• Tartalom

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

2023.01.01.
I. Fejezet

A kedvezményekre való jogosultság megállapítása1


A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 28. §-ának (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2 (1)3 A Szátv. 10. §-ának hatálya alá tartozó személyek (a továbbiakban: határon túli tanuló, hallgató) Magyarország területén diákkedvezményekre jogosultak. A kedvezményekre való jogosultságot a „Magyar igazolványba”, a „Magyar hozzátartozói igazolványba” (a továbbiakban: „Magyar igazolványba”), illetve a pótfüzetbe történő bejegyzés igazolja.

(1a)4 A Szátv. 10. §-ában biztosított kedvezmények nemzetközi szerződés alapján megilletik azt a személyt is, aki a szomszédos állam alap- vagy középfokú oktatási intézményével tanulói jogviszonyban áll és magyar nyelven tanul, továbbá azt a hallgatót, aki a szomszédos állam felsőoktatási intézményében magyar nyelven vagy magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytat. A magyar kultúra tárgykörét külön jogszabály határozza meg.

(2)5 A diákkedvezményekre való jogosultság megállapításával összefüggő hatósági ügyekben az e rendelet melléklete szerint illetékes köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), illetve a kérelmező lakóhelye szerinti államban működő, erre kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviselet (a továbbiakban: külképviselet) jár el (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság).

(3)6 Az eljáró hatóság hatósági jogkörében eljárva:

a) dönt a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, illetve a kérelem elutasításáról, a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

b) értesíti a diákkedvezményekre való jogosultság nyilvántartását (a továbbiakban: nyilvántartás) vezető Oktatási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) a jogosultság megállapításáról, a kérelem elutasításáról, illetve a jogosultság megállapításának visszavonásáról;

c)7 értesíti a „Magyar igazolvány”-nyal és a „Magyar hozzátartozói igazolvány”-nyal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat ellátó e-közigazgatásért felelős minisztert a kérelem benyújtásáról, továbbá a kérelem sorszámáról.

2. §8

3. §9 A diákkedvezményekre való jogosultság esetén igénybe vehető kedvezmények:

a) külön jogszabály szerint utazási kedvezmények,

b) a diákkedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolt, de az állam által nem garantált kereskedelmi kedvezmények.

4. §10

5. §11 (1)12 A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelmet a határon túli tanuló, hallgató személyesen, postai úton, valamint elektronikus úton vagy meghatalmazott útján, a külképviseleten vagy a kormányhivatalnál nyújthatja be.

(2)–(4)13

(5) Az eljárás megindításának feltétele, hogy a kérelmező már rendelkezzen „Magyar igazolvánnyal”, vagy arra egyébként jogosult legyen. A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelem a „Magyar igazolvány” iránti kérelemmel együtt is benyújtható.

(6) A tanulói, hallgatói jogviszonyt különösen az alábbi okiratokkal lehet igazolni:

a) a felsőoktatási intézmény hallgatója esetében leckekönyvvel, vagy

b) az oktatási intézménybe való beiratkozást tanúsító igazolással.

(7)14 A kérelemnek tartalmaznia kell:

a)15 a kérelmező természetes személyazonosító adatait, aláírását,

b) a „Magyar igazolvány” vagy az erre irányuló kérelem számát,

c)16 a kérelem kiállításának helyét és idejét,

d) az oktatási intézmény nevét és címét, mellyel a kérelmező hallgatói, tanulói jogviszonyban áll; felsőoktatási intézmény esetén a tagozat megjelölését is,

e)17 a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a diákkedvezmények igénybevétele céljából hozzájárul a személyes adatainak az eljárásban részt vevő szervek által történő kezeléséhez, illetve ezen adatoknak a Hivatal részére történő továbbításához, valamint a Hivatal által történő nyilvántartásához a jogosultság fennállása alatt, illetve a jogosultság megszűnésétől számított öt évig.

(8)18 Az eljáró hatóság a határon túli tanuló, hallgató által rendelkezésre bocsátott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levélcímen is értesíti a kérelmezőt

a) a kérelemmel kapcsolatos döntésről,

b) a hiánypótlási felhívásról, valamint

c) a kedvezményre való jogosultság bejegyzését tartalmazó „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postára adásáról.

6. §19 (1)20 Az eljáró hatóság a kérelmet elutasítja, ha

a) a kérelmező a Szátv. 10. §-a alapján nem jogosult a diákkedvezményekre,

b) a kérelmező már rendelkezik érvényes bejegyzéssel,

c) a kérelmező nem rendelkezik „Magyar igazolvánnyal” vagy arra nem jogosult.

(2)21

(3)22 Az eljáró hatóság a kérelemhez a „Magyar Igazolvány” iránti kérelem adatait átveheti, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott elutasítási ok fennállásának ellenőrzéséhez a Szátv. 21. § (7) bekezdése szerinti nyilvántartásokból igényelhet adatokat.

7. §23 (1) A Hivatal vezeti a diákkedvezményekre való jogosultsággal összefüggő, a (2) bekezdésben meghatározott adatok közhiteles nyilvántartását, amelyből kérelemre adatszolgáltatást teljesít.

(2) A Hivatal által vezetett nyilvántartás tartalmazza

a) a kérelem sorszámát;

b) a döntést hozó eljáró hatóság megnevezését;

c) a jogosultság megállapításának idejét;

d) az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát; és

e) az igénylő „Magyar igazolványának” számát.

(3) Az eljáró hatóság a diákkedvezményekre való jogosultság megállapításáról, valamint a jogosultság megállapításának visszavonásáról szóló döntését közli a Hivatallal. A közlés tartalmazza a döntés alapjául szolgáló kérelem sorszámát, az érvényesítés tényét igazoló érvényesítő matrica sorszámát és a „Magyar igazolvány” számát is.

(4) A Hivatal a diákkedvezményekre való jogosultságot a közlést követő három munkanapon belül a nyilvántartásába bejegyzi, valamint a jogosultság megszűnését követően haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

(5) A Hivatal a jogosultságnak a nyilvántartásból való törlését követően a diákkedvezményekre való jogosultsághoz kapcsolódó, a (2) bekezdésben meghatározott adatokat öt évig megőrzi.

8. §24 A diákkedvezményekre való jogosultság megállapítását az eljáró hatóság visszavonja, ha

a) az adott személy „Magyar igazolványát” visszavonták,

b) a kérelmet el kellett volna utasítani,

c) a jogosult ezt maga kéri.

9. §25

10. §26

11. §27

12. §28 (1) A jogosultság megszűnik, ha

a)29 az eljáró hatóság a jogosultság megállapítását visszavonta;

b) a Magyar igazolványt a tulajdonosa másra átruházta, és jogosulatlanul felhasználták.

(2)30

13. §31

14. §32 A diákkedvezményekre való jogosultságot igazoló bejegyzés a tanév befejezését követő október hó 31. napjáig érvényes. A bejegyzés a diákkedvezményekre való jogosultság kérelemre történő ismételt megállapításával évente, további egy évre meghosszabbítható.

14/A. §33

II. Fejezet

A kedvezményekre való jogosultság bejegyzésének eljárási szabályai34

15. §35

16. §36 A jogosultságot igazoló érvényesítő matricákat a Hivatal biztosítja az érvényesítést végző szervek részére.

17. §37

18. §38

19. §39

20. §40

21. §41 A kedvezményekre való jogosultság megállapítását követően az eljáró hatóság jegyzi be a kedvezményekre való jogosultságot az érvényesítő matricának a kérelmező „Magyar igazolványába”, illetve annak pótfüzetébe történő beragasztásával és a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet lebélyegzésével. A bejegyzés érdekében az eljáró hatóság előtt a tanuló, illetve a hallgató személyesen, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján járhat el. Az eljárás során a „Magyar igazolvány” vagy pótfüzet postai úton is megküldhető az eljáró hatóságnak.

22. §42

23. §43

24. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

25. §44 E rendeletnek a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. és 2. §-ával, 3. § (2) bekezdésével, valamint 4–6. §-ával megállapított rendelkezéseit – az R. hatályba lépésekor45 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

26. §46 E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Melléklet a 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez47

A Kormánynak a diákkedvezmények megállapítását végző területi államigazgatási szervei

A

B

C

1

A fővárosi és vármegyei kormányhivatal megnevezése

Székhelye

Érintett kör

2

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal

Győr

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

3

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Pécs

A Horvát Köztársaságban, a Szerb Köztársaságban és a Szlovén Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

4

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Szeged

A Szerb Köztársaságban és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

5

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal

Miskolc

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

6

Fővárosi Kormányhivatal

Budapest

Jogosultak a lakóhelyüktől függetlenül

7

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Nyíregyháza

Ukrajnában és Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

8

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal

Debrecen

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

9

Békés Vármegyei Kormányhivatal

Békéscsaba

Romániában lakóhellyel rendelkező jogosultak

10

Nógrád Vármegyei Kormányhivatal

Salgótarján

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

11

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Zalaegerszeg

A Szlovén Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

12

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Kaposvár

A Szerb Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

13

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Tatabánya

A Szlovák Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

14

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Kecskemét

A Szerb Köztársaságban lakóhellyel rendelkező jogosultak

1

Az 1. §-t megelőző alcím a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után indult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, diákigazolvány iránti kérelmeket a Hivatal a diákigazolvány kiállításával, illetve meghosszabításával teljesíti. Lásd még e módosító rendelet 19. § (4) bekezdését.

3

Az 1. § (1) bekezdés a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (1a) bekezdését a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 1. § (3) bekezdése a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 107. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

7

Az 1. § (3) bekezdés c) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

8

A 2. §-t a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 3. § a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után indult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, diákigazolvány iránti kérelmeket a Hivatal a diákigazolvány kiállításával, illetve meghosszabításával teljesíti.

11

Az 5. § a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után indult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, diákigazolvány iránti kérelmeket a Hivatal a diákigazolvány kiállításával, illetve meghosszabításával teljesíti.

12

A 5. § (1) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2)–(4) bekezdését a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (7) bekezdésének bevezető szövegrésze a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 262. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

15

Az 5. § (7) bekezdésének a) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 262. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

16

Az 5. § (7) bekezdésének c) pontja a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 262. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

Az 5. § (7) bekezdés e) pontját a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

18

Az 5. § (8) bekezdését újonnan a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után indult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, diákigazolvány iránti kérelmeket a Hivatal a diákigazolvány kiállításával, illetve meghosszabításával teljesíti.

20

A 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (2) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 107. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

22

A 6. § (3) bekezdése a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés a) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 106. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

24

A 8. § a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 9–11. §-t a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 9–11. §-t a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 9–11. §-t a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 12. § a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után indult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, diákigazolvány iránti kérelmeket a Hivatal a diákigazolvány kiállításával, illetve meghosszabításával teljesíti.

29

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 12. § (2) bekezdését a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 13. §-t a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

32

A 14. § a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 19. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július 12. napja után indult ügyekben kell alkalmazni. A folyamatban lévő, diákigazolvány iránti kérelmeket a Hivatal a diákigazolvány kiállításával, illetve meghosszabításával teljesíti.

34

A 15. §-t megelőző alcím a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

35

A 15. §-t a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

37

A 17–18. §-t a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

38

A 17–18. §-t a 132/2007. (VI. 12.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

39

A 19. §-t a 294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

40

A 20. §-t a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 22–23. §-t a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 22–23. §-t a 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A hatálybalépés napja 2013. január 1.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére