• Tartalom

285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a kötvényről

2020.01.01.

A Kormány a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. § (1) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §1 Kötvénynek a Tpt.-ben ilyenként meghatározott értékpapír minősül.

2–3. §2

4. § (1) A kötvény átruházható értékpapír; az átruházással a kötvényből eredő valamennyi jog átszáll az új kötvénytulajdonosra.

(2) A kötvényátruházáshoz fűzött bármilyen feltétel, illetőleg a részleges kötvényátruházás semmis.

5. § (1) A kötvény átruházását jogszabály vagy a kibocsátó korlátozhatja, kizárhatja. Az ilyen rendelkezést tartalmazó jogszabály csak törvény vagy kormányrendelet lehet.

(2) A kötvénynek a korlátozásba ütköző átruházása semmis.

6. § A kötvényen alapuló követelés a kibocsátóval szemben nem évül el.

7. § A nyomdai úton előállított kötvény elvesztése vagy megsemmisülése esetére az értékpapírok közjegyzői úton történő megsemmisítésére vonatkozó általános szabályok az irányadók.

8. § (1)3 Amennyiben a kötvény kibocsátására a Tpt.-ben meghatározott zártkörű forgalomba hozatal útján vagy az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bekezdésében foglalt esetekkel megegyezően kerül sor, a kibocsátónak információs összeállítást kell készítenie, amelyben a kötvény törvényes kellékein túlmenően meg kell jelölni:

a) a kibocsátás teljes összegét, a címletbeosztást és a kötvények darabszámát,

b) a kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetét,

c) a kötvényvásárlók tervezett körét,

d) az érdekeltek tájékoztatásának módját, valamint

e) a kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatást.

(2) Az információs összeállításhoz csatolni kell a kötvény szövegének javaslatát.

(3) Az információs összeállítást a kibocsátás előtt hét nappal az érdekeltek részére hozzáférhetővé kell tenni.

(4) Ha a kibocsátó állam vagy a Magyar Nemzeti Bank, akkor az információs összeállításban az (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározottakat nem kell megjelölni.

9. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

10. §4 A 8. § (1) bekezdése az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

1

Az 1. § a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2–3. §-t a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 8. § (1) bekezdése a 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére