• Tartalom

11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet

11/2001. (IV. 24.) MeHVM rendelet

az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályairól1

2009.01.01.

A Magyar Köztársaság informatikai és hírközlési politikájának megvalósítása érdekében, a mindenkori éves központi költségvetésben meghatározott informatikai, távközlési-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat egységes szemléletű felhasználása és ellenőrzése céljából – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (4) és (5) bekezdésében, valamint az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Stat.r.) foglaltakra is – a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 69. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:2

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A célelőirányzat kezelése, forrása
és felhasználása

1. § (1)3 Az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzatot (e rendelet alkalmazásában: Célelőirányzat) az informatikai és hírközlési miniszter (a továbbiakban: miniszter) kezeli.

(2)–(3)4

(4)5 A miniszter a koncessziós szerződések alapján a kötelezettek által fizetendő egyszeri és éves koncessziós díjak beszedéséhez szükséges számlák kibocsátásával és kezelésével (ideértve az ÁFA kötelezettség teljesítését is) a Nemzeti Hírközlési Hatóságot bízza meg.

2. § (1) A célelőirányzat eredeti kiadási, bevételi és támogatási előirányzatát a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a célelőirányzat bevételeit képezik:

a)6 a bel- és külföldi gazdálkodó szervezetek és természetes személyek által, valamint külföldi segélyalapokból és kormánysegélyből a célelőirányzat javára teljesített önkéntes befizetések,

b) jogszabályban meghatározott befizetések,

c) egyéb bevételek.

(3) A célelőirányzat pénzügyi műveleteinek lebonyolítására a Magyar Államkincstár előirányzat-felhasználási keretszámlát vezet.

(4) A célelőirányzatból kell finanszírozni a célelőirányzat működtetésével, kezelésével, felhasználásával, nyilvántartásának egyes tárgyi és személyi feltételeivel és ellenőrzésével kapcsolatos költségeket is.

3. §7

3/A. §8

A célelőirányzat felhasználásának általános céljai

4. §9

4/A. §10

A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI11

A támogatásban részesíthetők és közreműködők köre

5. §12 (1)13 Támogatás – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – természetes személyeknek, valamint szervezeteknek nyújtható.

(2)14 Nem nyújtható támogatás a 3/A. § (1) bekezdésének t) pontjában meghatározott támogatás kivételével:

a) csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló szervezetnek;

b)15 azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely a pályázat, illetve támogatási igény benyújtását megelőző három naptári éven belül a Magyar Köztársaság államháztartásának alrendszereiből, illetőleg az e rendelettel szabályozott célelőirányzatból juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget;

c)16 azon személy vagy szervezet részére, akinek vagy amelynek a magyar hatóságok felé 60 napot meghaladó, esedékessé vált és meg nem fizetett adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha annak megfizetésére fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott;

d)17 azon szervezet mint foglalkoztató részére, amellyel szemben a magyar hatóságok a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogerősen munkaügyi vagy munkabiztonsági bírságot szabtak ki;

e)18 azon személy vagy szervezet részére, aki vagy amely olyan tevékenységhez kéri a támogatást, amelyre a szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik, illetve az Eht.-ben előírt bejelentési kötelezettségének nem tett eleget.

(3)19 Az adott támogatásoknál a támogatásban részesíthető személyek és szervezetek körét az (1)–(2) bekezdésben meghatározott keretek között a miniszter állapítja meg.

(4)20 Több szervezet, illetve személy együttesen is részesíthető támogatásban, feltéve, hogy mindegyikük megfelel az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételeknek. Ilyen esetben valamennyiüket az írásbeli megállapodásukban felhatalmazott személy vagy szervezet képviseli.

(5)21 A miniszter a támogatási eljárás egyes részfeladatainak végrehajtására közreműködő szervezetként – külön szerződésben foglalt feltételek szerint – a Nemzeti Hírközlési Hatóságot, a Vállalkozói Támogatásközvetítő Zrt.-t, a Magyar Államkincstárat, a Magyar Posta Rt.-t, a Nemzetközi Technológiai Kht.-t, a Nemzeti Kollégiumi Közalapítványt, a Magyarországi Cigányokért Közalapítványt, a TEMPUS Közalapítványt, valamint az esetenként felkért egyéb szervezeteket (a továbbiakban együtt: közreműködő szervezet) veszi igénybe.

(6)22 A közreműködő szervezet nem lehet kedvezményezett abban az eljárásban, amelyben közreműködik.

(7)23 A 3/A. § (1) bekezdésének t) pontjában meghatározott támogatás nyújtása során a külön jogszabályban24 meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

A pályáztatás szabályai

6. § (1)25 A Célelőirányzatból támogatás – a 15. § (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – pályázati úton nyújtható.

(2)26

(3) A rendeletben meghatározott különböző célokra egyidejűleg több pályázati eljárás is folytatható.

(4)27 Egy pályázó – ha a pályázati felhívás lehetővé teszi, az abban foglalt feltételek szerint – több pályázatot is benyújthat, de egy pályázatban csak egy támogatási jogcím szerepelhet.

(5)28 A miniszter határidő nélküli, folyamatosan benyújtható pályázatot is kiírhat.

7. § (1)29 A pályázati felhívásokat a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben, legalább egy országos terjesztésű napilapban, valamint az informatikáért, illetve az elektronikus hírközlésért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívásnak, illetve a pályázati útmutatónak tartalmaznia kell a támogatási célt és az ennek megvalósítását szolgáló jogcímeket, a támogatás elnyerésének feltételeit, az elbírálási szempontokat, az eljárási szabályokat, az éves szinten felhasználható támogatás összegét, a támogatás folyósítására megkötendő szerződés követelményrendszerét, valamint a pályázat benyújtására előírt határidőt, a pályázat tartalmi és formai követelményeit, a benyújtandó okiratokat és dokumentumokat, adatlapokat és nyilatkozatokat.

(3)30 A miniszter kivételesen indokolt esetben – legalább 5 nappal a határidő lejárta előtt – a pályázat beadási határidejét meghosszabbíthatja, illetve – a pályázók érdekeinek sérelme nélkül – a pályázati felhívásban, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott feltételeket módosíthatja.

(4)31 A pályázatot a Kormánybiztosság által a pályázati felhívásban megjelölt szervezeti egységéhez vagy közreműködő szervezethez kell benyújtani.

(5)32 A minisztérium a közreműködő szervezet részére a támogatandó célok és az egyes részfeladatok végrehajtására támogatási keretet különít el (a továbbiakban: keretszerződéses támogatási forma). A támogatási keret felhasználásáról, a támogatás folyósításának feltételeiről, a támogatási kerettel való elszámolás módjáról, a nem szerződésszerű teljesítés esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről, a közreműködő szervezetnél a részfeladatok végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő elismerhető költségek köréről, ezek éves legnagyobb mértékéről, megtérítésének módjáról – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) és e rendelet előírásaival összhangban – külön támogatási keretszerződésben kell rendelkezni.

(6)33 A minisztérium a 3/A. § (2) bekezdésében meghatározott szervezettel a 7. § (5) bekezdésében meghatározott támogatási keretszerződést köt.

(7)34 Több pályázó együttesen is benyújthat pályázatot. Az ilyen pályázat esetén meg kell jelölni, hogy egymás közötti megállapodás alapján mely pályázó jogosult képviseletre.

(8)35 Amennyiben az elbírált pályázatok a pályázati felhívásban meghatározott támogatási keretet nem merítik ki, illetve amennyiben a nyertes pályázóval támogatási szerződés nem jön létre, az adott pályázati eljárás során fel nem használt támogatás újraelosztásáról illetve a pénzösszeg más, e rendeletben meghatározott célú felhasználásáról a miniszter dönt.

(9)36 Ha a beérkezett és az elbírálás során támogatásra érdemesnek minősülő pályázatok nagy száma azt indokolja, a miniszter a pályázati kiírásban meghatározott támogatási keret összegét felemelheti.

A pályázat tartalmi követelményei

8. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell:

a)37 a pályázó azonosító adatait, valamint – szervezet esetében – a nyilvántartásba vételét igazoló okirat 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát és a képviseleti jogosultság igazolását;

b)38 a támogatási jogcím megnevezését, a támogatandó program (projekt) célját, megvalósítási helyét és időtartamát, a program (projekt) összköltségét és költségtervét, az igényelt támogatás összegét és felhasználásának tervezett ütemét, a megvalósítás rövid program indokolását és részletes leírását;

c) támogatás igénylése esetén általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségét,

d) a saját forrás rendelkezésre állásának formáját és összegét,

e)39

f)40 a pályázati felhívásban, illetve pályázati útmutatóban megjelölt egyéb adatokat, információkat;

g) jogszabályok alapján igényelt, kapott egyéb támogatások (ideértve a területfejlesztési tanácsok rendelkezési jogkörében eldöntött támogatásokat is), valamint az államközi szerződés alapján külföldi segélyekből kapott támogatások összegét,

h) az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított és támogatott alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, közhasznú társaságtól a pályázatban szereplő programhoz, projekthez igényelt, illetve kapott hozzájárulás összegét és formáját, e szervezetenként felsorolva.

(2) A pályázó külön írásbeli nyilatkozatot köteles csatolni:

a) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről, a saját források meglétéről;

b) a pályázat tárgyának megvalósításához más költségvetési előirányzatból igényelt vagy elnyert támogatásokról, az egyéb forrásból származó hozzájárulás mértékét, ezek rendelkezésre bocsátására vonatkozó ígérvényeket,

c) annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program (projekt) megvalósítási helye e rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozhatók;

d) arról a hozzájárulásról, hogy a pályázat megvalósulásának szabályszerűségét, a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizzék.

(3)41 A pályázathoz csatolni kell

a) együttes pályázat esetén az erre, valamint a képviseletre vonatkozó megállapodást, továbbá

b) minden olyan egyéb dokumentumot, amely a program (projekt) szükségességét támasztja alá.

9. § (1) A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt címzetthez a felhívásban megjelölt módon, szöveges indoklással, egy eredeti és a felhívásban meghatározott számú másolati példányban kell benyújtani.

(2)42 A pályázatok hiányos benyújtása esetén – amennyiben a pályázati felhívás, illetve a pályázati útmutatóban lehetővé teszi – a Kormánybiztosság vagy a közreműködő szervezet a pályázót egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.

(3) A vissza nem térítendő támogatás igénybevételével beszerzett tárgyi eszközök kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott céloknak megfelelően hasznosíthatók.

10. §43

11. §44

A pályázati díj mértéke

12. § (1)45 A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, melynek mértékét a pályázati felhívás, illetve a pályázati útmutató tartalmazza.

(2)46 A pályázati díjat átutalással kell teljesíteni, a Magyar Államkincstár által vezetett – a pályázati felhívásban, illetve a pályázati útmutatóban megjelölt – számlára. A pályázati díj befizetését igazoló okiratot a pályázat eredeti példányához csatolni kell.

(3) A pályázat elutasítása esetén a pályázati díjat a Kormánybiztosság az elbírálástól számított 60 napon belül köteles visszautalni, kivéve, ha a pályázó önhibájából hiúsul meg a pályázat

(4)47 Nem kell pályázati díjat fizetni, ha a pályázatok feldolgozási költségeinek fedezésére regisztrációs díjat kell fizetni. A regisztrációs díj mértékét a pályázati felhívás, illetve a pályázati útmutató tartalmazza. A regisztrációs díj a pályázó számára nem fizethető vissza.

A pályázat elbírálása

13. § (1)48 A beérkezett pályázatokat – a jogszabályban, valamint a pályázati felhívásban, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott formai és tartalmi feltételek meglétének ellenőrzését követően – a pályázati bíráló bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére döntési javaslat megtétele céljából a minisztérium vagy a közreműködő szervezet készíti elő.

(2)49 A minisztérium vagy a közreműködő szervezet a beérkezett pályázatokat a pályázat benyújtásától számított 30 napon belül köteles a bizottság elnöke részére eljuttatni. A bizottság a pályázatokkal kapcsolatos szakmai álláspontját és döntési javaslatát a pályázat beadási határidejétől számított 60 napon belül a pályázati felhívásban, illetve a pályázati útmutatóban megjelölt elbírálási szempontok alapján alakítja ki.

(3)50 A folyamatosan beadható pályázatokat a beadásokat követő 120 napon belül kell elbírálni, a pályázati felhívásban, illetve a pályázati útmutatóban foglalt bírálati rendnek megfelelően.

(4)51 A bizottság legalább három, legfeljebb kilenc főből áll. A bizottság tagjait a miniszter jelöli ki. A bizottság egy tagját a pénzügyminiszter jelöli ki. A bizottság tagjai közül elnököt választ. A bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(5)52 A bizottságnak a döntési javaslat megtételének részeként a pályázatok értékelését és az értékelés legfontosabb szempontjait tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.

(6)53 A pályázatokról, illetve a támogatás összegéről a bizottság javaslata alapján – annak előterjesztésétől számított 15 napon belül – a miniszter dönt. A miniszter döntése nem minősül közigazgatási határozatnak.

(7)54 Az elbírálás eredményéről a pályázókat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül értesíteni kell. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtására a nyertes pályázó számára 30 nap áll rendelkezésre. További 30 napon belül a támogatásban részesülőkkel szerződést kell kötni.

A szerződéskötés

14. § (1)55 A Célelőirányzat felhasználása érdekében a miniszter vagy nevében az általa megbízott szervezet szerződést – támogatás esetén támogatási szerződést – köt.

(2)56 A támogatási szerződésnek – a támogatás nyújtás feltételeitől függően, a (4) bekezdésben foglalt szerződés kivételével – tartalmaznia kell:

a) a felek megnevezését és aláírását, a szerződés keltét;

b) a támogatás összegét, a támogatott program vagy projekt támogatásának jogcímét, a felhasználás feltételeit és követelményeit;

c) a támogatás folyósításának módját, a kölcsönös teljesítések tárgyi és pénzügyi ütemezését;

d)57 az ellenőrzési jogosultság és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 5.) Korm. rendelet 87. § (5)–(10) bekezdéseiben meghatározott bejelentési kötelezettség elfogadását;

e) az arra való figyelemfelhívást, hogy az Áht. 13/B. §-ának feltételei szerint a támogatási döntés kedvezményezettje az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési célra juttatott támogatás felhasználása tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni;

f) a vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetére irányadó jogkövetkezményeket;

g) az elállás jogát és feltételeit;

h) a szerződésszerű teljesítést biztosító mellékkötelezettségeket;

i) a pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kötöttség folytán a támogatási szerződés részévé váló egyéb feltételeket és rendelkezéseket;

j) a támogatási szerződésben meghatározott feladat teljesítésével és az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket és kellékeket.

k)58

(3)59 Amennyiben a támogatási döntés kedvezményezettjének mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból a támogatási szerződés megkötésére a Kormánybiztosság vagy a közreműködő szervezet által a szerződéskötésre meghatározott megfelelő határidő határnapjától számított 30 napon belül nem kerül sor, miniszter támogatási döntése hatályát veszti.

(4)60 A 3/A. § (1) bekezdésének t) pontjában meghatározott támogatás esetén ráutaló magatartással létrejövő szerződésnek tekintendő az a szerződés, amely a külön jogszabályban61 meghatározott jogosult és a miniszter között jön létre, ha a jogosult által a határidőben benyújtott támogatás iránti kérelem alapján az egyetemes szolgáltató a jogosult előfizető részére a támogatási összeggel csökkentett számlát első ízben kiküldi.

A támogatások folyósítása

15. § (1)62 A támogatás folyósítása utólagosan, a teljesítés igazolása mellett, a támogatási döntés kedvezményezettje által benyújtott számlákon és a kifizetést igazoló okiratokon alapuló elszámolás alapján történik.

(2)63 A támogatás igénybevétele – ha törvény, kormányrendelet vagy a támogatási szerződés másképp nem rendelkezik – teljesítményarányosan és utófinanszírozás formájában történhet. Az utalványozáskor biztosítani kell a támogatási szerződés és a támogatás folyósításának (kifizetésének) összhangját, továbbá a kifizetés alapjául szolgáló teljesítést igazoló okiratokon, így különösen a számla vagy számlát helyettesítő bizonylat meglétét.

(3)64 A támogatás természetben (eszköz, illetve szolgáltatás átadásával) történő nyújtása a támogatás folyósításának minősül.

(4)65 A Célelőirányzat felhasználása általános céljainak a megvalósítása érdekében a miniszter egyedi döntéssel – a 3/A. §-ban és a 4. § e) pontjában említett feladatokon és célokon túlmenően – a következő feladatokhoz nyújthat támogatást:

a) a felsőoktatási intézmények és az akadémiai intézetek informatikai tárgyú kutatásai és fejlesztési programjai;

b) a nemzetközi kapcsolatok építése, fejlesztése;

c) a minisztériumi hírközlési és informatikai feladatok megalapozásához szükséges információs rendszer működtetése és fejlesztése;

d) az információs társadalom megvalósításához szükséges szakmai és intézményi háttér megerősítése, hírközlési és informatikai programok megvalósíthatósági tanulmányainak elkészíttetése, szakmapolitikai programok, szabályozási koncepciók és tervezetek kidolgozása és előkészítése.

(5)66 A miniszter egyedi döntése alapján nyújtott támogatásra is kell támogatási szerződést kötni, és a támogatás folyósítására az ilyen döntés esetében is irányadóak a jelen § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezések.

16. §67

A támogatások ellenőrzési rendszere

17. § (1)68 Támogatási szerződésből eredő kötelezettségek szerződésszerű teljesítését, a rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő forrásfelhasználást a Kormánybiztosság és az általa a támogatási szerződésben megjelölt közreműködő szervezet, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek ellenőrzik.

(2) A támogatási döntés kedvezményezettje köteles a támogatás forrásainak felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni.

(3) Ellenőrzésre a támogatás folyósításakor (előzetes ellenőrzés), a támogatás felhasználása során folyamatba épített módon (közbenső ellenőrzés) és a támogatás folyósításának megszűnését követő öt naptári éven belül utólagosan is (utóellenőrzés) sor kerülhet.

(4) A Kormánybiztosság az Áht. 92. §-ában foglaltak szerinti beszámolójának mellékletét képezi az adott időszakban elbírált pályázatok alapján történt költségvetési kötelezettségvállalásokról szóló összefoglaló jelentés.

17/A. §69 A Célelőirányzat felhasználására, kezelésére, működtetésére és ellenőrzésére, továbbá a rendelet alapján nyújtott támogatásokra, a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht.-ben, az Ámr.-ben, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló kormányrendeletben, valamint az állami támogatásokra vonatkozó közösségi szabályokban foglaltak az irányadók.

Átmeneti és záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, de el nem bírált pályázatokat a pályázati kiírás közzététele napján hatályos rendelet rendelkezései és a közzétett pályázati felhívás feltételei szerint kell elbírálni. Az odaítélt támogatásokat az e rendelettel szabályozott célelőirányzat terhére kell finanszírozni.

(3)70

1

A rendeletet a 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2010. május 1. napjával.

2

A preambulum a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet preambulumával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2)–(3) bekezdését az 1/2002. (VIII. 30.) IHM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (4) bekezdését a 13/2001. (VI. 21.) MeHVM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 5. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg, ez utóbbi módosító rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

6

A 2. § (2) bekezdésének a) pontja a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 17. § (4) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 4/A. §-t az 5/2002. (XI. 22.) IHM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 6/2008. (III. 7.) GKM rendelet 25. § (6) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. §-t megelőző cím és alcím a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 5. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 5. § az 5/2002. (XI. 22.) IHM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 8. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

13

Az 5. § (1) bekezdése az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14

Az 5. § (2) bekezdésének felvezető szövege a 30/2004. (XII. 6.) IHM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdésének b) pontja az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16

Az 5. § (2) bekezdésének c) pontja az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

17

Az 5. § (2) bekezdésének d) pontja az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

18

Az 5. § (2) bekezdésének e) pontja az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 5. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19

Az 5. § (3) bekezdését a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 5. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

20

Az 5. § (4) bekezdését a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 5. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

21

Az 5. § (5) bekezdését a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 5. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 3. §-ával megállapított és a 94/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 6. §-át.

22

Az 5. § (6) bekezdését az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23

Az 5. § (7) bekezdését a 30/2004. (XII. 6.) IHM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

24

A szociálisan rászorult előfizetők részére az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet.

25

A 6. § (1) bekezdését az 1/2002. (VIII. 30.) IHM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe. Ez utóbbi módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

26

A 6. § (2) bekezdését az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 6. § (4) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 6. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

28

A 6. § (5) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 6. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

29

A 7. § (1) bekezdése a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

30

A 7. § új (3) bekezdését a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva; az eredeti (4) bekezdést a 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

31

A 7. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 7. §-ának (1) bekezdése (4) bekezdésre változtatta.

32

A 7. § új (5) bekezdését az 5/2002. (XI. 22.) IHM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (5)–(6) bekezdés számozását (6)–(7) bekezésre változtatva. E módosító rendelet 8. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

33

A 7. § új (6) bekezdését az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (6)–(8) bekezdés számozását (7)–(9) bekezdésre változtatta. E módosító rendelet 5. §-ának (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

34

A 7. § eredeti (6) bekezdésének számozását az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 4. §-a (7) bekezdésre változtatta.

35

A 7. § eredeti (7) bekezdésének számozását az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 4. §-a (8) bekezdésre változtatta.

36

A 7. § eredeti (8) bekezdésének számozását az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 4. §-a (9) bekezdésre változtatta.

37

A 8. § (1) bekezdésének a) pontja a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 8. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

38

A 8. § (1) bekezdésének b) pontja a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 8. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

39

A 8. § (1) bekezdésének e) pontját a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

40

A 8. § (1) bekezdésének f) pontja a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 8. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

41

A 8. § (3) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 8. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

42

A 9. § (2) bekezdése a 17/2001. (IX. 14.) MeHVM rendelet 3. §-ával megállapított, valamint a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 17. § (4) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 12. § (1) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 17. § (4) bekezdésének g) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 12. § (2) bekezdésének első mondata a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 11. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

47

A 12. § (4) bekezdését a 17/2001. (IX. 14.) MeHVM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 11. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

48

A 13. § (1) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 12. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

49

A 13. § (2) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 12. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

50

A 13. § új (3) bekezdését a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 12. §-ának (1) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(6) bekezdés számozását (4)–(7) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

51

A 13. § (3) bekezdése az 1/2002. (VIII. 30.) IHM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, számozását a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 12. §-ának (1) bekezdése (4) bekezdésre változtatta, szövege a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 17. § (4) bekezdésének h) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 13. § (4) bekezdése a 17/2001. (IX. 14.) MeHVM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg, számozását a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 12. §-ának (1) bekezdése (5) bekezdésre változtatta.

53

Az (5) bekezdés számozását a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 12. §-ának (1) bekezdése (6) bekezdésre változtatta, szövegét a 12. § (2) bekezdése állapította meg. E módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

54

A 13. § (6) bekezdése a 17/2001. (IX. 14.) MeHVM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, számozását a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 12. §-ának (1) bekezdése (7) bekezdésre változtatta, második mondata a 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

55

A 14. § (1) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

56

A 14. § (2) bekezdésének felvezető szövege a 30/2004. (XII. 6.) IHM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 14. § (2) bekezdésének d) pontja a 17/2001. (IX. 14.) MeHVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

58

A 14. § (2) bekezdésének k) pontját a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 17. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

59

A 14. § (3) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 17. § (4) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 14. § (4) bekezdését a 30/2004. (XII. 6.) IHM rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

61

A szociálisan rászorult előfizetők részére az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez nyújtható támogatásra vonatkozó szabályokról szóló 19/2004. (VI. 12.) IHM rendelet.

62

A 15. § (1) bekezdésének második mondatát a 3/2002. (X. 29.) IHM rendelet 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

63

A 15. § (2) bekezdésének első mondata a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 14. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

64

A 15. § (3) bekezdését a 3/2002. (X. 29.) IHM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

65

A 15. § (4) bekezdését a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 14. §-ának (2) bekezdésével iktatta be, e módosító rendelet 17. §-ának (2) bekezdése alapján a 2003. április 24. napját megelőzően közzétett pályázati felhívás alapján indult pályázatok esetében a pályázati felhívás közzétételekor hatályos rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

66

A 15. § (5) bekezdését a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 14. §-ának (2) bekezdésével iktatta be. A bekezdés első mondatát az 1/2004. (II. 26.) IHM rendelet 5. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

68

A 17. § (1) bekezdése a 7/2003. (IV. 16.) IHM rendelet 17. § (4) bekezdésének j) pontja szerint módosított szöveg.

70

A 18. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 33. §-ának 47. pontja hatályon kívül helyezte 2008. május 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére