• Tartalom

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

2024.01.01.

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 6. §-ának (3) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 203. § (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1)1 E rendeletet kell alkalmazni a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatására, az e tevékenységet folytatók nyilvántartásba vételének feltételeire, valamint az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárására.

(2) Nem tartozik a rendelet alkalmazási körébe az a közvetítői tevékenység, amelynek keretében

a)2

b) az oktatási intézmény a vele tanulói, hallgatói jogviszonyban állók részére, álláskeresés céljából a munkaadókkal találkozót szervez (állásbörze),

c) színházi és művészeti ügynökség művészeket közvetít.

(3)3 Az e rendeletben foglaltakat a tengerészekre vonatkozó munkaerő-kölcsönzési és magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása tekintetében a tengerész munkaközvetítői és munkaerő-kölcsönzési tevékenység feltételeiről szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a)4 magán-munkaközvetítés: a kormányhivatal munkaközvetítői tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is;

b) külföldi: aki nem magyar állampolgár;

c) a magán-munkaközvetítés szempontjából foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a szolgáltatás tárgya természetes személy által ellenérték fejében végzett munka, ideértve a gyermeknevelő (au-pair) tevékenységet is;

d) gyermeknevelő (au-pair) tevékenység: olyan foglalkoztatás, amelynek keretében a foglalkoztatott, magánszemélyeknél (családoknál) közreműködik a gyermekek ellátásában, nevelésében, gondozásában, és e tevékenységéért ellenszolgáltatásban (díjazás, szállás, étkezés, nyelvtanulás támogatása) részesül;

e)5 munkaerő-kölcsönzés: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: új Mt.) 214. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység;

f)6 kölcsönbeadó: az új Mt. 214. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató;

g)7 kölcsönvevő: az új Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott munkáltató;

h)8 magán-munkaközvetítő: az a) pontban meghatározott magán-munkaközvetítést e rendeletnek, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvénynek megfelelően végző szolgáltató;

i)9

j)10 közteher:

ja)11 a kölcsönbeadót a munkabér megfizetésével összefüggésben terhelő mindazon – kedvezményekkel csökkentett – közterhek, amelyek alapja a munkabér, és amelyek bevallására és megfizetésére a kölcsönbeadó mint kifizető köteles,

jb) egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efotv.) által meghatározott, a kölcsönbeadót terhelő tételes összeg, vagy

jc) az Efotv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján fizetendő összeg;

k)12 munkaerő-kölcsönzési díj: a munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján, a kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzésére tekintettel a kölcsönbeadót megillető ellenérték általános forgalmi adó nélkül számított összege.

(2) Külföldi munkavégzésre irányuló magán-munkaközvetítés esetén az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogviszony tartalmára a fogadó ország vonatkozó jogszabályai az irányadók.

3. § (1) Magán-munkaközvetítést az Flt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott magán-munkaközvetítő az e rendeletben foglalt feltételekkel folytathat.

(2)13 Munkaerő-kölcsönzést (kölcsönzést) az új Mt. 215. § (1) bekezdésében meghatározott kölcsönbeadó az e rendeletben foglalt feltételekkel folytathat.

A kölcsönbeadói és a magán-munkaközvetítői tevékenység megkezdésére vonatkozó szabályok14

4. § (1)15 A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz a tevékenység megkezdése előtt 30 nappal kell bejelenteni, ha

a) a bejelentőt a cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatását tartalmazza,

b) a bejelentő vagy az általa – legalább heti húsz órában munkaviszony keretében – foglalkoztatott legalább egy személy az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezik,

c) a bejelentő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,

d) a bejelentő a rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja,

e) a bejelentő szerepel az állami adóhatóság által vezetett, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(1a)16 Az (1) bekezdés b)–d) pontjában foglalt feltételek fennállását a bejelentő megfelelő módon igazolja.

(2)17 Ha a bejelentő a tevékenységét több telephelyen folytatja, az (1) bekezdés b)–c) pontjában foglalt feltétellel valamennyi telephelyén rendelkeznie kell.

4/A. §18 (1) A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy

a) a magán-munkaközvetítő vagy az általa – legalább heti húsz órában munkaviszony keretében – foglalkoztatott legalább egy személy az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkezik,

b) a cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza,

c) a magán-munkaközvetítő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,

d)19 a magán-munkaközvetítő az e rendelet által előírt, letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontjában foglalt feltételek fennállását a bejelentő igazolni köteles.

(3) Ha a bejelentő a tevékenységét több telephelyen folytatja, az (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt feltételeknek valamennyi telephelye vonatkozásában meg kell felelnie.

5. §20 (1)21 A kölcsönbeadó a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére irányuló szándékát az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) szerint elektronikus úton a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak jelenti be. A bejelentés tartalmazza a bejelentő

a) szervezet megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi számát,

b) a képviseletére jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,

c) szervezet nyilatkozatait a 4. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglaltak teljesítéséről.

(1a)22 A magán-munkaközvetítő a tevékenység végzésére irányuló szándékát az E-ügyintézési tv.-ben foglaltak szerint elektronikus úton, a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak jelenti be. A bejelentés tartalmazza a bejelentő

a) megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi számát,

b) a képviseletére jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,

c) nyilatkozatát a tevékenység végzésének irányáról, amely

ca) belföldre,

cb) az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) megállapodásban részes állam területére,

cc) az EGT megállapodásban nem részes állam területére vagy

cd) a ca)–cc) alpontban foglaltak közül több tevékenység végzésére együttesen

irányul.

(2)23 A 4. § (1) bekezdés c) pontjában és a 4/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott irodahelyiség akkor tekinthető megfelelőnek, ha a bejelentésben feltüntetett módon van berendezve, és a bejelentő az irodahelyiség használati jogát igazolni tudja.

(3)24 A bejelentő köteles a végzettség vagy szakmai képesítés magyarországi elismerését igazolni, ha a 4. § (1) bekezdés b) pontjában és a 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel vizsgálatához szükséges.

(4) Az e rendelet által szabályozott eljárásokban

a) a kormányhivatal döntése szóban nem közölhető,

b) az iskolai végzettség, szakképzettség igazolása az ügyfél nyilatkozatával nem pótolható,

c)25 az ügyintézési határidő kölcsönbeadók esetén 25 nap, magán-munkaközvetítők esetén pedig a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott határidő.

Vagyoni biztosíték

6. § (1)26 A magán-munkaközvetítői tevékenység és a kölcsönzési tevékenység vagyoni biztosíték letétbe helyezése esetén folytatható.

(2)27 A vagyoni biztosíték mértéke

a) magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása esetén, amennyiben a közvetítés

aa)28 belföldre vagy az EGT többi tagállamának területére irányul ötszázezer forint,

ab)29 az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére irányul egymillió forint,

b)30 kölcsönzési tevékenység folytatása esetén tizenötmillió forint.

(3)31 A vagyoni biztosíték a bejelentő által hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál (a továbbiakban: pénzügyi intézménynél) lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli letét.

(4)32 Vagyoni biztosítékként csak olyan határozatlan időre szóló letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

a) a letét kizárólag a kölcsönzés, illetve a magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló vagy a munkát kereső részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,

b) a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló vagy a munkát kereső részére az a) pont szerinti kártérítést a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,

c)33 a letét bármilyen okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a kölcsönbeadót, illetve a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó kormányhivatalt, továbbá a kölcsönbeadót, illetve magán-munkaközvetítőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(5) Ha a magán-munkaközvetítő munkaerő-kölcsönzést is végez, a biztosítékok összegét külön kell letétbe helyezni. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó kártérítési igények kielégítése tekintetében kifizetés a kölcsönzés, illetve a magán-munkaközvetítés érdekében elhelyezett letét mértékéig, tevékenységenként külön-külön kell teljesíteni.

7. § (1)34 A kölcsönbeadónak, illetve a magán-munkaközvetítőnek a felhasznált vagyoni biztosítékot a kifizetést követő harminc napon belül pótolnia kell. Ennek megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő utolsó napján a kormányhivatalban igazolnia kell.

(2)35 Ha a kölcsönbeadót, illetve a magán-munkaközvetítőt a kormányhivatal a nyilvántartásból törli, illetve a tevékenységtől eltiltja, a letéti szerződés a törlést, eltiltást elrendelő határozat véglegessé válását követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Amennyiben a kölcsönzéssel vagy a magán-munkaközvetítéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő ellen a munkavállaló vagy a munkát kereső kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. A letét megszüntetésének a lehetőségéről a kormányhivatal a pénzügyi intézményt tájékoztatja.

(3) Ha a magán-munkaközvetítő munkaerő-kölcsönzést is végez, bármelyik tevékenysége megszüntetése esetén csak az ennek érdekében elhelyezett letét szüntethető meg.

A kormányhivatal nyilvántartása36

8. §37 (1) A kormányhivatal a kölcsönbeadókról, illetve a magán-munkaközvetítőkről folyamatos sorszámmal ellátott külön nyilvántartást vezet.

(2)38 Ha a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő a tevékenységét több kormányhivatal illetékességi területén lévő telephelyein folytatja, a kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő nyilvántartásba vételére illetékes kormányhivatal a telephely szerint illetékes kormányhivatalt a nyilvántartásba vételről, a bejegyzett adatok változásáról, a nyilvántartásból való törlésről, valamint a tevékenységtől történő eltiltásról tájékoztatja.

(3)39 Ha a 4. §-ban, illetve a 4/A. §-ban foglalt követelmények tekintetében a nyilvántartásba vételt vagy a bejelentést követően változás következik be, a kormányhivatal dönt a korábban bejegyzett adatok módosítása vagy a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő nyilvántartásból való törlése, illetve e tevékenységétől való eltiltása felől.

(4)40 Ha a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő székhelyét más kormányhivatal illetékességi területére helyezi át, ezt a korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalnál 30 nappal korábban be kell jelenteni. A korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatal a bejelentést a kölcsönbeadó vagy magán-munkaközvetítő irataival együtt átteszi az új székhely szerint illetékes kormányhivatalhoz. Az új székhely szerint illetékes kormányhivatal akkor veszi nyilvántartásba a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt, ha az e rendeletben foglalt feltételeket teljesíti. Ha a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő bejelentésére őt az új székhely szerint illetékes kormányhivatal nem veszi nyilvántartásba, ennek tényéről tájékoztatja korábbi székhely szerint illetékes kormányhivatalt, a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt. A tájékoztatás alapján a korábbi székhelye szerint illetékes kormányhivatal a kölcsönbeadót vagy a magán-munkaközvetítőt törli a nyilvántartásból.

(5) A kormányhivatalnak a kölcsönbeadókról, illetve magán-munkaközvetítőkről vezetett nyilvántartása az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a nyilvántartásba vételt tartalmazó határozat számát, keltét,

b)41 a kölcsönbeadó, illetve magán-munkaközvetítő nevét, szervezeti formáját, székhelyét, telephelyét, adószámát,

c) a képviseletre jogosultak nevét, címét,

d) a vagyoni biztosíték mértékét,

e) a kölcsönzési tevékenység belföldre vagy külföldre irányultságát, illetve a magán-munkaközvetítői tevékenység az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam vagy ezen megállapodásban nem részes állam területére irányultságát,

f) a nyilvántartásból való törlést, illetve a tevékenység folytatásától való eltiltást elrendelő határozat számát, keltét, a törlés, illetve eltiltás indokát.

(6)42 A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a magán-munkaközvetítőkről, valamint a kölcsönbeadókról nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartást (a továbbiakban: országos nyilvántartás) vezet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján az (5) bekezdésben meghatározott adattartalommal. A honlapot a miniszter által vezetett minisztérium működteti. A kormányhivatal gondoskodik az illetékességi területén nyilvántartásba vett kölcsönbeadók és magán-munkaközvetítők adatainak az országos nyilvántartásban való rögzítéséről.

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység gyakorlása43

9. § (1)44

(2)45 A kölcsönbeadó és a magán-munkaközvetítő a nyilvántartásba vételről rendelkező határozat számát az üzleti kapcsolataiban, hirdetéseiben, levelezésében köteles folyamatosan használni, a nyilvántartásba vételről kiállított határozatot az irodahelyiségben jól látható helyen kifüggeszteni.

(3)46 A kölcsönbeadónak, valamint a magán-munkaközvetítőnek a kormányhivatal által nyilvántartott adatokban bekövetkezett bármely változást, továbbá a tevékenysége megszüntetését nyolc napon belül az őt nyilvántartásba vevő kormányhivatalnak be kell jelentenie.

9/A. §47 (1) A kölcsönbevevő a kölcsönbeadó által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásért a munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján legalább a minimális kölcsönzési díjat köteles megfizetni.

(2) A minimális kölcsönzési díjnál a kölcsönbeadó által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásért fizetendő munkaerő-kölcsönzési díjat a kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában kell vizsgálni. A minimális kölcsönzési díj egy munkavállaló vonatkozásában nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér vagy garantált bérminimum, egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott minimális bér, valamint az ezeket terhelő közteher együttes összege.

10. § (1) A magán-munkaközvetítés során tilos

a) a munkát keresők között hátrányos megkülönböztetést tenni nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá minden egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt,

b) a munkát keresőt jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre közvetíteni,

c) a munkát keresőt nem létező állásba közvetíteni, valamint olyan állásba (illetve a munkáltató azon telephelyén lévő állásba), ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig,

d) olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz,

e) olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, felhasználni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben.

(2) Nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek a munka jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő megkülönböztetés.

(3)48 A magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget semmilyen jogcímen nem számolhat fel.

(4)49 Nem folytatható magán-munkaközvetítői tevékenység arra a munkavállalásra, amely nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik, és amellyel kapcsolatos munkaközvetítői tevékenységre a nemzetközi szerződés alapján állami szerv jogosult.

(5)50 Külföldre irányuló magán-munkaközvetítői tevékenység folytatása során be kell tartani annak az országnak – a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó – jogszabályait, amelyben történő munkavállalás elősegítésére a magán-munkaközvetítői tevékenység irányul.

11. § (1) A magán-munkaközvetítőnek a munkát keresőt tájékoztatnia kell a felajánlott munkakör főbb sajátosságairól, így különösen a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről, munkaidő-beosztásról, várható kereseti lehetőségről.

(2) Ha a magán-munkaközvetítői tevékenység az Flt. 6. § (2) bekezdése szerinti külföldi munkavállalásra irányul, a magán-munkaközvetítőnek a fogadó ország jogszabályairól – különösen a foglalkoztatással, a külföldiek munkavállalásával, az idegenrendészettel kapcsolatos szabályokról – a közvetítést megelőzően a munkát keresőt írásban, hitelt érdemlően tájékoztatni kell. A tájékoztatás elmulasztásával vagy a téves tájékoztatással a magán-munkaközvetítő a munkát keresőnek okozott kárért felelősséggel tartozik.

(3) Külföldi állampolgár magyarországi munkavégzésre csak a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló jogszabályok figyelembevételével közvetíthető.

Adatszolgáltatási kötelezettség

12. §51 A kölcsönbeadónak a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-ig a telephely szerint illetékes kormányhivatal részére telephelyenként, a minősített kölcsönbeadói nyilvántartásba vételről és tevékenységről szóló 226/2022. (VI. 28.) Korm. rendelet szerinti minősített kölcsönbeadónak valamennyi telephelye vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala részére a 8. § (6) bekezdésében meghatározott honlapon közzétett adatlapon, telephelyenként a következő adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie:

a) a munkaerő-kölcsönző cégre vonatkozó adatok:

aa) alkalmazottak száma;

ab) nettó árbevétel (millió forintban) állománycsoport szerint [a kölcsönzött munkavállalókra vetítve (külföld, belföld együtt)] és nemzetgazdasági ágazat szerint;

ac) a kölcsönbevevők által átvett dolgozók száma;

ad) az adatbázis nagysága;

b) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók száma a kölcsönzés céljából létesített munkaviszony határozatlan vagy határozott időtartama szerint, a foglalkoztatás irányának megadásával (belföld, külföld) a következő bontásban:

ba)52 állománycsoportonként és nemenként, korcsoportonként, foglalkozásonként, nemzetgazdasági ágazatonként, továbbá iskolai végzettség, állampolgárság szerint;

bb)53

c) a b) pontban meghatározott szerkezetben a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók kölcsönzési eseteinek száma állománycsoportonként;

d) a munkavállalók részére kifizetett keresettömeg és a foglalkoztatott munkavállalók által a kölcsönbevevőnél teljesített munkanapok száma (napi 8 órával számolva), valamint a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma a b) pontban meghatározottak szerint állománycsoportonként;

e) a belföldi és a külföldi kölcsönvevők száma ágazati bontásban;

f) a külföldi kölcsönvevők száma, ágazata országonkénti bontásban.

13. §54 (1)55 A magán-munkaközvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31-ig a telephely szerint illetékes kormányhivatal részére a 8. § (6) bekezdésében meghatározott honlapon közzétett adatlapon, telephelyenként a következő adattartalmú adatszolgáltatást kell elkészítenie:

a) a magán-munkaközvetítő cégre vonatkozó adatok:

aa) alkalmazottak száma;

ab) nettó árbevétel (millió forintban), állománycsoport (a közvetített munkavállalókra vetítve) és nemzetgazdasági ágazat szerint;

ac) az adatbázis nagysága;

b) a munkaközvetítések száma a magyar és külföldi állampolgárság szerinti csoportosításon belül a belföldre, illetve külföldre történt közvetítések leírásával, ezen belül a sikertelen közvetítések, a folyamatban lévő közvetítések és az eredményes közvetítések száma alapján nemzetgazdasági ágazat, foglalkozások, állománycsoport és nemek, korcsoport, iskolai végzettség, nemek és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusa szerinti bontásban;

c) a magyar állampolgárok külföldre történt sikeres közvetítéseinek száma a közvetítés országa szerint állománycsoportonként, foglalkozásonként, nemzetgazdasági ágazatonként;

d) a külföldi állampolgárok külföldre történt sikeres közvetítéseinek száma a közvetítés országa szerint állománycsoportonként, foglalkozásonként, nemzetgazdasági ágazatonként;

e) a külföldi állampolgárok belföldre történt sikeres közvetítéseinek száma a közvetített külföldi állampolgár állampolgársága szerint;

f) a közvetítést megelőzően munkával rendelkezők és nem rendelkezők száma, állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, iskolai végzettség szerint.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt adatokat a következő bontásban kell megadni, az összes munkaközvetítésen belül:

a) az eredményes közvetítések száma;

b) a sikertelen közvetítések száma;

c) a folyamatban lévő közvetítések száma;

d) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony típusai szerinti közvetítettek létszáma (fő);

e) a közvetítettek száma foglalkozásonként, nemenként, állomány-, korcsoport, valamint nemzetgazdasági ágazat szerint;

f) a közvetítést megelőzően munkával rendelkező és nem rendelkező munkanélküliek száma, állománycsoportonként, korcsoportonként, nemenként, iskolai végzettség, nemzetgazdasági ágazatok szerint.

14. §56 A kormányhivatal a 12–13. §-ban foglalt összesített adatokat, valamint az általa a tárgyév december 31-én nyilvántartott munkaerő-kölcsönzők, magán-munkaközvetítők számát, szervezeti formáját, a tárgyévben nyilvántartásba vett és törölt munkaerő-kölcsönzők, magán-munkaközvetítők számát a tárgyévet követő március 31-éig továbbítja a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter részére elemzés, feldolgozás és nyilvánosságra hozatal céljából.

14/A. §57 (1) A kölcsönbeadó, valamint a magán-munkaközvetítő tevékenységéről negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap utolsó napjáig telephelyenként adatot szolgáltat a munkaerő-piaci előrejelző rendszerbe a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által működtetett felületen, egyénsoros, anonimizált formában, a következő adattartalommal:

a) a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, illetve az eredményesen közvetített foglalkoztatottak

aa) munkakörének megnevezése és annak a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere szerinti négy számjegyű kódja;

ab) munkavégzésének helye;

b) a kölcsönbevevőnek, illetve a közvetített munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti besorolása.

(2) A magán-munkaközvetítőnek az (1) bekezdésben foglaltakon túl a tárgyi negyedévben közzétett hirdetések anonimizált, teljes szövegét is át kell adnia elektronikus, szerkeszthető formában az (1) bekezdés szerinti felületen való feltöltéssel.

A kölcsönbeadó és a magán-munkaközvetítő tevékenységének ellenőrzése és a nyilvántartásból való törlése

15. §58 A kölcsönbeadó, illetve a magán-munkaközvetítő székhelye, illetve telephelye szerint illetékes kormányhivatal a kölcsönzés, illetve a magán-munkaközvetítés e rendeletben foglalt feltételeinek fennállásával és a magán-munkaközvetítés tekintetében a tevékenység folytatásával kapcsolatban hatósági ellenőrzést végezhet.

16. §59 (1) A kormányhivatal törli a nyilvántartásból a munkaerő-kölcsönzőt, valamint a magán-munkaközvetítőt, ha

a) jogutód nélkül megszűnt,

b) tevékenysége megszüntetését bejelentette.

(2) A kormányhivatal a munkaerő-kölcsönzőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha

a) az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból,

b) a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 17/F. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,

c) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,

d) a 12. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal tesz eleget, vagy

e) az új Mt. vagy – a b)–d) pontban foglalt kivétellel – e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes megszegésével folytatja tevékenységét.

(3) A kormányhivatal a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha

a) a 4/A. §-ban foglalt feltételekkel nem rendelkezik,

b) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,

c) a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal tesz eleget, vagy

d) az új Mt. vagy – az a)–c) pontban foglalt kivétellel – e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes megszegésével folytatja tevékenységét.

(4) Ha a nyilvántartásból való törlésre a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján kerül sor, a munkaerő-kölcsönző legkorábban csak a törlést elrendelő határozat véglegessé válását követő egy év elteltével vehető újra nyilvántartásba.

(5) Ha a nyilvántartásból való törlésre vagy a tevékenységtől eltiltásra a (2) bekezdés b)–e) pontjában vagy a (3) bekezdésben foglaltak alapján került sor, a munkaerő-kölcsönző vagy a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést és az eltiltást elrendelő határozat véglegessé válását követő három év elteltével vehető újra nyilvántartásba vagy folytathatja újra tevékenységét.

(6) A törlésről, valamint az eltiltásról a kormányhivatal a kölcsönzési és a magán-munkaközvetítő tevékenységet folytató gazdasági társaságot bejegyző cégbíróságot, egyéb jogi személyt nyilvántartó bíróságot, a vállalkozói nyilvántartást vezető szervet, valamint a letétet kezelő pénzügyi intézményt értesíti. A tengerész munkaközvetítői tevékenységet folytató magán-munkaközvetítő vagy a tengerész munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytató munkaerő-kölcsönző törlése esetén a kormányhivatal a hajózási hatóságot is értesíti.

17. §60 A kormányhivatal és a kölcsönbeadó, valamint a magán-munkaközvetítő tevékenységük során együttműködnek. Az együttműködés eszközei különösen

a) a rendszeres szakmai kapcsolattartás,

b) a munkaerőpiacra vonatkozó információk cseréje,

c)61 a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló Korm. rendeletben meghatározott közvetíthető álláshelyekre vonatkozó adatok cseréje,

d) a munkatársak közös képzési lehetőségeinek biztosítása,

e) megállapodások a munkaerőpiaci helyzet javítása érdekében.

A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó sajátos szabályok62

17/A. §63

17/B. §64

17/C. §65

17/D. §66

EGT-tagállamban bejegyzett vállalkozás munkaerő-kölcsönzési tevékenységére vonatkozó speciális szabályok67

17/E. §68 Az új Mt. 215. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, EGT-tagállamban bejegyzett vállalkozás magyarországi munkaerő-kölcsönzési tevékenységére e rendelet szabályait a 17/F. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

17/F. §69 (1)70 A bejelentő nyilvántartására a Budapest Főváros Kormányhivatala rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában írt nyilvántartásba vételnek a vállalkozás székhelye szerinti EGT-tagállamban kell teljesülnie. A nyilvántartásba vétel további feltétele, hogy a vállalkozás székhelye szerinti EGT-tagállamban a rá irányadó jog szerint a vállalkozás jogosult legyen munkaerő-kölcsönzés folytatására.

(3) A 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott irodahelyiség az ott meghatározott feltételeken túl akkor tekinthető megfelelőnek, ha Magyarország területén található.

(4)71 A (2) bekezdésben foglaltakat a bejelentő a munkaerő-kölcsönzés folytatására vonatkozó jogosultságnak a székhelye szerinti EGT-tagállamban irányadó módon igazolja.

(5)72 Ha a bejelentő székhelye szerinti EGT-tagállamban a munkaerő-kölcsönzési tevékenységre vonatkozóan nincs szükség engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatására, akkor a bejelentő erről a tényről nyilatkozik.

(6) A vagyoni biztosítékra vonatkozó szabályokat a székhely szerinti állam által a kölcsönzési tevékenységre előírt vagyoni biztosítéktól függetlenül kell teljesíteni. Külföldi pénzügyi intézménynél devizában lekötött vagyoni biztosíték számításánál a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a letéti szerződés megkötésének napján érvényes középárfolyamot kell alapul venni.

(7)73

(8)74 Az EGT-tagállamban bejegyzett kölcsönző esetén az EGT-tagállamban történő nyilvántartásba vételről és a kölcsönzési tevékenység végzéséről szóló irat az ügyfél nyilatkozatával nem pótolható.

Záró rendelkezések

18. § (1)75 E rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.

(1a)76

(1b)77

(1c)78

(1d)79

(1e)80

(1f)81

(1g)82

(2)83 E rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai és parlamenti tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(3)84 A 14/A. § szerinti adatszolgáltatásnak első alkalommal 2022. január 31. napjáig kell eleget tenni a 2021. év első, második, harmadik és negyedik negyedévére vonatkozóan.

(4)85

(5)86

(6)87

1. számú melléklet a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelethez88


A rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában és 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítésként fogadható el:
a)89 szakirányú felsőfokú végzettség, ennek keretében
– egyetemek közgazdaságtudományi, gazdaságtudományi karán,
– egyetemek állam- és jogtudományi karán,
– egyetemek bölcsészettudományi karán pszichológia és szociológia szakon,
– egyetemek és főiskolák államigazgatási, gazdasági, humánerőforrás-menedzseri, személyügyi, személyügyi szervezői, igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői, közigazgatási mesterképzési, szociális igazgatási, munka- és pályatanácsadói szakán
szerzett oklevél, valamint
– egyéb felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkezők közül a felsőfokú személyügyi gazdálkodó szaktanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy
b) felsőfokú iskolai végzettség és legalább kétéves, az alábbiakban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat:
– az emberi erőforrással való gazdálkodás tervezése,
– munkaköri követelmények meghatározása,
– a munkaerő-szükséglet minőségi és mennyiségi jellemzőinek tervezése,
– munkaerő-kiválasztás,
– munkaerő-közvetítés,
– munkaerő-felvétel,
– a belső utánpótlás tervezése,
– a beilleszkedési folyamat megtervezése és végrehajtásának irányítása,
– teljesítményösztönzési rendszerek kialakítása, ezen belül:
= bérezési alapelvek kialakítása,
= hatékony bérezési és ösztönzési rendszerek kialakítása, bevezetése,
– teljesítményértékelési rendszerek kialakítása és bevezetése,
– munkahelyi képzési és továbbképzési rendszerek kialakítása,
– személyzeti és munkaügyi nyilvántartások rendszerezése, vezetése,
– munkakörülmények vizsgálata; vagy
c) középfokú iskolai végzettség és legalább ötéves, a b) pontban felsorolt humánpolitikai területen eltöltött gyakorlat; vagy
d)90 középfokú munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci menedzser és munkaerőpiaci szolgáltatási ügyintéző szakképesítés, valamint munkaerőpiaci szervező, elemző szakképesítés, munkaerő piaci szolgáltató, ügyintéző rész-szakképesítés, továbbá személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés és személyügyi ügyintéző rész-szaképesítés, illetve bármely középfokú szakképesítés, amely az ebben a pontban felsorolt szakképesítések valamelyikének megfeleltethető.

2. számú melléklet a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelethez91

3. számú melléklet a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelethez92

2

Az 1. § (2) bekezdés a) pontját a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 383/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 2. § (1) bekezdésének a) pontja az 57/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 51. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdés h) pontját a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdés i) pontját a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § (1) bekezdés j) pontját a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

11

A 2. § (1) bekezdés j) pont ja) alpontja a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (1) bekezdés k) pontját a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

14

A 4. §-t megelőző alcím a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 231. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

16

A 4. § (1a) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

17

A 4. § (2) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

19

A 4/A. § d) pontja a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 92. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

21

Az 5. § (1) bekezdése a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. § (1a) bekezdését a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 5. § (4) bekezdés c) pontja a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. § (1) bekezdése a 285/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 6. § (2) bekezdése a 285/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 5. § (3)–(4) bekezdését.

28

A 6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 6. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 6. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § (13) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 6. § (4) bekezdés c) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 51. § (7) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 7. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 51. § (7) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 7. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 232. §-a, a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 51. § (7) bekezdés c) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 94. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

36

A 8. §-t megelőző alcím a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 51. § (7) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 8. § (2) bekezdése a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 8. § (3) bekezdése a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 8. § (4) bekezdése a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

41

A 8. § (5) bekezdés b) pontja a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

42

A 8. § (6) bekezdése a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdésével megállapított, a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 9. §-t megelőző alcím cím a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 9. § (1) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

46

A 9. § (3) bekezdése a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

48

A 10. § (3) bekezdését az 57/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése iktatta be, szövege a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § h) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 10. § (4) bekezdését az 57/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

50

A 10. § (5) bekezdését az 57/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

51

A 12. § a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésével megállapított, a 688/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 12. § b) pont ba) alpontja a 688/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 12. § b) pont bb) alpontját a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 13. § a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

55

A 13. § (1) bekezdése a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 14/A. §-t a 688/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

58

A 15. § a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 51. § (7) bekezdés b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 94. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

59

A 16. § a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

61

A 17. § c) pontját a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

62

A 17/A. §-t megelőző alcímet a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

63

A 17/A. §-t a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés c) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

64

A 17/B. §-t a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés c) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

65

A 17/C. §-t a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés c) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

66

A 17/D. §-t a 171/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés c) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

67

A 17/E. §-t megelőző alcímet a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése iktatta be.

70

A 17/F. § (1) bekezdése a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 17/F. § (4) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdésével megállapított, a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 17/F. § (5) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdésével megállapított, a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 8. § i) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 17/F. § (7) bekezdését a 356/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 9. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 17/F. § (8) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 92. § (6) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

75

A 18. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1063. pontja szerint módosított szöveg.

76

A 18. § (1a) bekezdését a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § (12) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés d) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

77

A 18. § (1b) bekezdését a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés d) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

78

A 18. § (1c) bekezdését a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés d) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

79

A 18. § (1d) bekezdését a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés d) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

80

A 18. § (1e) bekezdését a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés d) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

81

A 18. § (1f) bekezdését a 345/2017. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés d) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

82

A 18. § (1g) bekezdését a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés d) pontja. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

83

A 18. § (2) bekezdését újonnan a 285/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 18. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1063. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 688/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

85

A 18. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1063. pontja hatályon kívül helyezte.

86

A 18. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1063. pontja hatályon kívül helyezte.

87

A 18. § (6) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1063. pontja hatályon kívül helyezte.

88

Az 1. számú melléklet a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 232. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

89

Az 1. számú melléklet a) pontja a 347/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. §-a, a 205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

90

Az 1. számú melléklet d) pontja a 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 2. számú mellékletet a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 3. számú mellékletet a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 95. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére