64. § (2) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 176. § 5. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: L. törvény 205. § (5) bekezdése iktatta be.

280

A 64. § (3) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 176. § 5. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2018: XC. törvény 9. §-a iktatta be.

281

A 64. § (3a) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 31. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 176. § 5. pontja.

282

A 64. § (4)–(8) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 176. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

283

A 64. § (8a) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 31. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 176. § 5. pontja.

284

A 64. § (9) bekezdését a 2004: XXIX. törvény 94. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVII. törvény 176. § 5. pontja.

285

A 64. § (10) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 306. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2007: CX. törvény 7. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 10. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. október 20. napját követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

286

Az eredeti XIV. Fejezet számozását XV. Fejezetre változtatta a 2005: LXXXIII. törvény 305. §-a.

287

A 66. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 115. §-a szerint módosított szöveg.

288

A 67. § (1) bekezdését a 2004: XXIX. törvény 148. § (2) bekezdésének v) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2006: CIX. törvény 114. §-a iktatta be, szövege a 2015: CXXXI. törvény 32. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

290

A 67. § (1) bekezdés a) pontja a 2016: LXVII. törvény 175. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

291

A 67. § (1) bekezdés b) pontja a 2023. évi XLI. törvény 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

292

A 67. § (1) bekezdés c) pontját a 2016: LXVII. törvény 174. § (1) bekezdése iktatta be.

293

A 67. § (1) bekezdés d) pontját a 2017: CLXXXVIII. törvény 34. §-a iktatta be.

295

A 67. § (1) bekezdés e) pontját a 2023. évi XLI. törvény 23. §-a iktatta be.

296

A 67. § (2) bekezdése a 2007: CX. törvény 8. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 2022: IV. törvény 74. § b) pontja szerint módosított szöveg.

297

A 67. § (2) bekezdés a) pontját a 2015: CXXXI. törvény 36. § c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: LXVII. törvény 174. § (2) bekezdése iktatta be.

298

A 67. § (2) bekezdés c) pontja a 2015: CXXXI. törvény 32. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

300

A 67. § (2) bekezdésének e) pontját a 2009: LVI. törvény 261. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2015: CXXXI. törvény 32. § (3) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

301

A 67. § (2) bekezdés f) pontja a 2015: CXXXI. törvény 35. § f) pontja szerint módosított szöveg.

303

A 67. § (2) bekezdés g) pontját a 2015: CXXXI. törvény 32. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

304

A 67. § (3) bekezdése a 2007: CX. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

306

A 67. § (3) bekezdés b) pontja a 2008: XLVI. törvény 85. § n) pontja szerint módosított szöveg.

308

A 67. § (3) bekezdés c) pontja a 2018: V. törvény 16. §-a szerint módosított szöveg.

310

A 67. § (4) bekezdését újonnan a 2015: CXXXI. törvény 32. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 2019: LXXXIII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

311

A 67. § új (5) bekezdését a 2006: C. törvény 6. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva; szövege a 2010: CXXX. törvény 42. §-ával megállapított szöveg.

313

A 67. § (6) bekezdését a 2006: C. törvény 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2017: CLXXXVIII. törvény 35. §-a.

314

A 67. § (5) bekezdését a 2004: XXIX. törvény 95. §-a iktatta be, számozását (7) bekezdésre változtatta a 2006: C. törvény 6. §-a. A 67. § (7) bekezdése a 2015: CXXXI. törvény 32. § (6) bekezdésével megállapított, a 2022: IV. törvény 74. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

315

Lásd a Magyar Közlöny 66. számában megjelent OM közleményt.

316

A 67. § (8) bekezdését a 2015: CXXXI. törvény 32. § (6) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

317

A 68. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 523. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CV. törvény 77. §-a iktatta be.

318

A 68/A. §-t a 2015: CXXXI. törvény 33. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

319

A 68/B. §-t a 2015: CXXXI. törvény 33. §-a iktatta be, szövege a 2017: CXCVII. törvény 142. §-ával megállapított szöveg.

320

A 68/C. §-t a 2017: L. törvény 205. § (7) bekezdése iktatta be.

321

A hatálybalépés időpontja 2017. május 26.

322

A 68/D. §-t a 2024. évi XIII. törvény 23. §-a iktatta be.

323

A hatálybalépés időpontja 2024. május 17.

324

A 69. § előtti címet a 2006: C. törvény 7. §-a iktatta be, szövege a 2007: CX. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

325

A 69. § a 2007: CX. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

326

A 69. § e) pontja a 2017: CXLIII. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

327

A 69. § f) pontját a 2011: CV. törvény 78. §-a iktatta be, szövege a 2023. évi XXXVIII. törvény 41. §-ával megállapított szöveg.

328

A 69. § g) pontját a 2013: XCIII. törvény 51. §-a iktatta be.

329

A 69. § h) pontját a 2013: XCIII. törvény 51. §-a iktatta be.

330

A 69. § i) pontját a 2015: CXXXI. törvény 34. §-a iktatta be. E módosító törvény 84. §-a alapján a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

331

A 69. § j) pontját a 2016: XXXIX. törvény 15. §-a iktatta be.

332

A 69. § k) pontját a 2016: XXXIX. törvény 15. §-a iktatta be.

333

A 69. § l) pontját a 2019: LXXXIII. törvény 12. §-a iktatta be.

334

A 70–71. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 523. pontja hatályon kívül helyezte.

335

A 70–71. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 523. pontja hatályon kívül helyezte.

336

A 72. §-t a 2006: XCVII. törvény 34. § (1) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére