• Tartalom

14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet

14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet

a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről1

2008.10.25.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § A rendelet hatálya

a) a légszennyezettségre és annak határértékeire,

b) a helyhez kötött légszennyező pontforrásokra, azok üzemeltetőire, valamint a pontforrások kibocsátásaira

terjed ki.

2. § A rendelet alkalmazásában

a) a légszennyezettség

aa) egészségügyi határértéke: a légszennyezettségnek a tudomány mindenkori szintje alapján megállapított azon mértéke, amely tartós egészségkárosodást nem okoz, és amelyet az emberi egészség védelme érdekében e jogszabályban meghatározott módon és időn belül be kell tartani,

ab) ökológiai határértéke: a légszennyezettség azon szintje, amely túllépése esetén az ökológiai rendszer károsodhat;

b) tűréshatár: a légszennyezettség egészségügyi határértékének bizonyos százaléka, amellyel a határérték a jogszabályban meghatározott feltételek mellett túlléphető;

c) tájékoztatási küszöbérték: a légszennyezettségnek egyes légszennyező anyagok tekintetében a lakosság egyes érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira megállapított szintje, amelynek túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell;

d) riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon szintje, amelynek rövid idejű túllépése is veszélyeztetheti az emberi egészséget, és amelynél azonnali beavatkozást kell tenni;

e)2 termikus technológia: égetéssel vagy egyéb módon történő technológiai célú hőenergia előállítás, ahol a füstgáz közvetlenül érintkezik a technológia céltermékével.

3. § A légszennyező anyagokat – az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk alapján

I. különösen veszélyes,

II. fokozottan veszélyes,

III. veszélyes,

IV. mérsékelten veszélyes

veszélyességi fokozatba kell sorolni.

A légszennyezettség határértékei

4. § (1)3 A rendelet 1.1. számú mellékletében szereplő – veszélyességi fokozatba sorolt – légszennyező anyagokra – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a légszennyezettség abban meghatározott egészségügyi határértékeit kell alkalmazni az ország egész területére. A melléklet A) pontjában felsorolt, kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokat és a B) pontban felsorolt ülepedő port és néhány összetevőjét, valamint a C) pontban felsorolt arzént, 3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt – külön jogszabályban meghatározott módon – rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell.

(2) Új létesítmények esetében az 1.1. számú melléklet A) pontjában felsorolt, kiemelt jelentőségű légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határérték megadásánál a tűréshatár nem vehető figyelembe.

(3) Az 1.2. számú mellékletben felsorolt egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek esetében a területek légszennyezettségének megítéléséhez, terjedési modellek, hatásvizsgálatok készítéséhez javasolt irányértékek.

(4) A 2. számú mellékletben felsorolt légszennyező anyagokra a légszennyezettség abban megadott – meghatározott területre vonatkozó – ökológiai határértékeit kell alkalmazni.

(5) Az 1. számú mellékletben felsorolt egyes légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékeit, valamint a nyilvánosság tájékoztatásának szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(6)4 A légszennyezettség mértéke alapján megállapított zónák típusait a 4. számú melléklet tartalmazza. A zónák kijelölésénél az 1.1. számú melléklet A) és B) pontjában felsorolt légszennyező anyagokat, valamint a C) pontban felsorolt arzént, 3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt kell figyelembe venni.

(7)5 A légszennyezettség mértéke alapján megállapított zónák típusain túlmenően a 4. számú melléklet tartalmazza azon zónák típusait is, amelyekben a talaj közeli ózon és egyes nehézfémek koncentrációja meghaladja a cél értéket, illetőleg a hosszú távú cél értéket, továbbá a PM10 porfrakcióban a policiklikus aromás szénhidrogének rákkeltő kockázatának jelzésére szolgáló 3,4-benz(a)pirén szennyezettség alapján megállapított zónák típusait is.

(8)6 A légszennyezettség egészségügyi határértékeinek és egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékeinek (1. számú melléklet), valamint a tájékoztatási és riasztási küszöbértékeknek (3. számú melléklet) a felülvizsgálatára a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az érdekelt miniszterek programot készítenek.

A helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

5. § A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra

a) technológiai (általános, eljárásspecifikus) kibocsátási határértéket,

b) egyedi kibocsátási határértéket,

c) össztömegű kibocsátási határértéket

kell alkalmazni, illetve megállapítani.

6. § (1) A határérték túllépésének minősül, ha a környezethasználó a füstgáz, véggáz hígításával éri el a technológiai kibocsátási határérték betartását.

(2) A hordozógáz biztonsági szempontból indokolt vagy bármely okból történő hígítására vagy hűtésére használt levegőmennyiséget a kibocsátási koncentráció meghatározásánál, a kibocsátási határértékek betartásának ellenőrzésekor figyelmen kívül kell hagyni.

7. § (1) A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra vonatkozó általános technológiai kibocsátási határértékeket a légszennyező anyag tömegáramának és az O, A, B, C, illetőleg D osztályba sorolás szerinti minőségi jellemzőknek a figyelembevételével az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Egyes technológiákra vonatkozó eljárás specifikus technológiai kibocsátási határértékeket és egyéb előírásokat a 6. számú melléklet tartalmazza. E technológiákból kikerülő, a mellékletben nem szereplő légszennyező anyagokra az általános technológiai kibocsátási határértékeket kell alkalmazni.

(3) Az egyedi kibocsátási határértékeket – jogszabályban meghatározott esetekben – a környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg.

(4) Az össztömegű kibocsátási határértékeket külön jogszabályok állapítják meg.

(5) A levegőtisztaság-védelmi szempontból, illetve egészségvédelmi érdekek figyelembevételével különösen jelentős technológiákra vonatkozó technológiai kibocsátási határértékeket külön jogszabályok állapítják meg. Az általános technológiai kibocsátási határértékek ezekre a technológiákra csak akkor alkalmazhatók, ha azt ezen külön jogszabályok előírják.

Hatályba léptető és átmeneti
rendelkezések

8. §7 Ez a rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.

8/A–8/E. §8

9. §9 Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.) a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről 2. cikke, 3. cikke, 4. cikkének (6) és (7) bekezdése, 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8., 9., 10. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése;

b) a Tanács 97/101/EK határozata (1997. január 27.) a tagállamok környezeti levegő minőséget mérő hálózatai és egyedi állomásai kölcsönös információ és adatcseréjének kialakításáról 1. cikkének (1) bekezdése, 4. és 5. cikke;

c)10 a Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről 2. cikkének 5–7. pontja és 10–11. pontja, 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, 4. cikkének (1) és (2) bekezdése, 5. cikkének (1) bekezdése, 6. cikke, 8. cikkének (3) bekezdése, I–III. melléklete;

d) a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november 16.) a környezeti levegőben lévő benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekről 1. cikke, 3. cikkének (1) bekezdése, 4. cikke, 5. cikkének (1) és (6) bekezdése;

e)11 az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve a környezeti levegő ózontartalmáról 2. cikkének 1., 2., 4., 5., 9–12. pontja, 3. cikke, 4. cikkének (1) és (2) bekezdése, 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése, 7., 8. cikke, 10. cikkének (1a)–(1c) és (2a)–(2c) bekezdése, 14. cikke, valamint II. melléklete;

f) az Európai Parlament és a Tanács 2004/107/EK irányelve (2004. december 15.) a környezeti levegőben található arzénről, kadmiumról, higanyról, nikkelről és policiklusos aromás szénhidrogénekről 1. cikk a) pontja, I. melléklete.

1. számú melléklet a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelethez12

A légszennyezettség egészségügyi határértékei és egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei
1.1. számú melléklet: A légszennyezettség egészségügyi határértékei
A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.
[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]
A) Kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok

Légszennyező anyag [CAS szám]

Határérték [μg/m3]

Veszélyességi
fokozat

órás

24 órás

éves

határérték

tűréshatár

határérték

tűréshatár

Kén-dioxid [7446-09-5]

250
a naptári év alatt 24-nél többször nem léphető túl

50%
amely
2001. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2005.
I. 1-jére eléri
a 0%-ot

125
a naptári év alatt 3-nál többször nem léphető túl

503

 

III.

Nitrogén-dioxid1 [10102-44-0]

100
a naptári év alatt 18-nál többször nem léphető túl

50%
amely 2001.
I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken,
és 2010.
I. 1-jére eléri
a 0%-ot

85

403

50%
amely 2001.
I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2010. I. 1-jére eléri a 0%-ot

II.

Nitrogén-
oxidok (mint NO2)

200

 

150

703

 

II.

Szén-monoxid [630-08-0]

10 000

 

5 0002

3 000

 

II.

Új létesítmények engedélyezésénél a tűréshatár nem vehető figyelembe.
1    Új kibocsátás csökkentő intézkedési terv készítésénél a nitrogén-dioxid határértéket kell figyelembe venni.
2    Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma, amelyet az órás átlagok alapján készített 8 órás mozgó átlagértékekből kell kiválasztani. Például bármelyik nap első vizsgálati periódusa a megelőző nap 17 órától az adott nap 01 óráig tart. Bármelyik nap utolsó vizsgálati periódusa az adott napon 16 órától 24 óráig tart.
3    Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett mérés.

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Határérték [μg/m3]

Veszélyességi
fokozat

órás

24 órás

éves

határérték

tűréshatár

határérték

tűréshatár

Szálló por (PM10)

 

50
a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

50%
amely 2001. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2005. I. 1-jére eléri a 0%-ot

401

20%
amely 2001.
I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2005 I. 1-jére eléri a 0%-ot

III.

Szálló por (TSPM: összes lebegő por)

200

100

 

501

 

III.

Ólom [7439-92-1]

 

 

 

0,31

 

I.

Higany [7439-97-6] és szervetlen
higany vegyületek Hg-ként

 

 

 

11

 

I.

Benzol3 [71-43-2]

 

104 öt év után felülvizsgálatra kerül

 

52

100%
amely 2006. I. 1-jétől évenként egyenlő mértékben csökken, és 2010.
I. 1-jére eléri
a 0%-ot

I.

1    Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.
2    Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás, illetőleg 168 órás mérés.
3    Rákkeltő légszennyező anyag.
4    2009. április 15-e után kerül felülvizsgálatra.

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Határérték [μg/m3]

Veszélyességi fokozat

Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma

Ózon [10028-15-6]

1201, 2

I.

1    A 120 μg/m3 határértéket 2009. december 31-ig egy naptári évben, három éves vizsgálati időszak átlagában, 80 napnál többször nem szabad túllépni.
A 120 μg/m3 célérték, amelyet 2010. évtől kezdve egy naptári évben, három éves vizsgálati időszak átlagában, 25 napnál többször nem szabad túllépni.
A hosszú távú célérték, 2020. évtől, 120 μg/m3, amely egy naptári év alatt mért napi 8 órás mozgó átlagkoncentráció maximuma.
2    A maximum értéket az órás átlagok alapján képzett 8 órás mozgó átlagértékekből kell kiválasztani. Az ily módon számított 8 órás átlagokat arra a napra kell vonatkoztatni, amelyen a 8 órás időtartam végződik, tehát bármelyik nap első vizsgálati periódusa a megelőző nap 17 órától az adott nap 01 óráig tart. Bármelyik nap utolsó vizsgálati periódusa az adott napon 16 órától 24 óráig tart.
B) Az ülepedő por és néhány összetevője

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Határértékek

Veszélyességi fokozat

30 napos

éves

Ülepedő por, toxikus anyagot nem tartalmaz

16 g/m2 × 30 nap

120 t/km2 × év

IV.

Ólom [7439-92-1]

7,5 mg/m2 × 30 nap

 

I.

Kadmium1 [7440-43-9]

0,15 mg/m2 × 30 nap

 

I.

Vízoldható fluoridok F-ként (F: [7782-41-4])

50 mg/m2 × 30 nap

 

I.

1    Rákkeltő légszennyező anyag.
Toxikus anyagok keverékporának veszélyességi fokozatát a legveszélyesebb komponens határozza meg.
C) Egyes rákkeltő légszennyező anyagok

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Határérték [μg/m3]

Célérték [μg/m3]

Veszélyességi
fokozat

24 órás

éves

Arzén [7440-38-2] és vegyületei As-ként,
belélegezhető formában3

 

0,01

0,006

I.

3,4-Benz(a)pirén [50-32-8]3

0,001

0,00012

0,001

I.

Berillium [7440-41-7] és vegyületei Be-ként,
belélegezhető formában

 

0,051

 

I.

1,3-Butadién [106-99-0]

 

2,251

 

I.

Dioxinok és furánok (2,3,7,8-TCDD: tetraklór-
dibenzo-dioxin toxikus egyenértékben kifejezve)

 

1 × 10-6[1 pg/m3]1

 

I.

Kadmium [7440-43-9] és vegyületei Cd-ként, belélegezhető formában3

 

0,005

0,005

I.

Króm [7440-47-3] és vegyületei Cr-ként,
belélegezhető formában

 

0,051

 

I.

Nikkel [7440-02-0] és vegyületei Ni-ként,
belélegezhető formában3

 

0,025

0,02

I.

Tetraklór-etilén (perklór-etilén) [127-18-4]

250

601

 

I.

Triklór-etilén [79-01-6]

 

231

 

I.

Vinil-klorid [75-01-4]

 

52

 

I.

Légszennyező anyag

Határérték (rost/m3)5

Veszélyességi fokozat

24 órás

éves

Azbeszt4

1000

1000

I.

1    Meghatározására alkalmazott mérési program: legalább heti egy-egy, véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés.
2    Üzemelő, meglévő vinil-kloridot előállító technológia esetében, a telephely határán, a légszennyezettség éves egészségügyi határértéke 2007. október 31-ig 50 μg/m3, illetve 2007. október 31. után 30 μg/m3.
3    A koncentrációt a PM 10 porfrakcióban lévő teljes mennyiség éves átlagában kell meghatározni, és a célértéket 2012. december 31-ig kell elérni.
4    Az azbeszt kifejezés alatt a következő szálas szilikátokat kell érteni: krokidolit [12001-28-4] (kékazbeszt), aktinolit [77536-66-4], antofillit [77536-67-5], amozit [12172-73-5] (barna azbeszt), tremolit [77536-68-6].
5    A határértéket 2005. január 1. után pásztázó elektronmikroszkóppal mérve kell ellenőrizni.
1.2. számú melléklet: Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékei

Légszennyező anyag [CAS szám]

Tervezési irányértékek [μg/m3]

Veszélyességi fokozat

24 órás

60 perces

Acetaldehid [75-07-0]

0,2

1

II.

Acetofenon [98-86-2]

3

3

II.

Aceton [67-64-1]

350

350

IV.

Akril-nitril [107-13-1]

2

 

I.*

Akrilsav [79-10-7]

10

10

IV.

Akrolein (2-propenál) [107-02-8]

3

10

II.

Ammónia [7664-41-7]

100

200

III.

Anilin [62-53-3]

3

5

II.

Antimon [7440-36-0] és vegyületei Sb-ként, kivéve az
antimon-trioxid [1309-64-4]

1

 

II.

Benzil-klorid (α klór-toluol) [100-44-7]

10

 

I.*

Benzinek (ásványolajból) [8006-61-9]

1 500

5 000

II.*

Bifenil (difenil) [92-52-4]

2

5

III.

Bróm és gőz- vagy gáznemű szervetlen vegyületei
HBr-ként (HBr: [10035-10-6])

10

20

II.

Butil-acetát (ecetsav-butil-észter) [123-86-4]

100

100

IV.

Butil-aldehid (Butiraldehid) [123-72-8]

15

15

IV.

Butil-diglikol (dietilén-glikol-monobutil-éter) [112-34-5]

100

200

IV.

2-Butoxi-etanol (butil-glikol, etilén-glikol-monobutil-éter)
[111-76-2]

10

50

IV.

Ciklohexanol [108-93-0]

60

60

III.

Ciklohexanon [108-94-1]

40

40

IV.

Ciklopentán [287-92-3]

5 000

10 000

IV.

Cink [7440-66-6] és vegyületei Zn-ként

10

 

III.

Diaceton-alkohol (4-hidroxi-4-metil-2-pentanon)
[123-42-2]

50

150

IV.

Dibenz (a,h) antracén [53-70-3]

0,002
(éves határérték)

 

I.*

Dibrómmetán [74-95-3]

7,5

7,5

I.*

Dibutil-éter [142-96-1]

1 000

3 000

IV.

Dietanol-amin (2,2-imino-dietanol) [111-42-2]

100

200

III.

Dietil-amin [109-89-7]

50

50

IV.

Dietil-éter (éter, etil-éter) [60-29-7]

3 000

5 000

IV.

Di-izobutil-keton (2,6-dimetil-heptán-4-on [108-83-8]

1 500

3 000

IV.

Di-izopropil-éter [108-20-3]

3 000

5 000

IV.

3,3-Diklór-benzidin [91-94-1]

0,002 (éves)

 

I.*

1,2-Diklór-benzol [95-50-1]

60

60

III.

1,4 -Diklór-benzol [106-46-7]

100

200

III.

Diklór-difluor-metán [75-71-8]

Betiltva**

1,1-Diklór-etán [75-34-3]

1 000

3 000

II.

1,2-Diklór-etán [107-06-2]

20

40

II.*

1,1-Diklór-etilén [75-35-4]

10

30

III.

1,2-Diklór-etilén [540-59-0]

100

300

III.

2,4-Diklór-fenol [120-83-2]

10

20

III.

2,4-Diklór-fenoxi-ecetsav [94-75-7]

10

20

III.

Diklór-metán (metilén-klorid) [75-09-2]

20

300

III.

Dimetil-amin [124-40-3]

5

5

III.

N,N-Dimetil-anilin [121-69-7]

6

6

II.

N,N-Dimetil-formamid [68-12-2]

30

30

II.

Dimetil-szulfát [77-78-1]

1

 

I.*

Dioktil-ftalát, di(2-etil-hexil) ftalát [117-81-7]

10

20

II.

1,4-Dioxán [123-91-1]

10

50

II.

Dipentén (P-menta-dién) [138-86-3]

100

200

III.

Ecetsav [64-19-7]

60

200

IV.

Ecetsavanhidrid [108-24-7]

30

100

III.

Epiklórhidrin (1,2-epoxi-3-klór-propán) [106-89-8]

10

 

II.*

Etanol-amin [141-43-5]

10

30

III.

Etil-acetát (ecet-észter, ecetsav-etil-észter)
[141-78-6]

100

100

IV.

Etil-akrilát (akrilsav-etil-észter)
[140-88-5]

100

100

II.

Etil-alkohol (etanol) [64-17-5]

5 000

5 000

IV.

Etil-amin [75-04-7]

10

10

III.

Etil-benzol [100-41-4]

20

20

IV.

Etilén [74-85-1]

250

250

IV.

Etilén-glikol-monoetil-éter [110-80-5]

20

50

II.

Etilén-glikol-monometil-éter [109-86-4]

20

50

II.

Etilénglikol (glikol) [107-21-1]

500

500

IV.

Etilén-imin (aziridin) [151-56-4]

1

 

I.*

Etilén-oxid [75-21-8]

30

 

I.*

Etil-klorid (klór-etán) [75-00-3]

50

100

II.

Fenol [108-95-2]

10

10

IV.

Fluor [7782-41-4] gőz vagy gáznemű szervetlen
vegyületei HF-ként (HF: [7664-39-3])

5

20

II.

Fluor [7782-41-4]) szilárd (poralakú) szervetlen, vízoldható vegyületei F-ként

5

20

II.

Formaldehid [50-00-0]

12

 

I.*

Foszgén [75-44-5]

1

4

II.

Ftálsav-anhidrid [85-44-9]

10

20

III.

Furfuril-alkohol [98-00-0]

50

100

IV.

Furfurol (furfurál, 2-fur-aldehid) [98-01-1]

50

50

II.

Hangyasav [64-18-6]

50

100

II.

Hidrazin [302-01-2]

0,0002
(éves határérték)

 

I.*

Hidrogén-cianid [74-90-8]

5

15

II.

Izopropenil-benzol [98-83-9]

100

200

II.

Izopropil-benzol (kumol, metil-etil-benzol) [98-82-8]

14

14

III.

Jód [7553-56-2] és vegyületei I-ként, kivéve metil-jodid
[74-88-4]

10

20

IV.

Kalcium-ciánamid [156-62-7]

5

10

III.

Kalcium-oxid [1305-78-8]

50

100

IV.

Kaprolaktám [105-60-2]

20

40

III.

Kerozin (C10-C14) [8008-20-6]

300

500

IV.

Kén-hidrogén [7783-06-4]

8

8

II.

Kénsav [7664-93-9]

10

20

II.

Kén-trioxid [7446-11-9] SO2-ként, (SO2: [7446-09-5])

50

500

III.

Klór [7782-50-5]

30

100

II.

Klór-acet-aldehid [107-20-0]

5

10

II.

Klór-benzol [108-90-7]

100

100

III.

Klór-ecetsav [79-11-8]

100

120

III.

1-Klór-4-nitro-benzol (p-klór-nitro-benzol) [100-00-5]

4

4

II.

Kloroform (triklór-metán) [67-66-3]

5

20

II.

Kloroprén (2-klór-1,3-butadién) [126-99-8]

5

20

III.

2-klór-propán [75-29-6]

1 000

2 000

III.

Kobalt [7440-48-4] és rákkeltő vegyületei, kobalt-diklorid
[7646-79-9], kobalt-szulfát [10124-43-3] Co-ként,
belélegezhető formában

0,1

 

II.*

Krezol (o,m,p) [1319-77-3]

10

30

III.

Magnézium-oxid [1309-48-4]

10

30

III.

Maleinsav [110-16-7]

10

20

III.

Maleinsavanhidrid [108-31-6]

5

20

III.

Mangán [7439-96-5] és vegyületei Mn-ként

1

 

III.

Metil-acetát (ecetsav-metil-észter) [79-20-9]

70

70

IV.

Metil-akrilát [96-33-3]

10

10

III.

Metil-alkohol (metanol) [67-56-1]

250

500

II.

Metil-amin [74-89-5]

300

600

III.

Metil-benzoát [93-58-3]

500

1 000

III.

Metil-bromid [74-83-9]

Betiltva**

Metil-ciklohexanon [1331-22-2]

5 000

10 000

IV.

Metil-etil-keton (2-butanon) [78-93-3]

300

300

IV.

Metil-éter (dimetil-éter) [115-10-6]

1 000

2 000

IV.

Metil-formiát (hangyasav-metilészter) [107-31-3]

20

50

III.

Metil-izobutil-keton (4-metil-2-pentanon, izo-butil-metil-keton) [108-10-1]

20

50

III.

Metil-jodid [74-88-4]

2

20

II.

Metil-klorid (klór-metán) [74-87-3]

30

100

II.

Metil-merkaptán [74-93-1] és merkaptánok

0,01

0,01

III.

Metil-metakrilát (metakrilsav-metil-észter) [80-62-6]

100

100

III.

Metil-tercier-butiléter [1634-04-4]

250

250

III.

2-Metoxi-etanol [109-86-4]

15

45

I.

Naftalinok (naftalin, 1-metil-naftalin, 2-metil-naftalin)
[91-20-3]

1

3

III.

2-Naftil-amin [91-59-8]

5

 

II.*

Nátrium-hidroxid [1310-73-2]

10

50

III.

Nitro-benzol [98-95-3]

8

8

II.

Nitro-fenol (o,m,p) [88-75-5] [554-84-7] [100-02-7]

0,4

1

III.

Nitro-krezol (4,2) [5460-31-1]

50

100

III.

Nitro-toluol (m,p) [99-08-1], [199-99-0]

10

100

II.

Nitro-toluol (o) [88-72-2]

20

50

II.

N-metil-2 pirrolidon [872-50-4]

50

100

IV.

Olefin szénhidrogének, kivéve 1,3 butadién és az etilén

250

250

IV.

Ólom-tetra-etil [78-00-2]

0,5

0,5

1

Ón [7440-31-5] és vegyületei Sn-ként

20

 

II.

Paraffin szénhidrogének [64771-72-8], kivéve metán

500

500

IV.

Petróleum [64742-81-0]

300

500

IV.

Pinének [80-56-8]

0,3

1

II.

Piridin [110-86-1]

9

9

IV.

Propil-alkohol [71-23-8]

5 000

10 000

IV.

Propilén-glikol-monometiléter, 1-metoxi-2-propanol, metil-
proxitol [107-98-2]

200

200

IV.

1,2-Propilén-oxid (1,2-epoxi-propán) [75-56-9]

3

 

I.*

Propion-aldehid [123-38-6]

40

80

III.

Propionsav [7909-4]

50

100

IV.

Réz [7440-50-8] és vegyületei Cu-ként

1

 

IV.

Salétromsav [7697-37-2]

10

20

II.

Sósav [7647-01-0]

10

20

II.

Szén-diszulfid [75-15-0]

5

25

II.

Szén-tetraklorid [56-23-5]**

 

 

 

Sztirol [100-42-5]**

70

70

III.

Terpentin [8006-64-2]

200

1 000

III.

Tetrahidrofurán [109-99-9]

200

200

III.

1,1,2,2-Tetraklór-etán [79-34-5]

100

100

II.

Texanol (2,2,4-trimetil-1,3-pentándiol-mono-izobutinát)
[25265-77-4]

500

1 000

III.

Tioglikolsav [68-11-1]

10

30

III.

Toluidin (o) [95-53-4]

50

 

II.*

Toluol [108-88-3]

200

600

IV.

2,4-Toluol-diizocianát (4-metil-m-fenilén-diizocoanát)
[584-84-9]

2

2

I.

Trietil-amin [121-44-8]

7

7

III.

1,1,1-Triklór-etán [71-55-6]

Betiltva**

1,1,2-Triklór-etán [79-00-5]

Betiltva***

Triklór-fenolok (2,4,6) [88-06-2]

1

3

II.

Triklór-fluor-metán [75-69-4]

Betiltva**

Trimetil-benzol(ok) (pl.mezitilén:1,3,5-trimetil-benzol
[108-67-8])

1 000

2 000

III.

Trimetil-amin [75-50-3]

0,5

0,5

II.

Vanádium [7440-62-2] és vegyületei V-ként

1

 

II.

Vinil-acetát (ecetsav-vinil-észter) [108-05-4]

150

150

IV.

Xilenol (2,4) [105-67-9]

70

100

IV.

Xilenol (2,3) [526-75-0]

5

10

IV.

Xilenol (2,5) [95-87-4]

1

3

IV.

Xilenol (2,6) [576-26-1]

2

5

IV.

Xilenol (3.4) [95-65-8]

3,5

5

IV.

Xilenol (3.5) [109-68-9]

1

3

IV.

Xilolok [1330-20-7]

60

200

IV.

*

Lehetséges karcinogén hatás.

**

Az ózonréteget károsító anyagokról szóló 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet szabályozza.

***

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet szerint.

2. számú melléklet a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelethez13

A légszennyezettség ökológiai határértékei és a légszennyezettség szempontjából
ökológiailag sérülékeny területek típusai
A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.
[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]
I. A légszennyezettség ökológiai határértékei
A) Koncentrációk

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Éves határértékek
[μg/m3]

Megjegyzés

Kén-dioxid
[7446-09-5]

201

1 betartandó a téli félév (X–III. hó) féléves átlagában is

Nitrogén-dioxid
(mint NO2)

30

 

Ammónia
[7664-41-7]

8

 

B) Megengedett ülepedések

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Határérték

Mértékegység

Nitrogén tartalmú vegyületek (mint N)

25

kg/ha × év

Kén tartalmú vegyületek (mint S)

40

kg/ha × év

Aeroszolok

 

 

Ca [7440-70-2]

140

 

Mg [7439-95-4]

175

 

Pb [7439-92-1]

2,5

kg/ha × év

Cu [7440-50-8]

2,5

 

Zn [7440-66-6]

10

 

Cd [7440-43-9]

0,05

 

Összes sav

4000

mol/ha × év

C) Talajközeli ózon koncentráció okozta terhelés megengedett értékei

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Jellemző érték

Cél érték

Hosszú távú cél érték

Ózon
[10028-15-6]

AOT40*, a májustól júliusig terjedő időszak 1 órás érté-
keiből számolva.

A vegetáció védelmére, 2010. évre 18 000 μg/m3 ×óra, 5 éves átlagban.

A vegetáció védelmére, 2020. évre 6 000 μg/m3 ×óra.

*

Az AOT40 (mértékegysége: μg/m3 ×óra) a 80 μg/m3-t meghaladó órás koncentráció értékek és a 80 μg/m3 órás koncentráció (határérték)
különbségének összegét jelenti az adott időszakban, 8 és 20 óra között végzett mérések eredményeinek órás átlagából számolva. A méréseket
legalább 8 óra (8 ×1 óra) időtartamban kell végezni.

II. A légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek
– erdők, kivéve az elsődleges rendeltetésük szerint védelmi célokat szolgáló erdők közül a városok, községek, a lakótelep és más települést védő településvédelmi erdők, valamint az új létesítmények védelmi övezetében létrehozott erdősávok,
– történelmi borvidékek szőlőterületei,
– természetvédelem alá vont területek (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek),
– mező-, kert- és erdőgazdasági kutató és kísérleti területek,
– arborétumok, botanikus kertek, génbankok területei.

3. számú melléklet a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelethez14

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek
A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.
[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Tájékoztatási küszöbérték
[µg/m3]

Riasztási küszöbérték
[µg/m3]

Kén-dioxid [7446-09-5]

400 µg/m3 három
egymást követő órában

500 µg/m3 három egymást
követő órában
vagy
72 órán túl
meghaladott 400 µg/m3

Nitrogén-dioxid [10102-44-0]

350 µg/m3 három
egymást követő órában

400 µg/m3 három egymást
követő órában
vagy
72 órán túl
meghaladott 350 µg/m3

Szén-monoxid [630-08-0]

20 000 µg/m3 három
egymást követő órában

30 000 µg/m3 három egymást
követő órában
vagy
72 órán túl meghaladott
20 000 µg/m3

Szálló por (PM10)

75 µg/m3 két egymást
követő napon

100 µg/m3 két
egymást követő
napon és a meteorológiai előrejelzések szerint
a következő napon
javulás nem várható

Ózon [10028-15-6]

180 µg/m3 három
egymást követő órában

240 µg/m3 három egymást követő
órában
vagy
72 órán túl meghaladott
180 µg/m3

A lakossági tájékoztatásnak a következők szerint legalább az alábbiakra kell kiterjednie:
a) Tájékoztatás az észlelt túllépésről:
– a túllépés helye, az érintett terület,
– a túllépés mértéke (a tájékoztatási vagy a riasztási küszöbértékekhez viszonyítva),
– a túllépés kezdete és várható időtartama,
– a legmagasabb 1 órás, 8 órás és 24 órás átlag koncentráció
megadásával.
b) Előrejelzés a következő időszakra (napszakra/napra):
– a várható túllépéssel érintett terület,
– a várható (tájékoztatási vagy riasztási) fokozat,
– a várható változások a szennyezettségi szintben (javulás, stabilizálódás vagy romlás) történő
megadásával.
c) Tájékoztatás az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről:
– a veszélyeztetett népességcsoportok (pl. óvodás korúak, iskolai tanulók, idősek, betegek),
– a várható tünetek,
– az érintett népességcsoportok számára javasolt elővigyázatossági intézkedések,
– a további információk elérési módjának
megadásával.
d) Tájékoztatás a szennyezettség, illetve az expozíció csökkentése érdekében teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal.

4. számú melléklet a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelethez15

A zónák típusai
A csoport: agglomeráció: a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint.
B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O–I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.
O–II csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött koncentráció értéket.
Megjegyzés: Alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása külön jogszabály16 szerint.

5. számú melléklet a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelethez17

Általános technológiai kibocsátási határértékek
I. A kibocsátási határérték tüzelési és termikus technológiáknál – amennyiben jogszabály vagy e rendelet, illetve hatósági határozat másképp nem határozza meg – a száraz véggáz 5 tf%-os O2 tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik. A technológiai kibocsátási határérték légszennyező pontforrásonként értelmezendő.
II. Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m3-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.
1. Szilárd anyag és por alakú szervetlen anyagok

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Légszennyező anyag
tömegárama
[kg/h]

Kibocsátási határérték
(légszennyező anyag
koncentráció) [mg/m3]

 

 

 

O osztály
    szilárd anyag

0,5-ig
0,5-nél nagyobb

150
50

 

 

 

A osztály
    por alakú szervetlen anyagok
    Hg [7439-97-6] és vegyületei, Hg-ként
    TI [7440-28-0] és vegyületei, TI-ként
    összesen

0,001 vagy ennél nagyobb

0,2

 

 

 

B osztály
    por alakú szervetlen anyagok
    Co [7440-48-4] és vegyületei, Co-ként*
    V [7440-62-2] és vegyületei, V-ként
    Se [7782-49-2] és vegyületei, Se-ként
    Te [13494-80-9] és vegyületei, Te-ként
    összesen

0,005 vagy ennél nagyobb

1,0

 

 

 

C osztály
    por alakú szervetlen anyagok
    Cu [7440-50-8] és vegyületei, Cu-ként
    Mn [7439-96-5] és vegyületei, Mn-ként
    Pb [7439-92-1] és vegyületei, Pb-ként
    Pd [7440-05-3] és vegyületei, Pd-ként
    Pt [7440-06-4] és vegyületei, Pt-ként
    Rh [7440-16-6] és vegyületei, Rh-ként
    Sb [7440-36-0] és vegyületei, Sb-ként
    Sn [7440-31-5] és vegyületei, Sn-ként
    Zn [7440-66-6] és vegyületei, Zn-ként
    Cianidok, könnyen oldódóak,
    (pl. NaCN: [143-33-9]), CN-ként
    Fluoridok, könnyen oldódóak,
    (pl. NaF: [7681-49-4]), F-ként [7782-41-4]
    Na [7440-23-5] és vegyületei, Na-ként megadva,
    összesen

0,025 vagy ennél nagyobb

5,0

*

Lehetséges karcinogén hatás.

Megjegyzés:
1. Azt a por alakú szervetlen anyagot, amely az A–C osztályban nincs felsorolva, azt szilárd anyagnak (O osztály) kell tekinteni.
2. Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.
3. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték:

A és B osztály összesen:

1 mg/m3

A és C vagy B és C vagy A és B és C osztály összesen:

5 mg/m3,

de a saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani.
4. Amikor a véggáz fizikai állapotában a kibocsátott légszennyező anyagok a szilárd halmazállapot mellett gőz- vagy gázfázisban is jelen vannak, az emisszió együttesen sem lépheti túl a táblázatban megadott értékeket.
2. Gőz- vagy gáznemű szervetlen anyagok

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Légszennyező anyag
tömegárama
[kg/h]

Kibocsátási határérték
(légszennyező anyag
koncentráció) [mg/m3]

 

 

 

A osztály    Arzin [7784-42-1]
    Cián-klorid [506-77-4]
    Foszgén [75-44-5]
    Foszfin [7803-51-2]
    anyagonként

0,01 vagy ennél nagyobb

1

 

 

 

B osztály    Bróm [7726-95-6] és gőz- vagy
    gáznemű vegyületei, HBr-ként [10035-10-6]
    Klór [7782-50-5]
    Hidrogén-cianid [74-90-8]
    Jód [7553-56-2] és vegyületei
    Kén-hidrogén [7783-06-4]
    Fluor [7782-41-4] és gőz- vagy gáznemű vegyületei,
    HF-ként [7664-39-3]
    anyagonként

0,05 vagy ennél nagyobb

5

 

 

 

C osztály    Gőz- vagy gáznemű szervetlen klórvegyületek,
    amelyek nem az A osztályba tartoznak,
    HCl-ként [7647-01-0]
    Nátrium hidroxid [1310-73-2]
    összesen

0,3 vagy ennél nagyobb

30

 

 

 

D osztály
Kén-oxidok (kén-dioxid [7446-09-5] és kén-trioxid
[7446-11-9]), SO2-ként
Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid [10102-43-9],
nitrogén-dioxid [10102-44-0]), NO2-ként
Szén-monoxid [630-08-0]
Ammónia [7664-41-7]
anyagonként

5,0 vagy ennél nagyobb

500

3. Szerves anyagok

Osztály
(a táblázat szerint)

Légszennyező anyag tömegárama
[kg/h]

Kibocsátási határérték
(légszennyező anyag koncentráció)
[mg/m3]

 

 

 

A

0,1 vagy ennél nagyobb

20

B

2 vagy ennél nagyobb

100

C

3 vagy ennél nagyobb

150

Megjegyzés:
1. Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket.
2. Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m3, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.
3. A táblázatban nem szereplő anyagot abba az osztályba kell sorolni, amelyhez tartozó anyagokhoz a legközelebb áll a környezeti hatás szempontjából. Erre vonatkozóan az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság Környezetvédelmi Igazgatósága szakértői javaslatot készít és ennek alapján tájékoztatja a kérelmezőt.
4. A rákkeltő anyagokra megadott határértékeket az általános kibocsátási határértékek nem befolyásolják. A bűzre vonatkozó előírásokat az általános kibocsátási határértékek nem befolyásolják.
5. A B és C osztályba sorolt szerves, szilárd halmazállapotú anyagok esetén az 1. pontban megadott szilárd anyagra vonatkozó és O osztályba sorolt általános kibocsátási határértéket kell alkalmazni.
6. A nehezen lebomló, a környezetben felhalmozódó és különösen toxikus anyagok esetén, amelyek egyik osztályba sem sorolhatók, a kibocsátások mérséklését az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell biztosítani.
Szerves anyagok osztályba sorolása

Megnevezés [CAS szám]

Képlet

Osztály

Acetaldehid [75-07-0]

C2H4O

B

Acetofenon [98-86-2]

C8H8O

B

Aceton [67-64-1]

C3H6O

C

Akril-nitril [107-13-1]

C3H3N

A

Akrilsav [79-10-7]

C3H4O2

C

Akrilsav-etil-észter

lásd: etil-akrilát

 

Akrilsav-metil-észter

lásd: metil-akrilát

 

Akrolein

lásd: 2-propenál

 

Alkil-alkoholok (kivéve metanol)

lásd: n-Propil-alkohol

 

Alkil-ólomvegyületek

lásd: Ólom-tetraetil

 

n-Amil-acetát [628-63-7]

C7H14O2

C

sec.-Amil-acetát [626-38-0]

C7H14O2

C

2-Amino-2-metilpropanol [124-68-5]

(CH3)2(NH2)CH2OH

C

Anilin [62-53-3]

C6H7N

B

Benz(a)antracén [56-55-3]

C18H12

A

Benzil-klorid

lásd: α-klór-toluol

 

Benzoil-peroxid [94-36-0]

C14H10O4

C

Benzinek ásványolajból [8006-61-9]

 

B

Bifenil [92-52-4]

C12H10

C

1,3-Butadién (divinil, viniletilén) [106-99-0]

C4H6

A

2-Butanon [78-93-3]

C4HO

C

Butil-acetát (ecetsav-butil-észter) [123-86-4]

C6H12O2

C

Butil-aldehid (butiraldehid) [123-72-8]

C4H8O

C

n-Butil-benzol [104-51-8]

C10H14

C

sec.-Butil-benzol [135-98-8]

C10H14

C

terc.-Butil-benzol [98-06-6]

C10H14

C

Butil-diglikol
(dietilén-glikol-monobutil-éter) [112-34-5]

C8H17O3

C

1,4-Butilén-glikol (1,4 bután-diol)
[110-63-4]

C4H6

C

Butil-glikol

lásd: 2-butoxi-etanol

 

Butil-hidroxi-acetát (butil-glikolát)
[7397-62-8]

C6H12O3

C

Butil-klorid (1-klór-bután) [109-69-3]

CH3(CH2)3Cl

C

2-Butoxi-etanol [111-76-2]

C6H14O2

C

Ciklohexanol [108-93-0]

C6H12O

C

Ciklohexanon [108-94-1]

C6H10O

C

Ciklohexil-amin [108-91-8]

C6H11NH2

C

Ciklopentán [287-92-3]

C5H10

C

Dekalin [91-17-8]

C10H18

C

Diaceton-alkohol

lásd: 4-hidroxi-4-metil-2-pentanon

 

Dibenz (a,h) antracén [53-70-3]

C22H14

A

Dibróm-metán [74-95-3]

CH2Br2

A

Dibutil-éter [142-96-1]

C8H18O

C

Dietanol-amin

lásd: 2,2-imino-dietanol

 

Dietil-amin [109-89-7]

C4H11N

C

m-Dietil-benzol [141-93-5]

C10H14

C

p-Dietil-benzol [105-05-5]

C10H14

C

Dietil-éter [60-29-7]

C4H10O

C

Di(2-etil-hexil)-ftalát [117-81-7]

C24H38O4

B

Diizobutil-keton

lásd: 2,6-dimetil-heptán-4-on

 

Diizopropil-éter [108-20-3]

C6H14O

C

Difenil

lásd: bifenil

 

3,3-diklór-benzidin [91 94-1]

C12H10Cl2N2

A

1,1-Diklór-propán [78-99-9]

C3H6C12

C

Dimetil-diszulfid [624-92-0]

C2H6S2

C

Dinitro-orto-krezol [534-52-1]

C7H6N2O5

B

Diklórbenzol
(o-):[95-50-1] (m-):[541-78-1]

C6H4Cl2

C

Diklór-benzol (p-):[106-46-7]

C6H4Cl2

C

Diklór-difluor-metán [75-71-8] Betiltva

CCl2F2

C

1,1-Diklóretán [75-34-3]

C2H4Cl2

C

1,2-Diklóretán [107-06-2]

C2H4Cl2

B

1,1-Diklóretilén [75-35-4]

C2H2Cl2

C

1,2-Diklóretilén [540-59-0]

C2H2Cl2

C

Diklórfenolok (2,4-): [120-83-2]

C6H4Cl2O

C

2-4-Diklór-fenoxi-ecetsav

C8H6Cl2O3

C

Diklórmetán [75-09-2]

CH2Cl2

C

Dimetil-amin [124-40-3]

C2H7N

C

N,N-dimetilanilin [121-69-7]

C8H11N

B

Dimetil-éter [115-10-6]

C2H6O

C

Dimetil-szulfát [77-78-1]

C2H6SO4

A

N,N-Dimetil-formamid [68-12-2]

C3H7NO

B

2,6-Dimetil-heptán-4-on [108-83-8]

C9H18O

C

Dioktil-ftalát

lásd: di(2-etil-hexil)-ftalát

 

Dipentén [138-86-3]

C10H16

C

1,4-Dioxán [123-91-1]

C4H8O2

B

Ecetészter

lásd: etil-acetát

 

Ecetsav [64-19-7]

C2H4O2

C

Ecetsav-anhidrid [108-24-7]

C4H6O3

C

Ecetsav-butil-észter

lásd: butil-acetát

 

Ecetsav-etil-észter

lásd: etil-acetát

 

Ecetsav-metil-észter

lásd: metil-acetát

 

Ecetsav-vinil-észter

lásd: vinil-acetát

 

Epiklórhidrin (1,2-epoxi3-klór-propán)
[106-89-8]

C3H5ClO

B

Etanol (etil-alkohol) [64-17-5]

C2H6O lásd: alkil-alkoholok

C

Etanol-amin [141-43-5]

C2H7NO

C

Éter

lásd: dietil-éter

 

Etil-acetát [141-78-6]

C4H8O2

C

Etil-akrilát [140-88-5]

C5H8O2

B

Etil-amin [75-04-7]

C2H7N

C

Etil-benzol [100-41-4]

C8H10

C

Etilén [74-85-1]

C2H4

C

Etilénglikol [107-21-1]

C2H6O2

C

Etilénglikol-monobutil-éter

lásd: 2-butoxi-etanol

 

Etilénglikol-monoetil-éter

lásd: 2-etoxi-etanol

 

Etilénglikol-monometil-éter

lásd: 2-metoxi-etanol

 

Etilén-imin [151-56-4]

C2H5N

A

Etilén-oxid [75-21-8]

C2H2O

A

Etil-glikol

lásd: 2-etoxi-etanol

 

Etil-klorid

lásd: klór-etán

 

Etil-metil-keton

lásd: 2-butanon

 

tetra-Etil-ortoszilikát [78-10-4]

(C2H5O)4Si

C

Etoxi-propil-acetát [54839-24-6]
(propilén-glikol-1-etiléter-acetát)

C7H14O3

C

2-Etoxi-etanol [110-80-5]

C4H10O2

B

Fenol [108-95-2]

C6H6O

C

Fenol-benzotriazol [25973-55-1]

C22H29N3O

B

Formaldehid [50-00-0]

CH2O

A

Ftálsav-anhidrid [85-44-9]

C6H4(CO)2O

C

2-Furaldehid [98-01-1]

C5H4O2

B

Furfurál, furfurol

lásd: 2-furaldehid

B

Furfuril-alkohol [98-00-0]

C5H6O2

C

Glikol

lásd: etilénglikol

 

Hangyasav [64-18-6]

CH2O2

B

Hangyasav-metil-észter

lásd: metil-formiát

 

Hidrazin [302-01-2]

N2H4

A

4-Hidroxi-4-metil-2-pentanon [123-42-2]

C6H12O2

C

2,2-Imino-dietanol [111-42-2]

C4H11NO2

C

Izobutil-alkohol [78-83-1]

C4H10O

C

Izobutil-bromid [78-77-3]

(CH3)2CHCH2Br

A

Izobutil-metil-keton

lásd: 4-metil-2-pentanon

 

Izopropenil-benzol [98-83-9]

C9H10

B

Izopropil-alkohol (izo-propanil) [67-63-0]

(CH3)2CHOH

C

Izopropil-benzol [98-82-8]

C9H12

C

Izopropil-bromid [75-26-3]

C3H7Br

C

4-Izopropil-toluol (p-cimol) [99-87-6]

C10H14

C

Kálcium-cián-amid [156-62-7]

CaCN2

C

Kaprolaktám [105-60-2]

HN(CH2)5CO

C

Kerozin C10-C14 [8008-20-6]

 

C

Klór-acetaldehid [107-20-0]

C2H3ClO

B

m-Klór-anilin [108-42-9]

ClC6H4NH2

C

p-Klór-anilin [106-47-8]

ClC6H4NH2

A

o-Klór-anilin (2-klór anilin) [95-51-2]

ClC6H4NH2

C

Klór-benzol [108-90-7]

C6H5Cl

C

2-Klór-1,3-butadién [126-99-8]

C4H5Cl

C

Klór-ecetsav [79-11-8]

C2H3ClO2

C

Klór-etán [75-00-3]

C2H5CI

B

Klór-metán [74-87-3]

CH3Cl

B

1-Klór-4 nitrobenzol [100-00-5]

C6H4ClNO2

B

Kloroform

lásd: triklór-metán

 

2-Kloroprén

lásd: 2-klór-1,3-butadién

 

2-Klór-propán [75-29-6]

C3H7Cl

C

α-Klór-toluol [100-44-7]

C7H7Cl

A

Krezolok [1319-77-3]

C7H8O

C

Kumol

lásd: izopropil-benzol

 

Lakk csiszolatpor

 

A

Maleinsav [110-16-7]

C4H4O4

C

Maleinsav-anhidrid [108-31-6]

C4H2O3

C

Metil-merkaptán [74-93-1] és merkaptánok

CH4S

A

Metakrilsav [79-41-4]

C4H6O2

C

Metakrilsav-metil-észter

lásd: metil-metakrilát

 

Metanol (metil-alkohol) [67-57-1]

CH4O

B

Metil-acetát [79-20-9]

C3H6O2

C

Metil-akrilát [96-33-3]

C4H6O2

C

Metil-amin [74-89-5]

CH5N

C

Metil-benzoát [93-58-3]

C8H8O2

C

Metil-bromid [74-83-9] Betiltva

CH3Br

A

Metil-ciklohexanon [1331-22-2]

C7H12O

C

1,2-Metil-etil-benzol [611-14-3]

C9H12

C

1,3-Metil-etil-benzol [620-14-4]

C9H12

C

1,4-Metil-etil-benzol [622-96-8 ]

C9H12

C

Metilén-klorid

lásd: diklór-metán

 

Metil-etil-keton

lásd: 2-butanon

 

Metil-formiát [107-31-3]

C2H4O2

C

Metil-glikol

lásd: 2-metoxi-etanol

 

Metil-izobutil-keton

lásd: 4-metil-2-pentanon

 

Metil-jodid [74-88-4]

CH3I

B

Metil-klorid

lásd: klór-metán

 

Metil-kloroform

lásd: 1,1,1-triklór-etán

 

Metil-metakrilát [80-62-6]

C5H8O2

C

4-Metil-m-fenilén-diizocianát [584-84-9]

C9H6N2O2

A

4-Metil-2-pentanon [108-10-1]

C6H12O

C

Metil-proxitol (1-metoxi-2 propanol, propilén-glikol-momometil-éter) [107-98-2]

C4H10O2

C

N-metil-2-pirrolidon [872-50-4]

C5H9NO

C

Metil-tercier-butil-éter [1634-04-4]

C5H12O

C

3-Metoxi-butilacetát [4435-53-4] [butoxil; ecetsav-(3-metoxi-butilészter);
3-metoxi-1-butanol-acetát]

C7H14O3

C

2-Metoxi-etanol [109-86-4]

C3H8O2

B

2-Metoxi-etil-acetát (metil-celloszolv [110-49-6] acetát) (etilén-glikol-
monometil-éter-acetát)

C5H10O3

B

2-Metoxi-1-metil-acetát [108-65-62]
(metoxi-propil-acetát)

C6H12O3

C

1-Metoxi-propanol

lásd: metil-proxitol

 

2-Metoxi-propil-acetát [70657-70-4]

C6H12O3

B

Naftalin [91-20-3]

C10H8

C

2-Naftil-amin (béta) [91-59-8]

C10H8N

B

Naftol (α) [90-15-3]

C10H7OH

C

Nitro-benzol [98-95-3]

C6H5NO2

B

Nitro-fenolok (o-):[88-75-5] (m-):[554-84-7] (p-):[100-02-7]

C6H5NO3

C

Nitro-krezol(ok) (4,2-):[119-33-5]

C7H7NO3

C

Nitro-toluolok (o-):[88-72-2] (m-):[99-08-1] (p-):[99-99-0]

C2H7NO2

B

Olefin-szénhidrogének (az 1,3-butadién és az etilén kivételével)

 

C

Ólom-tetra-etil [78-00-2]

C8H20Pb

A

Paraffin-szénhidrogének [64771-72-8]
(a metán kivételével)

 

C

Petróleum [64742-81-0]

 

C

Pinének [80-56-8]

C10H16

B

Piridin [110-86-1]

C5H5N

C

2-Propenál [107-02-8]

C3H4O

B

Propiconazolt [60207-90-1]

C15H17Cl2N3O2

C

n-Propil-alkohol [71-23-8]

C3H8O

C

Propil-amin [107-10-8]

C3H9N

C

Propilén [115-07-1]

C2H5

C

Propilén-glikol-monometil-éter [107-98-2] (1-metoxi-2-propanol) (metil-proxitol)

C4H10O2

C

1,2-Propilén-oxid [75-56-9]

C3H6O

A

Propion-aldehid [123-38-6]

C3H6O

C

Propionsav [79-09-4]

C3H6O2

C

Szén-diszulfid [75-15-0]

CS2

B

Szénkéneg

lásd: szén-diszulfid

 

Szén-tetraklorid

lásd: tetraklór-metán

 

Sztirol [100-42-5]

C8H8

C

Terpentin [8006-64-2]

 

C

Tetrahidro-furán [109-99-9]

C4H8O

C

1,1,2,2-Tetraklór-etán [79-34-5]

C2H2Cl4

B

Tetraklór-metán [56-23-5] Betiltva

CCl4

A

Tetralin [119-64-2]
(1,2,3,4-tetrahidro-naftalin)

C10H12

C

Texanol (2,2,4-trimetil-1,3-pentán-
diol-mono-izobutinát) [25265-77-4]

C12H24O3

C

Tioéterek

 

A

Tioglikolsav [68-11-1]

C2H4SO2

C

o-Toluidin [95-53-4]

C7H9N

B

Toluol [108-88-3]

C7H8

C

Toluol-2,4-diizocianát

lásd: 4-metil-m-fenilén-
diizocianát

 

Trietil-amin [121-44-8]

C6H15N

C

1,1,1-Triklór-etán [71-55-6] Betiltva

C2H3Cl3

C

1,1,2-Triklór-etán [79-00-5] Betiltva

C2H3Cl3

A

Triklór-fenolok (2,4,6-):[88-06-2]

C6H3OCl3

B

Triklór-fluor-metán [75-69-4] Betiltva

CCl3F

C

Triklór-metán [67-66-33]

CHCl3

B

Trimetil-amin [121-44-8]

C3H8N

B

Trimetil-benzol(ok) (pl. mezitilén: 1,3,5-trimetil benzol [108-67-8])

C9H12

C

Undekán [1120-21-4]

C11 H24

C

Vinil-acetát [108-05-4]

C4H6O2

C

Xilenolok (a 2,4-xilenol kivételével)
(2,3-):[526-75-0] (2,5):[95-87-4] (2,6-):[576-26-1] (3,4-):[95-65-8] (3,5-):[109-68-9]

C8H10O

C

Xilenol (2,4-):[105-67-9]

C8H10O

C

Xilolok [1330-20-7]

C8H10

C

4. Egyes rákkeltő légszennyező anyagok

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Légszennyező anyag
tömegárama
[kg/h]

Kibocsátási határérték
(légszennyező anyag
koncentráció) [mg/m3]

 

 

 

A osztály3,4-Benz(a)pirén [50-32-8]
Berillium [7440-41-7] és vegyületei Be-ként, belélegezhető formában
Kadmium[7440-43-9] és vegyületei Cd-ként, belélegezhető formában,
összesen

0,0005 vagy ennél nagyobb

0,1

 

 

 

B osztályArzén [7440-38-2] és vegyületei As-ként, belélegezhető formában
Króm [7440-47-3] vegyületek Cr-ként, belélegezhető formában
Tetraklór-etilén [127-18-4] (perklór-etilén)
Ni [7440-02-0] vegyületei Ni-ként, belélegezhető formában,
összesen

0,005 vagy ennél nagyobb

1

 

 

 

C osztályBenzol [71-43-2]
1,3-Butadién [106-99-0]
Triklór-etilén [79-01-6]
Vinil-klorid [75-01-4],
összesen

0,025 vagy ennél nagyobb

5

Megjegyzés:
Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási határérték:

A és B osztály összesen:

1 mg/m3,

A és C vagy B és C vagy A és B és C osztály összesen:

5 mg/m3,

de a saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani.

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Légszennyező anyag
tömegárama
[kg/h]

Kibocsátási határérték
(légszennyező anyag
koncentráció) [rost/m3]

 

 

 

A osztály
Azbeszt*

0,0005 vagy
ennél nagyobb

1000

*

Az azbeszt kifejezés alatt a következő szálas szilikátokat kell érteni:

 

krokidolit

[12001-28-4] (kék azbeszt),

 

aktinolit

[77536-66-4],

 

antofillit

[77536-67-5],

 

krizotil

[12001-29-4],

 

amozit

[12172-73-5] (barna azbeszt),

 

tremolit

[77536-68-6].

6. számú melléklet a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelethez18

Eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek és egyéb előírások
I. A [mg/m3] mértékegységben megadott technológiai kibocsátási határérték pontforrásonként, a [kg légszennyező anyag/t termék] mértékegységben megadott technológiai kibocsátási határérték technológiánként értelmezendő.
II. Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m3-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.
III. Azoknál a technológiáknál, amelyeknél nincs vonatkoztatási O2-tartalom megadva, a technológiai kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelése a vonatkoztatási O2-tartalomra történő átszámítás nélkül, a rendelet 6.§-ának figyelembevételével történik. Ezt kell alkalmazni az 5. számú mellékletben felsorolt, kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében is.
1. a) Üveggyártás

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Technológia

Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Üvegolvasztás

– fazékkemence

1100

1200

– napikemence

1100

1600

– kádkemence

1800

= rekuperatív hővisszanyeréssel

1400

= U-égős regeneratív hővisszanyeréssel

2200

= keramikus rekuperátoros hővisszanyeréssel

2200

Megjegyzések:
1. A kibocsátási határértékek a kádkemencék esetében 8 tf%, a fazék- és napikemencék esetében 13 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
2. A kén-oxidokra (SO2 és SO3) vonatkozó határértékek csak a 10 kg SO2/h vagy annál nagyobb tömegáram esetére vonatkoznak.
1. b) Üvegszál és boroszilikát üveggyártás

Kibocsátási határérték [kg/t üveg]

Technológia

Szilárd anyag

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Üvegolvasztás

– kádkemence

1,0

1,0

= gáz-O2 tüzelés

 

= oxigén rásegítéses tüzelés

= elektromos hevítés

2. Cementgyártás

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Klinkerégetés

400

800

1500

Megjegyzés:
A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 10 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
3. Timföld, dolomit, magnezit, kvarcit vagy samott gyártása, vagy égetése

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Gázállapotú,
szervetlen fluoridok
(HF-ként megadva)

Forgó kemence

1800

Egyéb kemence

1500

A kvarcit égetésére szolgáló speciális kemencénél

10

Megjegyzések:
1. Kromit-tartalmú kőzet égetése esetén a szilárd anyag emisszióban a Cr és vegyületei kibocsátások nem haladhatják meg a 10 mg/m3 értéket.
2. A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású nedves véggázra vonatkoznak.
4. Mészégetés

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Mészégetés

400

1300

1000

Megjegyzések:
1.    A kibocsátási határértékek 10 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
2.    A kibocsátási határértékek kemencére vonatkoznak.
3.    A cukoriparban alkalmazott koksztüzelésű aknás mészkemencében való mészgyártás esetén a CO kibocsátás határértékét nem kell figyelembe venni.
5. Perlitduzzasztás


Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Kén-oxidok (SO2-ben megadva)

Perlitduzzasztás

1000

Megjegyzések:
1.    A kibocsátási határérték 14 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású nedves véggázra vonatkozik.
2.    A kibocsátási határérték csak a 10 kg SO2/h vagy annál nagyobb tömegáram esetére vonatkozik.
6. Kupolókemencék

Kupolókemencék teljesítménye

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Szén-monoxid

8 t/h névleges kapacitásig

250

1100

8 t/h vagy ennél nagyobb névleges kapacitás esetében

150

1000

Megjegyzések:
1.    A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 8 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
2.    A névleges kapacitás a csapolt nyersvasra vonatkozik.
7. Helyhez kötött benzin- és dízelüzemű belső égésű motorok
Az előírások a helyhez kötött berendezések belső égésű motorjaira vonatkoznak, amelyek tüzelőanyag felhasználása 50 kg/h vagy ennél nagyobb. Az előírások vonatkoznak a motorok féktermi próbajáratására is.
Az előírások nem vonatkoznak azokra a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelnek. Ezekre a berendezésekre kibocsátási határértéket nem kell kiadni, alapbejelentésük és légszennyező anyag kibocsátásuk éves bejelentése azonban kötelező (a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség miatt). Az adatszolgáltatást számítás alapján, külön jogszabály szerint kell teljesíteni.
Üzemanyag-minőségi követelmény: a gázolaj kéntartalma 0,05 m/m%-nál nem lehet nagyobb.

Motortípus

Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Benzinmotorok

 

 

 

kétütemű

 

800

650

négyütemű

 

 

650

Dízelmotorok

 

 

 

5 MWth-ot meghaladó teljesítmény esetében

130

2000

650

3 MWth–5 MWth teljesítmény esetében

130

2000

650

3 MWth teljesítmény alatt

130

4000

650

Megjegyzések:
1.    A megadott határértékek a motor névleges teljesítményén mérve érvényesek.
2.    A kibocsátási határértékek 5 tf % O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. Az 1996 előtt gyártott közúti járműmotorok fékpadi járatása esetén a kibocsátási határértékek 17 tf % O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
3.    Az 5 MWth-ot meghaladó teljesítményű, új dízelmotorok esetében a nitrogén-oxidokra vonatkozó határérték 500 mg/m3, amelyet nem kell alkalmazni az évi 500 óránál kevesebbet üzemelő motorokra.
4.    A 3 MWth alatti teljesítményű, csak kutatófúrásoknál alkalmazott dízelmotorok esetében a nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határérték 4300 mg/m3.
8. Gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése

Szilárd anyag (festék és lakk részecskék) kibocsátási határértéke

3 mg/m3

9. Szenek brikettálása
A szilárd anyag kibocsátási határértéke

– központi elszívó berendezés esetén

75 mg/m3

– helyi elszívó berendezés esetén

100 mg/m3

10. Kokszgyártás

Technológia

Kibocsátási határérték

Szilárd anyag
[g/t koksz]

Kénvegyületek
S-ben kifejezve
[mg/m3]

Szén-monoxid
[g/t koksz]

Teljes gyártási folyamat

200

1800

Kokszkitolás

20

1000

Kokszhűtés

60

Kokszoló-aláfűtés

800

 

Petrolkoksz tüzelés esetében az 5. számú melléklet 1. pont B osztályában felsorolt anyagok kibocsátási határértéke

5 mg/m3

11. Agyag alapú kerámiagyártmányok égetése, szárítása (tégla- és cserépgyártás, valamint a burkolólapok gyártása kivételével)

 

Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)

Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Porcelán gyártása esetén

50

500

500

500

eosin színégetés esetén

50

500

500

3000

0,12%-nál kisebb kéntartalmú betétanyagok esetében

50

500

500

500

0,12%-nál nagyobb kéntartalmú betétanyagok esetében

50

1500

500

500

Megjegyzés:
A kibocsátási határértékek 18 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
12. Aszfaltkeverés, aszfaltgyártás, szemcsés szerkezetű anyagok szárítása forgódobban

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Szén-monoxid

Olaj- és gáztüzelés esetén

20

500

Szilárd tüzelőanyag esetén

20

1000

Megjegyzések:
1.    A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 17 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak, a berendezés névleges teljesítményén mérve.
2.    Tüzelőanyagként gáz vagy 1 m/m% kéntartalom alatti olajok és szenek használhatók.
13. Alumíniumfinomítás, alumíniumolvasztás

Kibocsátási határérték

Szilárd anyag
[mg/m3]

Klór
[mg/m3]

Fluor-vegyületek
(HF-ként
megadva)
[kg F/t Al]

Összes szerves
anyag C-ként
[mg/m3]

A légszennyező anyag 0,5 kg/h vagy annál nagyobb tömegárama esetén

20

3
a finomítók
(klórozó
berendezések)
véggázaiban

1,5 (napi átlagban)

50

14. Fémolvasztó berendezések, beleértve a színesfémek és ötvözeteik – kivéve az alumíniumot – finomítására szolgáló berendezéseket

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Réz és rézvegyületek
rézként megadva

Összes szerves
anyag C-ként

A légszennyező anyag 0,2 kg/h vagy annál nagyobb tömegáram esetén

– olvasztó- és finomítóberendezéseknél

20

50

– ólomolvasztó- és finomítóberendezéseknél

10

50

A katódréz aknás kemencékben való beolvasztásakor

10

50

15. Ferroötvözetek elektrotermikus vagy fémtermikus eljárásokkal történő előállítása

Szilárd anyag kibocsátási határérték

20 mg/m3

16. Tűzi ónozás, horganyzás

Szilárd anyag kibocsátási határérték

10 mg/m3

Klórvegyületek kibocsátási határértéke a pácolásnál (HCl-ben kifejezve)

20 mg/m3

17. Felületkezelés salétromsavval

Nitrogén-oxidok kibocsátási határértéke (NO2-ben kifejezve)

1500 mg/m3

18. Ólomakkumulátorok gyártása (formatálás)

Szilárd anyag kibocsátási határérték 5 g/h tömegáram felett

0,5 mg/m3

Kénsavgőzök kibocsátási határértéke összegyűjtés és leválasztás után

1,0 mg/m3

19. Ásványi anyagok (különösen bazalt, diabáz, salak) olvasztása

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Technológia

Szilárd anyag

Kén-oxidok
(SO2-ben
megadva)

Nitrogén-
oxidok
(NO2-ben
megadva)

Szén-
monoxid

Összes
szerves
anyag
C-ként

Olvasztás rekuperatív hővisszanyerésű kádban

 

 

 

 

 

olajtüzelés esetén

 

500

1200

 

 

gáztüzelés esetén

 

 

1400

 

 

Olvasztás aknakemencékben

 

 

 

 

 

koksztüzelés esetén

250

1800*

 

1100

 

olajtüzelés esetén

 

600

1800

 

 

gáztüzelés esetén

 

 

2200

 

 

Préselés

 

 

 

 

40

*A kibocsátási határérték csak a 10 kgSO2/h vagy annál nagyobb tömegáram esetére vonatkozik.
Megjegyzés:
Rekuperatív hővisszanyerésű kádaknál a kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. Aknakemencéknél a kibocsátási határértékek 8 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
20. Nemvas fémek gyártása

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)

Teljes gyártási folyamat

20

Ólomkohók esetében

10

5 kg SO2/h tömegáram felett

800

Megjegyzések:
1.    A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
2.    A felhasznált szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag
esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik.
3.    A véggázok tisztítására porleválasztót kell alkalmazni.
21. Acél vagy öntöttvas olvasztása

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Szén-monoxid

Olvasztás

 

 

elektromos ívkemencében

20

1000

indukciós kemencében

20

Megjegyzés:
Az olvasztó ívkemencéknél a szén-monoxid tartalmú gázokat lehetőség szerint el kell égetni vagy azokat hasznosítani kell.
22. Salétromsav gyártása

Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) kibocsátási határértéke

350 mg/m3

Szén-monoxid kibocsátási határérték

12 kg/t termék

Megjegyzés:
A kibocsátási határértékek 4 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
23. SO2, SO3, H2SO3, H2SO4 gyártás

Kén-oxidok (SO2, SO3) SO2-ben megadva, meglévő egyszeres kontakt
kénsavgyártás esetén (97,5 %-os konverziónál)


17,5 kg SO2/t H2SO4

24. Alumínium elektrolízis

Kibocsátási határérték

Technológia

Szilárd anyag

Szén-monoxid

Fluorid
(HF-ben kifejezve)

Elektrolizáló kád

30 mg/m3

Csarnok elszívás esetén

5,0 kg/t Al

1500 mg/m3

1,5 kg F/t Al

25. Klórgyártás

Klór kibocsátási határérték

1 mg/m3

Cseppfolyósításnál

6 mg/m3

26. Klóralkáli-elektrolízis

Amalgámos technológiánál a kibocsátási határérték (éves középértékben)

1,5 g Hg gőz/t Cl2

27. Kéngyártás

S emissziófok

Claus eljárásra

kapacitás <20 t/nap kén

3%

kapacitás 20–50 t/nap kén

2%

kapacitás >50 t/nap kén

0,5%

S emissziófok: a füstgázzal emittált S és S-tartalmú légszennyező anyagok mennyisége a tüzelőanyaggal és a betétanyaggal bevitt összes kénhez viszonyítva.
A véggázokat utóégetőbe kell vezetni.

H2S kibocsátási határérték (utóégető után)

10 mg/m3

Megjegyzés:
A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.
28. 1,2-diklór-etán és vinil-klorid gyártás

1,2-diklór-etán kibocsátási határérték

5 mg/m3

Vinil-klorid kibocsátási határérték

5 mg/m3

Megjegyzések:
1.    A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
2.    A véggázokat utóégetőbe kell vezetni.
29. Akrilnitril-előállítás

Akrilnitril kibocsátási határérték

0,2 mg/m3

Megjegyzések:
1.    A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.
2.    A véggázokat utóégetőbe kell vezetni.
30. Növényvédőszer-gyártás

Szilárd anyag kibocsátási határérték olyan hatóanyagok jelenlétében, amelyek nehezen lebonthatóak, de könnyen felhalmozódnak és toxikusak (pl. azinphosetyl, karbofurán, dinitro-o-krezol, paration-metil stb.) 25 g/h vagy nagyobb szilárd anyag tömegáram esetén, összesen5 mg/m3

Megjegyzés:
A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.
31. Nitrogén alapú műtrágyák gyártása

Technológia

Kibocsátási határérték
[kg/t termék]

Szilárd anyag

Ammónia

Ammónium-nitrát alapú műtrágyák gyártása

3,0

3,0

Dolomitőrlés

0,5

Karbamidgyártás

2,0

2,5

32. Polivinil-klorid gyártás

Technológia

Kibocsátási határérték
[mg vinil-klorid/kg PVC]*

PVC tömb polimerizáció

10

Szuszpenziós homopolimerizáció

100

Szuszpenziós kopolimerizáció

400

Mikroszuszpenziós és emulziós PVC gyártás

1500

* Havi átlag
Megjegyzés:
A vinil-klorid kibocsátás csökkentése érdekében a véggázt – lehetőség szerint – égéslevegőként égetőbe kell vezetni.
33. Poliakrilnitril műanyaggyártás
Akril-nitril kibocsátási határérték

– a technológiai véggázok égetőberendezésbe történő bevezetése esetén

0,2 mg/m3

– a technológiai véggázok gázmosóba történő bevezetése esetén

5 mg/m3

Megjegyzés:
A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
34. Akrilnitril szál készítése
Akril-nitril kibocsátási határérték

– szárító után

20 mg/m3

– adszorpciós leválasztó után

10 mg/m3

Megjegyzés:
A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
35. Viszkózák előállítása és megmunkálása

H2S kibocsátási határérték (napi átlagban)

5 mg/m3

CS2 kibocsátási határérték (napi átlagban)

100 mg/m3

Megjegyzés:
A kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
Terem és helyi elszívás esetén összes kibocsátásra vonatkozóan

H2S kibocsátási határérték (napi átlagban)

50 mg/m3

CS2 kibocsátási határérték (napi átlagban)

– műbél, szivacs gyártásnál

400 mg/m3

– technikai ragasztó gyártásnál

600 mg/m3

– textil ragasztó gyártásnál

150 mg/m3

36. Farostlemez és faforgácslap gyártás

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Csiszológépek

10

Szárítás

50

400

150

Préselésnél az 5. számú melléklet 3. pont A osztályába tartozó formaldehid kibocsátási határértéke

– 2003. január 17-e előtt engedélyezett pontforrás esetén 2007. október 30-ig

0,12 kg/m3 préselt lemez

– 2003. január 17-e után engedélyezett pontforrás esetén, valamint 2007. október 30-át követően a 2003. január 17-e előtt engedélyezett pontforrás esetén


0,06 kg/m3 préselt lemez

Megjegyzések:
1.    Préselésnél a kibocsátási határértékek 17 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
2.    A szárítóberendezésben alkalmazott szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik.
37. Cukorgyártás

Szilárd anyag kibocsátási határérték cukorrépaszelet szárítónál

75 mg/m3

Megjegyzések:
1.    A szárítóberendezésben alkalmazott szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik.
2.    Szárítóberendezéseknél a belépő szárító levegő hőmérséklete nem haladhatja meg a 900 °C-ot, illetve más, ezzel egyenértékű bűzcsökkentő megoldást kell alkalmazni.
3.    A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.
38. Zöldtakarmány és terményszárítók, valamint tisztítóberendezéseik

Szilárd anyag kibocsátási határérték

150 mg/m3

Megjegyzések:
1.    A felhasznált szilárd vagy folyékony tüzelőanyag kéntartalma 1 m/m%-nál nem lehet nagyobb, és szilárd tüzelőanyag esetében a kéntartalom 29,3 MJ/kg fűtőértékre vonatkozik.
2.    A kibocsátási határérték a zöldtakarmány és terményszárítók pontforrásain kibocsátott 17 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.
3.    A zöldtakarmány és terményszárítók elő- és utótisztítóinak pontforrásaira a 2. pont nem vonatkozik.
39. Kávé, pótkávé termékek, kakaó és terménypörkölés

Összes szerves anyag kibocsátási határértéke, C-ként megadva

100 mg/m3

Megjegyzések:
1.    A bűzanyagok kibocsátásának csökkentése érdekében a technológiai folyamatot és a tárolást zárt térben kell végezni. A pörkölő berendezés véggázait össze kell gyűjteni, és tisztító berendezésbe kell vezetni.
2.    Amennyiben a véggázokat utóégetőbe vezetik, az engedélyben rögzíteni kell a legkedvezőtlenebb üzemi állapotban megengedett kibocsátási értékeket és a szükséges minimális tartózkodási időt.
3.    A kibocsátási határérték 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.
40. Olefineket (etilén, propilén) előállító pirolizáló kemencék

Kibocsátási határérték [mg/m3] (légszennyező anyag koncentráció)

Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

1000

1000

1500

Megjegyzés:
A kibocsátási határértékek 8 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
41. Kőolajipari csőkemencék

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Technológia

Szilárd anyag

Kén-oxidok
(SO2-ben
megadva)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben
megadva)

Szén-monoxid

Folyékony tüzelőanyag alkalmazása esetén

50

1700

450

175

Gázhalmazállapotú tüzelőanyag alkalmazása esetén

– földgáz tüzelés

5

35

300

100

– finomítói fűtőgáz tüzelés

5

200

300

100

Megjegyzések:
1.    Folyékony fűtőanyag esetében az 5. számú melléklet 1. pont B osztályában felsorolt anyagok kibocsátási határértéke 5 mg/m3.
2.    A vegyes tüzelésű csőkemencék esetén a technológiai kibocsátási határértéket a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőteljesítmények arányában kell figyelembe venni.
3.    A kibocsátási határértékek 3 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
42. Gázturbina és generátor tesztelés
Ezen kibocsátási határértékek olyan gázturbinákra és generátorokra vonatkoznak, amelyek tesztelése minőség-ellenőrzés céljából történik az alábbi körülmények szerint:
– a tesztelési idő nem haladja meg a 75 h/hónap értéket;
– a tesztelésnél földgáz és gázolaj (dízelolaj) a felhasznált energiahordozó;
– a felhasznált dízelolaj (folyékony tüzelőanyag) összes kéntartalma nem haladja meg a 0,1 m/m%-ot.

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Pe [teljesítmény]

Szilárd anyag

Kén-oxidok
(SO2-ben
megadva)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben
megadva)

Szén-monoxid

≤50 MWth bemenő hőteljesítményű turbinák és generátorok esetében

4

25

800

500

50 MWth<Pe<150 MWth bemenő hőteljesítményű turbinák és generátorok esetében

4

40

1000

100

Megjegyzések:
1.    A kibocsátási határértékek 15 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
2.    A kibocsátási határértékek nem vonatkoznak a légi járművek hajtómű próbájára.
43. Ipari koromgyártás

Szilárd

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Kén-oxidok
(SO2-ben megadva)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

30

1200

750

Megjegyzések:
1.    A kibocsátási határértékek 8 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
2.    A felhasznált alapanyagok (olajok) kéntartalma az 1,0 m/m%-ot nem haladhatja meg.
3.    A technológia csak utóégetővel és hőhasznosítással üzemeltethető.
4.    A kibocsátási határértékek csak a kemence- és lángkorom (Furnace Black és Lamp Black) technológiára alkalmazhatók, a gázkorom (Gas Black) gyártási technológiára nem.
44. Tégla- és cserépgyártás

Tégla- és cserépégetés, szárítás

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag (nem toxikus)

50

Kén-oxidok (SO2-ben megadva)

500

Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva)

500

Szén-monoxid

1500

Klór és vegyületei (cián-klorid kivételével)

100

Fluor

10

Benzol

5

Szerves anyagok, az 5. számú melléklet 3. pontja szerinti

 

A osztályba tartozó anyagok

20

B osztályba tartozó anyagok

100

C osztályba tartozó anyagok

150

Megjegyzések:
1.    A kibocsátási határértékek 17 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
2.    A kibocsátási határértékek a közvetlen füstgáz szárításra is vonatkoznak.
45. Vasérczsugorítás

Szilárd anyag kibocsátási határérték

1 kg/t zsugorítmány

Szén-monoxid kibocsátási határérték

25 kg/t zsugorítmány

Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) kibocsátási határértéke

400 mg/m3

Megjegyzés:
A nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határértéket a fémérc kalcináló vagy szinterező berendezések, nyersvas vagy acél gyártás berendezései (elsődleges vagy másodlagos beolvasztás) – beleértve a 2,5 t/h kapacitást meghaladó folyamatos öntést, a vas(II)-fémek megmunkálásának berendezéseit (20 t/h nyersacélnál nagyobb kapacitású meleghengermű) – esetében kell alkalmazni.
46. Nyersvasgyártás

Léghevítők szén-monoxid kibocsátási határértéke

3,0 kg/t nyersvas

47. Acélgyártás

Technológia

Kibocsátási határérték

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)
[mg/m3]

Szén-monoxid
[kg/t nyersacél]

Konverterek

7,5

Meleghengerlésnél a tolókemencék (kokszolói kamragáz-fűtés esetén)

1500

Megjegyzés:
A konvertereknél a szén-monoxid tartalmú gázokat el kell égetni.
48. Kerámia burkolólap gyártás

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Szárítás

500

1000

Égetés

500

500

Megjegyzés:
A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 18 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.
49. Foszgéngyártás és szerves anyagok foszgénezése

Szén-monoxid kibocsátási határérték

10 kg/t termék

50. Szerszám és készülék tisztítás forró-homok fluidágyban

Összes szerves anyag kibocsátási határértéke, C-ként megadva

20 mg/m3

Megjegyzés:
A kibocsátási határérték 11 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.
51. Hegesztés, plazmavágás

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Fémek láng- és ívhegesztése, plazmavágás

150

500

500

Megjegyzés:
A határértékeket fémek hegesztéssel történő megmunkálása, plazmavágása során kell alkalmazni, amennyiben azok elszívórendszere pontforráshoz kapcsolódik.
52. Gépjárművek javításánál a motorok járatása (üzemeltetés, tesztelés)

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Gépjárművek javításánál a motorok járatása
Benzin üzemű motorok esetében
Dízel üzemű motorok esetében


500
1000


1000
1000

Megjegyzés:
A határértékeket belsőégésű gépjármű motorok javítása során kell alkalmazni, amennyiben azok kipufogórendszere pontforráshoz kapcsolódik.
53. Húsfüstölés

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Szilárd anyag

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Húsfüstölés

50

500

2000

Megjegyzés:
A kibocsátási határértékek csak 5 kg/h vagy annál nagyobb légszennyező anyag tömegáramok esetére vonatkoznak.
54. Helyhez kötött biogáz- és depóniagáz-üzemű gázmotorok
Az előírások a 140 kWth vagy annál nagyobb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött, biogáz- és depóniagáz-üzemű, négyütemű, elektromos gyújtással ellátott, Otto rendszerű gázmotorokra vonatkoznak.

Technológia

Kibocsátási határérték [mg/m3]
(légszennyező anyag koncentráció)

Nitrogén-oxidok
(NO2-ben megadva)

Szén-monoxid

Összes szerves anyag
C-ként
(metán kivételével)

Helyhez kötött biogáz- és depóniagáz-üzemű gázmotorok

600

700

150

Megjegyzés:
A technológiából kikerülő valamennyi légszennyező anyag esetében a kibocsátási határértékek 5 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

7. számú melléklet a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelethez19

A helyhez kötött pontforrások légszennyezési alapbírságának megállapítási szabályai
1. Egy pontforrás adott légszennyező anyag kibocsátása után fizetendő alapbírságot (B) negyedéves bontásban az alábbi képlettel kell kiszámítani:
B = (E–En) x t x b1 [Ft/negyedév]
ahol:
B [Ft/negyedév]    az adott légszennyező anyag kibocsátási határérték túllépése miatt negyedévre fizetendő alapbírság,
E [kg/h]    a tényleges kibocsátás negyedéves átlagértéke,
En [kg/h]    az adott forrásnál a légszennyező anyagra megállapított kibocsátási határérték,
t [h/negyedév]    az üzemórák száma egy negyedév alatt,
b1 [Ft/kg]    a bírságkulcs.
A bírság a kibocsátási határérték-túllépés arányától függ.
A határérték-túllépés arányát (Z) a következőképpen kell kiszámítani:

 

Z =

E

 

En

 

A pontforrások bírságkulcs értékei (b1) az alábbi táblázatból állapíthatók meg:

A kibocsátási határérték-túllépés mértéke
(Z)

Bírságkulcs b1 [Ft/kg]

I.

II.

III.

IV.

a légszennyező anyag veszélyességi fokozata

1,00–

2,00

 

1,0

0,5

0,3

0,2

2,01–

4,00

 

2,0

1,0

0,6

0,4

4,01–

8,00

 

4,0

2,0

1,2

0,8

8,01–

12,00

 

6,0

3,0

1,8

1,2

12,01–

20,00

 

8,0

4,0

2,4

1,6

20,01–

50,00

 

10,0

5,0

3,0

2,0

50,01–

100,00

 

12,0

6,0

3,6

2,4

100,01–

 

 

14,0

7,0

4,2

2,8

2. A szennyezőanyagonkénti éves bírság a negyedévenként kiszámított bírságok összege.
A bírság értékét egy forrás összes légszennyező anyag kibocsátására külön kell kiszámítani, és az egyes anyagokra kiszámított alapbírságok összege a forrás után fizetendő teljes alapbírság.

8. számú melléklet a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM
együttes rendelethez20

A felületi források légszennyezési alapbírságának megállapítási szabálya
1. A 2001. január 1-jén hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően kiemelten védett és védett I. területen levő diffúz forrás, valamint védett II. területen levő, művelés alatt nem álló pernyehányó, meddőhányó, vörösiszap tároló és külszíni bánya rekultiválatlan területe után, amelyről légszennyező anyagok kerülnek a környezetbe, az alapbírságot (Bf) a kibocsátó felület nagysága arányában az alábbi képlettel kell számítani:

Bf = A x b2 x

t

[Ft/a]

8760

ahol:
Bf [Ft/a]    az adott légszennyező anyag kibocsátása miatt fizetendő alapbírság,
A [m2]    a kibocsátó felület nagysága,
t [h/a]    az időszakos felületi források légszennyezésének időtartama,
8760 [h/a]    a naptári év üzemóráinak száma,
b2 [Ft/m2 x a]    az alábbi táblázat szerinti bírságkulcs
a [év]

A légszennyező anyag veszélyességi kategóriája

Bírságkulcs, b2 [Ft/m2 x a] területi kategóriák szerint

kiemelten védett

védett I.

védett II.

IV.

50

30

20

III.

75

50

30

II.

100

75

50

I.

125

100

75

2. A 2001. január 1-jén hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően védett II. területen levő pernyehányók, meddőhányók, vörösiszap tárolók és külszíni bányák művelés alatt álló, légszennyezést okozó területe után a terület tulajdonosa (kezelője, használója) hektáronként évi 1000 Ft légszennyezési bírságot köteles fizetni.
3. A Bf értékét egy forrás összes légszennyező anyag kibocsátására külön kell kiszámítani, és az egyes anyagokra kiszámított alapbírságok összege a forrás után fizetendő teljes alapbírság.
1

A rendeletet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte 2011. január 15. napjával. E hatályon kívül helyező rendelet 9. §-a alapján a 2011. január 15-én folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

2

A 2. § e) pontját a 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe, e módosító rendelet 5. §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5

A 4. § új (7) bekezdését a 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatva. A (7) bekezdés a 49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet 2. §-a (8) bekezdésre változtatta.

7

A 8. § második mondatát a 25/2008. (X. 17.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 8/A–8/E. §-t és a 8/A. §-t megelőző alcímet a 25/2001. (XII. 7.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. §-ának 13. pontja.

10

A 9. § c) pontja a 25/2008. (X. 17.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 9. § e) pontja a 25/2008. (X. 17.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 2. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

12

Az 1. számú melléklet a 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet 4. §-ával megállapított és a Magyar Közlöny 2004. évi 64. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg. Az 1.1. melléklet a 49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. számú melléklet a 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet 4. §-ával megállapított és a Magyar Közlöny 2004. évi 64. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg, e módosító rendelet 5. §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

14

A 3. számú melléklet a 25/2008. (X. 17.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. számú melléklet a 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet 4. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 5. §-a alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

16

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról.

17

Az 5. számú melléklet a 4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együttes rendelet 4. §-ával megállapított és a Magyar Közlöny 2004. évi 64. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő, valamint a 49/2006. (XII. 27.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

19

A 7. számú mellékletet a 25/2001. (XII. 7.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

20

A 8. számú mellékletet a 25/2001. (XII. 7.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére