• Tartalom

21/2001. (X. 11.) BM rendelet

21/2001. (X. 11.) BM rendelet

a körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési adatok hozzáférhetővé tételéről1

2012.04.01.

A személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Sztk.tv.) 39. §-ának c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az igazgatási szolgáltatási díj megállapítása és megfizetése tárgyában a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Általános szabályok

1. § A körözési nyilvántartásból kérelemre, az Sztk.tv. 25. §-ában és 26. §-ában meghatározott jogosultak részére szolgáltatható adat.

2. § (1) Az adatszolgáltatást – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a rendőrkapitányságok, illetve a rendőr-főkapitányságok, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató szerv) teljesítik.

(2) A Rendőrség körözés elrendelésére jogosult hatóságai, szervei a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához szükséges adatokat közvetlenül lekérdezik a körözési nyilvántartásból.

3. § (1) A kérelem bármelyik adatszolgáltató szervnél előterjeszthető.

(2)2

(3) Az adatszolgáltató szerv vizsgálja az adatszolgáltatás célja és jogalapja, továbbá a kérelem tárgyának azonosításához elégséges adatok meglétét, valamint – nyilvános tárgykörözési adat iránti kérelem esetén – az igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) befizetésének igazolását.

4. § (1) Az adatszolgáltatás teljesíthető az adatszolgáltató hivatali helyiségében történő kézbesítéssel, számítástechnikai eszközön, postai úton vagy külön megállapodás alapján közvetlen hozzáféréssel.

(2) A közvetlen hozzáféréssel megvalósuló adatigénylésre az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) az adatigénylővel szerződést (megállapodást) köthet, amely kiterjed az adatszolgáltatás adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeire is.

Adatigénylés és adatszolgáltatás a körözési nyilvántartásból

5. § (1) A körözési nyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelemnek – a nyilvános tárgykörözési adat iránti kérelem kivételével – tartalmaznia kell az 1. számú mellékletben meghatározott adatokat.

(2) Az Sztk.tv. 25. §-ának a) és b), valamint h) és i) pontjában meghatározott jogosultak csoportképző ismérv, illetve töredékadatok alapján is igényelhetik az adatszolgáltatást.

(3) A 2. § (2) bekezdése szerinti adatlekérdezés esetén, valamint ha az adatigénylésre jogosult közvetlen hozzáféréssel kívánja az adatokat átvenni, az adatigénylésnek az 1. számú mellékletben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az adatigénylő szervezet által az adatok lekérdezésére feljogosított személy egyedi azonosítóját is.

(4) Az adatigénylő részére, ha az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények biztosíthatók,

a) munkaidőn kívül ügyeleti szolgálat,

b) hírközlő eszköz,

c) távadat-átviteli eszköz

útján is szolgáltatható adat.

(5) A (4) bekezdés szerinti adatigénylés esetén az adatigénylő azonosságáról jelszó alkalmazásával, visszahívással vagy más módon meg kell győződni.

6. § (1) Az adatszolgáltató szerv az igénylő által megismerhető adatok közül a kért adatok közlésével teljesíti az adatszolgáltatást, kivéve, ha azt az Sztk.tv. 29. §-ában meghatározott okból meg kell tagadnia.

(2) Az adatszolgáltatás a szolgáltatott adatokon kívül tartalmazza

a) az adatszolgáltatás célját;

b) azt, hogy a nyilvántartásnak mely – év, hónap, nap, óra és perc szerint meghatározott – időpontban meglévő adattartalma alapján történt az adatszolgáltatás;

c) az adatvédelmi záradékot, amely felhívja a figyelmet az átadott adatok jogszerű felhasználására.

7. § (1) Bármely természetes személy az adattovábbítási nyilvántartásból jogosult megismerni, hogy adatszolgáltatás alanya volt-e, valamint tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

(2)3 A nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetőügyben eljáró hatóságok, illetve a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata részére nyújtott adatszolgáltatásról a természetes személynek az Sztk.tv. 33. §-ában foglaltak szerint adható tájékoztatás. A tájékoztatás teljesítése előtt – kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik – meg kell keresni az érintett szervet és az általa közöltek szerint kell megadni a tájékoztatást.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kérelem nem teljesítése esetén a kérelmező a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 21. §-a alapján a bírósághoz fordulhat.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kérelem nem teljesíthető, azt írásba foglalt határozattal kell elutasítani. A jogerőre emelkedett határozatok egy-egy példányát évente egy alkalommal, a tárgyévet követő január hó 31. napjáig meg kell küldeni az adatvédelmi biztos részére.

8. § A nyilvántartásból törvény alapján teljesíthető statisztikai szolgáltatás igénylésekor meg kell jelölni a felhasználás célját, az érintettek körét és az adatszolgáltatás teljesítésének kért formáját (papír vagy mágneses adathordozó).

Nyilvános tárgykörözési adatok igénylése
és szolgáltatása

9. § (1) A nyilvános tárgykörözési adat iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) legalább egy egyedi azonosításra alkalmas jellemzőjét annak a tárgynak, amellyel kapcsolatban a nyilvános tárgykörözési adatot kéri az adatigénylő, továbbá

b) az adatigénylő nevét, valamint címét vagy más, az adatszolgáltató közlésének átvételéhez, illetve továbbításához szükséges adatokat.

(2) Egyedi azonosító ismérvnek minősül:

a) a számokból, betűkből, írásjelekből, matematikai műveleti jelekből, illetve ezek kombinációjából álló jelsorozat, így különösen az okmányszám, az alvázszám, a vázazonosító, a motorszám, a rendszám, a gyártási szám, a gyári szám, az okmányazonosító jel;

b) egyéb olyan tulajdonság, amelynek alapján a tárgy az a) pontban meghatározottak hiányában is kétséget kizáróan azonosítható.

10. § (1) Egy kérelemben több tárgy nyilvános tárgykörözési adatai is igényelhetők.

(2) A kérelemhez csatolni kell a díj befizetését igazoló banki átutalás másolatát, vagy a postautalványt.

11. § Ha az adatszolgáltató szerv a kérelmet mágneses adathordozón vagy egyéb módon is képes fogadni, illetve teljesíteni, akkor ennek lehetséges formáit az adatszolgáltató szerv vezetője meghatározza, és azt – valamint annak változását – a helyben szokásos vagy más alkalmas módon közzéteszi.

12. § (1) Az adatszolgáltató szerv a kérelemben megjelölt tárggyal kapcsolatban – a 14. §-ban meghatározott kivétellel – közli

a) a tárgy egyedi azonosító ismérveit, valamint körözése elrendelésének – év, hónap és nap szerint – megjelölt időpontját,

b) ha a kérelemben megadott ismérvekkel rendelkező tárgy nem található a nyilvántartásban, ennek tényét.

(2) A közlésnek minden esetben tartalmaznia kell azt, hogy a nyilvántartásnak mely – év, hónap, nap, óra és perc szerint meghatározott – időpontban meglévő adattartalma alapján történt az adatszolgáltatás.

13. § Ha az adatigénylés körözés alatt álló tárgyra vonatkozik, az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő alatt az adatszolgáltató szerv soron kívül megkeresi az adott ügyben eljáró szervet és tájékoztatja az adatigénylés tényéről, céljáról, az adatigénylő személyéről.

14. § (1) Az adatszolgáltató szerv megtagadja az adatszolgáltatást, ha a kérelem olyan adat közlésére irányul, amely az Sztk.tv. 26. §-a alapján – figyelemmel az Sztk.tv. 29. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra – nem minősül nyilvános tárgykörözési adatnak.

(2) Az adatszolgáltató szerv az (1) bekezdésben meghatározott esetben az ,,A kérelemben igényelt adat a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 26. §-a szerint nem minősül nyilvános tárgykörözési adatnak'' megfogalmazást szerepelteti közlésében.

15. § (1) Ha a kérelmező nem vette át az adatszolgáltatást tartalmazó közlést, azt az adatszolgáltató szerv az adatigénylés napjától számított 60 nap elteltével megsemmisíti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott időben át nem vett adatszolgáltatás alapjául szolgáló kérelemben foglalt adatigénylés ismételt kezdeményezése új adatigénylésnek minősül, a díjfizetésre az általános szabályokat kell alkalmazni.

A díjfizetés szabályai

16. § (1) A nyilvános tárgykörözési adat szolgáltatásáért – az Sztk.tv. 28. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott kivétellel – díjat kell fizetni.

(2)4 A díj összege 960 forint/tárgy.

17. § (1) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha

a) a keresett tárgy nyilvános tárgykörözési adatai a kérelemben megadott ismérvek alapján nem találhatóak a nyilvántartásban;

b) az adatszolgáltatásban közölt nyilvános tárgykörözési adatok megegyeznek a kérelemben megadott adatokkal;

c) az adatszolgáltató szerv megtagadja az adatszolgáltatást;

d) az elkészült szolgáltatást az igénylő felhívás ellenére sem vette át.

(2) A befizetett díjat nem lehet visszatéríteni.

18. § (1)5 A díjat a kérelem benyújtásával egyidejűleg banki átutalással vagy átutalási postautalványon, az adatszolgáltató szerv székhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányság – az ORFK-nál történő adatigénylés esetén a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság – előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(2)6 A rendőr-főkapitányságok és a Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság bevételi előirányzat-felhasználási keretszámlájának számát a 2. számú melléklet tartalmazza.

19. § A díjakból befolyt bevételt az illetékes költségvetési alcímnek a főkönyvi könyvelésében elkülönülten kell nyilvántartania. A díj nyilvántartására és elszámolására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

20. § A díjat a rendőr-főkapitányságok és az ORFK működésének fedezetére kell felhasználni, év végi maradványának megállapítására, elszámolására, felhasználására a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának beszámolási rendszerére vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

21. § Az e rendeletben meghatározott díj vonatkozásában

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint az Itv. 31. §-ának (2) és (5) bekezdésében,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 29. §-ának (2) bekezdésében és az Itv. 32. §-ában,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)–(4) bekezdésében és az Itv. 82. §-ában

foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon a rendelet tekintetében díjat kell érteni.

Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2001. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően kezdeményezett adatigénylések esetén kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 21/2001. (X. 11.) BM rendelethez

A körözési nyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem tartalma

1. Az adatigénylő neve vagy megnevezése

2. Az adatigénylő címe

3. Az adatigénylő képviselőjének neve

4. Az adatigénylést szükségessé tévő ügy iktatószáma

5. A kért adatkör meghatározása egyedi adatszolgáltatás esetén

6. A kért adatkör meghatározása csoportos adatszolgáltatás esetén (csoportismérvek)

7. Az adatigénylés tárgyát azonosító adatok

8. Az adatfelhasználás célja

9. Az adatigénylés jogalapja (a jogosultságot megadó jogszabály megjelölése szám, §, bekezdés, pont feltüntetésével)

10. Az adatszolgáltatás teljesítésének formája (közvetlen hozzáférés, mágneses adathordozó, papír)

Kelt: ................, ..... év ......... hó ..... nap

P. H.

..................

kérelmező aláírása

2. számú melléklet a 21/2001. (X. 11.) BM rendelethez7

---------------------
Rendőr-főkapitányság megnevezése Előirányzat-felhasználási számla száma
---------------------
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság 10023002-01451722-00000000
Budapesti Rendőr-főkapitányság 10023002-01451430-00000000
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 10024003-01451485-00000000
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 10025004-01451492-00000000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 10026005-01451502-00000000
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 10027006-01451519-00000000
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 10028007-01451526-00000000
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 10029008-01451533-00000000
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 10033001-01451540-00000000
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 10034002-01451557-00000000
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 10035003-01451564-00000000
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 10045002-01451612-00000000
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 10036004-01451571-00000000
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 10037005-01451588-00000000
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 10023002-01451478-00000000
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 10039007-01451595-00000000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 10044001-01451605-00000000
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 10046003-01451629-00000000
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 10047004-01451636-00000000
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 10048005-01451643-00000000
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 10049006-01451650-00000000
1

A rendeletet a 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 19. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

A 3. § (2) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 54. § b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

3

A 7. § (2) bekezdésének első mondata a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. §-ának 6. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 16. § (2) bekezdése a 3/2004. (I. 31.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 2. §-a alapján a rendelkezést a 2004. január 1-jét követően kezdeményezett adatigénylések esetén kell alkalmazni; a 2004. január 1-je és 2004. február 3-a között kezdeményezett adatigénylés után megfizetett díj általános forgalmi adó tartalmát a kérelmező részére – 2004. március 1-jéig – vissza kell fizetni.

5

A 18. § (1) bekezdése a 13/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 18. § (2) bekezdése a 13/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 2. számú melléklet a 13/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére