• Tartalom

27/2001. (XI. 23.) HM rendelet

27/2001. (XI. 23.) HM rendelet

az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltételeiről

2017.01.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 19. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülések céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartására, valamint az üzemben tartási engedély kiadásának, felfüggesztésének és visszavonásának rendjére vonatkozóan a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § E rendelet célja az, hogy megteremtse és biztosítsa az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának a repülés biztonságát szolgáló szabályait.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az állami repülések céljára szolgáló repülőtérre és a katonai repülés céljaira földön telepített léginavigációs berendezésre, valamint

b) az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a katonai repülés céljaira földön telepített léginavigációs berendezés üzemeltetőjére, illetve üzemben tartójára.

Értelmező rendelkezések

3. § A rendelet alkalmazásában

a) Hatóság: az Lt. 3. § (2) bekezdés szerinti katonai légügyi hatóság;

b) üzemeltető: az állományilletékes, az állami repülések célját szolgáló repülőtéren települő szervezet;

c) üzemben tartó: az üzemeltető közvetlen szolgálati elöljárója;

d) állami repülések célját szolgáló repülőtér: olyan nem nyilvános repülőtér, amely honvédelmi és rendvédelmi célokat szolgál, és amely – az Lt. 41. §-ának (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – az üzemben tartó engedélye alapján vehető igénybe.

e)1 repülőtér szemle: az állami repülések céljára szolgáló repülőtér, illetve a katonai repülés céljára földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartási engedélyében foglaltak betartásának ellenőrzésére irányuló, a katonai légügyi hatóság által folytatott helyszíni bejárás.

f)2 földön telepített léginavigációs berendezés: a légiközlekedést szolgáló légiforgalmi földi berendezés.

II. Fejezet

AZ ÁLLAMI REPÜLÉSEK CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ REPÜLŐTÉR

Az üzemben tartás feltételei

4. § Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér akkor tartható üzemben, ha

a)3 rendelkezik a Hatóság által kiadott, hatályos üzemben tartási engedéllyel;

b) a repülőtérrendet a Hatóság jóváhagyta;

c) a légijárművek biztonságos fel- és leszállásának, továbbá a repülőtéren való helyzetváltoztatásának feltételei biztosítottak;

d) létrehozták és működtetik a biztonságos használat érdekében szükséges szolgálatokat (pl. légiforgalmi, repülésmeteorológiai, tűzoltó, mentő, elsősegélynyújtó, repülőtér karbantartó, műszaki mentő) a repülőtér kategóriája szerint;

e) a repülőtér zajgátló védőövezetét és azon belül a zajövezetek határait – a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – kijelölték.

Az üzemben tartási engedély kiadása

5. § (1) Az üzemben tartási engedélyt a Hatóság az üzemeltető kérelmére adja ki.

(2) Az eljárás lefolytatása során a Hatóság megvizsgálja, hogy az üzemeltető teljesíti-e a tevékenység biztonságos folytatásának feltételeit. A Hatóság vizsgálja:

a) a földi irányítástechnikai berendezés telepítésének, üzemképességének felülvizsgálata alapján kiadott üzemeltetési engedélyek, a rádióengedély okirat meglétét, az üzemeltetési feltételek teljesítését, valamint azok dokumentációit;

b) a rendeltetésszerű üzemeltetéshez (repülési üzemhez) szükséges személyzet meglétét, képesítését, működési feltételeit, elhelyezését, valamint feladatuk ellátásához szükséges berendezés üzemképességét, üzemeltetési engedélyét;

c) az akadálymentességet;

d) a repülőtér tervezett kategóriája szerint előírt légiforgalmi, repülőtéri koordinációs, repülésmeteorológiai, tűzoltó, mentő, elsősegélynyújtó, repülés-egészségügyi, műszaki mentő, repülésvédelmi, közegészségügyi, repülőtér karbantartó stb. szolgálat (szolgáltatás) meglétét.

(3) Ha az üzemeltető a jogszabályban előírt feltételeknek eleget tesz, a Hatóság az üzemben tartási engedélyt kiadja.

(4)4 A Hatóság – az üzemben tartás feltételei részleges teljesítése esetén – dönthet úgy is, hogy az üzemben tartási engedélyt üzemeltetési korlátozásokkal adja ki, de a 4. § b)–e) pontjaiban foglaltak alkalmazásától ekkor sem tekinthet el.

Az üzemben tartási engedély módosítása,
felfüggesztése és visszavonása

6. § (1)5 A repülőtér üzemben tartását és az üzemben tartási engedélyben foglaltak megtartását a Hatóság – repülőtér szemle keretében – rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal ellenőrzi.

(2)6 A repülőtér szemle alapján – ha az üzemeltető az engedélyben és a jogszabályban előírt feltételeket a légiközlekedés biztonságát veszélyeztető módon vagy tartósan megszegi, vagy azt biztosítani nem tudja – a Hatóság az üzemben tartási engedélyt módosíthatja, visszavonhatja, vagy a tevékenység gyakorlását határidő megjelölésével felfüggesztheti.

(3)7

(4) Az üzemben tartási engedély visszavonása vagy a tevékenység gyakorlásának felfüggesztése esetén új engedély kiadására, illetve a tevékenység folytatására – kérelemre – akkor kerülhet sor, ha a kérelmező a visszavonás vagy a tevékenység felfüggesztése alapjául szolgáló hiányosságokat pótolta, vagy a szabálytalanságokat megszüntette.

Az üzemben tartási engedély tartalma

7. § (1) Az üzemben tartási engedélyben a Hatóság meghatározza:

a) az üzemeltető adatait,

b) a repülőtér azonosításához szükséges adatokat, továbbá

c) az üzemben tartás célját, szervezeti, személyi, dologi és egyéb feltételeit.

(2) Az üzemben tartási engedély határozatlan időtartamra szól.

(3) A Hatóság az üzemben tartási engedélyekről nyilvántartást vezet.

A repülőtérrend

8. § (1)8 A repülőtérrendet az állami repülések céljára szolgáló repülőtér üzemeltetője készíti, és a Hatóság hagyja jóvá.

(2)9

(3) A Hatóság a repülőtérrend jóváhagyásáról a tervezet megvizsgálása és a repülőtér szemle után határoz. A repülőtérrend jóváhagyására az üzemben tartási engedély kiadásával együtt is sor kerülhet.

(4)10

(5) A repülőtérrend részletes tartalmát a rendelet melléklete állapítja meg.

III. Fejezet

A KATONAI REPÜLÉSEK CÉLJAIRA FÖLDÖN TELEPÍTETT LÉGINAVIGÁCIÓS BERENDEZÉS

A berendezés rendeltetése

9. § A katonai repülések céljára földön telepített léginavigációs berendezés honvédelmi és rendvédelmi, valamint légiforgalmi segítségnyújtási célokat szolgál.

Az üzemben tartás feltételei

10. § (1)11 A katonai repülések céljaira földön telepített léginavigációs berendezés üzemben tartásának feltétele a Hatóság által kibocsátott, hatályos üzemben tartási engedély.

(2) Az üzemben tartási engedélyt a Hatóság az üzemeltető kérelmére adja ki.

(3) Az eljárás lefolytatása során a Hatóság megvizsgálja a berendezés rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát.

(4) Nem adható ki üzemben tartási engedély, ha

a)12 a léginavigációs berendezés nem rendelkezik hatályos rádióengedéllyel;

b) a léginavigációs berendezést nem az előírt szabvány szerint telepítették;

c) a léginavigációs berendezés fő- és kiegészítő készletei hiányosak vagy működésképtelenek;

d) a léginavigációs berendezés jellemző mutatói az ellenőrző repülés során nem felelnek meg az előírtaknak;

e) a léginavigációs berendezés nem felel meg maradéktalanul a repülésbiztonsági követelményeknek.

Ellenőrzés13

11. § (1) Az üzemeltetés során a léginavigációs berendezések szabályos működését az üzemeltető, az üzemben tartó és a Hatóság ellenőrzi.

(2)14

(3) A Hatóság évenként egy alkalommal – ellenőrzési terv szerint – valamennyi telepített berendezést ellenőrzi.

(4) Évente egy alkalommal a szakmai elöljáró szerv tervezésében, szervezésében, a Hatóság szakfelügyeletével – az érintett szervek, szervezetek bevonásával – az I. és II. kategóriájú műszeres leszállító rendszereket az erre a célra megfelelő fedélzeti berendezésekkel felszerelt légijárművel kell ellenőrizni.

A tevékenység gyakorlásának felfüggesztése,
illetve az üzemben tartási engedély visszavonása

12. §15 (1) A Hatóság az üzemben tartási engedély szerinti tevékenység gyakorlását felfüggeszti, ha

a) a léginavigációs berendezés előírt, időszakos ellenőrző berepülését nem hajtották végre;

b) a léginavigációs berendezés fő egysége vagy eleme tartósan meghibásodott és a cseréjére lehetőség nincs;

c) a léginavigációs berendezést a földrajzi helyzetéből (bázispont) elmozdították;

d) a léginavigációs berendezést nem látták el az előírt kiegészítő készlettel és tartalék áramforrással;

e) a léginavigációs berendezés jellemző adataiban, mutatóiban olyan fokú romlás következett be, amely veszélyezteti a szolgáltatás biztosítását;

f) a léginavigációs berendezést szakszerűtlenül üzemeltetik.

(2) A Hatóság az üzemben tartási engedélyt visszavonja, ha

a) a léginavigációs berendezést az üzemben tartó rendszeréből kivonták,

b) a léginavigációs berendezés ipari nagyjavításra, felújításra szorul,

c) a léginavigációs berendezés konfigurációjában oly mértékű változás állt be, amely miatt az előírt szolgáltatásokat nem biztosíthatja (pl. a fénytechnikai rendszer rongált állapota).

13. § Ha a Hatóság a tevékenység gyakorlását felfüggesztette vagy az üzemben tartási engedélyt visszavonta, az új üzemben tartási engedély akkor adható ki, ha az üzemeltető a szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó, illetve az engedély visszavonását kimondó nyilatkozatban felsorolt okokat megszüntette.

Eljárás újonnan telepített
léginavigációs berendezés üzemben tartási engedélyének kiadása esetén

14. § (1) Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér újonnan létesített, illetve telepített léginavigációs berendezéseinek konfigurációs változatait az illetékes szolgálati elöljáró (Honvéd Vezérkar) irányításával és közreműködésével kell megtervezni.

(2)16 Az elkészített terv jóváhagyásáról a tervező kérelmére a Hatóság dönt.

15. § (1) A konfigurációs változatok tervezése folyamatában figyelembe kell venni:

a) az adott repülőtérrel szemben támasztott hadműveleti-harcászati követelményeket,

b) az érvényben lévő szakmai szabályokat,

c) az ICAO (International Civil Aviation Organisation – Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet), illetve NATO (North Atlantic Treaty Organisation – Észak-atlanti Szerződés Szervezete) ajánlásokat, előírásokat,

d) a gyártó-forgalmazó cég vonatkozó előírásait, ajánlásait.

(2)17 Az elektromágneses hullámokat kisugárzó léginavigációs berendezések frekvenciakijelölését, rádióengedélyezését a tervező (létesítő) szerv – más jogszabály alapján – a Magyar Honvédség kijelölt szervezetének útján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól kérelmezi. Az ICAO jóváhagyás körébe tartozó berendezés, rendszer új vagy az engedélyezettől eltérő alkalmazása esetén az engedélyezési eljárás a Légiforgalmi Rádiószolgálatok Számára Kijelölhető Frekvenciák Jegyzéke (ICAO COM-2, COM-3, COM-4) alapján történik.

(3) A rendszerben már üzemelő léginavigációs berendezések fejlesztése, korszerűsítése során azok üzemelési jellegét, szolgáltatásait nem változtató, új berendezések beépítéséhez, rendszerbe állításához a Hatóság előzetes engedélye szükséges.

16. § (1)18 Az eljárás során a Hatóság megvizsgálja a telepítés, kivitelezés szakszerűségét, az előírásoknak való megfelelőségét és az üzembe helyezést.

(2)19 A telepítéssel és kivitelezéssel összefüggésben felmerülő hiányosságok esetén a Hatóság kötelezi a létesítő szervet vagy a gazdálkodó szervezetet a hiányosságok megszabott határidőn belül történő pótlására.

17. § (1) A telepített léginavigációs berendezéseket az üzembe helyezési eljárás záró szakaszában üzemeltetői és hatósági berepüléssel kell ellenőrizni.

(2) Az I. és II. kategóriájú műszeres leszállító rendszerek ellenőrző berepülését a Hatóság által engedélyezett, a berepüléshez szükséges fedélzeti berendezésekkel felszerelt légijárművel kell végrehajtani.

(3) Az ellenőrző berepüléseket az illetékes szolgálati elöljáró – a Hatóság szakfelügyeletével – tervezi, illetve szervezi.

(4) Az üzemeltető az általa végrehajtott berepülés jellemzőit jegyzőkönyvben rögzíti. Az üzemeltetői berepülésről felvett jegyzőkönyvet a Hatóságnak – szolgálati úton – megküldi. A jegyzőkönyvben az üzemeltető nyilatkozik arról, hogy a telepített léginavigációs berendezések megfelelnek-e az előírásoknak, és azokat üzemeltetésre átvette, vagy az átvételt megtagadta.

(5) A Hatóság a hatósági berepülést az üzemeltetői berepülést követően hajtja végre, s a berepülés során észlelt jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti.

18. § (1) A Hatóság a felterjesztett és az általa felvett berepülési jegyzőkönyveket értékeli. Ha a berepülések során mért jellemzők megfelelnek a vonatkozó szakutasításokban előírtaknak, a Hatóság kiadja az üzemben tartási engedélyt.

(2) Az üzemben tartási engedély határozatlan időre szól.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2)20

Melléklet a 27/2001. (XI. 23.) HM rendelethez21


A repülőtérrend részletes tartalma

Általános rész

1. Tartalomjegyzék,
2. módosítások jegyzéke,
3. érvényes oldalak jegyzéke22,
4. a repülőtérrend kiadásának jogi alapjai,
5. a repülőtér minősítése (meghatározások a repülőtér igénybevételével kapcsolatban), a repülőtérrend hatálya.

A repülőtér adatai

1. A repülőtér helységnév azonosítója – neve,
2. a repülőtér földrajzi adatai és üzemeltetője (repülőtér vonatkozási pont koordináták és helye a repülőtéren, távolság és irány a várostól, tengerszint feletti magasság/vonatkozási hőmérséklet, geoid egyenetlenség, mágneses elhajlás/éves változás, repülőtér üzembentartó/üzemeltető, címe, engedélyezett forgalom típusa),
3. szolgáltatások, üzemidő (a repülőtér üzemideje, Vám- és Pénzügyőrség, Rendőrség, egészségügyi szolgáltatás, AIS iroda, ATS Bejelentő Iroda, Meteorológiai Hivatal, ATS, repülésbiztonsági szervezet, tankolás, földi kiszolgálás, őrzésvédelem, jégtelenítés),
4. földi kiszolgálás és eszközök (teheráru kezelő berendezések, üzemanyag/olajfajták, üzemanyagtöltő eszközök/kapacitás, jégtelenítő eszközök, hangárban tárolás, javító eszközök),
5. utas kiszolgálás (szállodák, éttermek, közlekedés, orvosi segítségnyújtás, bank és postahivatal, idegenforgalmi tájékoztatás),
6. mentő és tűzoltó szolgálatok (kategóriája, mentő eszközök, üzemképtelen légijármű mozgatás),
7. évszakonkénti rendelkezésre állás – hóeltakarítás (hóeltakarító berendezések, takarítási sorrend),
8. előterek, guruló utak és ellenőrző pontok adatai (forgalmi előtér felülete és teherbírás, guruló utak szélessége, felülete és teherbírása, magasságmérő ellenőrző hely és magasság, VOR/INS ellenőrző hely),
9. gurulási eligazító rendszer és jelölések (légijármű állóhely azonosító jelölések, gurulóút jelzések és parkolás jelző rendszerek, futópálya és gurulóút jelölések és fényrendszerek, megállító keresztfénysorok),
10. repülőtéri akadályok (akadályfajta, magasság, jelölés/fény, helye, iránya, távolsága),
11. nyújtott meteorológiai szolgálatok (kiszolgáló meteorológiai hivatal, üzemidő, TAF készítéséért felelős hivatal, érvényességi időszak, leszállási előrejelzés típusa, kibocsátási időszakok, biztosított eligazítás/konzultáció, repülési dokumentáció, eligazításhoz és konzultációhoz rendelkezésre álló térképek és egyéb tájékoztatások, tájékoztatások nyújtására rendelkezésre álló kiegészítő berendezések, tájékoztatással ellátott ATS egység),
12. futópálya adatok [futópálya azonosító, földrajzi és mágneses irány, futópálya méretek, RWY és SWY teherbírás (PCN) és felület, küszöb koordináták, küszöb tengerszint feletti magassága, futópálya lejtés, SWY méretek, CWY méretek, futópályasáv méretek],
13. meghatározott távolságok (futópálya azonosító, TORA, TODA, ASDA, LDA),
14. bevezető és futópálya fények (futópálya azonosító, megközelítés fénysor típusa, küszöbfények színe, PAPI/VASI fények, földetérési zóna fényei, futópálya középvonal fények hossza, térköze, színe, futópálya szegélyfények hossza, térköze, színe, futópálya végfények színe, végbiztonsági sáv fények színe),
15. egyéb fények, tartalék áramforrás (ABN/IBN helye, jellemzői és üzemideje, leszállási irányjelző helye és megvilágítása, szélmérő helye és megvilágítása, gurulóút szegély- és középvonal fények, tartalék áramellátás),
16. helikopter fogadó terület (TLOF vagy FATO küszöb koordináták, TLOF vagy FATO tengerszint feletti magasság, TLOF vagy FATO terület méretei, felülete, teherbírása, jelölései, FATO földrajzi és mágneses irányszöge, rendelkezésre álló meghatározott távolságok, megközelítési és FATO fények),
17. ATS légtér (neve és oldalhatárai, függőleges határok, légtér osztály, ATS egység hívójele, átváltási magasság),
18. ATS összeköttetési berendezések és üzemidők (szolgálat, hívójel, frekvencia, üzemidő, antenna helye),
19. rádiónavigációs/leszállási eszközök [berendezés, azonosító (üzemmód), frekvencia, üzemidő, koordináták],
20. helyi előírások,
20.1. ATC engedély kiadása, résidő kezelési eljárások,
20.2. hajtóműindítás, „push back” és „power back” eljárások,
20.3. gurulási eljárások,
20.3.1. gurulási engedélyek,
20.3.2. gurulás az előtereken,
20.3.2.1. induló légijárművek,
20.3.2.2. érkező légijárművek,
20.4. egyéb eljárások,
21. zajcsökkentő előírások,
21.2. környezetkímélő futópálya kiválasztás,
21.3. érkezések,
21.4. indulások,
21.5. a hajtóműpróbázás rendje,
21.6. éjszakai korlátozások,
22. repülési eljárások,
22.1. érkezési eljárások,
22.1.1. általános eljárások,
22.1.2. harckiképzési utasítás szerinti eljárások,
22.2. indulási eljárások,
22.2.1. általános eljárások,
22.2.2. harckiképzési utasítás szerinti eljárások,
22.3. eljárások VFR repülések számára,
22.3.1. általános eljárások,
22.3.2. harckiképzési utasítás szerinti eljárások,
22.4. gyakorló repülések tervezése, engedélyezése és végrehajtása,
22.4.1. általános eljárások,
22.4.2. harckiképzési utasítás szerinti eljárások,
22.5. speciális feladatok repülőgéppel/helikopterrel,
22.6. kényszerhelyzeti eljárások,
23. egyéb tájékoztatások,
23.1. földi kiszolgálás,
23.1.1. általános feladatok,
23.1.2. speciális feladatok,
23.2. a repülőtér felügyelete,
23.3. madárcsapatok és madárvonulások a repülőtéren,
24. a repülőtérre vonatkozó térképek felsorolása.

A repülőtér és létesítményeinek használati rendje

1. A légijárművek közlekedése a repülőtéren,
2. gyalogosok és járművek közlekedési rendje,
3. a repülőtéri létesítmények és berendezések használata,
4. személyek és gépjárművek repülőtérre való be- és kilépése,
5. a repülőtéren található szigorított biztonsági területek,
6. egyéb tájékoztatások.

A repülőtérre vonatkozó térképek (mellékletek)

1. Repülőtér térképek,
2. parkolási/beállási térképek/vázlatok,
3. repülőtéri földi mozgások térképe,
4. repülőtéri akadálytérkép,
5. precíziós megközelítési tereptérkép,
6. körzeti (MTMA) térképek,
7. szabvány műszeres indulási eljárás térképek,
8. szabvány műszeres érkezési eljárás térképek,
9. műszeres megközelítési térképek,
10. látvarepülési megközelítési térkép,
11. ornitológiai helyzet a repülőtér körzetében,
12. egyéb térképek/vázlatok, táblázatok (egyéb térképek, vázlatok, táblázatok, amelyek az adott repülőtér konkrét sajátossága és a végrehajtásra kerülő feladatok jellege miatt szükségesek).
1

A 3. § e) pontja a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 63. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

2

A 3. § f) pontját a 22/2008. (IX. 23.) HM rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 4. § a) pontja az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 5. § (4) bekezdése az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 6. § (1) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 63. pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 6. § (2) bekezdése az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 6. § (3) bekezdését a 22/2008. (IX. 23.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 8. § (1) bekezdése a 22/2008. (IX. 23.) HM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 8. § (2) bekezdését a 22/2008. (IX. 23.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 8. § (4) bekezdését a 22/2008. (IX. 23.) HM rendelet 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 10. § (1) bekezdése az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 10. § (4) bekezdés a) pontja az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 11. §-t megelőző alcím az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. § (2) bekezdését az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

15

A 12. § a 22/2008. (IX. 23.) HM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 14. § (2) bekezdése az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 15. § (2) bekezdése a 22/2008. (IX. 23.) HM rendelet 5. § (2) bekezdése, a 27/2016. (XII. 23.) HM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

18

A 16. § (1) bekezdése a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdésének 63. pontja, az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 16. § (2) bekezdése az 5/2010. (III. 9.) HM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 17. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 19. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 13. §-ának 107. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A melléklet a 22/2008. (IX. 23.) HM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

22

Az érvényes oldalak jobb felső részében a hatálybalépés időpontját fel kell tüntetni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére