• Tartalom

15/2001. (VII. 5.) BM rendelet

az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról

2021.08.30.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 41. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya kiterjed azokra a magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek az útiokmány-nyilvántartás elektronikus adatállományából adatszolgáltatást igényelnek.

2. § (1) Az adatszolgáltatásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2)2

3. § (1)3 A díj összegét – az adatszolgáltatással érintett személyek (illetve egy személy esetében az okmánytípusok) számától függően – az e rendelet melléklete alapján az általános hatáskörű útlevélhatóság határozza meg.

(2)–(3)4

4. § A díjat akkor is meg kell fizetni, ha

a) az adatszolgáltatás sikertelen (a keresett személy vagy az úti okmány adatai az igénylő által megadott ismérvek alapján a nyilvántartásban nem találhatóak),

b) az adatszolgáltatásban közölt személyi adatok, illetőleg úti okmány adatok megegyeznek az igénylő által ismert adatokkal,

c) az elkészült szolgáltatást az igénylő felhívás ellenére sem vette át.

5. § (1)5 A díjfizetési kötelezettség átutalási megbízással vagy készpénzátutalási megbízással teljesíthető a Belügyminisztérium mint általános hatáskörű útlevélhatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-00000000 számlájára.

(2)6

(3)7 A díjat az általános hatáskörű útlevélhatóság bevételként számolja el, továbbá köteles azt a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kezelni, nyilvántartani és visszatéríteni.

(4)8

6. §9 Az Itv. 32. §-át a díj visszatérítésére, az Itv. 34. §-ának (2) és (4) bekezdését, 82. §-át, 84. §-ának (1) és (2) bekezdését, 85. §-ának (1) és (3) bekezdését a mulasztási bírságra és a jegyzőkönyv-készítésre, az Itv. 35. §-át a külföldre történő adatszolgáltatás díjának beszedésére, az Itv. 88. §-át a behajtásra kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illetékhivatal helyett az általános hatáskörű útlevélhatóságot, illeték helyett díjat, lelet helyett jegyzőkönyvet kell érteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 15/2001. (VII. 5.) BM rendelethez10

1. Egyedi adatszolgáltatás – egy eljárásban kért, egy főre vagy egy úti okmányra vonatkozó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás – díja:

1.1. Annak tényéről, hogy az érintett személy rendelkezik-e érvényes úti okmánnyal

2000 Ft/adattétel

1.2. Az úti okmány birtokosának családi és utónevéről (ideértve a születési családi és utónevet is)

2000 Ft/adattétel

1.3. Az úti okmány elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetőleg megkerülésének tényéről

2000 Ft/adattétel

2. Az egy eljárásban, egy elszámolási időszakban kért legalább 20 főre vagy úti okmányra vonatkozó adatot tartalmazó adatszolgáltatás díja az 1.1., 1.2., 1.3. pontok esetében

730 Ft/adattétel

3. Az érintett személy arcképmásáról vagy saját kezű aláírásáról szolgáltatott adat

2750 Ft/adattétel

4. A kérelmező saját adatáról hatósági bizonyítvány kiállítása

3000 Ft/hatósági bizonyítvány

1

Az 1. § a 82/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3. §-ával megállapított, a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdését a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdése az 55/2003. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-ával megállapított, az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (2)–(3) bekezdését az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 24/2021. (VII. 30.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 28. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

7

Az 5. § (3) bekezdése az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (4) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 28. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

9

A 6. § az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére