• Tartalom

101/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet

101/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatásáról1

2010.05.29.

A Kormány annak érdekében, hogy

– elősegítse a nehezen biztosítható mezőgazdasági kockázatokat vállaló biztosító egyesületek megalapítását, illetve működését,

– segítse a mezőgazdasági tevékenységet végzők önszerveződését,

– anyagi hozzájárulást nyújtson a megalakulni szándékozó mezőgazdasági biztosító egyesületek induló tőkéjéhez, illetve a már működő egyesületek tőkeemeléséhez,

a mezőgazdasági biztosító egyesületek támogatásáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden, a hatálybalépésekor már működő, illetve a hatálybalépést követően megalakuló mezőgazdasági biztosító egyesületre (a továbbiakban: egyesület).

2. § E rendelet alkalmazásában

a) egyesület minden olyan, a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Bit.) alapján tevékenykedő biztosító egyesület, amely a b) pontban meghatározott mezőgazdasági kockázatok biztosítására alakult, és megfelel a Bit. 80. § (3) bekezdés c), ca) és cb) pontjában előírt feltételeknek;

b) mezőgazdasági kockázatnak minősül minden olyan kockázat, amely esetben a biztosítás tárgya a növényi kultúra, termény, állatállomány, az állatállomány ellátását szolgáló takarmány;

c) mezőgazdasági tevékenységet folytatónak minősül a mezőgazdasági tevékenységet végző jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és természetes személy feltéve, hogy a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint nyilvántartásba vették, és az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt feltételeknek megfelel.

3. § (1) Az induló tőke megteremtése érdekében költségvetési támogatásra (a továbbiakban: támogatás) az e rendelet hatálybalépését követően megalakult olyan egyesület jogosult,

a) amelyet a bíróság nyilvántartásba vett;

b) amelynek tagjai az egyesület alapszabályában kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha az egyesületet a megalakulásától számított öt éven belül megszüntetik, a kapott támogatást visszafizetik, és ennek biztosítására az alapszabályban pótbefizetési kötelezettséget vállalnak;

c) amely kizárólag a 2. § b) pontjában meghatározott mezőgazdasági kockázatok biztosítását végzi;

d) amelynek legalább tíz mezőgazdasági tevékenységet folytató tagja van;

e)2 amelynek tagjai az egyesület alapszabályában kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha az egyesület tevékenységi engedély iránti kérelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) elutasítja, a kapott támogatást visszafizetik, és ennek biztosítására az alapszabályban pótbefizetési kötelezettséget vállalnak. A Felügyelet az elutasítás tényéről 15 napon belül tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő egyesület abban az esetben jogosult az általa végrehajtandó – törvényben előírt – tőkeemelés céljából támogatásra, ha

a) megfelel az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltaknak;

b) tagjai az egyesület alapszabályában kötelezettséget vállalnak arra, hogy ha az egyesületet a támogatás nyújtásától számított öt éven belül megszüntetik, a kapott támogatást visszafizetik, és ennek biztosítására az alapszabályban pótbefizetési kötelezettséget vállalnak;

c) a Felügyelet igazolja, hogy érvényes tevékenységi engedély birtokában folytatja tevékenységét.

4. § (1) A támogatás mértéke egyesületenként legfeljebb

a) az e rendelet hatálybalépése után megalakuló egyesületnél a Bit.-ben előírt minimálisan szükséges induló tőke háromnegyede;

b) az e rendelet hatálybalépésekor már működő egyesületnél a Bit.-ben előírt biztonsági tőkerész elérését szolgáló tőkeemelés háromnegyede.

(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő egyesület több részletben is igényelheti a támogatást feltéve, hogy korrigált saját tőkéjének mértéke nem csökkent a korábbi, támogatással növelt saját tőkéjéhez képest.

(3) A rendelet hatálybalépése után megalakuló egyesület – ha tevékenysége során besorolása a Bit. 80. § (3) bekezdésének ca) pontjáról cb) pontra módosul – az e rendelet hatálybalépésekor már működő egyesületekre vonatkozó szabályok szerint igényelheti a támogatást.

5. § (1) A támogatás forrása a központi költségvetés Pénzügyminisztérium fejezetében a Vállalkozások folyó támogatása címen az egyedi termelési támogatásokra szolgáló pénzügyi keret terhére meghatározott pénzösszeg.

(2)3 Ha a támogatás forrásaként az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzügyi keret kimerül, az államháztartásért felelős miniszter a jóváhagyott támogatási kérelmet halasztott kérelemként veszi nyilvántartásba, és erről az egyesületet írásban értesíti. Ebben az esetben az egyesület a következő évi támogatás folyósításakor elsőbbséget élvez.

6. §4 A támogatás odaítéléséről – az egyesület kérelmére, az e rendeletben meghatározott feltételek szerint – az államháztartásért felelős miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszter egyetértésével, az Agrárkoordinációs Fórum véleményének kikérésével dönt.

7. § (1)5 Az államháztartásért felelős miniszter a rendelkezésre álló összeg erejéig nem tagadhatja meg a támogatást, ha az azt kérelmező egyesület a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel.

(2) A támogatás odaítélése a támogatási kérelmek beérkezési sorrendjében történik.

8. § Az egyesület a kapott támogatást a tőketartalék javára köteles elszámolni. A tőketartalék kapott összegét lekötött tartalékként kell kimutatni mindaddig, amíg a 3. § (1) bekezdés b) pontja és a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti kötelezettség fennáll. Ha a kapott támogatást vissza kell fizetni, a visszafizetést – a lekötés megszüntetésével egyidejűleg – a tőketartalék terhére kell elszámolni.

9. § (1)6 E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)7

(4) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy a támogatás folyósításának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.8

1

A rendeletet a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

A 6. § a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (1) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (1) bekezdése a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 9. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1072. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére