• Tartalom

108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet

108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról1

2012.05.19.

A felvonók biztonságos kialakítása és működtetése, valamint az egységes üzembe helyezés feltételeinek megteremtése érdekében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1) Ez a rendelet szabályozza az építménybe állandó jelleggel, tartós üzemeltetési céllal beépített felvonók és a 4. számú mellékletben meghatározott a biztonsági berendezések biztonsági követelményeit és megfelelőségük tanúsításának rendjét.

(2)2 E rendelet előírásai nem vonatkoznak

a) az olyan emelőberendezésre, amelynek sebessége 0,15 m/s-nál nem nagyobb,

b) az építkezéseken alkalmazott, személyek vagy terhek emelésére szolgáló felvonóra,

c) a kizárólag katonai vagy rendőrségi célokra tervezett és kialakított felvonóra,

d) az olyan emelőberendezésre, amelyről munkát végeznek,

e) a bányában alkalmazott szállítóberendezésre,

f) a művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelőberendezésekre,

g) a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra,

h) a gyártási technológiai sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások megközelítésére szolgáló felvonóra, beleértve a gépek karbantartását és ellenőrzését lehetővé tevő helyet is,

i) a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti különleges vasutak közül a fogaskerekű vasútra, a siklóra, valamint a személyek szállítására szolgáló kötélpályára,

j) a mozgólépcsőre és a mozgójárdára.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Felvonó: az a berendezés, amelynek fülkéje a vízszinteshez képest 15°-nál meredekebb dőlésszögű pályán, merev vezetősínek között mozog, meghatározott szinteket szolgál ki, és a következők szállítására szolgál:

aa) személyek,

ab) személyek és teher, vagy

ac) kizárólag teher, feltéve, hogy a fülkébe legalább egy személy be tud szállni, és a vezérlőelemeket a fülkében lévő személy elérheti.

Felvonónak minősülnek továbbá az olyan, fülkével rendelkező berendezések is, amelyek nem merev vezetősínek mentén, de meghatározott állandó pályán mozognak (ollós felvonók stb.).

b) Biztonsági berendezés: a 4. számú mellékletben szereplő berendezés, alkatrész vagy részegység.

c)3 Biztonsági berendezés gyártója: az a gazdálkodó szervezet [a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 685. § c) pont], illetve külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely a biztonsági berendezés tervezéséért, gyártásáért felelős, és jogosult a megfelelőségi nyilatkozat kibocsátására, valamint a megfelelőségi jelölés felhelyezésére. Gyártónak tekintendő az is, aki forgalomba hozatal céljából jelentős, az alapvető követelményeket befolyásoló változtatásokat vagy bővítéseket végez a meglévő berendezéseken, vagy azokból új berendezést állít elő. Import termék esetén e rendeletnek a gyártóra vonatkozó előírásait az importálóra is megfelelően alkalmazni kell.

d)4 Felvonószerelő-vállalkozás: az a gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], illetve külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely a felvonó tervezéséért, gyártásáért, forgalomba hozataláért, beépítéséért és üzembe helyezéséért felelős, és amely a megfelelőségi nyilatkozatot megteszi és a megfelelőségi jelölést felhelyezi.

e)5 Tanúsító szervezet: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által – külön jogszabály előírásai szerint – a felvonók és a felvonó biztonsági berendezések megfelelőségének értékelésére, a biztonsági berendezés gyártója vagy a felvonószerelő-vállalkozás minőségbiztosítási rendszerének tanúsítására és ellenőrzésére kijelölt, az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke szerint bejelentett szervezet.

f)6 Honosított harmonizált európai szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és magyar nemzeti szabványként közzétételre került harmonizált európai szabvány.

g) A felvonó forgalomba hozatala: az a tevékenység, amikor a felvonószerelő-vállalkozás a felvonót először bocsátja a tulajdonos vagy az üzemeltető rendelkezésére.

h) A biztonsági berendezés típusmintája: a biztonsági berendezés típusának jellemző darabja, amelyet típusvizsgálatra átadnak vagy a tanúsító szervezetnek bemutatnak.

i) A felvonó típusmintája (a továbbiakban: típusfelvonó): a felvonó típusának jellemző darabja, amelyet típusvizsgálatra átadnak vagy a tanúsító szervezetnek bemutatnak. Műszaki dokumentációja és műszaki adatai igazolják azt, hogy a típusfelvonóval azonos felvonók, illetve annak engedélyezett típusvariációi – amelyekhez a típusfelvonóéval azonos biztonsági berendezéseket alkalmaztak – megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek. Az összes típusvariáció és a típusfelvonó közötti megengedett eltéréseket (maximális és minimális értékekkel) a dokumentációban pontosan meg kell határozni, és meg kell adni az alkalmazott biztonsági berendezések körét. A típusfelvonó adataitól való megengedett eltéréseket számításokkal és konstrukciós tervekkel lehet igazolni.

j) Típusvizsgálati tanúsítvány: a tanúsító szervezet állítja ki akkor, ha a biztonsági berendezés típusmintája, illetve a típusfelvonó megfelel az e rendeletben előírt biztonsági követelményeknek.

k)7 Fülke: a felvonónak az a része, amely emelésnél vagy süllyesztésnél a személyt vagy a terhet tartja.

Alapvető biztonsági követelmények

3. § (1) Felvonó és a biztonsági berendezés akkor hozható forgalomba, ha a gyártó utasításainak és az engedélyezett terveknek megfelelő szakszerű beépítést követően, rendeltetésszerű használat és előírt karbantartás mellett nem veszélyezteti személyek életét, testi épségét és a vagyonbiztonságot, továbbá megfelel az 1. számú mellékletben meghatározott biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak.

(2) A biztonsági berendezés gyártójának részletes beépítési műszaki dokumentációt kell adnia a felvonószerelő-vállalkozás részére, amelynek a tárolásra, szállításra, elhelyezésre, szerelésre, beszabályozásra vonatkozó minden információt tartalmaznia kell.

(3) A felvonószerelő-vállalkozásnak részletes használati útmutatót kell biztosítania a tulajdonos vagy az üzemeltető részére a felvonó helyes üzemeltetése, karbantartása és biztonságos használata érdekében, feltüntetve a használati lehetőségek korlátozását is.

(4) Kiállításokon, vásárokon és bemutatókon olyan felvonó vagy biztonsági berendezés, amely nem felel meg az e rendelet szerinti alapvető biztonsági követelményeknek – és ezt jól látható módon, felirattal jelzik –, kiállítható, de forgalomba nem hozható. A bemutató alatt a kiállítónak kell megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodnia az emberi élet és egészség védelméről.

(5) A felvonóaknában csak a felvonó működéséhez és biztonságához tartozó berendezések, szerelvények és vezetékek lehetnek.

4. §8 (1) Honosított harmonizált európai szabvány, illetve ilyen hiányában a vonatkozó magyar nemzeti szabvány követelményeinek megfelelő felvonót úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az e rendeletben meghatározott, az adott szabvány által érintett biztonsági követelményeknek.

(2) Honosított harmonizált európai szabvány, illetve ilyen hiányában a vonatkozó magyar nemzeti szabvány követelményeinek megfelelő biztonsági berendezést úgy kell tekinteni, hogy az megfelelő beszerelés esetén alkalmas annak biztosítására, hogy a felvonó megfeleljen az e rendeletben meghatározott, az adott szabvány által érintett biztonsági követelményeknek.

(3) A honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lapjában teszi közzé. Az e rendelet előírásainak megfelelő nemzeti szabványok jegyzékét a belügyminiszter a Belügyminisztérium hivatalos lapjában teszi közzé.

A megfelelőség tanúsítása

5. § A 3. § (1) bekezdésében előírt követelmények teljesítését biztonsági berendezések esetén a 6. §-ban, felvonók esetén a 7. §-ban meghatározott megfelelőség-értékelési eljárással kell igazolni.

6. § (1) A biztonsági berendezés gyártójának a biztonsági berendezés forgalomba hozatala előtt a megfelelőség értékelését a következő eljárások egyikével kell elvégeznie:

a) a tanúsító szervezethez a biztonsági berendezést vagy ennek típusmintáját az 5. számú melléklet szerinti típusvizsgálatra benyújtja (B modul), valamint ezen túlmenően a 11. számú melléklet szerinti típusazonossági vizsgálatot elvégezteti (C modul), vagy

b) a tanúsító szervezethez a biztonsági berendezést vagy ennek típusmintáját az 5. számú melléklet szerinti típusvizsgálatra (B modul) benyújtja, és a tanúsító szervezet által elfogadott termék-minőségbiztosítási rendszert működtet a 8. számú melléklet szerint (E modul) a termék ellenőrzésére, vagy

c) a tanúsító szervezet által elfogadott teljes körű minőségbiztosítási rendszert működtet a 9. számú melléklet szerint (H modul).

(2)9

(3) A biztonsági berendezés forgalomba hozatala előtt a biztonsági berendezés gyártójának rögzítenie kell a megfelelőségi jelölést mindegyik biztonsági alkatrészre, és ki kell állítania a 2. számú mellékletben meghatározott tartalommal a megfelelőségi nyilatkozatot, figyelembe véve az alkalmazott megfelelőség-értékelési eljárást. A megfelelőségi nyilatkozat a gyártó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a felvonó, vagy a biztonsági berendezés adott példánya megfelel a típusvizsgálati tanúsítvány szerinti típusmintának és a jogszabályokban előírt biztonsági előírásoknak.

(4) A biztonsági berendezés gyártójának a biztonsági alkatrész gyártásának utolsó időpontjától számított 10 évig meg kell őriznie a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.

(5) Az (1)–(4) bekezdésekben előírt kötelezettségeket kell teljesítenie a felvonószerelő-vállalkozásnak a saját használatra gyártott biztonsági berendezés esetén is.

(6) A biztonsági berendezés kereskedelmi forgalmazója köteles meggyőződni arról, hogy a biztonsági berendezés gyártója a 3. § (2) bekezdésében meghatározott részletes műszaki dokumentációt és a megfelelőségi nyilatkozatot részére átadta, valamint rögzítette a biztonsági berendezésre a megfelelőségi jelölést.

7. § (1) A felvonószerelő-vállalkozásnak a felvonó megfelelőség értékelését – annak forgalomba hozatala előtt – a (2)–(5) bekezdések szerinti eljárások egyikével el kell végeztetnie.

(2) Ha a felvonó típusfelvonó, vagy az egyedi felvonót a gyártó típusvizsgálatra kívánja benyújtani, akkor a típusminta-felvonót, illetve az egyedi felvonót az 5. számú mellékletben leírt típusvizsgálatot (B modul) követően, a szerelésre és a beépítésre vonatkozóan a felvonószerelő-vállalkozásnak:

a) a felvonót a 6. számú melléklet szerinti üzembe helyezés előtti vizsgálatnak (végellenőrzésnek) kell alávetni, vagy

b) működtetnie kell egy tanúsító szervezet által elfogadott, a 12. számú melléklet szerinti termék-minőségbiztosítási rendszert (E modul), vagy

c) működtetnie kell egy tanúsító szervezet által elfogadott, a 14. számú melléklet szerinti gyártás-minőségbiztosítási rendszert (D modul).

(3) Ha a felvonót a 13. számú melléklet szerinti teljes minőségbiztosítási rendszernek megfelelően tervezték, de a felvonó eltér a honosított harmonizált európai szabványoktól, az eljárást ki kell egészíteni a felvonó konstrukciójának az 5/B. számú vagy a 10. számú melléklet szerinti vizsgálatra kijelölt tanúsító szervezet általi vizsgálatával, annak igazolására, hogy megfelel-e az alapvető követelményeknek, ezenkívül a szerelésre és a beépítésre vonatkozóan a felvonószerelő-vállalkozásnak:

a) a felvonót a 6. számú melléklet szerinti üzembe helyezés előtti vizsgálatnak (végellenőrzésnek) kell alávetni, vagy

b) működtetnie kell egy tanúsító szervezet által elfogadott, a 12. számú melléklet szerinti termék-minőségbiztosítási rendszert (E modul), vagy

c) működtetnie kell egy tanúsító szervezet által elfogadott, a 14. számú melléklet szerinti gyártás minőségbiztosítási rendszert (D modul).

(4) Egyedi termék esetén minden felvonóegységet alá kell vetni a tanúsító szervezet egyedi termék vizsgálatának a 10. számú melléklet szerint (G modul). A tanúsító szervezet egyedi megfelelőségi tanúsítványt ad ki annak igazolására, hogy a felvonó a dokumentáció, és a beszerelés után végzett vizsgálatok alapján megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek.

(5) Ha a felvonószerelő-vállalkozás a 13. számú melléklet szerinti teljes körű minőségbiztosítási rendszert működtet, a felvonó ellenőrzését e szerint kell elvégezni, és ki kell egészíteni a felvonó tervének az 5/B. számú vagy a 10. számú melléklet szerinti tevékenységre kijelölt tanúsító szervezet általi ellenőrzésével, ha az nincs teljesen összhangban a harmonizált szabványokkal.

8. § (1) A 7. § (1)–(3) bekezdései esetében a felelős tervező át kell adjon minden szükséges műszaki adatot és dokumentációt a felvonószerelő-vállalkozásnak, és a tanúsító szervezetnek a biztonságos működés érdekében.

(2) A 7. §-ban meghatározott eljárások esetében

a) felvonószerelő-vállalkozásnak fel kell szerelnie a megfelelőségi jelölést a felvonóra és ki kell bocsátania a megfelelőségi nyilatkozatot a 2. számú mellékletben meghatározott tartalommal, figyelembe véve az alkalmazott megfelelőség értékelési eljárást;

b) a felvonószerelő-vállalkozásnak a felvonó forgalomba hozatalának időpontjától 10 évig meg kell őriznie a megfelelőségi nyilatkozat, a vizsgálati jelentés, illetve a vizsgálati tanúsítvány egy példányát;

c) más tanúsító szervezetek kérhetik a felvonószerelő-vállalkozástól a megfelelőségi nyilatkozatot és a vizsgálati jelentéseket, beleértve az üzembe helyezés előtti vizsgálat eredményét.

9. § A biztonsági berendezés forgalmazóját terhelik a gyártóra vonatkozó kötelezettségek mindaddig, amíg az a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte meg nem nevezi.

A megfelelőségi jelölés

10. § (1) A felvonót vagy a biztonsági berendezést forgalomba hozatala előtt a gyártó által a biztonsági berendezésen, illetve a felvonószerelő-vállalkozás által a felvonó fülkéjén elhelyezett, e rendelet 3. számú melléklete szerinti megfelelőségi jelöléssel és az 1. számú melléklet 5. pontjában előírt feliratokkal kell ellátni, amely azt jelzi, hogy az adott termék megfelel minden rá vonatkozó jogszabály alapvető követelményének.

(2) Ha a felvonóra vagy biztonsági berendezésére több jogszabály is vonatkozik, amely szintén előírja megfelelőségi jelölés feltüntetését, a megfelelőségi jelölés egyben azt is jelenti, hogy az adott termék az összes rá vonatkozó jogszabály előírásának megfelel. Amennyiben valamely jogszabály követelményeinek való megfelelés választható, akkor a megfelelőségi jelölés csak a teljesített követelményekre terjed ki, és az előírt dokumentumokban, valamint a terméket kísérő dokumentációkban és utasításokban erre fel kell hívni a figyelmet.

(3) A megfelelőségi jelölést, valamint feliratokat jól láthatóan, egyértelműen és maradandó módon kell elhelyezni a felvonófülkén, illetve minden egyes biztonsági berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, akkor egy nem eltávolítható címkén a biztonsági berendezéshez rögzítve.

(4) A felvonón és a biztonsági berendezésen nem helyezhető el a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jelölés. Minden egyéb feliratot és jelölést úgy kell elhelyezni, hogy az a megfelelőségi jelölés láthatóságát és olvashatóságát ne akadályozza.

Ellenőrzés

11. § (1) A megfelelőség tanúsítására vonatkozó előírások megtartását a fogyasztóvédelmi és építésügyi hatóságok, valamint a szakmai felügyeletet ellátó szervezet jogosult a külön jogszabályokban meghatározott módon ellenőrizni, és minden olyan intézkedést megtenni, amelyre jogszabály felhatalmazást ad.

(2) A tanúsító szervezet vizsgálata, illetve ellenőrzése alkalmával a biztonsági berendezés gyártója, illetve a felvonószerelő-vállalkozás köteles biztosítani, hogy a tanúsító szervezet képviselője ellenőrzés céljából felügyeleti, próba- és raktárhelyiségeibe vagy a szerelési helyszínre beléphessen, és az ellenőrzéshez köteles rendelkezésre bocsátani a minőségbiztosítási rendszerrel összefüggő dokumentációt.

(3)10 Ha a megfelelőségi jelöléssel ellátott, rendeltetésszerűen használt felvonóról vagy felvonó biztonsági berendezésről a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat alapján megállapítják, hogy az veszélyeztetheti személyek biztonságát vagy a vagyonbiztonságot, az ellenőrzést végző szervezet megkeresi az (1) bekezdésben meghatározott hatóságot, amely intézkedik a felvonó vagy felvonó biztonsági berendezés forgalomból történő visszavonása, valamint a forgalomba hozatal, az üzembe helyezés és a használat megtiltása iránt. A megtett intézkedésekről a fogyasztóvédelmi hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot, megjelölve az intézkedés okát és különösen azt, hogy a nem megfelelőség oka:

a) az 1. számú mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek való nem megfelelés;

b) a honosított harmonizált európai szabványok nem megfelelő alkalmazása;

c) a honosított harmonizált európai szabványok hiányosságai.

(4)11 Ha nem megfelelő felvonó vagy felvonó biztonsági berendezés megfelelőségi jelöléssel van ellátva, az (1) bekezdésben meghatározott hatóság megteszi a külön jogszabályban meghatározott intézkedéseket a jelölés elhelyezője ellen, és erről tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállam piacfelügyeleti hatóságát.

Tanúsító szervezetek

12. §12 (1)13 A felvonók és biztonsági berendezések megfelelőségének értékelésére vagy a biztonsági berendezés gyártójánál, illetve a felvonószerelő-vállalkozásnál működtetett minőségbiztosítási rendszer tanúsítására és ellenőrzésére jogosult szervezeteket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jelöli ki. A kijelölés az e rendelet egyes mellékletei szerinti tevékenység megjelölésével adható. A kijelölt szervezetek bejelentését az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a kijelölő kezdeményezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás rendjét külön jogszabály határozza meg.

(3) A tanúsító szervezet kijelölésének alapvető szakmai feltételeit a 7. számú melléklet tartalmazza. Ha a tanúsító szervezetről megállapítást nyer, hogy az nem felel meg a 7. számú mellékletben, illetve a külön jogszabályban előírt feltételeknek, a kijelölő a kijelölést visszavonja, és erről értesíti az Európai Bizottságot és a tagállamokat.

(4) A más tagállam által az Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. cikke szerint bejelentett tanúsító szervezet vizsgálati jegyzőkönyvét és tanúsítványát a megfelelőség-értékelési eljárásban el kell fogadni.

Import termékek

13. §14 (1) Minden olyan felvonó, illetőleg felvonó biztonsági berendezés korlátozás nélkül forgalomba hozható, amely az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelel, illetve azt az Európai Unió területén jogszerűen forgalmazzák.

(2) Korlátozás nélkül forgalomba hozhatók azok a felvonó alkatrészek, amelyeket – a gyártó, illetve a gyártó Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője nyilatkozata szerint – e rendelet hatálya alá tartozó felvonókba fognak beépíteni.

(3) Azt a felvonót és felvonó biztonsági berendezést, amelyet jogszerűen megfelelőségi jelöléssel láttak el és a 2. számú melléklet szerinti megfelelőségi nyilatkozat kísér, úgy kell tekinteni, hogy megfelel e rendelet előírásainak.

(4) A harmonizált európai szabványok által nem érintett különleges követelmények, illetve egyedi alkalmazás esetén a felvonó vagy a felvonó biztonsági berendezés kiválasztásánál, kialakításánál és beépítésénél a vonatkozó más jogszabályok és nemzeti szabványok előírásait is figyelembe kell venni.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait azon felvonók forgalomba hozatalánál kell alkalmazni, amelyekre az építésügyi hatósági engedély megadására irányuló kérelmet 2002. július 1-jét követően nyújtották be az illetékes építésügyi hatóságnak, illetve amelyekre az építésügyi hatósági engedély megadására irányuló kérelmet 2002. július 1-jét megelőzően nyújtották be, de a felvonó forgalomba hozatala 2003. december 31. után történik.

(3)15

(4)16 Ez a rendelet a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények felvonók és biztonsági berendezések tervezéséhez, gyártásához és beépítéséhez
Ha a követelmények a tudomány adott fejlettsége mellett teljeskörűen nem teljesíthetők, akkor a felvonót vagy a biztonsági berendezést úgy kell tervezni és beépíteni, hogy a lehető legjobban közelítsen e célkitűzésekhez.
A biztonsági berendezés gyártójának és a felvonószerelő-vállalkozásnak kötelessége az összes lehetséges veszélyforrás feltárása, melyeket a tervezésnél és a beépítésnél figyelembe kell venni, valamint eleget kell tennie az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek is.
1. Általános előírások
1.1. Figyelembe kell venni a gépekre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különösen a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 1. számú melléklet 1.1.2. pontjában előírt alapvető követelményeket. Ezeket minden esetben a felvonókra vonatkozóan is alkalmazni kell.
1.2.17 Fülke
Minden felvonót fülkével kell kialakítani. A fülkét úgy kell tervezni és gyártani, hogy a felvonószerelő-vállalkozás által megállapított maximális terhelésnek és utasszámnak megfelelő méretű és teherbírású legyen. A személyfelvonó fülkéjét – ha méretei erre alkalmasak – úgy kell kialakítani, hogy tegye lehetővé a fogyatékossággal élő személyek számára is a be- és kiszállást, a felvonó használatát, továbbá lehetséges legyen részükre a használatot megkönnyítő átalakítás vagy segédszerkezetek beépítése.
1.3. Függesztő elemek és alátámasztó szerkezetek
A fülkét felfüggesztő és/vagy alátámasztó szerkezeteket, azok bekötéseit és csatlakozásait úgy kell kialakítani és megtervezni, hogy az általános biztonság megfelelő szintjét biztosítsák, és minimálisra csökkentsék a fülke lezuhanásának kockázatát, figyelembe véve a felvonóhasználat feltételeit, az alkalmazott anyagokat és a gyártási körülményeket.
Ha a fülke felfüggesztésére köteleket vagy láncokat használnak, legalább két, egymástól független kötelet vagy láncot kell alkalmazni, független rögzítő rendszerrel. Ezeken a köteleken vagy láncokon nem lehet összefonás vagy toldás, kivéve, ahol ez a rögzítés vagy hurok képzése céljából szükséges.
1.4. Terhelés ellenőrzése (beleértve a sebességtúllépést is)
1.4.1. A felvonókat úgy kell megtervezni, gyártani és beszerelni, hogy megakadályozzák a normál indítást, ha a névleges terhelést túllépik.
1.4.2. A felvonókra sebességhatárolót kell felszerelni. Ezeket a követelményeket nem kell alkalmazni azoknál a felvonóknál, ahol a hajtás rendszere megakadályozza a sebességtúllépést.
1.4.3. Gyors felvonókra sebesség-ellenőrző és sebességhatároló berendezéseket kell felszerelni.
1.4.4. Hajtótárcsás felvonókat úgy kell megtervezni, hogy a kötelek és a hajtótárcsa közötti megfelelő súrlódásos kapcsolat biztosítva legyen.
1.5. Felvonógép
1.5.1. Minden személyszállító felvonónak saját felvonógépe legyen. Ezt a követelményt nem kell alkalmazni olyan felvonóknál, ahol az ellensúlyt egy második fülke helyettesíti.
1.5.2. A felvonószerelő-vállalkozásnak biztosítania kell, hogy a felvonógépet és a hozzá tartozó berendezéseket ne lehessen megközelíteni, csak karbantartáskor vagy szükséghelyzet esetén.
1.6. Vezérlés/működtetés
1.6.1. Kísérő nélküli mozgássérült személyek használatára szánt felvonók működtető elemeit ennek megfelelően kell tervezni és elhelyezni.
1.6.2. A vezérlőszervek funkcióját világosan meg kell jelölni.
1.6.3. Csoportba tartozó felvonók hívásáramkörei közösen is kialakíthatók, és hívás-elosztást lehet megvalósítani közöttük.
1.6.4. A felvonó villamos berendezéseit úgy kell felszerelni és összekapcsolni:
– hogy a felvonóhoz közvetlenül nem kapcsolódó áramkörökkel ne lehessen összetéveszteni,
– az energiaellátást terhelés alatt lehessen kapcsolni,
– a felvonó mozgása különálló áramkörben lévő villamos biztonsági berendezésektől függjön,
– a villamos berendezés hibája ne okozzon veszélyhelyzetet.
2. Védekezés a fülkén kívül tartózkodó személyek veszélyeztetése ellen
2.1. A felvonót úgy kell megtervezni és beépíteni, hogy a fülke mozgásához szükséges térhez ne lehessen hozzáférni, kivéve a karbantartást és a szükséghelyzetet. A felvonó üzemszerű működését meg kell akadályozni, ha az előbb említett térbe bárki belép.
2.2. A felvonót úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a fülke véghelyzeteiben az ott tartózkodó, szerelést vagy karbantartást végző személy testi sérülését megakadályozza. Ezt úgy kell elérni, hogy megfelelő szabad vagy védett teret kell biztosítani e személy számára a fülke szélső helyzeteiben a fülke alatt vagy felett. Különleges körülmények esetén, ahol e megoldásokat nem lehet alkalmazni, különösen már meglévő épületekben más, a típusvizsgálati tanúsítványban vagy az egyedi megfelelőségi tanúsítványban engedélyezett módon is biztosítható e kockázat elkerülése.
2.3. A fülke- és aknaajtók a használatnak megfelelő mechanikai szilárdságúak legyenek.
A reteszelés normál üzemben akadályozza meg:
– a fülke mozgásának akár szándékos, akár véletlen elindítását mindaddig, amíg minden aknaajtó be nincs csukva és bereteszelve,
– az aknaajtó kinyitását, ha a fülke még mozog, és a célállomáshoz tartozó kireteszelési zónán kívül van.
Meghatározott zónákban megengedett nyitott ajtó melletti szintbeállító mozgás, ha a szintbeállító sebesség korlátozva van.
3. Védekezés a fülkében tartózkodó személyek veszélyeztetése ellen
3.1. A felvonó fülkéjét – a szellőzőnyílásoktól eltekintve – tömör oldalfalakkal, padlóval és tetővel, valamint a nyílást teljesen elfedő ajtókkal kell körülhatárolni. A fülkeajtókat úgy kell megtervezni és beépíteni, hogy a fülke csak csukott ajtók mellett jöhessen mozgásba, (kivéve a 2.3. pont szerinti szintbeállítást), továbbá, hogy a fülke álljon meg akkor, ha valamelyik ajtó nyitva van. A fülkeajtóknak csukva és reteszelve kell maradniuk, ha az akna nélküli felvonó két szint között megáll, vagy ha a fülke és az aknafal között az utas leesésének fennáll a veszélye.
3.2. A felvonóra fel kell szerelni olyan készüléket, amely feszültség-kimaradás vagy az alkatrészek meghibásodása esetén megakadályozza a fülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen felfelé mozgását.
A fülke lezuhanását megakadályozó készülék legyen független a fülke felfüggesztésétől. E készüléknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy megállítsa a felvonót a tervezett teljes terhelés és maximális sebesség mellett is. A készülék a működése során – a terhelési körülményektől függetlenül – az utasoknak ne okozzon sérülést.
3.3. Ütközőket kell beépíteni az akna alja és a fülke padlója közé.
A 2.2. pontban hivatkozott szabad teret teljesen összenyomott ütközők esetére kell méretezni. Ez a követelmény nem vonatkozik olyan felvonókra, amelyek fülkéje meghajtórendszer kialakítása következtében a 2.2. pontban hivatkozott védett térbe nem hatolhatnak be.
3.4. A felvonókat úgy kell tervezni és beépíteni, hogy ne lehessen a felvonót elindítani, ha a 3.2. pontban leírt készülék nincs működőképes helyzetben.
4. Védekezés egyéb veszélyek ellen
4.1. A gépi mozgatású aknaajtókat, fülkeajtókat külön-külön, illetve ezek kombinált működése esetén együttesen olyan készülékkel kell felszerelni, amely megakadályozza személy vagy tárgy beszorulását csukódás közben.
4.2. A tűzvédelmi szerepet betöltő aknaajtóknak – üveges részeikkel együtt – rendelkezniük kell az előírt tűzállósági határértékkel (lángáttörési, hőátbocsátási, hősugárzási tulajdonság).
4.3. Az ellensúlyokat úgy kell beépíteni, hogy ne legyen lehetséges annak a fülkével való ütközése vagy a fülkére való rázuhanása.
4.4. A felvonókat fel kell szerelni olyan eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a fülkében rekedt utasok kiszabadítását.
4.5. A felvonófülkében olyan kétirányú kommunikációs eszközt kell felszerelni és működtetni, amely lehetővé teszi az állandó kapcsolatot a mentést végzőkkel.
4.6. A felvonókat úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy ha a felvonógép túllépi a felvonószerelő-vállalkozás által megadott maximális hőmérsékletet, a felvonó a folyamatban levő menetet be tudja fejezni, de új parancsot ne tudjon fogadni.
4.7. A felvonó fülkéjét úgy kell kialakítani, hogy elégséges szellőzést biztosítson az utasoknak, még hosszabb leállás esetén is.
4.8. Használat során, illetve nyitott ajtó esetén a fülkét megfelelően ki kell világítani, továbbá szükségvilágítással is el kell látni.
4.9. A 4.5. pontban hivatkozott kommunikációs eszközt és a 4.8. pontban hivatkozott szükségvilágítást úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy hálózati feszültség-kimaradás esetén is működjön. Működési időtartamuk olyan hosszú legyen, hogy a mentés normális lebonyolítását lehetővé tegye.
4.10. Tűz esetén is használható felvonók vezérlő áramköreit úgy kell megtervezni és legyártani, hogy megakadályozhassák meghatározott szinteken a fülke megállását és lehetővé tegyék a mentőcsoport általi elsőbbségi irányítást.
5. Megjelölés
5.1. A felvonókon mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyeket külön jogszabályok a gépekre vonatkozóan előírnak, különösen a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 1. számú mellékletének 1.7.3. pontjában előírtakat. Ezeken túlmenően minden felvonó fülkéjében jól látható táblát vagy címkét kell elhelyezni, ami a névleges teherbírást és a maximálisan szállítható utasok számát mutatja.
5.2. Ha a felvonót úgy tervezték, hogy a fülkében rekedt utasok külső segítség nélkül kijuthatnak, akkor az erre vonatkozó utasításokat érthetően és jól láthatóan fel kell tüntetni a fülkében.
6. Használati utasítások
6.1. A 4. számú mellékletben felsorolt biztonsági berendezésekhez gépkönyvet kell mellékelni, hogy eredményesen és veszély nélkül lehessen végrehajtani
– az összeszerelést,
– a beépítést,
– a beállítást,
– a karbantartást.
6.2. Üzembe helyezéskor a felvonóhoz olyan dokumentációt kell átadni, amely legalább az alábbiakat kell tartalmazza:
– a normál használathoz szükséges terveket és diagramokat tartalmazó utasítást, amely a karbantartásra, felülvizsgálatra, javításra, időszakos ellenőrzésre, valamint a 4.4. pontban hivatkozott mentés módjára és lebonyolítására vonatkozik,
– a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 8. § (8) bekezdésében meghatározott tartalmú gépkönyvet.
A gépkönyvet, használati utasítást azon ország(ok) nyelvén vagy nyelvein kell mellékelni, ahol a felvonót használni fogják, és mellékelni kell a gyártó vagy szerelővállalkozás eredeti nyelvű utasítását is. A fordítást a gyártónak vagy annak a személynek kell biztosítania, aki a felvonót vagy a biztonsági berendezést az érintett nyelvterületen forgalomba hozza.
A felvonót kísérő ismertetők, iratok, utasítások a biztonsági szempontokat tekintve nem mondhatnak ellent a gyártó által biztosított használati utasításnak.

2. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

A megfelelőségi nyilatkozat tartalma
A megfelelőségi nyilatkozatot az 1. számú melléklet 6. pontjában előírt nyelven (nyelveken) kell elkészíteni géppel írva vagy nyomtatva.
A)
A biztonsági berendezésekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat tartalma
A biztonsági berendezés megfelelőségi nyilatkozatának az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a biztonsági berendezés gyártójának nevét és székhelyét, valamint nem magyarországi székhelyű gyártó esetén a magyarországi meghatalmazott képviselő nevét és címét,
– a biztonsági berendezés megnevezését, típusát és szériaszámát és az egyedi azonosítóját,
– a biztonsági berendezés biztonsági funkciójának leírását, ha a megnevezésből nem magától értetődő,
– a biztonsági berendezés gyártási évét,
– az alkalmazott harmonizált európai szabványok felsorolását,
– hivatkozást egyéb műszaki szabályozásra, rendelkezésre, melynek a biztonsági berendezés megfelel (pl. más vonatkozó jogszabály),
– a tanúsító szervezet nevét, címét és azonosítási számát, ahol a típusvizsgálatot elvégezték a 6. § (1) bek. a) és b) pontja eseteiben,
– hivatkozást a típusvizsgálati tanúsítványra, azonosítóinak megadásával,
– a tanúsító szervezet nevét, címét és azonosítási számát, amely a típusazonosság ellenőrzését végrehajtotta a 6. § (1) bek. a) pontja esetében,
– a termék18 ellenőrzésének minőségbiztosítási rendszerét tanúsító szervezet nevét, címét, azonosítási számát a 6. § (1) bek. b) pontja esetében,
– a gyártó által megvalósított teljes körű minőségbiztosítási rendszert tanúsító szervezet nevét, címét, azonosítási számát a 6. § (1) bek. c) pontja esetében,
– a gyártó nevében felelősséget vállaló, felhatalmazott személy természetes személyazonosító adatait és aláírását.
B)
A beépített felvonóra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat tartalma
A megfelelőségi nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a felvonószerelő-vállalkozás nevét, székhelyét
– a felvonó leírását, típusát, a sorozat, illetve az egyedi azonosító feltüntetésével és a címet, ahová felszerelték,
– a felvonó beépítésének évét,
– az alkalmazott harmonizált európai szabványok felsorolását,
– hivatkozást egyéb műszaki szabályozásra, rendelkezésre, melynek a felvonó megfelel (pl. más vonatkozó jogszabály),
– a tanúsító szervezet nevét, címét és azonosítási számát, amely a felvonó vagy a típusminta-felvonó típusvizsgálatát végezte a 7. § (2), (3) bekezdéseiben meghatározott esetekben,
– hivatkozást a típusvizsgálati tanúsítványra,
– a tanúsító szervezet nevét, címét és azonosítási számát, amely a felvonó egyedi vizsgálatát végezte a 7. § (4) bekezdésében meghatározott esetben,
– annak a tanúsító szervezetnek a nevét, címét és azonosítási számát, amely a felvonó üzembe helyezés előtti vizsgálatát (végellenőrzését) végezte a 7. § (2) bek. a), (3) bek. a) pontok szerint,
– annak a tanúsító szervezetnek a nevét, címét és azonosítási számát, amely elfogadta a szerelővállalkozás által megvalósított minőségbiztosítási rendszert a 7. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint,
– a felvonószerelő-vállalkozás nevében felelősséget vállaló, felhatalmazott személy természetes személyazonosító adatait és aláírását.

3. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez19

Megfelelőségi jelölés
1. A megfelelőségi jelölés az alábbi szimbólumból és a forgalomba hozatal évének két utolsó számjegyéből áll, ezt követi a bejelentett tanúsító szervezet azonosítási száma:
2. A megfelelőségi jelölés arányosan nagyítható, vagy kicsinyíthető. A jelölésnek legalább 5 mm magasnak kell lennie.

4. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

A biztonsági berendezések jegyzéke
1. Aknaajtók reteszelései
2. Az 1. számú melléklet 3.2. pontjában hivatkozott biztonsági berendezések, amelyek meggátolják a felvonófülke lezuhanását vagy ellenőrizetlen felfelé irányuló mozgását.
3. Sebességhatárolók
4. a) Energiatároló ütközők
– vagy nem lineáris jelleggörbével,
– vagy visszafutás-csillapítással.
b) Energiaelnyelő ütközők.
5. Hidraulikus üzemű felvonók biztonsági berendezései a lezuhanás megakadályozására.
(csőtöréskor záró szelep/fojtó visszacsapó szelep)
6. Elektronikus elemeket tartalmazó, biztonsági kapcsolókként alkalmazott villamos berendezések és kapcsolások.

5. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

Típusvizsgálat
(B modul)
A)
A biztonsági berendezések típusvizsgálata
1. A típusvizsgálat olyan eljárás, mely során a tanúsító szervezet megvizsgálja és igazolja, hogy a típusminta, valamint ennek a gyártó által előírt beépítése esetén a felvonó megfelel-e az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek és e rendelet előírásainak.
2. A típusvizsgálat lefolytatását a biztonsági berendezés gyártójának, vagy meghatalmazott képviselőjének a 12. §-ban20 meghatározott tanúsító szervezettől kell kérnie.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
– a gyártó üzleti nevét és teljes címét, ha meghatalmazott képviselője nyújtja be a kérelmet, akkor a biztonsági berendezés gyártási helyét,
– a gyártó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy erre a berendezésre vonatkozóan kérelmet nem nyújtott be más tanúsító szervezethez,
– a biztonsági berendezés műszaki dokumentációját,
– a típusmintát vagy annak a helynek a címét, ahol a típusminta megvizsgálható.
Egy típusminta több típusváltozatot is reprezentálhat, ha a változatok megfelelőségéről a típusminta vizsgálatával meg lehet győződni. Indokolt esetben a tanúsító szervezet több típusmintát is kérhet.
3. A műszaki dokumentációnak kellő részletességűnek és tartalmában alkalmasnak kell lennie arra, hogy a rá vonatkozó összes követelmény tekintetében megállapítható legyen a biztonsági berendezés megfelelősége, illetve annak a felvonónak a megfelelősége, amelybe a biztonsági berendezést szakszerűen beépítették.
A biztonsági berendezés műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell:
– a biztonsági berendezés általános leírását, a berendezés alkalmazhatósági határait (különösen a sebesség, terhelés, villamos feszültség és áramerősség lehetséges határait), valamint az alkalmazási körülményeket (különösen a robbanásveszélyes környezetet vagy az időjárást),
– a berendezés gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzait,
– a berendezés működésének és dokumentációjának megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,
– a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálatok és számítások eredményeit,
– a figyelembe vett alapvető követelményeket és azon megoldások leírását, amelyek igazolják ezek teljesítését, (pl. az alkalmazott harmonizált szabványok jegyzékét),
– azon megoldások leírását, amelyek eltérnek a szabványok követelményeitől,
– a biztonsági berendezések szerelésére, beépítésére vonatkozó gyártói utasítást,
– a gyártás felügyeletére és ellenőrzésére tett intézkedéseket tanúsító igazolásokat annak érdekében, hogy a sorozatban gyártott berendezés megegyezzen a típusmintával.
4. A tanúsító szervezet a műszaki dokumentációt megvizsgálja és megállapítja, hogy a dokumentáció típusvizsgálatra alkalmas-e, továbbá, hogy a benyújtott típusmintát a műszaki dokumentációval egyezően gyártották-e.
A tanúsító szervezet a típusmintán elvégzi, vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak megállapítására, hogy
– szabvány alkalmazása esetén a gyártó betartotta-e a szabvány előírásait, vagy
– a gyártó által alkalmazott, nem szabvány szerinti megoldások megfelelnek-e a rendeletben meghatározott egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
A vizsgálatokat a vonatkozó szabványok szerint kell elvégezni.
5. Ha a biztonsági berendezés típusmintája a rendeletben meghatározott egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek megfelel, a tanúsító szervezet a típus megfelelőségéről típusvizsgálati tanúsítványt állít ki.
A típusvizsgálati tanúsítvány tartalmazza a biztonsági berendezés gyártójának a nevét és címét, a típusvizsgálat eredményét, érvényességének feltételeit és a típus azonosításához szükséges adatokat. Az erre vonatkozó műszaki dokumentációt, a részlet és összeállítási rajzokat, az elvégzett vizsgálatokat, számításokat a tanúsítványhoz mellékelni kell.
Ha a típusvizsgálat azt igazolja, hogy a típusminta nem felel meg a rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek, a tanúsító szervezet a típusvizsgálati tanúsítvány kiadását megtagadja, és részletesen tájékoztatja a gyártót a kifogásokról.
6. A típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező berendezés minden, akár jelentéktelen változtatásáról, amelyet a gyártó végrehajtott vagy tervez, beleértve az alkalmazási tartomány változását vagy kiterjesztését is, folyamatosan tájékoztatni kell a tanúsító szervezetet. A tanúsító szervezet értesíti a gyártót, hogy a típusvizsgálati tanúsítvány továbbra is érvényben marad-e. Ha a változtatások folytán a biztonsági berendezés nem felel meg a rendelet előírásainak, a változtatást pótlólag meg kell vizsgáltatni a tanúsító szervezettel. A változtatás vizsgálatáról készített kiegészítő tanúsítványt az eredeti típusvizsgálati tanúsítványhoz csatolni kell.
7. Minden tanúsító szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie
– a kiadott típusvizsgálati tanúsítványokról,
– a visszavont típusvizsgálati tanúsítványokról,
továbbá erről tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat és más tanúsító szerveket.
8. A típusvizsgálattal kapcsolatos tanúsítványokat, dokumentációkat, levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezenkívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt. Idegen nyelv használata esetén magyar nyelvű fordításról a gyártónak kell gondoskodnia.
9. A biztonsági berendezés gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének a típusvizsgálati tanúsítványok és módosítások másolatait a műszaki dokumentációval együtt tíz évig meg kell őriznie azután, hogy a biztonsági berendezést utoljára gyártották.
Ha a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nem állapítható meg, akkor e kötelezettséget annak kell teljesíteni, aki a biztonsági berendezést forgalomba hozza.
B)
Felvonók típusvizsgálata
1. A típusvizsgálat olyan eljárás, mely során a tanúsító szervezet megvizsgálja és igazolja, hogy a típusminta felvonó vagy a vizsgálatra bemutatott felvonó, amelynek nem tervezik kialakítani változatait vagy más alkalmazási tartományait, megfelel az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek és e rendelet előírásainak.
2. A típusvizsgálat lefolytatására a felvonószerelő-vállalkozásnak a 12. §-ban meghatározott tanúsító szervezetet kell felkérnie.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
– a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét,
– a felvonószerelő-vállalkozás írásbeli nyilatkozatát arról, hogy erre a felvonóra vonatkozóan kérelmet nem nyújtott be más tanúsító szervezethez,
– a felvonó műszaki dokumentációját,
– annak a helynek a címét, ahol a felvonó megvizsgálható.
A vizsgálatra bemutatott felvonó vagy a típusminta-felvonó legalább három (a tervezett legfelső, egy közbenső és a legalsó) szintet szolgáljon ki, és tartalmazza az épülethez csatlakozó elemeket is.
3. A műszaki dokumentációnak kellő részletességűnek és tartalmában alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felvonó konstrukciója és működése megérthető legyen, valamint a rá vonatkozó összes követelmény tekintetében megállapítható legyen a felvonó megfelelősége.
A felvonó műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell:
– a felvonó általános leírását, a vizsgálat alatt álló típusminta minden lehetséges változatára utalni kell,
– a felvonó tervrajzait, gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzokat, diagramokat,
– a figyelembe vett alapvető követelményeket és azon megoldások leírását, amelyek igazolják ezek teljesítését (pl. az alkalmazott harmonizált szabványok jegyzékét),
– a felvonó gyártása során beépített biztonsági berendezések megfelelőségi nyilatkozatát,
– a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálatok és számítások eredményeit,
– a felvonó gépkönyvének egy példányát,
– a beszerelés felügyeletére és ellenőrzésére tett intézkedéseket tanúsító igazolásokat annak érdekében, hogy sorozatban gyártott berendezés megfeleljen e rendelet előírásainak.
4. A tanúsító szervezet a műszaki dokumentációt megvizsgálja és megállapítja, hogy a dokumentáció megfelel-e a típusvizsgálat céljára, továbbá a benyújtott típusmintát a műszaki dokumentációval egyezően gyártották-e.
A tanúsító szervezet a típusmintán elvégzi vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak megállapítására, hogy a szerelővállalkozás által alkalmazott megoldások megfelelnek-e a rendelet előírásainak és lehetővé teszik-e, hogy a felvonó megfeleljen az egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
A vizsgálatokat a vonatkozó szabványok szerint kell elvégezni.
5. Ha a felvonó típusmintája a rendeletben meghatározott egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek megfelel, a tanúsító szervezet a típus megfelelőségéről típusvizsgálati tanúsítványt állít ki.
A típusvizsgálati tanúsítvány tartalmazza a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét, a típusvizsgálat eredményét, érvényességének feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.
Az ellenőrzést végző szervezetek kérésére a típusvizsgálati tanúsítvány, indokolt esetben a műszaki dokumentáció, a vizsgálati jelentés és az elvégzett számítások egy példányát meg kell küldeni.
Ha a vizsgálat azt igazolja, hogy a típusminta nem felel meg a rendeletben meghatározott biztonsági követelményeknek, a tanúsító szervezet a típusvizsgálati tanúsítvány kiadását megtagadja, és részletesen tájékoztatja a felvonószerelő-vállalkozást a kifogásokról.
6. A típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező felvonó minden, akár jelentéktelen változtatásáról, amelyet a szerelővállalkozás végrehajtott vagy tervez, beleértve az alkalmazási tartomány változását vagy kiterjesztését is, a felvonószerelő-vállalkozásnak folyamatosan tájékoztatni kell a tanúsító szervezetet. A tanúsító szervezet értesíti a felvonószerelő-vállalkozást, hogy a típusvizsgálati tanúsítvány továbbra is érvényben marad-e. Ha a változtatások folytán a felvonó nem felel meg a rendelet előírásainak, a változtatást pótlólag meg kell vizsgáltatni a tanúsító szervezettel. A változtatás vizsgálatáról készített kiegészítő tanúsítványt az eredeti típusvizsgálati tanúsítványhoz csatolni kell.
7. Minden tanúsító szervezetnek nyilvántartást kell vezetnie:
– a kiadott típusvizsgálati tanúsítványokról,
– a visszavont típusvizsgálati tanúsítványokról,
továbbá, erről tájékoztatnia kell az illetékes hatóságokat és más tanúsító szerveket.
8. A típusvizsgálattal kapcsolatos tanúsítványokat, dokumentációkat, levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezen kívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt. Idegen nyelv használata esetén magyar nyelvű fordításról a felvonószerelő-vállalkozásnak kell gondoskodnia.
9. A felvonószerelő-vállalkozásnak a típusvizsgálati tanúsítványok és módosítások másolatait a műszaki dokumentációval együtt tíz évig meg kell őriznie attól kezdődően, hogy a típusmintával azonos típusú felvonót utoljára üzembe helyezett.

6. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

Üzembe helyezés előtti vizsgálat (végátvétel)
1. Az üzembe helyezés előtti vizsgálat az az eljárás, amely során a felvonószerelő-vállalkozás teljesíti a 2. pont szerinti kötelezettségeit, és kijelenti, hogy a forgalomba hozott felvonó kielégíti e rendelet előírásait. A felvonószerelő-vállalkozás felrögzíti a megfelelőségi jelölést a felvonó fülkéjére és elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot.
2. A felvonószerelő-vállalkozásnak minden szükséges intézkedést meg kell tennie azért, hogy a forgalomba hozandó felvonó megegyezzen a típusvizsgálati tanúsítványban jóváhagyott felvonóval, és feleljen meg a rá vonatkozó alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.
3. A felvonószerelő-vállalkozásnak a felvonó forgalomba hozatalát követően tíz évig meg kell őriznie a megfelelőségi nyilatkozat és a 6. pont szerinti üzembe helyezési vizsgálati tanúsítvány egy példányát.
4. A felvonószerelő-vállalkozásnak a 12. §-ban meghatározott tanúsító szervezetet kell megbíznia a felvonó üzembe helyezés előtti vizsgálatának elvégzésével. A tanúsító szervezet elvégzi vagy elvégezteti a honosított harmonizált európai szabványokban és a hatályos nemzeti szabványokban előírt ellenőrzéseket és vizsgálatokat, vagy ennek hiányában ezekkel egyenértékű más vizsgálatokat, annak bizonyítására, hogy a felvonó megfelel e rendelet előírásainak.
Az üzembe helyezés előtti vizsgálat különösen az alábbiakra terjed ki:
a) a műszaki dokumentáció vizsgálatára és annak megállapítására, hogy a felvonó megfelel-e az 5. b) számú melléklet szerint jóváhagyott típusmintának,
b)
– a felvonó működtetésére maximális terheléssel és hasznos terhelés nélkül, annak érdekében, hogy meg lehessen győződni a biztonsági berendezések szakszerű beépítéséről és megfelelő működéséről (végállás kapcsolók, reteszelések stb.),
– a felvonó működtetésére maximális terheléssel és hasznos terhelés nélkül, annak érdekében, hogy meg lehessen győződni a biztonsági berendezések megfelelő működéséről feszültségkimaradás esetén,
– a felvonó statikus vizsgálatára a névleges teherbírás 1,25-szeresének megfelelő terheléssel.
A névleges teherbírásnak azt kell tekinteni, amelyre az 1. számú melléklet 5. pontja hivatkozik.
A vizsgálatokat követően a tanúsító szervezetnek ellenőriznie kell, hogy semmilyen alakváltozás vagy károsodás nem történt, ami hátrányosan befolyásolná a felvonó működését.
5. A tanúsító szervezetnek az alábbi dokumentumokat kell megkapnia:
– a felvonó kiviteli tervdokumentációját,
– az üzembe helyezési vizsgálathoz szükséges további terveket, diagramokat, különösen a vezérlő áramkörök kapcsolási rajzait,
– az 1. számú melléklet 6.2. pontja szerinti gépkönyv egy példányát.
A tanúsító szervezet nem igényelhet olyan részletes terveket és adatokat, amelyek nem szükségesek a felvonónak a típusvizsgálati tanúsítványban szereplő típusmintával való azonosításához.
6. Ha a felvonó a rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas és megfelel e rendelet előírásainak, a tanúsító szervezet felrögzíti vagy felrögzítteti az azonosítási számot a 3. számú melléklet szerinti megfelelőségi jelölés mellé, valamint elkészíti az üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványt, amelyben leírja az elvégzett ellenőrzéseket és vizsgálatokat.
A tanúsító szervezet kitölti az 1. számú melléklet 6.2. pontjában hivatkozott gépkönyv megfelelő oldalait.
Ha a tanúsító szervezet megtagadja a felvonó üzembe helyezését és az üzembe helyezési tanúsítvány kiadását, azt köteles részletesen megindokolni és a javításokra vagy módosításokra javaslatot tenni. Eredménytelen üzembe helyezés előtti vizsgálatot követő ismételt üzembe helyezésre a felvonószerelő-vállalkozásnak ugyanahhoz a tanúsító szervezethez kell fordulnia.
7. Az üzembe helyezési vizsgálati tanúsítványt, dokumentációkat, levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezen kívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt. Idegen nyelv használata esetén magyar nyelvű fordításról a felvonószerelő-vállalkozásnak kell gondoskodnia.

7. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

A tanúsító szervezetek kijelölésének feltételei
1. A vizsgáló szervezet, annak vezetője és a vizsgálatok elvégzéséért felelős személyzet nem lehet olyan biztonsági berendezés tervezője, építője, szállítója vagy gyártója, továbbá olyan felvonó szerelője, sem ezek bármelyikének meghatalmazott képviselője, amelyet az adott szervezet vizsgál.
2. A 6–7. § szerinti minőségbiztosítási rendszereket elfogadó tanúsító szervezet, annak vezetője és a vizsgálatok elvégzéséért felelős személyzet nem lehet olyan biztonsági berendezés tervezője, építője, szállítója vagy gyártója, továbbá olyan felvonó szerelője, sem ezek bármelyikének meghatalmazott képviselője, amelyet az adott szervezet vizsgál.
Sem közvetlenül, sem felhatalmazott képviselőként nem foglalkozhatnak biztonsági berendezések tervezésével, gyártásával, forgalmazásával vagy karbantartásával, illetve felvonók beépítésével.
3. A szervezet és személyzete a vállalt tevékenységet magas szakmai szinten és részrehajlás nélkül kell végezze.
4. A szervezet megfelelő létszámú személyzettel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezzen a vizsgálattal, ellenőrzéssel kapcsolatos műszaki és adminisztratív feladatok elvégzésére. Ha speciális ellenőrzések szükségesek, és ezekhez különleges berendezésekre van szükség, azokat is biztosítania kell a szervezetnek.
5. A vizsgálatért felelős személyi állomány rendelkezzen:
– a kijelölés tárgyát képező tevékenységnek megfelelő szakirányú képzettséggel és szakmai gyakorlattal,
– ismerje a lefolytatandó vizsgálatokra vonatkozó előírásokat, és rendelkezzen megfelelő tapasztalattal a vizsgálatok szabályos lefolytatására, továbbá az eredmények helyes értékelésére,
– a vizsgálatok hitelessége érdekében hibátlanul és kellő részletességgel dokumentálja a vizsgálatokat, és állítsa ki a szükséges bizonylatokat és tanúsítványt.
6. Az ellenőrző személyek pártatlanságát garantálni kell. Díjazásuk nem függhet az elvégzett vizsgálatok számától, sem azok eredményétől.
7. A szervezetnek rendelkeznie kell az adott tevékenységi körre vonatkozó felelősségbiztosítással, kivéve, ha a felelősséget az állam viseli.
8. A személyzet minden tudomására jutott információt és szakmai, valamint üzleti titkot meg kell őrizzen, kivéve az állam illetékes hatóságai részére történő kötelező adatszolgáltatást.

8. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

A termék minőségbiztosítása biztonsági berendezésekre vonatkozóan
(E modul)
1. A termék minőségbiztosítása az az eljárás, amely során a biztonsági berendezés 2. pontnak megfelelő gyártója biztosítja és kijelenti, hogy a biztonsági berendezések megegyeznek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusmintával és megfelelnek a rájuk vonatkozó rendeletek előírásainak, továbbá a biztonsági berendezés lehetővé teszi, hogy a felvonó, amelybe beépítik megfeleljen e rendeletnek.
A biztonsági berendezés gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének minden biztonsági berendezésre fel kell erősítenie a megfelelőségi jelölést, és el kell készítenie a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont szerinti tanúsító szervezet azonosítási számát.
2. A gyártónak tanúsító szervezet által elfogadott termék minőségbiztosítási rendszert kell alkalmaznia a biztonsági berendezés végellenőrzésére és vizsgálatára a 3. pont szerint, a 4. pont szerinti ellenőrzés mellett.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A biztonsági berendezés gyártója bármely, erre feljogosított, 12. § szerinti tanúsító szervezetet megbízhat minőségbiztosítási rendszerének értékelésével. A megbízásnak tartalmaznia kell:
– minden szükséges gyártási információt a tervezett biztonsági berendezésre vonatkozóan,
– a minőségbiztosítási rendszerről szóló dokumentációt,
– a jóváhagyott biztonsági berendezés műszaki dokumentációját és típusvizsgálati tanúsítványát.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer keretében a gyártónak minden biztonsági berendezést meg kell vizsgálnia annak megállapítására, hogy a rendeletben meghatározott követelményeket teljesíti-e.
A vizsgálatokat a honosított, harmonizált európai, valamint a nemzeti szabványokban rögzített, vagy azzal egyenértékű eljárások alkalmazásával kell lefolytatni.
A gyártó által bevezetett minőségbiztosítási rendszerhez tartozó valamennyi ellenőrzést és vizsgálatot, követelményt és előírást írásban, ellenőrzési és vizsgálati utasítások és útmutatások formájában rendezetten dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának biztosítania kell a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások egyértelműségét és közérthetőségét.
A dokumentációnak tartalmaznia kell:
– a minőség biztosítására vonatkozó célokat,
– a szervezeti felépítést, a termék minőségére befolyással rendelkező vezetők feladatait és hatáskörét,
– a gyártás után végzett vizsgálatok és ellenőrzések leírását,
– a minőségbiztosítási rendszer hatékony alkalmazásának, ellenőrzésének eljárásait,
– a minőségügyi nyilvántartások rendszerét (pl. ellenőrzési jelentések, vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, személyzet képesítéséről szóló jelentések),
– a gyártó nyilatkozatát a minőségbiztosítási rendszerből adódó kötelezettségek teljesítéséről, továbbfejlesztéséről, megfelelőségének és hatékonyságának biztosításáról.
3.3. A tanúsító szervezet a gyártó kérelmére a minőségbiztosítási rendszert megvizsgálja és értékeli. A tanúsító szervezet a vizsgálat során értékeli a 3.2. pont előírásainak betartását, a vonatkozó minőségügyi szabvány betartását és a típusmintával egyező gyártást.
Amennyiben a minőségbiztosítási rendszer megfelel a rá vonatkozó honosított harmonizált európai szabványnak, akkor úgy kell tekinteni, hogy a 3.2. pont előírásait teljesíti.
A minőségbiztosítási rendszert értékelő csoport legalább egy tagjának szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott Tervezői és szakértői névjegyzék ,,Felvonószakértők'' című fejezetében. Az értékelés során a biztonsági berendezés gyártási helyén is szemlét kell tartani.
A tanúsító szervezetnek tájékoztatnia kell a vizsgálat eredményéről és a döntés indokairól a biztonsági berendezés gyártóját.
3.4. A biztonsági berendezés gyártójának vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
A gyártó a minőségbiztosítási rendszer minden tervezett változtatásáról köteles tájékoztatni a tanúsító szervezetet. A tanúsító szervezet a változtatást megvizsgálja, és dönt arról, hogy a megváltozott minőségbiztosítási rendszer megfelel-e még a 3.2. pont előírásainak, vagy újraértékelésre van szükség. A vizsgálat eredményéről és annak indokairól a gyártót tájékoztatja.
4. A tanúsító szervezet ellenőrzési kötelezettsége.
4.1. Az ellenőrzés célja meggyőződni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie a 11. § szerinti ellenőrzést és rendelkezésre kell bocsátania
– a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
– a biztonsági berendezés műszaki dokumentációját,
– a minőségbiztosítási nyilvántartásokat: ellenőrzési jegyzőkönyveket és vizsgálati adatokat, hitelesítési adatokat, az érintett személyzet képesítéséről készült jelentéseket.
4.3. A tanúsító szervezetnek kétévenként meg kell vizsgálnia, hogy a biztonsági berendezés gyártója az engedélyezett minőségbiztosítási rendszert fenntartja és alkalmazza-e. A tanúsító szervezet az időszakos vizsgálatról auditjelentést készít. A tanúsító szervezet évenként rendkívüli ellenőrzést tarthat a rendeletben foglaltak betartásának és a megfelelőségi nyilatkozatok szabályszerűségének megvizsgálása céljából. A tanúsító szervezet dönt az éves vizsgálat és ellenőrzés módjáról, amelynek eredményét jegyzőkönyvbe foglalja, és egy példányát a biztonsági berendezés gyártójának átad.
4.4. Ezen túlmenően a tanúsító szervezet a biztonsági berendezés gyártójánál előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tarthat. Ennek során vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzésére, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. Az ellenőrzés eredményéről látogatási jelentést, vizsgálat esetén vizsgálati jegyzőkönyvet ad át a gyártónak.
5. A gyártónak meg kell őriznie az utolsó biztonsági berendezés gyártásától számított tíz évig az alábbi dokumentumokat, és a nemzeti hatóságok kérésére be kell azokat mutatnia:
– a jóváhagyott biztonsági berendezések műszaki dokumentációját és típusvizsgálati tanúsítványát,
– a minőségbiztosítási rendszer korszerűsítésére, változtatására vonatkozó dokumentumokat,
– a tanúsító szervezet tanúsítványait, vizsgálati jelentéseit, időszakos felülvizsgálatainak és váratlan látogatásainak jelentéseit, jegyzőkönyveit.
6. A tanúsító szervezeteknek a többi tanúsító szervezet felé a minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozóan a kiadott és a visszavont tanúsítványokról adatszolgáltatási kötelezettségük van.
7. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentumokat, levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezen kívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt. Idegen nyelv használata esetén magyar nyelvű fordításról a gyártónak kell gondoskodnia.

9. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

Teljes körű minőségbiztosítás biztonsági berendezésre vonatkozóan
(H modul)
1. A gyártónak a tanúsító szervezet által a 3. pontban meghatározottak alapján elfogadott teljes körű minőségbiztosítási rendszert kell alkalmaznia a biztonsági berendezés tervezésére, gyártására, végellenőrzésére és vizsgálatára, a 4. pont szerinti ellenőrzés mellett.
2. A teljes körű minőségbiztosítás olyan eljárás, amely során a biztonsági berendezés gyártója biztosítja és kijelenti, hogy a biztonsági berendezések megfelelnek a rájuk vonatkozó rendeletek előírásainak, továbbá azt, hogy a biztonsági berendezés lehetővé teszi, hogy a felvonó megfeleljen e rendelet követelményeinek.
A biztonsági berendezés gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének minden biztonsági berendezésre fel kell erősítenie a megfelelőségi jelölést, és el kell készítenie a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi jelölés mellett fel kell tüntetni a 4. pont szerinti tanúsító szervezet azonosítási számát.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A biztonsági berendezés gyártójának a 12. §-ban meghatározott tanúsító szervezetet kell megbíznia minőségbiztosítási rendszerének értékelésével. A megbízásnak tartalmaznia kell:
– minden szükséges gyártási információt a tervezett biztonsági berendezésre vonatkozóan,
– a minőségbiztosítási rendszerről szóló dokumentációt.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer keretében a gyártónak folyamatosan gondoskodnia kell arról, hogy minden biztonsági berendezés megfeleljen a rá vonatkozó követelményeknek, és a felvonók, amelyekbe beépítik, megfeleljenek az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
A gyártó által bevezetett minőségbiztosítási rendszerhez tartozó valamennyi ellenőrzést, vizsgálatot, előírást és rendelkezést írásban, ellenőrzési és vizsgálati utasítások és útmutatások formájában rendezetten dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának biztosítania kell a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások egyértelműségét és közérthetőségét.
A dokumentációnak tartalmaznia kell:
– a minőség biztosítására vonatkozó célokat,
– a szervezeti felépítést, a termék gyártásában részt vevő közép- és felső vezető beosztású alkalmazottak munkaköri leírását,
– a műszaki tervezés előírásait, az alkalmazandó szabványokat, valamint, ha a szabványokat nem alkalmazzák teljeskörűen, akkor azokat az előírásokat, amelyek biztosítják az alapvető követelmények kielégítését,
– a tervellenőrzési és terv-felülvizsgálati módszereket és rendszeres intézkedéseket, amelyeket a biztonsági berendezések tervezésénél alkalmaznak,
– a megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikák, eljárások és rendszeres intézkedések leírását,
– a gyártás előtt, közben és után végzett vizsgálatok és ellenőrzések leírását és gyakoriságát,
– a minőségbiztosítási rendszer hatékony alkalmazásának, ellenőrzésének eljárásait,
– a minőségügyi nyilvántartások rendszerét (pl. ellenőrzési jelentések, vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, alkalmazottak képesítéséről szóló jelentések),
– a gyártó nyilatkozatát a minőségbiztosítási rendszerből adódó kötelezettségek teljesítéséről, továbbfejlesztéséről, megfelelőségének és hatékonyságának biztosításáról.
3.3. A tanúsító szervezet a gyártó megbízása alapján a minőségbiztosítási rendszert megvizsgálja és értékeli. A tanúsító szervezet a vizsgálat során értékeli a minőségbiztosítási rendszert, a 3.2. pont előírásainak betartását, a vonatkozó minőségügyi szabvány betartását. Amennyiben a minőségbiztosítási rendszer megfelel a rá vonatkozó honosított harmonizált európai szabványnak, akkor úgy kell tekinteni, hogy a 3.2. pont előírásait teljesíti.
A minőségbiztosítási rendszert értékelő csoport legalább egy tagjának szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott Tervezői és szakértői névjegyzék ,,Felvonószakértők'' című fejezetében. Az értékelés során a biztonsági berendezés gyártójának telephelyén is szemlét kell tartani.
A tanúsító szervezetnek tájékoztatnia kell a vizsgálat eredményéről és a döntés indokairól a biztonsági berendezés gyártóját.
3.4. A biztonsági berendezés gyártójának vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
A minőségbiztosítási rendszer minden tervezett változtatásáról tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet. A tanúsító szervezet a változtatást megvizsgálja, és dönt arról, hogy a megváltozott minőségbiztosítási rendszer megfelel a rendelet előírásainak, vagy újraértékelésre van szükség. A vizsgálat eredményéről és annak indokairól a gyártót tájékoztatja.
4. A tanúsító szervezet ellenőrzési kötelezettsége.
4.1. Az ellenőrzés célja meggyőződni arról, hogy a gyártó megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie a 11. § bekezdése szerinti ellenőrzést, és rendelkezésre kell bocsátania minden szükséges információt és dokumentációt, különösen:
– a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
– a minőségbiztosítási rendszer tervezésére vonatkozó előirányzott minőségügyi értékeléseket, elemzéseket, számításokat, vizsgálati eredményeket,
– a minőségbiztosítási rendszer gyártására vonatkozó előirányzott minőségügyi értékeléseket, ellenőrzési és vizsgálati eredményeket, hitelesítési adatokat, az alkalmazottak képesítésére vonatkozó adatokat.
4.3. A tanúsító szervezetnek kétévenként meg kell vizsgálnia, hogy a biztonsági berendezés gyártója az engedélyezett minőségbiztosítási rendszert fenntartja és alkalmazza-e. A tanúsító szervezet az időszakos vizsgálatról auditjelentést készít. A tanúsító szervezet évenként rendkívüli ellenőrzést tarthat a rendeletben foglaltak betartásának és a megfelelőségi nyilatkozatok szabályszerűségének megvizsgálása céljából. A tanúsító szervezet dönt az éves vizsgálat és ellenőrzés módjáról, amelynek eredményét jegyzőkönyvbe foglalja és egy példányát a biztonsági berendezés gyártójának átadja.
4.4. Ezen túlmenően a tanúsító szervezet a biztonsági berendezés gyártójánál előzetes bejelentés nélkül látogatást tehet, és ellenőrzést tarthat. Ennek során vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzésére, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. Az ellenőrzés eredményéről látogatási jelentést, vizsgálat esetén vizsgálati jegyzőkönyvet ad át a gyártónak.
5. A gyártónak meg kell őriznie a biztonsági berendezés utolsó gyártásától számított tíz évig az alábbi dokumentumokat, és a nemzeti hatóságok kérésére be kell mutatnia:
– a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
– a minőségbiztosítási rendszer korszerűsítésére, változtatására vonatkozó dokumentumokat,
– a tanúsító szervezet tanúsítványait, vizsgálati jelentéseit, időszakos felülvizsgálatainak és váratlan látogatásainak jelentéseit.
Amennyiben sem a biztonsági berendezés gyártója, sem meghatalmazott képviselője nem állapítható meg vagy nem fellelhető, akkor a biztonsági berendezés forgalmazójának kell eleget tennie a dokumentumok megőrzésére vonatkozó kötelezettségnek.
6. A tanúsító szervezeteknek a többi tanúsító szervezet felé a minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozóan a kiadott és a visszavont tanúsítványokról adatszolgáltatási kötelezettségük van.
7. A teljes minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentumokat, levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezen kívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt. Idegen nyelv használata esetén magyar nyelvű fordításról a gyártónak kell gondoskodnia.

10. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

Egyedi felvonó vizsgálat
(G modul)
1. Az egyedi gyártású felvonó vizsgálata olyan eljárás, amellyel a tanúsító szervezet a dokumentáció alapján és a felvonó tervezett üzemelésének helyszínén, a beépítés után végzett vizsgálatokkal ellenőrzi, hogy a felvonó megfelel e rendelet előírásainak. A felvonószerelő-vállalkozás bizonyítja és kijelenti, hogy a felvonó, amelyet forgalomba hoznak, megkapta a 4. pont alapján lefolytatott egyedi megfelelőségi tanúsítványt. A felvonószerelő-vállalkozásnak fel kell erősítenie a megfelelőségi jelölést a felvonó fülkéjére, és el kell készítenie a megfelelőségi nyilatkozatot.
2. Az egyedi termék vizsgálatával a felvonószerelő-vállalkozásnak a 12. §-ban meghatározott tanúsító szervezetet kell megbíznia. A megbízásnak tartalmaznia kell:
– a felvonószerelő-vállalkozás nevét, címét és a felvonó beépítésének helyszínét,
– a felvonószerelő-vállalkozás írásbeli nyilatkozatát arról, hogy hasonló kérelmet nem nyújtott be más tanúsító szervezethez,
– a 3. pont szerinti műszaki dokumentációt.
3. A műszaki dokumentáció célja lehetővé tenni a felvonó vizsgálatát, hogy megfelel-e a rá vonatkozó összes követelménynek.
A felvonó műszaki dokumentációjának tartalmaznia kell:
– a felvonó általános leírását,
– a felvonó kiviteli tervdokumentációját, gyártási, összeállítási és kapcsolási rajzokat,
– a figyelembe vett alapvető követelményeket és azon megoldások leírását, amelyek igazolják ezek teljesítését, (pl. az alkalmazott harmonizált szabványok jegyzékét)
– a felvonó gyártása során beépített biztonsági berendezések megfelelőségi nyilatkozatát,
– a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálatok és számítások eredményeit,
– a felvonó használati utasításának egy példányát.
4. A tanúsító szervezet a műszaki dokumentációt megvizsgálja, és elvégzi, vagy elvégezteti a vonatkozó szabványokban rögzített, vagy ennek hiányában azzal egyenértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy a felvonó megfelel-e az egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
Ha a felvonó megfelel e rendelet előírásainak, a tanúsító szervezet egyedi megfelelőségi tanúsítványt állít ki, és felrögzíti vagy rögzítteti az azonosítási számát a megfelelőségi jelölés mellé.
Az 1. számú melléklet 6.2. pontjában meghatározott gépkönyv megfelelő oldalait a tanúsító szervezetnek kell kitölteni.
Ha a tanúsító szervezet visszautasítja a felvonó egyedi megfelelőségi tanúsítványának kiadását, azt köteles részletesen megindokolni, és a javításokra vagy módosításokra javaslatot tenni. Eredménytelen vizsgálatot követő ismételt vizsgálatra a felvonószerelő-vállalkozásnak ugyanahhoz a tanúsító szervezethez kell fordulnia.
5. Az egyedi megfelelőségi tanúsítványt, a vizsgálati eljárásra vonatkozó dokumentumokat és levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezen kívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt. Idegen nyelv használata esetén magyar nyelvű fordításról a felvonószerelő-vállalkozásnak kell gondoskodnia.
6. Az egyedi megfelelőségi tanúsítványt a hozzá tartozó műszaki dokumentációval együtt a felvonószerelő-vállalkozásnak a felvonó forgalomba hozatalát követő tíz évig meg kell őriznie.

11. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

Típusazonossági vizsgálat szúrópróbaszerű ellenőrzéssel
(C modul)
1. A típusazonossági vizsgálat olyan eljárás, melynek során a biztonsági berendezés gyártója vagy meghatalmazott képviselője bizonyítja és kijelenti, hogy a biztonsági berendezés megegyezik a típusvizsgálati tanúsítványban jóváhagyott típusmintával, és megfelel a rá vonatkozó rendeletek előírásainak, továbbá a biztonsági berendezés lehetővé teszi, hogy a felvonó, amelybe beépítik, megfeleljen az alapvető követelményeknek.
A biztonsági berendezés gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének minden biztonsági berendezésre fel kell erősítenie a megfelelőségi jelölést, és el kell készítenie a megfelelőségi nyilatkozatot.
2. A gyártási folyamat során a gyártó köteles biztosítani az egységes gyártást, a biztonsági berendezésnek a típusvizsgálati tanúsítványban leírt típusmintával való megegyezést és a rendeletben meghatározott követelmények teljesítését.
3. A gyártónak meg kell őriznie a biztonsági berendezés utolsó gyártásától számított tíz évig a biztonsági berendezés megfelelőségi tanúsítványát, és a nemzeti hatóságok kérésére be kell mutatnia.
Amennyiben sem a biztonsági berendezés gyártója, sem meghatalmazott képviselője nem állapítható meg vagy nem fellelhető, akkor a biztonsági berendezés forgalmazójának kell eleget tennie a dokumentumok megőrzésére vonatkozó kötelezettségnek.
4. A gyártó által választott, 12. § szerinti tanúsító szervezet a gyártónál előzetes bejelentés nélkül, változó időközönként, de legalább évente egyszer szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végez, vagy ellenőrizteti a gyártott biztonsági berendezéseket.
A biztonsági berendezésnek a gyártó telephelyén vett mintadarabjain el kell végezni a vonatkozó szabványokban rögzített, vagy ennek hiányában azzal egyenértékű vizsgálatokat, hogy a gyártás megfelel-e a rendelet előírásainak.
Ha a megvizsgált biztonsági berendezések egy vagy több darabja nem megfelelő, a tanúsító szervezetnek megfelelő intézkedéseket kell tennie. Ennek során – az érintett szervezetek értesítése mellett – a típusvizsgálati tanúsítványát módosíthatja vagy visszavonhatja.
A gyártónak a tanúsító szervezet felelősségére való tekintettel a megfelelőségi jelölés mellett a tanúsító szervezet azonosítási számát is fel kell tüntetnie.
5. A szúrópróbaszerű vizsgálati eljárásokra vonatkozó dokumentumokat és levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezen kívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt.

12. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

A termék minőségbiztosítása felvonókra vonatkozóan
(E modul)
1. A felvonószerelő-vállalkozásnak tanúsító szervezet által a 3. pontban meghatározottak alapján elfogadott termék minőségbiztosítási rendszert kell alkalmaznia a felvonó végellenőrzésére és vizsgálatára, valamint lehetővé kell tennie a 4. pont szerinti ellenőrzést.
2. A termék minőségbiztosítása olyan eljárás, mely során a felvonószerelő-vállalkozás biztosítja és kijelenti, hogy a felvonó megegyezik a típusvizsgálati tanúsítványban leírt felvonóval és megfelel a rá vonatkozó rendeletek előírásainak.
A felvonószerelő-vállalkozásnak minden felvonóra fel kell erősítenie a megfelelőségi jelölést, és el kell készítenie a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi jelölés mellett fel kell tüntetni a felügyeletért felelős tanúsító szervezet azonosítási számát
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A felvonószerelő-vállalkozásnak a 12. §-ban meghatározott tanúsító szervezetet kell megbíznia minőségbiztosítási rendszerének értékelésével. A megbízásnak tartalmaznia kell:
– minden szükséges információt a tervezett felvonóra vonatkozóan,
– a minőségbiztosítási rendszerről szóló dokumentációt,
– a jóváhagyott felvonó műszaki dokumentációját és típusvizsgálati tanúsítványát.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer keretében a szerelővállalkozásnak minden felvonót meg kell vizsgálnia annak megállapítására, hogy a rendeletben meghatározott követelményeket teljesíti-e.
A vizsgálatokat a harmonizált európai, valamint a nemzeti szabványokban rögzített, vagy azokkal egyenértékű eljárásokkal kell lefolytatni.
A felvonószerelő-vállalkozás által működtetett minőségbiztosítási rendszerhez tartozó valamennyi ellenőrzést és vizsgálatot, követelményt és előírást írásban, ellenőrzési és vizsgálati utasítások és útmutatások formájában rendezetten dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának biztosítania kell a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások egyértelműségét és közérthetőségét.
A dokumentációnak tartalmaznia kell:
– a minőség biztosítására vonatkozó célokat,
– a szervezeti felépítést, a felvonó gyártásában részt vevő közép- és felső vezető beosztású alkalmazottak munkaköri leírását,
– a forgalomba hozatal előtt elvégzendő vizsgálatok és ellenőrzések leírását, beleértve a 6. melléklet 4. b) bekezdés szerinti vizsgálatokat is,
– a minőségbiztosítási rendszer hatékony alkalmazásának, ellenőrzésének eljárásait,
– a minőségügyi nyilvántartások rendszerét (pl. ellenőrzési jelentések, vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, személyzet képesítéséről szóló jelentések),
– a felvonószerelő-vállalkozásnak a nyilatkozatát a minőségbiztosítási rendszerből adódó kötelezettségek teljesítéséről, továbbfejlesztéséről, megfelelőségének és hatékonyságának biztosításáról.
3.3. A tanúsító szervezet a felvonószerelő-vállalkozás megbízása alapján a minőségbiztosítási rendszert megvizsgálja és értékeli. A tanúsító szervezet a vizsgálat során értékeli a 3.2. pont előírásainak betartását, a vonatkozó minőségügyi szabvány betartását.
Amennyiben a minőségbiztosítási rendszer megfelel a rá vonatkozó honosított harmonizált európai szabványnak, akkor úgy kell tekinteni, hogy a 3.2. pont előírásait teljesíti.
A minőségbiztosítási rendszert értékelő csoport legalább egy tagjának legyen tapasztalata a felvonótechnológiával kapcsolatos vizsgálatokban. Az értékelés során a felvonószerelő-vállalkozás telephelyén és szerelési helyszíneken is szemlét kell tartani.
A tanúsító szervezetnek a vizsgálat eredményéről és a döntés indokairól a felvonószerelő-vállalkozást tájékoztatnia kell.
3.4. A felvonószerelő-vállalkozásnak vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
A minőségbiztosítási rendszer minden tervezett változtatásáról tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet. A tanúsító szervezet a változtatást megvizsgálja, és dönt arról, hogy a megváltozott minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a rendelet előírásainak, vagy újraértékelésre van szükség. A vizsgálat eredményéről és annak indokairól a gyártót tájékoztatja.
4. A tanúsító szervezet ellenőrzési kötelezettsége.
4.1. Az ellenőrzés célja meggyőződni arról, hogy a felvonószerelő-vállalkozás megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2. A felvonószerelő-vállalkozásnak lehetővé kell tennie a 12. § szerinti ellenőrzést, és rendelkezésre kell bocsátania minden szükséges információt és dokumentációt, különösen:
– a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
– a felvonó műszaki dokumentációját,
– a minőségügyi nyilvántartásokat, ellenőrzési jegyzőkönyveket és vizsgálati adatokat, hitelesítési adatokat, jelentéseket az érintett személyzet képesítéséről.
4.3. A tanúsító szervezetnek kétévenként meg kell vizsgálnia, hogy a felvonószerelő-vállalkozás az engedélyezett minőségbiztosítási rendszert fenntartja és alkalmazza-e. A tanúsító szervezet az időszakos vizsgálatról auditjelentést készít. A tanúsító szervezet évenként rendkívüli ellenőrzést tarthat a rendeletben foglaltak betartásának és a megfelelőségi nyilatkozatok szabályszerűségének megvizsgálása céljából. A tanúsító szervezet dönt az éves vizsgálat és ellenőrzés módjáról, amelynek eredményét jegyzőkönyvbe foglalja, és egy példányát a felvonószerelő-vállalkozásnak átadja.
4.4. Ezen túlmenően a tanúsító szervezet az előzetes bejelentés nélkül a felvonószerelő-vállalkozás telephelyén vagy szerelési helyszínén ellenőrzést tarthat. Ennek során vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzésére, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. Az ellenőrzés eredményéről látogatási jelentést, vizsgálat esetén vizsgálati jegyzőkönyvet ad át.
5. A felvonószerelő-vállalkozásnak meg kell őriznie a felvonó utolsó forgalomba hozatalától számított tíz évig az alábbi dokumentumokat és a nemzeti hatóságok kérésére be kell mutatnia:
– a jóváhagyott felvonó műszaki dokumentációját és típusvizsgálati tanúsítványát,
– a minőségbiztosítási rendszer korszerűsítésére, változtatására vonatkozó dokumentumokat,
– a tanúsító szervezet tanúsítványait, vizsgálati jelentéseit, időszakos felülvizsgálatainak és váratlan látogatásainak jelentéseit.
6. A tanúsító szervezeteknek a többi tanúsító szervezet felé a minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozóan a kiadott és a visszavont tanúsítványokról adatszolgáltatási kötelezettségük van.
7. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentumokat, levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezenkívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt. Idegen nyelv használata esetén magyar nyelvű fordításról a felvonószerelő-vállalkozásnak kell gondoskodnia.

13. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

Teljes körű minőségbiztosítás felvonókra vonatkozóan
(H modul)
1. A felvonószerelő-vállalkozásnak a tanúsító szervezet által a 3. pontban meghatározottak alapján elfogadott teljes körű minőségbiztosítási rendszert kell alkalmaznia a felvonók tervezésére, gyártására, összeszerelésére, felszerelésére, végellenőrzésére és vizsgálatára, valamint lehetővé kell tennie a 4. pont szerinti ellenőrzést.
2. A teljes körű minőségbiztosítás olyan eljárás, mely során a felvonószerelő-vállalkozás bizonyítja és kijelenti, hogy a felvonó megfelel a rájuk vonatkozó rendeletek előírásainak.
A felvonószerelő-vállalkozásnak minden felvonóra fel kell erősítenie a megfelelőségi jelölést, és el kell készítenie a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi jelölés mellett fel kell tüntetni a tanúsító szervezet azonosítási számát.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A felvonószerelő-vállalkozásnak a 12. §-ban meghatározott tanúsító szervezetet kell megbíznia minőségbiztosítási rendszerének értékelésével. A megbízásnak tartalmaznia kell:
– minden szükséges információt a tervezett felvonókra vonatkozóan,
– a minőségbiztosítási rendszerről szóló dokumentációt.
3.2. A felvonószerelő-vállalkozásnak a minőségbiztosítási rendszer keretében folyamatosan gondoskodnia kell arról, hogy minden felvonó megfeleljen a rá vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.
A felvonószerelő-vállalkozás által bevezetett minőségbiztosítási rendszerhez tartozó valamennyi ellenőrzést, vizsgálatot, előírást és rendelkezést írásban, ellenőrzési és vizsgálati utasítások és útmutatások formájában rendezetten dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának biztosítania kell a minőségügyi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások egyértelműségét és közérthetőségét.
A dokumentációnak tartalmaznia kell:
– a minőség biztosítására vonatkozó célokat,
– a szervezeti felépítést, a felvonók gyártásában részt vevő közép- és felső vezető beosztású alkalmazottak munkaköri leírását,
– befolyással rendelkező vezetők feladatait és hatáskörét,
– a műszaki tervezés előírásait, az alkalmazandó szabványokat, valamint ha a szabványokat nem alkalmazzák teljeskörűen, akkor azokat az előírásokat, amelyek biztosítják az alapvető követelmények kielégítését,
– a tervellenőrzési és terv-felülvizsgálati módszereket és rendszeres intézkedéseket, amelyeket a felvonók tervezésénél alkalmaznak,
– a megfelelő összeszerelési és beépítési eljárások, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási technikák, valamint a rendszeres intézkedések leírását,
– a beszállított alkatrészek és részegységek átvételénél alkalmazott vizsgálatokat és ellenőrzéseket,
– a beépítés előtt (beépítési feltételek ellenőrzése, akna, felvonógép elhelyezése stb.), beépítés alatt és után (beleértve legalább a 6. számú melléklet 4. b) pontja szerint) végzett vizsgálatok és ellenőrzések leírását és gyakoriságát,
– a minőségbiztosítási rendszer hatékony alkalmazásának, ellenőrzésének eljárásait,
– a minőségügyi nyilvántartások rendszerét (pl. ellenőrzési jelentések, vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, személyzet képesítéséről szóló jelentések),
– a felvonószerelő-vállalkozás nyilatkozatát a minőségbiztosítási rendszerből adódó kötelezettségek teljesítéséről, továbbfejlesztéséről, megfelelőségének és hatékonyságának biztosításáról.
3.3. Tervellenőrzés
Ha a terv nem áll teljesen összhangban a honosított harmonizált európai szabványokkal, a tanúsító szervezetnek meg kell győződnie arról, hogy a terv kielégíti-e a rendelet követelményeit. Ha a terv megfelelő, akkor a tanúsító szervezet a tervezésre vonatkozó vizsgálati tanúsítványt állít ki a felvonószerelő-vállalkozás részére, meghatározva a tanúsítvány érvényességi határait és megadva a jóváhagyott terv azonosításához szükséges adatokat.
3.4. A minőségbiztosítási rendszer vizsgálata
A tanúsító szervezet a felvonószerelő-vállalkozás megbízása alapján a minőségbiztosítási rendszert megvizsgálja és értékeli. A tanúsító szervezet a vizsgálat során értékeli a 3.2. pont előírásainak betartását, valamint a vonatkozó minőségügyi szabvány betartását. Amennyiben a minőségbiztosítási rendszer megfelel a rá vonatkozó honosított harmonizált európai szabványnak, akkor úgy kell tekinteni, hogy a 3.2. pont előírásait teljesíti.
A minőségbiztosítási rendszert értékelő csoport legalább egy tagjának szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott Tervezői és szakértői névjegyzék ,,Felvonószakértők'' című fejezetében. Az értékelés során a felvonószerelő-vállalkozás telephelyén és a szerelési helyszíneken is szemlét kell tartani.
A tanúsító szervezetnek tájékoztatnia kell a vizsgálat eredményéről és a döntés indokairól a felvonószerelő-vállalkozást.
3.5. A felvonószerelő-vállalkozásnak vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
A minőségbiztosítási rendszer minden tervezett változtatásáról tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet. A tanúsító szervezet a változtatást megvizsgálja, és dönt arról, hogy a megváltozott minőségbiztosítási rendszer megfelel-e a rendelet előírásainak, vagy újraértékelésre van szükség. A vizsgálat eredményéről és annak indokairól a felvonószerelő-vállalkozást köteles tájékoztatni.
4. A tanúsító szervezet ellenőrzési kötelezettsége.
4.1. Az ellenőrzés célja az, hogy a tanúsító szervezet meggyőződjön arról, hogy a felvonószerelő-vállalkozás megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2. A felvonószerelő-vállalkozásnak lehetővé kell tennie a 11. § szerinti ellenőrzést, és rendelkezésre kell bocsátania minden szükséges információt és dokumentációt, különösen:
– a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
– a minőségbiztosítási rendszer tervezésre vonatkozó előirányzott minőségügyi értékeléseket, elemzéseket, számításokat, vizsgálati eredményeket,
– a minőségbiztosítási rendszer szerelésre és beépítésre vonatkozó előirányzott minőségügyi értékeléseket, ellenőrzési és vizsgálati eredményeket, hitelesítési adatokat, a személyzet képesítésére vonatkozó adatokat.
4.3. A tanúsító szervezetnek kétévenként meg kell vizsgálnia, hogy a felvonószerelő-vállalkozás az engedélyezett minőségbiztosítási rendszert fenntartja és alkalmazza-e. A tanúsító szervezet az időszakos vizsgálatról auditjelentést készít. A tanúsító szervezet évenként egyszer rendkívüli ellenőrzést tarthat a rendeletben foglaltak betartásának és a megfelelőségi nyilatkozatok szabályszerűségének megvizsgálása céljából. A tanúsító szervezet dönt az éves vizsgálat és ellenőrzés módjáról, amelynek eredményét jegyzőkönyvbe foglalja, és egy példányát a felvonószerelő-vállalkozásnak átadja.
4.4. A tanúsító szervezet előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tarthat a felvonószerelő-vállalkozás telephelyén vagy szerelési helyszínén. Ennek során vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzésére, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. Az ellenőrzés eredményéről látogatási jelentést, vizsgálat esetén vizsgálati jegyzőkönyvet ad át.
5. A felvonószerelő-vállalkozásnak meg kell őriznie a felvonó forgalomba hozatalától számított tíz évig az alábbi dokumentumokat, és a nemzeti hatóságok kérésére be kell mutatnia:
– a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
– a minőségbiztosítási rendszer korszerűsítésére, változtatására vonatkozó dokumentumokat,
– a tanúsító szervezet tanúsítványait, vizsgálati jegyzőkönyveit, időszakos felülvizsgálatainak és váratlan látogatásainak jelentéseit.
6. A tanúsító szervezeteknek a többi tanúsító szervezet felé minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozóan a kiadott és a visszavont tanúsítványokról adatszolgáltatási kötelezettségük van.
7. A teljes minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentumokat, levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezen kívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt. Idegen nyelv használata esetén magyar nyelvű fordításról a felvonószerelő-vállalkozásnak kell gondoskodnia.

14. számú melléklet a 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelethez

A gyártás minőségbiztosítása felvonókra vonatkozóan
(D modul)
1. A felvonószerelő-vállalkozásnak alkalmaznia kell tanúsító szervezet által a 3. pontban meghatározottak szerint jóváhagyott gyártás minőségbiztosítási rendszert a felvonó gyártására, szerelésére, beépítésére, végátvételére és vizsgálatára, valamint lehetővé kell tennie a 4. pontban leírt ellenőrzést.
2. A gyártás minőségbiztosítása olyan eljárás, mely során a felvonószerelő-vállalkozás biztosítja és kijelenti, hogy a felvonók megfelelnek a rájuk vonatkozó rendeletek előírásainak.
A felvonószerelő-vállalkozásnak minden felvonóra fel kell erősítenie a megfelelőségi jelölést, és el kell készítenie a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi jelölés mellett fel kell tüntetni a felügyeletért felelős tanúsító szervezet azonosítási számát.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A felvonószerelő-vállalkozásnak a 12. §-ban meghatározott tanúsító szervezetet kell megbíznia minőségbiztosítási rendszerének értékelésével. A megbízásnak tartalmaznia kell:
– minden szükséges információt a tervezett felvonókra vonatkozóan,
– a minőségbiztosítási rendszerről szóló dokumentációt,
– a jóváhagyott felvonók műszaki dokumentációját és típusvizsgálati tanúsítványát.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer keretében a szerelővállalkozásnak biztosítania kell, hogy a felvonó a rendeletben meghatározott követelményeket teljesíti.
A vizsgálatokat a harmonizált európai, valamint a nemzeti szabványokban rögzített, vagy azzal egyenértékű eljárásokkal kell lefolytatni.
A felvonószerelő-vállalkozás által bevezetett minőségbiztosítási rendszerhez tartozó minden elemet, előírást, rendelkezést írásban, célok, eljárások és utasítások formájában rendezetten dokumentálni kell. A minőségbiztosítási rendszer dokumentációjának biztosítania kell a minőségi programok, tervek, kézikönyvek és nyilvántartások egyértelműségét és közérthetőségét.
A dokumentációnak tartalmaznia kell:
– a minőség biztosítására vonatkozó célokat,
– a szervezeti felépítést, a felvonó gyártásában részt vevő közép- és felső vezető beosztású alkalmazottak munkaköri leírását,
– a megfelelő összeszerelési és beépítési eljárások, minőségellenőrzési és minőségbiztosítási technikák és rendszeres intézkedések leírását,
– a beépítés előtt, beépítés alatt és után végzett vizsgálatok és ellenőrzések leírását és gyakoriságát (minimálisan a 6. számú melléklet 4. b) pontjában leírt vizsgálatokat),
– a minőségbiztosítási rendszer hatékony alkalmazásának, ellenőrzésének eljárásait,
– a minőségügyi nyilvántartások rendszerét (pl. ellenőrzési jelentések, vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, személyzet képesítéséről szóló jelentések), a minőségügyi nyilvántartások rendszerét (pl. ellenőrzési jelentések, vizsgálati adatok, hitelesítési adatok, személyzet képesítéséről szóló jelentések),
– a felvonószerelő-vállalkozás nyilatkozatát a minőségbiztosítási rendszerből adódó kötelezettségek teljesítéséről, továbbfejlesztéséről, megfelelőségének és hatékonyságának biztosításáról.
3.3. A tanúsító szervezet a felvonószerelő-vállalkozás megbízása alapján a minőségbiztosítási rendszert megvizsgálja és értékeli. A tanúsító szervezet a vizsgálat során értékeli a 3.2. pont előírásainak betartását, a vonatkozó minőségügyi szabvány betartását.
Amennyiben a minőségbiztosítási rendszer megfelel a rá vonatkozó honosított harmonizált európai szabványnak, akkor úgy kell tekinteni, hogy a 3.2. pont előírásait teljesíti.
A minőségbiztosítási rendszert értékelő csoport legalább egy tagjának szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott Tervezői és szakértői névjegyzék ,,Felvonószakértők'' című fejezetében. Az értékelés során a felvonószerelő-vállalkozás telephelyén és a szerelési helyszíneken is szemlét kell tartani.
A tanúsító szervezetnek tájékoztatnia kell a vizsgálat eredményéről és a döntés indokairól a felvonószerelő-vállalkozást.
3.4. A felvonószerelő-vállalkozásnak vállalnia kell, hogy teljesíti a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
A minőségbiztosítási rendszer minden változtatásáról tájékoztatnia kell a tanúsító szervezetet. A tanúsító szervezet a változtatást megvizsgálja, és dönt arról, hogy a megváltozott minőségbiztosítási rendszer megfelel a rendelet előírásainak, vagy újraértékelésre van szükség. A vizsgálat eredményéről és annak indokairól a felvonószerelő-vállalkozást köteles tájékoztatni.
4. A tanúsító szervezet ellenőrzési kötelezettsége.
4.1. Az ellenőrzés célja meggyőződni arról, hogy a felvonószerelő-vállalkozás megfelelően teljesíti-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerből eredő kötelezettségeket.
4.2. A felvonószerelő-vállalkozásnak lehetővé kell tennie a 11. § szerinti ellenőrzést, és rendelkezésre kell bocsátania minden szükséges információt és dokumentációt, különösen:
– a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
– a minőségi nyilvántartásokat.
4.3. A tanúsító szervezetnek kétévenként meg kell vizsgálnia, hogy a felvonószerelő-vállalkozás az engedélyezett minőségbiztosítási rendszert fenntartja és alkalmazza-e. A tanúsító szervezet az időszakos vizsgálatról auditjelentést készít. A tanúsító szervezet évenként egyszer rendkívüli ellenőrzést tarthat a rendeletben foglaltak betartásának és a megfelelőségi nyilatkozatok szabályszerűségének megvizsgálása céljából. A tanúsító szervezet dönt az éves vizsgálat és ellenőrzés módjáról, amelynek eredményét jegyzőkönyvbe foglalja, és egy példányát a felvonószerelő-vállalkozásnak átadja.
4.4. A 4.3. ponton kívül a tanúsító szervezet a előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tarthat a felvonószerelő-vállalkozás telephelyén vagy szerelési helyszínén. Ennek során vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet annak ellenőrzésére, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfelelően működik-e. Az ellenőrzés eredményéről látogatási jelentést, vizsgálat esetén vizsgálati jegyzőkönyvet ad át.
5. A felvonószerelő-vállalkozásnak meg kell őriznie a felvonó utolsó forgalomba hozatalától számított tíz évig az alábbi dokumentumokat, és a nemzeti hatóságok kérésére be kell mutatnia:
– a minőségbiztosítási rendszer dokumentációját,
– a minőségbiztosítási rendszer korszerűsítésére, változtatására vonatkozó dokumentumokat,
– a tanúsító szervezet tanúsítványait, vizsgálati jelentéseit, időszakos felülvizsgálatainak és váratlan látogatásainak jelentéseit.
6. A tanúsító szervezeteknek a többi tanúsító szervezet felé a minőségbiztosítási rendszerekre vonatkozóan a kiadott és a visszavont tanúsítványokról adatszolgáltatási kötelezettségük van.
7. A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos dokumentumokat, levelezést magyar nyelven kell elkészíteni, ezen kívül más nyelv használatáról a tanúsító szervezet dönt. Idegen nyelv használata esetén magyar nyelvű fordításról a felvonószerelő-vállalkozásnak kell gondoskodnia.
1

A rendeletet a 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet 33. §-a hatályon kívül helyezte 2016. szeptember 7. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 31. §-át.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 11/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a 12/2004. (IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a 12/2004. (IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § f) pontja a 12/2004. (IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 2. § k) pontját a 11/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 6. § (2) bekezdését a 12/2004. (IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 11. § (3) bekezdését a 12/2004. (IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

11

A 11. § (4) bekezdését a 12/2004. (IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

12

A 12. § a 12/2004. (IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

13

A 12. § (1) bekezdése a 10/2012. (V. 18.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 13. § a 12/2004. (IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

15

A 14. § (3) bekezdését a 11/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 14. § (4) bekezdése a 11/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. számú melléklet 1.2. pontja a 11/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A Magyar Közlöny 2002. évi 20. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

19

A 3. számú melléklet a 12/2004. (IV. 29.) BM–GKM együttes rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

20

A Magyar Közlöny 2002. évi 20. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére