• Tartalom

18/2001. (IX. 26.) MeHVM rendelet

18/2001. (IX. 26.) MeHVM rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felelősségi körébe tartozó szerveknél foglalkoztatott hadköteleseknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának követelményeiről1

2007.01.01.

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) végrehajtására kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 106. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendeletben, és az egyes miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIX. törvény 2–6. §-aiban, továbbá az információs társadalom megvalósításával összefüggő feladatokról, az informatikai kormánybiztos feladat- és hatásköréről szóló 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra a következőket rendelem el:

1. § (1) A hadkötelesek rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben való meghagyásának (a továbbiakban: meghagyás) alapvető célja a rendkívüli állapot idején a nemzetgazdaság működőképességéhez szükséges átmeneti, illetve a lehetőségek szerinti tartós személyi feltételek biztosítása.

(2) A rendelet hatálya a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felelősségi körébe tartozó, az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott szervekre terjed ki.

(3) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott szervek a Vhr. 8. számú melléklete szerinti II. és III. kategóriába tartoznak.

2. § (1) A meghagyás alapját a szervek tevékenységének, működésének rendkívüli állapotban való feltétlen szükségessége, illetve kiemelten a kijelölő által a rendkívüli állapotra vonatkozó külön tervekben, intézkedésekben meghatározott feladatok képezik.

(2) A kijelölt szervnél a meghagyással érintett alkalmazottak létszámának meghatározásánál figyelembe kell venni a szervezet polgári védelmi, őrzésvédelmi feladatait is.

3. § (1) A kijelölt szervek rendkívüli állapotban várható munkaerő-szükségletét elsősorban a nem hadköteles férfi, továbbá a női munkavállalókból kell tervezni és biztosítani.

(2) A meghagyás csak a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges hadköteles állományra terjedhet ki. Alapvetően azoknak a tartalékosoknak a meghagyása kezdeményezhető, akik nagy vezetési vagy szakmai tapasztalatot, szakképesítést, illetve fizikai adottságot igénylő – rendkívüli állapot idején is feltétlenül szükséges – beosztásban (munkakörben) dolgoznának, és pótlásuk más személyekkel nem, illetve csak hosszú idejű átképzéssel oldható meg.

(3) Nem tartozik a meghagyással érintettek közé az a hadköteles, aki

a) a katonai szolgálatra alkalmatlan;

b) a polgári szolgálat letöltésére engedélyt kapott, illetve a Hvt.-ben meghatározott időtartamát letöltötte;

c) a Hvt. 122. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint a III. korcsoportba tartozik.

4. § (1) A meghagyás ideiglenes jellegű, a fegyveres erők védelmi képességét nem sértheti.

(2) A rendkívüli időszaki tevékenységben bekövetkező változás, illetve az érintett szerv működését jelentősen megváltoztató egyéb okból a meghagyás módosítható, illetve megszüntethető.

(3)2

5. § (1) A meghagyással érintett alkalmazottak névjegyzékét beosztáshoz kötötten, névre szólóan kell elkészíteni. A beosztási helyeket tartalmazó jegyzéket az egyes szervek szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint kell elkészíteni.

(2) A névjegyzék összeállítása során a kijelölt szerv vezetője

a) felméri és meghatározza azokat a munkaköröket, beosztásokat, amelyek nélkül a szerv a rendkívüli állapot idején feladatát ellátni nem tudja;

b) megvizsgálja, hogy a meghatározott munkaköröket, beosztásokat hadköteles tölti-e be, majd a tartalékosok lakóhelye szerint – a 3. számú melléklet szerinti mintának megfelelően – megyei (fővárosi) bontásban névjegyzéket készít két példányban és megküldi a meghagyásra javasolt hadköteles lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak.

(3) A hadkiegészítő parancsnokság a meghagyás végrehajtását a névjegyzék egyik jóváhagyott példányának megküldésével igazolja vissza.

(4) A kijelölt szervek a beosztási helyeket tartalmazó jegyzéket és – a hadkiegészítő parancsnokságok által visszaigazolt – névjegyzéket a rendkívüli állapotban szükséges működésüket alátámasztó okmányokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolják.

(5)3

6. § (1) A jegyzék módosítása – évente egy alkalommal, legkésőbb a tárgyév január 15. napjáig – a Vhr. 106. §-ának előírásai szerint történik. A módosítás során bekövetkező szükségszerű változásról – a meghagyásba történő bevonásról, vagy az abból való törlésről – az érintett szerveket értesíteni kell.

(2) A meghagyási feladatokat ellátó szervek névjegyzéküket évente egy alkalommal kötelesek felülvizsgálni és ennek megfelelően módosítani. A módosított névjegyzéket a szerv a tárgyév február 28. napjáig közvetlenül küldi meg a tartalékosok lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak.

(3)4

7. § (1) A meghagyással összefüggő feladatok személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, a meghagyás végrehajtásáért és mindenkori állapotáért a kijelölt szerv vezetője felelős.

(2) A kijelölt szerv vezetője, illetve megbízottja évente egyszer ellenőrzi a meghagyással összefüggő tevékenységet és megteszi a szükséges intézkedéseket.

(3) A kijelölt szerv vezetője köteles kérni a tartalékos hadköteles meghagyásának megszüntetését, ha

a) a munkaviszonya megszűnt;

b) a meghagyásra nem tart igényt;

c) elérte a hadköteles kor felső határát;

d) szabadságvesztés büntetését tölti;

e) a meghagyása egyéb ok miatt indokolatlanná vált.

8. § (1)5

(2) Az ellenőrzésre jogosult a meghagyással összefüggésben betekintést nyerhet a szerv okmányaiba, továbbá a személyi és a katonai adatokat tartalmazó nyilvántartásokba.

(3) Az ellenőrzés során a Vhr. 108. §-ának (2) bekezdésében előírtak teljesítését kell vizsgálni.

(4) Az ellenőrzés megállapításait a szervnél e célra rendszeresített, nyilvántartási számmal ellátott ellenőrzési naplóba kell bejegyezni, továbbá a hiányosságok megszüntetésére határidőt kell előírni.

(5) A kijelölt szervek vezetői kötelesek az ellenőrző személyeket munkájukban segíteni.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 18/2001. (IX. 26.) MeHVM rendelethez6

II–III. KATEGÓRIA
II. KATEGÓRIA

Sorszám

A szerv megnevezése

Székhely

1.

 

 

2.

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

1054 Budapest, Zoltán u. 16.

3.

Miniszterelnökség Központi Üdülési és Oktatási Főigazgatósága

1055 Budapest, Kossuth tér 2–4.

4.

 

 

III. KATEGÓRIA

Sorszám

A szerv megnevezése

Székhely

1.

Magyar Közigazgatási Intézet

1055 Budapest, Alkotmány u. 25.

2.

Magyar Hivatalos Közlönykiadó

1086 Budapest, Somogyi B. u. 6.

3.

Humán Jövő 2000 Egészségmegőrző
és Oktatási Kht.

8637 Balatonboglár, Hárs u. 11.

4.

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.

1139 Budapest, Pozsonyi út 56

5.

Magyar Export-Import Bank Rt.

1065 Budapest, Nagymező u. 46–48.

6.

Magyar Exporthitel Biztosító Rt.

1065 Budapest, Nagymező u. 46–48.

2. számú melléklet a 18/2001. (IX. 26.) MeHVM rendelethez7

3. számú melléklet a 18/2001. (IX. 26.) MeHVM rendelethez

NÉVJEGYZÉK
a meghagyásra javasolt hadkötelesekről
NÉVJEGYZÉK
a meghagyásra javasolt hadkötelesekről
A szerv pontos címe, telefonszáma:     
Az ügyintéző neve, telefonszáma:     

Fsz.

Név

Születési év,
hó, nap

Anyja neve

Beosztása
(munkaköre)

Lakcíme

A hadkiegészítő
parancsnokság meghagyásra
vonatkozó
megjegyzése

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

1

A rendeletet a 10/2010. (IV. 30.) MeHVM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2010. május 1. napjával.

2

A 4. § (3) bekezdését a 6/2002. (XII. 19.) IHM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (5) bekezdését a 6/2002. (XII. 19.) IHM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 6. § (3) bekezdését a 6/2002. (XII. 19.) IHM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 8. § (1) bekezdését a 6/2002. (XII. 19.) IHM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. számú melléklet II. kategóriájának 4. pontját a 6/2002. (XII. 19.) IHM rendelet 10. §-a, 1. pontját a 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 2. számú mellékletet a 6/2002. (XII. 19.) IHM rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére